STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Slavia pojišťovna a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha. 3. IČ: Akciová společnost. 2 Právní forma Předmětem podnikání společnosti je: 3 Předmět podnikání a činnosti 1) pojišťovací činnosti dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2) činnosti související s pojišťovací činností dle 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví - zprostředkování záruk a závazků - zprostředkování půjček, včetně factoringu a financování obchodních transakcí 3) zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví Společnost je založena na dobu neurčitou. 4 Doba trvání společnosti II. Základní kapitál 5 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů akcionářů a činí ,- Kč (slovy: tři sta deset milionů korun českých). 2. Předmětem vkladu do společnosti je věc, kterou se akcionář nebo budoucí akcionář zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen "vkladová povinnost"). Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen "peněžitý vklad") nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen "nepeněžitý vklad"). 3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ust. 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích dále jen "ZOK"). 1

2 4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ust. 516 a násl. ZOK. III. Cenné papíry emitované společností 6 Akcie 1. Základní kapitál je rozdělen na 620 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Tam, kde se v těchto stanovách hovoří o akciích, míní se tím vždy zaknihované akcie společnosti. 2. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě. Všechny akcie společnosti jsou kmenové a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Akcie nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "evropský regulovaný trh"). 3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. 4. Je-li akcie ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči společnosti jen správce společné věci (akcií). 5. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců a nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s akciemi, které jsou předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s akciemi. 7 Vkladová povinnost 1. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v těchto stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. 2. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené zákonem. 8 Zatímní listy Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. 9 Práva akcionářů 1. Každý akcionář vykonává práva plynoucí z jeho účasti na společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. 2. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Každý akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. 3. Akcionář nebo akcionáři společnosti uvedení v ust. 365 odst. 1 až 3 ZOK (dále jen "kvalifikovaní akcionáři") požívají zvláštních práv stanovených ZOK. Zejména mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. K této žádosti svolá představenstvo valnou hromadu. Způsob svolání této valné hromady, podmínky a další náležitosti svolání jsou upraveny v ust. 367 odst. 1 ZOK. 2

3 10 Povinnosti akcionářů 1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. 2. Akcionář je povinen se vůči společnosti chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád včetně těchto stanov. Akcionář je povinen zejména hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada povinna je upozornit na jejich charakter. IV. Struktura a orgány 11 Vnitřní struktura společnosti 1. Vnitřní struktura společnosti je dualistická. 2. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. 12 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle zákona anebo podle těchto stanov. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) volba a odvolávání členů představenstva; e) volba a odvolávání členů dozorčí rady; f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; i) rozhodnutí o fúzi, převodu obchodního jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, o změně právní formy nebo o přeshraničním přemístění sídla podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev; j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; k) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti ( 59 ZOK); 3

4 l) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady společnosti ( 61 odst. 1 ZOK) po vyjádření dozorčí rady, případně k poskytnutí mzdy a jiných plnění osobám uvedeným v ust. 61 odst. 3 ZOK; m) schvalování pokynů a zásad, kterými se řídí představenstvo a dozorčí rada společnosti; n) schvalování pokynů týkajících se obchodního vedení, je-li o to valná hromada požádána podle ust. 51 odst. 2 ZOK; o) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o finanční a obchodní situaci předkládané představenstvem; p) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný právní předpis nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo tyto stanovy. 13 Svolávání valné hromady 1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a dozorčí rady. 2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní. 3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně nejpozději do konce čtvrtého měsíce po uplynutí účetního období a na pořadu jednání této valné hromady je zejména schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. 4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, dozorčí rada nebo její člen. 5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Sdělíli však akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka pouze elektronicky na tuto adresu, dokud akcionář neoznámí jinou elektronickou adresu. Elektronická adresa akcionáře se poznamená do zvláštního seznamu, který vede představenstvo. 6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející konání valné hromady. 7. Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 14 Jednací řád valné hromady 1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. 2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. 3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Od okamžiku volby předsedy valné hromady řídí jednání tento zvolený předseda, přičemž prvními návrhy, které přednese, je a) volba zapisovatele a b) volba ověřovatele zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. Návrh podle písm. b) však předseda valné hromady nepřednese, jestliže navrhne, že bude současně zastávat funkci ověřovatele zápisu a sčítat hlasy. 4

5 15 Hlasování 1. Valná hromada je schopna činit rozhodnutí, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. 2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva. 3. Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo: a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; b) pokud valná hromada rozhoduje o: jeho nepeněžitém vkladu, tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; c) v jiných zákonem stanovených případech. 4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno pět set hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je (slovy: tři sta deset tisíc). 5. Akcionář může vykonat své hlasovací právo i prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci; podpis na plné moci musí být úředně ověřen. 6. V průběhu jednání valné hromady se hlasuje zdvižením ruky. 7. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam). V takovém případě jsou rozhodnutí přijímána postupem stanoveným v ust. 418 až 420 ZOK. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. 8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo jiný právní předpis nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí ustanovení ZOK, zákona č. 125/2008 Sb. a dalších právních předpisů. 16 Výkon práv valné hromady jediným akcionářem Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. 17 Působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou; jejich porušení však nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. 3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti a plní další úkoly, které a) jsou těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti představenstva, nebo b) nejsou právními předpisy České republiky nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiných orgánů společnosti. 4. Představenstvo zejména a) svolává valnou hromadu a vykonává její rozhodnutí, 5

6 b) zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudy a dalšími orgány, c) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, d) vydává ty vnitřní předpisy společnosti, o kterých rozhodne; jinak deleguje jejich vydávání na nižší orgán, e) jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance společnosti, f) zajišťuje provozní záležitosti společnosti, g) zpracovává a předkládá v souladu s těmito stanovami valné hromadě ke schválení, popřípadě rozhodnutí - návrh dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy její změny, - návrh obchodního a zajišťovacího plánu, - návrhy na změny těchto stanov, - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, - minimálně jednou ročně zprávu o podnikatelské a pojišťovací činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o obchodní a pojišťovací politice společnosti, - účetní závěrky, - návrh na rozdělení zisku (spolu s roční účetní závěrkou) včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku, - návrh na zřízení jiných než povinných fondů a povinných technických rezerv společnosti, včetně návrhu příslušného statutu, - návrh na způsob krytí ztrát společnosti, - návrh na zrušení společnosti, - návrhy dalších opatření, o nichž rozhoduje nebo které schvaluje valná hromada, h) zabezpečuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, i) ustavuje prokuristu nebo prokuristy a uděluje prokury (samostatné nebo kolektivní), uděluje rovněž písemnou plnou moc opravňující k jednání za společnost, j) při respektování výlučné působnosti valné hromady a podmínek stanovených v těchto stanovách rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti, k) rozhoduje o použití fondů společnosti a o použití technických rezerv, l) v rozsahu stanoveném právními předpisy České republiky informuje Českou národní banku o příslušných skutečnostech, m) jmenuje generálního ředitele společnosti. 18 Složení představenstva 1. Představenstvo má pět členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je desetileté. 2. Členy představenstva volí valná hromada. Každý člen představenstva může být volen opakovaně. 3. Valná hromada může člena představenstva kdykoliv odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce je člen představenstva povinen oznámit představenstvu společnosti nebo valné hromadě. Funkce v případě odstoupení končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada, bylo-li odstoupení doručeno jí, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný 6

7 akcionář a odstoupení bylo doručeno jemu, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li jiný okamžik zániku funkce. 4. Představenstvo je oprávněno, neklesne-li počet jeho členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena představenstva; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného. 5. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 19 Povinnosti a práva členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péčí řádného hospodáře). Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Členové představenstva jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. 2. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. 20 Svolání a zasedání představenstva 1. Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva, jinak nejstarší člen představenstva. 2. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady jako celku musí být zasedání představenstva svoláno nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi představenstva; písemná žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu zasedání. 3. Zasedání představenstva se konají zpravidla v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodlo jinak. 4. Zasedání představenstva jsou neveřejná; představenstvo však může na svoje zasedání přizvat i členy dozorčí rady, akcionáře, ředitele společnosti, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby; současně musí účast umožnit osobám, které jsou podle právních předpisů České republiky oprávněny se zasedání představenstva zúčastnit. 5. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda představenstva a zapisovatel určený představenstvem. Zápis musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo a dobu konání zasedání představenstva, c) počet přítomných členů představenstva, d) popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání představenstva, e) rozhodnutí představenstva s uvedením výsledku hlasování; jmenovitě musí být uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. 7

8 6. Zápis o zasedání představenstva se spolu s písemnou pozvánkou uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání; kopii zápisu obdrží každý člen představenstva, dozorčí rada a generální ředitel společnosti. 21 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomna polovina všech členů představenstva. 2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva. 3. Představenstvo hlasuje zásadně veřejně; tajně hlasuje pouze v případě, kdy o to požádá kterýkoliv člen představenstva. 4. Připouští se písemné hlasování členů představenstva a hlasování členů představenstva mimo zasedání představenstva (per rollam). Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může takto hlasovat celé představenstvo nebo jen ti jeho členové, kteří nejsou na zasedání představenstva přítomni. Hlasující se pak považují za přítomné. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem členům představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva, včetně podkladů zachycující průběh hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze písemně udělit pro celé funkční období s tím, že je možné jej kdykoli odvolat. V konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předseda představenstva pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy představenstva. 22 Působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 2. Dozorčí rada: a) přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení podílu na zisku) a předkládá své vyjádření valné hromadě, b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje na ní potřebná opatření; o svolání valné hromady platí obdobně články těchto stanov upravující svolání valné hromady představenstvem, c) kontroluje dodržování právních předpisů České republiky a rozhodnutí valné hromady v rámci činnosti společnosti a jejich orgánů, d) kontroluje účetní doklady, správnost a úplnost vedení všech účtů, kont a dokumentace, stav majetku společnosti, stav závazků a pohledávek, jakož i s nimi souvisejících dohod, e) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, f) účastní se valné hromady a seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, g) zastupuje společnost (její určený člen nebo členové) ve sporech společnosti proti členu představenstva, h) plní další úkoly vyplývající pro ni z právních předpisů České republiky a z těchto stanov. 23 Složení dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je desetileté. 2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. 8

9 3. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce je člen dozorčí rady povinen oznámit dozorčí radě nebo valné hromadě. Ve zbytku platí pro odstoupení člena dozorčí rady ust. 18 odst. 3. těchto stanov přiměřeně. 4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 5. Dozorčí rada je oprávněna, neklesne-li počet jejích členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena dozorčí rady; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného 6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. 24 Svolání a zasedání dozorčí rady 1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda zpravidla jednou za čtvrtletí. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady, představenstva jako celku nebo ředitele společnosti musí být zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy písemná žádost byla doručena předsedovi dozorčí rady; písemná žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu zasedání. 2. Zasedání dozorčí rady se konají zpravidla v sídle společnosti, pokud dozorčí rada nerozhodla jinak. 3. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná; dozorčí rada však může na svoje zasedání přizvat i členy představenstva, ředitele společnosti, akcionáře, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby; dozorčí rada musí umožnit osobám, které jsou k tomu právními předpisy České republiky oprávněni, účast na zasedání dozorčí rady. 4. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání nejstarší přítomný člen dozorčí rady. 5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizují zápisy, které podepisuje předseda, resp. jiný člen dozorčí rady, který řídil její zasedání v době nepřítomnosti předsedy. Každý člen dozorčí rady má právo požádat, aby v zápise byl uveden jeho odlišný názor na projednávanou záležitost. 6. Zápis o zasedání dozorčí rady se spolu s písemnou pozvánkou uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání; kopii zápisu obdrží každý člen dozorčí rady, představenstvo, generální ředitel společnosti, popřípadě osoby uvedené v odstavci Rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady. 2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 3. Dozorčí rada hlasuje zásadně veřejně; tajně hlasuje pouze v případě, kdy o to požádá kterýkoliv člen dozorčí rady. 4. Připouští se písemné hlasování členů dozorčí rady a hlasování členů dozorčí rady mimo zasedání dozorčí rady (per rollam) za podmínek stanovených v ustanovení 21 odst. 4 těchto stanov. 9

10 26 Jednání za společnost 1. Za společnost jednají společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva. 2. Za společnost jedná dále: a) zaměstnanec společnosti nebo jiná fyzická, popřípadě právnická osoba a to na základě a v rozsahu písemné plné moci, nebo b) kterýkoliv zaměstnanec společnosti, a to v rozsahu stanoveném vnitřními organizačními předpisy společnosti, nebo c) prokurista, je-li ustanoven samostatně nebo minimálně dva, je-li jich ustanoveno víc. 3. Prokuru a písemnou plnou moc opravňující k jednání za společnost uděluje představenstvo společnosti; prokura se zapisuje do obchodního rejstříku. 27 Podepisování za společnost 1. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy společně dva členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje rovněž tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: a) zaměstnanec společnosti nebo jiná fyzická, popřípadě právnická osoba jednající na základě a v rozsahu písemné plné moci, nebo b) kterýkoliv zaměstnanec společnosti jednající v rozsahu stanoveném vnitřními organizačními předpisy společnosti, nebo c) prokurista, je-li ustanoven samostatně nebo minimálně dva, je-li jich ustanoveno víc. V. Hospodaření společnosti 28 Technické rezervy 1. Společnost je povinna v souladu se svým předmětem podnikání vytvořit tyto technické rezervy na neživotní pojištění: a) rezervu na nezasloužené pojistné b) rezervu na pojistné plnění, c) rezervu na prémie a slevy, d) vyrovnávací rezervu, e) rezervu pojistného neživotních pojištění, f) jiné rezervy. 2. Prostředky technických rezerv se používají k úhradě závazků společnosti vůči pojištěným, pokud nejsou uspokojovány ze zajištění. 29 Evidence a účetnictví společnosti 1. Evidenci a účetnictví vede společnost způsobem stanoveným právními předpisy České republiky, zejména je povinna vést účetnictví o stavu a pohybu majetku a závazků, nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku. 10

11 2. Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví. 3. Evidenci o každé technické rezervě a o každém fondu je společnost povinna vést účetně odděleně od ostatních závazků (pasiv) společnosti. 4. Řádná účetní závěrka musí být přezkoumána auditorem; totéž platí i o mimořádné účetní závěrce. 5. Za zpracování řádné účetní závěrky odpovídá představenstvo, které ji předkládá k přezkoumání dozorčí radě a ke schválení valné hromadě po skončení kalendářního roku nejpozději do 30. dubna. 30 Solventnost společnosti Společnost je povinna vykazovat České národní bance svou solventnost do 15 dnů ode dne vydání výroku auditora o ověření účetní závěrky nebo kdykoliv na žádost České národní banky. 31 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. O rozdělení zisku vytvořeném v uplynulém kalendářním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: a) k zákonem stanoveným odvodům, daním a jiným platbám do státního rozpočtu, popřípadě do rozpočtu obecního úřadu, b) k doplnění technických rezerv společnosti, které společnost povinně zřizuje nebo vytváří podle právních předpisů České republiky a těchto stanov, c) k přídělům do dalších fondů a technických rezerv společnosti, které si společnost dobrovolně zřídila, d) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, zejména ke zvýšení základního kapitálu společnosti, e) k výplatě podílu na zisku. VI. Závěrečná ustanovení 32 Závěrečná ustanovení 1. Společnost je českou právnickou osobou. Vnitřní právní poměry společnosti se řídí českými právními předpisy, zejména ZOK, kterému se společnost podřizuje jako celku. 2. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou společnosti. 3. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014

Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 Philip Morris ČR a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI VE ZNĚNÍ ZMĚN PŘIJATÝCH VALNOU HROMADOU KONANOU DNE 25.DUBNA 2014 I. Základní ustanovení... 4 Článek 1 Obecná ustanovení... 4 Článek 2 Obchodní firma, sídlo a

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014)

Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) Strana jedna Stanovy společnosti DSH Dopravní stavby, a.s. v platném znění (návrh pro jednání valné hromady dne 26.06.2014) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Firma a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti:

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s.

STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. STANOVY Akciové společnosti VEMEX Energie a.s. Hlava I Základní ustanovení Obchodní firma: VEMEX Energie a.s. Sídlem Společnosti je: Praha. Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo Společnosti Článek 3 Internetová

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE (návrh úplného znění ke dni 30. 5. 2014) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: ENERGOCHEMICA SE. 1.2 Obec, ve které je umístěno

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více