Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls231195/ NÁZEV PŘÍPRAVKU TEMGESIC SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Buprenorphini hydrochloridum 216,0 μg v 1 tabletě odpovídá buprenorphinum 200,0 μg v 1 tabletě Pomocné látky: monohydrát laktosy, mannitol Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Sublingvální tablety Kulaté bílé až smetanově bílé bikonvexní tablety, na jedné straně opatřené znakem, na druhé straně písmeno L. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Užívá se jako silné analgetikum při středně silných až silných bolestech (např. po chirurgických výkonech nebo traumatech, bolestech při maligních onemocněních nebo v terminálních stádiích onemocnění) Dávkování a způsob podání Přípravek se podává sublingválně. Dospělí a děti od 12 let: Jedna až dvě tablety ( g) rozpustit pod jazykem v intervalu 6-8 hodin, anebo podle potřeby. Doporučená zahajovací dávka při středně silných až silných bolestech je jedna tableta každých 8 hodin. Děti do 12 let: Tablety k rozpuštění pod jazykem přípravku TEMGESIC mohou být podány také dětem, které jsou schopny užívat tuto lékovou formu, přičemž se dávka řídí podle tělesné hmotnosti. Doporučuje se podat 3 6 g/kg tělesné hmotnosti po 6 až 8 hodinách. Protože ne všechny děti odbourávají buprenorfin rychleji než dospělí, fixní interval nebo round-the clock dávkování by se nemělo zahájit, dokud nebude vhodný dávkovací interval stanoven na základě klinického pozorování dítěte. Starší pacienti: 1/7

2 Dosavadní výsledky nenaznačují, že by u starších pacientů bylo třeba dávku jakkoli upravovat. U některých starých pacientů se může více zesílit útlum dechového centra, proto se doporučuje dávky snížit, eventuelně prodloužit intervaly mezi dávkami. Dávkování u pacientů s respiračním onemocněním a u pacientů v bezprostředním pooperačním období vyžaduje zvýšenou opatrnost. Tablety se nesmí kousat nebo polykat, k rozpuštění pod jazykem dojde za 5-10 minut Kontraindikace Přípravek nesmí užívat nemocní s přecitlivělostí na buprenorfin či jiná centrálně působící analgetika nebo na pomocné látky přípravku; dále pacienti se závažnou respirační insuficiencí nebo závažnou jaterní insuficiencí Zvláštní upozornění a opatření pro použití Klinické studie a studie na zvířatech prokázaly, že buprenorfin má podstatně nižší schopnost vyvolat závislost než agonisté analgetik. Nicméně by TEMGESIC měl být předepisován a podáván s opatrností pacientům s drogovou závislostí v anamnéze a u emočně labilních pacientů. Přípravek TEMGESIC má určité vlastnosti opioidů, které mohou vyvolat psychickou závislost morfiového typu z důvodu opioidu podobné euforicky působící složce přípravku. TEMGESIC je určen k léčbě bolesti, ne k jejímu předcházení. U pacientů léčených přípravkem TEMGESIC ambulantně je doporučena opatrnost a pečlivé sledování pacienta. Vzhledem k tomu, že TEMGESIC může způsobit ospalost nebo závratě, které mohou být potencovány jinými centrálně působícími látkami včetně alkoholu, ambulantní pacienti musí být varováni před provozováním potenciálně nebezpečných činností, jako je řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Jako ostatní opioidy může buprenorfin v rámci doporučeného terapeutického dávkování vyvolat u pacientů dechovou depresi. Proto je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů se sníženou respirační funkcí: např. u pacientů s akutním astmatickým záchvatem, chronickou obstrukční plicní chorobou, hypertrofií nebo selháním pravé komory v důsledku plicního onemocnění se sníženou respirační kapacitou nebo u pacientů s preexistující respirační depresí, hypoxií a hyperkapnií. Opatrnosti je rovněž třeba u pacientů užívajících léky s respiračním tlumivým účinkem. U pacientů s takovými fyzickými a/nebo farmakologickými rizikovými faktory by měla být dávka snížena přibližně na polovinu. Buprenorfin je metabolizován v játrech a jeho clearance závisí na průtoku krve játry. Zpomalený metabolizmus přípravku u pacientů s rozsáhlým onemocněním jater může vést k zvýrazněnému účinku přípravku i po doporučené dávce. Proto musí být přípravek TEMGESIC podáván s opatrností pacientům s omezenou funkcí jater a pacientům užívajícím jiné látky (např. halotan), které snižují jaterní clearance. Bylo pozorováno, že přípravek zvyšuje tlak ve žlučových cestách na hodnotu typickou pro opioidní analgetika, a proto musí být přípravek podáván s opatrností pacientům s postižením žlučových cest. 2/7

3 S opatrností je třeba podávat přípravek pacientům starším nebo oslabeným a pacientům s těžkým poškozením funkce ledvin, s myxedémem nebo hypotyreózou, s adrenální insufuciencí (Adisonovou chorobou), pacientům s depresí CNS nebo komatem, toxickou psychózou, s hypertrofií prostaty nebo s uretrálním zúžením, s akutním alkoholismem, deliriem tremens nebo kyfoskoliózou. V průběhu léčby přípravkem TEMGESIC má pacient zákaz současného požívání alkoholických nápojů. Buprenorfin, jako jiná silná analgetika, může zvýšit nitrolební tlak. Tento účinek spolu s účinkem respirační deprese může být významně potencován u pacientů s poraněním hlavy, jinou intrakraniální lézí a v jiných stavech, kdy může zvýšení intrakraniálního tlaku způsobit miózu a změny ve stavu vědomí, které mohou skrýt změnu zdravotního stavu u pacientů s poraněním hlavy. Proto je třeba zvýšené opatrnosti při podávání přípravku těmto pacientům. TEMGESIC má narkotické antagonistické vlastnosti, proto může urychlit vznik abstinenčních příznaků u drogově závislých. Nedoporučuje se podávat TEMGESIC pacientům s fyzickou závislostí na narkotikách s výjimkou těch případů, kdy je buprenorfin podáván v rámci lékařské, sociální a psychologické péče. Je třeba zvýšené opatrnosti při podávání přípravku TEMGESIC pacientům dříve léčeným narkotickými analgetiky Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce TEMGESIC nesmí být užíván společně s alkoholickými nápoji a léky obsahujícími alkohol. Alkohol zvyšuje sedativní účinek buprenorfinu, což může negativně ovlivnit činnosti, jako je řízení motorových vozidel a obsluha strojů. Se zvýšenou opatrností je třeba TEMGESIC podávat spolu s: Benzodiazepiny: Tato kombinace může potencovat respirační depresi centrálního původu s rizikem úmrtí; vzhledem k tomu je nezbytné velikost dávky individuálně titrovat a pacienta pečlivě sledovat. Je také nutno zvážit riziko abúzu léku (viz bod 4.4). Ostatními přípravky s tlumícími účinky na centrální nervový systém: ostatními opioidními deriváty (analgetiky a antitusiky); některými antidepresivy, sedativními antagonisty H 1 receptorů; barbituráty a anxiolytiky jinými než benzodiazepiny, neuroleptiky, klonidinem a příbuznými látkami. Tyto kombinace zvyšují útlum CNS a zvyšují riziko při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Na základě zkušeností s morfinem lze soudit na možné potencování účinku opioidů. Respirační a kardiovaskulární selhání byla hlášena u pacientů léčených současně přípravkem TEMGESIC a terapeutickými dávkami diazepamu. Dosud nebyly zjištěny žádné významnější interakce s kokainem. Byla hlášena purpura jako následek možné interakce mezi přípravkem TEMGESIC a fenprokumon. 3/7

4 Studie interakce buprenorfinu s ketokonazolem ukázaly zvýšení koncentrací buprenorfinu a norbuprenorfinu. Pacienti užívající přípravek TEMGESIC by měli být pečlivě monitorováni a v případě, že užívají inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, gestoden, TAO, inhibitor HIV proteáz ritonavir, indinavir, sachinavir), může být žádoucí snížení dávky. Interakce buprenorfinu s induktory CYP3A4 nebyla studována, proto je doporučeno pečlivé monitorování pacientů užívajících TEMGESIC v případě, že jsou jim podávány induktory enzymů (např. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin, rifampicin) Těhotenství a kojení Nejsou k dispozici dostatečné informace pro zhodnocení účinků podávání přípravku těhotným ženám. Na konci těhotenství mohou vysoké dávky, podávané dokonce i krátkodobě, vyvolat vznik respirační deprese u novorozenců. Chronické užívání buprenorfinu v posledních 3 měsících těhotenství může způsobit vznik abstinenčních příznaků u novorozenců. Proto se nedoporučuje užívat buprenorfin v těhotenství. V experimentech na potkanech bylo zjištěno, že buprenorfin může způsobit zastavení laktace. Navíc kojení je kontraindikováno, protože buprenorfin přechází do mateřského mléka Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Ambulantně léčené pacienty je třeba upozornit, že nesmí řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje Nežádoucí účinky Sedace je nejčastěji pozorovaný nežádoucí účinek. Zvláště při použití v pooperační fázi se může objevit spánek, ze kterého však lze pacienta snadno probudit. Méně časté nežádoucí účinky objevující se u 5-10% pacientů byly nausea a závratě. K nežádoucím účinkům, které se objevily u 1-5% pacientů, patřilo pocení, hypotenze, zvracení, mióza, bolest hlavy, hypoventilace. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u méně než 1% pacientů: zmatenost, euforie, slabost/únava, sucho v ústech, nervozita, deprese, nejasná řeč, parestézie, hypertenze, tachykardie, bradykardie, zácpa, dyspnoe, cyanóza, pruritus, diplopie, abnormální vidění, retence moči, tinitus, konjunktivida, Weckenbachova blokáda a psychóza. Další, ne příliš časté nežádoucí účinky byly halucinace, depersonalizace, kóma, dyspepsie, apnoe, vyrážka, tremor, bledost, ztráta chuti k jídlu, dysforie/podrážděnost, průjem, kopřivka a křeče/svalová dyskoordinace. Byl hlášen též bronchospasmus, angioneurotický edém a anafylaktický šok. Během používání buprenorfinu při substituční léčbě byly pozorovány rovněž následující nežádoucí účinky: nespavost, ospalost, mdloba, ortostatická hypotenze, dechová deprese, jaterní nekróza a hepatitida. 4/7

5 U pacientů s výraznou drogovou závislostí může počáteční dávka způsobit abstinenční příznaky, obdobné abstinenčním příznakům, jaké jsou spojeny s podáváním naloxonu. Bezpečnostní profil přípravku TEMGESIC u dětí je srovnatelný s profilem u dospělých pacientů Předávkování Vzhledem ke svým částečným opioidním agonistickým/antagonistickým vlastnostem má buprenorfin velkou šíři bezpečnosti. Ačkoliv antagonistický účinek buprenorfinu může být zřejmý při dávkách o trochu vyšších než je doporučená terapeutická dávka, mohou za určitých okolností terapeutické dávky způsobit klinicky významnou respirační depresi. V případě náhodného předávkování je třeba zahájit obecnou podpůrnou léčbu včetně pečlivého sledování respiračního a kardiálního stavu pacienta. Hlavním symptomem vyžadujícím zákrok je respirační deprese, která může vést k zástavě dechu a smrti. Jestliže pacient zvrací, je nutno zajistit prevenci vdechnutí zvratků. LÉČBA: Měla by být provedena symptomatická léčba respirační deprese, následovaná standardní intenzivní péčí. Musí být zajištěny dýchací cesty pacienta a pomocná nebo řízená ventilace. Pacient by měl být přemístěn do zařízení s úplným resuscitačním vybavením. Použití opioidního antagonisty (např. naloxonu) se doporučuje, navzdory tomu, že může mít jen mírný efekt pro zvrácení respiračních symptomů buprenorfinu v porovnání s jeho účinky na úplné agonistické opioidy. Při použití opioidního antagonisty (např. naloxonu) je třeba vzít v úvahu dlouhé trvání účinku přípravku TEMGESIC. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Analgetikum, anodynum ATC kód: N02AE01 Mechanismus účinku Léčivá látka přípravku TEMGESIC, buprenorfinium-chlorid, je silné analgetikum s dlouhodobým působením, které vykazuje silně narkotické, agonistické a antagonistické vlastnosti. Buprenorfin je přibližně 30 krát účinnější než morfin a v terapeuticky srovnatelných dávkách má stejný efekt účinku a kvality analgezie, ale delší dobu trvání při parenterálním podání 0,3 mg buprenorfinu dospělým pacientům jsou analgetické účinky a účinky na útlum dechového centra srovnatelné jako po podání 10 mg morfiniumsulfátu Farmakokinetické vlastnosti Po podání buprenorfinu dochází k jeho rychlé absorpci bukální sliznicí a následnému pomalému transportu do systémové cirkulace. Téměř veškeré polknuté množství je ve střevní stěně a játrech rychle metabolizováno. Analgetický účinek je dán interakcí se specifickými opioidními receptory v centrálním nervovém systému. Dlouhodobá účinnost (6-8 hodin) se vysvětluje vysokou afinitou k tukům a vysokou afinitou k opioidním receptorům. Buprenorfin 5/7

6 mimoto tlumí kašel a působí depresoricky na dýchání. Je-li buprenorfin podán po čistých opioidních agonistech, může při velkých dávkách vzniknout antagonický účinek, t.j. účinek agonistů jako je např. morfin může být oslaben nebo zrušen a nahrazen účinkem přípravku TEMGESIC, neboť TEMGESIC může vytlačit čisté agonisty z receptorů. To však platí jen při vysokých dávkách. Při normálním terapeutickém dávkování je k dispozici dostatek volných receptorů, takže k žádnému vytlačení nedojde. Buprenorfin se ústní sliznicí rychle vstřebává a dostává se tak přímo na místo účinku v centrálním nervovém systému. Účinek se obvykle dostaví během 30 minut. Buprenorfin je odbouráván dealkylací a glukuronidací v játrech. Až asi 70 % nezměněného buprenorfinu a jeho metabolitů se vyloučí po parenterálním podání v průběhu 7 dnů stolicí. Pomalé vylučování stolicí je způsobeno enterohepatálním oběhem. Při sublingvální aplikaci se využije 55 % podaného léku Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti V preklinických studiích nebyly zjištěny žádné nálezy, které by měly význam pro bezpečné podávání přípravku. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mannitol, povidon 40, magnesium-stearát, kyselina citronová, dihydrát citronanu sodného 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se Doba použitelnosti 3 roky 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C Druh obalu a velikost balení Bílý PVC/Al blistr, krabička Balení 10, 20, 50, 100 x 0,2 mg Na trhu nemusí být všechny velikosti balení Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI RB Pharmaceuticals Limited, Slough, Berkshire, Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 65/039/02-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 6/7

7 / DATUM REVIZE TEXTU /7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX Horký nápoj Černý rybíz COLDREX Horký nápoj Citron prášek pro přípravu perorálního

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls244743/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Panadol Novum 500 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně.

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sycrest 10 mg sublingvální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna sublingvální tableta obsahuje asenapinum 10 mg (ve formě maleátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Oramellox 15 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocné látky: E 421: mannitol 252,6 mg, E 420: sorbitol

Více

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nortrilen potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis).

Tablety s repaglinidem jsou bílé, kulaté a konvexní s vyrytým logem společnosti Novo Nordisk (býk Apis). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoNorm 0,5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 0,5 mg repaglinidum. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Tablety

Více

200-400 mg ibuprofenu

200-400 mg ibuprofenu SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibuberl 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400 mg. Úplný seznam pomocných látek viz

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Sp. zn. sukls77529/2011

Sp. zn. sukls77529/2011 Sp. zn. sukls77529/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls221107/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONACE COMBI 20 mg/12,5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Sp.zn. sukls133137/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glemid 2 mg, tablety Glemid 3 mg, tablety Glemid 4 mg, tablety Glemid 6 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glimepiridum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls15523/2011 a příloha ke sp.zn. sukls120559/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU HELICID 10 ZENTIVA Enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rosuvastatinum calcicum 5,20 mg, 10,40 mg,

Více