Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Anna Höschlová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Absolventská práce. Anna Höschlová"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Anna Höschlová Problematika alkoholismu se zaměřením na alkoholismus u žen Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr. Lucie Hubertová 2012

2 Prohlášení: 1. Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci Problematika alkoholismu se zaměřením na alkoholismus u ţen zpracovala samostatně a výhradně s pouţitím uvedených pramenů a literatury. 2. Tuto práci nepřekládám k obhajobě na jiné škole. 3. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla v případě zájmu pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Jabok a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Anna Höschlová Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA., 1

3 Anotace: Ve své práci jsem se zabývala problémem alkoholismu. Zvlášť jsem se zaměřila na problematiku zneuţívání alkoholu v ţenské populaci. Cílem mojí práce je ukázat historii alkoholismu obecně, fáze jeho vývoje, společenské a zdravotní dopady a také způsoby léčby této závislosti a na základě obecné charakteristiky se zaměřit na popis některých příčin a specifik u ţenského alkoholismu, v neposlední řadě pak na významné dopady ţenského alkoholismu na rodinu a širší okolí. Praktická část obsahuje kvalitativní analýzu dvou nestrukturovaných rozhovorů s klientkami Alma Femina o.s. A na základě této analýzi jsem stanovila významové kategorie a ty posléze porovnala s teoretickým základem. Klíčová slova: alkoholismus, ţenský alkoholismus, specifika ţenského alkoholismu, Alma Femina o.s., spoluzávislé osoby 2

4 Abstract: In my work I dealt with the topic of alcoholism. Especially, I focused on alcohol abuse problems in female population. The goal of my work is to introduce the history of alcoholism in general, to describe its development stages, health and social impacts and also ways of treatment of this addiction. Based on the general characteristic the work focuses on the description of the causes of female alcoholism. Last but not least, significant impacts of female alcoholism on family and wider environment are discussed. The empirical part contains a qualitative analysis of two unstructured interviews with Alma Femina s o.s. clients. Based on this analysis, semantic categories were defined and compared with the theoretical background. Key words: alcoholism, female alcoholism, specificities of female alcoholism, Alma Femina o.s., co-addicted 3

5 Poděkování: Tímto bych chtěla poděkovat Mgr. Lucii Hubertové za odborné vedení při vypracování absolventské práce. Nemalý dík také patří ředitelce organizace Alma Femina o.s., která mi umoţnila odbornou praxi na tomto pracovišti a sdělila mi mnoho informací o problematice ţen závislých na alkoholu. Anna Höschlová 4

6 Úvod ALKOHOL jako pojem Alkoholismus Historie alkoholismu Pojmy související s alkoholismem Závislost a její vývoj Definice závislosti Vývoj závislosti Dopady alkoholismu Dopad na lidské zdraví Sociální a ekonomické dopady Formy léčby závislosti na alkoholu a její prvky Ambulantní léčba Ústavní léčba Denní stacionář Prvky léčby Doléčování, následná péče Instituce realizující následnou péči v ČR Péče o spoluzávislé osoby Ženský alkoholismus Historie ženského alkoholismu Příčiny ženského alkoholismu Specifika ženského alkoholismu Zdravotní dopady Ženský alkoholismus a pohled společnosti Alma Femina o.s Základní (identifikační) údaje o zařízení Charakteristika zařízení Rozhovory s klientkami Almy Feminy Metodika Životní příběhy transkripce Paní Nora Paní Ivana Výsledky analýzy významové kategorie Významové kategorie společné pro obě ženy Významové kategorie jedinečné pro paní Noru Významové kategorie jedinečné pro paní Ivanu Diskuse Závěr

7 Úvod Ve své práci se zabývám problémem alkoholismu. Zvlášť jsem se zaměřila na problematiku zneuţívání alkoholu v ţenské populaci, a to z toho důvodu, ţe se, podle mého názoru, touto problematikou zabývá relativně málo odborníků a toto téma není v naší společnosti stále dostatečně zmapované. Kdyţ budeme pátrat, co se o ţenském alkoholismu píše v odborné literatuře, najdeme velmi málo zdrojů zaměřených pouze přímo na ţenský alkoholismus jako takový. Důvodem je zřejmě to, ţe toto téma bylo ve společnosti dlouho tabuizované (nevhodné, vyloučené), coţ způsobovalo, ţe tento jev se stával latentním. Není snad nikdo, kdo by si troufl pochybovat o tom, ţe závislost na alkoholu se ţenské populaci nikdy nevyhýbala, ostatně velmi sugestivně o alkoholismu u ţen píše jiţ Emil Zola ve svém románu Zabiják. Hlavní hrdinkou je dvaadvacetiletá Gervaisa, matka dvou dětí, jejíţ přítel ji podvádí a posléze opustí... Druhý partner se po těţkém úraze stává závislým na alkoholu a veškerá péče o rodinu zůstává na Gervais... Další ţivotní ranou je útěk dcery z domova... Finanční nouze a dluhy nakonec nutí Gervaisu vydělávat si prostitucí... Sama propadá alkoholu a ten má osudový podíl na její smrti. Zabijákem je tedy myšlen právě alkohol. 1 A podobné příběhy, jako je tento se stávají dodnes mnoha ţenám. Většinová společnost však vţdy alkoholismus u ţen přehlíţela a bylo vytvářeno zdání, ţe alkoholismus se týká pouze ţen na okraji společnosti. V posledních letech se ale o ţenském alkoholismu mluví stále častěji a odborníci se snaţí hledat příčiny této masivní expanze. Cílem mojí práce je tedy ukázat historii alkoholismu obecně, fáze jeho vývoje, společenské a zdravotní dopady a také způsoby léčby této závislosti a na základě obecné charakteristiky se zaměřit na popis některých příčin a specifik u ţenského alkoholismu, v neposlední řadě pak na významné dopady ţenského alkoholismu na rodinu a širší okolí. Zmapuji údaje z dosaţitelné literatury, budu čerpat ze zkušeností a znalostí, které jsem získala během konzultací s pracovníky centra Alma femina o.s. a vyuţiji také vlastní poznatky z blokové praxe na tomto pracovišti. Moje práce bude zahrhovat i analýzu dvou nestrukturovaných rozhovorů s klientkami jiţ zmíněného centra. 1 Zola. Zabiják. 6

8 1 ALKOHOL jako pojem Chemická definice alkoholu zní: Ethanol, ethylalkohol C 2 H 5 OH (běžně nazývaný alkohol nebo líh) je kapalina s vodou neomezitelně mísitelná, s mírnými desinfekčními účinky, vroucí při 78 C. 2 Jedná se o bezbarvou čirou tekutinu charakteristického zápachu a palčivé chuti. Alkohol lze získat kvašením škrobů nebo cukrů. Z lékařského hlediska patří alkohol mezi psychotropní látky, to znamená látky, které mají vliv na nervový systém. Člověk můţe alkohol poţívat jen ve zředěné formě, v podobě alkoholických nápojů, například piva, vína nebo koncentrátů. Spojení člověka a alkoholu je zaznamenáno jiţ v dávné historii, avšak jiţ od počátku ruku v ruce alkohol doprovází alkoholismus. 2 Alkoholismus Nadměrná konzumace alkoholu alkoholismus takto definoval v roce 1849 švédský lékař Magnus Huss. Ale aţ po sto letech se stal alkoholismus medicínským problémem. 3 Jiná, širší definice říká, ţe o alkoholismu lze hovořit tehdy dosáhne-li závislost na alkoholu takového stupně, že škodí buď jedinci, společnosti nebo oběma Historie alkoholismu Jiţ přes osm tisíc let zná lidstvo alkohol v podobě vína. Písemné záznamy o alkoholu najdeme jiţ v Eposu o Gilgamešovi ( tisíciletí př. n. l.) nebo na hliněné tabulce pocházející z období 2200 let př. n. l., kde je zapsán recept na výrobu vína pro lékařské účely. S čistým alkoholem se setkáváme ale aţ přibliţně v 11. století n. l. v jíţní Itálii, kde dostal název alkuhul. Alkuhul znamená v arabštině něco nejlepšího. Alkohol byl u lidí oblíbený, jelikoţ jim přinášel hodně uţitku, zejména v lékařství. Při úrazech či zraněních z boje tlumil bolest, při zánětech se vyuţíval k hojivým obkladům a působil i jako mírná desinfekce. 2 Vacík. Přehled středoškolské chemie, s Kalina. Drogy a drogové závislosti 1 Mezioborový přístup, s Janík, Dušek. Drogy a společnost, s. 58 7

9 Hojně uţívaný byl téţ různými čaroději, léčiteli a bylinkáři při výrobě rostlinných odvarů. Činil také ţivot snesitelnější v těţkých ţivotních situacích, například v době nedostatku jídla či tepla. Byl oblíbený obzvlášť díky tomu, ţe pozitivně měnil náladu a pomáhal překonávání bariér v komunikaci a ve vztazích. 5 Ne vţdy však působil jen pozitivně. Například v době Alexandra Velikého ( 4. století př. n. l.) byla uspořádána soutěţ v pití alkoholu. Tato soutěţ měla své vítěze, kteří se však velmi rychle proměnili v poraţené, jelikoţ účinkům alkoholu po třech dnech podlehli a zemřeli. Známé jsou také oslavy boha Dionýsa ve starověkém Řecku. Dionýsos byl uctíván jako bůh plodnosti a vína a jeho oslavy se pravidelně měnily v nevázané pitky spojenými s orgiemi. Z toho důvodu byly také v roce 186 př. n. l. senátem zakázány. Téměř ve všech kulturách bylo poţívání alkoholu spojeno s náboţenskými obřady (například mexičtí indiáni při náboţenských rituálech poţívali kaktusové pivo). Tím, ţe to byla náboţenská záleţitost, spojená pouze s určitým rituálem a konzumace alkoholu probíhala pod dohledem představených, nedocházelo k nekontrolovanému opíjení. V mnoha případech však i v náboţenských rituálech byl alkohol zneuţíván ke snadnější manipulaci s lidmi. V dobách kolonizace Ameriky se alkohol stal významnou zbraní proti původnímu obyvatelstvu. Kolonizátoři dodávali indiánům alkohol v různých formách a protoţe s ním nemělo indiánské obyvatelstvo doposud ţádné zkušenosti, jeho vliv na ně byl zničující. Pokud se zahledíme do historie evropského kontinentu, uţívání alkoholu bylo neodmyslitelnou součástí lidského ţivota. V některých oblastech se alkohol pouţíval dokonce jako naturální platební prostředek. Například ve Švédsku měli čeledíni nárok na pálenku kaţdé ráno před prací, děvěčky jen před bouřkou, aby se zmírnil jejich strach. Někteří průmyslníci vypláceli část mezd svým zaměstnancům v podobě poukázek na alkohol. A to všechno zřejmě také výrazně přispělo k masivnímu uţívání alkoholu v Evropě v posledních stoletích. 6 Zatímco dříve společnost obecně uţívání alkoholu tolerovala a otázky dopadů na lidské zdraví nebyly primárním společenským tématem, dnes jiţ víme, ţe tyto dopady nelze v ţádném případě podceňovat, protoţe jsou mnohdy fatální. 6 Šedivý, Válková. Lidé, alkohol, drogy. 8

10 2.2 Pojmy související s alkoholismem Pro orientaci v problematice alkoholismu je nutné seznámit s nejzákladnějšími pojmy. Alkoholik označujeme tak osobu, u která dochází k nadměrné konzumaci alkoholu. Tuto nadměrnou konzumaci zapříčiňují určité faktory, například osobnostní rysy, které jsou charakteristické pro konkrétního jedince, psychoaktivní vlastnosti alkoholického nápoje, dále i prostředí, ve kterém je alkohol poţíván. Nemalý vliv mají i vnější faktory, k nimţ můţeme zařadit rodinnou výchovu či nepříznivé rodinné klima, společenské nebo pracovní prostředí. Mezi stěţejní pojmy patří i úzus a abúzus. Jejich rozdíl spočívá v mnoţství konzumovaného alkoholu a v pravidelnosti této konzumace. Úzus je definován jako mírné a nepravidelné poţívání alkoholu, které je společensky únosné. Ke konzumaci alkoholu dochází například při různých společenských událostech nebo je alkohol doplňkem stravovacího rituálu. Dávky alkoholu jsou tak malé, ţe nemají markantnější vliv na fyzický a psychický stav člověka a intervaly pití alkoholu jsou tak dlouhé, ţe nedochází k vytváření závislosti. Abúzus - znamená poţívání takového mnoţství alkoholu, které popřípadě vede aţ k opilosti. Ale ani v takových případech nemusí docházet k závislosti. 7 Pokud k nadměrnému poţívání alkoholu dochází opakovaně a pravidelně, pak hovoříme o systematickém abúzu. Systematický abúzus - je založen na stereotypu pití alkoholu s rozvíjejícím se pijáckým chováním a s významným fenoménem časovým. Ve svém terminálním obraze má závislost na sociogenním podkladě. Návyk a závislost tady vznikají za přispění vnějších faktorů nejčastěji společensko-sociálních. 8 Symptomatický abúzus jeho vývoj a průběh je ovlivněn kontrukcí osobnosti, někdy i psychickou odchylkou nebo případně nemocí. Závislost je zaloţena na psychogenních faktorech, to znamená, ţe potřeba alkoholu vychází z vnitřní potřeby zlepšit své schopnosti a moţnosti. Pro symptomatický abúzus je charakteristické, ţe ke konzumaci alkoholu dochází o samotě a alkohol je dávkován na základě potřeby odstranit či naopak získat určitý jev v oblasti, která se týká psychiky. Pomáhá tak například usnadnit 7 Janík, Dušek. Drogy a společnost. 8 Heller, Pecinovská. Závislost známá neznámá, s. 25 9

11 komunikaci, zahnat obavy nebo zlepšit špatnou náladu. Takové chování snadno postřehne i laik a vnímá ho jako nepochopitelné nebo doslova chorobné. Závislost se můţe vyvíjet po dobu několika let, závisí to na individuálních zdravotních podmínkách jedince, zpravidla je uváděna doba pěti let. Tento druh abúzu je typický pro ţeny. 9 Je samozřejmé, ţe v praxi se nesetkáváme pouze s čistě symptomatickou nebo čistě systematickou podobou abúzu. Objevují se v kombinované formě a při stanovování diagnózy je pouţívána formulace, zda ke vzniku závislosti dochází převáţně na psychogenním či převáţně sociogenním základě. 3 Závislost a její vývoj Zrádnost alkoholu spočívá v tom, ţe k tvorbě závislosti dochází nenápadně a pozvolně. Tato droga je zprvu velmi příjemná, ale v případě, ţe ji konzumujeme pravidelně, výrazným způsobem dokáţe změnit psychiku. Jedinec se k alkoholu nejdříve obrací v případech, kdy se chce zbavit špatné nálady, ve stavech úzkosti nebo kdyţ ho neustále pronásledují myšlenky na problémové situace. Avšak pokud dojde k vytvoření závislosti, negativní stavy se naopak dostavují právě kdyţ abstinuje. A tak se dostává do bludného kruhu. V odborné literatuře bývá uváděno, ţe ke vzniku závislosti dochází v průběhu deseti aţ patnácti let. Za tu dobu se příleţitostný konzument mění v pijana. Jeho odolnost vůči alkoholu se neustále zvyšuje, narůstá jeho sebevědomí a stoupá důvěra ve vlastní schopnosti. V momentě, kdy dochází k narušení funkce jater a tím i poruše výměny látkové, jeho odolnost vůči alkoholu klesá závratnou rychlostí. Paradoxem přitom bývá, ţe vznikem závislosti jsou nejvíce ohroţeni ti, o kterých je známo, ţe alkohol velmi dobře snáší Heller, Pecinovská. Závislost známá neznámá. 10 Marhounová, Nešpor. Alkoholici, feťáci a gambleři. 10

12 3.1 Definice závislosti Podle MKN (Mezinárodní klasifikace nemocí) je syndrom závislosti definován jako: Skupina fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více 11 Zjednodušeně bychom mohli říci, ţe závislost se projevuje jako: - neovladatelná touha (craving = baţení), po uţívání nějaké látky, v našem případě po uţívání alkoholu - potíţe s kontrolou uţívání, to znamená, ţe alkohol je uţíván i přes vědomí jeho nebezpečných důsledků - zvyšená tolerance k alkoholu - zhoršující se sebeovládání - abstinenční příznaky v případě nedostatku alkoholu Jasná diagnóza závislosti je ale pouze tehdy, jestliţe v období jednoho roku se projevily tři nebo více z jiţ popsaných jevů Vývoj závislosti Vývoj závislosti na alkoholu byl popsán mnoha odborníky. Bývá rozdělen do čtyř stadií. Pro svoji práci jsem si vybrala popis procesu vývoje závislosti podle E. M Jellineka. 1. stadium: iniciální, počáteční V průběhu tohoto stadia adepta na budoucí léčbu ze závislosti neodlišíme od ostatních konzumentů alkoholu. Jeho způsob pití a reakce na alkohol nikterak nevybočují ze společenských norem. To, ţe pije kvůli psychotropním účinkům alkoholu, si dosud ani sám neuvědomuje. Ví jenom, ţe díky alkoholu se cítí daleko příjemněji, neţ kdyţ nepije. Ve společnosti se o něm mluví jako o člověku, který hodně snese a není to na něm vidět. To znamená, ţe se u něj neprojevují zřetelné známky opilosti. V době, kdy je pod vlivem alkoholu, zvládá i ty situace, které pro něho byly doposavad náročné, někdy i neřešitelné. A jelikoţ se alkohol při řešení obtíţných situací ukázal jako dobrý pomocník, vyuţívá ho stále častěji. 11 Nešpor. Návykové chování a závislost, s Nešpor. Návykové chování a závislost. 11

13 Častější konzumace vede k rozvoji adaptačních mechanismů, jejichž důsledkem je růst tolerance roste tedy dávka nutná k vyřešení problému. Hladina alkoholu v krvi v tomto období zpravidla nepřekračuje 0,5 g/l (0,5 promile). 13 V počátečním stadiu adept na budoucí léčbu ze závislosti konzumuje alkohol proto, ţe je to pro něj jediný způsob jak řešit svoje problémy. K omezení pití dochází pouze tehdy, pokud se mu podaří najít jiný způsob, který by jeho problémy dokázal vyřešit. Můţe to být například pomocí psychoterapie. Není však jisté, zda budoucí problémy nebude opět řešit pomocí alkoholu. 2. stadium: prodromální, varovné Díky rostoucí toleranci k alkoholu dochází k tomu, ţe k navození libých pocitů či dosaţení úlevy od pocitů nepříjemných je třeba mít stále vyšší hladinu alkoholu v krvi, která se stále více přibliţuje k hladině, kdy jiţ na jedinci můţeme zpozorovat jasnou opilost. Stavy opilosti zatím nejsou tak časté a okolím jsou vnímány jako výjimečné. Vyšší hladina alkoholu v krvi přispívá k tomu, ţe se člověk cítí v mimořádně dobré formě, a proto rád vyuţívá kaţdé příleţitosti, aby se mohl napít. Aby dosáhl potřebné hladiny alkoholu, musí pít rychleji neţ jeho společníci. To ho často nutí k tomu, aby si jiţ předem vytvořil určitou hladinu a začíná pít sám a potají. Sám se však začíná za své jednání stydět, protoţe je mu jasné, ţe způsob jeho pití uţ můţe být pro někoho nápadný. To často vede k tomu, ţe mu začínají být nepříjemné naráţky na alkohol, snaţí se své pití utajit a mít vliv alkoholu co nejvíce pod kontrolou. Nastávají však situace, kdy se mu ani přes velkou snahu nedaří stavy intoxikace zvládat a i po menší dávce alkoholu se objevují stavy, kdy si nepamatuje dění v době opilosti. Tyto stavy nazýváme okénka (palimpsesty). Jeho pocit viny se stále více prohlubuje právě díky těmto okénkům, skrytému pití a nekontrolovatelným opilostem. To všechno přispívá k odhodlání vypořádat se s alkoholem a prioritou se pro něj stává zvládnout jeho účinky. Ale i toto odhodlání však mnohdy vede pouze k tomu, ţe se člověk stále pohybuje v nekonečném kruhu, který nakonec vyústí v závislost. V tomto druhém (varovném) stadiu je ale stále ještě moţnost, ţe by se situace dala zvrátit kontrolovaným pitím a vyřešením prapůvodních problémů. 14 První a druhé stadium závislosti řadíme ještě do předchorobní, nejedná se ještě o chorobu v pravém smyslu slova. Ve chvíli, kdy se k příznakům druhého stadia přidruží 13 Heller, Pecinovská. Pavučina závislosti, s Heller, Pecinovská. Pavučina závislosti. 12

14 okénka, je to neklamná známka toho, že končí druhé stadium a začíná stadium třetí tedy vlastní nemoc stadium: kruciální, rozhodné Ve třetím stadiu i nadále roste tolerance k alkoholu. Jedinec zvládá vysokou hladinu alkoholu v krvi a vliv alkoholu není zjevný. Časem se však stává, ţe hladina alkoholu, kdy jedinec dosahuje příjemného stavu, se téměř rovná hladině, kdy nastupuje stav opilosti. V praxi to vypadá tak, ţe člověk navenek dlouho vypadá jako střízlivý, ale pak se díky jedné skleničce zcela opije často ve velmi neţádoucím okamţiku. Snaha napít se a přitom se zároveň neopít je však jiţ zcela marná, protoţe nastává jev, který se označuje změna kontroly v pití. V tomto okamţiku je jiţ alkohol sloţkou základních metabolických dějů a dochází ke změně reakce na jeho určité mnoţství. Na nepatrnou dávku alkoholu, která zdánlivě pouze podráţdí chuťové pohárky, jiţ tělo odpovídá změnou duševních procesů a následuje kolotoč pití, který lze jen velmi těţko zastavit. Takové pití končívá opilostí. Jediná moţnost, jak tomu zabránit, je, nenapít se vůbec. O této moţnosti však člověk dosud neuvaţuje. Stává se, ţe časem kaţdé napití vyústí v opilost. Takové situace jiţ neoznačujeme jako ztrátu kontroly v pití, ale jako změnu kontroly v pití. Překvapivě se však někdy stává, ţe napití neskončí opilostí, a to pak je pro člověka mylným důkazem toho, ţe má konzumaci alkoholu pod kontrolou a nemusí se alkoholu zříkat. Nicméně opakující se stavy opilosti vedou k stále častějším konfliktům s okolím. Jedinec se snaţí bránit tím, ţe si vybuduje racionalizační systém, který mu má pomoci vysvětlit a omluvit pití. Dochází tak k alkoholocentrickém myšlení a chování, to znamená, ţe většinu svého času člověk věnuje tomu, aby zdůvodnil, proč alkohol potřebuje, jak ho získá a případně kam ho před svým okolím ukryje. Alkohol se tak stává středem jeho myšlení. Postupně ztrácí zájem o veškeré své koníčky a klesá jeho schopnost plnit své běţné povinnosti. Protoţe se hroutí jeho původní hodnotový systém a rapidně narůstá povit viny, člověk sám podlehne iluzi racionalizačního systému, který si vytvořil. Jelikoţ hledá stále více důvody, aby se mohl napít vytváří si umělé konstrukce pocitů křivky. Mění se jeho osobnost, objevují se negativní charakterové vlastnosti, které dosud zůstávaly skryty. To zapříčiňuje to, ţe se stává nespolehlivým, nečestným, podvádí, nedodrţuje dané slovo a mnohdy bývá agresivní. Stále však je schopen, tyto změny vnímat, a proto si přestává sám 15 Heller, Pecinovská. Pavučina závislosti, s

15 sebe váţit. Vytváří si svůj vlastní svět, do kterého nepouští nikoho ze svého okolí. Jeho vlastní snaha o sebekontrolu i kontrolu svého okolí ( Co si o mně myslí? Je to na mně vidět? ) zapříčiňuje neustálé konflikty, zejména s nejbliţším okolím. Člověk je také přehnaně vztahovačný a to způsobuje, ţe na kaţdé, byť jen zdánlivé napadení, reaguje nepřiměřeně. Velká změna také nastává ve výběru toho, co pije. Jiţ není vybíravý a pije jakýkoli typ alkoholických nápojů. Nemění se jen přístup k alkoholu, ale i k celkové ţivotosprávě, coţ vede ke zhoršování zdravotního stavu. Mottem třetího stadia je napít se, ale neopít se. Ani opakovaně neúspěšné pokusy o kontrolované pití nedokáţí postiţeného odradit od snahy toto motto naplnit. Mnohdy se stává, ţe je člověk svým okolím donucen zřeknout se alkoholu i na poměrně dlouhou dobu. V protikladu se skutečností není z jeho strany tato abstinence vnímána jako důkaz toho, ţe můţe existovat bez alkoholu, ale naopak jako důkaz toho, ţe alkohol má pod kontrolou. V rozhodném stadiu nastupují zdravotní potíţe, které souvisejí s poruchami regulace v celém organismu. Dosud však nedošlo k zásadnímu poškození orgánů. Z toho důvodu jsou zdravotní potíţe velmi nespecifické a jejich důvody není moţno odhalit. 16 Původní problémy, které na počátku odstartovaly pití, ustupují do pozadí za problémy způsobené vlastním pitím. Nyní již slouží jen jako racionalizace dalšího pití, již není možné jejich vyřešením ovlivnit další vývoj závislosti. Pití je již projevem choroby a ta má svůj spád, který nemůže zastavit pacient ani jeho okolí bez odborné pomoci. Každé otálení s vyhledáním specializované léčby je zbytečným prodlužováním utrpení pacienta i jeho okolí a může způsobit nenapravitelné škody. Bohužel stále ještě mnoho pacientů přichází k léčbě s několikaletým zpožděním. 17 Přechod ze třetího stadia do čtvrtého je charakteristický tím, ţe je stále více dnů, kdy je člověk pod vlivem alkoholu, neţ těch, kdy abstinuje. 4. stadium: terminální, konečné Ve čtvrtém stadiu se po vystřízlivění dostavují velice nepříjemné stavy, které je člověk schopen odstranit pouze další dávkou alkoholu. Mluvíme o takzvaných ranních doušcích. Pokud konzumace neskončí jen u ranních doušků, můţe nastat několikadenní období, kdy člověk vůbec nevystřízliví. Takové období nazýváme tah. 16 Heller, Pecinovská. Pavučina závislosti. 17 Heller, Pecinovská. Pavučina závislosti, s

16 V této chvíli jiţ však nezáleţí na tom, v jaké podobě jedinec etanol konzumuje, uchyluje se i takovým formám jako jsou například kolínské vody, Alpa, Iron nebo některé medikamenty. Vzhledem k tomu, ţe organismus uţ není schopen příjem alkoholu zvládat, jeho rezervy jsou vyčerpány a také jiţ dochází k poškození jater, klesá v tomto stadiu tolerance k alkoholu. Stavy opilosti se dostavují po poţití mnohem menší dávky alkoholu neţ tomu bývalo v předešlých obdobích. Zdravotní problémy se stupňují, netýkají se jiţ jen jater, ale dochází i poškození celého trávicího systému, slinivky břišní, dále i oběhového a nervového systému. Významné změny nastávají i v oblasti psychiky. Objevují se různé duševní poruchy, dochází k rozpadu osobnosti a člověk se dostává do situace, kdy získání dávky alkoholu je na vrcholu jeho hodnotového ţebříčku. Vše ostatní je nepodstatné. Zanedbává rodinu, pracovní povinnosti a nakonec i sám sebe. Nastává okamţik, kdy ţivot není moţný ani s alkoholem ani bez něj. Mnohdy tyto okamţiky vyvrcholí pokusem o sebevraţdu. A většinou aţ tehdy hledá člověk odbornou pomoc. 18 Ve třetím či čtvrtém stadiu může kdykoliv dojít k chronifikaci choroby, kdy se následky abúzu (nadužívání, zneužívání) stanou trvalými, neodstranitelnými vzniká chronické stadium závislosti na alkoholu Heller, Pecinovská. Pavučina závislosti. 19 Heller, Pecinovská. Pavučina závislosti, s

17 4 Dopady alkoholismu Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu na světě. Statistiky ukazují, ţe na kaţdého Čecha připadá v průměru skoro deset litrů stoprocentního alkoholu za rok. Mnoho lidí si však stále neuvědomuje a nebo nechce připustit, ţe nadměrná konzumace alkoholu (denní dávka vyšší neţ 18g u ţen a 20g u muţů) můţe přinést mnoho zdravotních potíţí a poruch, nemluvě o riziku návyku a posléze závislosti Dopad na lidské zdraví Klasifikaci potíţí a poruch spojených s nadměrnou konzumací alkoholu nalezneme v MKN (Mezinárodní klasifikace nemocí) v části F10. Patří sem poruchy způsobené přímým účinkem alkoholu: - intoxikace alkoholem (poruchy vědomí poznávání, vnímání emotivity nebo chování) - odvykací stav - psychotická porucha (halucinace, bludy, paranoia, psychomotorické poruchy) - amnestický syndrom V výše uvedené klasifikaci nalezneme i poruchy vyplývající z návykového chování, které úzce souvisejí s nadměrnou konzumací alkoholu. Sem řadíme: - narušenou kontrolu uţívání či úplnou ztrátu kontroly - syndrom závislosti na alkoholu (craving-baţení, narušené sebeovládání, alkohol je prioritou, zvýšená tolerance) K dalším zdravotním rizikům patří: - nemoci jater - nemoci ţaludku - epilepsie - demence - cukrovka - nádorová onemocnění (jícnu, hltanu, prsu - u ţen, jater či tlustého střeva a konečníku) 20 Kalina a kolektiv. Drogy a drogové závislosti 1 Mezioborový přístup. 16

18 - oslabení imunity - vznik koţních nemocí - alkoholická atrofie mozku a mozečku (zvýšená rychlost ubývání mozkové hmoty) 21 Je však třeba si uvědomit, ţe alkohol na lidské zdraví působí také zprostředkovaně. Například zvyšuje rizika dopravních nehod, různých potyček, přepadení či znásilnění, otrav, ale také nespočetných úrazů, které jsou způsobeny zhoršením orientace či stability. 4.2 Sociální a ekonomické dopady Sociálními a zdravotními dopady míníme problémy, které z nadměrného pití alkoholu bezprostředně vyplývají. Můţeme sem zařadit problémy v partnerství, v rodině i v širším okolí a v neposlední řadě ohroţení dětí. Co se týče partnerských vztahů, tak jiţ samo veřejné přiznání, ţe jeden z partnerů propadl závislosti na alkoholu, je pro celou rodinu velmi bolestné a zahanbující. A právě závislost na alkoholu je také jedním z nejčastějších důvodů rozpadu manţelství či partnerského vztahu, zejména, pokud se jedná o situaci, kdy je na alkoholu závislá manţelka či partnerka. Lidé závislí na alkoholu jsou ve svém okolí všeobecně vnímáni jako velmi nespolehliví, v zaměstnání podávají slabší nebo nevyrovnané výkony a vzbuzují mnohé negativní reakce. Děti alkoholiků ţijí ve velmi nepříznivém rodinném klimatu. Rodina jim v podstatě není schopna poskytnout bezpečné a zdravé zázemí. Alkoholici selhávají ve své rodičovské roli, tu pak mnohdy přebírají nejstarší sourozenci, kteří jsou nuceni z tohoto důvodu předčasně vyspět. Tato skutečnost na nich většinou zanechává trvalé následky. Děti vyrůstají v nepředvídatelném prostředí, kde se ztrácí jakýkoliv řád. Častěji neţ ostatní děti se stávají klienty pedagogicko-psychologických poraden a dětské psychiatrie. 22 Pokud rodinná péče jiţ naprosto selhává, jsou děti nezřídka umísťovány do kojeneckých ústavů nebo dětských domovů. V souvislosti se závislostí na alkoholu se často můţeme setkat i s projevy domácího násilí, sexuálního zneuţívání, kriminalitou a v extrémních případech i s úplným sociálním vyloučením. 21 Nešpor, Csémy. Jak zůstat fit a předejít závislostem. 22 Nešpor, Csémy. Léčba a prevence závislostí. 17

19 Ekonomické dopady alkoholismu jsou stejně závaţné jako dopady zdravotní či sociální. Nadměrné uţívání alkoholu nejen významným způsobem narušuje rodinný rozpočet, můţe také vést k postupnému zadluţování. A pokud závislost způsobuje, ţe člověk selhává v plnění pracovních povinností, velmi často se stává, ţe nakonec přijde o zaměstnání. 5 Formy léčby závislosti na alkoholu a její prvky Existují tří formy léčby závislosti. Je to léčba ambulantní, ústavní nebo léčba v denním stacionáři. 5.1 Ambulantní léčba Probíhá ve specializovaných ambulantních protialkoholních zařízeních. Můţeme se také setkat s pojem ordinace AT. Jsou zde jak individuální, tak i skupinové psychoterapie, některá zařízení dokonce pracují i s rodinami závislých osob. Výhodou ambulantní léčby je, ţe klient není nucen nastoupit do pracovní neschopnosti, protoţe většina poraden má ordinační hodiny aţ po pracovní době. Je to tedy velmi praktické, ale tato léčba má i svá omezení. Není vhodná pro klienty, jimţ se pití úplně vymklo z rukou a i přes velkou snahu nejsou schopni sami přestat. Právě takovým klientům se pak doporučuje ústavní léčba. 5.2 Ústavní léčba Ústavní léčba není určena pouze pro pacienty, kteří chtějí s pitím skoncovat, ale mohou se zde léčit i psychiatrické či neurologické důsledky nadměrné konzumace alkoholu. Délka léčby bývá v některých zařízeních pevně dána, v jiných zařízeních je individuální a stanovuje se na základě domluvy s lékařem. Roli zde hraje jednak stav klienta při přijetí, dále jeho ţivotní situace, duševní i tělesná kondice, také délka předchozí abstinence a trvání recidivy nebo schopnost vyuţívat následného ambulantního léčení. Největší výhodou ústavní léčby je neustálý lékařský dohled, a tím i bezpečnější zvládání hrozících zdravotních komplikací. Léčba je také více intenzivnější, jelikoţ je moţné realizovat více postupů najednou. Například skupinová terapie, zároveň i terapie rodinná, různé relaxační techniky a jiné. 18

20 Nevýhodou je však, ţe zde pacient tráví veškerý svůj čas a to po poměrně dlouhou dobu. V případech, kdy klient na ústavní léčbu nechce přistoupit nebo není ústavní léčba moţná z nějakých jiných důvodů, zbývá ještě třetí moţnost a tou je léčba v denním stacionáři. 5.3 Denní stacionář Klient do denního stacionáře dochází podobně jako do práce. To znamená, ţe zde stráví řibliţně osm hodin denně. Z toho vyplývá, ţe léčbu není moţno většinou skloubit s plněním běţných pracovních povinností a klient musí nastoupit do pracovní neschopnosti. Tato forma léčby je doporučována pacientům, kteří jiţ ukončili ústavní léčbu, aby se jim usnadnil návrat do běţného ţivota. Denní stacionáře ale mohou fungovat i samostatně nebo při ambulantních zařízeních. Výhodou je, ţe se klient nemusí odtrhout od rodiny. Nevýhodou je však, ţe stacionář není schopen přijmout klienty s těţší zdravotní nebo psychiatrickou komplikací Prvky léčby Všechny výše uvedené formy léčby by měly v ideálním případě obsahovat osvědčené metody a postupy. Léčba má několik prvků. Zařízení většinou nepojmou všechny uvedené prvky, ale mohou to být faktory, které určují jejich kvalitu. Hned zpočátku by měl být pacient důkladně tělesně vyšetřen a měl by se stanovit způsob léčby psychických i fyzických obtíţí. Hlavním pilířem léčby je i individuální nebo skupinová psychoterapie, jejíţ cílem je překonat duševní i ţivotní problémy a vést pacienta k sebepoznání i k pochopení svého okolí. Pacient zde můţe nacházet pochopení, pomoc i podporu druhých. Dalším prvkem je Léčebný klub. Zde se setkávají lidé, jejichţ cílem je překonat problémy s alkoholem. Jsou zde vítáni i ostatní členové rodiny. Velmi účinnou a oblíbenou léčebnou metodou je jóga a jiné relaxační techniky. Pomáhají člověku vyrovnat se se stresem a překonávat neţádoucí duševní stavy. Nezbytnou součástí léčby bývá Disulfiram (dodává se pod různými firemními názvy jako například Antabus či Stopetyl), který je vyuţíván v mnoha zemích po celém světě. V České republice se nejčastěji pouţívá lék Antabus. Tento lék vyvolává specifické reakce na těle člověka v okamţiku, kdy poţije alkohol. Typické jsou rudé skvrny 23 Nešpor. Zůstat střízlivý. 19

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta TEOLOGICKÁ Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Pastorační a sociální práce SKUPINOVÁ PRÁCE

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu Autor práce: Petr Nosálek Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015 Prohlášení:

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Jméno: Janák Michal Datum: 27.3.2012 Referát na téma: Alkoholismus ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Alkohol ( etylalkohol, etanol) byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn už od nepaměti. Stejně

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Statistická studie II.

Statistická studie II. Statistická studie II. Terapeutický pobyt pro překonání závislosti 33 dní v roce 2012 I. Poměr závislostí V roce 2012 absolvovalo pobyt pro překonání závislosti 61 klientů ( 33 žen, 28 mužů ) K hlavním

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří?

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Mgr. Jana Putnová PhDr. Petr Vácha TK Karlov, Sananim Léčba závislých matek

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Pacienti s duáln v ordinaci pro návykovn. vykové nemoci. MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Pacienti s duáln lní diagnózou v ordinaci pro návykovn vykové nemoci MUDr. Olga Kasková, OAT Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. leden 2005 říjen 2006 323 klientů / 142 v systematické léčbě z nich

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Rizikové skupiny. Casuistika. Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Rizikové skupiny - Casuistika Rudolf Hemelík 2. ročník učo 5236 OBSAH : I. osobní údaje II. rodinná anamnéza III. osobní anamnéza IV. lékařská

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 57 Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Ústavní psychiatrická péče je

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Práce s uživateli konopí v kontaktním centru

Práce s uživateli konopí v kontaktním centru Práce s uživateli konopí v kontaktním centru Letní škola HR 2016 Peter Murín, SANANIM z.ú. 10.06.2016 Marihuana a současnost Kdy vyhledají uţivatelé konopí kontaktní centrum a proč? (bio psycho-sociální

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1.

ŽENA A STRES. Tajemství štěstí. Zn. HNED! Str. 6. Snadné recepty na štěstí a spokojenost. Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1. ŽENA A STRES Číslo 1; prosinec 2011 Dobrý sluha; špatný pán STRES Kdy nám slouží a kdy škodí Str. 1 Asi se zcvoknu Kdy uţ je na čase navštívit psychiatra Str. 2 Pasti, pasti, pastičky Jaké boudy si na

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 27.5.2002 Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

EMOCE. a jejich role v detoxikaci

EMOCE. a jejich role v detoxikaci EMOCE a jejich role v detoxikaci 1 Tisíce let se lidstvo snaţí prokázat, ţe lidská psychika je hlavní příčinou lidských nemocí. 2 V počátcích medicíny byla práce s lidskou psychikou prakticky jediným smysluplným

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci

Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci Dotazníkový průzkum znalostí problematiky neodkladné první pomoci realizovaný v rodinných a mateřských centrech na území České republiky Ústav metodiky první pomoci, z.ú., Praha 2014 Ústav metodiky první

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a poruchy přizpůsobení Zkráceně neurotické poruchy (toto je materiál pouze k vnitřní potřebě, neobsahuje korektní citace!, nešířit) Neurotické poruchy Úzkostné

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více