ZÁPADOČ ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra soukromého práva a civilního procesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADOČ ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra soukromého práva a civilního procesu"

Transkript

1 ZÁPADOČ ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra soukromého práva a civilního procesu Seminární práce z předmětu Obchodní právo 2 VZNIK A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČ NOSTI Jméno a příjmení: Jan Ambrož Petr Bílý Milan Beneš Evidenční číslo: R07003 R07025 R07020 Ročník: Obor studia: Právo Právo Právo Forma studia: prezenční prezenční prezenční Školní rok: 2010/ / /2011

2 Obsah 1. Úvod Historie Právní úprava Obecné k založení a vzniku akciové společnosti Zakladatelská smlouva a zakladatelská listina Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií Veřejná nabídka cenných papírů Prospekt cenných papírů Upisování akcií Ustavující valná hromada Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií Stanovy Závěr Použitá literatura

3 1. Úvod Akciová společnost je zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník nebo ObchZ ), v 154 vymezena takto: Akciovou společností je společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Každá akciová společnost je dle 56 odst. 1 ObchZ právnickou osobou. Z hlediska třídění jde o zájmové a v právnickou osobu zorganizované sdružení osob (tedy o korporaci). Podle obchodního zákoníku má každá a.s. podobu obchodní společnosti. Je považována za klasickou kapitálovou společnost.,,na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, která je považována za společnost smíšenou vykazující jak (převažující) znaky kapitálové společnosti, tak i (menšinové) znaky společnosti osobní, je platná právní úprava akciové společnosti povětšinou charakterizována jako,,čistá či,,ryzí kapitálová společnost. 1 Pro kapitálové společnosti je typická majetková účast společníků na podnikání společnosti. Společníci kapitálových společností nejsou povinni k osobní účasti na společnosti, jsou však povinni vložit do společnosti majetkový vklad. Souhrn majetkových vkladů, pak vytváří základní kapitál. Smysl kapitálové společnosti spočívá v nahromadění finančních prostředků, ale podle 56 odst. 1 může být akciová společnost založena i za jiným účelem než podnikáním, pokud to není zakázáno zvláštním právním předpisem. V běžné praxi se s takovouto kapitálovou společností setkáváme velice málo. Na právní poměry akciové společnosti lze aplikovat obecná ustanovení o obchodních společnostech ( 56-75b ObchZ), pokud ze zvláštní úpravy a.s. ( ObchZ) neplyne jinak. V některých případech je ale zákonem pro určitý druh podnikatelské činnosti předepisována forma akciové společnosti. Například podle ustanovení 60 odst. 1 a 64 odst. 1 zákona o kolektivním investování mohou mít investiční společnost a investiční fond pouze formu akciové společnosti. Podle ustanovení 3 odst. 2 zákona o penzijním připojištění je penzijní fond vždy akciovou společností. 2 Dále se s touto předepsanou formou setkáme také v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a burzovního sektoru. V Obchodním zákoníku nalezneme dva možné způsoby založení akciové společnosti. Prvním z nich je založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií. Tento způsob je právní 1 Horáček, T. Akciová společnost. In: Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o Str Štenglová, I zc. In: Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. 12. vydání. Praha: C. H. Beck Str

4 teorie nazýván sukcesivní založení. Druhým způsobem je založení společnosti bez veřejné nabídky akcií, neboli simultánní založení. A těmito způsoby se budeme zabývat dále. 2. Historie Skutečné akciové společnosti vznikají počátkem 17. stol. Mezi prvními se uvádějí Východoindické společnosti britská a nizozemská. Brzy následoval vznik podobných společností i v dalších evropských zemích. Do střední Evropy akciové společnosti pronikly zhruba o sto let později. Společnosti byly zakládány individuálním zákonným aktem krále či jiné autority. Tím bylo připuštěno založení společnosti a byly jí uděleny stanovy. Stály více na půdě veřejného práva. Tento systém byl velice nepružný a zakládání společností spíše znemožňoval, než podporoval. Změna nastala roku 1807, kdy byl vydán ve Francii Code de commerce. Do té doby v celé Evropě platil tzv. oktrojový systém a Code de commerce tento systém prolomil zavedením systému koncesního (povolovacího). 3 V Čechách se první společnost o této právní formě objevuje v roce Byla založena za značné kapitálové účasti české šlechty a podnikala v hedvábnickém průmyslu. Jako další se často připomíná Pražská paroplavební společnost založená roku Koncesní systém byl v Rakousku-Uhersku zaveden roku 1838, ale pouze ve vztahu k železnicím. Všeobecně byl založen až přijetím všeobecného německého obchodního zákoníku v roce V poslední třetině 19. století byl i koncesní systém pociťován v této souvislosti jako nevyhovující a postupně byl měněn na systém normativní (registrační). Ve Francii a Německu již v 60. letech 19. století. U nás byl tento systém zachován až do roku Československá republika převzala recepčním zákonem právní řád dosud platný na území nově vzniklé republiky, tedy rakouský obchodní zákoník v Čechách a uherský na Slovensku. Tento dualismus pak v zásadě přetrval až do roku V oblasti akciového práva došlo k zásadní změně zákonem č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech. Byla vyloučena možnost zakládání akciové společnosti jinak než z vůle státu. Zakládání těchto společností fyzickými osobami nebylo výslovně zakázáno, ale v praxi k němu nedocházelo. 5 Po změně poměrů v roce 1989 bylo potřeba obnova akciového práva. Byl brzy přijat nový zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech a většina ustanovení tohoto zákona pak byla převzata do nového obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Od roku 1991 již byl obchodní 3 Eliáš, K. Akciová společnost. In: Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck Str Ibidem: Černá, S. Obchodní právo 3. Akciová společnost. 1. vydání. Praha: ASPI Str

5 zákoník v oblasti práva akciových společností několikrát novelizován, především v souvislosti s harmonizací českého práva s právem komunitárním. 3. Právní úprava Právní úprava obchodních společností je součástí českého obchodního zákoníku. Obchodní společnosti jsou upraveny v druhé části a to v hlavě první. V prvém dílu jsou upraveny obecná ustanovení platná pro všechny obchodní společnosti. Na ně navazují díly věnující se odlišnostem jednotlivých druhů společností, akciová společnost je upravena v dílu pátém. Na úpravu některých aspektů akciových společností dopadá právní úprava obsažená v jiných právních předpisech, například je to zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, dále zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev a další právní předpisy z různých oblastí (například úprava účetnictví, daní, kapitálového trhu). 6 Platná právní úprava v sobě odráží dlouhý vývoj této formy obchodní společnosti. Kořeny sahají až do římského práva. Při tvorbě nového občanského zákoníku v roce 1991 se nechal zákonodárce inspirovat i zahraničními právními úpravami. Za vzor mu sloužily zejména rakouská, německá a částečně i francouzská. Od roku 1991 již byl obchodní zákoník v oblasti práva akciových společností několikrát novelizován. V platné právní úpravě se odrážejí vlivy práva Evropské unie. V minulosti bylo v souvislosti s přistoupením naší republiky k Evropské unii zcela nezbytné přizpůsobit úpravu akciové společnosti podmínkám a požadavkům, jež byly obsaženy v příslušných pramenech komunitárního práva Obecné k založení a vzniku akciové společnosti Založení a vznik společnosti je obecně upraveno v Obchodním zákoníku v 56 až 64 a dále pak zvláštní právní úpravou pro založení a vznik akciové společnosti podle 162 až 175. Platí zde pravidlo, že obecná ustanovení obchodního zákoníku se použijí tehdy, pokud zvláštní ustanovení nestanový něco jiného. Z 162 odst. 1 vyplývá, že akciovou společnost mohou zakládat jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Avšak, na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, jediným zakladatelem společnosti může být pouze právnická osoba. V souladu s 28 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. může být jediným zakladatelem akciové společnosti i stát. V ostatních případech musí být zakladatelé minimálně dva. Zvláštní právní úprava může stanovit i jiný minimální počet 6 Černá, S. Obchodní právo 3. Akciová společnost. 1. vydání. Praha: ASPI Str Horáček, T. Akciová společnost. In: Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o Str

6 zakladatelů. Tím je například zákon číslo 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, kde je v 1 odst. 5 minimální počet zakladatelů deset. Maximální počet zakladatelů obchodní zákoník nikterak neomezuje. Může se stát, že za trvání společnosti se soustředí všechny akcie v rukou jediné fyzické osoby, to však nemá za následek neplatnost společnosti a není to důvodem pro zrušení společnosti soudem. V Obchodním zákoníku nalezneme dva možné způsoby založení akciové společnosti. Prvním je založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií a druhým je založení společnosti bez veřejné nabídky akcií. Proces zakládání akciové společnosti je značně náročný a je nutné dodržet čtyři dílčí kroky: a) uzavření zakladatelské smlouvy, b) vyhotovení návrhu stanov společnosti, c) zajištění (upsání a alespoň částečné splacení) vkladů na základní kapitál, d) a konečně, kolektivní rozhodnutí zúčastněných osob o založení společnosti a o jejích stanovách, spojené s rozhodnutím o prvním personálním obsazení orgánů společnosti Zakladatelská smlouva a zakladatelská listina Akciová společnost se zakládá zakladatelskou listinou nebo zakladatelskou smlouvou, a to v závislosti na počtu zakladatelů. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. 9 Zakladatelská smlouva i listina musí být sepsány formou notářského zápisu s úředně ověřenými podpisy podle 57 odst. 1 a 3 ObchZ. Zakladatelská smlouva je zvláštním typem smlouvy společenské. Zákon však odlišuje zakladatelskou smlouvu od smlouvy společenské, kterou se zakládají společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a veřejná obchodní společnost, neboť každá z těchto smluv má poněkud jiné účelové určení. Účelem společenské smlouvy těchto obchodních společností je především založení společnosti, ale kromě toho slouží i k úpravě vztahů ve společnosti v průběhu celého jejího trvání, zatímco účelem zakladatelské smlouvy (ale i zakladatelské listiny) 8 Eliáš, K. Akciová společnost. In: Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck Str Viz 162 odst. 2 ObchZ

7 v akciové společnosti je úprava vztahů mezi zakladateli pouze při jejím založení a založením akciové společnosti se tato zakladatelská smlouva konzumuje. 10 Obsahové náležitosti zakladatelské smlouvy a listiny jsou stejné a jsou jimi podle 163 ObchZ následující údaje: a) firma, sídlo a předmět podnikání (činnosti); b) navrhovaný základní kapitál; c) počet akcií a uvedení jejich jmenovité hodnoty, podoby, v níž budou akcie vydány, jakož i určení, zda akcie budou znít na jméno nebo na majitele, popřípadě kolik akcií bude znít na jméno a kolik na majitele; mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií na jméno; d) kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůta pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen; e) splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad; f) alespoň přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou; g) určení správce vkladu podle 60 odst. 1 ObchZ; h) má-li být alespoň část akcií vydána na základě veřejné nabídky akcií, i údaje uvedené v 163 odst. 2 ObchZ; i) návrh stanov. Má-li být alespoň část akcií vydána na základě veřejné nabídky akcií (ad h), musí zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina obsahovat další náležitosti, jimiž podle 163 odst. l písm. h) a 163 odst. 2 a) až g) ObchZ jsou: a) místo a doba upisování akcií, která nesmí být kratší než dva týdny; b) postup při upisování akcií, zejména zda účinnost upisování akcií při dosažení nebo překročení navrhované výše základního kapitálu bude posuzována podle toho, kdy k upsání akcií došlo, popřípadě zda bude možno krátit jednotlivým upisovatelům, kteří upíší akcie ve stejné době, počet upsaných akcií podle poměru jmenovitých hodnot jimi upsaných akcií; 10 Kříž, R. Vznik akciové společnosti. In: Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti. 6. vydání. Praha: C. H. Beck Str

8 c) připouštějí-li zakladatelé upisování akcií převyšující navrhovaný základní kapitál, postup při takovém upsání; d) určení, že zájemci mohou splácet emisní kurs akcie pouze peněžitými vklady; e) místo, dobu, popřípadě účet u banky pro splacení emisního kursu; f) emisní kurs upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatelé stejný, nestáno ví-li zákon jinak; g) způsob svolání ustavující valné hromady a místo jejího konání. Návrh stanov (ad i) bude součástí zakladatelské smlouvy při sukcesivním založení, protože ustavující valná hromada může stanovy změnit, zatímco u simultánního založení se zakladatelé musí dohodnout na konečné verzi. Ve spojení 57 odst. 2 a 162 odst. 2 ObchZ je možné, aby zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu uzavíral zmocněnec zakladatelů na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocněnce. Tato plná moc se přiloží k zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině. 5. Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií Nutno již předem podotknout, že zakládání společnosti na základě veřejné nabídky akcií se v praxi téměř nevyužívá. Je to zapříčiněno nejen tím, že je tento proces značně komplikovaný a finančně nákladný, ale také tím, že je nutno vzbudit důvěru budoucích investorů v zakládanou společnost k upisování akcií. Založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií je upraveno v 164 až 171 ObchZ. Oproti simultánnímu založení je sukcesivní založení společnosti rozděleno do několika etap : uzavření zakladatelské smlouvy (zakladatelské listiny) zpracování prospektu akcií, vyžaduje-li jej zákon podle 163 odst. 2 ObchZ, 34 an. zák. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen PKT ) schválení prospektu uveřejnění prospektu, vyžaduje-li se podle 34 an. PKT; uveřejnění veřejné nabídky akcií podle 164 odst. 2 ObchZ; upisování akcií zápisem do listiny upisovatelů podle 165 odst. l ObchZ; splacení části emisního kursu akcií podle 165 odst. 3 a 168 odst. l ObchZ; svolání ustavující valné hromady podle 169 ObchZ; konání ustavující valné hromady podle 170 a 171 ObchZ; - 7 -

9 přijetí rozhodnutí na ustavující valné hromadě podle 171 ObchZ. Základní kapitál u sukcesivního založení společnosti musí činit alespoň Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis vyšší částku. Tímto zvláštním právním předpisem by mohl být například zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Část základního kapitálu se tvoří vklady zakladatelů a zbývající část vklady ostatních budoucích akcionářů (upisovatelů). 5.1 Veřejná nabídka cenných papírů Pojmem veřejná nabídka investičních cenných papírů (tedy i akcií) se rozumí jakékoli sdělení širšímu okruhu osob (více než 100) obsahující informace o nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto investiční cenné papíry Prospekt cenných papírů Při sukcesivním založení akciové společnosti musí po sepsání zakladatelské smlouvy následovat zpracování prospektu cenného papíru schváleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie a přitom se postupuje podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Po tomto schválení následuje uveřejnění prospektu, které musí být učiněno nejpozději spolu s veřejnou nabídkou. Základní charakteristiku prospektu uvádějí 34 a 35 PKT. Prospekt má obsáhnout srozumitelným způsobem informace nezbytné pro investorské posouzení a má být uzpůsoben tak, aby údaje v něm obsažené umožnily jejich snadnou analýzu Upisování akcií K upsání akcie na základě veřejné nabídky akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Zápis obsahuje informace o upsaných akciích (počet, jmenovitou hodnotu, druh etc.) a identifikaci upisovatele (firma, název, sídlo pro právnickou osobu, jméno, bydliště pro fyzickou osobu) a podpis. Upisovatel je podle 165 odst. 3 ObchZ povinen splatit emisní ážio a alespoň 10 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v určité době a na účet u banky. 11 Viz 34 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 12 Eliáš, K. Akciová společnost. In: Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck Str

10 5.4 Ustavující valná hromada Ustavující valná hromada může být svolána pokud byl upsán celý základní kapitál zakládající společnosti a bylo splaceno minimálně 30 % jmenovité hodnoty akcií a celé emisní ážio. Zakladatelé svolají ustavující valnou hromadu tak, aby se konala do 60 dnů ode dne, kdy bylo dosaženo účinného upsání navrhovaného základního kapitálu a způsobem jakým stanoví zakladatelská smlouva a veřejná nabídka akcií. Nedodržením této 60 dnů dlouhé lhůty by mělo za následek neplatnost úpisu akcií. Dalšími podmínkami konání ustavující valné hromady jsou přítomnost upisovatelů, již účinně upsali alespoň polovinu upsaných akcií, kteří mají právo účastnit se ustavující valné hromady dle 169 odst. l ObchZ a právo hlasovat na ní a přítomnost notáře, protože ustanovení 171 odst. 5 ObchZ vyžaduje notářský zápis osvědčující průběh ustavující valné hromady a zápis o rozhodnutí ustavující valné hromady o schválení stanov. Ustavující valné hromadě při zahájení předsedá jeden ze zakladatelů, nebo jeden ze zakladatelů zmocněný k tomu ostatními zakladateli, dokud není zvolen předseda ustavující valné hromady. Ustavující valná hromada rozhoduje souhlasem prosté většiny hlasů přítomných upisovatelů, kteří mají právo se účastnit ustavující valné hromady ( 170 odst. 3 ObchZ). Rozhodnutí schválené touto prostou většinou může stanovit, že k určitému dalšímu rozhodnutí bude vyžadována jiná většina nebo souhlas všech přítomných upisovatelů, kteří jsou oprávněni k hlasování. Ustavující valná hromada: rozhoduje o založení společnosti (při zakládání akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií tak nedochází k založení společnosti již sepsáním příslušného zakladatelského dokumentu, ale až rozhodnutí ustavující valné hromady), schvaluje stanovy společnosti, volí orgány společnosti, které je podle stanov oprávněna volit valná hromada, přijímá další rozhodnutí, pokud si je upisování akcií vyžaduje ( srov. 171 ObchZ) Horáček, T. Akciová společnost. In: Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o Str

11 6. Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií je druhým způsobem založení společnosti. Tento způsob je též označován jako simultánní nebo také jednorázové založení společnosti a konkrétně je upraven v ustanovení 172 ObchZ. Z 172 odst. 1 ObchZ vyplývá, že v případě, kdy se zakladatelé dohodnou v zakladatelské smlouvě, že v určitém poměru upíší akcie na celý základní kapitál společnosti, tak se nevyžaduje veřejná nabídka akcií ani konání ustavující valné hromady. Z ustanovení 172 odst. 4 vyplývá, že za simultánní založení společnosti se považuje i případ dle 162 odst. 1, kdy jediný zakladatel právnická osoba, upíše v zakladatelské listině vklad ve výši navrhovaného základního kapitálu. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným nemusí jediný zakladatel akciové společnosti splatit před zápisem společnosti do obchodního rejstříku celý emisní kurs. Právní postavení ustavující valné hromady v souladu s ustanovením 172 odst. 2 ObchZ mají zakladatelé. Z toho plyne, že dle 172 odst. 3 zakladatelé musí tak jako ustavující valná hromada přijmout rozhodnutí, která jinak přijímá ustavující valná hromada, musí být obsažena v zakladatelské smlouvě. Jedná se o rozhodnutí uvedená v ustanovení 171 odst. 1 a 3 ObchZ, tedy rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov společnosti, volba orgánů společnosti, které volí jinak valná hromada (ustanovení o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci se v tomto případě nepoužije), a schválení předmětu nepeněžitých vkladů, splácí-li se vklad vkladem nepeněžitým v souladu se znaleckým posudkem, a počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, které mají být jako protiplnění na ten který vklad vydány. Z ustanovení 163 odst. 2 ObchZ vyplývá, že při simultánním založení společnosti se nebudou uvádět údaje v tomto ustanovení obsažené. Z výše uvedeného plyne, že k založení společnosti bez veřejné nabídky akcií postačí uzavření zakladatelské smlouvy ve formě notářského zápisu nebo pořízení zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu, jež musí obsahovat i rozhodnutí přijímaná jinak na ustavující valné hromadě, a že se již nevyžaduje zvláštní notářský zápis o rozhodnutí zakladatelů nahrazující rozhodnutí ustavující valné hromady. Tímto úkonem je celý zakládací akt společnosti dokončen, a proto se tedy o tomto způsobu mluví jako o jednorázovém založení. 7. Stanovy Stanovy společnosti jsou jedním z nejdůležitějších právních dokumentů společnosti. Jde o smlouvu společenskou, smlouvu sui generis, která se mění rozhodnutím valné hromady

12 (jediného akcionáře), rozhodnutím představenstva společnosti nebo na základě jiných právních skutečností. K této smlouvě se přistupuje nabytím akcií. 14 Návrh stanov je dle ustanovení 163 odst. 1 písm. i ObchZ povinnou součástí zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny, které mají formu notářského zápisu a musí být dle 164 odst. 3 ObchZ k nahlédnutí v každém upisovacím místě, pokud je společnost založena na základě veřejné nabídky akcií. Návrh stanov je schvalován buď na ustavující valné hromadě v případě sukcesivního založení společnosti na základě ustanovení 171 odst. 1 ObchZ, nebo v zakladatelské smlouvě či zakladatelské listině při simultánním založení společnosti. Stanovy je možno charakterizovat jako smlouvu sui generis, jenž plní spolu se zakladatelskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou funkci společenské smlouvy u ostatních obchodních společností a jejímž obsahem je úprava vnitřních poměrů a fungování společnosti včetně úpravy práv a povinností akcionářů. 15 Stanovami lze zavazovat společnost, její akcionáře a členy jejích orgánů a v rozsahu stanoveném obchodním zákoníkem i zaměstnance společnosti. 16 Obsah stanov lze rozdělit na náležitosti obligatorní a fakultativní. Zvláštní zákony mohou stanovit i další obligatorní náležitosti nad rámec stanovený v obchodním zákoníku. Pokud chybí ve stanovách údaj o předmětu podnikání nebo činnosti nebo zákonem předepsaný údaj o firmě společnosti nebo o vkladech společníků nebo o výši základního kapitálu, tak soud může prohlásit neplatnost společnosti i bez návrhu a to dle 68a odst. 2 písm. c) ObchZ. Obligatorními náležitostmi stanov dle 173 odst. 1 ObchZ jsou: a) firma a sídlo společnosti, b) předmět podnikání (činnosti), c) výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií, d) počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba akcií, jakož i určení, zda akcie znějí na jméno nebo na majitele, nebo kolik akcií zní na jméno nebo na majitele, e) počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; vydala-li společnost akcie v různé jmenovité hodnotě, počet hlasů vztahující se k té které výši jmenovité hodnoty akcií, 14 Kříž, R. Vznik akciové společnosti. In: Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti. 6. vydání. Praha: C. H. Beck Str Ibidem: Ibidem:

13 f) způsob svolávání valné hromady ( 184 odst. 4 ObchZ), její působnost a způsob jejího rozhodování, g) určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů, délka funkčního období člena orgánu, jakož i vymezení jejich působnosti a způsob rozhodování, jestliže se zřizují, h) způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej doplňovat, a způsob doplňování, i) způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty, j) důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie, k) pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, zejména možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním, l) postup při doplňování a změně stanov, m) další údaje, pokud tak stanoví zákon. Ustanovení 174 ObchZ upravuje další náležitosti stanov, které však budou stanovy obsahovat, pouze v určitých případech. I tyto náležitosti však stanovy, za podmínek určených zákonem v jednotlivých písmenech tohoto paragrafu, tj. pokud chce společnost vydávat i jiné než kmenové akcie, nebo zvýhodnit zaměstnance při nabývání akcií, anebo pokud chce vydávat vyměnitelné či prioritní dluhopisy anebo poukázky na akcie, obsahovat musí. Kromě uvedených obligatorních náležitostí mohou stanovy obsahovat i další náležitosti, které jsou uvedeny zejména v ustanovení 59 odst. 7, 66 odst. 1, 3, 4, 67 odst. 2, 156 odst. 4, 158 odst. 1, 2, 159 odst. 1, 3, 163a odst. 2, 3, 177 odst. 1, 3, 178 odst. 1, 4, 7-9, 180 odst. 1, 2, 183c odst. 1, 184 odst. 2, 3, 186 odst. 1, 189 odst. 2, 191 odst. 1, 2, 194 odst. 1-3, 196 odst. 1, 200 odst. 1-3, 201 odst. 3, 204 odst. 4, 209a odst. 1, 210 odst. 1, 4, 213 odst. 4, 213b odst. 1, 217 odst. 3 a 219 odst. 2 ObchZ. Uvedený výčet fakultativních náležitostí stanov neznamená, že stanovy nemohou upravit i jiné záležitosti, podmínkou je však soulad této úpravy stanov s kogentními ustanoveními právních předpisů, zejména obchodního zákoníku. Ohledně nabytí účinnosti stanov platí obecný princip dle 173 odst. 2 ObchZ, že změny stanov nabývají účinnosti v okamžiku, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. Dále z obchodního zákoníku pak vyplývá pozdější nabytí účinnosti změny stanov v případech rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, kdy nabývají změny stanov účinnosti ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Zvláštní

14 případem je upraven v 173 odst. 5 ObchZ. Na základě tohoto ustanovení platí, že jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se ale mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné. Novela obchodního zákoníku zák. č. 370/2000 Sb. vyjasnila otázku, zda je při projednání některé věci na valné hromadě, která je současně náležitostí stanov, ať fakultativní nebo obligatorní, nutno s rozhodnutím o věci měnit zároveň stanovy. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje rozhodnutí v uvedené věci zároveň rozhodnutí o změně stanov. Není tedy třeba např. hlasovat o zvýšení základního kapitálu a následně i o změně stanov reflektující tuto věcnou změnu, ale postačuje rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, které se pak automaticky promítne do změny stanov. Jestliže však z rozhodnutí o změně stanov neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, v souladu s 173 odst. 3 ObchZ rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Z uvedeného tedy vyplývá, že představenstvo není oprávněno rozhodnout jakkoli, ale musí formálním způsobem pouze promítnout rozhodnutí valné hromady do textu stanov. 17 Další problémovou otázkou byla otázka, zda je možno měnit stanovy pouze rozhodnutím valné hromady nebo je možno měnit je i jinak. Argumentem pro možnost změnit stanovy byl případ, že se přejmenovala ulice sídla společnosti. Pokud by nebyla připuštěna tato změna i na základě jiných právních skutečností, sídlila by společnost formálně dle stanov v neexistující ulici. Podobný případ byl i ten, kdy u společnosti zvyšovalo základní kapitál představenstvo. Pak by bylo třeba ke dni zápisu tohoto zvýšení změnit stanovy společnosti. Novela zák. č. 370/2000 Sb. tento praktický problém vyřešila tak, že dojde-li ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov a není třeba z těchto důvodů svolávat valnou hromadu ke změně stanov Vznik akciové společnosti Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku, čímž zákon odlišuje vznik společnosti a založení společnosti. Právní úkony týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku společnosti musí mít podle 63 ObchZ písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, přičemž obchodní zákoník stanoví, pro které úkony se vyžaduje forma notářského zápisu. Zákon tak stanoví v ustanovení 57 odst. 1 ObchZ, který říká, že 17 Ibidem: Ibidem:

15 zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu. Forma notářského zápis se poté vyžaduje i pro změnu obsahu zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Ustanovení 175 stanoví, že návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku podává představenstvo a podepisují ho všichni jeho členové. Judikatura dovodila, že účastníkem řízení o povolení zápisu je představenstvo jako celek, nikoli jeho jednotliví členové. Pro podání návrhu na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku nepostačí způsob jednání (a tedy i podepisování) představenstva jménem společnosti ani způsob jednání podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občasnký soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ), ale jsou potřebné podpisy všech členů představenstva. Při dalších zápisech již postačuje způsob jednání představenstva stanovený v 21 odst. 1 písm. a) OSŘ. Dle 32 odst. 2 ObchZ musí být návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku doložen listinami o skutečnostech, které mají být zapsány do obchodního rejstříku. Výčet listin dokládaných k návrhu upravuje jen vyhl. č. 250/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Maximální doba pro podání návrhu je stanovena dle 62 odst. l ObchZ na 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského podnikání. Není-li v této lhůtě návrh podán, nelze již na základě průkazu podnikatelského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Před zápisem do obchodního rejstříku přezkoumá rejstříkový soud, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis. Z 64 odst. 1 ObchZ vyplývá, že ten, kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, a nemusí to být pouze zakladatel, je z tohoto jednání zavázán, a jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. V případě, že valná hromada dle 187 odst. 1 písm. l) ObchZ tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, je z těchto jednání společnost zavázána od počátku, tj. ex tunc. V případě, že však valná hromada tato jednání neschválí, zavazují nepochybně toho, kdo tato jednání jménem zakládané akciové společnosti činil. Zakladatelům je v 64 odst. 2 ObchZ uložena povinnost pořídit seznam jednání uskutečněných před vznikem společnosti a předložit jej ke schválení valné hromadě tak, aby mohla být dodržena pro jejich schválení tříměsíční lhůta od vzniku společnosti. Pokud tuto lhůtu zakladatelé nezachovají a nepředloží valné hromadě pořízený seznam jednání, odpovídají věřitelům za škodu, která jim v důsledku toho vznikne. Po schválení jednání učiněných před vznikem společnosti valnou hromadou je představenstvo, nikoliv zakladatelé, povinno na základě 64 odst. 3 bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost účastníkům závazkových vztahů vzniklých z těchto jednání

16 Akciovou společnost lze založit na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Pokud má být akciová společnost založena na dobu určitou, musí to být podle ustanovení 62 odst. 2 ObchZ výslovně určeno při založení společnosti. Obchodní zákoník neřeší pro akciovou společnost, zda tato skutečnost má být uvedena v zakladatelské smlouvě (listině) nebo ve stanovách společnosti. Vzhledem k tomu, že z ustanovení 163 a 173 ObchZ vyplývá, že základní údaje charakterizující konkrétní akciovou společnost se uvádějí v obou uvedených dokumentech, lze doporučit uvedení skutečnosti, že společnost se zakládá na dobu určitou, včetně doby, na kterou se společnost zakládá, jak v zakladatelské smlouvě, tak i ve stanovách. Pokud by zákonodárce měl zájem na tom, aby tato skutečnost byla upravena výslovně v jednom z uvedených dokumentů, měl tak výslovně učinit. Není-li při založení akciové společnosti výslovně uvedeno, že se zakládá na dobu určitou, platí nevyvratitelná právní domněnka, že se zakládá na dobu neurčitou Závěr Akciové společnosti jsou bezesporu ideální pro správu a provoz velkých podniků, jejichž podnikání vyžaduje vysoké a popř. i dlouhodobě návratné investice, které jednotlivec nebo úzká skupina osob buď není s to opatřit vůbec, anebo s tak vysokými riziky, že to je pro počtem členů nevelké sdružení neúnosné. Z těchto důvodů se v takových případech podstatná část společenského jmění shromažďuje veřejným upisováním akcií. Toto prvotní shromáždění kapitálu od velkého počtu osob je základním a určujícím hospodářským motivem zakládání akciových společností. Tento typ kapitálové společnosti má vlastnost rozptýlit vlastnická práva. Tato dynamická vlastnost umožňuje účast na podnikání širokým vrstvám obyvatel a uložení jejich přebytečných finančních prostředků bez nutnosti aktivní účasti na vedení společnosti. Zakládání akciových společností jistě není tak častým jevem, jako je zakládání jiných typů obchodních společností. Akciovou společnost lze obecně založit dvěma způsoby sukcesivním a simultánním způsobem, přičemž dnes zejména převažuje simultánní způsob a to nejen díky jednoduchosti oproti sukcesivnímu způsobu. 19 Ibidem:

17 10. Použitá literatura Černá, S. Obchodní právo 3. Akciová společnost. 1. vydání. Praha: ASPI Eliáš, K. Akciová společnost. In: Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurz obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha: C.H. Beck Horáček, T. Akciová společnost. In: Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o Kříž, R. Vznik akciové společnosti. In: Dědič, J., Štenglová, I., Čech, P., Kříž, R.: Akciové společnosti. 6. vydání. Praha: C. H. Beck Štenglová, I zc. In: Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. 12. vydání. Praha: C. H. Beck Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) Akciová společnost. Úvod do problematiky. (v. 2012) (2006 )2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání AKCIOVÁ SPOLEČNOST (1.část) 1 Definice - akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

Katedra obchodního práva. ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová práce PETR BENEŠÍK

Katedra obchodního práva. ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová práce PETR BENEŠÍK M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A P r á v n i c k á f a k u l t a Katedra obchodního práva ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (zejména založení a vznik akciové společnosti splynutím) Diplomová

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_18_eko_12

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

úplné znění STANOV obchodní společnosti Citfin Finanční trhy a.s. se sídlem Praha ve znění platném ke dni 6. 1. 2010 Čl. I. Firma a sídlo společnosti Firma společnosti zní: Sídlo společnosti je: Citfin

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Založení a vznik AS. (v. 2012)

Povaha AS. Definice AS 154 ObZ. Akciová společnost. Založení a vznik AS. (v. 2012) Akciová společnost. Založení a vznik AS. (v. 2012) (2010 ) 2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Povaha AS Kapitálová společnost, podobná SRO, může ale nabízet podíly k úpisu veřejně Vyšší základní

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

STANOVY. VIKA Kameničná a.s. akciové společnosti. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk. v úplném znění

STANOVY. VIKA Kameničná a.s. akciové společnosti. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk. v úplném znění STANOVY akciové společnosti VIKA Kameničná a.s. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk v úplném znění Firma společnosti zní: VIKA Kameničná a.s. I. Firma II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou:

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07. STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s.

STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s. STANOVY akciové společností Crystal BOHEMIA, a.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 STANOVY A ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společností (dále společnost ), která byla

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska 1Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní : Horal, akciová společnost, Hláska. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Liberk, Hláska čp.1.,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

-----------------------------------Z

-----------------------------------Z Poznámka: Společenskou smlouvu (SS) jsme se snažili koncipovat tak, že obsahuje to co je povinné dle zákona + jsme vložili či vypustili body, o kterých si myslíme, že mohou být praktické a zjednoduší fungování

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s.

Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. I. Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost BMQ Czech, a. s. (nově: icom Vision Holding, a.s.) (dále jen společnost )

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více