MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Skalička, okres Přerov, příspěvková organizace Se sídlem ve Skaličce č. 109, Skalička u Hranic IČ: tel.: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Mgr. Hana Svítková Hromůvka č Hranice tel.:

2 Minimální preventivní program se řídí vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 sb. - příloha č. 3. Obsah: 1. Zhodnocení MPP školní rok 2012/ Analýza současného stavu 3. Témata primární prevence 4. Cíle, kterých chceme na naší škole dosáhnout ve všech tématech primární prevence 5. Činnosti nutné k dosažení cíle 6. Evaluace 7. Doplňující informace přílohy 1. Zhodnocení MPP školní rok 2012/2013 Cílem našeho MPP je dlouhodobý program a důraz klademe na zodpovědnou práci pedagogů ve všech hodinách, na zodpovědný přístup k primární prevenci všech pracovníků naší školy, informovanost žáků ve výuce a také na nabídku volno-časových aktivit (kroužky, školní družina a mimoškolní aktivity např. pořádané obcí). Minimální preventivní program každým rokem obnovujeme a vytváříme nové projekty, ale také využíváme osvědčené programy a aktivity. MPP se týká všech pracovníků školy, rodičů a žáků, při jeho tvorbě vycházíme z platné legislativy na základě pokynů MŠMT. V průběhu roku na naší škole proběhlo spoustu projektů, které přispěly k prevenci rizikového chování u žáků: - naše škola se zapojila do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM za pracovní podpory rodičů a široké veřejnosti v obci a pořídili i vybavili jsme počítačovou učebnu s interaktivní tabulí; - pro finanční zlepšení na vzdělání a výchovu našich žáků pořádáme každoročně závody v DRAČÍCH LODÍ, zde nám pomáhají rodiče, žáci i občané obce Skalička; - každoročně u nás probíhá RECYKLOHRANÍ a SBĚR PAPÍRU kde si žáci uvědomí důležitost třídění odpadu; - žáky vedeme lásce k přírodě a každoročně pořádáme výlety a akce na podporu ekologické výchovy na naší škole, chceme se přihlásit do projektu Zelená škola ; - klademe důraz na prevenci virtuálních drog (vytváříme modelové situace, při kterých si žáci uvědomují pozitiva a negativa užívání Tv a PC). 2. Analýza současného stavu

3 ZŠ a MŠ Skalička je malá venkovská škola rodinného typu posazená v klidném prostředí s možností pohybového i společenského vyžití, což přispívá k šíření zdravého životního stylu a vhodného využívání volného času. V letošním školním roce máme v ZŠ 34 žáků, v MŠ 41 žáků, 7 pedagogických pracovníků a 2 provozní pracovnice. Všichni pedagogičtí i provozní pracovníci školy jsou zapojeni do MPP. Učitelé v rámci výuky pracují s třídním kolektivem (komunitní kruhy, prožitková metodika ), zajišťují volno-časové aktivity pro žáky, kroužky, kulturní a sportovní akce. Na naší škole místa, kde může dojít k rizikovému chování žáků jako WC, šatny, vnější prostory školy (autobusová zastávka aj.), jsou pod neustálým dohledem všech pedagogických i provozních pracovníků, což je pro všechny pracovníky naší školy velkým úkolem v rámci prevence rizikového chování u žáků. Žáci jsou sledováni i mimo školu: spolupráce s občany Skaličky se školou je velmi přátelská. spolupráci se zákonnými zástupci je výborná, k závažným přestupkům chování nedochází, žádná opatření jsme doposud neprováděli. Vyskytují se občasné problémy s vulgárním projevem u žáků, i to se nám daří odstranit po individuálním pohovoru s žákem. 3.Témata primární prevence Témata primární prevence jsou zahrnuta v rámci výchovně vzdělávacího procesu a hlavním cílem je udržení dobrého stavu. Prevence: 1. drogové závislosti, alkoholismu a kouření 2. kriminality a delikvence 3. šikany, vandalismus a jiné formy násilného chování 4. xenofobie, rasismu, intolerance 5. rizikového sexuálního chování 6. virtuálních drog (počítače, televize), gamblerství 7. záškoláctví 8. podpory zdraví a osvojení zdravého životního stylu, ekologie 4. Cíle, kterých chceme na naší škole dosáhnout ve všech tématech primární prevence

4 Obecné cíle: zajistit odborné a průběžné vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků školy informovat o změnách v legislativních strategiích preventivně působit ve všech oblastech rizikového chování v rámci výuky spolupracovat s jinými odbornými subjekty v případě potřeby Policie ČR, PPP OK pracoviště Přerov, OSPOD utvářet dobré vztahy mezi rodinou a školou zajistit pravidelné schůzky se zákonnými zástupci, informovat je o předcházení rizik v chování zapojovat zákonné zástupce do aktivit školy Konkrétní cíle: 1. Prevence drogové závislosti, alkoholismu a kouření Cíle: informovat o riziku prvního kontaktu s drogami a návykovými látkami podporovat žáky v pravidelnosti sportovních a zájmových činnostech Způsob dosažení úspěchu: ve škole je zdravé motivující prostředí žáci mají potřebu diskutovat o problematice s učiteli škola pořádá za spoluúčasti žáků sportovní, kulturní a zábavné akce žáci vyhledávají zájmy a činnosti mimo školu 2. Prevence kriminality a delikvence Cíle: upevňovat zásady společenského chování seznamovat žáky s právy ve společnosti - dětská práva, Ústava ČR apod. předkládat vhodný vzor společenského chování a být morální podporou Způsob dosažení úspěchu: žáci se seznamují s následky spáchání přestupku či trestného činu žáci respektují lidská práva žáci mají důvěru v pedagogický sbor 3. Prevence šikany, vandalismus a jiné formy násilného chování Cíle: předcházet šikaně budováním třídní komunity s nastavenými pravidly pěstovat úctu k životu a tolerovat odlišnosti rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy

5 zajisti bezpečnost žáků o přestávkách zasvětit do problematiky šikany i nepedagogické pracovníky účinně a profesionálně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT ( nástěnka MPP) pozorovat, zda mezi žáky nejsou projevy šikany (např. přezdívky, posměšky, vyčleňování jedince z kolektivu) Způsob dosažení úspěchu: mezi žáky na naší škole nejsou projevy šikany (osvědčily se komunitní kruhy a prožitková metodika) žáci mají pozitivní přístup k ostatním vytváříme pro žáky neustále důvěrnou a bezpečnou atmosféru žáci se zajímají o rasizmus žáci jsou ochotni řešit své konflikty a najít řešení 4. Prevence rizikového sexuálního chování Cíle: posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty rodina, mateřství, láska pečovat o své tělo, informovat žáky o přirozených vývojových změnách předkládat témata sexuální výchovy jako přirozenou věc pohlavní styk, homosexualita, citlivě přistupovat k problémům žáků první lásky, Způsob dosažení úspěchu: žáci mají kladný postoj k obecně uznávaným hodnotám rodina, mateřství, láska žáci rozumí svým citům a změnám nestydí se za ně žáci se orientují v problematice sexuální výchovy žáci mají potřebu diskutovat na toto téma 5. Prevence virtuálních drog (počítače, televize), gamblerství Cíle: seznámit žáky s riziky virtuálních drog Tv, PC, výherní automaty stanovit si pravidla při užívání Tv, PC podporovat filmy a počítačové programy s kladnými stránkami obsahu, bez násilí Způsob dosažení úspěchu: žáci jsou informování o pozitivech a negativech užívání Tv, PC žáci si jsou vědomi nutnosti dodržování pravidel a důsledků porušování těchto pravidel žáci nevyhledávají programy s tématikou násilí 6. Prevence záškoláctví Cíle: udržet počet zameškaných hodin v minimální možné míře

6 posilovat hodnotu vzdělání v případě nutnosti spolupracovat s jinými subjekty sociální odbor Způsob dosažení úspěchu: škola úzce spolupracuje se zákonnými zástupci, vždy své dítě omlouvají, častá komunikace více nemocných žáků je velmi důležitá škola žáky prostřednictvím zákonných zástupců informuje o dalším probíraném učivu žáci cítí potřebu vzdělávat se škola má dobré vztahy s jinými subjekty 7. Prevence podpory zdraví a osvojení zdravého životního stylu, ekologie Cíle: podporovat zdravý životní styl režim dne, životospráva seznámit žáky s různými styly života vrcholový sport, vegetariánství a toleranci k nim ( např. návštěva vegetariánské jídelny) předcházet negativním vlivům medií a reklamy upevňovat a rozvíjet kladný vztah k životnímu prostředí ekologie Způsob dosažení úspěchu: žáci mají zájem o zdravý životní styl, tolerují odlišnosti žáci dbají o svůj zevnějšek žáci diskutují o vlivu medií a reklamy na jejich život žáci mají kladný vztah k životnímu prostředí, stávají se ochranáři přírody 5. Činnosti nutné k dosažení cíle Vyučující budou informovat žáky v průběhu školního roku v rámci všech vyučovacích předmětů dle osnov / zpracováno v tématických plánech/: - o zdravém životním stylu a správné životosprávě - o šikaně a negativním chování ve škole - o kriminalitě mládeže - o zvládání stresových situací - o využívání volného času Při dosažení výukových cílů se vyučující zaměří na vědomosti žáků, ale i na jejich dovednosti a postoje /kompetence ŠVP / Vyučující učí žáky zvládat životní problémy a konflikty V jednotlivých hodinách klade důraz na týmovou práci hry, komunitní kruhy

7 Přehled preventivních aktivit: 1. pro žáky Dlouhodobé aktivity v rámci nespecifické primární prevence MŠ - Zdravý životní styl - režim dne, styl života 1.ročník Péče o zdraví - režim dne; prevence nemocí, vitamíny; základní hygienické návyky - Osobní bezpečí - chování při setkání s cizími osobami; zdravotní rizika tabáku, alkoholu a jiných návykových látek - Situace hromadného ohrožení - chování při požáru - Lidské tělo - základní stavba lidského organismu, otužování 2.ročník - Osobní bezpečí - bezpečné chování v rizikovém prostředí; krizové situace ( šikana ) - Péče o zdraví - první pomoc, drobné úrazy, nemoc; zdravá strava - Rodina - práce fyzická a duševní; zaměstnání 3. ročník - Soužití lidí - mezilidské vztahy - Chování lidí - vlastnosti lidí - Osobní bezpečí - dopravní výchova 4. Ročník - Lidské tělo - vývoj jedince - Péče o zdraví - plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu -Zdravá výživa - uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví - Osobní bezpečí - krizové situace - Prevence sociálně-patologických jevů - zvládat stresové situace 5. ročník - Ochrana přírody - ekologie v regionu -Lidské tělo - orgánové soustavy - Ochrana zdraví - první pomoc - Prevence sociálně - patologických jevů - způsoby odmítání návykových látek - Osobní bezpečí - krizové situace Jednorázové aktivity Vzhledem k malotřídní škole všechny aktivity pořádáme společně v ročníku, pedagogický dohled vykonávají všichni učitelé. Září : návštěva Biofarmy v Kamenci láska ke zvířatům výlet k řece Bečvě do Kamence - rozloučení s letním obdobím, význam vody pro člověka návštěva Domova Větrný mlýn ve Skaličce utváření vztahu k handicapovaným lidem atletické závody ( ZŠ Ústí) zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádských vztahů s žáky jiných malotřídních škol v okolí týdenní projekt Stop drogám

8 Říjen: koncert Abraka muzika v Hranicích výchovný koncert zaměřený na slušné chování a finanční gramotnost projekt Den stromů význam stromů pro život člověka sbírání kaštanů a žaludu pro zimní krmení zvířat Listopad: setkání seniorů taneční vystoupení na akci pořádané obcí návštěva zemědělského družstva ve Skaličce Skalagro Prosinec: návštěva Mikuláše představování a sebehodnocení vánoční besídka vánoční tradice a zvyky, slušné a kamarádské chování, pozvání MŠ k našemu stromečku, společné zpívání vánočních koled předvánoční koledování péče o opuštěné lidi Leden: divadelní představení Domov Větrný mlýn správné a tolerantní chování k handicapovaným lidem na divadelním představení šachový turnaj zvládání stresových situací Únor: krmení zvířat v zimě, hledání stop zvířat ve sněhu starost o zvířata, láska k přírodě sportování a kreslení ve sněhu zdravý životní styl otužování taneční vystoupení na maškarním bále (MŠ Skalička) dbát o svůj vzhled Březen: lyžařský zájezd v Tošovicích pobyt na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádství lyžařské závody v Tošovicích a v Hlubočkách podpora zdravého životního stylu, zvládání stresových situací Duben: recitační soutěž ve spolupráci s dalšími malotřídními školami (ZŠ Skalička) krása recitačního přednesu, pěstování zdravého sebevědomí výtvarná soutěž Hasiči důležitost práce hasičů očima dětí, odvaha Květen: Den matek - vystoupení na akci pořádané obcí - láska k rodině pěvecká soutěž Kokrháč (ZŠ Jindřichov) - soutěž žáků malotřídních škol rozvoj zdravého sebevědomí účast na pěvecké soutěži Pop nota prezentace populární písně Červen: atletické závody (ZŠ Skalička) závody pro malotřídní školy podpora zdravého životního stylu sudoku (ZŠ Opatovice) - soutěž žáků malotřídních škol rozvoj logického myšlení

9 hasičská soutěž (sbor dobrovolných hasičů ve Skaličce) - zdravý pohyb na čerstvém vzduchu, upevňování kamarádských vztahů, seznamování s náročnou prací hasičů (společně s MŠ Skalička) Informace pro žáky: - seznámení s preventivními tématy ve školním řádě - září - distribuce informačních materiálů - průběžně - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku zvládání rizikového chování nástěnka MPP 2. pro pedagogy a další nepedagogické pracovníky Školní metodik prevence předá informace všem pracovníkům školy - o skladbě MPP na daný školní rok / na poradě v listopadu - o síti odborné pomoci / na poradě v září - o požadavcích na zaměstnance školy / na poradě v září - o vzájemném způsobu výměny informací / průběžně dle potřeby - o preventivních tématech ve školním řádě / na poradě v září Vzdělávání v oblasti primární prevence Školní metodik prevence Mgr. Hana Svítková: - školení - Kočičí zahrada, PPP OK, pracoviště Přerov ( metodika předcházení řešení rizikových projevů v chování žáků) Školní metodik prevence - zajistí možnost účasti na akcích dalšího vzdělávání - spolupracuje s vedením školy a s ostatními pracovníky školy - možnost předávat informace a konzultační hodiny umožní po vzájemné domluvě - zajistí přístup k odborné literatuře, DVD ( krizové situace), k vyhlášce MŠMT- Rozpoznání šikany, k PC, k internetu - účastní se řešení rizikových jevů ve škole, jednání s rodiči podle potřeb školy - spolupracuje s oblastním metodikem prevence ( Mgr. I. Oršulíková, v případě potřeby krajský metodik prevence PhDr. Ladislav Spurný) C. pro rodiče - 1x za čtvrt roku pořádáme společné nebo informativní schůzky, na informativní schůzku si zákonný zástupce může domluvit sjednaný čas společně s učitelem a žákem. Při těchto schůzkách hodnotí učitel, zákonný zástupce a žák chování a vzdělávací výsledky ve škole - zákonný zástupce se může kdykoliv obrátit na školu - kvalitní práce učitelů směrem k zákonným zástupcům - seznámit zákonné zástupce s preventivními tématy ve školním řádě a s MPP na společné třídní schůzce - září

10 - seznámit zákonné zástupce s postupem školy v případě krizové situace dle potřeby - účast zákonných zástupců na školních akcích - poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na problematiku zvládání rizikového chování nástěnka MPP - distribuce informačních materiálů - průběžně - odborná pomoc zákonným zástupcům předání kontaktů na odborné organizace - spolupráce se školskou radou 6. Evaluace Nástroje prevence rizikového chování: Formou - dotazníků pro žáky jak se mi líbí ve škole - pozorováním průběžné - zážitkovou pedagogikou modelové situace - způsoby odmítání návykových látek, zvládání stresové situace, rozeznání šikany, práce s maňásky dobro a zlo, prevence virtuálních drog - komunikačními kruhy sezení v kruhu, kde učitel i žák mají rovnoprávné postavení / cílem této metody je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky a vytvářet zdravé klima ve třídě, žáci mohou bezpečně projevit své názory / V případě, kdy dojde k rizikovému chování žáků ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: individuální pohovor se žákem jednání se zákonnými zástupci ve škole (za školu se účastní ŠMP a případně vedení školy) doporučení kontaktu s odborníky v případě nezájmu zákonných zástupců uvědomit sociální odbor MěÚ Hranice v případě hrubých přestupků oznámení Policii ČR Vzhledem k výborné spolupráci se zákonnými zástupci i důslednému sledování chování žáků naší školy k výše uvedeným přestupkům nedochází, žádná opatření jsme doposud neprováděli. Razítko školy: Datum: Podpis ředitele školy: Podpis školního metodika prevence:

11 7. Doplňující informace přílohy Krizový plán školy Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě podezření či výskytu šikany mezi žáky. Prevence a postup v případě řešení šikany Třídní učitel je v pravidelném kontaktu se žáky třídy, na třídnických hodinách se zajímá o problémy žáků a o jejich vzájemné vztahy. V případě výskytu konfliktů se pokouší zjistit jejich příčinu a zamezit dalšímu rozvoji. Všichni pracovníci školy při svém kontaktu se žáky při vyučovacích v areálu školy a na mimoškolních akcích sledují chování žáků vůči sobě navzájem, ve vztahu k žákům zachovávají profesionální přístup. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nejen přímým, ale především nepřímým znaků šikanování (viz příloha č. 1 Metodického pokynu MŠMT /2008-6). V případě podezření na výskyt šikany nebo chování, ze kterého by se mohla šikana vyvinout, neprodleně každý pracovník o věci informuje třídního učitele. Třídní učitel ihned informuje všechny, kteří se třídou pravidelně pracují, požádá je o spolupráci při sledování třídy. Třídní učitel se pokusí získat více informací o vývoji vztahů mezi žáky třídy. Žádný z pracovníků školy žáky nebude předem v této věci kontaktovat ani provádět vyšetřování. Třídní učitel o situaci informuje vedení školy. Při potvrzení podezření na výskyt šikany třídní učitel ve spolupráci s ŠMP a s vedením školy provedou hlubší vyšetření situace. Při šetření postupují podle doporučených metod čl. 6, odst. 3 A, 3 B Metodického pokynu MŠMT / Pokud se vyšetřováním prokáže výskyt šikany v třídním kolektivu, je nutná důsledná ochrana oběti, popř. obětí, informování třídy o výsledcích vyšetřování včetně dalšího postupu a kázeňských opatření pro agresory. S výsledky vyšetřování jsou vedením školy seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci. Informace třídě předá vedení školy ve spolupráci s třídním učitelem, ochranu oběti a sledování třídy zajistí všichni pracovníci. Třídní učitel, popř. vedením školy informuje o výsledcích vyšetřování a dalším postupu zákonné zástupce agresora (agresorů), ale také zákonné zástupce oběti. Stupeň udělených kázeňských opatření a další postup školy se řídí Metodickým pokynem MŠMT /2008-6, čl. 7, 8 a 9 podle závažnosti zjištěných skutečností. Obdobným způsobem se řeší další závažné přestupky žáků. Spolupráce s ostatními odborníky Okresní metodik preventivních aktivit PPP OK, pracoviště Přerov K-centrum Hranice Linka důvěry Městská policie Hranice Kontaktní a krizové centrum Kappa Přerov Sociální odbor MěÚ Hranice Spolupráce s Domem dětí a mládeže v Hranicích

12 Volno-časové aktivity V rámci školní družiny se žáci pravidelně zapojí 1x týdně do sportovního, přírodovědného a šachového kroužku pod vedením p. vychovatele Davida Kristka do tanečního kroužku pod vedením p. uč. Hany Svítkové průběžně ve školním roce se zapojí do hudebních a pohybových nácviků na kulturních akcí Na akcích pořádaných školou společně se školní družinou školní výlet, spaní ve škole, akce se zákonnými zástupci, akce pro obec. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka Co dělat kapesní průvodce krizovými situacemi, Centrum pro bezpečný stát, 2008 My, drogy a Evropa Mgr.Jana Bártová, Sportpropag, 1996 Jak předcházet problémům s návykovými látkami - Prim MUDr. Karel Nešpor,CSc., PhDr. Ladislav Csémy, PaedDr. Hana Pernicová, Sportpropag, 1996 Zdravý způsob života a prevence závislosti Dagmar Nováková, Institut Filia, 1997 Nenič své chytré tělo Claire Raynerová, Sonus, 1997 Drogová závislost MUDr.Jiří Presl, Maxdorf, 1994 Drogy, jak vlastně vypadají - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur, Řekni drogám NE! - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur Alkohol, drogy a vaše děti Prim MUDr. Karel Nešpor,CSc., PhDr. Ladislav Csémy, Sportpropag, 1993 Pro případ ohrožení Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2001 Bolest šikanování Michal Kolář, Portál, 2001 Sebeochrana obyvatelstva - Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2002 Ochrana člověka za mimořádných událostí - Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003 Náměty pro multikulturní výchovu-poznáváme jiné národy E. Cílková, P. Schonerová

13 Stigmata Evropské cebtrum pro práva Romů a Liga lidských práv, 2007 Časopis - Romano Vodori, časopis pro multikulturní mládež - Romea Drogy - MUDr.Jiří Presl, Medea kultur, 2011 DVD: Pravda o drogách Řekni drogám NE! Součástí MPP jsou dotazníky pro zákonné zástupce a žáky zpracované informace o problematice prevence rizikového chování visící na nástěnce školy projekty fotodokumentace deník kulturních a sportovních akcí Důležité kontakty PPP OK, pracoviště Přerov tel PPP OK, pracoviště Olomouc tel K-centrum, pracoviště Hranice tel Linka bezpečí tel Oddělení sociálně-právní ochrany dětí tel Webové kontakty: Další kontakty jsou k dispozici u ŠMP a na nástěnce.

14

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Minimální preventivní program 2015 /2016 ZŠ a MŠ Vejprnice

Minimální preventivní program 2015 /2016 ZŠ a MŠ Vejprnice Minimální preventivní program 2015 /2016 ZŠ a MŠ Vejprnice Obsah: Analýza situace Témata primární prevence Cíle, kterých chceme dosáhnout a ukazatele úspěchu Činnosti nutné k dosažení cíle Hodnocení Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2012/2013

Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2012/2013 Minimální preventivní program Základní školy B. Hrbka a Mateřské školy Leština 2012/2013 Zaměření: Vytváření atmosféry vzájemné důvěry, respektu a bezpečí ve škole. Vstřícná komunikace mezi vyučujícími

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Minimální preventivní program 2016/ 2017

Minimální preventivní program 2016/ 2017 Minimální preventivní program 2016/ 2017 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více