OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000"

Transkript

1 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k

2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská, a. s. Moøièovská 121 Ostrov PSÈ IÈO Základní jmìní spoleènosti zapsané v Obchodním rejstøíku ,- Kè, je rozdìleno do ks akcií o nominální výši 1.,- Kè. Rozdìlení akcií: Mìsto Ostrov 97,3 % Ostatní 2,7 % Provedené zmìny v obchodním rejstøíku : V roce 2 nebyly v obchodním rejstøíku provedeny zmìny. Datum vzniku privatizací ZÈE Plzeò Zápis: Obchodní rejstøík, vedený Krajským soudem v Plzni oddíl B, vlo ka Statutární orgán - pøedstavenstvo : Pøedseda : Ing. Tibor Hrušovský Místopøedseda : Ing. Ben Veselý Èlenové : Ing. Miroslav Uhlík Ing. Oldøich Špalek 5.2. Dozorèí rada : Stav k Pøedseda : Ing. Jan Zborník Místopøedseda : Ing. Marek Vyhlídka Èlenové : Ing. Petr Nedvìd p. Lumír Pála p. Emil Langmaier p. Jan Rudolf 6. Prùmìrný pøepoètený poèet pracovníkù a výše osobních nákladù 6.1. Prùmìrný pøepoètený poèet pracovníkù rok 1999: 15 rok 2: 13 z toho øídící pracovníci (øeditel, mana eøi) rok 1999: 4 rok 2: Výroba elektøiny a tepla 3.2. Rozvod a odbyt tepla vèetnì poskytování slu eb souvisejících s dodávkou, odbìrem nebo pou íváním tepla. 4. Rozhodující pøedmìt èinnosti Popis organizaèní struktury 4.1. Organizaèní struktura spoleènosti: 1. Valná hromada 2. Pøedstavenstvo, dozorèí rada 3. Øeditel spoleènosti 4. Výrobnì-technický útvar 5. Ekonomický útvar 6. Obchodní útvar Spoleènost tvoøí jedna provozní jednotka se sídlem v Ostrovì a jedno provozní støedisko v Bochovì Základní parametry Ostrov Instalovaný tepelný výkon 96 MWt z toho : K 1 16 MWt K 2 4 MWt K 3 4 MWt Instalovaný elektrický výkon 6 MW Bochov Instalovaný tepelný výkon Instalovaný elektrický výkon 2 MWt MW rok 1999 rok 2 U iteèná dodávka (prodej) tepelné energie (GJ) Mìøená dodávka el energie (MWh) 6.2. Osobní náklady v tis.kè rok 1999: rok 2: Odmìny èlenùm orgánù vèetnì podílu na zisku rok 1999: 147 rok 2: Pùjèky a ostatní plnìní èlenùm statutárních a øídících orgánù V roce 2 nebyly poskytnuty ádné pùjèky a ostatní plnìní èlenùm statutárních orgánù a øídícím pracovníkùm spoleènosti. II. ÚÈETNÍ METODY A ÚÈETNÍ ZÁSADY SPOLEÈNOSTI 1. Zásoby 1.1. Za zásoby se pova ují: a) materiál na skladì b) zbo í 1.2. Oceòování zásob: Materiál na skladì se oceòuje: a) Nakupovaný základní materiál, vèetnì náhradních dílù a obalù, na úrovni poøizovací ceny. Poøizovací cena je v analytické evidenci rozdìlena na cenu poøízení a na náklady s poøízením související. Na samostatném èísle materiálu jsou vedeny náklady na dopravu a na clo. Náklady na poøízení se do spotøeby úètují v okam iku výdeje materiálu, stanoveným procentem. Procento se stanoví v dy pro ka dý mìsíc, pomìrem cen materiálu a nákladù na poøízení. b) Materiál poøízený vlastní èinností (aktivace materiálu) na úrovni vlastních nákladù. c) Palivo na úrovni poøizovací ceny. Zásoby jsou v analytické evidenci rozdìleny do dvou skladù : 1. sklad materiálu 2. sklad paliva 1

3 2. Hmotný a nehmotný majetek 2.1. Hmotný investièní majetek (HIM) - odepisovaný je zaøazen takto: a) bez ohledu na poøizovací cenu - budovy, stavby, haly b) nad 4,- Kè poøizovací ceny - stroje, pøístroje, zaøízení - dopravní prostøedky - inventáø c) od 51 Kè do 4,- Kè poøizovací ceny drobný hmotný investièní majetek DHIM - drobný HIM- náøadí - inventáø - pøístroje a je o nìm vedena analytická evidence 2.2. HIM - neodepisovaný - bez ohledu na poøizovací cenu - pozemky - umìlecká díla - pøedmìty z drahých kovù 2.3. Nehmotný investièní majetek (NIM) a) nad 6,- Kè poøizovací ceny b) od 1,- Kè do 6,- Kè, drobný NIM 2.4. Hmotný a nehmotný majetek pova ovaný za drobný a úètovaný do nákladù a) Software do 1,- Kè poøizovací ceny za 1 ks, se úètuje na vrub úètu a je o nìm vedena operativní evidence. b) Náøadí v poøizovací cenì do 1, - Kè/ks je pova ováno za materiál a úètováno na vrub úètu 51 1, bez další evidence pøi vlastní spotøebì, jinak je skladováno jako zbo í. c) Náøadí - pøístroje, inventáø v poøizovací cenì od 11,- Kè do 5,- Kè/ks je pova ováno za materiál a úètováno na vrub úètu 51 4 a je o nìm vedena operativní evidence, pøi vlastní spotøebì, v ostatních pøípadech je pova ováno za zbo í. d) Ochranné pracovní pomùcky jsou úètovány na vrub úètu 516 bez ohledu na jejich poøizovací cenu a je o nich vedena operativní evidence Technické zhodnocení Technické zhodnocení NIM do 6 Kè bylo úètováno na úèet ve výši 122 tis.kè. Technické zhodnocení HIM do 4 Kè bylo úètováno na úèet ve výši 28 tis.kè Zpùsob stanovení reprodukèní ceny u majetku poøízeného v roce 2 Reprodukèní cena nebyla pou ita Opravné polo ky k rizikovým pohledávkám zákonné celkem: v roce tis. Kè v roce tis. Kè Odpisový plán Pro úèetní odepisování investièního majetku je stanoven zpùsob rovnomìrného odpisu majetku. Procentní sazba je stanovena individuálnì u ka dého majetku reciproènì k jeho nominální dobì ivotnosti.první mìsíèní odpis u novì zaøazeného majetku zaèíná v mìsíci jeho poøízení na základì zaøazovacích protokolù, ve kterých jsou stanoveny úèetní a daòové odpisy. Majetek se odepisuje a do výše vstupní ceny. Pøi navýšení ceny majetku v prùbìhu úèetního období se od mìsíce navýšení poèítá mìsíèní odpis z navýšené poøizovací ceny. Daòové odpisy Pro stanovení daòových odpisù je pou it jak lineární, tak zrychlený odpis. Veškerý novì poøízený majetek byl zatøídìn do pøíslušné daòové skupiny se sazbou pro 1. rok odepisování. Pro evidenci hmotného investièního majetku a jeho odepisování pou ívá úèetní jednotka programové vybavení firmy Info Office s.r.o. Blatná. Uplatnìný zpùsob pøi pøepoètu údajù v cizích mìnách Pøi pøepoètu uplatnìn denní kurz ÈNB a o kurzovních rozdílech je úètováno k Klíèování nákladù na výrobu elektrické energie a tepla Náklady na výrobu elektrické energie a tepla se úètují na kalkulaèní výkon Výroba tepelné energie. Klíèování se provádí výpoèetní technikou tak, e zadaným procentem do programového èíselníku se rozúètovávají náklady vynalo ené na výrobu tepla do kalkulaèního výkonu 72 - Dodávka tepelné energie pro cizí, a náklady vynalo ené na výrobu elektrické energie do kalkulaèního výkonu 71 - Výroba elektrické energie. Procento klíèování nákladù poèítá technik metodou k tomu urèenou. III. DOPLÒUJÍCÍ INFORMACE Hmotný a nehmotný majetek Rozpis samostatných movitých vìcí - tis. Kè Stroje a zaøízení Dopravní prostøedky Inventáø Celkem Poøizovací cena Zmìny v úèetních postupech proti pøedcházejícímu období V roce 2 nebyly provádìny zmìny v úèetních postupech, rovnì v prùbìhu úèetního období nedošlo ke zmìnám. Zpùsob stanovení opravných polo ek k majetku V roce 2 byly znovu pøi inventuøe ovìøeny dle 26/1 zák. 563/91 Sb. odborným pracovníkem skladové a tr ní ceny náhradních dílù u vybraných polo ek bylo provedeno pøechodné sní ení ceny o 1%. Celková výše opravné polo ky v materiálu je: v roce tis. Kè v roce 2-61 tis. Kè Stroje a zaøízení Dopravní prostøedky Inventáø Celkem Oprávky Finanèní pronájem Pronájem osobního automobilu Zahájení finanèního leasingu: Doba trvání a ukonèení: 36 mìsícù Celková výše splátek : , Kè 4.2. U HIM došlo k porovnání pøedpokládané doby ivotnosti, zùstatkové a tr ní ceny, z dùvodu technického stavu HIM byly zachovány opravné úèetní polo ky ve výši 1324 tis. Kè. Vyúètování èásteèných splátek Skuteèné uhrazené splátky Kè Kè Kè 12 9 Kè 2

4 2. Pohledávky Pøehled o pohledávkách v roce tis. Kè Pohled. dle rozvahy k celkem C II a C III ø ø. 42 Druh pohledávky - dle úètù starší ne 1 rok splatnost do 1 roku ve lhùtì 311 Odbìratelé 314 Poskytnuté zálohy 315 Ostatní pohledávky 335 Pohledávky za zamìstnanci 341 Daò z pøíjmu 342 Ostatní pøímé danì 343 DPH 391 Opravná polo ka 345 Ostatní danì 347 Ostatní dotace Pøehled o pohledávkách v roce 2 - tis. Kè Pohled. dle rozvahy k celkem C II a C III ø ø. 42 Druh pohledávky - dle úètù starší ne 1 rok splatnost do 1 roku ve lhùtì 311 Odbìratelé 314 Poskytnuté zálohy 315 Ostatní pohledávky 336 Zúètování soc. a zdrav.pojištìní 378 Jiné pohledávky 391 Opravné polo ky Daò z pøíjmu Ostatní pøímé danì 343 DPH 345 Spotøební daò Souhrná výše pohledávek rok rok Pøehled pohledávek po lhùtì splatnosti Termín od 31. do 6. dne od 61. do 9. dne od 91 do 18. dne nad 18. rok 1999 (tis. Kè) rok 2 (tis. Kè) Rizikové pohledávky Za rizikové pohledávky jsou v akciové spoleènosti pova ovány pohledávky, které jsou po lhùtì splatnosti více jak 18 dnù a nelze u nich uplatnit zápoèet pohledávek. Tyto pohledávky jsou vymáhány právní cestou prostøednictvím advokátní kanceláøe Kocián, Šolc, Balaštík a advokátní kanceláøe JUDr. Tocik. U pohledávek po lhùtì splatnosti od 6 do 18 dnù je s dlu níky projednán individuelní platební kalendáø. V pøípadì, e pohledávka pøekroèí 18 dnù mimo sjednaný rámec je zaøazena mezi rizikové. Odpis rizikových pohledávek - tis. Kè Opravné polo ky rok rizikové pohledávky nový blok úèetní opravná pohl

5 3. Vlastní jmìní a) Vlastní jmìní v tis. Kè. rok rok Zmìny, které mìly vliv na zvýšení èi sní ení jednotlivých polo ek vlastního jmìní rozdíl Vlastní jmìní ( úèet ) Stav k Zvýšení Sní ení Stav k Celkem Sní ení vlastního jmìní o tis. Kè je z dùvodu zmìny postupù úètování zahranièní dotace dle opatøení MF èj. 281/78 18/1999. b) Základní jmìní spoleènosti - zapsané v Obchodním rejstøíku ve výši ,- Kè je rozdìleno do kusù akcií o nominální výši 1,- Kè. c) Investice - v prùbìhu roku 2 byly ukonèeny investice a pøevedeny do HIM ve výši tis. Kè d) Novì poøízený DHIM a DNIM v roce tis. Kè Rozhodující investice zaøazené do HIM v roce 2 : Rekonstrukce kotle K2 Teplofikace Ostrova 1.etapa Nebytové jednotky výmìníkové stanice Poèítaèová sí,výpoèetní technika Osobní automobil Ostatní hmotný investièní majetek tis.kè tis.kè tis.kè 64 tis.kè 453 tis.kè 34 tis.kè 4. Závazky Pøehled o závazcích v roce tis. Kè Závazky dle rozvahy k celkem B II a B III ø.84 + ø.91 Druh závazkù - dle úètù starší ne 1 rok splatnost do 1 roku ve lhùtì 321 Dodavatelé 325 Ostatní závazky - srá ky na spoøení, pojišt. a exekuce mezd, výplaty na úèet 331 Závazky k zamìstnancùm z mezd 336 Závazky za soc. zabezpeèení 343 Závazek z DPH 345 Ostatní danì a poplatky 365 Závazky ke spoleèníkùm 341 Daò z pøíjmu 379 Leasing

6 Pøehled o závazcích v roce 2 - tis. Kè Závazky dle rozvahy k celkem B II a B III Druh závazkù - dle úètù starší ne 1 rok splatnost do 1 roku ve lhùtì 321 Dodavatelé 325 Ostatní závazky 324 Pøijaté zálohy 331 Závazky k zamìstnancùm z mezd 336 Závazky za soc. zabezpeèení 342 Daò z pøíjmu zamìstnancù 343 Závazek z DPH 345 Ostatní danì a poplatky 365 Závazky ke spoleèníkùm 341 Daò z pøíjmu 379 Leasing Rezervy 5.1. Jednotlivé zákonné a ostatní (úèetní) rezervy Druh rezervy Oprava HIM r r. 2 Ostatní celkem : r r. 2 Stav k Tvorba Èerpání Stav k Dùvody k dalším rezervám nebyly zjištìny Náklady na vývoj a výzkum : Náklady na vývoj a výzkum nebyly v roce 2 uplatnìny. 6. Dohadné úèty aktivní: Na úètì 388 nebylo v roce 2 úètováno. 7. Dohadné úèty pasivní: Nevyfakturovaná spotøeba maloodbìru elektrické energie dodané ZÈE do VS èiní 2 41 tis. Kè. Výše byla stanovena na základì interního odeètu k Faktura ZÈE bude do 9/21. Nevyfakturovaná spotøeba vody za èást 12/2 je ve výši 129 tis. Kè. 8. Výnosy z bì né èinnosti rozvr ené podle hlav. èinností Tr by za prodej vlastních výrobkù a slu eb Celkem: z toho: za tepelnou energii za elektrickou energii za slu by rok rok Hospodáøský výsledek - tis. Kè Ukazatel Výkony celkem úèt. tø. 6 Náklady celkem bez úèt.tø. 59 Hospodáøský výsledek pøed zdanìním Daò z pøíjmù úèet. tø. 59 Hospodáøský výsledek ve schvalovacím øízení rok 1999 èástka v tis. Kè rok 2 èástka v tis. Kè Návrh na rozdìlení hospodáøského výsledku - tis. Kè Hospodáøský výsledek ve schvalovacím øízení (pou itelný zisk) Zákonný pøídìl do rezervního fondu (5% z pou itelného zisku) Zvýšený pøídìl do rezervního fondu (5% z pou itelného zisku) Pøídìl do sociálního fondu Pøídìl do fondu odmìn Tantiémy Dividendy Nerozdìlený zisk skuteènost roku návrh roku

7 11. Do úèetní závìrky byla proúètována veškerá známá rizika, ztráty a znehodnocení známá k Po datu úèetní závìrky došlo k k tìmto zmìnám : Příloha účetní závěrky Polo ka krátkodobé závazky krátkodobé pohledávky stav stav Mezi datem úèetní závìrky a datem, ke kterému jsou schváleny výkazy nedošlo k ádné ovlivnila hospodaøení spoleènosti. významné události, která by podstatnì 12. Na základì pøijaté koncepce rozvoje a údr by teplárenské soustavy v Ostrovì, je z dùvodu vyšších oprav plánován v roce 21 hrubý zisk ve výši 1395 tis. Kè. Proti spoleènosti jsou vedeny soudní spory s Lesy ÈR, s. p., za škody na lesích po aduje alobce 39 tis. Kè za rok Pro zajištìní kontokorentního úvìru ve výši 1 mil. Kè od ÈSOB, a. s., obchodní sí IPB poboèka Karlovy Vary, byla poskytnuta zástava 2 nemovitostí z majetku spoleènosti. Manipulaèní plocha parcela è.2736/1 o výmìøe m, administrativní budova è. p. 121 se stp. è o výmìøe 68 m, budova gará í na stp. è. 267 se stp. è. 267 o výmìøe 285 m, objekt skladu na stp. è. 284 se stp. è. 284 o 2 2 výmìøe 342 m, výmìníková stanice VS 17 na stp. è. 197 se stp. è. 197 o výmìøe 248 m,výmìníková stanice VS 18A na stp. è se stp. è. 231 o výmìøe 332 m, výmìníková stanice VS 18 na stp. è.229 se stp. è. 229 o výmìøe 322 m, výmìníková stanice ÚSNV na stp. è se stp. è o výmìøe 169 m, stavba na stp.è 262 o výmìøe 164 m, stavba na stp.è. 268 o výmìøe 45 m, 2 manipulaèní plocha p.è. 2125/2 o výmìøe 52 m ; vše v katastrálním území Ostrov nad Ohøí zapsané na listu vlastnictví è u Katastrálního úøadu v Karlových Varech. 6

8 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S.

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH

V Ì S T N Í K. všechno nejlepší v roce 2005 a doufám, že Vás budu moci v hojném poètu pøivítat v Lyonu. Malou WEIRICH ÈÍSLO 2/2004 V Ì S T N Í K ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU Hospodáøsko-finanèní komise RR ÈZS schválila pro základní organizace ÈZS metodický pokyn pøechodu na podvojné úèetnictví od 1. ledna 2005 ve zjednodušeném

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Slovo úvodem. Obecná èást........................

Slovo úvodem. Obecná èást........................ Výroèní zpráva 21 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496

rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496 rozvaha AKTIVA 2000 1999 øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM 001 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 A Pohledávky za upsané vlastní jmìní 002 0 0 0 0 B Stálá aktiva 003 2 020 991 544 273 1

Více

Slovo úvodem. Obecná èást...

Slovo úvodem. Obecná èást... Výroèní zpráva 29 Obsah Slovo úvodem Slovo úvodem Obecná èást Obecná èást Základní informace Organizaèní struktura Personální struktura......... 3 4 5 Zamìøení a èinnost spoleènosti... 5 Hlavní cíle spoleènosti...

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více