Informace Celní správy České republiky pro cestující přes mezinárodní letiště Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace Celní správy České republiky pro cestující přes mezinárodní letiště Karlovy Vary"

Transkript

1 Informace Celní správy České republiky pro cestující přes mezinárodní letiště Karlovy Vary Kontakt pro informace: Internet Telefon (ústředna) Fax Adresa Dubová 8, Karlovy Vary Obsah: - Vracení daně z přidané hodnoty zahraniční fyzické osobě, zaplacené v ceně zboţí nakoupeného v České republice - Dovoz zboţí o hodnotové a množstevní limity pro dovoz zboží ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie zboží dovážené příležitostně osvobození od cla pro dovoz tabáku a tabákových výrobků osvobození od cla pro dovoz alkoholických nápojů osvobození od cla pro dovoz parfémů a toaletních vod osvobození od cla pro dovoz léků o omezení při dovozu nebo tranzitu podle zvláštních předpisů veterinární zboží, zvířata chránění živočichové a živočišné druhy zbraně, střelivo a výbušniny návykové látky rostlinný materiál a zboží rostlinného původu finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity - Vývoz zboţí o předměty ochrany kulturní památky o chránění živočichové a rostliny o finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity o zbraně, střelivo a výbušniny o návykové látky

2 VRÁCENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBĚ ZAPLACENÉ V CENĚ ZBOŢÍ NAKOUPENÉHO V ČR Nárok na vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené v ceně zboží nakoupeného v ČR může uplatnit osoba, která nemá trvalý pobyt na území Evropského společenství a její pobyt ve třetí zemi je zapsán v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává ČR, a tato osoba neuskutečňuje ekonomickou činnost v ČR. Nárok na vrácení daně z přidané hodnoty při soukromém neobchodním vývozu zboží mají pouze občané ze třetích zemí, tedy zemí, které nejsou členskými zeměmi EU, pokud nakoupené zboží, které nemá obchodní charakter, hodnota zboţí zakoupená v jednom kalendářním dnu přesáhne 2000,- Kč vyvezou v cestovním styku z území Evropské unie. Zboží, jehož se vrácení daně týká, musí být osoba schopna předloţit celním orgánům fyzicky ke kontrole (tj. nemít pokud moţno takové zboţí uloţeno v jiném, neţ příručním zavazadle). Občané zemí Evropské unie, kteří zakoupí zboží v České republice a toto zboží dopraví do jiných členských zemí Evropské unie, nárok na vrácení daně z přidané hodnoty nemají, protože podmínky pro vrácení daně z přidané hodnoty nejsou splněny. DOVOZ - MNOŢSTEVNÍ LIMITY PRO DOVOZ ZBOŢÍ ZE ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE 1. Zboţí dováţené příleţitostně Výlučně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího a členů jeho domácnosti nebo jako dar je osvobozeno od cla - v hodnotě 300 EUR pro osobu starší 15-ti let (Směrnice Rady 2007/74/ES) - v hodnotě 430 EUR pro osobu cestující v letecké nebo námořní dopravě starší 15-ti let (Směrnice Rady 2008/74/ES) - v hodnotě 200 EUR pro osoby do 15-ti let (Zákon č. 235/2004 Sb., v platném znění Paušální sazba cla: ve výši 2,5% se použije na zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, pokud hodnota zboží nepřesahuje 700 EUR. 2. Osvobození od cla pro dovoz tabáku a tabákových výrobků Dovoz tohoto zboží je povolen pouze osobám starším 17-ti let; v množství ks cigaret, nebo ks doutníčků (do 3 gramů), nebo - 50 ks doutníků, nebo - úměrná souprava těchto výrobků 3. Osvobození od cla pro dovoz alkoholických nápojů Dovoz tohoto zboží je povolen pouze osobám starším 17-ti let; v množství - 1 litr alkoholu nebo alkoholických nápojů se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22% objemu, ethanol se skutečným obsahem alkoholu 80% objemu nebo více, nebo - 2 litry alkoholu nebo alkoholických nápojů se skutečným obsahem alkoholu nepřevyšujícím 22% objemu - 4 litry tichého vína - 16 litrů piva 4. Osvobození od cla pro dovoz

3 50 g parfémů a 0,25 litru toaletní vody 5. Osvobození od cla pro dovoz léků V množství odpovídajícím osobní potřebě cestujícího a přiměřené délce jeho pobytu na území ČR, popřípadě Evropské unie DOVOZ OMEZENÍ PŘI DOVOZU NEBO TRANZITU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ 1. Veterinární zboţí, zvířata Dovoz živých zvířat a produktů živočišného původu na území EU se řídí předpisy EU a národními předpisy a je v zásadě možný pouze po provedení pohraniční veterinární kontroly s příznivým výsledkem a po zaplacení poplatku za její provedení, a s předepsanými veterinárními doklady. Celní úřad propustí do navrženého celního režimu zvířata v zájmovém chovu (kočky, psy, fretky, bezobratlí s výjimkou včel a korýšů, okrasné tropické ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, králíci a hlodavci) dovážená do počtu 5-ti kusů, předloží-li cestující potvrzení (veterinární osvědčení) vydané úředním veterinárním lékařem nebo při opětovném dovozu pas, a jim provedenou kontrolou dokladů nebo totožnosti nezjistí nedostatky. Zvířata jsou považována za identifikovaná, pokud mají tetování nebo elektronický identifikační čip, splňující normy ISO 11784, Opatření týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní potřebu na území Společenství nesmí projít žádná zásilka bez veterinární kontroly a vztahuje se na tyto produkty živočišné produkty určené k lidské výživě (mražené, chlazené, bez teplotních nároků), živočišné produkty určené k jiným účelům než k lidské výživě (mražené, chlazené, bez teplotních nároků), zvířata (registrovaní koňovití, a další zvířata mimo skot, prasata, ovce a kozy. Jediným vstupním místem produktů živočišného původu je v ČR letiště Praha- Ruzyně. Samostatnou kapitolou v omezení či zákazu dovozu produktů živočišného původu z důvodů ochrany před zavlečením aviární influenze je dovoz ptáků, nezpracovaného peří a dalších produktů z ptáků. Konkrétně dovoz z Ruské federace je zakázán u ptactva, kromě drůbeže, ptáků doprovázených jejich majiteli a nezpracovaného peří a jeho částí, s výjimkou oblastí, které nejsou uvedeny v příloze I Rozhodnutí Komise č. 2005/693/ES, přičemž takové zásilky musí být doprovázeny veterinárním osvědčením. 2. Chránění ţivočichové a ţivočišné druhy Dovoz je možný pouze za předpokladu splnění podmínek Úmluvy CITES a na základě povolení vydaného v zemi odeslání a povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR. 3. Zbraně, střelivo a výbušniny Střelné zbraně, tzn. vojenské zbraně, sportovní zbraně, lovecké zbraně nebo historické zbraně a střelivo do těchto zbraní lze trvale dovézt na území ČR pouze na základě povolení k dovozu, kterým se rozumí zbrojní průvodní list. Zbrojní průvodní list vydává okresní, městské nebo obvodní ředitelství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby,

4 v zahraničí zastupitelský úřad české republiky. Dočasně dovézt, držet nebo nosit na území ČR nebo provézt územím ČR zbraň lze pouze na základě povolení, kterým se rozumí zbrojní průvodní list. Zbrojní průvodní list může na základě žádosti vydat zastupitelský úřad České republiky. Povolení k předávání a přejímání výbušnin lze vydat pouze právnické osobě. 4. Návykové látky Jakékoliv fyzické přemístění návykových látek z území jednoho státu do druhého (i v rámci EU) je možné pouze s povolením Ministerstva zdravotnictví ČR, tranzit přes území ČR je možný pouze s vývozním povolením vydaným příslušným orgánem státu původu zásilky, je-li takového podle právní úpravy státu původu zásilky potřeba. 5. Rostlinný materiál a zboţí rostlinného původu Dovoz rostlin a produktů rostlinného původu na území EU se řídí předpisy EU a národními předpisy a je v zásadě možný pouze po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly. Malé množství rostlin nebo rostlinných produktů nepodléhá rostlinolékařské kontrole. 6. Finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity Fyzické osoby cestující ze států, které nejsou členskými státy EU, jsou povinny písemně oznámit celnímu úřadu dovoz platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů nebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě převyšující EUR. Oznamovací povinnost plní také fyzická osoba převážející finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity právnické osoby, má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě. VÝVOZ - OMEZENÍ PRO VÝVOZ ZBOŢÍ DO ZEMÍ, KTERÉ NEJSOU ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE Mnoţství vyváţeného zboţí není limitováno kromě zboţí, jehoţ vývoz je omezen podle zvláštních předpisů 1. Předměty ochrany kulturních památek Smí se vyvážet pouze s povolením příslušných orgánů státní správy, především podle zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Povolení se předkládá k potvrzení celním orgánům. SEZNAM PŘEDMĚTŮ KULTURNÍ HODNOTY I. Předměty z oborů mineralogie, doba vzniku paleontologie, botaniky, zoologie a entomologie 1. herbáře obsahující více než 50 herbářových položek opatřených schedami 2. soubory preparovaných těl vymřelých živočichů, čítající více než 5 kusů a soubory preparovaných

5 i nepreparovaných částí těl živočichů čítající více než 5 kusů 3. soubory paleobotanických nebo paleozoologických předmětů, čítající více než 5 kusů 4. jednotlivé minerály a drahé kameny v přírodním stavu i broušené cena tržní vyšší než Kč II. Předměty z oboru archeologie doba vzniku archeologické nálezy, které jsou dokladem života člověka od počátků jeho vývoje a zachovaly se v zemi nebo pod vodou kosterních nálezů lidských a zvířecích III. Umělecká díla, předměty uměleckého řemesla doba vzniku a uměleckoprůmyslové práce sakrální a kultovní povahy 1. malby, kresby a původní grafické listy provedené školenými a neškolenými tvůrci na jakémkoliv podkladu a jakoukoliv technikou s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady 2. sochařská díla, reliéfy a objekty nebo jejich části provedené školenými a neškolenými tvůrci jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu s náboženskými náměty nebo zobrazující církevní osobnosti a obřady a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál 3. oltáře a jejich součásti 4. kazatelny, zpovědnice, křtitelnice, poprsně, klekátka, sedes, lavice, ambony, asistenční stolky, sakristijní nábytek a jakékoliv části jejich umělecké výzdoby 5. bohoslužebné nádoby a bohoslužebné náčiní, např. kalichy, patény, ciboria, mešní konvičky, monstrance, křestní soupravy, umývací soupravy, olejnice, kropenky, kropáče, kánonické tabulky, pacifikály, procesní kříže, almužní hole, oplatnice, pokladničky 6. paramenta a další textilie, např. korouhve, praporce, baldachýny 7. lustry, lampy, lucerny, svícny, zhášedla, kratiknoty, věčná světla, vykuřovadla, kadidelnice, schránky na kadidlo 8. varhany a jejich části 9. zvony a zvonky 10. betlémy a jejich části 11. erby a insignie všech duchovních stavů a řeholních řádů a kongregací 12. liturgické knihy, modlitební knihy a zpěvníky 13. relikviáře a devocionálie všeho druhu do roku funerálie všeho druhu, např. pohřební štíty, rakve, náhrobky a jejich části, hřbitovní kříže, lucerny 15. judaika IV. Předměty z oboru výtvarného umění mimo doba vzniku předmětů uvedených v bodě III. 1. malby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než Kč 2. kresby provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu

6 cena tržní vyšší než Kč 3. koláže, asambláže, mozaiky cena tržní vyšší než Kč 4. originální grafická díla všech technik serigrafií a tiskové matrice za jednotlivý kus cena tržní vyšší než Kč, za soubor cena tržní vyšší než Kč 5. miniatury provedené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu cena tržní vyšší než Kč 6. sochařská díla reliéfů a objektů vytvořená jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál cena tržní vyšší než Kč 7. autorské lité plakety a medaile cena tržní vyšší než Kč V. Předměty z oboru fotografické tvorby doba vzniku 1. daguerrotypie, ambrotypie, panotypie, kalotypie, ferrotypie, chromofotografie negativů do roku autorizovaná umělecká fotografie negativů cena tržní vyšší než Kč VI. Předměty z oboru uměleckého řemesla doba vzniku a uměleckoprůmyslové práce mimo předmětů uvedených v bodě III. 1. nábytek do roku 1938 za jednotlivý kus za soubor cena tržní vyšší než Kč 2. interiérové vybavení a doplňky zrcadel, vitráží a mříží do roku osvětlovací tělesa do roku kamna do roku 1918 cena tržní vyšší než Kč 5. a) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé na území ČR do roku 1938 b) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, značené, vzniklé mimo území ČR do roku 1860 c) porcelánové a keramické servisy a jejich součásti, stolní ozdoby, např. vázy, žardiniéry, mísy, neznačené do roku a) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé na území ČR do roku 1938 b) porcelánové a keramické plastiky značené, vzniklé mimo území ČR do roku 1860

7 c) porcelánové a keramické plastiky neznačené do roku porcelánové a keramické lékárenské nádoby do roku předměty ze skla čirého, barevného, řezaného, broušeného, malovaného a zlaceného do roku 1918 za jednotlivý kus za soubor cena tržní vyšší než Kč 9. předměty ze skla litého a lisovaného do roku 1918 za jednotlivý kus cena tržní vyšší než Kč za soubor cena tržní vyšší než Kč 10. předměty a šperky z drahých kovů a drahých kamenů do roku 1938 cena tržní vyšší než Kč 11. hodiny a hodinky do roku 1938 cena tržní vyšší než Kč 12. předměty z obecných kovů (cín, mosaz, měď, litina, železo, slitiny kovů) do roku vývěsní štíty a střelecké terče a jejich části do roku interiérové textilie, např. koberce, závěsy a stolové pokrývky do roku tapiserie do roku 1938 cena tržní vyšší než Kč 16. oděvy a oděvní součásti do roku hry, hračky všeho druhu, kočárky i dětské do roku scénické a kostýmní návrhy, scénické modely, divadelní kostýmy 19. loutky, loutková divadla a jejich součásti 20. autorské plakáty provedené jakoukoliv grafickou nebo tiskovou technikou 21. autorská užitá grafika, grafický design VII. Předměty z oboru knižní kultury doba vzniku 1. rukopisy knižní povahy, rukopisy literárních děl a originální kartografické práce 2. dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem kulturního a veřejného života 3. dochované obtahy nevydaných tisků 4. prvotisky a staré tisky map, atlasů a tiskových matric do roku knihy, tištěné mapy a atlasy, vydané na území ČR VIII. Předměty z oboru hudby doba vzniku

8 1. hudební nástroje lidových, jejich součásti a doplňky 2. partitury tištěné 3. rukopisné partitury a notové záznamy, dokumentační materiál a osobní památky vztahující se k významným osobnostem hudebního života IX. Předměty z oboru etnografie doba vzniku 1. lidové malby zhotovené jakoukoliv technikou na jakémkoliv podkladu 2. lidové plastiky provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu 3. lidový nábytek např. skříně, truhly, misníky, kolébky a interiérové doplňky 4. lidová keramika, hrnčina, fajáns, mezzomajolika 5. lidové textilie všeho druhu krojů a jejich součástí 6. lidové šperky a hřebeny zhotovené z jakéhokoliv materiálu 7. nástroje a pracovní pomůcky domácí výroby zhotovené z jakéhokoliv materiálu 8. lidové hračky zhotovené z jakéhokoliv materiálu 9. ručně psané kroniky X. Předměty z oboru vědy, techniky a průmyslu doba vzniku 1. motorové a nemotorové silniční, kolejové, letecké a lodní dopravní prostředky i nekompletní 2. časoměrné a astronomické přístroje a zařízení 3. zařízení pro záznam, zpracování, přenos nebo reprodukci obrazu, zvuku, dat a informací 4. polygrafické a kancelářské stroje, tiskové formy 5. tiskové formy k průmyslovému potisku textilií 6. domácí a spotřební technika 7. energetické a hnací stroje starší 80 let 8. výrobní stroje a zařízení starší 80 let 9. vědecké a technické přístroje a zařízení starší 80 let 10. návrhy, prototypy a individuální nebo malosériové realizace pro průmyslovou výrobu 11. originální náčrty, kresby, výkresová dokumentace a modely z oblasti vědy, techniky a architektury 12. stejnokroje, znaky a odznaky do roku dokumentační materiál a osobní památky, vztahující se k významným osobnostem z oborů vědy, techniky a dopravy XI. Předměty z oboru militaria doba vzniku 1. zbraně chladné, střelné, mechanické i palné zbraní sportovních a loveckých do roku těžké zbraně, bojová vozidla, letouny a dopravní prostředky 3. prototypy těžkých zbraní, bojových vozidel, letounů a dopravních prostředků 4. stejnokroje a jejich součásti výstroje všeho druhu do roku zbroj všeho druhu zbroje pro koně a její

9 součásti do roku vlajky, prapory, korouhve a jejich součásti do roku faleristické předměty všeho druhu, např. řády, vyznamenání a jejich součásti do roku odznaky historických pluků, vojenských útvarů, popř. útvarů domobrany a odznaky odbojových skupin do roku 1950 XII. Předměty z oboru zemědělství, potravinářské výroby, doba vzniku lesnictví a myslivosti 1. bryčky, žebřiňáky, valníky, saně, postroje, svítilny 2. traktory, stabilní motory, parní motory, lokomobily 3. stroje na zpracování půdy, setí a zpracování zemědělských plodin 4. stroje a zařízení potravinářské výroby 5. vinařské lisy kládové a vřetenové 6. úly vyřezávané, dlabané nebo vypalované 7. kamenné žlaby, koryta a pítka, mlýnské a krupařské kameny a podobně 8. lovecké nástroje a zařízení, např. železa, tenata, vrše 9. robotní známky, rabuše, doklady o vyvázání z roboty XIII. Předměty z oboru filatelie a poštovnictví doba vzniku 1. klasické poštovní známky, celistvosti a celiny všech známkových zemí do roku poštovní dostavníky, kočáry, vozy do roku typáře historických razítek do roku 1945 XIV. Předměty z oboru numismatiky doba vzniku 1. razidla 2. mince, papírová platidla, nouzová platidla kovová, papírová, keramická i jiná, cenné papíry, např. akcie, podílové listy nebo kolky, úvěrové doklady a doklady bezhotovostního styku 3. faleristické doklady, řády, vyznamenání 4. plakety, medaile, žetony, známky XV. Předměty z oboru historie veřejného a spolkového doba vzniku života, zájmových činností a využívání volného času 1. stejnokroje zaměstnanců státní správy a samosprávy, členů spolků a dalších dobrovolných sdružení do roku insignie a předměty příbuzné, např. ferule, rychtářská práva, znaky, kordy, šavle, šerpy, prapory do roku cechovní truhlice, prapory a znaky a veškeré další doklady cechovního života 4. prapory, znaky a odznaky spolků a další doklady spolkového života, např. poháry, diplomy, pamětní listy do roku sportovní, turistické a cestovní potřeby, náčiní a oděvy, soutěžní medaile a ceny a vyznamenání XVI. Předměty z oboru historie vzdělávání 1. trojrozměrné žákovské a studentské didaktické

10 pomůcky všech stupňů a typů škol do roku demonstrační pomůcky, funkční i nefunkční modely strojů a technických zařízení do roku 1950 XVII. Předměty z oboru architektury a exteriérové objekty doba vzniku 1. drobná exteriérová architektura, např. kapličky, zvoničky, boží muka, polní a smírčí kříže, jejich součásti a fragmenty 2. architektonické články a fragmenty a další součásti architektury provedené z jakéhokoliv materiálu 3. exteriérové plastiky, jejich součásti a fragmenty, provedené jakoukoliv technikou z jakéhokoliv materiálu a kopie zhotovené stejným způsobem jako originál 4. exteriérové mříže a mřížová vrata provedené z jakéhokoliv materiálu 5. studny, kašny a jejich části 2. Chránění ţivočichové a rostliny Vývoz je možný pouze při splnění podmínek Úmluvy CITES a na základě příslušného povolení. Dohlížecím orgánem je státní správy je především Ministerstvo životního prostředí. 3. Finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity Fyzické osoby cestující do států, které nejsou členskými státy EU, jsou povinny písemně oznámit celnímu úřadu vývoz platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů nebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny, v úhrnné hodnotě převyšující EUR. Tiskopis pro splnění ohlašovací povinnosti je k dispozici na celním úřadě. Oznamovací povinnost plní také fyzická osoba převážející finanční prostředky a vysoce hodnotné komodity právnické osoby, má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě. 4. Zbraně, střelivo a výbušniny Střelné zbraně, tzn. vojenské zbraně, sportovní zbraně, lovecké zbraně nebo historické zbraně a střelivo do těchto zbraní lze trvale vyvézt mimo území ČR pouze na základě povolení k vývozu, kterým se rozumí zbrojní průvodní list a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň vyvezena. Zbrojní průvodní list vydává okresní, městské nebo obvodní ředitelství policie, příslušné podle místa pobytu fyzické osoby. Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele, u kterého má být zbraň zakoupena. Povolení k předávání a přejímání výbušnin lze vydat pouze právnické osobě. 5. Návykové látky Vývoz je možný pouze s povolením Ministerstva zdravotnictví ČR

Loi 71/1994 RdL., sur la vente et les exportations d objets ayant une valeur culturelle (http://portal.gov.cz/zakon/71/1994)

Loi 71/1994 RdL., sur la vente et les exportations d objets ayant une valeur culturelle (http://portal.gov.cz/zakon/71/1994) Loi 71/1994 RdL., sur la vente et les exportations d objets ayant une valeur culturelle (http://portal.gov.cz/zakon/71/1994) 71/1994 Sb. ZÁKON ze dne 23. března 1994 o prodeji a vývozu předmětů kulturní

Více

METODIKA OCEŇOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE

METODIKA OCEŇOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE METODIKA OCEŇOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 1. prosince 2011 Farnosti a kapituly brněnské diecéze mají dle 2

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) (2005-)2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Historie podnikatel, spotřebitel Zákon č.227/1859 ř.z., Živnostenský řád Zákon č. 1/1863 ř.z., Obecný

Více

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty.

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1 z 53 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 48. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002. (zákon o zbraních)

119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002. (zákon o zbraních) 119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 192/2009 Sb. (účinnost od 1. 7. 2009)

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE Název programu podpory

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Zákaz prodeje VYBRANÁ USTANOVENÍ 107 (6) Prodejce tabákových výrobků je povinen prodávat tabákové výrobky v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Praha 2014 Úvod... 3 I. Kultura v ČR... 4 I. 1 Vymezení kultury (kulturního sektoru)... 5 I.1. 1 Hlavní kulturní oblasti - základní vymezení založené

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4

Pojistná smlouva č. 5900000978. Slavia pojišťovna a.s. Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 SLAVIA ------------------- POJIŠŤOVNA Pojistná smlouva č. 5900000978 Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ: 110 00, Česká republika IČ: 601 97 501 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A- POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ A PŘERUŠENÍ CESTY B- POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL C- POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB D- GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ E- POJIŠTĚNÍ ZPOŢDĚNÉHO ODJEZDU

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků

VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ. 100c. Plátce daně z tabákových výrobků VYBRANÁ USTANOVENÍ HLAVA V DAŇ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 100c Plátce daně z tabákových výrobků Plátce je také právnická nebo fyzická osoba, která poruší zákaz prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu

Více