MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Skalička, okres Přerov, příspěvková organizace Se sídlem ve Skaličce č. 109, Skalička u Hranic IČ: tel.: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Hana Svítková Hromůvka č Hranice tel.:

2 Minimální preventivní program se řídí vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 sb. - příloha č. 3. Obsah: 1. Zhodnocení MPP školní rok 2012/ Analýza současného stavu 3. Témata primární prevence 4. Cíle, kterých chceme na naší škole dosáhnout ve všech tématech primární prevence 5. Činnosti nutné k dosažení cíle 6. Evaluace 7. Doplňující informace přílohy 1. Zhodnocení MPP školní rok 2012/2013 Cílem našeho MPP je dlouhodobý program a důraz klademe na zodpovědnou práci pedagogů ve všech hodinách, na zodpovědný přístup k primární prevenci všech pracovníků naší školy, informovanost žáků ve výuce a také na nabídku volno-časových aktivit (kroužky, školní družina a mimoškolní aktivity např. pořádané obcí). Minimální preventivní program každým rokem obnovujeme a vytváříme nové projekty, ale také využíváme osvědčené programy a aktivity. MPP se týká všech pracovníků školy, rodičů a žáků, při jeho tvorbě vycházíme z platné legislativy na základě pokynů MŠMT. V průběhu roku na naší škole proběhlo spoustu projektů, které přispěly k prevenci rizikového chování u žáků: - naše škola se zapojila do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM za pracovní podpory rodičů a široké veřejnosti v obci a pořídili i vybavili jsme počítačovou učebnu s interaktivní tabulí; - pro finanční zlepšení na vzdělání a výchovu našich žáků pořádáme každoročně závody v DRAČÍCH LODÍ, zde nám pomáhají rodiče, žáci i občané obce Skalička; - každoročně u nás probíhá RECYKLOHRANÍ a SBĚR PAPÍRU kde si žáci uvědomí důležitost třídění odpadu; - žáky vedeme lásce k přírodě a každoročně pořádáme výlety a akce na podporu ekologické výchovy na naší škole, chceme se přihlásit do projektu Zelená škola ; - klademe důraz na prevenci virtuálních drog (vytváříme modelové situace, při kterých si žáci uvědomují pozitiva a negativa užívání Tv a PC). 2. Analýza současného stavu

3 ZŠ a MŠ Skalička je malá venkovská škola rodinného typu posazená v klidném prostředí s možností pohybového i společenského vyžití, což přispívá k šíření zdravého životního stylu a vhodného využívání volného času. V letošním školním roce máme v ZŠ 34 žáků, v MŠ 41 žáků, 7 pedagogických pracovníků a 2 provozní pracovnice. Všichni pedagogičtí i provozní pracovníci školy jsou zapojeni do MPP. Učitelé v rámci výuky pracují s třídním kolektivem (komunitní kruhy, prožitková metodika ), zajišťují volno-časové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní a sportovní akce. Na naší škole místa, kde může dojít k rizikovému chování žáků jako WC, šatny, vnější prostory školy (autobusová zastávka aj.), jsou pod neustálým dohledem všech pedagogických i provozních pracovníků, což je pro všechny pracovníky naší školy velkým úkolem v rámci prevence rizikového chování u žáků. Žáci jsou sledováni i mimo školu: spolupráce s občany Skaličky se školou je velmi přátelská. spolupráci se zákonnými zástupci je výborná, k závažným přestupkům chování nedochází, žádná opatření jsme doposud neprováděli. Vyskytují se občasné problémy s vulgárním projevem u žáků, i to se nám daří odstranit po individuálním pohovoru s žákem. 3.Témata primární prevence Témata primární prevence jsou zahrnuta v rámci výchovně vzdělávacího procesu a hlavním cílem je udržení dobrého stavu. Prevence: 1. drogové závislosti, alkoholismu a kouření 2. kriminality a delikvence 3. šikany, vandalismus a jiné formy násilného chování 4. xenofobie, rasismu, intolerance 5. rizikového sexuálního chování 6. virtuálních drog (počítače, televize), gamblerství 7. záškoláctví 8. podpory zdraví a osvojení zdravého životního stylu, ekologie 4. Cíle, kterých chceme na naší škole dosáhnout ve všech tématech primární prevence

4 Obecné cíle: zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků školy informovat o změnách v legislativních strategiích preventivně působit ve všech oblastech rizikového chování v rámci výuky spolupracovat s jinými odbornými subjekty v případě potřeby Policie ČR, PPP OK pracoviště Přerov, OSPOD utvářet dobré vztahy mezi rodinou a školou zajistit pravidelné schůzky se zákonnými zástupci, informovat je o předcházení rizik v chování zapojovat zákonné zástupce do aktivit školy Konkrétní cíle: 1. Prevence drogové závislosti, alkoholismu a kouření Cíle: informovat o riziku prvního kontaktu s drogami a návykovými látkami podporovat žáky v pravidelnosti sportovních a zájmových činnostech Způsob dosažení úspěchu: ve škole je zdravé motivující prostředí žáci mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli škola pořádá za spoluúčasti žáků sportovní, kulturní a zábavné akce žáci vyhledávají zájmy a činnosti mimo školu 2. Prevence kriminality a delikvence Cíle: upevňovat zásady společenského chování seznamovat žáky s právy ve společnosti - dětská práva, Ústava ČR apod. předkládat vhodný vzor společenského chování a být morální podporou Způsob dosažení úspěchu: žáci se seznamují s následky spáchání přestupku či trestného činu žáci respektují lidská práva žáci mají důvěru v pedagogický sbor 3. Prevence šikany, vandalismus a jiné formy násilného chování Cíle: předcházet šikaně budováním třídní komunity s nastavenými pravidly pěstovat úctu k životu a tolerovat odlišnosti rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy

5 zajisti bezpečnost žáků o přestávkách zasvětit do problematiky šikany i nepedagogické pracovníky účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT ( nástěnka MPP) pozorovat, zda mezi žáky nejsou projevy šikany (např. přezdívky, posměšky, vyčleňování jedince z kolektivu) Způsob dosažení úspěchu: mezi žáky na naší škole nejsou projevy šikany (osvědčily se komunitní kruhy a prožitková metodika) žáci mají pozitivní přístup k ostatním vytváříme pro žáky neustále důvěrnou a bezpečnou atmosféru žáci se zajímají o rasizmus žáci jsou ochotni řešit své konflikty a najít řešení 4. Prevence rizikového sexuálního chování Cíle: posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty rodina, mateřství, láska pečovat o své tělo, informovat žáky o přirozených vývojových změnách předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc pohlavní styk, homosexualita, citlivě přistupovat k problémům žáků první lásky, Způsob dosažení úspěchu: žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám rodina, mateřství, láska žáci rozumí svým citům a změnám nestydí se za ně žáci se orientují v problematice sexuální výchovy žáci mají potřebu diskutovat na toto téma 5. Prevence virtuálních drog (počítače, televize), gamblerství Cíle: seznámit žáky s riziky virtuálních drog Tv, PC, výherní automaty stanovit si pravidla při užívání Tv, PC podporovat filmy a počítačové programy s kladnými stránkami obsahu, bez násilí Způsob dosažení úspěchu: žáci jsou informování o pozitivech a negativech užívání Tv, PC žáci si jsou vědomi nutnosti dodržování pravidel a důsledků porušování těchto pravidel žáci nevyhledávají programy s tématikou násilí 6. Prevence záškoláctví Cíle: udržet počet zameškaných hodin v minimální možné míře

6 posilovat hodnotu vzdělání v případě nutnosti spolupracovat s jinými subjekty sociální odbor Způsob dosažení úspěchu: škola úzce spolupracuje se zákonnými zástupci, vždy své dítě omlouvají, častá komunikace více nemocných žáků je velmi důležitá škola žáky prostřednictvím zákonných zástupců informuje o dalším probíraném učivu žáci cítí potřebu vzdělávat se škola má dobré vztahy s jinými subjekty 7. Prevence podpory zdraví a osvojení zdravého životního stylu, ekologie Cíle: podporovat zdravý životní styl režim dne, životospráva seznámit žáky s různými styly života vrcholový sport, vegetariánství a toleranci k nim ( např. návštěva vegetariánské jídelny) předcházet negativním vlivům medií a reklamy upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí ekologie Způsob dosažení úspěchu: žáci mají zájem o zdravý životní styl, tolerují odlišnosti žáci dbají o svůj zevnějšek žáci diskutují o vlivu medií a reklamy na jejich život žáci mají kladný vztah k životnímu prostředí, stávají se ochranáři přírody 5. Činnosti nutné k dosažení cíle Vyučující budou informovat žáky v průběhu školního roku v rámci všech vyučovacích předmětů dle osnov / zpracováno v tématických plánech/: - o zdravém životním stylu a správné životosprávě - o šikaně a negativním chování ve škole - o kriminalitě mládeže - o zvládání stresových situací - o využívání volného času Při dosažení výukových cílů se vyučující zaměří na vědomosti žáků, ale i na jejich dovednosti a postoje /kompetence ŠVP / Vyučující učí žáky zvládat životní problémy a konflikty V jednotlivých hodinách klade důraz na týmovou práci hry, komunitní kruhy

7 Přehled preventivních aktivit: 1. pro žáky Dlouhodobé aktivity v rámci nespecifické primární prevence MŠ - Zdravý životní styl - režim dne, styl života 1.ročník Péče o zdraví - režim dne; prevence nemocí, vitamíny; základní hygienické návyky - Osobní bezpečí - chování při setkání s cizími osobami; zdravotní rizika tabáku, alkoholu a jiných návykových látek - Situace hromadného ohrožení - chování při požáru - Lidské tělo - základní stavba lidského organismu, otužování 2.ročník - Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí; krizové situace ( šikana ) - Péče o zdraví - první pomoc, drobné úrazy, nemoc; zdravá strava - Rodina - práce fyzická a duševní; zaměstnání 3. ročník - Soužití lidí - mezilidské vztahy - Chování lidí - vlastnosti lidí - Osobní bezpečí - dopravní výchova 4. Ročník - Lidské tělo - vývoj jedince - Péče o zdraví - plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu -Zdravá výživa - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví - Osobní bezpečí - krizové situace - Prevence sociálně-patologických jevů - zvládat stresové situace 5. ročník - Ochrana přírody - ekologie v regionu -Lidské tělo - orgánové soustavy - Ochrana zdraví - první pomoc - Prevence sociálně - patologických jevů - způsoby odmítání návykových látek - Osobní bezpečí - krizové situace Jednorázové aktivity Vzhledem k malotřídní škole všechny aktivity pořádáme společně v ročníku, pedagogický dohled vykonávají všichni učitelé. Září : návštěva Biofarmy v Kamenci láska ke zvířatům výlet k řece Bečvě do Kamence - rozloučení s letním obdobím, význam vody pro člověka návštěva Domova Větrný mlýn ve Skaličce utváření vztahu k handicapovaným lidem atletické závody ( ZŠ Ústí) zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádských vztahů s žáky jiných malotřídních škol v okolí týdenní projekt Stop drogám

8 Říjen: koncert Abraka muzika v Hranicích výchovný koncert zaměřený na slušné chování a finanční gramotnost projekt Den stromů význam stromů pro život člověka sbírání kaštanů a žaludu pro zimní krmení zvířat Listopad: setkání seniorů taneční vystoupení na akci pořádané obcí návštěva zemědělského družstva ve Skaličce Skalagro Prosinec: návštěva Mikuláše představování a sebehodnocení vánoční besídka vánoční tradice a zvyky, slušné a kamarádské chování, pozvání MŠ k našemu stromečku, společné zpívání vánočních koled předvánoční koledování péče o opuštěné lidi Leden: divadelní představení Domov Větrný mlýn správné a tolerantní chování k handicapovaným lidem na divadelním představení šachový turnaj zvládání stresových situací Únor: krmení zvířat v zimě, hledání stop zvířat ve sněhu starost o zvířata, láska k přírodě sportování a kreslení ve sněhu zdravý životní styl otužování taneční vystoupení na maškarním bále (MŠ Skalička) dbát o svůj vzhled Březen: lyžařský zájezd v Tošovicích pobyt na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádství lyžařské závody v Tošovicích a v Hlubočkách podpora zdravého životního stylu, zvládání stresových situací Duben: recitační soutěž ve spolupráci s dalšími malotřídními školami (ZŠ Skalička) krása recitačního přednesu, pěstování zdravého sebevědomí výtvarná soutěž Hasiči důležitost práce hasičů očima dětí, odvaha Květen: Den matek - vystoupení na akci pořádané obcí - láska k rodině pěvecká soutěž Kokrháč (ZŠ Jindřichov) - soutěž žáků malotřídních škol rozvoj zdravého sebevědomí účast na pěvecké soutěži Pop nota prezentace populární písně Červen: atletické závody (ZŠ Skalička) závody pro malotřídní školy podpora zdravého životního stylu sudoku (ZŠ Opatovice) - soutěž žáků malotřídních škol rozvoj logického myšlení

9 hasičská soutěž (sbor dobrovolných hasičů ve Skaličce) - zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádských vztahů, seznamování s náročnou prací hasičů (společně s MŠ Skalička) Informace pro žáky: - seznámení s preventivními tématy ve školním řádě - září - distribuce informačních materiálů - průběžně - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku zvládání rizikového chování nástěnka MPP 2. pro pedagogy a další nepedagogické pracovníky Školní metodik prevence předá informace všem pracovníkům školy - o skladbě MPP na daný školní rok / na poradě v listopadu - o síti odborné pomoci / na poradě v září - o požadavcích na zaměstnance školy / na poradě v září - o vzájemném způsobu výměny informací / průběžně dle potřeby - o preventivních tématech ve školním řádě / na poradě v září Vzdělávání v oblasti primární prevence Školní metodik prevence Mgr. Hana Svítková: - školení - Kočičí zahrada, PPP OK, pracoviště Přerov ( metodika předcházení řešení rizikových projevů v chování žáků) Školní metodik prevence - zajistí možnost účasti na akcích dalšího vzdělávání - spolupracuje s vedením školy a s ostatními pracovníky školy - možnost předávat informace a konzultační hodiny umožní po vzájemné domluvě - zajistí přístup k odborné literatuře, DVD ( krizové situace), k vyhlášce MŠMT- Rozpoznání šikany, k PC, k internetu - účastní se řešení rizikových jevů ve škole, jednání s rodiči podle potřeb školy - spolupracuje s oblastním metodikem prevence ( Mgr. I. Oršulíková, v případě potřeby krajský metodik prevence PhDr. Ladislav Spurný) C. pro rodiče - 1x za čtvrt roku pořádáme společné nebo informativní schůzky, na informativní schůzku si zákonný zástupce může domluvit sjednaný čas společně s učitelem a žákem. Při těchto schůzkách hodnotí učitel, zákonný zástupce a žák chování a vzdělávací výsledky ve škole - zákonný zástupce se může kdykoliv obrátit na školu - kvalitní práce učitelů směrem k zákonným zástupcům - seznámit zákonné zástupce s preventivními tématy ve školním řádě a s MPP na společné třídní schůzce - září

10 - seznámit zákonné zástupce s postupem školy v případě krizové situace dle potřeby - účast zákonných zástupců na školních akcích - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku zvládání rizikového chování nástěnka MPP - distribuce informačních materiálů - průběžně - odborná pomoc zákonným zástupcům předání kontaktů na odborné organizace - spolupráce se školskou radou 6. Evaluace Nástroje prevence rizikového chování: Formou - dotazníků pro žáky jak se mi líbí ve škole - pozorováním průběžné - zážitkovou pedagogikou modelové situace - způsoby odmítání návykových látek, zvládání stresové situace, rozeznání šikany, práce s maňásky dobro a zlo, prevence virtuálních drog - komunikačními kruhy sezení v kruhu, kde učitel i žák mají rovnoprávné postavení / cílem této metody je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky a vytvářet zdravé klima ve třídě, žáci mohou bezpečně projevit své názory / V případě, kdy dojde k rizikovému chování žáků ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: individuální pohovor se žákem jednání se zákonnými zástupci ve škole (za školu se účastní ŠMP a případně vedení školy) doporučení kontaktu s odborníky v případě nezájmu zákonných zástupců uvědomit sociální odbor MěÚ Hranice v případě hrubých přestupků oznámení Policii ČR Vzhledem k výborné spolupráci se zákonnými zástupci i důslednému sledování chování žáků naší školy k výše uvedeným přestupkům nedochází, žádná opatření jsme doposud neprováděli. Razítko školy: Datum: Podpis ředitele školy: Podpis školního metodika prevence:

11 7. Doplňující informace přílohy Krizový plán školy Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě podezření či výskytu šikany mezi žáky. Prevence a postup v případě řešení šikany Třídní učitel je v pravidelném kontaktu se žáky třídy, na třídnických hodinách se zajímá o problémy žáků a o jejich vzájemné vztahy. V případě výskytu konfliktů se pokouší zjistit jejich příčinu a zamezit dalšímu rozvoji. Všichni pracovníci školy při svém kontaktu se žáky při vyučovacích v areálu školy a na mimoškolních akcích sledují chování žáků vůči sobě navzájem, ve vztahu k žákům zachovávají profesionální přístup. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nejen přímým, ale především nepřímým znaků šikanování (viz příloha č. 1 Metodického pokynu MŠMT /2008-6). V případě podezření na výskyt šikany nebo chování, ze kterého by se mohla šikana vyvinout, neprodleně každý pracovník o věci informuje třídního učitele. Třídní učitel ihned informuje všechny, kteří se třídou pravidelně pracují, požádá je o spolupráci při sledování třídy. Třídní učitel se pokusí získat více informací o vývoji vztahů mezi žáky třídy. Žádný z pracovníků školy žáky nebude předem v této věci kontaktovat ani provádět vyšetřování. Třídní učitel o situaci informuje vedení školy. Při potvrzení podezření na výskyt šikany třídní učitel ve spolupráci s ŠMP a s vedením školy provedou hlubší vyšetření situace. Při šetření postupují podle doporučených metod čl. 6, odst. 3 A, 3 B Metodického pokynu MŠMT / Pokud se vyšetřováním prokáže výskyt šikany v třídním kolektivu, je nutná důsledná ochrana oběti, popř. obětí, informování třídy o výsledcích vyšetřování včetně dalšího postupu a kázeňských opatření pro agresory. S výsledky vyšetřování jsou vedením školy seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Informace třídě předá vedení školy ve spolupráci s třídním učitelem, ochranu oběti a sledování třídy zajistí všichni pracovníci. Třídní učitel, popř. vedením školy informuje o výsledcích vyšetřování a dalším postupu zákonné zástupce agresora (agresorů), ale také zákonné zástupce oběti. Stupeň udělených kázeňských opatření a další postup školy se řídí Metodickým pokynem MŠMT /2008-6, čl. 7, 8 a 9 podle závažnosti zjištěných skutečností. Obdobným způsobem se řeší další závažné přestupky žáků. Spolupráce s ostatními odborníky Okresní metodik preventivních aktivit PPP OK, pracoviště Přerov K-centrum Hranice Linka důvěry Městská policie Hranice Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov Sociální odbor MěÚ Hranice Spolupráce s Domem dětí a mládeže v Hranicích

12 Volno-časové aktivity V rámci školní družiny se žáci pravidelně zapojí 1x týdně do sportovního, přírodovědného a šachového kroužku pod vedením p. vychovatele Davida Kristka do tanečního kroužku pod vedením p. uč. Hany Svítkové průběžně ve školním roce se zapojí do hudebních a pohybových nácviků na kulturních akcí Na akcích pořádaných školou společně se školní družinou školní výlet, spaní ve škole, akce se zákonnými zástupci, akce pro obec. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka Co dělat kapesní průvodce krizovými situacemi, Centrum pro bezpečný stát, 2008 My, drogy a Evropa Mgr.Jana Bártová, Sportpropag, 1996 Jak předcházet problémům s návykovými látkami - Prim MUDr. Karel Nešpor,CSc., PhDr. Ladislav Csémy, PaedDr. Hana Pernicová, Sportpropag, 1996 Zdravý způsob života a prevence závislosti Dagmar Nováková, Institut Filia, 1997 Nenič své chytré tělo Claire Raynerová, Sonus, 1997 Drogová závislost MUDr.Jiří Presl, Maxdorf, 1994 Drogy, jak vlastně vypadají - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur, Řekni drogám NE! - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur Alkohol, drogy a vaše děti Prim MUDr. Karel Nešpor,CSc., PhDr. Ladislav Csémy, Sportpropag, 1993 Pro případ ohrožení Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2001 Bolest šikanování Michal Kolář, Portál, 2001 Sebeochrana obyvatelstva - Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2002 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003 Náměty pro multikulturní výchovu-poznáváme jiné národy E. Cílková, P. Schonerová

13 Stigmata Evropské cebtrum pro práva Romů a Liga lidských práv, 2007 Časopis - Romano Vodori, časopis pro multikulturní mládež - Romea Drogy - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur, 2011 DVD: Pravda o drogách Řekni drogám NE! Součástí MPP jsou dotazníky pro zákonné zástupce a žáky zpracované informace o problematice prevence rizikového chování visící na nástěnce školy projekty fotodokumentace deník kulturních a sportovních akcí Důležité kontakty PPP OK, pracoviště Přerov tel PPP OK, pracoviště Olomouc tel K-centrum, pracoviště Hranice tel Linka bezpečí tel Oddělení sociálně-právní ochrany dětí tel Webové kontakty: Další kontakty jsou k dispozici u ŠMP a na nástěnce.

14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Chotěšov, příspěvková organizace Plzeňská 388, Chotěšov 332 14 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Při přípravě MPP se vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže (č. j. 20 006/2007-51)

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Minimální preventivní program 2014-2015

Minimální preventivní program 2014-2015 Minimální preventivní program 2014-2015 Základní údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk Minimální preventivní program (MPP) je preventivním programem školy pro jeden školní

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více