Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. ke dni 31.12.2014"

Transkript

1 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. ke dni Ve Zlíně dne 29. května 215

2 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák. č. 26/2 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. 1.2 PODKLADY A ZDROJE DAT Odhadci byly dostupné tyto podklady: - Výpis z obchodního rejstříku společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. - Účetní závěrka společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. za rok Účetní závěrka společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. za rok Účetní závěrka společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. za rok Výroční zpráva společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. za rok Výroční zpráva společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. za rok Výroční zpráva společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. za rok PŘEDMĚT ODHADU Předmětem posudku je ocenění spoluvlastnického podílu id. 1/4 na akciích na jméno společnosti AGRIMA DRAŽENOV, a.s., se sídlem Draženov čp. 78, 344 1, IČO: , se sídlem Draženov čp. 78, PSČ 344 1, IČ: , která byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, dne 21. května 1975, oddíl B, vložka 13 (dále též jen jako AGRIMA DRAŽENOV a.s. či Společnost ) o celkové nominální hodnotě 1 132,- Kč. Jedná se o akcie série A o nominální hodnotě 1,- Kč za kus 2 kusy (čísla akcií ), akcie série B o nominální hodnotě 1,- Kč za kus 113 kusů (čísla akcií ). Obchodní firma: AGRIMA DRAŽENOV a.s. IČ: Sídlo: Draženov čp.78, PSČ Právní forma: akciová společnost Základní kapitál: 67,236.,- Kč Datum vzniku: 21. května 1975 Zápis v obchodním rejstříku: KS v Plzni, oddíl B, vložka č. 13 Společnost vznikla sloučením JZD Draženov, Luženičky, a Újezd v jeden celek s názvem JZD Budovatel Draženov s platností od Dne došlo ke změně názvu družstva na ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DRAŽENOV, které změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím mimořádné členské schůze konané dne

3 1.4 PŘEDMĚT ČINNOSTI Hlavní činností společnosti je zemědělská výroba. Hospodaří na převážně pronajatých pozemcích o výměře cca 16 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě je činnost zaměřena na pěstování obilovin, ozimé řepky, pícnin na orné půdě, doplňkové pěstování brambor. V živočišné výrobě na chov dojnic, produkci mléka, hovězího a vepřového masa. Doplňujícími činnostmi je prodej pohonných hmot, mazadel, olejů, opravy strojů, nákladních automobilů, tesařské práce, nákladní i osobní doprava, ubytování a stravování. 1.5 AKCIE Druh CP1: akcie kmenové Forma CP1: akcie na jméno Podoba: listinná Registrace CP1: nekótovaný CP Počet akcií: ks Nominální hodnota: 1,- Kč/akcie Druh CP2: akcie kmenové Forma CP2: akcie na jméno Podoba: listinná Registrace CP2: nekótovaný CP Počet akcií: ks Nominální hodnota: 1,- Kč/akcie 1.6 ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH Společnost nemá akcionáře, který by společnost ovládal či který by měl ve společnosti podstatný vliv. 1.7 ZAMĚSTNANCI Společnost ke dni zaměstnávala 64 osob, z toho 7 řídících. 1.8 VÝVOJ VÝNOSŮ A JEJICH STRUKTURA AGRIMA DRAŽENOV a.s. je malou regionální zemědělskou společností podnikající v rostlinné výrobě zaměřující se na pěstování obilovin, řepky a brambor. Vývoj hospodaření je omezen obhospodařovanou plochou, klimatickými a půdními podmínkami. Tab. Rostlinná výroba hektarové výnosy 3

4 Tab. Rostlinná výroba prodej Tab. Živočišná výroba 4

5 Tab. Zemědělská výroba celkem Tab. Ukazatele likvidity 5

6 Tab. Ukazatele zadluženosti Tab. Celkové výsledky hospodaření 6

7 2. Ocenění akcií společnosti 2.1 VOLBA METODY OCENĚNÍ Hodnota podniku je podle obchodního zákoníku platného v České republice obecně pojímána jako hodnota aktiv snížená o hodnotu dluhů. Při určování této hodnoty je třeba rozlišovat hodnotu tržní a hodnotu subjektivní. Subjektivní hodnotou je hodnota z pohledu konkrétního investora. Měla by odrážet jeho konkrétní možnosti, cíle i náklady příležitosti. Tržní hodnota by měla vyjadřovat názor trhu, resp. širšího okruhu investorů na perspektivu podniku a zároveň na alternativní výnosnost investic do běžně obchodovaných cenných papírů na kapitálovém trhu. Cílem tohoto odhadu je stanovit tržní hodnotu akcií vydaných společností AGRIMA DRAŽENOV a.s. za účelem stanovení ceny předmětu dražby. Z účetních výkazů plyne závěr o existenci ziskového potenciálu společností. Oceňovanou společnost lze považovat za perspektivní podnik. Proto po prostudování předložených podkladů a dat z veřejně přístupných zdrojů bylo použito pro ocenění výnosového způsobu, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Za výnosovou oceňovací metodou byla zvolena paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Tato metoda je formou odhadu výnosové hodnoty u podniků, které mají určitou minulost, u nichž není ohrožena dlouhodobá existence podniku a kdy se předpokládá, že podnik v budoucím období dosáhne minimálně obdobný zisk jako v minulém období. Lze předpokládat, že podnik i pro budoucí období udrží svůj výnosový potenciál. Výsledek ocenění zjištěný substanční metodou má velmi nízkou vypovídací schopnost, představuje hodnotu nákladů na znovupořízení podniku v jeho současném stavu. Metoda vyjadřuje statický pohled na hodnotu majetku a závazků, na který akcionáři nepřímo dosahují přes své akciové podíly. To ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv okamžiku svůj akciový podíl proměnit v likvidní finanční prostředky, jejichž objem by odpovídal jeho substanční hodnotě akciového podílu. Proto Jako další oceňovací metoda byla zvolena metoda výpočtu nevynucené likvidační hodnoty s cílem odhadnout výši likvidačního zůstatku na jednu akcii. Porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem, nebylo možno aplikovat, neboť hodnoty srovnatelných podniků mezi nezávislými účastníky nejsou známé. 2.2 PAUŠÁLNÍ METODA MINULÝCH KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH ZISKŮ Podstatou této metody je, že se hodnota firmy, resp. jejího vlastního kapitálu odvozuje od tzv. trvale odnímatelného čistého výnosu. Předpokladem ocenění paušální metodou kapitalizovaných čistých zisků je skutečnost, že podnik bude v budoucnosti dosahovat 7

8 alespoň takových výnosů jako dosahoval v minulosti a že nedojde k výrazné změně předmětu podnikání ani v tempu růstu zisku. Hlavními rysy této metody ocenění je, že základem ocenění je výnosový potenciál k datu ocenění, přičemž budoucí růstové možnosti podniku nejsou vzaty v úvahu. Předpokládá se, že dosavadní potenciál bude možné udržet investicemi ve výši odpisů. Základem ocenění je odhad výše trvale odnímatelného čistého výnosu k rozdělení tj. výsledku hospodaření, který je možno rozdělit, aniž by byla narušena majetková podstata podniku. Trvale dosažitelný zisk je stanovován z minulých dosažitelných výnosů, které představuje upravený hospodářský výsledek po zdanění. Z převzatých hodnot z finančních výkazů společnosti se vylučují nepravidelné operace, vliv tvorby a rozpouštění rezerv a opravných položek, mimořádné náklady a výnosy. Pomocí průměrné míry inflace se provádí přepočet běžných cen na úroveň stálých. Přiřazením váhy jednotlivým letem historie se stanovuje trvale dosažitelný zisk, přičemž bližším rokům datu ocenění je přiřazována vyšší váha. kde n = i=1 TOCV q i MCK i TOCV trvale odnímatelný čistý výnos q váhy určující význam čistého výnosu za daný minulý rok pro odhad budoucího trvale odnímatelného čistého výnosu MCK minulé upravené čisté výnosy n počet minulých let zahrnutých do výpočtu Dále se aplikuje diskontní sazba, která má povahu nákladů vlastního kapitálu. Při určení diskontní sazby je třeba zohlednit inflaci, riziko míry podnikání, země, odvětví a podniku samého. Provozní hodnota vlastního kapitálu se nyní stanoví pomocí perpetuity podle vztahu: TOCV Hv = r kde Hv provozní hodnota vlastního kapitálu TOCV trvale odnímatelný čistý výnos r diskontní sazba Zvýšením provozní hodnoty vlastního kapitálu o ocenění neprovozních aktiv se stanoví výsledná hodnota vlastního kapitálu. Hlavní neprovozní aktivum podíl ve společnosti ZEVO Střelice, a.s. bylo oceněno poměrnou účastí na vlastním kapitálu, ostatní aktiva ve výši vkladu. Vlastní výpočet výnosové hodnoty je proveden v příloze č. 2 tohoto odhadu. 2.3 VÝPOČET LIKVIDAČNÍ HODNOTY Likvidační hodnota společnosti spočívá ve zjištění hodnoty majetku k určitému časovému okamžiku, kdy se předpokládá, že společnost ukončí svoji činnost a z tohoto pohledu budou 8

9 jednotlivá aktiva rozprodána a veškeré závazky společnosti splaceny. Likvidace podniku může probíhat různou rychlostí a intenzitou. Rychlost je dána časovým obdobím, které bude likvidátor pro rozprodej podniku potřebovat. Intenzitou se rozumí míra rozdělení podnikového majetku na části, které pak mohou být s největší výhodou rozprodány. Podstatné také je, zda likvidace podniku probíhá pod vnějším tlakem, především věřitelů nebo zda se jedná o likvidaci dobrovolnou. Lze předpokládat, že likvidační hodnota pod tlakem bude podstatně nižší než likvidační hodnota za podmínek řízeného rozprodeje z hlediska výhodnosti. Vlastní likvidační hodnota plyne dle rychlosti likvidace z příjmů prodeje majetku ponížených o náklady na likvidaci: + Příjmy z prodeje majetku Pokud se očekává, že rozprodej potrvá určitou dobu, nebo se předpokládá postupný rozprodej majetku, je třeba počítat současnou hodnotu z prodeje majetku - Výdaje na vyrovnání dluhů na úhradu nákladů na likvidaci ± Pokud podnik pokračuje nějakou dobu v činnosti, je třeba kalkulovat ještě běžné podnikové příjmy a výdaje, případně i přechodně nezbytné investiční výdaje U příjmů z prodeje jednotlivých složek majetku je uplatňována srážka z jeho hodnoty podle druhu majetku v závislosti na rychlosti a míře intenzity likvidace. Čím více by bylo nutné do hodnoty zakalkulovat rychlý prodej nebo určitý vnější tlak, tím více by byly prodejní ceny a následně hodnota podniku nižší. Při kalkulaci nákladů na likvidaci je třeba vzít v úvahu i položky, které vznikají až v důsledku likvidace. Patří sem především závazky plynoucí ze sociálních nároků zaměstnanců podniku (odstupné při propouštění apod.) a náklady spojené s vlastním odprodejem, případně i fyzickou likvidací majetku. Rovněž je třeba pamatovat na již zmíněný faktor času a kalkulovat současnou hodnotu peněžních toků spojených s likvidací. Vlastní výpočet likvidační hodnoty je proveden v příloze č. 3 tohoto odhadu. 9

10 2.4 KOREKCE PŘEDBĚŽNÉHO OCENĚNÍ Významným faktorem při ocenění balíku akcií je jeho velikost odrážející podíl na hlasovacích právech, a tím i podíl na řízení podniku. Mezinárodní účetní standardy rozlišují kontrolu nad podnikem a podstatný vliv v podniku. Kontrolou nad podnikem se rozumí moc řídit finanční a provozní politiku podniku tak, aby bylo dosaženo užitku z jeho činnosti. Kontrolu lze zajistit buď držením více než jedné poloviny hlasovacích práv nebo držením podstatného podílu hlasovacích práv doplněného pravomocí řídit finanční a operační politiku podniku. Kontrola zahrnuje určovat strategii podniku, rozhodovat o personálním obsazení vedení podniku a jeho obměnách, rozhodovat o stálých aktivech podniku a dlouhodobém financování, rozhodovat o přeměnách podniku, změnách právní formy a likvidaci podniku a rozhodovat o dividendách Podstatným vlivem se rozumí účast na rozhodnutích o finanční a provozní politice podniku. Je možno jej dosáhnout vlastnictvím akcií (zpravidla 2 až 5 %), prostřednictvím stanov nebo pomocí dohod. Obchodní podíl, který umožňuje kontrolu společnosti nebo podstatný vliv na společnost, má samozřejmě větší hodnotu než podíl minoritní. V případě ocenění minoritního podílu je zvyklostí uplatnit srážku z hodnoty akcie určené výnosovou metodou. Srážka za menší společnost byla již aplikována v nákladech vlastního kapitál. Srážku za likviditu vlastnických podílů v tomto ocenění uplatníme dle znaleckých uzancí 1 ve výši 3%, poněvadž oceňovaná společnost nemusí být v pozici ovládané osoby a oceňovaný balík akcií představuje,4% podíl na základním kapitálu společnosti. Tab. Výše srážky za vlastnický podíl Podíl na celkovém počtu akcií Srážka za základní hodnoty 1 akcie neexistuje velkoakcionář existuje velkoakcionář - 9,9% 3% 5% 1-24,9% 25% 35% 25-49,9% 15% ,5% 1% ,5% 5% % % - Předběžná výsledná hodnota zjištěná dle KČV Srážka -3% Výsledná hodnota na akcii dle KČV Kč Kč 9521 Kč U hodnoty akcie zjištěné likvidační metodou nebude odpočítávána žádná srážka za likviditu vlastnických podílů. Důvodem toho je skutečnost, že likvidací firmy obdrží každý vlastník akcií stejný likvidační zůstatek na akcii bez ohledu na množství vlastněných akcií. 1 M.Mařík a kolektiv: Metody oceňování podniku, str.382 1

11 2.5 SHRNUTÍ METOD OCENĚNÍ Pro účely ocenění akcií společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. byla použita paušální metoda kapitalizovaných čistých zisků a následně proveden výpočet likvidační hodnoty připadající na jednu akcii společnosti. Výsledkem ocenění id. ¼ podílu jsou tyto dílčí výsledky Metoda kapitalizovaných čistých zisků Likvidační hodnota Kč Kč Metoda minulých kapitalizovaných čistých zisků vyjadřuje udržitelný ekonomický potenciál podniku. Přepočtená hodnota tohoto potenciálu, vyjádřená kapitalizovaným trvale odnímatelným čistým výnosem na akcii, je nižší než likvidační hodnota akcie. Ziskový potenciál společnost není tak vysoký, aby jako výsledná oceňovací metoda byla zvolená výnosová metody. Výslednou hodnotu společnosti je spatřovat v její majetkové podstatě. Avšak samotná majetková podstata vyjadřuje statický pohled na hodnotu majetku a závazků, na který akcionáři nepřímo dosahují přes své akciové podíly. To ovšem neznamená, že vlastník může v kterémkoliv okamžiku svůj akciový podíl proměnit v likvidní finanční prostředky, jejichž objem by odpovídal jeho substanční hodnotě akciového podílu. Hodnotu společnosti je třeba spatřovat v jeho likvidační hodnotě. Odráží tak pohled investora, který chce vystoupit ze své investice, aby proměnil svůj akciový podíl v likvidní prostředky. Tuto metodu považuji v tomto ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovou hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci. Výslednou hodnotu akcie společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. stanovenou likvidační metodou jsem odhadl ve výši ,-Kč za id. ¼ podílu ve jmenovité hodnotě 1,132.,- Kč. 11

12 3. Závěr Účelem tohoto posudku je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase obvyklé ve smyslu ustanovení 13 odst.1 zák. č. 26/2 Sb., o veřejných dražbách v platném znění. Předmětem odhadu je ocenění akcií vydaných společností AGRIMA DRAŽENOV a.s. se sídlem Draženov čp.78, PSČ 344 1, IČ: Ocenění předmětných akcií je provedeno ke dni 31. prosince 214. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v odhadu obsažených považuji za cenu obvyklou částku ,-Kč (slovy:---stošestnácttisícosmsettřikorunyčeské---) za id. ¼ podílu akcií v celkové nominální hodnotě ,-Kč Ve Zlíně dne 29. května 215 za Roklen36 a.s. Ing. Libor Buček 12

13 Soupis příloh 1. Výpis z obchodního rejstříku společnosti AGRIMA DRAŽENOV a.s. 2. Ocenění akcií metodou kapitalizovaných čistých zisků 3. Ocenění akcií metodou likvidační hodnoty 4. Výkazy zisku a ztráty, rozvahy za roky 212 až

14 Příloha č.1

15 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 13 Datum zápisu: 21. května 1975 Spisová značka: B 13 vedená u Krajského soudu v Plzni Obchodní firma: AGRIMA DRAŽENOV a.s. Sídlo: č.p. 78, Draženov Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Statutární orgán - představenstvo: předseda představenstva: rostlinná výroba, živočišná výroba, produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní pokrývačství, tesařství zámečnictví, nástrojářství hostinská činnost zednictví provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí opravy silničních vozidel opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ing. MILOŠ HAMMER, dat. nar. 13. ledna 1957 Újezd - Petrovice 3, PSČ 3441 Den vzniku funkce: 8. června 212 Den vzniku členství: 7. června 212 místopředseda představenstva: MARTIN KUPILÍK, dat. nar. 2. října 1963 Draženov 116, PSČ 3441 Den vzniku funkce: 8. června 212 Den vzniku členství: 7. června 212 člen představenstva: MARIE HOFFMANNOVÁ, dat. nar. 29. prosince 1958 Luženičky 1, PSČ 3441 Den vzniku členství: 7. června 212 člen představenstva: JANA TAUBEROVÁ, dat. nar. 16. července 1965 Luženičky 22, PSČ 3441 Den vzniku členství: 7. června 212 člen představenstva: JAN VONDRAŠ, dat. nar. 5. ledna 1954 Draženov 12, PSČ 3441 Údaje platné ke dni: 28. května 215 5: 1/2

16 oddíl B, vložka 13 Způsob jednání: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Akcie: Zapisovaný základní kapitál: Ostatní skutečnosti: Den vzniku členství: 7. června 212 Společnost navenek zastupuje představenstvo. Za představenstvo navenek jedná samostatně předseda představenstva, místopředseda nebo dva členové představenstva. LYDIE CIBULKOVÁ, dat. nar. 4. října 196 č.p. 24, Ždánov Den vzniku funkce: 1. června 214 Den vzniku členství: 5. června 214 RŮŽENA MANDELÍČKOVÁ, dat. nar. 16. února 1965 č.p. 99, Draženov Den vzniku členství: 5. června 214 MARIE ŘEZNÍČKOVÁ, dat. nar. 11. září 1957 č.p. 43, Újezd Den vzniku členství: 5. června ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Převod akcie je podmíněn předchozím souhlasem představenstva ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč Převod akcie je podmíněn předchozím souhlasem představenstva ,- Kč Splaceno: ,- Kč ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DRAŽENOV, změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím mimořádné členské schůze konané dne Počet členů statutárního orgánu: 5 Počet členů dozorčí rady: 3 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 9/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Údaje platné ke dni: 28. května 215 5: 2/2

17 Příloha č.2

18 VÝNOSOVÉ OCENĚNÍ - METODA KAPITALIZOVANÝCH ČISTÝCH VÝNOSŮ Paušální metoda AGRIMA DRAŽENOV a.s Součet Výsledek hospodaření před zdaněním (+) Odpisy (-) Finanční výnosy (-) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku (+) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (-) Mimořádné výnosy (+) Mimořádné náklady Upravený výsledek hospodaření UVH před odpisy Cenový index řetězový 1,15 1,19 1,33 1,14 1,4 Cenový index bazický vztažený k roku 214,933,951,982,996 1, UVH upravený o inflaci Váhy UVH upravený o inflaci x váhy Trvale odnímatelný čistý výnos před odpisy Odpisy z reprodukčních cen ze zadání Trvale odnímatelný čistý výnos před daní Daň 921 Trvale odnímatelný čistý výnos po dani Předpokládaná dlouhodobá inflace 2,% Kalkulavaná úroková míra (n VK bez inflace) 12,8% Výnosová hodnota provozní Neprovozní majetek k datu ocenění Hodnota vlastního kapitálu podle KČV Id. 1/4 podílu,42% Srážka za podíl 3% Hodnota id.1/4 podílu v Kč NÁKLADY VLASTNÍHO KAPITÁLU - CAPM S RIZIKOVOU PRÉMIÍ ZEMĚ r f (aktuální výnosnost 1letých vládních dluhopisů USA) 2,17% Beta nezadlužené pro Food Processing,69 Riziková prémie kap. trhu USA (průměr ) 4,6% Rating České republiky Baa1 Riziko selhání země (prémie USA dluhopisů Baa1 oproti AAA) 1,5% Inflace US 1,6% Inflace ČR,4% Riziková prémie země opravená o rozdíl v inflaci 2,25% Riziková přirážka za menší společnost - odhad 5,% Riziková přirážka za menší likviditu vlastnických podílů - odhad,% Poměr cizího a vlastního kapitálu u oceňovaného podniku 85% Daňová sazba 19% Beta zadlužené 1,165 Náklady vlastního kapitálu 14,78% Předpokládaná dlouhodobá inflace 2,% Kalkulovaná úroková míra (n VK bez inflace) 12,8%

19 Příloha č.3

20 Firma AGRIMA DRAŽENOV a.s Účetní hodnota Likvidační koef. Likvidační hodnota AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 5 až 12) 4 B. I. 1. Zřizovací výdaje 5 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3. Software 7 4. Ocenitelná práva 8 5. Goodwill 9 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky , Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , Pěstitelské celky trvalých porostů ,6 5. Základní stádo a tažná zvířata , Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19, 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24, 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26, Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28, 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3, C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál , Nedokončená výroba a polotovary , Výrobky , Zvířata , Zboží , Poskytnuté zálohy na zásoby 38,8 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 46) 39 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 4,6 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 41,9 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dohadné účty aktivní 44 Brutto 1 6. Jiné pohledávky 45,7 7. Odložená daňová pohledávka 46,7 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů , Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 5 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky , Ostatní poskytnuté zálohy 54 1, 8. Dohadné účty aktivní 55,7 9. Jiné pohledávky ,7 1 C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 58 až 61) C. IV. 1. Peníze , Účty v bankách , Krátkodobé cenné papíry a podíly 6 1, 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 61 D. I. Časové rozlišení (ř. 63 až 65) D. I. 1. Náklady příštích období , 2. Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období , Korekce 2 Netto 3 Tržní hodnota Netto 4 MIMOBILANČNÍ AKTIVA ,5 26

21 Závazky Účetní ocenění 5 Znalecké ocenění 6 ZÁVAZKY CELKEM B.I. Rezervy 67 B.I. 1. Rezerva podle zvláštních předpisů 68 B.I. 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 69 B.I. 3. Rezerva na daň z příjmu 7 B.I. 4. Ostatní rezervy 71 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní 8 9. Jiné závazky 81 1 Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 98 C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období C. I. 2. Výnosy příštích období 11 VLASTNÍ KAPITÁL Čistý obchodní majetek Podíl na základním kapitálu Srážka za podíl Srážka za obchodovatelnost VÝSLEDNÁ SUBSTANČNÍ HODNOTA,, 372,16 181,18 NÁKLADY NA LIKVIDACI Odstupné Odměna likvidátora 72 Právní služby 6 Vedení účetnictví 432 Audit 6 Daň z převodu nemovitostí, Ostatní 3 Čistý obchodní majetek Náklady na likvidaci Likvidační hodnota Délka trvání likvidace v letech 2 Diskont 13,35% Současná hodnota likvidační hodnoty Id. 1/4 podílu,42% Současná hodnota likvidační hodnoty id. 1/4 podílu

22 Příloha č.4

23 RZVAllA {bilance) v pln6m rozsahu ke dni 31,12,214 v tis.cz( Nirzev a sidlo rld, jednotky AGR]I,{A DRAZENOV a. s, Rok M6sic IaO L Draienov dp,lb DonaZlice znadeni TEXT dislo iddku BdZn6 ridetni obdobi Brutto Korekce Nelto l,{in, [d, obdobi Nelto MT]VA CETKNi i B. Dlouhodobi majetek r t I, B,]I, B,II,3 B.II,4 B.lt,5 B,IL I Dlouhodobya hmotnf majetek Pozelrlky Slavby Samostatn6 hlnotn6 movit6 v6ci a soubory hnolnfch movitfch vdci P6slileisk6 celky trvalfch porostri Dospdl6 zviiala a jejich skupiny Nedokondent dlouhodobf hmotnf majetek r r B t B7B i B,III. B. i,3 Dlouhodob! finandni rlajetek statni dlouhodob6 cennd papiry a podily U c c, b6in6 aktlva C, I, C,I,1 c.l2 C.I.3 c. r.4 c,1,5 Z6soby l'lalerial NeKoncena vyra a p.ltvary vllrobky l4lad6 a ostalni zviiata a jejich skupiny Zboii 19 1eq i rb ? l M9 31?? i i C,III. c,ul1 C,III,6 C,III,? c, i,9 Kr6lkodob6 pohied6vky Pohleddvky z obchodnich vztahi St6l - daiov6 pohleddvky Ktdtkodob6 poskytnut6 zdlohy Jin6 pohleddvky ? iB i C.IV, C.IV.1, c,i\/,2. Kr6tkodobf finandni majetek Penize Uity v bank6ch U 6r1 T i5 D.I,. D,L1. D,1,3, Casov6 rozliieni Ndklady piislich obdobi Piijmy.piiStich obdobi 31 31(] \ tl i?'r 1l8 t

24 znadeni TEXT dislo iadku BdZn6 fd. obdobi Mrn. uc, obdobi PAS]VA CEIKIM j4 133t7 6 A, Viaslni kapit6l ? i A,I. 4,i,1. 4, i,2. Z6kladni kapit6l Zekladni kapit6l Vlastni akcie a vl. obchodni podily l-) 4? ? ! A. ]I. A,II,2. A,IL 3, Kaprt6lov6 fondy stalni kapitelovd fondy Ocenovaci rozdijy z pfecenbni rnaletku a za\/azku A, 1II. A, iu, 1 A,tIL2 londy ze zisku Rezervni fond Statut6rni a ostatni fondy A,IV, A. rv,1, A,IV.3, V!'sledek hospodaieni minulfch let Nerozd6lenli zisk minulllch let Jrnli vfsledek hospodaieni ninulich let l -41 A,V, i Vfsledek hospodaieni bdin6ho ridetniho obdobi (+ -) i8s B, B,IL B,II.9, B,rL1, Dlouhodob6 zilvazky Jin6 z6vazky dlozenf daiovli z6vazek q't?r r 5421 B,IIi, B, III, 1, B,tIr,4, B.III,5, B.II],6, 8,ilt,i, B,rri,8, 8, 1Ir. 1, B,irr,11. Kr6tkodob6 26vazky Z6vazky z obchodnich vztahri Z6vazky ke spolednikum 26vazky k zamdstnancum Z6uazky ze soci6lniho zabezpedeni a zdravolniho pojist6ni Sl6t - daiiov6 zi4vazky a dotace l(relkodob6 piijat6 z6lohy Dohadn6 r16ty pasivni Jin6 z6vazky 71 i i1 714? i r18?11 j ? r B ; i 5i B, JV, B, rv.1 Bankovni [v6ry a vlipomoci Bankovni tvdry dlouhodob6 r4? C.I. (],t,i Casov6 rozliseni Vfdaje piiitich obdobi i? 7 i Sestaveno dne: 18.3,215 Podpisovf z6znam statutarniho orgdnu irietni jednotky *bo poapcrqiljndmld*ooe+.rolv, ktere je rderni jednotkou Pr6vni forma rldetni jednoiky akciov,i spolednost I eo: o otot cz$11 1Ali.'--../ Piedn6l podnik6ni zemdddlsk6 viroba Pozn. i

25 Vikz zislu a zlr6ty - druhov6 dlendiri v pln6m rozsahu ke dni v lis, CZK N5zev a sidlo [d. jednotky AGRII'jA DMZENCV a. s, Rok 214 Mdsic I2 IC Draienov dp.?8,14 4 C1 DomaZ]ice znadeni TEXT dislo i6dku Skulednosl v det,obdobi Sledovan6rn HinuI6m + I Triby za prodej zboii A, N6klady vynaloien6 na prodan6 zbozi f Obchodni marie II, II, 1 II,2 rr.l Vikony TrZby za prodej vlastnich vllrobkt a sluieb Zmena slavu z6sob vlaslni dinnosti Aklivace i j1 12?3 r n ? B, B,l 8,2 Vikonova spolieba Spolieba lllateriiiu a energie Sluiby r 33r Piidan6 hodnota r t6 C, c.1 c.2 c,3 c,4 sobni n6kiady l,1zdov6 ndklady dm6ny dlenur org6nfi spolednosti a druislva Ndklady na soci6lni zabezpedeni a zdravotni pojistdni Soci6lni n6klady 13 13i i j r6i D. Dand a poplalky ll t, dpisy dlouhodob6ho nehnotn6ho a lmotn6ho majetku 1r 854? 8r 11 III, III,1, III.2, Triby z prodeje dlouhodob6ho majetku a materiiilu Triby z prodeje dlouhodob6ho rnajetku TIU by z prodeje nateri6lu Jlts L f.1 Zislatkov6 cena prodan6ho dlouhodob6ho Inajetku a lrraterielu ZtslatlovA cena prodan6ho dlouhodob6ho najetku B?

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl:

Pokud mám charakterizovat rok 2013 z hlediska činnosti společnosti, tak rok 2013 byl: Váženi akcionáři, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou předsedy představenstva firmy Horal, akciová společnost, Hláska na jednání Valné hromady společnosti konané dne 14.6.2014 v Prorubkách.

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více