Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a. Školní řád. Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a. Školní řád. Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a"

Transkript

1 Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a Školní řád Vydala : Mgr. Iveta Bittnerová, ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a Telefonní číslo MŠ , Účinnost : od 2. září 2013 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace Zákonným zástupcům dětí, zaměstnancům školy 1

2 O B S A H I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 4. Povinnosti zákonných zástupců II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání 7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích. 8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 9. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu 10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole 11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOL 12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte 14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 19. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní 20. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 22. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi 23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání 25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole 2

3 VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 26. Účinnost a platnost školního řádu 27. Změny a dodatky školního řádu 28. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 3

4 Ředitelka Mateřské školy Prostějov, ul. Šárka 4a v souladu s 30, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon ) v pozdějším znění, vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a, příspěvková organizace a jejích místech poskytovaného vzdělávání: Školní řád je zveřejněn ředitelkou na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. Čl. I PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 30, ODST. 1, PÍSM. A) ŠZ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání a školní vzdělávací program 1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzělávání, edukace ) - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, - napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, - poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Viz 33 školského zákona 1.2 Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je podle 3 odst. 2 vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem (Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.) Obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do ucelených částí učiva. Školní vzdělávací program vydává ředitel školy. Školní vzdělávací program ředitel školy zveřejní na přístupném místě ve škole; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet 4

5 jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. Viz 3 a 5 Školského zákona Při plnění zásad, cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami a cíli uvedenými v 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 1.3 Práva zákonných zástupců dětí 21, odst. 2, 3, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání b) volit a být voleni do školské rady, jsou li zletilí c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 1.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí 22, odst. 3, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění a) zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy b) na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2., a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.(pro vedení školní matriky), Viz 22 odst. 3 Školského zákona Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II tohoto školního řádu: Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy. 5

6 Čl. II UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY II.1 Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole, způsobu a rozsahu jeho stravování. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. Viz 1 odst. 10 a 4 odst. 1 Vyhlášky o MŠ II.2 Podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání. a) Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které se děti schází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. b) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. c) Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole trvalým Zmocněním osobně podepsaným nebo vystaveným písemným pověřením podepsaným zákonnými zástupci dítěte. Toto předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy (učitelce ve třídě) Telefonické hovory nebereme na vědomí. Viz 5 odst. 1 Vyhlášky o MŠ.. II.3 Způsob informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce ve vestibulu mateřské škole. Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, 6

7 anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. V rámci spolupráce lze využít schránku důvěry, případně se vyjádřit v dotaznících nebo anketě. Viz 5 odst. 3 Školského zákona. a) Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. Při příchodu a odchodu dětí řeší jen neodkladné záležitosti. Úřední den je pondělí, vždy od 7,00 15,30. b) Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů. c) Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. II.4 Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích a) Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten jednotlivých tříd a vestibulu školy. V případě, že součástí uvedených akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců o účasti dítěte na takové akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti učitelkami. II.5 Způsob omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu a) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost a dobu nepřítomnosti dítěte ústně nebo písemnou formou mateřské škole, a to buď předáním oznámení pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, zasláním oznámení na adresu mateřské školy nebo em. (např. plánovaného vyšetření dítěte ve zdravotnickém zařízení, z rodinných důvodů apod..) 7

8 b) Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v předstihu s ředitelkou mateřské školy. c) V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, u nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. Opětovný nástup dítěte do mateřské školy nahlásí zákonný zástupce v předstihu ředitelce nebo učitelce mateřské školy. (Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, 35, odst. a), zákona 561/2004 Sb. v pozdějším znění) d) Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. (Jedná se např. o drobné poranění, které může omezovat dítě při pohybových aktivitách, o počínající alergii dítěte na některý z pylů apod.) d) Zákonní zástupci dítěte informují zápisem do Evidenčního listu neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. (Viz 22 odst. 3 písm. c) Školského zákona) II.6 Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky: a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne toho kalendářního měsíce v částce 380,00 Kč, ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty, zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy, ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy. Osvobozen od úplaty je: a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi ( 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), 8

9 b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě ( 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.), d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nejpozději do dne splatnosti úplaty příslušného měsíce a o úlevu požádá. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu nebo si nedohodne jiný termín úhrady, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, 35, odst. d). V případě dohody se zřizovatelem o přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenci a srpnu, je úplata poměrně snížena v závislosti na době otevření provozu školy nebo prominuta z důvodu uzavření provozu mateřské školy v měsíci červenci nebo srpnu. b) Úhrada úplaty za školní stravování Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami: úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty, zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy (pracoviště Dvořákova, Šárka a Žešov ŠJ Smetanova), ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy /týká se jen pracoviště Libušinka/. II.7 Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, b) řídí se školním řádem mateřské školy, 9

10 c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Čl. III PODMÍNKY PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání : III.1 Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. Viz 35 odst. 1 písm. a) Školského zákona III.2 Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně narušují provoz mateřské školy. Viz 35 odst. 1 písm. b) Školského zákona III.3 Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době (3 měsíce) Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu v mateřské škole a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí ukončení pobytu v mateřské škole, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. Viz 35 odst. 1 písm. c) Školského zákona III.4 Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování. V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123 ŠZ) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. Viz 35 odst. 1 písm. d) Školského zákona (Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením). 10

11 Čl. IV PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY IV.1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 17:00 hodin. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsících červenci a srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem projedná s řediteli jiných škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období z organizačních či technických příčin, které znemožňují poskytování předškolního vzdělávání. Informaci zveřejní ředitel ihned poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Viz 3, vyhlášky 43/2006 o MŠ. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Mateřská škola má 2 třídy s následujícím zaměřením: - 1. třída Kuřátka se všeobecným zaměřením s prvky ZMŠ - 2. třída Koťátka se všeobecným zaměřením s prvky ZMŠ Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením. IV.2 Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu: 6:30-8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, 8:00-9:45 Spontánní a řízené činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky dle ŠVP, 9,00 9,30 svačina dětí 11

12 9:45-11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku při kterém probíhají činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí - za mrazu od -10 C, inverzi,.. a pokračují činnosti a aktivity ve třídách mateřské školy) 11:45-12:30 oběd a osobní hygiena dětí 12:30-14:00 spánek a klidové činnosti dětí, individuální práce s dětmi 14:00-17:00 svačina, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá z aktuální situace ve třídě, aktuálních potřeb dětí a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Čl. IV IV.3 Organizace školního stravování a) Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování - Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna při MŠ Smetanova. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v pozdějším znění a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. /pracoviště Libušinka má svou stravovnu v místě MŠ/ - Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci pitného režimu. Viz 4 odst. (1) až (3) Vyhlášky o školním stravování. - Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole. Viz 4 odst.3, písm.b)) Vyhlášky o školním stravování b) Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu: 12

13 9:00-9:30 podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti si berou přesnídávku individuálně od 2. pololetí šk roku až po vytvoření pravidel návyků ) 11:45 12:30 oběd 14:00 14:30 podávání odpolední svačiny V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti pijí v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně, pro vytvoření návyku příjmu tekutiny učitelky aktivně podporují a nabízejí pití během dne). Z domu si donášejí své hrníčky, které jsou označené jejich jménem. c) Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole - Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny. - V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu zaměstnanci mateřské školy omluvit, oznámí tuto nepředvídanou nepřítomnost dítěte prostřednictvím telefonu, u nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. - Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní výdejně do 12:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Pro nemožnost odhlášení je možné si vyzvednout stravu i následující den. Ostatní dny bude mít dítě stravu odhlášenou, v nepřítomnosti dítěte není možné stravu odebírat. Čl. V PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ V.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání a)za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu jeho pobytu MŠ pedagogické pracovnice ve třídě, a to od doby převzetí dětí od rodiče či zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání rodiči dítěte nebo jím pověřené osobě. b) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí nejvýše však o 8 dětí. 13

14 c)při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu venku dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy (školnice, uklízečka). d) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna edukace dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. V.2 Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi a) Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. b) Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: přesuny dětí při pobytu mim území mateřské školy po pozemních komunikacích pobyt dětí v přírodě děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané zviditelňující vesty využívají se pouze známá bezpečná místa pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství rozdělávání ohně pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí jen na místech určených pro rozdělávání ohně 14

15 za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně sportovní činnosti a pohybové aktivity pracovní a výtvarné činnosti před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí, při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy, nůžky používají děti za dozoru učitelky. - Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu jeho pobytu MŠ pedagogické pracovnice ve třídě, a to od doby převzetí dětí od rodiče či zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání rodiči dítěte nebo jím pověřené osobě. - Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům, nehodám při pobytu v MŠ. - V areálu mateřské školy musí být děti vždy v doprovodu pracovníka mateřské školy, nebo rodiče či jeho pověřeného zástupce. - Škola má za povinnost před odchodem dětí na školní zahradu v rámci pobytu venku prohlédnout prostory a zahrady a odstranit nebezpečné předměty, které se na školní zahradě mohly vyskytnout. Zajišťují učitelky. - V rámci výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu je kladen důraz na přirozené pohybové aktivity dětí, správnou životosprávu, psychohygienu a naplňování individuálních potřeb dětí. - V celém areálu mateřské školy je zákaz vodění psů a jiných zvířat, kouření a požívání alkoholických nápojů. 15

16 V.3 Evidence školních úrazů dětí (Vyhl. 64/2005 Sb.) Školy jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.( 29, odst. 2, 3 ŠZ) Pravidla při školním úrazu: a) Způsob evidence: - v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo v 29 odst.2 ŠZ, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví - uvede se pořadové číslo úrazu; jméno, příjmení a datum narození zraněného; popis úrazu; popis událostí, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události; zda a kým byl úraz ošetřen; podpis zaměstnance, který provedl zápis do knihy úrazů; další údaje, pokud jsou potřebné. b) Záznam o úrazu: - úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky dítě zemřelo nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. - vyhotovuje se na formuláři (vzor v příloze vyhlášky č.64/2005 v pozdějším znění), ) na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo orgánu uvedeného v 4 vyhl. 64/2005 v pozdějším znění, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 1; - škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem; - jedno vyhotovení předá škola zákonnému zástupci nezletilého dítěte; Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. - škola bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu a) pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu. c) Hlášení úrazu: 1)O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. 2) Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 3) O úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. 16

17 d) Zasílání záznamu o úrazu 1) Záznam o úrazu podle 2 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, a) zdravotní pojišťovně žáka a b) České školní inspekci. (nabývá účinnosti dnem 1. května 2010) 2) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle 3 nebo aktualizaci záznamu podle 2 odst. 6 písm. b): a) zřizovateli, b) zdravotní pojišťovně žáka, c) České školní inspekci (nabývá účinnosti dnem 1. května 2010) a d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 3) Škola zasílá záznamy o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě jeho písemné výzvy. 4) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se o aktualizaci záznamu o úrazu podle 2 odst. 6 písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazu podle 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém školním roce. Vyrozumění podle věty druhé obsahuje pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce aktualizován, a údaj o důvodu aktualizace. 5) Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá České školní inspekci v elektronickém formuláři. V.4 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. ( 29, odst. 1) ŠZ) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 17

18 Čl. VII PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ( 30, odst. d), ŠZ) (Ředitel školy vydává školní řád; Školní řád podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí upravuje. (1) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. (3) Školní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.) Protože dětem předškolního věku nelze z důvodu jejich smyslových schopností a rozumové zralosti ukládat nějaké pokyny, za jejichž plnění by nesly odpovědnost, upravuje tento článek Školního řádu především základní podmínky pro zacházení s majetkem mateřské školy ze strany zákonných zástupců dětí. a) Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy (ve spolupráci se zákonnými zástupci). b)povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole - Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání týkajících se stravovaní dítěte. - Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. c) Systém sledování a hodnocení rozvojových pokroků dětí V důsledku individualizace vzdělávání je pro předškolního pedagoga a jeho práci nezbytné sledovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť a důležité informace dokumentovat tak, aby mohl každé dítě dobře poznat, porozumět mu a vyhovět jeho individuálním možnostem a potřebám. Pedagog průběžně sleduje a vyhodnocuje individuální rozvoj a učební pokroky každého jednotlivého dítěte, neboť dlouhodobé a systematické sledování a vyhodnocování toho, jak se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá, mu umožňuje vést dítě v souladu s jeho přirozeným rozvojem, plynule, s přiměřenou a potupně narůstající náročností a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení. Neméně důležitým smyslem průběžně prováděné evaluace je včas zachytit u dítěte případné problémy či nedostatky, vyvodit odborně podložené závěry pro další rozvoj dítěte a pomoci dítěti v jejich řešení, ebeny. včas intervenovat další potřebnou odbornou pomoc. Oblasti evaluace podmínky procesy výsledky 18

19 Podmínky Mateřská škola pracuje se dvěma principy a dvanácti zásadami podpory zdraví podmínkami. Vzhledem k jejich klíčovému postavení ve vztahu k rozvoji kompetencí dítěte nelze žádnou z nich při autoevaluaci školy pominout. Jde o principy: - Respekt k přirozeným lidským potřebám - Rozvoj komunikace a spolupráce a zásady: - Učitelka podporující zdraví - Věkově smíšené třídy - Rytmický řád života a dne - Tělesná pohoda a volný pohyb - Zdravá výživa - Spontánní hra - Podnětné věcné prostředí - Bezpečné sociální prostředí - Parcitipativní a týmové řízení - Partnerské vztahy s rodiči - Spolupráce mateřské školy se ZŠ - Začlenění mateřské školy do života obce Procesy Tato oblast hodnocení se týká práce učitelky: Způsob plánování, schopnost být dítěti partnerem, umění empatie a podporující komunikace, využívání moderních metod a forem práce s dětmi předškolního věku (př. metoda prožitkového učení, schopnosti diagnostické, ) Výsledky Hodnocení výsledků ukazuje, jakých kompetencí děti dosahují, co se po dobu docházky do MŠ naučily, jaké dovednosti a znalosti si osvojily. Pedagog průběžně sleduje a vyhodnocuje individuální rozvoj a učební pokroky jednotlivého dítěte. Oblasti evaluace Kritéria kvality Způsoby Časový plán Podmínky Kritéria daná Pedagogické porady; Průběžně RVP PV Samostudium; DVPP; Sebehodnocení; Záznamy dětí; Vzdělávací procesy Znaky prožitkového učení Znaky partnerské komunikace učitelka dítě Portfolia; Každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti Zpětná vazba Hodnocení integrovaných bloků, Denně Dle potřeby Zodpovědnost ředitelka, učitelky ředitelka, učitelky 19

20 Výsledky Vyváženost řízených spontánních činností Ukazatele dosažených vzdělávání a cílů Výsledky hospitační činnosti ředitelky školy Pololetní a závěrečné hodnocení Měsíčně Průběžně Leden Červen ředitelka, učitelky Výsledky hospitační činnosti zjištěné ČŠI ředitelka Dotazníky zákonným zástupcům Dle potřeby ředitelka, učitelky Dobré jméno školy, zájem veřejnosti Stále SWOT Srpen Čl. VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) Účinnost a platnost školního řádu Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 2. září b) Změny a dodatky školního řádu Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. c) Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí s školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou vyvěšení na nástěnku ve vestibulu školy, na třídní schůzce v září příslušného školního roku. Všichni zúčastnění jsou povinni školní řád dodržovat. 20

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal :

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal : Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín Směrnice č.3/2013 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Eva Heinzová Účinnost : od 01. 09. 2013 Závaznost

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005 Mateřská škola Terronská Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela Účinnost : od 1.9.2005 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Terronská Zákonným

Více

Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť:

Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun Školní řád Vydala : Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť: Zahradní 801, 267 51 Zdice Žižkova 390, 267 51 Zdice Telefon:

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIŠOV Školní řád MŠ Vydal: ředitel školy Mgr. Petr Ročňák Účinnost: od 1. 4. 2015 Číslo jednací: ZŠMŠ 226/2015 Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Mateřská škola Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Směrnice č. 4/2014 Vydal: Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Č. J.: 318/2014 Účinnost: od 01. 09. 2014 Závaznost: Informace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235a/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy V souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice Komenského 483, 687 08 Buchlovice ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÁ ŠKOLA, Suchý řádek 208, Buchlovice

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice Komenského 483, 687 08 Buchlovice ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÁ ŠKOLA, Suchý řádek 208, Buchlovice Základní škola a Mateřská škola Buchlovice Komenského 483, 687 08 Buchlovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, Suchý řádek 208, Buchlovice OBSAH : I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Jaroslava Procházková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Petr Machálek, ředitel ZŠ a MŠ

Jaroslava Procházková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Petr Machálek, ředitel ZŠ a MŠ Základní škola a Mateřská škola, Loděnice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č. j. 238/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. prosince 2014 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3. prosince

Více

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Č.j. MŠHŘ/128//2014 Školní řád Vydal : Marta Slouková Ředitelka

Více

Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, čj. 74/2014 U Železničního mostu 2629 ŠKOLNÍ ŘÁD. školní rok 2014-2015

Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, čj. 74/2014 U Železničního mostu 2629 ŠKOLNÍ ŘÁD. školní rok 2014-2015 Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, čj. 74/2014 U Železničního mostu 2629 ŠKOLNÍ ŘÁD školní rok 2014-2015 Ředitelka Mateřské školy, Praha 5 Smíchov, U Železničního mostu 2629 v souladu s 30 odst. 3, Zákona

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Obsah 1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program...4 1.1. Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9

Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Spisový znak: 2.1. Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A Změny: Veškeré změny mohou být provedeny pouze písemnou formou. Ředitelka Mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace Školní řád

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace Školní řád Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace Školní řád Telefon: 583 23 35 79 IČ : 709 85 197 Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. St. Lysák Vedoucí učitelka MŠ Bc. L. Punčochářová Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 66/2012 Č.j.: ZŠ S - 75/ 2013 Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Směrnice č. 1/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Přílohy: Provozní řád mateřské školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ KOSTELEC, NÁCHODSKÁ 270 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠN 121/2011 - HAN Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2011 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: A/321 / 2013

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: A/321 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: A/321 / 2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 2.9.2013 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Čl. I PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Č.j.: ZŠMŠV/ 290 / 2011 Spisový znak A 1. 4 Skartační znak A 10 Vypracoval: Schválil: Jelena Darášová

Více