Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s."

Transkript

1 Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o korporacích ) podřídila Zákonu o korporacích jako celku. Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově, bez výzvy k upsání akcií. 2. Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je: ENFIN CZ a.s. 2. Sídlo společnosti je: Uherský Brod, Masarykovo náměstí 162, PSČ Článek 3 Předmět podnikání a činnosti Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, b) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně c) vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Předmětem činnosti společnosti je: a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Článek 4 Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti činí: 1, ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2. Základní kapitál je rozdělen na: kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 3. Veškeré akcie společnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku jsou kmenové akcie znějící na jméno, které jsou cenným papírem. 4. Převoditelnost akcií společnosti znějících na jméno je omezena. Převod akcií společnosti znějících na jméno je podmíněn písemným souhlasem představenstva společnosti. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. 1

2 Článek 5 Práva akcionářů 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Dividendu vyplácí společnost na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady, nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. 4. Podíl na zisku nebo jeho část může být rozdělena i členům představenstva a dozorčí rady společnosti v podobě tantiémy, a to na základě rozhodnutí valné hromady. 5. V případě zrušení společnosti s likvidací a po uspokojení všech věřitelů společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem odpovídajícím jmenovité hodnotě jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Podíl na likvidačním zůstatku vyplácí likvidátor v místě sídla společnosti, oproti vrácení akcií, ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady, nejpozději však do 3 měsíců od konání valné hromady, která o rozdělení likvidačního zůstatku rozhodla. 6. Akcionář může požádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s platnými právními předpisy nebo těmito stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i jeho rozpor s dobrými mravy. Neplatnosti se nelze dovolat v případě, že nebyl proti tomuto usnesení podán protest s výjimkou dle ust. 424 Zákona o korporacích. Není-li toto právo uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se akcionář o usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí, zaniká. 7. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se Zákonem o korporacích neupsal jiný akcionář. 8. Akcionář má dále práva, která mu přiznávají právní předpisy, tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady. Článek 6 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy 1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti ( vyměnitelné dluhopisy ) nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. 2. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Pokud se valná 2

3 hromada usnese na vydání prioritních dluhopisů, musí současně přijmout i usnesení o podmíněném zvýšení základního kapitálu za podmínek uvedených v Zákonu o korporacích. Článek 7 Orgány společnosti 1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 2. Orgány společnosti jsou: a) valná hromada b) představenstvo c) dozorčí rada Článek 8 Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 2. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. 3. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva ani dozorčí rady společnosti. 4. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. V případech předepsaných zákonem musí mít toto rozhodnutí formu veřejné listiny. Jediný akcionář společnosti namísto volby jmenuje členy představenstva a dozorčí rady společnosti. Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých. Článek 9 Působnost valné hromady Do působnosti valné hromady náleží zejména: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu usnesením valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; e) volba a odvolání členů představenstva; f) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada; g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, a stanovení výše, způsobu a lhůty pro vyplacení dividendy, tantiémy nebo jiných podílů na zisku; 3

4 i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, schvalování smluv o výkonu funkce; j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku; k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě změně právní formy; l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. Článek 10 Svolávání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a Zákon o korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li Zákon o korporacích jinak. 2. Představenstvo je povinno svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu, jestliže: a) o to požádá akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5 % základního kapitálu a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, přičemž představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, nebo b) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nebo c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti. 3. Valnou hromadu je oprávněna svolat také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a dále v případě dle ust. 404 Zákona o korporacích. 4. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, a současně ji zašle všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. 4

5 5. Bez splnění požadavků Zákona o korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Článek 11 Jednání valné hromady 1. Valná hromada je schopná usnášet se, jsou-li na ní přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti. 2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, a to po předložení akcií společnosti, doplněných případně plnou mocí opravňující k účasti na valné hromadě. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 3. Není-li valná hromada nejpozději do 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením v souladu s čl. 10 odst. 4 těchto stanov, přičemž lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Oznámení musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána valná hromada původní. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet se, je-li na ní přítomen alespoň 1 akcionář. 4. Valná hromada zvolí na začátku jednání svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. Do doby jejich zvolení řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Po zvolení orgánů valné hromady řídí její jednání zvolený předseda. 5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis podle ust. 423 odst. 2 Zákona o korporacích, který podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, dále zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu, a který se archivuje po celou dobu trvání společnosti. Zápis o průběhu valné hromady vyhotoví zapisovatel ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo, aby mu vydalo kopii zápisu nebo jeho části, a to po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě do 15 dnů od ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Archivaci zápisu zajišťuje představenstvo. Článek 12 Rozhodování valné hromady 1. Na každých ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty každé akcie společnosti připadá 1 hlas. 2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy anebo Zákon o korporacích nevyžadují většinu jinou. Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Valná hromada hlasuje o protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly doručeny předsedovi valné hromady. 3. K rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. 9 písm. a), b), c), d), j), l) těchto stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 5

6 4. Rozhodnutí podle odst. 3 tohoto článku a rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Přítomnost notáře na valné hromadě zabezpečuje představenstvo. 5. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 6. K rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům dle ust. 34 odst. 1 Zákona o korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 7. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 8. Hlasování se děje aklamací, nerozhodne-li valná hromada jinak. Při posuzování způsobilosti valné hromady usnášet se a při hlasování se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Článek 13 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zastupuje společnost ve všech záležitostech. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Zákonem o korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady. 3. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence uvedený v ust. 441 Zákona o korporacích. 4. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. Člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 5. Představenstvo pověří jednoho člena právním jednáním vůči zaměstnancům, jinak tuto působnost vykonává předseda představenstva. 6. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Jednou za rok na zasedání řádné valné hromady předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 7. Členové představenstva mají právo na odměnu. 6

7 Článek 14 Složení představenstva, jednání a rozhodování představenstva 1. Představenstvo má 3 členy. Funkční období každého člena představenstva je 5 let a stejná osoba může být do funkce člena představenstva zvolena opětovně. 2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo výkon jeho funkce skončí jiným způsobem, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod 2, může jmenovat náhradního člena do příštího jednání valné hromady. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává předsedu. 3. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen představenstva. 4. Představenstvo je schopno usnášet se, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Člen představenstva se na zasedání nemůže nechat zastoupit. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 5. Zasedání představenstva řídí předseda, o průběhu zasedání a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uveden člen představenstva, který hlasoval proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdržel hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Článek 15 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 2. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence uvedený v 451 Zákona o korporacích. 3. Do působnosti dozorčí rady náleží zejména: a) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími a pokyny valné hromady, b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti dle ust. 404 Zákona o obchodních korporacích. 4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. 7

8 5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. 6. Členové dozorčí rady mají právo na odměnu. Článek 16 Složení dozorčí rady, jednání a rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období každého člena dozorčí rady je 5 let a stejná osoba může být do funkce člena dozorčí rady zvolena opětovně. 2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo výkon jeho funkce skončí jiným způsobem, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, pokud počet jejích členů zvolených valnou hromadou neklesne pod 2, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. 3. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen dozorčí rady. 4. Dozorčí rada je schopna usnášet se, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Člen dozorčí rady se na zasedání nemůže nechat zastoupit. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 5. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, o průběhu zasedání a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím, jehož přílohou je seznam přítomných. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uveden člen dozorčí rady, který hlasoval proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdržel hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. Článek 17 Jednání a podepisování za společnost 1. Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo zastupují společnost společně předseda představenstva a kterýkoli člen představenstva. 2. Za společnost se podepisuje předseda představenstva a kterýkoli člen představenstva, a to tak, že k firmě společnosti připojí oba svůj podpis. Článek 18 Hospodaření společnosti 1. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 2. Akcionář neručí za dluhy společnosti. 8

9 Článek 19 Rozdělení zisku a úhrada ztráty 1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva podle těchto pravidel: a) podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou a může být rozdělen pouze mezi akcionáře b) společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek c) částka k rozdělení nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se Zákonem o korporacích a touto smlouvou. d) podíl na zisku je vyplácen v penězích, e) valná hromada může rovněž rozhodnout, že zisk společnosti nebo jeho část se použije zejména na zvýšení základního kapitálu společnosti, k úhradě ztráty z minulých let, k provedení přídělu do dalších fondů společnosti anebo že bude převeden jako nerozdělený zisk z minulých let, nebo že bude použit k výplatě dividendy, tantiémy anebo jiného podílu na zisku. 2. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada podle těchto pravidel: ztráta společnosti může být kryta takto: a) snížením základního kapitálu společnosti, b) z dalších fondů společnosti vytvořených ze zisku, c) převedena jako neuhrazená ztráta z minulých let. Článek 20 Zvyšování základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit upsáním nových akcií anebo z vlastních zdrojů společnosti nebo lze základní kapitál společnosti podmíněně zvýšit, a to způsobem uvedeným v Zákoně o korporacích, nestanoví-li tyto stanovy jinak. 2. Valná hromada může rovněž svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených Zákonem o korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Rozhodnutí představenstva musí být osvědčeno veřejnou listinou. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit nejdéle na dobu pěti let ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. 3. Má-li být základní kapitál zvýšen upsáním nových akcií, je každý upisovatel povinen splatit do 30 dnů od upsání akcií nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií a případné emisní ážio, jinak je upsání neúčinné. Zbylou část jmenovité hodnoty upsaných akcií, je každý upisovatel povinen splatit ve lhůtě nejpozději do 1 roku od nabytí právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splacení akcií upsaných při vzniku společnosti se jednoroční lhůta počítá ode dne vzniku společnosti. 4. V případě prodlení upisovatele se splácením emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen uhradit společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanové příslušným právním předpisem. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií 9

10 nebo jeho splatnou část ani ve lhůtě do 90 dnů od doručení písemné výzvy představenstva ke splacení, zaslané ve formě doporučeného dopisu na adresu upisovatele uvedenou v listině upisovatelů, má představenstvo právo vyloučit upisovatele ze společnosti způsobem uvedeným v Zákoně o korporacích. Do splacení emisního kursu akcií představují akcionářská práva a povinnosti nesplacené akcie, nebyl-li vydán zatímní list. Nesplacené akcie mohou být nahrazeny zatímním listem, který představuje práva a povinnosti akcionáře spojené s nesplacenými akciemi. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií, nemůže vykonávat hlasovací právo spojené se zatímním listem nahrazujícím tyto akcie. 5. V případě zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se na tomto zvýšení podílejí všichni akcionáři společnosti, a to v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. O způsobu zvýšení jmenovité hodnoty akcií (vydání nových akcií, zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií) rozhodne valná hromada společnosti. Článek 21 Snížení základního kapitálu 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku. V případě, že společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo jejich použití ke snížení základního kapitálu nepostačuje, sníží jmenovité hodnoty akcií, nebo vezme akcie z oběhu anebo upustí od vydání nesplacených akcií, a to způsobem stanoveným v Zákoně o korporacích, nestanoví-li tyto stanovy jinak. 2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. 3. V případě snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií o způsobu tohoto snížení (výměna, vyznačení nižší jmenovité hodnoty) rozhodne valná hromada. 4. V ostatním se při zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o korporacích. Článek 22 Uveřejňování oznámení 1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady uveřejňuje společnost oznámením na svých internetových stránkách, nevyžadujeli Zákon o korporacích nebo tyto stanovy jinou formu uveřejnění. Článek 23 Zrušení a zánik společnosti 1. Společnost může být zrušena právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena a dalšími způsoby, které stanoví právní předpisy. V případech, kdy dle právních předpisů o zrušení společnosti nerozhoduje soud, rozhodne o zrušení společnosti valná hromada. 2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 10

11 Článek 24 Výkladové ustanovení 1. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení těchto stanov v platnosti a namísto neplatného ustanovení platí příslušné ustanovení Zákona o korporacích nebo jiného obecně závazného právního předpisu. Jestliže Zákon o korporacích takové ustanovení neobsahuje, a není-li ani takového právního předpisu, platí takové uspořádání vztahů, které je v právním styku s podnikatelem obvyklé. V Uherském Brodě, dne

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Stanovy akciové společnosti VARIEL

Stanovy akciové společnosti VARIEL Stanovy akciové společnosti VARIEL Část I. obecná ustanovení 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní VARIEL, a. s.. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Průmyslová 1034, Zruč nad

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s.

STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. STANOVY akciové společnosti Moravan, a.s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravan, a.s." (dále jen "Společnost"). 1.2. Sídlem Společnosti jsou Kateřinice. 1.3.

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s.

Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. Stanovy akciové společnosti icom Vision Holding, a.s. I. Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost BMQ Czech, a. s. (nově: icom Vision Holding, a.s.) (dále jen společnost )

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost STANOVY akciové společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravská zemědělská, akciová společnost" (dále jen "Společnost").

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií.

Založení a vznik. Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI. 1) Obchodní společnost MPP ALFA, a.s. (dále jen Společnost ) byla založena bez veřejné nabídky akcií. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MPP ALFA, a.s., se sídlem Praha 2, Šumavská 5, PSČ: 120 00, IČO: 27104184, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9025 Založení a vznik

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI strana jedna ------------------------------------------------------------------------------------------------- STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: TEMPOS

Více

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska 1Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní : Horal, akciová společnost, Hláska. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Liberk, Hláska čp.1.,

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s.

Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. Stanovy akciové společnosti NIVOVIA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. 6. 2012. Společnost

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti

STANOVY. akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti STANOVY akciové společnosti ZP Hospříz, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZP Hospříz, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích

Pozvánka která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. zákon o obchodních korporacích Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č.308, IČ: 25309790, která se koná dne : 18.6. 2014 ve 10.00 hod. v notářské kanceláři JUDr.Hany Hornyšové,

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více