Recenze a zprávy. 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2. 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recenze a zprávy. 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2. 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku... 5"

Transkript

1 Recenze a zprávy 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku ) Ondřej Ševeček, recenze v Českém časopisu historickém... 7

2 HOLUBOVÁ, Michaela: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. In: Historická demografie 31, 2007, Sociologický ústav AV ČR Praha 2007, s (ISSN , ISBN ). Martin Jemelka, Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007, 230 s., ISBN Po té, co před půlstoletím představovaly hornické kolonie v ostravsko-karvinském revíru ústřední téma pro celou řadu badatelů, se nyní k tomuto po několik let opuštěnému tématu vrací mladý ostravský historik. Martin Jemelka si za předmět svého studia vybral největší z ostravských kolonií, hornickou osadu dolu Šalomoun, a její osudy a život osazenstva sledoval v období od vzniku kolonie na přelomu 60. a 70. let 19. století až po druhou světovou válku, po jejímž ukončení prošla kolonie zásadní proměnou v rámci socialistické urbanizace a nakonec byla asanována. Již výběr pramenů svědčí o širokém záběru práce. Stěžejním materiálem byly autorovi sčítací operáty z let 1890, 1910 a 1930, které mu posloužily zejména pro rozsáhlou kapitolu věnovanou demografickému vývoji kolonie. Při podrobném popisu stavebního vývoje vycházel ze stavebních spisů. Zajímavé jsou části zabývající se každodenností života obyvatel, stranou autorova zájmu proto nezůstal ani dobový tisk, školní kroniky, živnostenské rejstříky, četný ikonografický materiál a v neposlední řadě důležitým pramenem byla autorovi pamětnická vyprávění. V prvních částech své práce autor čtenáře seznamuje s prameny a literaturou a uvádí do problematiky dělnických kolonií jakožto specifických sídelních center s charakteristickými prvky urbanistickými i demografickými. Nechybí kapitola věnovaná dějinám samotného dolu Šalomoun. Následující pasáže knihy již přinášejí výsledky vlastního autorova bádání. Martin Jemelka sledoval při svém studiu tři okruhy otázek, problematiku prostoru, demografické charakteristiky populace a každodenní život v kolonii. Na několika místech se autorovi znovu navrací téma prostoru, které nahlíží podrobněji a z více hledisek než jeho předchůdci. Zajímá se jak o vlastní prostor kolonie samotné, tak jejího okolí, jejichž vzájemným vztahem se rovněž zaobírá. Nejprve se do centra jeho zájmu dostala dopravní dostupnost osady a úroveň infrastruktury v kolonii. Sleduje, jakou roli pro život v kolonii měla její poloha v blízkosti průmyslových podniků, kam docházela většina obyvatel kolonie za prací, a zároveň v blízkosti městského centra. Za zásadní pro charakter populace osady považuje vliv železnice, neboť ještě před vznikem kolonie byla Moravská Ostrava železnicí spojena s hlavními imigračními oblastmi. Popisuje stavební vývoj kolonie, osadu postupně zaplňuje jednotlivými domy, ubytovnami, konzumy, hospodami, mateřskými školkami, obecními školami, kostely, hřišti. Venkovní prostor mezi domy, ulice, nároží domů a nejrůznější zákoutí, získal v kolonii přeplněné obyvateli nezaměnitelné funkce komunikační a socializační. Zde se odehrávala podstatná část života, o intimitě dělnických bytů lze podle autora plně hovořit až v meziválečném období. Specifickým rysem a pro život dělníků v kolonii nepostradatelnou součástí sídliště pak byly podle autora malé zahrádky mezi jednotlivými domy, díky nimž získala osada ojedinělý agrárně-industriální ráz. Zahrádky poskytovaly horníkům důležitý zdroj potravin a příchozím ze zemědělských regionů tak zároveň dávaly možnost snáze se přizpůsobit zcela jinému způsobu života, než byli dosud navyklí. 2

3 Další pohled na prostor v kolonii nachází autor v souvislosti se sociálně homogenním charakterem místního osazenstva a klade si otázku, do jaké míry vytvářela kolonie uzavřený sociální ostrov. Autor hledá vazby k širšímu středostavovskému okolí osady a nachází je především v dětech, které příliš nehleděly na společenské rozdíly, a v dělnických dcerách, jež se před sňatkem uplatňovaly coby posluhovačky v domácnostech maloburžoazních vrstev a nové návyky přenášely později do svých vlastních rodin. Na tomto místě se autor pozastavuje u spolkového života v kolonii, rozepisuje se o stranických a odborových organizacích, jež nacházely mezi osadníky kolonie své členy. Při práci se sčítacími operáty postupoval autor metodou kompletní excerpce a podařilo se mu tak postihnout biologické, sociální i kulturní struktury populace osady ve vytýčeném období. Sčítací operáty umožňují nahlédnout dynamiku vývoje, což je v případě dané lokality obzvláště patrné, navíc jak autor poznamenává, kolonie dolu Šalomoun může být díky své velikosti a hustotě osídlení brána za modelový příklad populačního vývoje moravskoostravských kolonií. Autorovi se skutečně podařilo vytěžit z použitého pramenného materiálu maximum. Přináší informace o teritoriálním původu obyvatelstva, o struktuře populace podle pohlaví, věku, rodinného stavu, ale i podle vzdělání, zaměstnanosti, národnosti či náboženství. Zabývá se také podobou rodiny a domácnosti, kde zejména v počátečním období sehrávali nezanedbatelnou roli početní nocležníci a podnájemníci, jejichž přítomnost příliš nepřispívala k uspokojivým rodinným poměrům, autor v této souvislosti hovoří o polootevřené rodinné struktuře, pro kultivaci životní situace horníků bylo klíčové právě odstranění nocležnictví. Martin Jemelka postupně vykresluje obraz vývoje kolonie od živelně budované hornické osady s vysokým počtem imigrantů po stabilizované dělnické sídliště reprodukované z vlastních zdrojů. Přitom nezůstává pouze u popisu charakteristických znaků hornických sídlišť, ale dívá se po příčinách změn, ke kterým zde docházelo. V české historiografii jsou ojedinělými autorovy pasáže řešící problematiku každodennosti v dělnických kolonií, pojímání času a prostoru, stravování a odívání. Důležitým zdrojem informací mu tady byla pamětnická vyprávění, kterých používá jako plnohodnotného pramene, nikoliv jen v roli ilustrativních obrázků. Tuto kapitolu otevírá pohledem na subjektivní vnímání lidí z kolonie prostoru a času, jehož rytmus udávaly průmyslové podniky. Provádí čtenáře hornickým rokem se všemi rodinnými událostmi, církevními a státními svátky, zavádí ho do prvomájového průvodu a zároveň tak ukazuje místa, kde se setkávali sousedé a kam lidé odcházeli trávit volný čas. Díky pamětníkům se autor dostává přímo do domácností, a popisuje svět v kolonii očima dětí, mužů, žen a důchodců. Každá tato skupina pochopitelně zažívala svou každodennost jinak, způsob života však určovala mužská složka populace. Muži poznamenaní tvrdou prací v dolech často ve vztahu ke svému okolí uplatňovali fyzickou sílu, na druhé straně však vychovávali své syny k solidaritě. Muži také byli jediní, kteří skutečně disponovali volným časem. Naopak ženy, dělnické matky, na které s obdivem a úctou vzpomínali pamětníci, vedly samy celou domácnost a vychovávaly děti. Autor se pozastavuje nad problematikou socializace a emancipace hornických žen, které po svém příchodu do kolonie musely čelit zcela novým úkolům, a srovnává jejich situaci s jinými průmyslovými odvětvími. Nechybí ani proces dětské socializace se všemi klady a zápory vlivu hornické kolonie, důležité byly v tomto ohledu kontakty se sousedy a zejména starými obyvateli sídliště. Přítomnosti hornických důchodců v kolonii přikládá autor mimořádnou váhu, neboť senioři zde byli zárukou stability osady, zosobňovali paměť místa. Přes idealistická vyprávění lidí, kteří v kolonii prožili své dětství a mládí, autor nezapomíná i na odvrácenou stranu kolonie, na problémy s kriminalitou, alkoholismem a prostitucí. Závěr práce je věnován osudům několika postav a postaviček známých po celé kolonii, ke kterým se pamětníci často ve vzpomínkách vraceli. 3

4 Autor předkládá čtenáři ojedinělou práci, která poprvé v českém prostředí nabízí ucelený pohled na život v dělnické kolonii. Z mnoha aspektů nahlíží vývoj kolonie od prvopočáteční nestabilní osady s vysokou mírou zabydlenosti s mnoha negativními dopady na život lidí po stabilizovanou osadu se sousedskými vazbami, bohatou spolkovou činností a s plnou občanskou vybaveností. Izolovaný polovenkovský sídelní útvar se transformoval do předměstského sídliště, které se otevíralo svému okolí. Martin Jemelka tak dochází ke stanovení periodizace existence kolonie, charakterizuje jednotlivá období, pečlivě postihuje změny, k nimž docházelo v mnoha oblastech života v kolonii. Nakonec lze jen litovat, že čtivá práce, která jistě osloví čtenáře, nedostala zajímavější grafickou podobu, zvláště otištěná obrazová dokumentace, plány kolonie a dobové fotografie, téměř pozbyla v daném provedení vypovídací hodnoty. Michaela Holubová 4

5 POPELKA, Petr: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. In: Slezský sborník, 106, 2008, č. 1, s (ISSN ). Jemelka, Martin: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 230 s., ISBN Česká literatura okruhu sociálních dějin je od roku 2007 bohatší opět o jednu kvalitní monografii, věnující se navíc v současnosti nepříliš frekventovanému tématu. Jestliže se velká část českých historiků hospodářských a sociálních dějin aktuálně věnuje spíše výzkumům sociálních elit či středních vrstev, autor soustředil své síly na oblast formující se dělnické society. Vznikla tak práce, navazující na půlstoletí staré výzkumy problematiky hornických kolonií ostravsko-karvinského revíru, které se však nedočkaly zamýšlené syntézy a zůstaly nedokončeným torzem. To ovšem neznamená, že by Martin Jemelka pouze oprášil zapomenuté rukopisy a koncepce. Autor neměl ambici po letech sepsat kompletní syntézu vývoje hornických kolonií ostravsko-karvinského revíru. Naopak svoji pozornost zaměřil na analýzu největšího moravskoostravského hornického sídliště - kolonii Dolu Šalamoun - od jejího založení na přelomu 60. a 70. let 19. století až do epochy socialistické urbanizace, která přinesla úpadek a následnou asanaci většiny dělnických kolonií. Recenzované dílo představuje oproti starším vzorům citelný posun směrem k moderní sociálně-historické analýze. Tento trend je znát především po stránce metodické. Autor se zjevně inspiroval zahraničními výzkumy (zvláště výzkumy německého dělnictva, např. citovaný Leben in Eisenheim, 1980), což přináší komplexní, transdisciplinární pohled na celou problematiku. V řadě pasáží tak autor přechází do oblasti na pomezí vědních disciplín, především historické demografie, historické geografie a etnografie. Všestrannost pohledu se konkrétně promítá v široké demografické analýze obyvatelstva kolonie, standardní analýze sociálních struktur a institucí i v široce pojatých dějinách každodennosti. Tomu odpovídá také dostatečně široká pramenná základna práce. Autor využil jak písemných pramenů různé provenience (sčítací operáty, stavební spisy, dobový tisk) tak informací pamětníků (metoda Oral History), jejichž limitů si je však tvůrce vědom. Práce je logicky rozčleněna do devíti oddílů. V úvodních dvou kapitolách autor prokazuje suverénní znalost dosavadních výsledků bádání v dané oblasti a domácí a základní zahraniční literatury. Ve stručnosti představil také dělnické kolonie jako specifické útvary sídelní, demografické a sociální. V těchto třech základních rovinách následně analyzuje hornickou kolonii Dolu Šalamoun. Vlastní jádro práce sestává z kapitol čtyři až osm. Ve čtvrté kapitole detailně popisuje základní prostorové informace o kolonii, včetně dopravně-komunikační pozice, ovlivňující prostorovou mobilitu obyvatel kolonie, a sítě veřejné infrastruktury. Autor se zvlášť podrobně zabývá stavebním vývojem kolonie, včetně prostorových dispozic jednotlivých typů domů a bytů, ovlivňující životní podmínky a životní standard obyvatel kolonie. Velká část práce (pátá kapitola) se věnuje biologickým, kulturním a sociálním strukturám obyvatelstva kolonie. Autor zde nezapře svoji původní orientaci na historickou demografii. Zvláště analýza struktur rodin a domácností tvoří vlastní jádro práce, na níž jsou logicky navázány následné historicko-sociologické úvahy. Sedmá kapitola se zabývá nejbližším okolím kolonie, které vytvářelo sociální a kulturní zázemí šalamounské kolonie. Autor se věnuje vývoji základních a nejdůležitějších institucí občanské vybavenosti (obchody, živnosti, hospody, vzdělávací zařízení, církevní objekty) a jejich vlivu na každodenní život obyvatel kolonie. Dopravně- 5

6 komunikační pozice kolonie, její prostorové uspořádání i biologické a sociální struktury obyvatel vytvářely prostor pro spolkový a politický život v kolonii. Šalamouna, vyvíjející se jako sociální ostrov, je charakterizována jako sociální prostor s vlastními spolky i specifickým politickým životem. Za velmi zdařilou a v české historiografii doposud ojedinělou považuji kapitolu věnující se každodennosti života obyvatel hornické kolonie. Autor líčí každodennost hornické kolonie pohledem různých sociálních kategorií: dětí, mužů, žen, penzistů i sousedů. Díky využití vzpomínek pamětníků tak dociluje mimořádně plastického pohledu na všední i sváteční život obyvatel Šalamouny. Pamětnických vyprávění však nebylo užito jen jako ilustračního materiálu, ale naopak v práci tvoří podstatný a plnohodnotný text. Díky tomu aktéři popisovaných událostí znovu vstupují do minulého děje, aby se podílely na jeho znovuzrození. Pochopitelnou idealizaci starých časů ve vzpomínkách pamětníků však Martin Jemelka koriguje výzkumem archivního materiálu. Tím se dostává také ke stinným stránkám života v koloniích a v průmyslových velkoměstech vůbec ke kriminalitě, prostituci, alkoholismu a sebevraždám. Dílo Martina Jemelky je prací, ve které nezbývá recenzentovi mnoho prostoru pro formulaci obvyklých formálních či věcných výtek. Je tomu také proto, že byla kniha recenzována těmi nejpovolanějšími historiky v daném tématu (Milan Myška, Jitka Noušová, Oldřich Klepek). Jistě nejslabší stránkou nové knihy je její opravdu nízká grafická úroveň. Přiložené grafy, plány a fotografie neodpovídají čtivému a vědecky fundovanému textu. Mnohdy ztrácejí svoji vypovídací hodnotu a tím i smysl. Stejně tak by měl být ujednocen formát jednotlivých stran i styl poznámkového aparátu. Uvedené výtky, směřované spíše vydavateli, však nesnižují vědecky velmi přínosnou a koncepčně precizní práci. Uvedenou monografii mohu vřele doporučit každému, kdo se zabývá problematikou sociálního vývoje éry modernizace. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. katedra historie FF OU 6

7 ŠEVEČEK, Ondřej: Martin Jemelka, Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. In: Český časopis historický, 106, 2008, č. 2, s (ISSN ). Martin Jemelka, Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007, 230s. (ISBN ). K bohaté literatuře, v níž jsou publikovány výsledky demografických, sociálních a sídelních výzkumů Ostravské průmyslové oblasti, přibyla v roce 2007 zajímavá monografie, jejíž autor se rozhodl předložit veřejnosti knihu, která by uceleně mapovala život v největší moravskoostravské hornické kolonii dolu Šalomoun od doby jejího založení až do jejího úpadku ( ), spojeného s nástupem tzv. socialistické urbanizace. Již na úvod je možno předeslat, že kniha mladého ostravského historika stanovený záměr úspěšně naplňuje a stává se v řadě ohledů vzorovou a pro české sociální dějiny potřebnou monografií, detailně rekonstruující život v jedné typické industriální sídlení lokalitě. Problematika hornických kolonií byla od 50. let 20. století frekventovaným tématem, a to nejen v rámci historických a etnografických výzkumů, ale např. i ve výzkumech sídelních geografů. V tomto smyslu kniha po mnohaleté odmlce znovu otevírá staré téma. Ve srovnání s dosud publikovanou literaturou představuje ale v mnoha ohledech značný posun kupředu, a to nejen metodicky (autorova obeznámenost se zahraničním bádáním), ale i snahou o komplexní pohled na problematiku a pokusem o syntézu dosud hlavně dílčím způsobem uplatňovaných přístupů. Autor se fundovaně pohybuje na metodicky, žánrově a u nás bohužel často i fakticky oddělených badatelských polích několika historických subdisciplín v širokém spektru od historické demografie a tradičně pojatých analýz sociálních struktur a institucí až po dějiny každodennosti a oral history. Přehledným a logickým rozvržením textu se mu daří představit výsledky zkoumání tak, že tvoří kompaktní celek s vysokou výpovědní hodnotou o způsobu života v sociálním mikrokosmu kolonie a dává tak vzniknout určitému druhu totální historie malého, jasně vymezitelného a uchopitelného sídelního celku. Monografie je strukturována do osmi kapitol, které čtenáře provázejí jasně vymezenými tematickými okruhy. V úvodní kapitole je mj. předložen i brilantní přehled výsledků dosavadního studia dělnických sídlišť. Po vstupní kapitole následuje obecný oddíl vymezující kolonie jako specifický útvar sídelní, demografický a sociální. Třetí kapitola pojednává o historii dolu a kolonie Šalomoun. Čtvrtá sumarizuje základní prostorové informace o kolonii (poloha, doprava a dopravní dostupnost, síť veřejných komunikací a infrastruktura, stavební vývoj, hornická hospodářství, životní podmínky a bytový standard). Jádro práce tvoří kapitoly pět až osm: v páté autor detailně rekonstruuje populační struktury kolonie, přičemž podkapitoly jsou zaměřeny na analýzy teritoriálního původu a biologických, kulturních a sociálních znaků obyvatel. Značná pozornost je věnována i prozkoumání struktury rodin a domácností. Tato analytická část vytváří skelet, na němž jsou vystavěny další části práce a který ukotvuje následující autorovy sociologické úvahy a interpretace v sociální realitě sledovaného prostoru. Šestý oddíl podrobně mapuje základní instituce, zařízení a služby podstatné pro život kolonie a rozkrývá proces zkvalitňování občanské vybavenosti v rámci sídliště i okolí (blízkost pracoviště a průmyslových podniků, vzdělávací zařízení, kostely a církevní instituce, pečovatelská zařízení a služby, místa relaxace). Sedmá kapitola je zaměřena na orientaci kolonie na okolí: autor se věnuje mj. spolkovému a politickému životu obyvatel. Obsáhlá a v domácí historiografii ojedinělá závěrečná kapitola tematizuje konstanty každodenního 7

8 života v hornické kolonii. Zabývá se chápáním prostoru a času obyvateli Šalomouny, pracovními podmínkami mužů, dětským a ženským světem, postavením starých lidí a sousedskými formami, projevy hmotné kultury, a konečně i otázkami negativních projevů soužití a patologickými společenskými jevy. V závěru autor sumarizuje výsledky práce, pokouší se vymezit její přínos pro studium zvolené problematiky a označuje některé otázky, kterým by měla být věnována pozornost v navazujících výzkumech. K vlastnímu textu jsou připojeny i rozsáhlé přílohy sestávající z tabulek a grafů, obrazové dokumentace, podrobného soupisu pramenů a literatury a seznamu zkratek. Publikace je opatřena jmenným a místním rejstříkem a také rejstříkem institucí, podniků a společností. Kniha doplňuje dosavadní výzkumy dělnických sídlišť o řadu modelových výsledků, aplikovatelných i při komparaci Ostravska s jinými průmyslovými oblastmi nejen v České republice. Autor např. prokazuje vliv prostoru a jeho členění na komunikační možnosti obyvatel a socializační postupy v dělnických sídlištích. Podrobně je v knize rozpracována instituce lokálního sousedství a jeho forem. Je třeba ještě zdůraznit jednu kvalitu recenzované knihy její kultivovaný styl a místy až literární čtivost textu, který čtenáři zpřítomňuje specifickým rytmem pulzující život zaniklého společenství. Monografie, která zpracovává vědecky i společensky velmi aktuální téma, má proto naději, že nalezne cestu k širšímu okruhu čtenářů, ale i k pracovníkům obecních samospráv, urbanistům a architektům. Publikace prošla před vydáním důkladným recenzním řízením historiků Oldřicha Klepka, Milana Myšky a Jitky Noušové. Recenzentovi tak nezbývá mnoho prostoru pro formulaci obvyklých formálních výtek či věcných nedostatků práce. V tomto ohledu stojí za zmínku autorova chybná teze o primátu Ostravska v rámci českých zemí co se rozšíření způsobu hromadného ubytování dělnictva v kasárnách a závodních koloniích týče (s. 21). Toto tvrzení neobstojí při komparaci bytové situace ostravského dělnictva s poměry ve zlínském průmyslovém centru. Monografie je vystavěna na rozsáhlé pramenné bázi, ale např. v oblasti počtu a struktury pamětnických výpovědí je možno najít určité rezervy. Na druhou stranu je ale nutno zdůraznit, že kvalita získaných vzpomínek nezávisí jen na snaze a vůli badatele, ale na celé řadě mnohdy neovlivnitelných okolností. Co se využití existující zahraniční literatury týče, je třeba říci, že autor oprávněně zaměřil svou pozornost na práce německé a polské. Přes jasnou zakotvenost výzkumu ve středoevropském prostoru však není možné zcela pominout základní práce z anglosaském prostředí. Jejich využití by autorův výzkum posunulo nejen po metodické stránce. Výše formulované nedostatky je třeba chápat pouze jako poznámky na okraj jinak všestranně a precizně koncipované knihy. Za její největší nedostatek považuji nedostatky vydavatelské. Je škoda, že kultivovaným a životným textům se nedostalo alespoň standardní grafické úpravy a potřebného doplnění v podobě obrazové dokumentace. To totiž jinak velmi ambiciózní knihu poškozuje především s ohledem na její šance u potencionálních čtenářů. PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Filozofický ústav Akademie věd České republiky 8

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

Detail posudků k projektu Posudek č. 1

Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Originalita Téma zcela nové a důležité i v mezinárodním kontextu, zásadním způsobem posouvající úroveň poznání v dané oblasti. Cíle a hypotézy Cíle jednoznačně definované,

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Nová publikace o e-learningu

Nová publikace o e-learningu Nová publikace o e-learningu Zounek, Jiří. E-learning jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2 Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 doc. PhDr. Michal Šmigel, Ph.D. proděkan FF UMB Tajovského 40 974 01, Banská Bystrica

Více

Skupinová bilance absolventů

Skupinová bilance absolventů Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Zpráva z evaluačního nástroje Výstup

Více

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky vojenského a leadershipu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století

Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny pohraničí Česka v 2. polovině 20. století VÝZKUMY SÍDEL ZANIKLÝCH V POHRANIČÍ ČESKA PO ROCE 1945: MEZIOBOROVÝ POHLED Zdeněk Kučera (Univerzita Karlova v Praze) Zánik, trvání a obnova: zanikání sídel jako nedílná součást proměn kulturní krajiny

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ. Šárka Zapletalová a kolektiv

KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ. Šárka Zapletalová a kolektiv KRIZOVÝ MANAGEMENT PODNIKU PRO 21. STOLETÍ Šárka Zapletalová a kolektiv Recenze: Doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D., Univerzita obrany v Brně Autoři jednotlivých kapitol: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. kapitola

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

Udělejme něco pro seniory!.. Spočítejme je! (4. díl)

Udělejme něco pro seniory!.. Spočítejme je! (4. díl) 1 Sdělení redakce Čtenáři zřejmě neunikne, že v miniseriálu Jiří Koláře byl předřazena čtvrtá část. Autor se v ní věnuje údajům o rozmístění seniorů podle městských obvodů Ostravy. Posun v pořadí vyvolal

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM.1/ 01/ 02/04 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Dílčí cíl 006 (FAST) Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy Co jsme slíbili a kam jsme došli? 14. koordinační schůzka řešitelů projektu Hnanice, 21.-23.9. 2011 Oddělení socioekonomie

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (bc.) na akademický rok 2014/2015

TEST K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE pro obor POLITICKÁ A KULTURNÍ GEOGRAFIE (bc.) na akademický rok 2014/2015 Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 30. dubna 22 IČ 61988987 DIČ CZ61988987 701 03 Ostrava Česká republika telefon +420 597 460 228 Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 fax

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Resumé: Téma Archeologický výzkum historického jádra Prahy je pro svou šíři uchopitelné různými způsoby. Jedním z nich je problematika odborné likvidace historických souvrství s cílem přeměnit stratigrafii

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Metodická pomoc CÍLE SEMINÁŘE ČASOVÝ HARMONOGRAM BP JAK STANOVIT CÍLE A STRUKTURU ÚVOD A ZÁVĚR PRÁCE OBSAHOVÁ NÁPLŇ JAK PRACOVAT S LITERATUROU

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie Sociologie (B_Soc) Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Bakalářské studium Garant předmětu:. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Mgr. O. Roubal prof. Ing. F. Zich, DrSc. PhDr.

Více