Quo vadis? Aneb vývoj české drogové politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Quo vadis? Aneb vývoj české drogové politiky"

Transkript

1 Quo vadis? Aneb vývoj české drogové politiky PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové,

2 Obsah Historický exkurs do vývoje české drogové politiky ČSSR do r ČSFR ČR současný stav Shrnutí strana 2

3 Jak rozumět problému drog? Abychom pochopili zakázané a návykové drogy, musíme se zabývat lékaři a uživateli drog, politiky a veřejností, ne drogami. (Szasz, 1985) Vývoj české drogové politiky byl a je ovlivňován celou řadou historických, kulturních, sociálních a politických aspektů vývoje naší společnosti ve vztahu k užívání návykových látek a jejich uživatelům a různou mírou vlivu představitelů různých profesních skupin soupeřících o moc při formulaci a realizaci drogové politiky. strana 3

4 Užívání drog v ČSSR užívání drog konstruováno jako znak úpadku kapitalistické společnosti neslučitelné s morálkou vyspělé socialistické společnosti protispolečenské chování TABU Pavučina, Mravenci nesou smrt, Mimikry (30 případů mjr. Zemana) Memento (R. John), A bude hůř (J.Pelc) strana 4

5 Uživatelé drog v ČSSR uživatelé drog - uzavřené skupiny - vařič drogy z léků - pervitin a brown (hydrocodon), alnagon, marihuana, těkavé látky osob se závislostí na a zneužívajících návykové látky bez závislosti (ÚZIS 1992) dobové odhady léta 20. stol osob závislých na užívání domácích drog v ČR (Nožina 1997) Opatření protidrogové politiky soudně nařízená léčba výhradně psychiatrické léčebny/ambul. trestně-právní postih UD primární prevence a minimalizace rizik - 0 strana 5

6 Opatření proti užívání drog v ČSSR Zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nezohledňoval: společenské změny, změny v důsledku decentralizace veřejné správy, vznik nových typů nezdravotnických služeb pro uživatele drog privatizaci zdravotnických zařízení, nové způsoby financování strana 6

7 Situace v ČSFR Změna společenského řádu liberalizace společnosti důraz na osobní svobodu a lidská práva snížení sociální kontroly nedůvěra vůči kompromitované policii 1989 volný pohyb přes hranice svoboda slova a projevu - pád tabu nedostatek objektivních informací o drogách nepřipravenost na přechod ke komerčně fungujícímu černému trhu rozšíření spektra drog - heroin, LSD, hašiš, kokain existující výrobci a uživatelé domácích drog - základ pro vybudování ilegálního trhu strana 7

8 Federální komise pro narkotika předsedal jí vicepremiér - její existence se v praxi neodrazila: rámcový návrh protinarkotické koncepce vlády návrh příliš obecný - nebyl ani projednán vládou shromáždila domácí odborníky, cenné podněty, navázala mezinárodní kontakty její praktický vliv nebyl velký a práci skončila de facto na jaře (Kalina 1993) strana 8

9 Vánoční memorandum vládě ČR prosinec 1992 NNO - odhad vývoje 2 scénáře: (1) Rychlé vyrovnání se západní Evropou: prudký nárůst počtu uživatelů drog a závislých (o 400 a více % - tj. až 170 tis.), heroin a kokain, mezinárodní organizovaný zločin a vytvoření ilegálního drogového trhu. (2) Postupný, atypický růst: na trhu převáží domácí drogy, užívání heroinu atd. nebude významné (o %). k rozšíření nezákonného trhu s drogami a ke zvýšení spotřeby v příštích letech dojde, na což není společnost připravena. S vysokou pravděpodobností se objeví i spojitost injekčního užívání drog a AIDS. (Kalina, 1993) Skutečný vývoj probíhal někde uprostřed cca 30 tis. problémových uživatelů drog převažuje užívání pervitinu. strana 9

10 MPK a 1. koncepce březen Dohoda o spolupráci ve věcech ochrany před OPL Meziresortní protidrogová komise - iniciační, poradní a koordinační orgán vlády. Předseda - ministr vnitra Členové - signatáři Dohody - ministři zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí, financí a spravedlnosti. Dodatečně i ministr obrany. Koncepce a program protidrogové politiky schválená vládou v srpnu strana

11 Koncepce a program PP vybudovat koordinační mechanismy centrální a místní úroveň 73 okresních PK a komisí (státní správa) systém sběru a analýzy dat nastartovat aktivity v prevenci, léčbě, rehabilitaci a v represi zelená louka eliminovat dostupnost drog a snižovat poptávku. potřebným měla být poskytnuta odpovídající pomoc - minimalizace možných rizik z UD či léčba k abstinenci přesun MPK z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR meziresortní, mezioborový a mezisektorový přístup. úloha NNO poskytovatelé služeb a partner vlády ve vytváření a realizaci drogové politiky strana

12 Hlavní cíle české DP podle etap 1997 rok setrvačnosti střídání ředitelů smpk doplnit chybějící služby prevence a léčby, vytvořit nástroje hodnocení kvality a efektivity, zkvalitnit meziresortní spolupráci složek potírání nabídky drog úloha NNO a A.N.O. trvalý princip zvyšovat kvalitu a efektivity služeb, jejich větší diferencovanost a cílenost, rozšiřovat spektrum služeb a hodnotit výstupy a dopady opatření i v oblasti represe ilegální + legální drogy změna systému financování - nákup služeb standardy kvality a certifikace služeb rozpočet na drogy 1 % ze spotřební daně alkohol a cigarety strana

13 Hlavní cíle české DP Snížení/stabilizace počtu PUD (+) 2. Zastavení nárůstu experimentálního UD (-) 3. Stabilizovat/snížit spotřebu drog (-) 4. Stabilizovat výskyt zdravotních dopadů IUD (+) 5. Udržení sítě služeb pro UNL (+) 6. Snížení dostupnosti drog (-) (Kiššová a Mravčík, 2011) 2005 zahájen proces certifikací služeb min. rizik a léčby 2006 zahájen proces certifikací programů PP UNL 2006 registrace a inspekce sociálních služeb strana 13 vývoj DP ČR

14 Limity české drogové politiky (2004) politizace, rozpor mezi rétorikou vládních strategií a praxí, priorita ekonomických zájmů vlád před zájmy sociálními rozpor mezi formulovanými a uplatňovanými principy DP; nejasně definované, nedosažitelné a obtížně měřitelné cíle; vyvážený přístup vs. konflikt mezi strategiemi snižování nabídky, poptávky po drogách a minimalizace rizik; rozpory mezi cíli drogové politiky a cíli jednotlivých klíčových hráčů ; zaměření výhradně na ilegální drogy a pomíjení drog legálních; neexistující legislativní rozlišení mezi drogami podle jejich rizik; nevyhovující zákony o zdravotních a sociálních službách; nerovné postavení NNO, jejich znevýhodňování a diskriminace. strana

15 Deklarované vs. uplatňované principy Deklarovaný princip Realita Realistický a poučený přístup Vágní cíle potírat organizovaný zločin Priorita ověřených dat a strategií Partnerství a společný postup Komplexní přístup Hodnocení efektivity Dlouhodobé plánování Dělení služeb pro UNL podle typu užívané NL (por. odvyk. kouření...) Resortní redukcionismus, rivalita resorty, kraje, NNO Resorty různé priority; oddělování drogové a alkoholové problematiky Potlačování nabídky, léčba ve zdravotnických zař. nehodnoceno Aktivity vs. finance, nulové důsledky pro resorty při neplnění úkolů NS strana

16 Nerovné postavení NNO Společnost/veřejná správa Roční dotační systém Dotace v červnu Povinnost a ochota podávat zprávy o činnosti Certifikace, registrace nároky vs. finanční nejistota Státní rozpočet stagnace Postavení ve společnosti Vzájemně vs. veřejně prospěšné NNO Špinavé a nelukrativní typy služeb strana NNO sobě Lobbismus některých NNO stigma všech Chyby některých - dtto Řevnivost a hašteřivost vs. spolupráce Nedostatečná komunikace s představiteli veřejné správy

17 Střední proud DP v EU Evropa se dávno vzdala myšlenky světa bez drog. drogy jsou něco, s čím je potřeba naučit se žít a vyrovnat se s tím; evropský model odlišuje od zbytku světa také to, že v našich drogových politikách hrají významnou roli lidská práva a práva pacientů; chceme uchránit EU od extrémních přístupů a řešení, které by mohly přijít zvenku; budeme situaci řešit po svém a nebudeme poslouchat nikoho, kdo nám neustále říká, jak jsme měkcí. Chráníme tak evropský způsob života. (Carl Edwards, 2009) strana 17 takhle české a nějak evropské to bylo... DP

18 Střední proud DP v EU Většina zemí EU DP tvoří 4 pilíře: primární prevence léčba a resocializace/rehabilitace minimalizace rizik (harm reduction) potlačování nabídky drog ve Švédsku a Itálii ač praktikují opatření harm reduction a obdobné sociální služby, nesmějí o tom mluvit; v mnoha evropských zemích probíhá dekriminalizace; před trestáním uživatelů drog je upřednostňována jejich léčba a/nebo nabídka programů minimalizace rizik strana 18 takhle české a nějak evropské to bylo... DP

19 strana Drogová politika ČR Česká republika má velmi dobrou pověst v oboru drogové politiky; máte civilizovaný a odborný přístup k problému; takhle české a nějak evropské to bylo... DP (Carl Edwards, 2009) česká DP 4 pilíře síť služeb (pro uživatele nelegálních drog) srovnatelná s EU standardem; financování služeb pokulhává; ČR jedna ze 7 zemí v EU, která má nebo pracuje na systému certifikací služeb adiktologie unikátní obor (studium) vs. převážná většina západních zemí EU - sociální služby

20 Shrnutí systém služeb pro UD srovnatelný s EU co do rozsahu, nabídky, kvality i efektivity nestandardní finanční podmínky brzda rozvoje některé specifické služby chybí, některé jsou neefektivní Mezioborová, mezisektorová spolupráce posun s výjimkou excesů velmi dobré zkušenosti na všech úrovních celostátní, krajská, místní Nejasná pravidla zákony zdroj konfliktů Dělení služeb podle typu užívané návykové látky Zvyšování nároků vs. opožděný vývoj ve financování Společnost/veřejná správa vs. NNO a vice versa Vzájemná komunikace prostor pro zlepšení strana

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Protidrogová politika ČR pohledem analýzy policy

Protidrogová politika ČR pohledem analýzy policy Pavel Čmiel, Andrej Drgonec, Petr Engliš, Jitka Havlíčková, Eva Homolová Protidrogová politika ČR pohledem analýzy policy Working Paper č. 25 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Analýza policy katedry

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 Viktor

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Vznik: 26. května 1993 usnesením vlády č. 275 jako Meziresortní protidrogová

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 Viktor Mravčík Pavla Chomynová Kateřina Grohmannová Vlastimil Nečas Lucie Grolmusová Lucia Kiššová Blanka Nechanská Bruno Sopko Hana

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020

Město Třinec. Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Město Třinec Strategie protidrogové politiky města Třince na období 2014 2020 Motto: Prevence nesmí sloužit k propagaci, informovanosti a vzbuzení zájmu široké veřejnosti a zejména dětí a mladistvých o

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více