STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha. 3. IČ: Akciová společnost. 2 Právní forma Předmětem podnikání společnosti je: 3 Předmět podnikání a činnosti 1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2) činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví - zprostředkování záruk a závazků - zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3) zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví Společnost je založena na dobu neurčitou. 4 Doba trvání společnosti II. Základní kapitál 5 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí ,- Kč (slovy: tři sta deset milionů korun českých). 2. Předmětem vkladu do společnosti je věc, kterou se akcionář nebo budoucí akcionář zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen "vkladová povinnost"). Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen "peněžitý vklad") nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen "nepeněžitý vklad"). 3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ust. 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích dále jen "ZOK"). 1

2 4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ust. 516 a násl. ZOK. III. Cenné papíry emitované společností 6 Akcie 1. Základní kapitál je rozdělen na 620 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy zaknihované akcie společnosti. 2. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "evropský regulovaný trh"). 3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. 4. Je-li akcie ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči společnosti jen správce společné věci (akcií). 5. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců a nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s akciemi, které jsou předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s akciemi. 7 Vkladová povinnost 1. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v těchto stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. 2. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zákonem. 8 Zatímní listy Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. 9 Práva akcionářů 1. Každý akcionář vykonává práva plynoucí z jeho účasti na společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. 2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Každý akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. 3. Akcionář nebo akcionáři společnosti uvedení v ust. 365 odst. 1 až 3 ZOK (dále jen "kvalifikovaní akcionáři") požívají zvláštních práv stanovených ZOK. Zejména mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. K této žádosti svolá představenstvo valnou hromadu. Způsob svolání této valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny v ust. 367 odst. 1 ZOK. 2

3 10 Povinnosti akcionářů 1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. 2. Akcionář je povinen se vůči společnosti chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád včetně těchto stanov. Akcionář je povinen zejména hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. IV. Struktura a orgány 11 Vnitřní struktura společnosti 1. Vnitřní struktura společnosti je dualistická. 2. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. 12 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle zákona anebo podle těchto stanov. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) volba a odvolávání členů představenstva; e) volba a odvolávání členů dozorčí rady; f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; i) rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, o změně právní formy nebo o přeshraničním přemístění sídla podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev; j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; k) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ( 59 ZOK); 3

4 l) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti ( 61 odst. 1 ZOK) po vyjádření dozorčí rady, případně k poskytnutí mzdy a jiných plnění osobám uvedeným v ust. 61 odst. 3 ZOK; m) schvalování pokynů a zásad, kterými se řídí představenstvo a dozorčí rada společnosti; n) schvalování pokynů týkajících se obchodního vedení, je-li o to valná hromada požádána podle ust. 51 odst. 2 ZOK; o) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní situaci předkládané představenstvem; p) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy. 13 Svolávání valné hromady 1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. 2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní. 3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně nejpozději do konce čtvrtého měsíce po uplynutí účetního období a na pořadu jednání této valné hromady je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. 4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, dozorčí rada nebo její člen. 5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Sdělíli však akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka pouze elektronicky na tuto adresu, dokud akcionář neoznámí jinou elektronickou adresu. Elektronická adresa akcionáře se poznamená do zvláštního seznamu, který vede představenstvo. 6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející konání valné hromady. 7. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 14 Jednací řád valné hromady 1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. 2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. 3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními návrhy, které přednese, je a) volba zapisovatele a b) volba ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. Návrh podle písm. b) však předseda valné hromady nepřednese, jestliže navrhne, že bude současně zastávat funkci ověřovatele zápisu a sčítat hlasy. 4

5 15 Hlasování 1. Valná hromada je schopna činit rozhodnutí, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. 2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva. 3. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; b) pokud valná hromada rozhoduje o: jeho nepeněžitém vkladu, tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; c) v jiných zákonem stanovených případech. 4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno pět set hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je (slovy: tři sta deset tisíc). 5. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen. 6. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky. 7. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam). V takovém případě jsou rozhodnutí přijímána postupem stanoveným v ust. 418 až 420 ZOK. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. 8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo jiný právní předpis nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí ustanovení ZOK, zákona č. 125/2008 Sb. a dalších právních předpisů. 16 Výkon práv valné hromady jediným akcionářem Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. 17 Působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou; jejich porušení však nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. 3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti a plní další úkoly, které a) jsou těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti představenstva, nebo b) nejsou právními předpisy České republiky nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů společnosti. 4. Představenstvo zejména a) svolává valnou hromadu a vykonává její rozhodnutí, 5

6 b) zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudy a dalšími orgány, c) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, d) vydává ty vnitřní předpisy společnosti, o kterých rozhodne; jinak deleguje jejich vydávání na nižší orgán, e) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti, f) zajišťuje provozní záležitosti společnosti, g) zpracovává a předkládá v souladu s těmito stanovami valné hromadě ke schválení, popřípadě rozhodnutí - návrh dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy její změny, - návrh obchodního a zajišťovacího plánu, - návrhy na změny těchto stanov, - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, - minimálně jednou ročně zprávu o podnikatelské a pojišťovací činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o obchodní a pojišťovací politice společnosti, - účetní závěrky, - návrh na rozdělení zisku (spolu s roční účetní závěrkou) včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku, - návrh na zřízení jiných než povinných fondů a povinných technických rezerv společnosti, včetně návrhu příslušného statutu, - návrh na způsob krytí ztrát společnosti, - návrh na zrušení společnosti, - návrhy dalších opatření, o nichž rozhoduje nebo které schvaluje valná hromada, h) zabezpečuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, i) ustavuje prokuristu nebo prokuristy a uděluje prokury (samostatné nebo kolektivní), uděluje rovněž písemnou plnou moc opravňující k jednání za společnost, j) při respektování výlučné působnosti valné hromady a podmínek stanovených v těchto stanovách rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti, k) rozhoduje o použití fondů společnosti a o použití technických rezerv, l) v rozsahu stanoveném právními předpisy České republiky informuje Českou národní banku o příslušných skutečnostech, m) jmenuje generálního ředitele společnosti. 18 Složení představenstva 1. Představenstvo má pět členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté. 2. Členy představenstva volí valná hromada. Každý člen představenstva může být volen opakovaně. 3. Valná hromada může člena představenstva kdykoliv odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce je člen představenstva povinen oznámit představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Funkce v případě odstoupení končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada, bylo-li odstoupení doručeno jí, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný 6

7 akcionář a odstoupení bylo doručeno jemu, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. 4. Představenstvo je oprávněno, neklesne-li počet jeho členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena představenstva; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného. 5. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 19 Povinnosti a práva členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péčí řádného hospodáře). Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Členové představenstva jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 2. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. 20 Svolání a zasedání představenstva 1. Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva, jinak nejstarší člen představenstva. 2. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady jako celku musí být zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi představenstva; písemná žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu zasedání. 3. Zasedání představenstva se konají zpravidla v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodlo jinak. 4. Zasedání představenstva jsou neveřejná; představenstvo však může na svoje zasedání přizvat i členy dozorčí rady, akcionáře, ředitele společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby; současně musí účast umožnit osobám, které jsou podle právních předpisů České republiky oprávněny se zasedání představenstva zúčastnit. 5. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva a zapisovatel určený představenstvem. Zápis musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo a dobu konání zasedání představenstva, c) počet přítomných členů představenstva, d) popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání představenstva, e) rozhodnutí představenstva s uvedením výsledku hlasování; jmenovitě musí být uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. 7

8 6. Zápis o zasedání představenstva se spolu s písemnou pozvánkou uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání; kopii zápisu obdrží každý člen představenstva, dozorčí rada a generální ředitel společnosti. 21 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomna polovina všech členů představenstva. 2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva. 3. Představenstvo hlasuje zásadně veřejně; tajně hlasuje pouze v případě, kdy o to požádá kterýkoliv člen představenstva. 4. Připouští se písemné hlasování členů představenstva a hlasování členů představenstva mimo zasedání představenstva (per rollam). Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může takto hlasovat celé představenstvo nebo jen ti jeho členové, kteří nejsou na zasedání představenstva přítomni. Hlasující se pak považují za přítomné. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem členům představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva, včetně podkladů zachycující průběh hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze písemně udělit pro celé funkční období s tím, že je možné jej kdykoli odvolat. V konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předseda představenstva pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy představenstva. 22 Působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Dozorčí rada: a) přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku) a předkládá své vyjádření valné hromadě, b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje na ní potřebná opatření; o svolání valné hromady platí obdobně články těchto stanov upravující svolání valné hromady představenstvem, c) kontroluje dodržování právních předpisů České republiky a rozhodnutí valné hromady v rámci činnosti společnosti a jejich orgánů, d) kontroluje účetní doklady, správnost a úplnost vedení všech účtů, kont a dokumentace, stav majetku společnosti, stav závazků a pohledávek, jakož i s nimi souvisejících dohod, e) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, f) účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, g) zastupuje společnost (její určený člen nebo členové) ve sporech společnosti proti členu představenstva, h) plní další úkoly vyplývající pro ni z právních předpisů České republiky a z těchto stanov. 23 Složení dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté. 2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. 8

9 3. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce je člen dozorčí rady povinen oznámit dozorčí radě nebo valné hromadě. Ve zbytku platí pro odstoupení člena dozorčí rady ust. 18 odst. 3. těchto stanov přiměřeně. 4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 5. Dozorčí rada je oprávněna, neklesne-li počet jejích členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena dozorčí rady; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného 6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. 24 Svolání a zasedání dozorčí rady 1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda zpravidla jednou za čtvrtletí. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady, představenstva jako celku nebo ředitele společnosti musí být zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi dozorčí rady; písemná žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu zasedání. 2. Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti, pokud dozorčí rada nerozhodla jinak. 3. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná; dozorčí rada však může na svoje zasedání přizvat i členy představenstva, ředitele společnosti, akcionáře, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby; dozorčí rada musí umožnit osobám, které jsou k tomu právními předpisy České republiky oprávněni, účast na zasedání dozorčí rady. 4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání nejstarší přítomný člen dozorčí rady. 5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda, resp. jiný člen dozorčí rady, který řídil její zasedání v době nepřítomnosti předsedy. Každý člen dozorčí rady má právo požádat, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. 6. Zápis o zasedání dozorčí rady se spolu s písemnou pozvánkou uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání; kopii zápisu obdrží každý člen dozorčí rady, představenstvo, generální ředitel společnosti, popřípadě osoby uvedené v odstavci Rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. 2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 3. Dozorčí rada hlasuje zásadně veřejně; tajně hlasuje pouze v případě, kdy o to požádá kterýkoliv člen dozorčí rady. 4. Připouští se písemné hlasování členů dozorčí rady a hlasování členů dozorčí rady mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) za podmínek stanovených v ustanovení 21 odst. 4 těchto stanov. 9

10 26 Jednání za společnost 1. Za společnost jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva. 2. Za společnost jedná dále: a) zaměstnanec společnosti nebo jiná fyzická, popřípadě právnická osoba a to na základě a v rozsahu písemné plné moci, nebo b) kterýkoliv zaměstnanec společnosti, a to v rozsahu stanoveném vnitřními organizačními předpisy společnosti, nebo c) prokurista, je-li ustanoven samostatně nebo minimálně dva, je-li jich ustanoveno víc. 3. Prokuru a písemnou plnou moc opravňující k jednání za společnost uděluje představenstvo společnosti; prokura se zapisuje do obchodního rejstříku. 27 Podepisování za společnost 1. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje rovněž tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: a) zaměstnanec společnosti nebo jiná fyzická, popřípadě právnická osoba jednající na základě a v rozsahu písemné plné moci, nebo b) kterýkoliv zaměstnanec společnosti jednající v rozsahu stanoveném vnitřními organizačními předpisy společnosti, nebo c) prokurista, je-li ustanoven samostatně nebo minimálně dva, je-li jich ustanoveno víc. V. Hospodaření společnosti 28 Technické rezervy 1. Společnost je povinna v souladu se svým předmětem podnikání vytvořit tyto technické rezervy na neživotní pojištění: a) rezervu na nezasloužené pojistné b) rezervu na pojistné plnění, c) rezervu na prémie a slevy, d) vyrovnávací rezervu, e) rezervu pojistného neživotních pojištění, f) jiné rezervy. 2. Prostředky technických rezerv se používají k úhradě závazků společnosti vůči pojištěným, pokud nejsou uspokojovány ze zajištění. 29 Evidence a účetnictví společnosti 1. Evidenci a účetnictví vede společnost způsobem stanoveným právními předpisy České republiky, zejména je povinna vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku. 10

11 2. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví. 3. Evidenci o každé technické rezervě a o každém fondu je společnost povinna vést účetně odděleně od ostatních závazků (pasiv) společnosti. 4. Řádná účetní závěrka musí být přezkoumána auditorem; totéž platí i o mimořádné účetní závěrce. 5. Za zpracování řádné účetní závěrky odpovídá představenstvo, které ji předkládá k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě po skončení kalendářního roku nejpozději do 30. dubna. 30 Solventnost společnosti Společnost je povinna vykazovat České národní bance svou solventnost do 15 dnů ode dne vydání výroku auditora o ověření účetní závěrky nebo kdykoliv na žádost České národní banky. 31 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. O rozdělení zisku vytvořeném v uplynulém kalendářním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: a) k zákonem stanoveným odvodům, daním a jiným platbám do státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu obecního úřadu, b) k doplnění technických rezerv společnosti, které společnost povinně zřizuje nebo vytváří podle právních předpisů České republiky a těchto stanov, c) k přídělům do dalších fondů a technických rezerv společnosti, které si společnost dobrovolně zřídila, d) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, zejména ke zvýšení základního kapitálu společnosti, e) k výplatě podílu na zisku. VI. Závěrečná ustanovení 32 Závěrečná ustanovení 1. Společnost je českou právnickou osobou. Vnitřní právní poměry společnosti se řídí českými právními předpisy, zejména ZOK, kterému se společnost podřizuje jako celku. 2. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou společnosti. 3. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost )

Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) Představenstvo společnosti H365 a.s. (dále jen Společnost ) IČO: 246 60 655, se sídlem Praha 1, Nové Město, Opatovická 1659/4, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice 24.6.2015 1 I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Zvolený systém vnitřní struktury a internetové stránky společnosti 1.

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

JUDr. Vladimír Krejčík, advokát jako zástupce společnosti 4S PRODUCTION, a. s. Anglická 28/ Praha-Vinohrady Česká republika

JUDr. Vladimír Krejčík, advokát jako zástupce společnosti 4S PRODUCTION, a. s. Anglická 28/ Praha-Vinohrady Česká republika JUDr. Vladimír Krejčík, advokát jako zástupce společnosti 4S PRODUCTION, a. s. Anglická 28/414 12000 Praha-Vinohrady Martin Černý Krhanická 31/716 14200 Praha-Kamýk RADIO UNITED SERVICES s. r. o. jako

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání Akciová společnost Agropodnik Košetice, a.s. byla založena jako družstvo s obchodní firmou Družstvo Agropodnik Košetice a zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2003, následně byla změněna její

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně obsahu stanov akciové společnosti GALMED a.s. A. Účastník obchodní korporace Česká lékárnická, a.s., IČ: 63080877, se sídlem Těšínská 1349/296,

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. LIF, a.s.

S T A N O V Y. LIF, a.s. S T A N O V Y LIF, a.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Obchodní firma, sídlo a doba trvání společnosti 1.1 Obchodní firma společnosti zní: LIF, a.s. (dále jen společnost ). 1.2 Sídlo společnosti: Liberec. 1.3

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA zájmového sdružení právnických osob Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se sídlem v Praze

JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA zájmového sdružení právnických osob Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se sídlem v Praze JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSTAVENSTVA zájmového sdružení právnických osob Asociace profesionálních klubů ledního hokeje se sídlem v Praze schválený na zasedání představenstva dne 7. srpna 2014 Jednací řád představenstva

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s.

Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. Stavomontáže Karlovy Vary, a.s. STANOVY STAVOMONTÁŽE KARLOVY VARY, A.S. B U R E Š M A G L I A A D V O K Á T I, S. R. O. sídlo: Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 IČ: 01648764 telefon: +420

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více