Stanovy obchodní akciové společnosti Roltechnik a.s. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy obchodní akciové společnosti Roltechnik a.s. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti"

Transkript

1 Stanovy obchodní akciové společnosti Roltechnik a.s. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují vnitřní právní poměry obchodní společnosti Roltechnik a.s. (dále jen Společnost ), která byla založena podle článku I. zakladatelské listiny ze dne rozhodnutím zakladatele učiněným téhož dne. Článek 2 Právní postavení Společnosti Společnost je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 3 Trvání Společnosti Článek 4 Obchodní firma a sídlo Společnosti 4.1 Obchodní firma Společnosti zní: Roltechnik a.s. 4.2 Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Třebařov. Článek 5 Předmět podnikání a činnosti Společnosti Předmětem podnikání Společnosti je: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; - Zámečnictví, nástrojařství; a - Obráběčství. Předmětem činnosti Společnosti je: - Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Článek 6 Jednání za Společnost 6.1 Za Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek za Společnost každý člen představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti. 6.2 Právo představenstva jednat za Společnost může být v konkrétních jednotlivých případech omezeno rozhodnutím valné hromady. 1

2 Část druhá ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE Článek 7 Základní kapitál 7.1 Základní kapitál Společnosti činí ,- Kč (slovy: osmdesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). 7.2 Základní kapitál Společnosti byl v plné výši splacen. Článek 8 Akcie Společnosti 8.1 Základní kapitál je rozvržen na 878 (slovy: osm set sedmdesát osm) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebyly vydány jako zaknihované cenné papíry. 8.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na valné hromadě Společnosti je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených se všemi akciemi Společnosti je 878 (slovy: osm set sedmdesát osm). 8.3 S akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů. 8.4 K převodu akcií se vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady Společnosti dle článku 22 odst. 5 těchto stanov. 8.5 Akcie nebyly přijaty k obchodování na regulovaném (oficiálním) trhu. 8.6 Upisovatel nových akcií je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě, výši a za podmínek stanovených rozhodnutím valné hromady Společnosti. 8.7 O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě, druhu a o počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada Společnosti. 8.8 Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Práva spojená s hromadnou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Společnost je povinna vydat vlastníkovi na jeho náklad hromadné akcie, jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla Společnosti doručena písemná žádost akcionáře o výměnu. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro akcii. Článek 9 Práva a povinnosti akcionářů Společnosti 9.1 Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem Společnosti může být fyzická nebo právnická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře podílet se na správě a řízení Společnosti. Svá práva uplatňují akcionáři zásadně na valné hromadě, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. 9.2 Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci k tomuto účelu vystavené, ze které musí vyplývat, zda byla udělena k zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. 2

3 Část třetí ORGANIZACE SPOLEČNOSTI Článek 10 Orgány Společnosti 10.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány: A. Valnou hromadu B. Představenstvo C. Dozorčí radu A. VALNÁ HROMADA Článek 11 Působnost valné hromady 11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti Do působnosti valné hromady patří záležitosti uvedené v ustanovení 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Zákon o obchodních korporacích ), tedy: (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 511 a násl. Zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami; rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a schvalování manažerských smluv a/nebo smluv o výkonu funkce a/nebo souhlas valné hromady s poskytnutím jiných plnění osobě, která je členem orgánu Společnosti ve smyslu ustanovení 61 Zákona o obchodních korporacích; schválení řádné, mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování; rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací; jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; 3

4 (m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; (n) schválení jednání učiněných za Společnost do jejího vzniku podle 127 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( Občanský zákoník ); (o) (p) (q) (r) (s) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, o vyřazení akcií z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu; rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle 488 Zákona o obchodních korporacích; rozhodnutí o spojení akcií; schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení ( 2747 občanského zákoníku); rozhodnutí o dalších záležitostech, které tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady Do působnosti valné hromady nepatří, ve vztahu k členům představenstva, rozhodnutí podle 421 odst. 1 písm. e) Zákona o obchodních korporacích, která v souladu s článkem odst. 3 písm. b) těchto stanov náleží dozorčí radě. Článek 12 Účast na valné hromadě 12.1 Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Zmocněnec akcionáře je povinen před zahájením valné hromady tuto plnou moc odevzdat při prezenci Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků (hlasování prostřednictvím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem, jako je videokonference nebo telefonická konference v kombinaci s faxovým přenosem, nebo hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez toho, aby akcionář nebo jeho zástupce museli být osobně přítomni v místě konání valné hromady, anebo tak, že odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady), přičemž tyto technické prostředky musí umožňovat Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Konkrétní detailní podmínky hlasování s využitím technických prostředků stanoví představenstvo v pozvánce na danou valnou hromadu. Akcionáři, kteří využijí práva podle tohoto odstavce, se považují za přítomné na valné hromadě. 4

5 12.5 Valná hromada může rozhodovat per rollam. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady akcionářům návrh rozhodnutí valné hromady, které obsahuje: (a) (c) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři; a podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle článku 12 odst. 5 písm. b) těchto stanov osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu Valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady a pozvaní hosté. Článek 13 Svolávání valné hromady 13.1 Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou tak, že svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti, tj. www. roltechnik.cz a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů Není-li valná hromada usnášeníschopná v době, kdy měla být zahájena, vyčká se ještě hodinu. Prodlení se zahájením z tohoto, případně z jiných technických důvodů, nebrání řádnému konání valné hromady Pokud má Společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Projev vůle akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu (dále jen rozhodnutí akcionáře ). Vyžaduje-li zákon nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny Valná hromada se koná zpravidla v sídle Společnosti, avšak v odůvodněných případech může být svolána i jinam, nikoli však za hranice České republiky Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na její svolání ve smyslu ustanovení 411 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Souhlas akcionáře musí mít písemnou formu a podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Za souhlas akcionáře se rovněž považuje ústní prohlášení učiněné na valné hromadě, přičemž toto prohlášení se uvede v zápisu z jednání valné hromady. Článek 14 Jednání valné hromady 14.1 Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím pověřená osoba. Nejprve se hlasuje o kandidátech představenstva a následně eventuálně o dalších návrzích 5

6 v pořadí, v jakém byly předloženy. Spojení rozhodování o předsedovi, zapisovateli i dalších orgánech valné hromady je přípustné, o této, jakož i o dalších procedurálních otázkách volby orgánů valné hromady rozhoduje pověřený člen představenstva. Platnost volby předsedy, zapisovatele i dalších orgánů valné hromady ověřuje, vedle později zvolených ověřovatelů, též pověřený člen představenstva, a též některý z členů dozorčí rady, je-li na valné hromadě přítomen Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů. V listině přítomných se zvlášť vyznačí akcionáři, kteří se zúčastnili valné hromady postupem podle článku 12, odst. 4 těchto stanov a 398 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, s tím, že se vždy uvede, jakým způsobem byla ověřena jejich totožnost a identita akcií. Článek 15 Rozhodování valné hromady 15.1 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak Valná hromada rozhoduje nejdříve o návrhu představenstva a nebyl-li přijat, i o návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je přeložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje Hlasování se děje aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Článek 16 Zápis o valné hromadě 16.1 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení Náležitosti, jakož i obsah a způsob vyhotovení a ověření zápisu stanoví Zákon o obchodních korporacích. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. V zápisu se uvede i obsah protestu proti rozhodnutí valné hromady, pokud akcionář, který protest podá, o to požádá. K zápisu se předloží případně i hlasovací lístky, rozhodne-li o hlasování pomocích hlasovacích lístků valná hromada v souladu s článkem15 odst. 3 těchto stanov Kterýkoli akcionář Společnosti může požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence Společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence Společnosti se pořizuje na náklady akcionáře. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 17 Postavení a působnost představenstva 17.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž organizuje a řídí činnost Společnosti a jedná za ni navenek. Představenstvo se schází podle potřeb Společnosti Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady Představenstvo jedná za Společnost způsobem uvedeným ve článku 6 těchto stanov Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžádané informace Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. 6

7 17.6 Členové představenstva mají nárok na úhradu nezbytných výloh (výdajů) spojených s výkonem činnosti (funkce), jakož i na případná další peněžní a jiná plnění či požitky stanovené smlouvou o výkonu funkce členů představenstva, popř. rozhodnutím dozorčí rady Představenstvo Společnosti má tři (3) členy. Článek 18 Složení funkční období představenstva 18.2 Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a současně dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu. Předseda organizuje a řídí činnost představenstva. Především zabezpečuje přípravu zasedání a účast osob, jejichž přítomnost je nutná při jednání představenstva Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. (tzv. kooptace). Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva Představenstvo zasedá podle potřeby. Článek 19 Zasedání představenstva 19.2 Zasedání představenstva svolává jeho předseda, pokud svoláním nepověří jiného člena představenstva, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání Zasedání představenstva není možné svolat ve lhůtě kratší pěti (5) pracovních dnů, ledaže se všichni členové představenstva práva na jeho řádné svolání písemně vzdají. Jakékoliv oznámení o konání zasedání představenstva musí být členům představenstva doručeno spolu s programem uvádějícím záležitosti, které se na zasedání představenstva budou projednávat a podkladovými materiály. Podkladové materiály je možné doručit i ve lhůtě kratší, nikoliv však později než dva (2) pracovní dny před zasedáním představenstva, ledaže se všichni členové představenstva práva na doručení podkladových materiálů ve výše uvedené lhůtě písemně vzdají Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to s patřičným zdůvodněním některý z členů představenstva nebo dozorčí rada Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může se zasedání představenstva konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na jeho svolání Nedohodnou-li se členové představenstva Společnosti písemně jinak, konají se zasedání představenstva konat výhradně v sídle Společnosti nebo v Praze. Článek 20 Rozhodování představenstva 20.1 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 7

8 20.2 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva, přičemž každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatele. Přílohou zápisu je seznam přítomných Zápis musí obsahovat alespoň: (a) (c) (d) (e) (f) (g) (h) místo a datum zasedání; údaj o počtu členů představenstva přítomných na zasedání; údaj o účasti jiných osob; jméno a příjmení předsedajícího a zapisovatele; stručný popis a průběh projednávání jednotlivých bodů programu; plné znění přijatých rozhodnutí (usnesení); výsledky hlasování; a stanoviska, námitky a rozhodnutí učiněná dle článku 20 odst. 5. a článku 20 odst. 6 těchto stanov V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Na žádost člena představenstva musí být zaprotokolováno jeho stanovisko, pokud se neztotožňuje s názorem ostatních přítomných členů K zápisu může každý člen představenstva vyjádřit připomínky nebo nesouhlas s formulací některého bodu na příštím zasedání představenstva. Toto stanovisko se uvede v zápisu ze zasedání a představenstvo rozhodne o případné změně, doplnění a schválení zápisu z předchozího zasedání Archivaci stejnopisů (originálů) zápisů zajišťuje Společnost. Kopie zápisu je předávána členům představenstva nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne konání zasedání. Článek 21 Rozhodování představenstva mimo zasedání 21.1 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva nebo místopředseda představenstva vyvolat rozhodování představenstva mimo zasedání (per rollam), a to formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tímto způsobem hlasování vysloví všichni členové představenstva souhlas. Takové usnesení je přijato jen tehdy, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová většina členů představenstva a pro byla alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do zápisu V případě hlasování per rollam zašle předseda představenstva nebo místopředseda představenstva členům představenstva návrh rozhodnutí představenstva, které obsahuje: (a) (c) (d) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění; lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členu představenstva; podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí; a další údaje, určí-li tak tyto stanovy. 8

9 21.3 Nedoručí-li člen představenstva ve lhůtě podle článku 21 odst. 2 písm. b) těchto stanov předsedovi představenstva souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí předseda představenstva nebo jiná osoba určená v návrhu rozhodnutí představenstva způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání zasedání představenstva všem členům představenstva bez zbytečného odkladu, a to buď prostřednictvím faxu či u Organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. C. DOZORČÍ RADA Článek 22 Postavení a působnost dozorčí rady 22.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání představenstva Společnosti Do působnosti dozorčí rady patří: (a) záležitosti uvedené v zákoně, zejména v 446 a násl. zákona o obchodních korporacích; a v souladu s 438 a 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích také volba a odvolání členů představenstva a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a poskytnutí jakéhokoliv plnění ze strany Společnosti členovi představenstva podle 61 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích Dozorčí rada uděluje svůj předchozí souhlas s rozhodnutími týkajícími se následujících záležitostí: (a) (c) (d) (e) (f) prodej, nájem (pronájem) nebo pacht závodu, zřízení zástavního práva k podstatné části majetku Společnosti a jakékoliv jiné formy zatížení nebo převodu podstatné části majetku Společnosti, které nebudou obsaženy v ročním předpokládaném výkazu zisku a ztráty a předpokládané rozvaze, rozpočtu kapitálových výdajů a výhledu či plánu cash flow na příslušné účetní období Společnosti a společností přímo nebo nepřímo ovládaných Společností a dalších finančních a jiných informacích týkajících se Společnosti a společností přímo nebo nepřímo ovládaných Společností (dále jen Roční plán ); schválení Ročního plánu; poskytování zápůjček nebo jiných forem finanční pomoci zaměstnancům Společnosti převyšující celkovou částku ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za rok nebo uzavírání smluv, které nesouvisejí s běžným provozem Společnosti, se zaměstnanci, členy statutárního orgánu Společnosti, členy dozorčí rady Společnosti a akcionáři Společnosti nebo s osobami ve vztahu k výše uvedeným jednotlivcům; investice do stálých aktiv či zcizení stálých aktiv neobsažené v Ročním plánu v celkové hodnotě nad ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); poskytnutí zápůjček, nákup cenných papírů, vydání záruk, přijetí úvěru, nebo vytvoření jiné formy dluhu, která není schválena v Ročním plánu a která převyšuje celkovou částku ,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za rok; rozhodnutí Společnosti o založení společnosti, nabytí nebo zcizení jakýchkoli akcií nebo jakýchkoli podílů v jiné obchodní společnosti Společností nebo uzavření jakékoli smlouvy Společností, na jejímž základě má dojít k takovému nabytí nebo zcizení, zejména rozhodnutí o uzavření jakékoli opční smlouvy a/nebo akcionářské smlouvy Společností; 9

10 (g) (h) (i) rozhodnutí o způsobu hlasování na valné hromadě jakékoliv ze společností ovládaných Společností, jejíž akcie či podíly Společnost vlastní nebo v době činění uvedeného rozhodnutí bude vlastnit, resp. rozhodnutí o způsobu rozhodování představenstva jako jediného akcionáře či společníka obchodní společnosti ve výkonu působnosti valné hromady společnosti ovládané Společností, jejíž akcie či podíly Společnost vlastní nebo v době činění uvedeného rozhodnutí bude vlastnit; uzavření dohody mimo rámec běžné obchodní činnosti Společnosti nebo jakékoliv společnosti ovládané Společností mezi Společností nebo jakoukoliv společností ovládanou Společností na jedné straně a zaměstnancem, vedoucím zaměstnancem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady Společnosti nebo jakékoliv společnosti ovládané Společností, kterýmkoliv akcionářem Společnosti nebo jakoukoliv spřízněnou osobou těchto osob, na druhé straně; a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o vyplácení bonusu mezi Společností nebo jakoukoliv společností ovládanou Společností na jedné straně a vedoucími zaměstnanci Společnosti nebo jakékoliv společnosti ovládané Společností na druhé straně nebo jejich ukončení nebo změna jejich podmínek Předchozí písemný souhlas dozorčí rady Společnosti dále vyžaduje jakýkoliv převod akcií Společnosti. Dozorčí rada je povinna si vyžádat bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti akcionáře Společnosti o udělení souhlasu vyjádření všech akcionářů Společnosti a dozorčí rada jako orgán Společnosti je povinna svůj souhlas s převodem akcií Společnosti udělit, pokud do pěti (5) pracovních dnů od odeslání žádosti akcionářům Společnosti o vyjádření obdrží souhlas akcionářů Společnosti, kteří jsou majiteli akcií Společnosti o jmenovité hodnotě přesahující padesát procent (50 %) základního kapitálu Společnosti, s navrhovaným převodem akcií. V ostatních případech je dozorčí rada povinna udělení souhlasu s převodem akcií Společnosti odmítnout Předchozí písemný souhlas dozorčí rady Společnosti dále vyžaduje postoupení pohledávky akcionáře Společnosti za Společností, která vznikla akcionáři Společnosti z úvěrové smlouvy mezi akcionářem Společnosti a Společností Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn písemně zaujmout stanovisko k bodům programu jednání. S jeho stanoviskem musí být ostatní členové dozorčí rady seznámeni. Článek 23 Složení a funkční období dozorčí rady 23.1 Dozorčí rada Společnosti má tři (3) členy. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, s výjimkou funkčního období prvních členů dozorčí rady Člen dozorčí rady může odstoupit (vzdát se funkce) písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu Dozorčí rada, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (tzv. kooptace). Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady Dozorčí rada se schází podle potřeby. Článek 24 Zasedání a rozhodování dozorčí rady 10

11 24.2 Zasedání svolává předseda dozorčí rady, pokud svoláním nepověří jiného člena dozorčí rady Zasedání dozorčí rady není možné svolat ve lhůtě kratší pěti (5) pracovních dnů, ledaže se všichni členové dozorčí rady práva na jeho řádné svolání písemně vzdají. Jakékoliv oznámení o konání zasedání dozorčí rady musí být členům dozorčí rady doručeno spolu s programem uvádějícím záležitosti, které se na zasedání dozorčí rady budou projednávat a podkladovými materiály. Podkladové materiály je možné doručit i ve lhůtě kratší, nikoliv však později než dva (2) pracovní dny před zasedáním dozorčí rady, ledaže se všichni členové dozorčí rady práva na doručení podkladových materiálů ve výše uvedené lhůtě písemně vzdají Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů dozorčí rady, přičemž každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů bude rozhodující hlas předsedy dozorčí rady O zasedáních dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. Článek 25 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání Pro rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam) platí mutatis mutandis ustanovení článku 21 těchto stanov. Účetní období je totožné s kalendářním rokem. Část čtvrtá HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 26 Účetní období Článek 27 Účetní závěrka, výkaznictví a informační systém 27.1 Společnost vede účetnictví a ostatní předepsané evidence způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky zajišťuje představenstvo, které zodpovídá za řádné vedení účetnictví. Sestavenou účetní závěrku předloží auditorovi (podléhá-li povinnosti auditu) a spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně návrhem na krytí ztráty předloží dozorčí radě k přezkoumání. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem předloží představenstvo účetní závěrku valné hromadě ke schválení Společnost vytváří soustavu ekonomických informací, vede účetnictví, zpracovává a státním orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle obecně závazných právních předpisů Společnost zveřejňuje údaje stanovené příslušnými zákony. Článek 28 Rozdělování zisku a úhrady ztráty 28.1 O způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou Čistý zisk dosažený v příslušném účetním období, tj. zisk po splnění daňových a odvodových povinností se použije, dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: 11

12 (a) (c) k přídělům do ostatních fondů, jsou-li zřízeny; k jiným účelům stanoveným valnou hromadou; a k výplatě dividend akcionářům Valná hromada může rozhodnout i tak, že část zisku zůstane zatím nerozdělena nebo bude použita na zvýšení základního kapitálu Valná hromada může také rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy představenstva a dozorčí rady Společnosti Představenstvo navrhne valné hromadě vhodný způsob úhrady ztráty; přitom lze ztrátu vypořádat i na vrub účtu neuhrazených ztrát minulých let, z nerozděleného zisku či z jiných disponibilních zdrojů Společnosti, případně též snížením základního kapitálu. Část pátá ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Článek 29 Změna výše základního kapitálu Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit či snížit základní kapitál všemi způsoby, které zákon připouští, včetně možnosti snížit základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním. Podrobnosti určí v usnesení valná hromada, která o zvýšení či snížení základního kapitálu rozhodla. Část šestá PORUŠENÍ UHRAZOVACÍ POVINNOSTI Článek 30 Důsledky nesplacení emisního kursu Při porušení povinnosti splatit včas emisní kurs upsaných akcií, je upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Pokud akcionář nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část ani v dodatečné lhůtě do 60 dnů od doručení písemné výzvy představenstva Společnosti, postupuje se dále dle 345 a násl. Zákona o obchodních korporacích nebo může valná hromada rozhodnout o upuštění od vydání akcií v rozsahu akcií nesplacených ani v dodatečné lhůtě. Část sedmá ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 31 Postup při změně a doplňování stanov 31.1 O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, dozorčí rady, akcionáře či akcionářů učiněný v souladu se Zákonem o obchodních korporacích Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů K rozhodnutí valné hromady o změně stanov je zapotřebí kvalifikované dvoutřetinové většiny a toto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později V případě, že nastane jakákoli právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov Společnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu aktuální úplné znění stanov a založit jej do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. 12

13 Článek 32 Výkladové ustanovení V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo jeho změnám či z jiného důvodu, stane neplatným, neúčinným anebo sporným, nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení se použije ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. Článek 33 Zrušení a zánik Společnosti 33.1 Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v zákoně O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada, o rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Článek 34 Rozhodné právo a jurisdikce Právní poměry Společnosti se řídí českým právním řádem. Spory týkající se vnitřních poměrů Společnosti náležejí do jurisdikce českých soudů, podle příslušnosti určené v souladu s českým právem. Článek 35 Podřízení se Zákonu o obchodních korporacích Společnost se podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku, ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. 13

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více