MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Skalička, okres Přerov, příspěvková organizace Se sídlem ve Skaličce č. 109, Skalička u Hranic IČ: tel.: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Hana Svítková Hromůvka č Hranice tel.:

2 Minimální preventivní program se řídí vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 sb. - příloha č. 3. Obsah: 1. Zhodnocení MPP školní rok 2012/ Analýza současného stavu 3. Témata primární prevence 4. Cíle, kterých chceme na naší škole dosáhnout ve všech tématech primární prevence 5. Činnosti nutné k dosažení cíle 6. Evaluace 7. Doplňující informace přílohy 1. Zhodnocení MPP školní rok 2012/2013 Cílem našeho MPP je dlouhodobý program a důraz klademe na zodpovědnou práci pedagogů ve všech hodinách, na zodpovědný přístup k primární prevenci všech pracovníků naší školy, informovanost žáků ve výuce a také na nabídku volno-časových aktivit (kroužky, školní družina a mimoškolní aktivity např. pořádané obcí). Minimální preventivní program každým rokem obnovujeme a vytváříme nové projekty, ale také využíváme osvědčené programy a aktivity. MPP se týká všech pracovníků školy, rodičů a žáků, při jeho tvorbě vycházíme z platné legislativy na základě pokynů MŠMT. V průběhu roku na naší škole proběhlo spoustu projektů, které přispěly k prevenci rizikového chování u žáků: - naše škola se zapojila do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM za pracovní podpory rodičů a široké veřejnosti v obci a pořídili i vybavili jsme počítačovou učebnu s interaktivní tabulí; - pro finanční zlepšení na vzdělání a výchovu našich žáků pořádáme každoročně závody v DRAČÍCH LODÍ, zde nám pomáhají rodiče, žáci i občané obce Skalička; - každoročně u nás probíhá RECYKLOHRANÍ a SBĚR PAPÍRU kde si žáci uvědomí důležitost třídění odpadu; - žáky vedeme lásce k přírodě a každoročně pořádáme výlety a akce na podporu ekologické výchovy na naší škole, chceme se přihlásit do projektu Zelená škola ; - klademe důraz na prevenci virtuálních drog (vytváříme modelové situace, při kterých si žáci uvědomují pozitiva a negativa užívání Tv a PC). 2. Analýza současného stavu

3 ZŠ a MŠ Skalička je malá venkovská škola rodinného typu posazená v klidném prostředí s možností pohybového i společenského vyžití, což přispívá k šíření zdravého životního stylu a vhodného využívání volného času. V letošním školním roce máme v ZŠ 34 žáků, v MŠ 41 žáků, 7 pedagogických pracovníků a 2 provozní pracovnice. Všichni pedagogičtí i provozní pracovníci školy jsou zapojeni do MPP. Učitelé v rámci výuky pracují s třídním kolektivem (komunitní kruhy, prožitková metodika ), zajišťují volno-časové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní a sportovní akce. Na naší škole místa, kde může dojít k rizikovému chování žáků jako WC, šatny, vnější prostory školy (autobusová zastávka aj.), jsou pod neustálým dohledem všech pedagogických i provozních pracovníků, což je pro všechny pracovníky naší školy velkým úkolem v rámci prevence rizikového chování u žáků. Žáci jsou sledováni i mimo školu: spolupráce s občany Skaličky se školou je velmi přátelská. spolupráci se zákonnými zástupci je výborná, k závažným přestupkům chování nedochází, žádná opatření jsme doposud neprováděli. Vyskytují se občasné problémy s vulgárním projevem u žáků, i to se nám daří odstranit po individuálním pohovoru s žákem. 3.Témata primární prevence Témata primární prevence jsou zahrnuta v rámci výchovně vzdělávacího procesu a hlavním cílem je udržení dobrého stavu. Prevence: 1. drogové závislosti, alkoholismu a kouření 2. kriminality a delikvence 3. šikany, vandalismus a jiné formy násilného chování 4. xenofobie, rasismu, intolerance 5. rizikového sexuálního chování 6. virtuálních drog (počítače, televize), gamblerství 7. záškoláctví 8. podpory zdraví a osvojení zdravého životního stylu, ekologie 4. Cíle, kterých chceme na naší škole dosáhnout ve všech tématech primární prevence

4 Obecné cíle: zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků školy informovat o změnách v legislativních strategiích preventivně působit ve všech oblastech rizikového chování v rámci výuky spolupracovat s jinými odbornými subjekty v případě potřeby Policie ČR, PPP OK pracoviště Přerov, OSPOD utvářet dobré vztahy mezi rodinou a školou zajistit pravidelné schůzky se zákonnými zástupci, informovat je o předcházení rizik v chování zapojovat zákonné zástupce do aktivit školy Konkrétní cíle: 1. Prevence drogové závislosti, alkoholismu a kouření Cíle: informovat o riziku prvního kontaktu s drogami a návykovými látkami podporovat žáky v pravidelnosti sportovních a zájmových činnostech Způsob dosažení úspěchu: ve škole je zdravé motivující prostředí žáci mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli škola pořádá za spoluúčasti žáků sportovní, kulturní a zábavné akce žáci vyhledávají zájmy a činnosti mimo školu 2. Prevence kriminality a delikvence Cíle: upevňovat zásady společenského chování seznamovat žáky s právy ve společnosti - dětská práva, Ústava ČR apod. předkládat vhodný vzor společenského chování a být morální podporou Způsob dosažení úspěchu: žáci se seznamují s následky spáchání přestupku či trestného činu žáci respektují lidská práva žáci mají důvěru v pedagogický sbor 3. Prevence šikany, vandalismus a jiné formy násilného chování Cíle: předcházet šikaně budováním třídní komunity s nastavenými pravidly pěstovat úctu k životu a tolerovat odlišnosti rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy

5 zajisti bezpečnost žáků o přestávkách zasvětit do problematiky šikany i nepedagogické pracovníky účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT ( nástěnka MPP) pozorovat, zda mezi žáky nejsou projevy šikany (např. přezdívky, posměšky, vyčleňování jedince z kolektivu) Způsob dosažení úspěchu: mezi žáky na naší škole nejsou projevy šikany (osvědčily se komunitní kruhy a prožitková metodika) žáci mají pozitivní přístup k ostatním vytváříme pro žáky neustále důvěrnou a bezpečnou atmosféru žáci se zajímají o rasizmus žáci jsou ochotni řešit své konflikty a najít řešení 4. Prevence rizikového sexuálního chování Cíle: posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty rodina, mateřství, láska pečovat o své tělo, informovat žáky o přirozených vývojových změnách předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc pohlavní styk, homosexualita, citlivě přistupovat k problémům žáků první lásky, Způsob dosažení úspěchu: žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám rodina, mateřství, láska žáci rozumí svým citům a změnám nestydí se za ně žáci se orientují v problematice sexuální výchovy žáci mají potřebu diskutovat na toto téma 5. Prevence virtuálních drog (počítače, televize), gamblerství Cíle: seznámit žáky s riziky virtuálních drog Tv, PC, výherní automaty stanovit si pravidla při užívání Tv, PC podporovat filmy a počítačové programy s kladnými stránkami obsahu, bez násilí Způsob dosažení úspěchu: žáci jsou informování o pozitivech a negativech užívání Tv, PC žáci si jsou vědomi nutnosti dodržování pravidel a důsledků porušování těchto pravidel žáci nevyhledávají programy s tématikou násilí 6. Prevence záškoláctví Cíle: udržet počet zameškaných hodin v minimální možné míře

6 posilovat hodnotu vzdělání v případě nutnosti spolupracovat s jinými subjekty sociální odbor Způsob dosažení úspěchu: škola úzce spolupracuje se zákonnými zástupci, vždy své dítě omlouvají, častá komunikace více nemocných žáků je velmi důležitá škola žáky prostřednictvím zákonných zástupců informuje o dalším probíraném učivu žáci cítí potřebu vzdělávat se škola má dobré vztahy s jinými subjekty 7. Prevence podpory zdraví a osvojení zdravého životního stylu, ekologie Cíle: podporovat zdravý životní styl režim dne, životospráva seznámit žáky s různými styly života vrcholový sport, vegetariánství a toleranci k nim ( např. návštěva vegetariánské jídelny) předcházet negativním vlivům medií a reklamy upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí ekologie Způsob dosažení úspěchu: žáci mají zájem o zdravý životní styl, tolerují odlišnosti žáci dbají o svůj zevnějšek žáci diskutují o vlivu medií a reklamy na jejich život žáci mají kladný vztah k životnímu prostředí, stávají se ochranáři přírody 5. Činnosti nutné k dosažení cíle Vyučující budou informovat žáky v průběhu školního roku v rámci všech vyučovacích předmětů dle osnov / zpracováno v tématických plánech/: - o zdravém životním stylu a správné životosprávě - o šikaně a negativním chování ve škole - o kriminalitě mládeže - o zvládání stresových situací - o využívání volného času Při dosažení výukových cílů se vyučující zaměří na vědomosti žáků, ale i na jejich dovednosti a postoje /kompetence ŠVP / Vyučující učí žáky zvládat životní problémy a konflikty V jednotlivých hodinách klade důraz na týmovou práci hry, komunitní kruhy

7 Přehled preventivních aktivit: 1. pro žáky Dlouhodobé aktivity v rámci nespecifické primární prevence MŠ - Zdravý životní styl - režim dne, styl života 1.ročník Péče o zdraví - režim dne; prevence nemocí, vitamíny; základní hygienické návyky - Osobní bezpečí - chování při setkání s cizími osobami; zdravotní rizika tabáku, alkoholu a jiných návykových látek - Situace hromadného ohrožení - chování při požáru - Lidské tělo - základní stavba lidského organismu, otužování 2.ročník - Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí; krizové situace ( šikana ) - Péče o zdraví - první pomoc, drobné úrazy, nemoc; zdravá strava - Rodina - práce fyzická a duševní; zaměstnání 3. ročník - Soužití lidí - mezilidské vztahy - Chování lidí - vlastnosti lidí - Osobní bezpečí - dopravní výchova 4. Ročník - Lidské tělo - vývoj jedince - Péče o zdraví - plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu -Zdravá výživa - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví - Osobní bezpečí - krizové situace - Prevence sociálně-patologických jevů - zvládat stresové situace 5. ročník - Ochrana přírody - ekologie v regionu -Lidské tělo - orgánové soustavy - Ochrana zdraví - první pomoc - Prevence sociálně - patologických jevů - způsoby odmítání návykových látek - Osobní bezpečí - krizové situace Jednorázové aktivity Vzhledem k malotřídní škole všechny aktivity pořádáme společně v ročníku, pedagogický dohled vykonávají všichni učitelé. Září : návštěva Biofarmy v Kamenci láska ke zvířatům výlet k řece Bečvě do Kamence - rozloučení s letním obdobím, význam vody pro člověka návštěva Domova Větrný mlýn ve Skaličce utváření vztahu k handicapovaným lidem atletické závody ( ZŠ Ústí) zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádských vztahů s žáky jiných malotřídních škol v okolí týdenní projekt Stop drogám

8 Říjen: koncert Abraka muzika v Hranicích výchovný koncert zaměřený na slušné chování a finanční gramotnost projekt Den stromů význam stromů pro život člověka sbírání kaštanů a žaludu pro zimní krmení zvířat Listopad: setkání seniorů taneční vystoupení na akci pořádané obcí návštěva zemědělského družstva ve Skaličce Skalagro Prosinec: návštěva Mikuláše představování a sebehodnocení vánoční besídka vánoční tradice a zvyky, slušné a kamarádské chování, pozvání MŠ k našemu stromečku, společné zpívání vánočních koled předvánoční koledování péče o opuštěné lidi Leden: divadelní představení Domov Větrný mlýn správné a tolerantní chování k handicapovaným lidem na divadelním představení šachový turnaj zvládání stresových situací Únor: krmení zvířat v zimě, hledání stop zvířat ve sněhu starost o zvířata, láska k přírodě sportování a kreslení ve sněhu zdravý životní styl otužování taneční vystoupení na maškarním bále (MŠ Skalička) dbát o svůj vzhled Březen: lyžařský zájezd v Tošovicích pobyt na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádství lyžařské závody v Tošovicích a v Hlubočkách podpora zdravého životního stylu, zvládání stresových situací Duben: recitační soutěž ve spolupráci s dalšími malotřídními školami (ZŠ Skalička) krása recitačního přednesu, pěstování zdravého sebevědomí výtvarná soutěž Hasiči důležitost práce hasičů očima dětí, odvaha Květen: Den matek - vystoupení na akci pořádané obcí - láska k rodině pěvecká soutěž Kokrháč (ZŠ Jindřichov) - soutěž žáků malotřídních škol rozvoj zdravého sebevědomí účast na pěvecké soutěži Pop nota prezentace populární písně Červen: atletické závody (ZŠ Skalička) závody pro malotřídní školy podpora zdravého životního stylu sudoku (ZŠ Opatovice) - soutěž žáků malotřídních škol rozvoj logického myšlení

9 hasičská soutěž (sbor dobrovolných hasičů ve Skaličce) - zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádských vztahů, seznamování s náročnou prací hasičů (společně s MŠ Skalička) Informace pro žáky: - seznámení s preventivními tématy ve školním řádě - září - distribuce informačních materiálů - průběžně - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku zvládání rizikového chování nástěnka MPP 2. pro pedagogy a další nepedagogické pracovníky Školní metodik prevence předá informace všem pracovníkům školy - o skladbě MPP na daný školní rok / na poradě v listopadu - o síti odborné pomoci / na poradě v září - o požadavcích na zaměstnance školy / na poradě v září - o vzájemném způsobu výměny informací / průběžně dle potřeby - o preventivních tématech ve školním řádě / na poradě v září Vzdělávání v oblasti primární prevence Školní metodik prevence Mgr. Hana Svítková: - školení - Kočičí zahrada, PPP OK, pracoviště Přerov ( metodika předcházení řešení rizikových projevů v chování žáků) Školní metodik prevence - zajistí možnost účasti na akcích dalšího vzdělávání - spolupracuje s vedením školy a s ostatními pracovníky školy - možnost předávat informace a konzultační hodiny umožní po vzájemné domluvě - zajistí přístup k odborné literatuře, DVD ( krizové situace), k vyhlášce MŠMT- Rozpoznání šikany, k PC, k internetu - účastní se řešení rizikových jevů ve škole, jednání s rodiči podle potřeb školy - spolupracuje s oblastním metodikem prevence ( Mgr. I. Oršulíková, v případě potřeby krajský metodik prevence PhDr. Ladislav Spurný) C. pro rodiče - 1x za čtvrt roku pořádáme společné nebo informativní schůzky, na informativní schůzku si zákonný zástupce může domluvit sjednaný čas společně s učitelem a žákem. Při těchto schůzkách hodnotí učitel, zákonný zástupce a žák chování a vzdělávací výsledky ve škole - zákonný zástupce se může kdykoliv obrátit na školu - kvalitní práce učitelů směrem k zákonným zástupcům - seznámit zákonné zástupce s preventivními tématy ve školním řádě a s MPP na společné třídní schůzce - září

10 - seznámit zákonné zástupce s postupem školy v případě krizové situace dle potřeby - účast zákonných zástupců na školních akcích - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku zvládání rizikového chování nástěnka MPP - distribuce informačních materiálů - průběžně - odborná pomoc zákonným zástupcům předání kontaktů na odborné organizace - spolupráce se školskou radou 6. Evaluace Nástroje prevence rizikového chování: Formou - dotazníků pro žáky jak se mi líbí ve škole - pozorováním průběžné - zážitkovou pedagogikou modelové situace - způsoby odmítání návykových látek, zvládání stresové situace, rozeznání šikany, práce s maňásky dobro a zlo, prevence virtuálních drog - komunikačními kruhy sezení v kruhu, kde učitel i žák mají rovnoprávné postavení / cílem této metody je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky a vytvářet zdravé klima ve třídě, žáci mohou bezpečně projevit své názory / V případě, kdy dojde k rizikovému chování žáků ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: individuální pohovor se žákem jednání se zákonnými zástupci ve škole (za školu se účastní ŠMP a případně vedení školy) doporučení kontaktu s odborníky v případě nezájmu zákonných zástupců uvědomit sociální odbor MěÚ Hranice v případě hrubých přestupků oznámení Policii ČR Vzhledem k výborné spolupráci se zákonnými zástupci i důslednému sledování chování žáků naší školy k výše uvedeným přestupkům nedochází, žádná opatření jsme doposud neprováděli. Razítko školy: Datum: Podpis ředitele školy: Podpis školního metodika prevence:

11 7. Doplňující informace přílohy Krizový plán školy Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě podezření či výskytu šikany mezi žáky. Prevence a postup v případě řešení šikany Třídní učitel je v pravidelném kontaktu se žáky třídy, na třídnických hodinách se zajímá o problémy žáků a o jejich vzájemné vztahy. V případě výskytu konfliktů se pokouší zjistit jejich příčinu a zamezit dalšímu rozvoji. Všichni pracovníci školy při svém kontaktu se žáky při vyučovacích v areálu školy a na mimoškolních akcích sledují chování žáků vůči sobě navzájem, ve vztahu k žákům zachovávají profesionální přístup. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nejen přímým, ale především nepřímým znaků šikanování (viz příloha č. 1 Metodického pokynu MŠMT /2008-6). V případě podezření na výskyt šikany nebo chování, ze kterého by se mohla šikana vyvinout, neprodleně každý pracovník o věci informuje třídního učitele. Třídní učitel ihned informuje všechny, kteří se třídou pravidelně pracují, požádá je o spolupráci při sledování třídy. Třídní učitel se pokusí získat více informací o vývoji vztahů mezi žáky třídy. Žádný z pracovníků školy žáky nebude předem v této věci kontaktovat ani provádět vyšetřování. Třídní učitel o situaci informuje vedení školy. Při potvrzení podezření na výskyt šikany třídní učitel ve spolupráci s ŠMP a s vedením školy provedou hlubší vyšetření situace. Při šetření postupují podle doporučených metod čl. 6, odst. 3 A, 3 B Metodického pokynu MŠMT / Pokud se vyšetřováním prokáže výskyt šikany v třídním kolektivu, je nutná důsledná ochrana oběti, popř. obětí, informování třídy o výsledcích vyšetřování včetně dalšího postupu a kázeňských opatření pro agresory. S výsledky vyšetřování jsou vedením školy seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Informace třídě předá vedení školy ve spolupráci s třídním učitelem, ochranu oběti a sledování třídy zajistí všichni pracovníci. Třídní učitel, popř. vedením školy informuje o výsledcích vyšetřování a dalším postupu zákonné zástupce agresora (agresorů), ale také zákonné zástupce oběti. Stupeň udělených kázeňských opatření a další postup školy se řídí Metodickým pokynem MŠMT /2008-6, čl. 7, 8 a 9 podle závažnosti zjištěných skutečností. Obdobným způsobem se řeší další závažné přestupky žáků. Spolupráce s ostatními odborníky Okresní metodik preventivních aktivit PPP OK, pracoviště Přerov K-centrum Hranice Linka důvěry Městská policie Hranice Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov Sociální odbor MěÚ Hranice Spolupráce s Domem dětí a mládeže v Hranicích

12 Volno-časové aktivity V rámci školní družiny se žáci pravidelně zapojí 1x týdně do sportovního, přírodovědného a šachového kroužku pod vedením p. vychovatele Davida Kristka do tanečního kroužku pod vedením p. uč. Hany Svítkové průběžně ve školním roce se zapojí do hudebních a pohybových nácviků na kulturních akcí Na akcích pořádaných školou společně se školní družinou školní výlet, spaní ve škole, akce se zákonnými zástupci, akce pro obec. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka Co dělat kapesní průvodce krizovými situacemi, Centrum pro bezpečný stát, 2008 My, drogy a Evropa Mgr.Jana Bártová, Sportpropag, 1996 Jak předcházet problémům s návykovými látkami - Prim MUDr. Karel Nešpor,CSc., PhDr. Ladislav Csémy, PaedDr. Hana Pernicová, Sportpropag, 1996 Zdravý způsob života a prevence závislosti Dagmar Nováková, Institut Filia, 1997 Nenič své chytré tělo Claire Raynerová, Sonus, 1997 Drogová závislost MUDr.Jiří Presl, Maxdorf, 1994 Drogy, jak vlastně vypadají - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur, Řekni drogám NE! - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur Alkohol, drogy a vaše děti Prim MUDr. Karel Nešpor,CSc., PhDr. Ladislav Csémy, Sportpropag, 1993 Pro případ ohrožení Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2001 Bolest šikanování Michal Kolář, Portál, 2001 Sebeochrana obyvatelstva - Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2002 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003 Náměty pro multikulturní výchovu-poznáváme jiné národy E. Cílková, P. Schonerová

13 Stigmata Evropské cebtrum pro práva Romů a Liga lidských práv, 2007 Časopis - Romano Vodori, časopis pro multikulturní mládež - Romea Drogy - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur, 2011 DVD: Pravda o drogách Řekni drogám NE! Součástí MPP jsou dotazníky pro zákonné zástupce a žáky zpracované informace o problematice prevence rizikového chování visící na nástěnce školy projekty fotodokumentace deník kulturních a sportovních akcí Důležité kontakty PPP OK, pracoviště Přerov tel PPP OK, pracoviště Olomouc tel K-centrum, pracoviště Hranice tel Linka bezpečí tel Oddělení sociálně-právní ochrany dětí tel Webové kontakty: Další kontakty jsou k dispozici u ŠMP a na nástěnce.

14

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Chotěšov, příspěvková organizace Plzeňská 388, Chotěšov 332 14 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Blišťanová Vypracovala: Mgr. Tamara Šašvatová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 10 273 04 Kačice Minimální preventivní program Vypracoval: Eva Barešová Schválil: Mgr. Naděžda Hrabalová Projednáno na ped. radě

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více