VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zámečnictví - ubytovací služby v ubytovacích zařízeních - výroba oken z PVC - silniční motorová doprava nákladní Oblast podnikání podle OKEČ: Název činnosti OKEČ % Výroba výrobků z plastů pro stavebnictví % Výroba ostatního kovového zboží % Stavební zámečnictví a truhlářství % Datum založení: 24. února 1998 Datum zahájení podnikání: Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Vladimír Šimek místopředseda představenstva: ing. Jan Zapletal člen představenstva: Miroslav Plhák Dozorčí rada: předseda: ing. Jan Zapletal člen: Karel Müller člen: Eva Auffahrtová Management: Ředitel společnosti Vladimír Šimek, ve funkci od Obchodní ředitel ing. Jan Zapletal, ve funkci od Ekonomický ředitel Miroslav Plhák, ve funkci od Akciová společnost byla založena dne 24. února 1998 na základě zápisu do obchodního rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl B, vložka V době založení společnosti byl jediný akcionář: CONTO GROUP, a.s., IČO , Praha 1, 1

2 Michelská 12., který splatil základní jmění ve výši ,- Kč. Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. února 2002 byl jediný akcionář CONTO GROUP, a.s., Praha 1, Michelská 12 vymazán ze zápisu do obchodního rejstříku a 10 ks akcií v jmenovité hodnotě ,- Kč bylo převedeno na jinou formu akcií, akcie na majitele. Na základě rozhodnutí valné hromady bylo v roce 2005 o zvýšení základního kapitálu o ,- Kč. Zvýšení základního jmění bylo provedeno upsáním nových akcií v počtu 62 ks a jmenovité hodnotě Kč za jednu akcii. Celkový stav akcí k činí 72 ks v hodnotě ,- Kč V roce 2006 proběhla volba představenstva a dozorčí rady. Za člena dozorčí rady bal zvolen nový zástupce, kterého navrhla odborová organizace Karel Müller, který nahradil Vladimíra Šimka. Akciová společnost podniká ve vlastním objektu v Šumperku na Nemocniční ulici č.734/ Výrobní sortiment a objemy výroby za rok SORTIMENT VÝROBY Výroba v tis. Kč Podíl výroby rok 2005 rok 2006 rok 2006 Okna PVC ,2% Montáže PVC ,0% Výroba ALU ,5% Montáže ALU ,5% Výroba sestav DLS ,7% Výroba DLS ,6% Díly obchodních regálů ,7% Opláštění kotlů ,9% Ostatní atypická výroba ,7% Materiál pro vlastní potřebu ,1% Celkem ,0% z toho: Otorové výplně ,3% Kovovýroba ,7% Z přehledu vyráběného sortimentu výrobku vyplývá, že struktura výroby v porovnání s minulým rokem se se rozšířil o nový sortiment opláštění kotlů. V porovnání s rokem 2005 došlo k podstatnému zvýšení výroby a to o tis. Kč. Vyráběný sortiment je určen především pro nové stavy a jejich rekonstrukce, výbavu obytných domů, zařízení skladů a obchodů. 3. Hlavní odbytové směry. S ohledem na značný rozsah sortimentu výroby je stálost odběratelů velmi problematická, hlavně v oblasti dodávek pro stavebnictví. Celokovový objem tržeb za výrobky a služby činil: Z toho: tuzemsko export tis. Kč tis. Kč tis. Kč 2

3 Na dodávky oken z PVC profilů a AL je poskytována záruka 60 měsíců a na ostatní výrobky 24 měsíců. Organizace práce umožňuje zajistit dodávky výrobků ve velmi krátkých dodacích termínech. Obvyklá doba dodávky od uzavření kupní smlouvy pokud to rozsah smlouvy umožňuje je jeden měsíc. Po uzavření kupní smlouvy jsou od odběratelů požadovány zálohové platby a to do výše až 60% objemu dodávky, případně úhrady v hotovosti při odběru zboží. Při větších objemech dodávek jsou dodací a platební podmínky sjednávány individuelně. 4. Hodnocení vlastností výrobků. Užitné a funkční vlastnosti vyráběného sortimentu výrobků, především oken, dveří a listovních schránek, jsou na velmi dobré úrovni a jsou konkurenceschopné s ostatními výrobci. Naše firma je schopna dodávat okna, dveře vstupní portály, zimní zahrady, listovní schránky, sestavy listovních schránek a pod. včetně zajištění montáže dodaných výrobků. Důležitým aspektem u všech dodávek je variabilita sortimentu dodávaných výrobků. Většinu výrobků je možno dodávat v rozměrové řadě dle přání zákazníka. Vysoká kvalita povrchových úprav výrobků je zajišťována technologií nanášení práškových barev. U celého výrobního sortimentu je kontrola jakosti řízené dle normy ISO 9001: Dodavatelé a surovinové zdroje. Přesto, že většina materiálů je pro potřeby výroby odebírána od jednoho dodavatele, je připraveno u všech materiálů náhradní řešení pro případ, že daný dodavatel z jakýchkoli důvodu přestane požadované zboží dodávat. Toto náhradní řešení se týká dodavatelů jak tuzemských tak i zahraničních. B. Zveřejněné údaje z účetní uzávěrky. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát jsou v rozsahu předepsaném pro Obchodní věstník přiloženy v samostatné příloze, ve zprávě nezávislého auditora a jsou nedílnou součástí výročí zprávy. C. Údaje o důležitých skutečnostech k účetní závěrce za rok Pohledávky z obchodního styku k v tis. Kč pohledávky tuzemsko zahraničí celkem do splatnosti: , , ,53 po splatnosti: , , ,54 do 30 dnů , , ,34 do 60 dnů , , ,49 do 90 dnů , , ,68 nad 90 dnů , , ,03 Celkem , , ,07 3

4 Na pohledávky po splatnosti více než 180 dnů byla vytvořena opravná položka (rezerva) v celkové hodnotě tis. Kč. 2. Závazky z obchodního styku k v tis. Kč závazky tuzemsko zahraničí celkem do splatnosti: , , ,53 po splatnosti: , , ,64 do 30 dnů , , ,53 do 60 dnů ,30 0, ,30 do 90 dnů 0,00 0,00 0,00 nad 90 dnů ,81 0, ,81 Celkem , , ,17 3. Zásoby. Vývoj zásob k v tis. Kč Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží Celkem Obrátka zásob ve dnech k Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží Ostatní cizí zdroje leasing stav k č. smlouvy předmět leasingu Z8vazek celkem Spaceno č ŠKODA FABIA COMBI , ,50 č Peugeot 607 2,2 HDI , ,00 č ŠKODA OCTAVIA , ,10 č CNC Ohraničovací lis SAFAN , ,10 č ŠKODA OCTAVIA , ,00 č Počítačový server HP , ,50 č Kompresor , ,40 4

5 5. Přírůstky a úbytky investičního majetku. V roce 2006 byl zakoupen hmotný a nehmotný investiční majetek v celkové hodnotě ,21 Kč a ,40 Kč hmotného majetku bylo převedeno do evidence hmotného majetku po úhradě splátek leasingu: Děrovací stroj TRUMATIC ,74 Kč Pneumatická bodová svářečka ,12 Kč Ruční vysokozdvižný vozík ,12 Kč Šroubovací automat PVC ,72 Kč Ohýbací nástroj - DULA ,00 Kč Program ESO ,51 Kč Licence Windows ,00 Kč Plynofikace vytápění ,00 Kč Děrovací stroj EUROMAC ,00 Kč Vysokozdvižný vozík TAILIFT ,40 Kč Děrovací stroj EUROMAC a vysokozdvižný vozík TAILIFT byly zařazeny do hmotného investičního majetku po ukončení leasingu. Celkově pořizovací účetní hodnota hmotného a nehmotného investičního majetku k činí: ,54 Kč a zůstatková účetní hodnota představuje částku ,14 Kč Pořizovací cena děrovacího stroje TRUMATIC byla podstatně vyšší a to ,16 Kč. Tato pořizovací cena se od účetní pořizovací ceny liší z toho důvodu, že část nákladů spojených s pořízením bylo hrazeno z prostředků EU. Firmě poskytnuta finanční podpora na akci v rámci grantového schématu Olomouckého kraje realizovaného pro Společném regionálním operační programu v celkové částce ,58 Kč. Uvedená částka zahrnuje jak investiční, tak i neinvestiční náklady spojené s pořízením děrovacího stroje. Zaměstnanci. Průměrné stavy pracovníků a jejich průměrné výdělky za rok 2006 počtený stav prům. výdělky index 06/05 pr. hod. výd. Výrobní dělníci ,30 66,08 Nevýrobní dělníci ,80 83,33 Údržba ,40 113,41 THP ,20 143,30 Celkem ,00 111,32 6. Přehled účetních zásad společnosti. Vedení účetnictví společnosti se řídí zákonem č. 563/19991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zejména zákonem 500/2002 Sb., účtovou osnovou a postupy účtování pro podnikatele. 5

6 Zákon o účetnictví a účtová osnova jsou rozpracovány pro podmínky a potřeby společnosti a zabezpečují požadovanou úplnost a průkaznost účetnictví. Vedení účetnictví dále podléhá obecně platným právním předpisům a to zejména zákonům č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších změn, č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších změn. K zajištění jednotného postupu vedení účetnictví jsou vydány metodické pokyny pro vedení účetnictví. Jedná se zejména o účtový rozvrh na běžný rok, způsob oceňování zásob, odpisový plán, tvorba a používání rezerv a opravných položek, inventarizace majetku a závazků, způsob odpisování drobného investičního a neinvestičního majetku. Opravná položka k pohledávkám je tvořena v souladu se zákonem o rezervách která ovlivňuje daňový základ. 7. Rozvaha Aktiva Dlouhodobý majetek Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek Finanční investice 0 0 Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku z toho: sociání fond rezervní fond Hospodářský výsledek minulých let Hosp. výsledek běžný rok Cizí zdroje Zákoné rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Úvěry a výpomoci Ostatní pasiva Pasiva celkem

7 8. Výkaz zisků a ztrát Výkony a tržby za prodej zboží Náklady na prodej zboží Výkony z toho: tržby za prodej vlastních výrobků změna stavu zásob aktivace Výkonová spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného IM Změna stavu rezerv a opravných položek Jiné provozní výkony Jiné provozní nákldy Provozní hospodářský výsledek Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmu za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním V porovnání k roku 2005došlo v roce 2006 k podstatnému navýšení výkonů, což mělo pozitivní vliv i na zvýšení provozního hospodářského výsledku. Zvýšením výkonů došlo ke zlepšení podílu nákladů k výkonům a to o 4,7 %. V absolutním vyjádření toto snížení představuj úsporu materiálních nákladů (výkonové spotřeby) necelých 10 mil. Kč. 9. Kolektivní smlouva a sociální fond Na základě vyjednávání s odborovou organizací byla dne uzavřena kolektivní smlouva pro rok 2004 a 2008 včetně rozpočetu sociálního fondu. Předmětem této smlouvy bylo stanovení a upřesnění podmínek, týkajících se pracovně-právních vztahů, mzdových, sociálních a dalších nároků zaměstnanců v pracovním procesu, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kolektivní smlouva obsahuje nároky zaměstnanců z oblasti sociální podpory, včetně podmínek pro tvorbu a čerpání sociálního fondu. 7

8 D. Výrok auditora týkající se účetní závěrky: Výrok auditora týkající se účetní závěrky za rok 2006 je v příloze a je nedílnou součástí výročí zprávy. V Šumperku dne: Vypracoval: M. Plhák Vladimír Šimek předseda představenstva 8

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k rozvahovému dni 31. 12. 2011 (vykázáno v celých tisících Kč) Obchodní firma, název jednotky KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. Sídlo účetní jednotky: Připraveno dle Vyhlášky

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2 00 7 Výroční zpráva za rok 2007 Obsah: 1.Základní informace o společnosti Název účetní jednotky: Identifikační číslo: Sídlo: Právní forma: Základní kapitál: Jednatel: Společník:

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Dopravní podnik města Olomouce, a. s. Výroční zpráva 2001 I. Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA A VÝKONNÉHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, Právě jste

Více