Recenze a zprávy. 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2. 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku... 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recenze a zprávy. 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2. 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku... 5"

Transkript

1 Recenze a zprávy 1) Michaela Holubová, recenze v Historické demografii. 2 2) Petr Popelka, recenze ve Slezském sborníku ) Ondřej Ševeček, recenze v Českém časopisu historickém... 7

2 HOLUBOVÁ, Michaela: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. In: Historická demografie 31, 2007, Sociologický ústav AV ČR Praha 2007, s (ISSN , ISBN ). Martin Jemelka, Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007, 230 s., ISBN Po té, co před půlstoletím představovaly hornické kolonie v ostravsko-karvinském revíru ústřední téma pro celou řadu badatelů, se nyní k tomuto po několik let opuštěnému tématu vrací mladý ostravský historik. Martin Jemelka si za předmět svého studia vybral největší z ostravských kolonií, hornickou osadu dolu Šalomoun, a její osudy a život osazenstva sledoval v období od vzniku kolonie na přelomu 60. a 70. let 19. století až po druhou světovou válku, po jejímž ukončení prošla kolonie zásadní proměnou v rámci socialistické urbanizace a nakonec byla asanována. Již výběr pramenů svědčí o širokém záběru práce. Stěžejním materiálem byly autorovi sčítací operáty z let 1890, 1910 a 1930, které mu posloužily zejména pro rozsáhlou kapitolu věnovanou demografickému vývoji kolonie. Při podrobném popisu stavebního vývoje vycházel ze stavebních spisů. Zajímavé jsou části zabývající se každodenností života obyvatel, stranou autorova zájmu proto nezůstal ani dobový tisk, školní kroniky, živnostenské rejstříky, četný ikonografický materiál a v neposlední řadě důležitým pramenem byla autorovi pamětnická vyprávění. V prvních částech své práce autor čtenáře seznamuje s prameny a literaturou a uvádí do problematiky dělnických kolonií jakožto specifických sídelních center s charakteristickými prvky urbanistickými i demografickými. Nechybí kapitola věnovaná dějinám samotného dolu Šalomoun. Následující pasáže knihy již přinášejí výsledky vlastního autorova bádání. Martin Jemelka sledoval při svém studiu tři okruhy otázek, problematiku prostoru, demografické charakteristiky populace a každodenní život v kolonii. Na několika místech se autorovi znovu navrací téma prostoru, které nahlíží podrobněji a z více hledisek než jeho předchůdci. Zajímá se jak o vlastní prostor kolonie samotné, tak jejího okolí, jejichž vzájemným vztahem se rovněž zaobírá. Nejprve se do centra jeho zájmu dostala dopravní dostupnost osady a úroveň infrastruktury v kolonii. Sleduje, jakou roli pro život v kolonii měla její poloha v blízkosti průmyslových podniků, kam docházela většina obyvatel kolonie za prací, a zároveň v blízkosti městského centra. Za zásadní pro charakter populace osady považuje vliv železnice, neboť ještě před vznikem kolonie byla Moravská Ostrava železnicí spojena s hlavními imigračními oblastmi. Popisuje stavební vývoj kolonie, osadu postupně zaplňuje jednotlivými domy, ubytovnami, konzumy, hospodami, mateřskými školkami, obecními školami, kostely, hřišti. Venkovní prostor mezi domy, ulice, nároží domů a nejrůznější zákoutí, získal v kolonii přeplněné obyvateli nezaměnitelné funkce komunikační a socializační. Zde se odehrávala podstatná část života, o intimitě dělnických bytů lze podle autora plně hovořit až v meziválečném období. Specifickým rysem a pro život dělníků v kolonii nepostradatelnou součástí sídliště pak byly podle autora malé zahrádky mezi jednotlivými domy, díky nimž získala osada ojedinělý agrárně-industriální ráz. Zahrádky poskytovaly horníkům důležitý zdroj potravin a příchozím ze zemědělských regionů tak zároveň dávaly možnost snáze se přizpůsobit zcela jinému způsobu života, než byli dosud navyklí. 2

3 Další pohled na prostor v kolonii nachází autor v souvislosti se sociálně homogenním charakterem místního osazenstva a klade si otázku, do jaké míry vytvářela kolonie uzavřený sociální ostrov. Autor hledá vazby k širšímu středostavovskému okolí osady a nachází je především v dětech, které příliš nehleděly na společenské rozdíly, a v dělnických dcerách, jež se před sňatkem uplatňovaly coby posluhovačky v domácnostech maloburžoazních vrstev a nové návyky přenášely později do svých vlastních rodin. Na tomto místě se autor pozastavuje u spolkového života v kolonii, rozepisuje se o stranických a odborových organizacích, jež nacházely mezi osadníky kolonie své členy. Při práci se sčítacími operáty postupoval autor metodou kompletní excerpce a podařilo se mu tak postihnout biologické, sociální i kulturní struktury populace osady ve vytýčeném období. Sčítací operáty umožňují nahlédnout dynamiku vývoje, což je v případě dané lokality obzvláště patrné, navíc jak autor poznamenává, kolonie dolu Šalomoun může být díky své velikosti a hustotě osídlení brána za modelový příklad populačního vývoje moravskoostravských kolonií. Autorovi se skutečně podařilo vytěžit z použitého pramenného materiálu maximum. Přináší informace o teritoriálním původu obyvatelstva, o struktuře populace podle pohlaví, věku, rodinného stavu, ale i podle vzdělání, zaměstnanosti, národnosti či náboženství. Zabývá se také podobou rodiny a domácnosti, kde zejména v počátečním období sehrávali nezanedbatelnou roli početní nocležníci a podnájemníci, jejichž přítomnost příliš nepřispívala k uspokojivým rodinným poměrům, autor v této souvislosti hovoří o polootevřené rodinné struktuře, pro kultivaci životní situace horníků bylo klíčové právě odstranění nocležnictví. Martin Jemelka postupně vykresluje obraz vývoje kolonie od živelně budované hornické osady s vysokým počtem imigrantů po stabilizované dělnické sídliště reprodukované z vlastních zdrojů. Přitom nezůstává pouze u popisu charakteristických znaků hornických sídlišť, ale dívá se po příčinách změn, ke kterým zde docházelo. V české historiografii jsou ojedinělými autorovy pasáže řešící problematiku každodennosti v dělnických kolonií, pojímání času a prostoru, stravování a odívání. Důležitým zdrojem informací mu tady byla pamětnická vyprávění, kterých používá jako plnohodnotného pramene, nikoliv jen v roli ilustrativních obrázků. Tuto kapitolu otevírá pohledem na subjektivní vnímání lidí z kolonie prostoru a času, jehož rytmus udávaly průmyslové podniky. Provádí čtenáře hornickým rokem se všemi rodinnými událostmi, církevními a státními svátky, zavádí ho do prvomájového průvodu a zároveň tak ukazuje místa, kde se setkávali sousedé a kam lidé odcházeli trávit volný čas. Díky pamětníkům se autor dostává přímo do domácností, a popisuje svět v kolonii očima dětí, mužů, žen a důchodců. Každá tato skupina pochopitelně zažívala svou každodennost jinak, způsob života však určovala mužská složka populace. Muži poznamenaní tvrdou prací v dolech často ve vztahu ke svému okolí uplatňovali fyzickou sílu, na druhé straně však vychovávali své syny k solidaritě. Muži také byli jediní, kteří skutečně disponovali volným časem. Naopak ženy, dělnické matky, na které s obdivem a úctou vzpomínali pamětníci, vedly samy celou domácnost a vychovávaly děti. Autor se pozastavuje nad problematikou socializace a emancipace hornických žen, které po svém příchodu do kolonie musely čelit zcela novým úkolům, a srovnává jejich situaci s jinými průmyslovými odvětvími. Nechybí ani proces dětské socializace se všemi klady a zápory vlivu hornické kolonie, důležité byly v tomto ohledu kontakty se sousedy a zejména starými obyvateli sídliště. Přítomnosti hornických důchodců v kolonii přikládá autor mimořádnou váhu, neboť senioři zde byli zárukou stability osady, zosobňovali paměť místa. Přes idealistická vyprávění lidí, kteří v kolonii prožili své dětství a mládí, autor nezapomíná i na odvrácenou stranu kolonie, na problémy s kriminalitou, alkoholismem a prostitucí. Závěr práce je věnován osudům několika postav a postaviček známých po celé kolonii, ke kterým se pamětníci často ve vzpomínkách vraceli. 3

4 Autor předkládá čtenáři ojedinělou práci, která poprvé v českém prostředí nabízí ucelený pohled na život v dělnické kolonii. Z mnoha aspektů nahlíží vývoj kolonie od prvopočáteční nestabilní osady s vysokou mírou zabydlenosti s mnoha negativními dopady na život lidí po stabilizovanou osadu se sousedskými vazbami, bohatou spolkovou činností a s plnou občanskou vybaveností. Izolovaný polovenkovský sídelní útvar se transformoval do předměstského sídliště, které se otevíralo svému okolí. Martin Jemelka tak dochází ke stanovení periodizace existence kolonie, charakterizuje jednotlivá období, pečlivě postihuje změny, k nimž docházelo v mnoha oblastech života v kolonii. Nakonec lze jen litovat, že čtivá práce, která jistě osloví čtenáře, nedostala zajímavější grafickou podobu, zvláště otištěná obrazová dokumentace, plány kolonie a dobové fotografie, téměř pozbyla v daném provedení vypovídací hodnoty. Michaela Holubová 4

5 POPELKA, Petr: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. In: Slezský sborník, 106, 2008, č. 1, s (ISSN ). Jemelka, Martin: Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 230 s., ISBN Česká literatura okruhu sociálních dějin je od roku 2007 bohatší opět o jednu kvalitní monografii, věnující se navíc v současnosti nepříliš frekventovanému tématu. Jestliže se velká část českých historiků hospodářských a sociálních dějin aktuálně věnuje spíše výzkumům sociálních elit či středních vrstev, autor soustředil své síly na oblast formující se dělnické society. Vznikla tak práce, navazující na půlstoletí staré výzkumy problematiky hornických kolonií ostravsko-karvinského revíru, které se však nedočkaly zamýšlené syntézy a zůstaly nedokončeným torzem. To ovšem neznamená, že by Martin Jemelka pouze oprášil zapomenuté rukopisy a koncepce. Autor neměl ambici po letech sepsat kompletní syntézu vývoje hornických kolonií ostravsko-karvinského revíru. Naopak svoji pozornost zaměřil na analýzu největšího moravskoostravského hornického sídliště - kolonii Dolu Šalamoun - od jejího založení na přelomu 60. a 70. let 19. století až do epochy socialistické urbanizace, která přinesla úpadek a následnou asanaci většiny dělnických kolonií. Recenzované dílo představuje oproti starším vzorům citelný posun směrem k moderní sociálně-historické analýze. Tento trend je znát především po stránce metodické. Autor se zjevně inspiroval zahraničními výzkumy (zvláště výzkumy německého dělnictva, např. citovaný Leben in Eisenheim, 1980), což přináší komplexní, transdisciplinární pohled na celou problematiku. V řadě pasáží tak autor přechází do oblasti na pomezí vědních disciplín, především historické demografie, historické geografie a etnografie. Všestrannost pohledu se konkrétně promítá v široké demografické analýze obyvatelstva kolonie, standardní analýze sociálních struktur a institucí i v široce pojatých dějinách každodennosti. Tomu odpovídá také dostatečně široká pramenná základna práce. Autor využil jak písemných pramenů různé provenience (sčítací operáty, stavební spisy, dobový tisk) tak informací pamětníků (metoda Oral History), jejichž limitů si je však tvůrce vědom. Práce je logicky rozčleněna do devíti oddílů. V úvodních dvou kapitolách autor prokazuje suverénní znalost dosavadních výsledků bádání v dané oblasti a domácí a základní zahraniční literatury. Ve stručnosti představil také dělnické kolonie jako specifické útvary sídelní, demografické a sociální. V těchto třech základních rovinách následně analyzuje hornickou kolonii Dolu Šalamoun. Vlastní jádro práce sestává z kapitol čtyři až osm. Ve čtvrté kapitole detailně popisuje základní prostorové informace o kolonii, včetně dopravně-komunikační pozice, ovlivňující prostorovou mobilitu obyvatel kolonie, a sítě veřejné infrastruktury. Autor se zvlášť podrobně zabývá stavebním vývojem kolonie, včetně prostorových dispozic jednotlivých typů domů a bytů, ovlivňující životní podmínky a životní standard obyvatel kolonie. Velká část práce (pátá kapitola) se věnuje biologickým, kulturním a sociálním strukturám obyvatelstva kolonie. Autor zde nezapře svoji původní orientaci na historickou demografii. Zvláště analýza struktur rodin a domácností tvoří vlastní jádro práce, na níž jsou logicky navázány následné historicko-sociologické úvahy. Sedmá kapitola se zabývá nejbližším okolím kolonie, které vytvářelo sociální a kulturní zázemí šalamounské kolonie. Autor se věnuje vývoji základních a nejdůležitějších institucí občanské vybavenosti (obchody, živnosti, hospody, vzdělávací zařízení, církevní objekty) a jejich vlivu na každodenní život obyvatel kolonie. Dopravně- 5

6 komunikační pozice kolonie, její prostorové uspořádání i biologické a sociální struktury obyvatel vytvářely prostor pro spolkový a politický život v kolonii. Šalamouna, vyvíjející se jako sociální ostrov, je charakterizována jako sociální prostor s vlastními spolky i specifickým politickým životem. Za velmi zdařilou a v české historiografii doposud ojedinělou považuji kapitolu věnující se každodennosti života obyvatel hornické kolonie. Autor líčí každodennost hornické kolonie pohledem různých sociálních kategorií: dětí, mužů, žen, penzistů i sousedů. Díky využití vzpomínek pamětníků tak dociluje mimořádně plastického pohledu na všední i sváteční život obyvatel Šalamouny. Pamětnických vyprávění však nebylo užito jen jako ilustračního materiálu, ale naopak v práci tvoří podstatný a plnohodnotný text. Díky tomu aktéři popisovaných událostí znovu vstupují do minulého děje, aby se podílely na jeho znovuzrození. Pochopitelnou idealizaci starých časů ve vzpomínkách pamětníků však Martin Jemelka koriguje výzkumem archivního materiálu. Tím se dostává také ke stinným stránkám života v koloniích a v průmyslových velkoměstech vůbec ke kriminalitě, prostituci, alkoholismu a sebevraždám. Dílo Martina Jemelky je prací, ve které nezbývá recenzentovi mnoho prostoru pro formulaci obvyklých formálních či věcných výtek. Je tomu také proto, že byla kniha recenzována těmi nejpovolanějšími historiky v daném tématu (Milan Myška, Jitka Noušová, Oldřich Klepek). Jistě nejslabší stránkou nové knihy je její opravdu nízká grafická úroveň. Přiložené grafy, plány a fotografie neodpovídají čtivému a vědecky fundovanému textu. Mnohdy ztrácejí svoji vypovídací hodnotu a tím i smysl. Stejně tak by měl být ujednocen formát jednotlivých stran i styl poznámkového aparátu. Uvedené výtky, směřované spíše vydavateli, však nesnižují vědecky velmi přínosnou a koncepčně precizní práci. Uvedenou monografii mohu vřele doporučit každému, kdo se zabývá problematikou sociálního vývoje éry modernizace. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. katedra historie FF OU 6

7 ŠEVEČEK, Ondřej: Martin Jemelka, Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. In: Český časopis historický, 106, 2008, č. 2, s (ISSN ). Martin Jemelka, Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007, 230s. (ISBN ). K bohaté literatuře, v níž jsou publikovány výsledky demografických, sociálních a sídelních výzkumů Ostravské průmyslové oblasti, přibyla v roce 2007 zajímavá monografie, jejíž autor se rozhodl předložit veřejnosti knihu, která by uceleně mapovala život v největší moravskoostravské hornické kolonii dolu Šalomoun od doby jejího založení až do jejího úpadku ( ), spojeného s nástupem tzv. socialistické urbanizace. Již na úvod je možno předeslat, že kniha mladého ostravského historika stanovený záměr úspěšně naplňuje a stává se v řadě ohledů vzorovou a pro české sociální dějiny potřebnou monografií, detailně rekonstruující život v jedné typické industriální sídlení lokalitě. Problematika hornických kolonií byla od 50. let 20. století frekventovaným tématem, a to nejen v rámci historických a etnografických výzkumů, ale např. i ve výzkumech sídelních geografů. V tomto smyslu kniha po mnohaleté odmlce znovu otevírá staré téma. Ve srovnání s dosud publikovanou literaturou představuje ale v mnoha ohledech značný posun kupředu, a to nejen metodicky (autorova obeznámenost se zahraničním bádáním), ale i snahou o komplexní pohled na problematiku a pokusem o syntézu dosud hlavně dílčím způsobem uplatňovaných přístupů. Autor se fundovaně pohybuje na metodicky, žánrově a u nás bohužel často i fakticky oddělených badatelských polích několika historických subdisciplín v širokém spektru od historické demografie a tradičně pojatých analýz sociálních struktur a institucí až po dějiny každodennosti a oral history. Přehledným a logickým rozvržením textu se mu daří představit výsledky zkoumání tak, že tvoří kompaktní celek s vysokou výpovědní hodnotou o způsobu života v sociálním mikrokosmu kolonie a dává tak vzniknout určitému druhu totální historie malého, jasně vymezitelného a uchopitelného sídelního celku. Monografie je strukturována do osmi kapitol, které čtenáře provázejí jasně vymezenými tematickými okruhy. V úvodní kapitole je mj. předložen i brilantní přehled výsledků dosavadního studia dělnických sídlišť. Po vstupní kapitole následuje obecný oddíl vymezující kolonie jako specifický útvar sídelní, demografický a sociální. Třetí kapitola pojednává o historii dolu a kolonie Šalomoun. Čtvrtá sumarizuje základní prostorové informace o kolonii (poloha, doprava a dopravní dostupnost, síť veřejných komunikací a infrastruktura, stavební vývoj, hornická hospodářství, životní podmínky a bytový standard). Jádro práce tvoří kapitoly pět až osm: v páté autor detailně rekonstruuje populační struktury kolonie, přičemž podkapitoly jsou zaměřeny na analýzy teritoriálního původu a biologických, kulturních a sociálních znaků obyvatel. Značná pozornost je věnována i prozkoumání struktury rodin a domácností. Tato analytická část vytváří skelet, na němž jsou vystavěny další části práce a který ukotvuje následující autorovy sociologické úvahy a interpretace v sociální realitě sledovaného prostoru. Šestý oddíl podrobně mapuje základní instituce, zařízení a služby podstatné pro život kolonie a rozkrývá proces zkvalitňování občanské vybavenosti v rámci sídliště i okolí (blízkost pracoviště a průmyslových podniků, vzdělávací zařízení, kostely a církevní instituce, pečovatelská zařízení a služby, místa relaxace). Sedmá kapitola je zaměřena na orientaci kolonie na okolí: autor se věnuje mj. spolkovému a politickému životu obyvatel. Obsáhlá a v domácí historiografii ojedinělá závěrečná kapitola tematizuje konstanty každodenního 7

8 života v hornické kolonii. Zabývá se chápáním prostoru a času obyvateli Šalomouny, pracovními podmínkami mužů, dětským a ženským světem, postavením starých lidí a sousedskými formami, projevy hmotné kultury, a konečně i otázkami negativních projevů soužití a patologickými společenskými jevy. V závěru autor sumarizuje výsledky práce, pokouší se vymezit její přínos pro studium zvolené problematiky a označuje některé otázky, kterým by měla být věnována pozornost v navazujících výzkumech. K vlastnímu textu jsou připojeny i rozsáhlé přílohy sestávající z tabulek a grafů, obrazové dokumentace, podrobného soupisu pramenů a literatury a seznamu zkratek. Publikace je opatřena jmenným a místním rejstříkem a také rejstříkem institucí, podniků a společností. Kniha doplňuje dosavadní výzkumy dělnických sídlišť o řadu modelových výsledků, aplikovatelných i při komparaci Ostravska s jinými průmyslovými oblastmi nejen v České republice. Autor např. prokazuje vliv prostoru a jeho členění na komunikační možnosti obyvatel a socializační postupy v dělnických sídlištích. Podrobně je v knize rozpracována instituce lokálního sousedství a jeho forem. Je třeba ještě zdůraznit jednu kvalitu recenzované knihy její kultivovaný styl a místy až literární čtivost textu, který čtenáři zpřítomňuje specifickým rytmem pulzující život zaniklého společenství. Monografie, která zpracovává vědecky i společensky velmi aktuální téma, má proto naději, že nalezne cestu k širšímu okruhu čtenářů, ale i k pracovníkům obecních samospráv, urbanistům a architektům. Publikace prošla před vydáním důkladným recenzním řízením historiků Oldřicha Klepka, Milana Myšky a Jitky Noušové. Recenzentovi tak nezbývá mnoho prostoru pro formulaci obvyklých formálních výtek či věcných nedostatků práce. V tomto ohledu stojí za zmínku autorova chybná teze o primátu Ostravska v rámci českých zemí co se rozšíření způsobu hromadného ubytování dělnictva v kasárnách a závodních koloniích týče (s. 21). Toto tvrzení neobstojí při komparaci bytové situace ostravského dělnictva s poměry ve zlínském průmyslovém centru. Monografie je vystavěna na rozsáhlé pramenné bázi, ale např. v oblasti počtu a struktury pamětnických výpovědí je možno najít určité rezervy. Na druhou stranu je ale nutno zdůraznit, že kvalita získaných vzpomínek nezávisí jen na snaze a vůli badatele, ale na celé řadě mnohdy neovlivnitelných okolností. Co se využití existující zahraniční literatury týče, je třeba říci, že autor oprávněně zaměřil svou pozornost na práce německé a polské. Přes jasnou zakotvenost výzkumu ve středoevropském prostoru však není možné zcela pominout základní práce z anglosaském prostředí. Jejich využití by autorův výzkum posunulo nejen po metodické stránce. Výše formulované nedostatky je třeba chápat pouze jako poznámky na okraj jinak všestranně a precizně koncipované knihy. Za její největší nedostatek považuji nedostatky vydavatelské. Je škoda, že kultivovaným a životným textům se nedostalo alespoň standardní grafické úpravy a potřebného doplnění v podobě obrazové dokumentace. To totiž jinak velmi ambiciózní knihu poškozuje především s ohledem na její šance u potencionálních čtenářů. PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Filozofický ústav Akademie věd České republiky 8

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze

Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze Zadávací dokumentace žádosti o grant Interní grantové agentury FLD ČZU v Praze VYHLÁŠENÍ II. KOLA SOUTĚŽE KATEGORIE B NA ROK 2016 Termín vyhlášení soutěže: 4. 2. 2016 Termín odevzdání žádosti: 19.2. 2016,

Více

Hodnocení oponenta bakalářské práce

Hodnocení oponenta bakalářské práce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací Hodnocení oponenta bakalářské práce Jméno a příjmení studenta Nike Silná Vedoucí práce MgA. Václav Ondroušek Obor/ateliér Multimedia a

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Název modulu: Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce? Cíl textu: Po vytištění se pro vás tento text může stát praktickou

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol

Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE OPONENT Název Závislost na počítačových hrách u žáků druhého stupně vybraných základních škol Autor Bc. Jiří Zatřepálek Vedoucí práce Mgr. Jaroslav Vacek Oponent

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze José Martího 31, 162 52, Praha - 6 tel. +420 22017 2282 doc. PhDr. Michal Šmigel, Ph.D. proděkan FF UMB Tajovského 40 974 01, Banská Bystrica

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Obsah: 1. Úvod Přehled historického vývoje tří sledovaných obcí Socio-demografická charakteristika zkoumaných obcí

Obsah: 1. Úvod Přehled historického vývoje tří sledovaných obcí Socio-demografická charakteristika zkoumaných obcí Obsah: 1. Úvod (Věra Majerová)... 11 2. Přehled historického vývoje tří sledovaných obcí (Vítězslav Slezáček).... 13 2.1 Horoměřice. 13 2.1.1 Historické události do roku 1945.... 13 Počátky osídlení..

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ

HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ HISTORICKÝ ATLAS OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ Martin Ouředníček, Jana Jíchová & kolektiv projektu NAKI Diskusní večer České demografické společnosti 18. února 2015, Praha,, 01. Představení projektu NAKI Cílem

Více

Multikulturní soužití. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014

Multikulturní soužití. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014 Multikulturní soužití Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: duben 2014 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.20 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: duben 2014 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Skupinová bilance absolventů

Skupinová bilance absolventů Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Zpráva z evaluačního nástroje Výstup

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Detail posudků k projektu Posudek č. 1

Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Detail posudků k projektu Posudek č. 1 Originalita Téma zcela nové a důležité i v mezinárodním kontextu, zásadním způsobem posouvající úroveň poznání v dané oblasti. Cíle a hypotézy Cíle jednoznačně definované,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl

Struktura a obory sociologie. VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Struktura a obory sociologie VY_32_INOVACE_ZSV3r0102 Mgr. Jaroslav Knesl Úvod do sociologie - struktura sociologie Úvod do sociologie - základní disciplíny Obecná sociologie Vymezuje předmět zkoumání.

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Udělejme něco pro seniory!.. Spočítejme je! (4. díl)

Udělejme něco pro seniory!.. Spočítejme je! (4. díl) 1 Sdělení redakce Čtenáři zřejmě neunikne, že v miniseriálu Jiří Koláře byl předřazena čtvrtá část. Autor se v ní věnuje údajům o rozmístění seniorů podle městských obvodů Ostravy. Posun v pořadí vyvolal

Více

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky

Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Metodologie sociologického výzkumu Úvod do problematiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky vojenského a leadershipu

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Nová publikace o e-learningu

Nová publikace o e-learningu Nová publikace o e-learningu Zounek, Jiří. E-learning jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2 Publikace se komplexně věnuje aktuálnímu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM.1/ 01/ 02/04 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit Kvalita života / Quality of life Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit KVALITA ŽIVOTA - synonyma Livability Well-being Sustainability Life satisfaction 2 Definice kvality života I Koncept

Více

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti

Venkovská společnost. Vlastnosti venkovské společnosti Venkovská společnost Vlastnosti venkovské společnosti venkov má (jakožto fyzický prostor) blíže k přírodě než město - méně umělé - méně přetvořené - méně poznamenané kulturou moderní společnosti (od poč.

Více

ThDr. Peter BORZA, PhD.:

ThDr. Peter BORZA, PhD.: ThDr. Peter BORZA, PhD.: Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939 1945. (Východiská, rozsah a formy pomoci). Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2014. 183 s. + nestránkované

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

Jaromír Mrňka: Proměny společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh (diplomová práce, 2013, 194 stran)

Jaromír Mrňka: Proměny společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh (diplomová práce, 2013, 194 stran) Jaromír Mrňka: Proměny společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh 1945 1960 (diplomová práce, 2013, 194 stran) Posudek vedoucího práce Jaromír Mrňka předložil diplomovou práci,

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Podíl populace 65+ ve vybraných regionech % 31,2 31,8 32,9 32,3 30 27,8 26,9 29,7 28,1

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více