NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V."

Transkript

1 NABÍDKA NA KOUPI AKCIÍ SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Nizozemské království, registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod č ( Navrhovatel ), činí v souladu s ustanovením 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( Občanský zákoník nebo OZ ) ve spojení s 322 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), veřejnou nabídku na koupi akcií vydaných společností O2 Czech Republic a.s., IČ: se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 ( Společnost ), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nepřesáhne 1% základního kapitálu Společnosti, a to za podmínek stanovených níže ( Nabídka ). Jak je výše uvedeno, Navrhovatel nabízí v souladu s 322 odst. 2 písm. b) ZOK odkoupení akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nepřesáhne 1% základního kapitálu Společnosti, a proto tato Nabídka není veřejným návrhem na koupi účastnických cenných papírů podle 322 a násl. ZOK a neřídí se tedy pravidly pro veřejný návrh na koupi účastnických cenných papírů. 1. ADRESÁTI NABÍDKY 1.1. Navrhovatel obdržel od Společnosti v souladu s 266 odst. 1 ZOK výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář (jak je definován v článku 2.3) ve vztahu k akciím Společnosti k závěrce dne ( Výpis ), a to výhradně pro účely této Nabídky, přičemž náklady na obstarání Výpisu byly hrazeny Navrhovatelem Tato Nabídka je určena všem fyzickým osobám, které byly vlastníky akcií Společnosti k závěrce dne a a) byly k témuž dni uvedeny jako vlastníci akcií Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, která nahrazuje v souladu s ustanovením 264 odst. 1 ZOK seznam akcionářů Společnosti, nebo b) jsou schopny prokázat tuto skutečnost jiným věrohodným způsobem, jak je dále popsáno v tomto dokumentu ( Oprávněný akcionář ) Nabídka se vztahuje pouze na takový počet akcií Společnosti, které Oprávněný akcionář vlastní nepřetržitě od závěrky dne do Dne vypořádání (jak je tento pojem definován v článku 6.3), maximálně však na 200 kusů akcií Společnosti od každého Oprávněného akcionáře. Nabídka je současně omezena maximálním počtem akcií, které je Navrhovatel oprávněn nabýt, kde celková jmenovitá hodnota nepřesáhne 1% základního kapitálu Společnosti ( Maximální objem nabídky ). Všechny akceptace této Nabídky, které Navrhovatel obdrží po té, co bude dosaženo Maximálního objemu nabídky, nebudou pokládány za účinné a nepovedou k uzavření Smlouvy (jak je tento pojem definován v článku 5.7), postup podle článku 10 tím není dotčen.

2 2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE 2.1. Tato Nabídka se vztahuje na kmenové zaknihované akcie vydané Společností, forma: na jméno, jmenovitá hodnota jedné akcie: 87 Kč, ISIN: CZ , jejichž emisní kurs je plně splacen ( Akcie ), a to v maximálním rozsahu dle první věty článku 1.3 od jednoho Zájemce o prodej akcií (jak je tento pojem definován v článku 5.1) Na Akciích převáděných na Navrhovatele osobami, které Nabídku přijmou, nesmí váznout žádné zástavní právo, břemeno, předkupní právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení nebo omezení jakékoliv povahy. Akcie musí být převedeny společně se všemi právy, která s nimi jsou nebo mají být podle příslušných právních předpisů a/nebo stanov Společnosti spojena Akcie jsou vedené v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, Česká republika, IČ: ( Centrální evidence a Centrální depozitář ). 3. NAVRHOVANÁ CENA 3.1. Navrhovatel nabízí, že za podmínek stanovených v tomto dokumentu koupí Akcie za cenu 277,15 Kč za jednu Akcii ( Nabídková cena ). 4. DOBA ZÁVAZNOSTI, AGENT PRO AKCEPTACI A VYPOŘÁDÁNÍ 4.1. Tato Nabídka je závazná a Oprávnění akcionáři ji mohou přijmout od do nebo do Dne naplnění maximálního objemu (jak je definován v čl níže), podle toho co nastane dříve ( Doba závaznosti ) Navrhovatel pověřil společnost PPF banka a.s., IČ: , se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ , Česká republika ( Agent ), která je obchodníkem s cennými papíry, aby za Navrhovatele jednala v procesu akceptace Nabídky a také jako účastník Centrálního depozitáře při vypořádávání převodů Akcií a poskytování protiplnění za převedené Akcie Agent není vázán jakýmikoliv závazky, které mohou vznikat ze Smluv (jak jsou definovány níže) nebo v souvislosti s nimi. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že Agent nepřebírá ani neručí za závazky či povinnosti Navrhovatele vyplývající z Nabídky nebo vzniklé v souvislosti s ním Agent je oprávněn (nikoliv však povinen) poskytovat rady ohledně mechanismu či procesu přijetí Nabídky. 5. PŘÍJETÍ NABÍDKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY 5.1. Oprávněný akcionář, který je vlastníkem Akcií a má zájem Nabídku ve vztahu k počtu Akcií určených dle první věty článku 1.3, maximálně však k 200 kusům jeho Akcií, za podmínek stanovených tímto dokumentem přijmout ( Zájemce o prodej akcií ), přijme Nabídku tak, že řádně podepíše a doručí Agentovi písemné oznámení obsahující všechny nezbytné náležitosti uvedené v článcích 5.3 a 5.4 a 5.5 níže s tím, že oznámení bude provedeno na formuláři, který je Zájemcům o prodej akcií k dispozici buď v pobočce Agenta na adrese: PPF banka a.s., Klientské centrum Praha, Office Park Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, Česká republika nebo ke stažení na internetových stránkách Navrhovatele: ( Oznámení o akceptaci ), a bude doručeno Agentovi způsobem a ve lhůtě stanovené v článku 5.6 níže. Bez

3 zbytečného odkladu po přijetí Oznámení o akceptaci, které bylo Agentovi řádně a včas doručeno podle této Nabídky a splňuje veškeré podmínky stanovené v této Nabídce, nejpozději však do jednoho (1) měsíce po uplynutí Doby závaznosti oznámí Agent (není-li v článku 10.1 uvedeno jinak) způsobem uvedeným v článku 11 Zájemci o prodej akcií, že Smlouva byla uzavřena Zájemcům o prodej akcií se doporučuje, aby pro vyplnění Oznámení o akceptaci použili editovatelný formulář na internetových stránkách Navrhovatele: který je možné po vyplnění vytisknout Oznámení o akceptaci musí obsahovat alespoň následující údaje: a) jednoznačné vyjádření vůle Zájemce o prodej akcií, že Nabídku bezpodmínečně a bez výhrad přijímá; b) identifikační údaje Zájemce o prodej akcií, tedy: jméno a příjmení, rodné číslo nebo u osob, jež nejsou českými nebo slovenskými občany, číslo pasu spolu s datem narození, náhradní identifikační číslo (NID) (pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno), adresu, telefonní číslo a/nebo ovou adresu; c) název a kód Účastníka (jak je definován v článku 6.2 níže); d) počet a identifikace (ISIN) Akcií držených Zájemcem o prodej akcií, na které se přijetí Nabídky vztahuje, kdy počet Akcií je určen v souladu s větou první článku 1.3 výše a nepřesahuje 200 kusů K Oznámení o akceptaci je nutné přiložit následující přílohy: a) v případě, že je Nabídka přijata a Oznámení o akceptaci učiněno prostřednictvím zmocněnce: originál nebo ověřená kopie plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele s tím, že plná moc bude udělena na formuláři, který je Zájemcům o prodej akcií k dispozici buď v pobočce Agenta na adrese: PPF banka a.s., Klientské centrum Praha, Office Park Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4, Česká republika nebo ke stažení na internetových stránkách Navrhovatele: b) v případě, že je zmocněnec podle bodu (a) výše právnickou osobou: originál nebo ověřená kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku zmocněnce podle bodu (a) výše nebo listiny obdobné povahy (které jsou relevantní podle příslušného práva), které potvrzují, že osoba, která podepsala Oznámení o akceptaci, je oprávněná jednat jménem a zavazovat Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnce podle bodu (a) výše. Takový výpis nebo listina obdobné povahy nesmí být v době doručení Agentovi starší tří (3) měsíců; a c) potvrzení Účastníka o přijetí pokynu k předání Příkazu Centrálnímu depozitáři (jak je Účastník a Příkaz definován níže v článku 6.2), podepsané osobou oprávněnou zastupovat Účastníka ( Potvrzení ). d) v případě, že Zájemce o prodej akcií není ve Výpisu uveden jako vlastník Akcií, předloží písemné potvrzení Účastníka o skutečnosti, že Zájemce o prodej akcií byl k závěrce dne vlastníkem Akcií. Toto potvrzení musí být provedeno na formuláři, který je Zájemcům o prodej akcií k dispozici buď v pobočce Agenta na adrese: PPF banka a.s., Klientské centrum Praha, Office Park Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1718/10, Praha

4 4, Česká republika nebo ke stažení na internetových stránkách Navrhovatele: a musí být podepsané s úředním ověřením podpisu (i) osobou oprávněnou zastupovat Účastníka (dle 164 odst. 1 případně dle 503 odst. 2 NOZ) nebo (ii) osobou jednající na základě zmocnění Účastníka, přičemž příslušná plná moc musí být podepsána osobou oprávněnou zastupovat Účastníka (dle 164 odst. 1 případně dle 503 odst. 2 NOZ) a ustanovení písm. (a) a (b) článku 5.4 výše se pro účely doložení řádného zmocnění použijí, s výjimkou předepsaného formuláře, obdobně( Potvrzení o vlastnictví ). Datum pořízení výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné listiny musí předcházet datu podepsání Oznámení o akceptaci nebo příslušné plné moci (dle situace). Výpis z obchodního rejstříku a jiné listiny musí být v případě zahraničních (jiných než českých) právnických osob opatřeny apostilou nebo superlegalizační doložkou (pokud příslušná mezinárodní smlouva uzavřená s Českou republikou nestanoví jinak) tak, aby měly v České republice povahu veřejné listiny Oznámení o akceptaci společně se všemi požadovanými přílohami musí být Agentovi doručeno v originále nebo jako ověřená kopie. Podpis Zájemce o prodej akcií nebo osob za Zájemce o prodej akcií jednajících na Oznámení o akceptaci musí být úředně ověřen a v případě, že Zájemce o prodej akcií nenechal svůj podpis ověřit před osobou či orgánem oprávněným dle českých právních předpisů úředně ověřovat pravost podpisu na území České republiky, musí být ověření opatřeno apostilou, případně superlegalizováno (pokud příslušná mezinárodní smlouva uzavřená s Českou republikou nestanoví jinak) tak, aby mělo v České republice povahu úředního ověření podpisu. Všechny dokumenty, které je Zájemce o prodej akcií povinen Agentovi doručit, musí být vyhotoveny v českém jazyce, případně musí být úředně přeloženy do českého jazyka. Zájemcům o prodej akcií se doporučuje, aby pro vyplnění formuláře plné moci podle písm. (a) článku 5.4 a Potvrzení o vlastnictví pro podle písm. (d) článku 5.4 použili editovatelné formuláře na internetových stránkách Navrhovatele: které je možné po vyplnění vytisknout V případě přijetí Nabídky je nutné doručit Oznámení o akceptaci včetně všech požadovaných příloh na adresu ODKUP, P.O. Box 444, Evropská 2690/17, Praha 6, Česká republika, a to prostřednictvím doporučené pošty s označením obálky O2 tak, aby Oznámení o akceptaci došlo Agentovi nejpozději v poslední den Doby závaznosti do 16:00 hod Není-li v této Nabídce stanoveno jinak (zejména v článku 1.3 a 10.1), bude smlouva o převodu Akcií mezi Navrhovatelem a Zájemcem o prodej akcií uzavřena okamžikem doručení řádně vyhotoveného Oznámení o akceptaci společně se všemi požadovanými přílohami Agentovi v průběhu Doby závaznosti ( Smlouva ) Doručení neúplného a/nebo nesprávného Oznámení o akceptaci a/nebo doručení Oznámení o akceptaci, u kterého chybí některé požadované přílohy a/nebo Oznámení o akceptaci, ve kterém je akceptace Nabídky vázána na podmínku, doručení Oznámení o akceptaci nebo jeho příloh, které nebyly provedeny na formulářích stanovených touto Nabídkou, a/nebo doručení Oznámení o akceptaci učiněného osobou, která dle uvážení Agenta uspokojivě neprokázala, že je Oprávněným akcionářem, (dle situace) Agentovi, může být na základě vlastního uvážení Agenta považováno za neplatné a nezakládající řádné a účinné přijetí Nabídky pokud Agent informuje Zájemce o prodej akcií o neplatnosti jeho akceptace v souladu s článkem 11.1 níže, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce po uplynutí Doby závaznosti na adresu nebo ovou adresu dle údajů v příslušném

5 Oznámení o akceptaci (jsou-li uvedeny). Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že požadavky na uzavření Smlouvy stanovené v článku 5.7 výše se mají za splněné a Smlouva se má za řádně uzavřenou v případě, kdy je Zájemce o prodej akcií informován o uzavření Smlouvy v souladu s článkem 11.1 níže. Oznámení o akceptaci Nabídky, které obsahuje dodatek nebo odchylku od podmínek smlouvy o převodu Akcií tak, jak jsou tyto stanoveny Nabídkou, není přijetím Nabídky V případě, kdy jeden Zájemce o prodej akcií podepíše a doručí Agentovi více než jedno Oznámení o akceptaci, bude každé takové další Oznámení o akceptaci působit účinky předpokládané touto Nabídkou pouze, pokud by v jeho důsledku nedošlo k překročení celkového počtu kusů Akcií, ve vztahu k nimž je dotčený Zájemce o prodej akcií oprávněn tuto Nabídku akceptovat dle věty první článku 1.3, nejvýše však 200 kusů Akcií Agent je dále oprávněn vyzvat Zájemce o prodej akcií k doplnění nebo opětovnému podání Oznámení o akceptaci a/nebo příloh, které mají být s Oznámením o akceptaci Agentovi doručeny (dle situace) Oznámení o akceptaci, které je Agentovi doručeno až po skončení Doby závaznosti, není způsobilé vést ke vzniku Smlouvy a Agent ani Navrhovatel k němu nebude přihlížet Pro vyloučení pochybností platí, že právo Zájemce o prodej akcií akceptovat tuto Nabídku nepřechází na jeho dědice Zájemce o prodej akcií nese veškeré své výdaje vynaložené v souvislosti s přijetím Nabídky a převodem Akcií a není oprávněn požadovat po Navrhovateli jejich uhrazení. 6. PŘEVOD AKCIÍ A VYPOŘÁDÁNÍ 6.1. Převod Akcií bude vypořádán prostřednictvím Centrálního depozitáře podle a v souladu s platným zněním Pravidel vypořádacího systému Centrálního depozitáře a v souladu s dalšími pravidly a předpisy Centrálního depozitáře ( Pravidla ). Zájemce o prodej akcií, který nemá uzavřenou potřebnou smlouvu s účastníkem Centrálního depozitáře, ji pro přijetí této Nabídky musí uzavřít Převod Akcií dle Smlouvy bude v Centrálním depozitáři vypořádán ve vypořádacím cyklu na základě spárování a vypořádání příkazu k převodu těchto Akcií ( Příkaz ), který bude Centrálnímu depozitáři předán ze strany obchodníka s cennými papíry nebo jiného účastníka Centrálního depozitáře příslušného Zájemce o prodej akcií ( Účastník ), s odpovídajícím příkazem k nákupu Akcií předaným Centrálnímu depozitáři Agentem Zájemce o prodej akcií předá svému Účastníkovi pokyn k podání Příkazu Centrálnímu depozitáři nejpozději tak, aby Potvrzení o jeho přijetí mohlo tvořit přílohu Oznámení o akceptaci podle článku 5.4 řádně a včas doručeného Agentovi. Ke spárování Příkazu ve vypořádacím systému Centrálního depozitáře s příkazem Agenta (jednajícího dle pokynu Navrhovatele) k nákupu Akcií dojde po řádném uzavření Smlouvy a k vypořádání převodu dojde dne ( Den vypořádání ). Zájemce o prodej akcií zajistí, aby Příkaz (i) obsahoval všechny údaje nezbytné k řádnému a včasnému vypořádání příkazů v Centrálním depozitáři (včetně, nikoliv však výlučně (a) ISIN: CZ ; (b) kód Agenta v Centrálním depozitáři: 871 (c) den jako Den vypořádání (d) skutečný počet kusů, na které se přijetí Nabídky vztahuje, maximálně však 200 kusů, a (d) identifikační údaj Zájemce o prodej akcií (tj. jméno a příjmení, rodné číslo nebo u

6 osob, jež nejsou českými nebo slovenskými občany, číslo pasu spolu s datem narození; a pokud bylo Centrálním depozitářem přiděleno, pak vždy i náhradní identifikační číslo (NID)); (ii) byl vyhotoven v souladu s touto Nabídkou; (iii) byl plně v souladu s Oznámením o akceptaci, (iv) byl do vypořádacího systému Centrálního depozitáře zadán tak, aby se spároval s již zadaným odpovídajícím příkazem Agenta (tj. Agent zadává příkaz jako první a Účastník zadávající Příkaz za Zájemce o prodej akcií jako druhý), a (v) nebyl do okamžiku spárování s příkazem Agenta, resp. vypořádání převodu na základě takto spárovaného příkazu, zrušen Agent je oprávněn předat příkaz k převodu Akcií Centrálnímu depozitáři sám ihned po uzavření Smlouvy podle článku 5.7. Agent v příkazu Centrálnímu depozitáři, podle předchozí věty, uvede všechny údaje nezbytné k řádnému a včasnému vypořádání příkazů v Centrálním depozitáři (včetně, nikoliv však výlučně (a) ISIN: CZ ; (b) kód Účastníka, kterého Zájemce o prodej akcií uvedl v Oznámení o akceptaci (c) Den vypořádání , a (d) identifikační údaj Zájemce o prodej akcií (tj. jméno a příjmení) Pokud dojde ze strany Zájemce o prodej akcií k porušení jakékoliv povinnosti uvedené v článku 6.3 výše, bude Navrhovatel oprávněn (nikoliv však povinen) pověřit Agenta, aby nepředal odpovídající příkaz k nákupu Akcií od Zájemce o prodej akcií, popř. sám Agent bude oprávněn odmítnout takový příkaz předat. V případě jakékoliv újmy vzniklé Navrhovateli v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zájemce o prodej akcií uvedené v článku 6.2 nebo 6.3, neúplnosti nebo nesprávnosti údajů uvedených v Příkazu, nebo předání Příkazu, který není plně v souladu s údaji v Oznámení o akceptaci, bude Zájemce o prodej akcií povinen takovou újmu Navrhovateli v plné výši nahradit Zájemci o prodej akcií se doporučuje ověřit, že Akcie, na které se vztahuje jeho Oznámení o akceptaci, jsou jeden (1) Pracovní den bezprostředně předcházející Dni vypořádání připraveny na příslušném účtu k převodu na Navrhovatele. Obdobně bude postupovat Navrhovatel tak, aby peněžní prostředky potřebné k úhradě za převod Akcií v rozsahu všech uzavřených Smluv byly připraveny jeden (1) Pracovní den bezprostředně předcházející Dni vypořádání. Odpovídající peněžní protiplnění za převod Akcií bude hrazeno proti dodání Akcií v souladu s Pravidly Údaje Navrhovatele pro vypořádání v Centrálním depozitáři jsou následující: Účastník: PPF banka a.s; Kód účastníka v Centrálním depozitáři: PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY ZÁJEMCE O PRODEJ AKCIÍ 7.1. Podpisem Oznámení o akceptaci Zájemce o prodej akcií vůči Navrhovateli a Agentovi ke dni podpisu takového Oznámení o akceptaci, stejně jako ke dni převodu Akcií na Navrhovatele, nebo ke dni, kdy má k takovému převodu v souladu s touto Nabídkou dojít, prohlašuje a zaručuje, že: (i) všechny informace v Oznámení o akceptaci a ve všech požadovaných přílohách jsou úplné, správné a nejsou zavádějící; (ii) Zájemce o prodej akcií je fyzickou osobou a má plnou svéprávnost a veškerá oprávnění k tomu, aby přijal Nabídku, vyhotovil Oznámení o akceptaci a převedl Akcie, ve vztahu k nimž Nabídku přijal; (iii) závazky plynoucí pro Zájemce o prodej akcií ze Smlouvy jsou platné, účinné, pro Zájemce o prodej akcií závazné a vůči němu právně vymahatelné; (iv) Zájemce o prodej akcií je vlastníkem Akcií, ve vztahu k nimž Nabídku přijal, a je jako takový evidován v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů; (v) Akcie, ve vztahu k nimž byla Nabídka přijata, jsou plně splaceny a nevázne na nich žádné zástavní právo, břemeno, předkupní

7 právo ani žádné jiné faktické nebo právní zatížení nebo omezení jakékoliv povahy ve prospěch třetí osoby, a jsou převáděny společně se všemi právy, která s nimi jsou nebo mají být spojena dle příslušného právního řádu a/nebo stanov Společnosti; (vi) Zájemce o prodej akcií byl vlastníkem Akcií k závěrce dne ; (vii) Zájemce o prodej akcií akceptoval Nabídku pouze k takovému počtu kusů Akcií, které vlastní nepřetržitě od závěrky dne do Dne vypořádání; a (viii) Příkaz je vyhotoven plně v souladu s Oznámením o akceptaci (ke dni převodu Akcií na Navrhovatele, nebo ke dni, kdy má k takovému převodu v souladu s touto Nabídkou dojít). Zájemce o prodej akcií se zavazuje zajistit, že výše uvedená prohlášení a záruky budou pravdivá, úplná a nezavádějící ke každému dni, kdy budou Zájemcem o prodej akcií činěna Zájemce o prodej akcií, který učinil prohlášení, zaručil se a souhlasil s výše uvedeným v článku 7.1, se v případě vzniku škody způsobené porušením jakéhokoliv takového prohlášení nebo záruky uvedené v článku 7.1 a/nebo v souvislosti s takovým porušením, zavazuje Navrhovateli a/nebo Agentovi v plné míře nahradit vzniklou újmu. 8. ZRUŠENÍ PŘIJETÍ NABÍDKY 8.1. Každý, kdo přijal Nabídku, je oprávněn toto přijetí zrušit, dojde-li zrušení Agentovi nejpozději současně s doručením Oznámení o akceptaci v souladu s článkem 5.6 výše. 9. ODSTOUPENÍ OD SMLUV ZE STRANY NAVRHOVATELE 9.1. Navrhovatel je oprávněn od jednotlivých Smluv odstoupit v následujících případech: a) pokud dojde k uzavření Smlouvy, přestože bylo Oznámení o akceptaci neúplné, nesprávné nebo podmíněné a/nebo nebyly v souladu s touto Nabídkou spolu s Oznámením o akceptaci doručeny všechny požadované přílohy; b) Zájemce o prodej akcií poruší jakoukoliv povinnost upravenou výše v článku 6.3 a/nebo z důvodu na straně Zájemce o prodej akcií nebo jeho Účastníka nedojde v Den vypořádání k převodu Akcií příslušným Zájemcem o prodej akcií na Navrhovatele; c) jakékoliv prohlášení či záruka uvedená výše v článku 7.1 je nebo se ukáže být dle názoru Navrhovatele nepravdivá, neúplná nebo zavádějící; nebo d) pokud soud, Česká národní banka případně jiný orgán veřejné moci vydá jakékoli rozhodnutí, přijme jakékoliv opatření či učiní jiné jednání, které ztěžuje nebo znemožňuje realizaci této Nabídky nebo vypořádání Smluv vyplývajících z této Nabídky Navrhovatel je rovněž oprávněn odstoupit od každé Smlouvy, v případě, že by v jejím důsledku překročil Maximální objem nabídky Odstoupení od Smlouvy ze strany Navrhovatele bude provedeno písemným oznámením, které bude doručeno Zájemci o prodej akcií poštou na adresu uvedenou v Oznámení o akceptaci. 10. POSTUP PO DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍHO OBJEMU NABÍDKY Pokud Agent zjistí, že bylo dosaženo Maximálního objemu nabídky (den, kdy došlo k dosažení Maximálního objemu ve smyslu článku 10, dále jako Den naplnění maximálního objemu ), Agent odmítne veškeré Oznámení o akceptaci, které mu v Den naplnění maximálního objemu byly doručeny, a takové Oznámení o akceptaci nebude pokládáno za účinné a nepovede k uzavření Smlouvy. Pro účely stanovení toho, zda bylo dosaženo Maximálního objemu dle předchozí věty, je

8 Agent oprávněn (nikoliv však povinen) předpokládat, že veškerá mu doručená Oznámení o akceptaci byla učiněna řádně, obsahují veškeré potřebné přílohy a povedou ke vzniku příslušné Smlouvy ve vztahu k Akciím, v nich uvedených, a to bez ohledu na to, zda, popř. kdy se ukáže, že některá z takových Oznámení nejsou úplná, nebyla učiněna řádně, neobsahují všechny potřebné přílohy nebo jsou jinak vadná či v rozporu s touto Nabídkou Bez zbytečného odkladu po té co nastane Den naplnění maximálního objemu, Navrhovatel tuto skutečnost oznámí na internetových stránkách Navrhovatele (www.ppfarena2.eu) a současně tak oznámí, že ke Dni dosažení maximálního objemu skončila Doba závaznosti Výslovně se stanoví, že stanovení a oznámení Dne dosažení maximálního objemu dle článku 10.1 a 10.2 výše a související ukončení Doby závaznosti nebude nijak dotčeno v případě, kdy by se ukázalo, že nedošlo k dosažení Maximálního objemu nabídky z důvodu odmítnutí Oznámení o akceptaci dle věty první článku 10.1, vadnosti, neplatnosti či neúčinnosti jakýchkoliv Oznámení o akceptaci nebo Smluv z nich vzniklých či jejich nevypořádání dle této Nabídky, odstoupení od jakýchkoliv Smluv nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. 11. OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY Oznámení o uzavření Smlouvy nebo rozhodnutí Agenta o neplatnosti a neúčinnosti přijetí Nabídky nebo rozhodnutí Agenta o odmítnutí Oznámení o akceptaci bude příslušnému Zájemci o prodej akcií nebo jeho zástupci oznámeno Agentem poštou nebo em na adresu nebo ovou adresu dle údajů v Oznámení o akceptaci (jsou-li uvedeny) bez zbytečného odkladu po té co obdrží Oznámení o akceptaci a posoudí splnění podmínek dle Nabídky, nejpozději však do jednoho (1) měsíce po skončení Doby závaznosti. Navrhovatel ani Agent nenesou odpovědnost za faktickou nebo technickou nemožnost doručení oznámení nebo rozhodnutí podle předchozí věty v případě nesprávnosti, nepřesnosti nebo neúplnosti dotčených komunikačních údajů uvedených v příslušném Oznámení o akceptaci, nebo pokud taková nemožnost doručení bude způsobena Zájemcem o prodej akcií nebo poskytovatelem poštovních či služeb elektronických komunikací. Na jakékoli Oznámení o akceptaci, které bude doručeno po konci Doby závaznosti, nebude Agent ani Navrhovatel reagovat a nebude oznamovat ani jakkoli jinak sdělovat Zájemci o koupi akcií, že jeho přijetí Nabídky nemá žádné účinky. 12. OMEZENÍ A DAŇOVÉ OTÁZKY Tato Nabídka není činěna v takové jurisdikci, a Akcie nebudou přijaty ke koupi v takové jurisdikci, ve které by učinění Nabídky či jeho přijetí nebylo v souladu s právními předpisy o cenných papírech, či jinými právními předpisy takové jurisdikce, nebo ve které by byla vyžadována jakákoliv registrace, potvrzení, či podání k jakémukoliv úřadu, které nejsou zmíněny v této Nabídce. Osoby, které obdrží tento dokument, jsou povinny brát na vědomí a řídit se všemi takovými omezeními a získat všechny nutné autorizace, potvrzení či souhlasy. Ani Navrhovatel, ani jeho odborní poradci nenesou jakoukoliv odpovědnost za porušení takovéhoto omezení jakoukoliv osobou Zájemcům o prodej akcií se doporučuje, aby se ve věci daňových dopadů spojených s akceptací Nabídky a převodem Akcií na Navrhovatele obrátili na své daňové poradce. 13. ROZHODNÉ PRÁVO A OSTATNÍ USTANOVENÍ Vnitřní poměry Společnosti jakož i Smlouvy uzavřené na základě této Nabídky se řídí právem

9 České republiky Tato nabídka není veřejným návrhem na koupi účastnických cenných papírů podle 322 a násl. ZOK Navrhovatel ani Agent neodpovídají za jakoukoliv újmu způsobenou porušením jakékoliv jejich povinnosti vyplývající z této Nabídky nebo z jakýchkoli Smluv, s výjimkou případů kdyby taková újma byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti Soudy České republiky mají ve sporech vznikajících z a/nebo v souvislosti s Nabídkou výlučnou příslušnost Pro účely Nabídky se Pracovním dnem rozumí jakýkoliv den, kromě soboty a neděle a státních svátků, kdy jsou banky v Praze (Česká republika) otevřené pro veřejnost Tato Nabídka je vyhotovena v českém jazyce Osobní údaje Zájemců o prodej akcií uvedené v Oznámení o akceptaci nebo v dalších dokumentech bude Agent, Navrhovatel případně Společnost zpracovávat pouze v rozsahu a k účelům uvedeným v této Nabídce a v souladu s platnými zákony.

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V.

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V. VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF A4 B.V. PPF A4 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem Strawinskylaan

Více

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE

2. ÚČASTNICKÉ CENNÉ PAPÍRY, NA NĚŽ SE NABÍDKA VZTAHUJE POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF Arena 2 B.V. TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. PPF Arena 2 B.V., společnost založená dle práva Nizozemského království, se sídlem

Více

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.)

CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS a.s.) CPI Hotels, a.s. (dříve FORTUNA HOTELS, a.s.) celková jmenovitá hodnota 350 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos 5,25% p.a. splatné v r. 2013 ISIN 0003501371 Dluhopisy, v celkové jmenovité hodnotě 350

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU ZAJIŠTĚNÉM PŘEVODEM INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ smluvní strany: ATLANTIK finanční trhy, a. s. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO RETAILOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY (dále jen VOP nebo Podmínky ) Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Bankou a Klientem při poskytování Bankovního produktu. 1 Výklad pojmů a použitých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I K-INVEST uzavřený investiční fond, a.s. přijaté ve smyslu ustanovení 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s.

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů určených pro veřejnost u AKRO investiční společnosti, a.s. účinné ode dne 1.7. 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pojmy 1.1.1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více