S T A N O V Y akciové společnosti COMINFO, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y akciové společnosti COMINFO, a.s."

Transkript

1 S T A N O V Y akciové společnosti COMINFO, a.s. Strana 1

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti : COMINFO, a.s 2. Sídlo společnosti : Zlín, Nábřeží 695, PSČ Ochranná známka společnosti : Cominfo Článek 2. Trvání společnosti 1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Článek 3. Předmět podnikání společnosti 1. Předmětem podnikání společnosti je: poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, zámečnictví, nástrojářství, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Článek 4. Založení a vznik společnosti 1. Akciová společnost COMINFO, a.s. (dále jako společnost) byla založena na základě zakladatelské listiny ze dne Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka Článek 5. Základní kapitál společnosti, jeho charakter a způsob splácení akcií 1. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: třicetjednamilionůpětsettisíc korun českých). Tento základní kapitál je splacen. 2. Akcionáři jsou povinni splatit 100% zvýšení základního kapitálu tvořeného peněžitými vklady do 60 dnů od data nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo její část ve stanovené lhůtě, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně. 4. Jestliže upisovatel nesplní ve stanové lhůtě emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. 5. Zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři splatili všechny dříve upsané akcie. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady. Článek 6. Jmenovitá hodnota, počet a forma akcií 1. Základní kapitál uvedený v článku 5. je rozdělen na kmenových akcií znějících na jméno (event. formou hromadných akcií ), v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu Kč, jsou veřejně neobchodovatelné. 2. Převoditelnost akcie je omezena následujícím způsobem: ten, kdo nabízí své akcie k prodeji (dále jako nabízející ), je povinen oznámit počet nabízených akcií a požadovanou nabídkovou cenu předsedovi představenstva společnosti. Předseda představenstva svolá řádným způsobem mimořádnou valnou hromadu s bodem programu nabídka akcií (včetně cenové specifikace nabídky) tak, aby se konala nejpozději do 45 dnů od oznámení nabídky prodeje akcií, na této valné hromadě mají možnost projevit zájem o odkoupení nabízených akcií přítomní nebo zákonně zastoupení akcionáři, akcionáři, kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohou zúčastnit valné hromady, mohou v termínu do konání valné hromady oznámit svůj zájem písemně předsedovi představenstva, který jej za jejich osobu přednese na valné hromadě, projeví-li zájem o odkoupení akcií více akcionářů, budou akcie odprodány v poměru, který odpovídá počtu akcií, které vlastní jednotliví zájemci akcionáři, sejdou-li se na valné hromadě všichni akcionáři, event. i v termínu kratším, než 45 dnů od oznámení, mohou se na místě vzdát svého přednostního práva na odkoupení akcií ve prospěch pouze některých akcionářů nebo ve prospěch třetí osoby, která akcionářem není. V tomto případě je nutný souhlas 100% přítomných akcionářů, pokud stávající akcionáři, kteří projevili zájem o odkoupení akcií za nabídkovou cenu, neodkoupí všechny nabízené akcie, do 10 dnů od termínu konání valné hromady, může nabízející neprodané akcie prodat v nezměněné nabídkové ceně jiným zájemcům, a to v termínu do 60 dnů ode dne konání valné hromady, nabízející musí vždy, nejpozději do data platnosti převodu akcií na nového nabyvatele, sdělit předsedovi představenstva jméno a adresu nabyvatele akcií formou kopie kupní smlouvy, na osoby blízké, jimiž jsou příbuzní v přímé řadě (tj. sourozenci, manžel nebo manželka, syn nebo dcera) je možné převést akcie bez omezení, přičemž takto může být uskutečněn jen převod celé části akciového podílu. I v tomto případě je vždy nutné předem oznámit představenstvu jméno a adresu nového akcionáře (formou předání kopie kupní smlouvy). 3. Při zvýšení základního kapitálu společnosti formou upsání nových akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na nově upisované akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Toto své právo musí uplatnit do 30-ti dnů od zahájení upisování nových akcií. Článek 7. Změny základního kapitálu 1. Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s tím, že oznámení podle 518 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jako ZOK ) bude zveřejněno v obchodním věstníku. 2. Pro změnu základního kapitálu společnosti je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech akcionářů. Strana 2

3 Článek 8. Podmíněné zvýšení základního kapitálu Stanovy COMINFO, a.s. platné od Společnost může až do výše poloviny základního kapitálu vydat dluhopisy. Z dluhopisu vyplývá právo požadovat po určité sjednané době vrácení zaplacené částky s úroky v dluhopisu uvedené. Dluhopis může znít na jméno nebo na majitele. 2. Vydání těchto dluhopisů nezvyšuje základní kapitál a nejsou s nimi spojena práva akcionáře. Pokud to schválí valná hromada, může dluhopis obsahovat ujednání o přednostním právu na akcie nebo právo na vydání akcií. V tom případě představenstvo vydá majitelům dluhopisů na jejich písemnou žádost akcie v nominální hodnotě odpovídající nárokům z dluhopisů při jejich předložení a zabezpečí zapsání změny výše základního kapitálu v obchodním rejstříku. Článek 9. Orgány společnosti 1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 2. Orgány společnost jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 10. Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 2. Do působnosti valné hromady náleží: rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným cenných papírů společnosti k obchodování na evropském představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, jiných právních skutečností, rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování rozhodování o změně výše základního kapitálu, a odvolání likvidátora, včetně schválení návrhu rozdělení rozhodování o možnosti započtení peněžité likvidačního zůstatku, pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení schválení převodu nebo zastavení závodu nebo emisního kurzu, takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu dluhopisů, v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí schválení smlouvy o tichém společenství, včetně rady, schválení jejích změn a jejího zrušení, schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady, právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních stanovy svěřují do působnosti valné hromady. zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o stanovení podílu na zisku (tantiém), schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, 3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy. Článek 11. Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. 2. Může tak činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen nejpozději před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. 3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Článek 12. Svolání valné hromady 1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 2. Valnou hromadu svolává svolavatel nejméně 30 dnů před datem jejího konání uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a současně ji zašle akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů dopisem nebo jinou formou prokazující převzetí všemi akcionáři. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Písemná pozvánka musí obsahovat náležitosti dle 407 ZOK. 3. Práva na řádné a včasné svolání valné hromady je možné se vzdát prohlášením uvedeným v zápise z valné hromady společnosti. Článek 13. Svolání mimořádné valné hromady 1. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada. 2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: zjistí-li, že společnost vykazuje ztrátu, při jejímž uhrazení z disponibilních zdrojů by zůstatek ztráty přesáhl polovinu základního kapitálu, zjistí-li, že společnost je po dobu delší než tři měsíce platebně neschopná, požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, Strana 3

4 k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek ve výši přesahující v rámci jednoho účetního období třetinu vlastního kapitálu. Článek 14. Jednání a rozhodování valné hromady 1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající. 3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 60% základního kapitálu společnosti, pokud stanovy v některých případech nevyžadují účast jinou. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat, to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovací práva. 4. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 5 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada tak, aby se náhradní valná hromada konala do čtyř týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, i když je účast nižší, než vyžaduje předchozí odstavec. 5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů nebo právoplatně zastoupených akcionářů, pokud ZOK nebo stanovy nevyžadují jinou většinu. Alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů je nutná pro rozhodnutí: podle 421 odst. 2 písm. m) ZOK o změně stanov, v jehož důsledku se mění stanovy, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání dluhopisů, o zrušení společnosti, a o rozdělení likvidačního zůstatku. Alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie je nutná pro rozhodnutí o: změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií, omezení převoditelnosti akcií na jméno. Alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů je nutná pro rozhodnutí o: zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií, vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle 34 odst. 1 ZOK. 7. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě ,- Kč připadá 1 hlas. 8. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje: jméno (nebo název firmy), bydliště (nebo sídlo firmy) akcionáře nebo právoplatného zástupce a čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování. 9. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje: firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování, obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 10. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných. 11. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a svolavatel a dva zvolení ověřovatelé. 12. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. 13. Má-li společnost jen jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento akcionář. O zaznamenání usnesení učiněných při výkonu působnosti valné hromady platí ustanovení předchozích odstavců přiměřeně. Článek 15. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. 2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Členové představenstva případně mohou valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti. 3. Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením, takováto osoba jedná v rozsahu svých pravomocí jako zástupce, nestává se však statutárním orgánem. 4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 5. Představenstvo má 3členy, přičemž funkční období člena představenstva je pětileté. 6. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu. Při volbě a odvolání dotčená osoba nehlasuje. 7. Představenstvu v rámci své působnosti přísluší zejména: řídit činnost společnosti a provádět všechna nezbytná rozhodnutí, mimo rozhodnutí náležejících do pravomocí valné hromady, schvalování udělení a odvolání prokury, jmenovat a odvolávat ředitele, zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví a ostatních dokladů společnosti, Strana 4

5 uveřejnit účetní závěrku zákonem a stanovami určeným způsobem pro svolání valné hromady, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní í účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a odměn, nejméně jedenkrát za rok předkládat valné hromadě zprávu o obchodní činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, koncepci podnikatelské činnosti a návrhy jejich změn, předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov, změnu základního kapitálu společnosti a návrhy na vydání dluhopisů, předkládat valné hromadě návrh na hodnotu minimálního zisku společnosti na následující účetní období, vykonávat prostřednictvím svého pověřeného člena zaměstnavatelská práva, podávat návrhy na zápisy do obchodního rejstříku, vést seznam akcionářů vlastnících akcie společnosti. 8. Člen představenstva může odstoupit z funkce, a to písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nejpozději do 2 měsíců od data doručení tohoto prohlášení je povinna valná hromada jmenovat nového člena představenstva. 9. Neklesne-li odstoupením počet členů představenstva pod 50%, může představenstvo jmenovat náhradního člena představenstva společnosti do příštího zasedání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. 10. Funkční období odstupujícího člena končí jmenováním nového (nebo náhradního) člena nebo uplynutím dvouměsíční lhůty ode dne, kdy bylo jeho písemného odstoupení doručeno představenstvu. 11. Obdobný postup platí v případě odvolání nebo úmrtí člena představenstva. Článek 16. Svolání zasedání představenstva, zasedání představenstva, způsob rozhodování 1. Představenstvo svolává jeho předseda podle potřeb, nejméně však jednou za rok. Svolání je realizováno osobním doručením potvrzeným podpisem nebo dopisem s doručenkou nejméně 7 dnů před datem jejího konání. 2. Předseda je povinen svolat představenstvo do 10 dnů vždy, požádá-li o to kterýkoli člen představenstva. 3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedou představenstva a zapisovatelem určeným představenstvem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. 4. Každý člen představenstva má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. 5. Představenstvo informuje o termínu zasedání předsedu dozorčí rady. Je povinno umožnit účast na zasedání představenstva kterémukoliv členu dozorčí rady. 6. Náklady spojené se zasedáním i další nezbytnou činností představenstva nese společnost. 7. K přijetí rozhodnutí ve všech projednávaných záležitostech je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Zastupování není přípustné. Článek 17. Povinnosti členů představenstva 1. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. 2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 3. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Článek 18. Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. 3. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. 4. Členy dozorčí rady volí valná hromada. 5. Členem dozorčí rady může být jen osoba fyzická, zastupování není přípustné. 6. Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu. 7. Členové dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. 8. Dozorčí radě v rámci jejich působnosti přísluší zejména: nahlížet kdykoli do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, předkládat svá vyjádření valné hromadě, předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti, kterýkoliv člen dozorčí rady se může účastnit zasedání představenstva. 9. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Nejpozději do 2 měsíců od data doručení tohoto prohlášení je povinna valná hromada jmenovat nového člena dozorčí rady. 10. Neklesne-li odstoupením počet členů dozorčí rady pod 50%, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena dozorčí rady společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. 11. Funkční období odstupujícího člena končí jmenováním nového (nebo náhradního) člena nebo uplynutím dvouměsíční lhůty ode dne, kdy bylo jeho písemného odstoupení doručeno dozorčí radě. 12. Obdobný postup platí v případě odvolání nebo úmrtí člena dozorčí rady. Článek 19. Svolání zasedání dozorčí rady, zasedání dozorčí rady 1. Dozorčí radu svolává jeho předseda podle potřeb, nejméně však jednou za rok. Svolání je realizováno osobním doručením potvrzeným podpisem nebo dopisem s doručenkou nejméně 7 dnů před datem jejího konání. 2. Předseda je povinen svolat dozorčí radu do 10 dnů vždy, požádá-li o to kterýkoli člen dozorčí rady. Strana 5

6 3. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. Přílohou zápisu je seznam přítomných. 4. Každý člen dozorčí rady má právo, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. 5. Náklady spojené se zasedáním i další nezbytnou činností dozorčí rady nese společnost. 6. K přijetí rozhodnutí ve všech projednávaných záležitostech je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Zastupování není přípustné. Článek 20. Povinnosti členů dozorčí rady 1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Článek 21. Odměna členů představenstva a předsedy dozorčí rady 1. Členům představenstva a předsedovi dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. 2. Výši a způsob vyplacení odměny stanoví valná hromada. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST Článek 22. Jednání a podepisování za společnost 1. Společnost zavazují vůči třetím osobám členové představenstva takto: kterýkoli člen představenstva samostatně do ,- Kč, předseda představenstva do ,- Kč dva členové představenstva nad ,- Kč, a prokurista do výše ,- Kč v případě obvyklého provozu společnosti, jinak do výše ,- Kč v souladu se stanovami společnosti. 2. Podepisování za společnost se provádí tak, že vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě připojí svůj podpis člen představenstva nebo prokuristy v souladu s článkem Článek 23. Prokura 1. Prokuru uděluje a odvolává valná hromada v souladu s článkem Prokurou společnost prokuristu zmocňuje ke všem právním úkonům, k nimž dochází při obchodním provozu společnosti. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. 3. Pro níže uvedená jednání prokuristy je nutný písemný souhlas všech členů představenstva: a) nabývání a zcizování hmotného investičního majetku společnosti, jak nemovitého, tak i movitého, a takovéto právní úkony měnit či rušit, b) nabývání a zcizování finančních investic (cenných papírů, obchodních podílů na obchodních společnostech, družstvech, jiných právnických osobách), a takovéto právní úkony měnit či rušit, c) přijímání či poskytování půjček nebo úvěrů, a takovéto právní úkony měnit či rušit, d) převzetí ručení za závazky třetích osob, zřizování zástavních práv k nemovitým či movitým věcem společnosti, zástavních práv k cenným papírům či jiným majetkovým hodnotám společnosti, podepisování směnečných vztahů, e) nájemní a podnájemní smlouvy, jako i jiné smlouvy s nájemní dobou v trvání více než jeden rok nebo s nájmem vyšším než ,- Kč ročně, f) nabývání, zcizování a udělování licencí a ochranných práv, g) výdaje všeho druhu vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě, pokud se nejedná o výdaje, které jsou v rámci obchodního provozu společnosti předpokládány jako obvyklé, h) pro dary a věnování, ch) veškeré právní úkony nebo opatření nad rámec běžné obchodní činnosti společnosti, které nebyly uvedeny pod výše uvedenými písmeny, ale které současně mohou svou povahou nebo vzhledem k možným rizikům zásadním způsobem ohrozit společnost. 4. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni samostatně tak, že k obchodní firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. Článek 24. Obchodní a účetní rok 1. Obchodní a účetní rok společnosti trvá od 1. října do 30. září. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 25. Evidence a účetnictví společnosti 1. Evidence a účetnictví společnosti se vede v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Článek 26. Účetní závěrka a výkaznictví 1. Řádné, mimořádné, konsolidované i mezitímní účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů. Strana 6

7 2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení tantiém a jiných zvláštních odměn, případně návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo nejpozději do 15. února každého roku. Ve stejném termínu předkládá představenstvo řádnou účetní uzávěrku spolu s uvedenými návrhy k přezkoumání dozorčí radě a ověření nezávislému auditorovi, kterého pro tuto činnost zajistí. Akcionářům majícím akcie na jméno se roční účetní závěrka zasílá doporučeným dopisem nebo osobním doručením potvrzeným podpisem nejméně 10 dnů před konáním valné hromady. 3. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou účetní závěrku předloží představenstvo ke schválení řádné valné hromadě, která musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 31. března roku následujícího po sledovaném účetním období. Dozorčí rada zároveň této valné hromadě předloží zprávu o výsledku svého přezkoumání. 4. Společnost zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů. Článek 27. Rezervní fond 1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o částku ve výši 5% z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu. 2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě. Článek 28. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty 1. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 2. Zásady pro rozdělení zisku: po splnění daňových povinností se nejprve z čistého zisku společnosti odečte částka určená k doplnění rezervního fondu a na úhradu ztráty z minulých let, zbývající část zisku může být použita k rozdělení akcionářům formou dividend nebo odměn statutárním orgánům, nebo ponechána v nerozděleném zisku. 3. Podíl akcionáře na zisku společnosti (dividenda) se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 4. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu vypracovaného představenstvem a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou a může k tomu použít především rezervní fond. Článek 29. Uveřejňování oznámení ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady se uveřejňují v obchodním věstníku. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno zasílá společnost doporučeným dopisem na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobním doručením potvrzeným podpisem, a uveřejňuje na internetových stránkách společnosti, Článek 30. Právní poměry společnosti a řešení sporů 1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní vztahy i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. 2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstev (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 3. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude spor, nevylučují-li to obecně závazné právní předpisy, řešen příslušným soudem, a to podle sídla společnosti. Článek 31. Změny stanov 1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny všech akcionářů společnosti. Takovéto rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Článek 32. Výkladové ustanovení 1. V případě že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, anebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. 2. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takové ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. Článek 33. Platnost a účinnost 1. Stanovy nebo jejich změny nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující valnou hromadou. 2. Stanovy nebo jejich změny nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Ve Zlíně dne.. Strana 7

8 Strana 8

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků S T A N O V Y společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost KOVOBEL a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Technistone Trade, a.s. 1.2 Sídlem společnosti je: Praha. 2. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2.1

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s.

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. STANOVY STAVOMONTÁŽE KARLOVY VARY, A.S. B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I, S. R. O. sídlo: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 IČ: 01648764 telefon: +420

Více

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106

Stanovy 2014. D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 Stanovy 2014 D Ú B R A V A A G R O, a.s. se sídlem Kuželov 106 1 Č á s t I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení 1 Založení a vznik společnosti, podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s.

STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s. STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost ZAS Libáň, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Stanovy společnosti DATRON, a.s. - 1. úplné znění

Stanovy společnosti DATRON, a.s. - 1. úplné znění Společnost DATRON, a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Od zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. schválené řádnou valnou hromadou dne 26. 6. 2014 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s.

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

STANOVY ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

STANOVY ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. STANOVY ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. ČÁST PRVNÍ Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Čl. I. Obchodní firma a sídlo společnosti, všeobecné údaje 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti VARIEL

Stanovy akciové společnosti VARIEL Stanovy akciové společnosti VARIEL Část I. obecná ustanovení 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní VARIEL, a. s.. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Průmyslová 1034, Zruč nad

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. / v úplném znění ke dni 08.03.2010/ Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a. s. Mošnov 316, PSČ 742 51.

S T A N O V Y. / v úplném znění ke dni 08.03.2010/ Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a. s. Mošnov 316, PSČ 742 51. S T A N O V Y / v úplném znění ke dni 08.03.2010/ Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. "Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov", a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou ve smyslu

Více