Školní řád mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník Školní řád mateřské školy Č.j.: SM/3/2013/ŠPE Vypracovala: Marcela Steinzová, vedoucí učitelka MŠ Schválil ředitel školy: Mgr. Karel Špecián Spisový znak: A.1 Skartační znak: A 10 Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2013 Platnost ode dne: Projednáno se zákonnými zástupci dětí: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Ředitel ZŠ a MŠ Liběchov, okres Mělník, vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a pozměňující vyhlášky č. 43/2006, po projednání na pedagogické radě, tento školní řád mateřské školy: 1. Organizace MŠ 1. Zřizovatelem školy je město Liběchov. 2. Mateřská škola (dále jen MŠ) je součástí právního subjektu se základní školou. 3. MŠ má tři třídy, vzdělávají se zde děti ve věku od 3 do 6 let a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Výjimečně děti 2½ leté, pokud není naplněna kapacita školy. 4. MŠ může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 5. Třídy MŠ se naplňují do počtu 20 dětí, celková kapacita mateřské školy je 55 dětí. 6. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 7. Otázky týkající se stravného projednává rodič s vedoucí ŠJ. U ní také platí za stravné vždy ve stanoveném termínu. Řádně odhlášené obědy se odpočítávají v následujícím měsíci. Výše stravného na 1 dítě a 1 den činí k datu počátku platnosti řádu 30,- Kč. 8. Otázky týkající se úplaty za předškolní vzdělávání projednává rodič s vedoucím pracovníkem MŠ nebo přímo s ředitelem školy. Výše úplaty se řídí podle směrnice na stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a rodiče ho platí hotově u vedoucího pracovníka MŠ, a to vždy do 15. dne následujícího měsíce. Výše základní částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. 9. Časový režim podávání jídel: 8,45 hod. - dopolední svačina 11,15 11,40 hod. - oběd ( pohyblivý podle rozvrhů v ZŠ ) 14,05 14,15 hod. - odpolední svačina 10. Jedenkrát ročně zákonný zástupce dodá svému dítěti 2 balení ( 20 ks ) papírových kapesníků a 2 balení toaletního papíru. 2. Provoz MŠ 1. Provoz školy je od 6:15 do 16:30 hodin. 2. Provoz MŠ o školních prázdninách se řídí počtem přihlášených dětí. O hlavních prázdninách je MŠ uzavřena nejméně na 5 týdnů, předpokládaný termín je ohlášen vždy nejméně 2 měsíce předem. 1

2 3. Děti se přijímají do MŠ v době od 6:15 hod. do 8:00 hod., po předcházející dohodě i kdykoliv během dne, pokud jsou děti předem nahlášené. Škola se v 8:00 hod. zamyká. V případě opožděného vstupu použijte příslušný zvonek u hlavního vchodu. 4. Z MŠ se děti rozcházejí po odpolední svačině od 14:30 hod., dítě si je možné vyzvednout i po obědě. 3. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 3.1. Dítě má právo 1. Na předškolní vzdělávání, na rozvoj svých schopností a nadání. 2. Sdělovat své názory, přání, uplatňovat své individuální potřeby, obhajovat své skutky a diskutovat o nich. 3. Kdykoli požádat kteréhokoli ze zaměstnanců školy o pomoc. 4. Od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz. 5. Vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas, odmítnout komunikaci, účast ve společné činnosti. 6. Vlastního výběru v činnostech, experimentování s materiálem, způsobu hry, volbě materiálu,pomůcek a hraček. 7. Volby porce jídla, přílohy (dojídání není nutné) ; dítě by mělo před odmítnutím jídlo alespoň ochutnat. 8. Na soukromí při hrách herní koutky, hry za závěsem. 9. Spolupracovat při výběru činností plánování témat. 10. Dostávat jasné a srozumitelné pokyny a úkoly, které jsou přiměřeně náročné, rozvíjející a kterým rozumí. 11. Být hodnoceno individuálně a objektivně tak, aby mu rozumělo. 12. Všechny děti mají práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. 3.2 Dítě je povinno 1. Respektovat a plnit srozumitelné pokyny učitelek a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy. 2. Chovat se slušně a ohleduplně k ostatním dětem a dospělým, neohrožovat zdraví své ani svých spolužáků či jiných osob. 3. Dodržovat stanovená pravidla chování a jednání ve třídě. 4. Bránit se projevům násilí. 5. Zacházet šetrně s hračkami a školním majetkem. 6. Uklízet hračky a pomůcky na původní místo. 7. Ztrátu věcí hlásit neprodleně své učitelce. 3.3 Práva zákonných zástupců Jsem zákonným zástupcem dítěte a proto mám právo: 1. aby mé dítě bylo přednostně přijato v posledním roce před vstupem k povinné školní docházce do mateřské školy, 2. abych byl(a) informován(a) o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 3. abych si mohl(a) vyžádat osobní konzultaci s pedagogickým pracovníkem MŠ a mohl(a) s ním prodiskutovat problémy týkající se mého dítěte, 4. abych se mohl(a) domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání svého dítěte, 5. abych se mohl(a) podílet na tvorbě a úpravách programu školy a mohl(a) uplatnit své připomínky a návrhy, 6. abych se mohl(a) aktivně podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, 2

3 7. abych mohl(a) před vstupem mého dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim, připomínkovat postupy v tomto režimu, 8. abych mohl(a) podat oprávněnou stížnost a měl(a) možnost ji projednat s pedagogickými pracovníky MŠ a ředitelkou školy, 9. abych si mohl(a) zvolit (po projednání s učitelkou) rozličnou dobu příchodu nebo odchodu mého dítěte z MŠ pravidelně či nepravidelně. 3.4 Povinnosti zákonných zástupců Předávat osobně dítě učitelce, pokud předávání a odvádění provádí jiná osoba nebo sourozenec dítěte, musí písemně potvrdit tuto skutečnost uzavřením Dohody o převzetí. Bez písemného pověření zákonného zástupce dítěte nemohou učitelky dítě vydat třetím osobám. Zajistit pravidelnou docházku dítěte, omlouvat jeho nepřítomnost pokud dítě bude v MŠ nepřítomno bez omluvy více než 2 týdny, budou zákonní zástupci vyrozuměni o možnosti vyřazení dítěte z MŠ. Nahlásit zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu ( neklidný spánek, bolesti, průjem, počínající nachlazení, mdloby, úraz atd. ), a každé infekční onemocnění v rodině. Sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání v případě zjevného onemocnění nebo na základě upozornění učitelky na špatný zdravotní stav dítěte. Při závažném a opakovaném porušování této povinnosti vznikne důvod pro ukončení předškolního vzdělávání. Nahlásit každou změnu v osobních datech, tel. spojení a jeho změnu. Pro potřeby matriky školy jsou nutné tyto údaje o dítěti ( 28 zákona č. 561/2004 Sb.,): a) jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu b) datum zahájení vzdělávání c) informace o zdravotním postižení, druh postižení, o zdravotním znevýhodnění d) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání e) údaje o zdravotních obtížích a omezeních f) jméno a příjmení zákonného zástupce ( dále jen: ZZ) g) místo trvalého pobytu ZZ, popřípadě adresa pro doručování písemností h) telefonické spojení na ZZ Osobně se zúčastnit projednání otázek týkajících se vzdělávání dítěte, a to na písemné nebo telefonické vyzvání vedoucího pracovníka MŠ nebo ředitele školy. Vybavit dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt venku, domácí obuví, pyžamem, popřípadě zástěrkou, pláštěnkou, obutím do deště. Všechny osobní věci dítěte označit zřetelným způsobem se jménem, a značkou. Zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ žvýkačky, cenné předměty a jakékoliv finanční částky. Cukrovinky lze donést pouze v případě oslavy narozenin, svátku dětí a pokud mohou být konzumovány společně po obědě nebo při odchodu dětí domů. Za hračky donesené z domova mateřská škola neručí. Přihlásit dítě ke stravování, platit stravné pouze ve stanovenou dobu. Stravování odhlásit den předem nebo nejpozději první den nemoci do 7,00 hod. ráno. Do jídlonosičů se jídlo vydává pro nemocné dítě nejdéle do 11,30 hod. a pouze první den nemoci. Uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a to vždy nejpozději k 15. dni následujícího měsíce. Dodržovat provozní dobu MŠ. Při styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí dodržovat pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. 3.5 Práva pedagogických pracovníků 1. Přijímat do MŠ děti pouze zdravé - v zájmu zachování zdraví ostatních dětí. 2. Odmítnout přijetí dítěte do provozu MŠ hlavně s infekčním onemocněním a s příznaky nemoci. 3. Projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky. 3

4 3.6 Povinnosti pedagogických pracovníků 1. Odpovědnost za bezpečnost dětí v době pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště - od doby převzetí od ZZ do doby jejich opětovného předání zákonným zástupcům dítěte nebo jím pověřené osobě. 2. Poskytování informací o výchovně vzdělávacím procesu dítěte. 3. Poskytování předem a s předstihem informace důležité pro ZZ (změny v organizaci MŠ, pořádané akce atd.). 4. Umožnit konání konzultačních hodin ZZ dítěte, pokud o to požádají. 5. Sledovat projevy dětí týkajících se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, provést o tomto jednání zápis se ZZ a informovat ředitele školy o výsledcích tohoto jednání a o přijatých opatřeních k zamezení těchto negativních projevů. 6. Řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitele školy. 7. Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní dobu. 3.7 Povinnosti všech zaměstnanců MŠ 1. Pro pedagogické a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané pracovním řádem, zákoníkem práce, řádem školy a dalšími jeho součástmi, předpisy a zákony platnými pro oblast školství a hygienické předpisy. 2. Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Nevodit do celého areálu MŠ cizí osoby v době pracovní i mimopracovní. Při pobytu ve všech prostorách MŠ mimo svou pracovní dobu tuto skutečnost vždy oznámit řediteli školy nebo vedoucí učitelce MŠ. 3. Při úrazu poskytnout první pomoc, zajistit ošetření lékařem. Úraz ihned hlásit řediteli školy nebo vedoucí učitelce MŠ, vždy provést záznam do knihy úrazů, případně vyplnit předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 4. Efektivně využívat svou pracovní dobu, řídit se svou pracovní náplní, zapisovat pravidelně příchody a odchody do docházkového sešitu. 4. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při vzdělávání 1. MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby, až do doby, kdy jim je pedagogický pracovník předá. 2. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem. 3. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území MŠ stanoví ředitel školy počet pedagogických pracovníků dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 4. Při zajištění bezpečnosti při náročných akcích (výlety, návštěvy kulturních představení, exkurze) jsou odpovědny všechny pedagogické pracovnice. 5. Při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami. 6. Při pracovních a výtvarných činnostech jsou děti poučeny a upozorněny na bezpečnost při práci s nástroji a je jim věnován zvýšený dohled pedagogické pracovnice. 7. Při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím dětmi vždy pedagogickým pracovníkem provedena kontrola tělocvičného nářadí. 8. Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí. 4

5 9. Při přesunech v budově ZŠ, zejména po schodišti, jde pedagogický pracovník vždy poslední, dbá na bezpečnou a ukázněnou chůzi dětí po schodech. K dispozici je zábradlí přizpůsobené předškolním dětem. 10. Do MŠ chodí jen děti zdravé. Dítě se nepřijímá užívá-li léky s výjimkou pravidelně užívaného léku, který neléčí akutní onemocnění dítěte. MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění nemoci hned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ. 11. Při výskytu vši dětské jsou neprodleně informováni zákonní zástupci. Zbavit děti vší je vždy povinnost zákonných zástupců dítěte. 12. Pedagogičtí pracovníci nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám. 5. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 1. Ve výchovně vzdělávacím působení vést děti ke zdravému způsobu života, seznamovat je s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti ( počítač, televize, video) vandalismu a kriminality. 2. Sledovat chování dětí, vytvářet příznivé sociální prostředí a upevňovat přátelské vztahy mezi dětmi a dospělými navzájem. 6. Zacházení s majetkem MŠ 1. Děti jsou vedeny ke správnému a šetrnému zacházení s hračkami, učebními pomůckami, ostatní majetek a vybavení školy úmyslně nepoškozovat. 2. Všichni zaměstnanci jsou ve vztahu k majetku MŠ dětem vhodným příkladem. 3. Veškeré vybavení a majetek se z budovy MŠ nevynáší. 4. Ve všech prostorách MŠ platí přísný zákaz používání alkoholu a kouření. V Liběchově dne: Mgr. Karel Špecián, ředitel školy 5

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž Rataje 31, 768 12 Rataje ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 6 MŠ - OŘ /2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovali: Mgr. Jiří Dufek, Marie Skokanová Schválila: Pedagogická rada

Více

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety školní řád Ředitelka Mateřské školy Lety, jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává tento školní

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace. Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace se sídlem 5. května 53, 403 40 Ústí nad Labem IČ 727 45 053 Směrnice č.3/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD ČL. 3 Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vřesina okres Ostrava- město, příspěvková organizace Osvobození 514, 742 85 Vřesina zřizovatel: Obec Vřesina odloučené pracoviště: Mateřská škola Osvobození 410 742 85 Vřesina

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČ: 71294074 Školní řád mateřské školy Pampeliška Školní řád Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny:

Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1-1 Skartační znak: A 10 Změny: Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45 tel.zš 778 472 225, MŠ 737 633 994 skola@skolaslatina.cz IČO 70980730 Školní řád mateřské školy Účinnost od: 1.9.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961

Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty. tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Základní škola a Mateřská škola ŠANOV, okres Rakovník Šanov 91, 270 31 Senomaty tel. MŠ: 723 170 573 tel. ZŠ: 313 543 280 IČ: 470 17 961 Směrnice č. 1/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Přílohy: Provozní řád mateřské školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, HORNÍKOVA 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍKOVA 1 Č.j.: ZSMSH1/302/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ / 91/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Č.j.: ZŠMŠV/ 290 / 2011 Spisový znak A 1. 4 Skartační znak A 10 Vypracoval: Schválil: Jelena Darášová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Monika Galbavá,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň - jih Školní řád Č. j.: 137/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 1.3. Skartační znak: A10 Zpracovala: Jitka Erbenová

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Havířov- Město, Horymírova 7/1194 tel.: 596 814 105, info@mshorymirova.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 312/2014/MS Vypracovala: Drahomíra Smejkalová, ředitelka školy Počet příloh: Řád

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY RŮŽENKA Č.j.: 828/20014 Číslo směrnice: 09/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Procházková Mgr. Soňa

Více

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno IČO: 48513997, tel: č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice číslo: 2/2013 Vypracoval: PaedDr. Naděžda Bajerová, ředitelka MŠ Dne: 31. 08. 2013 Schválil: Účinnost od: 01. 09. 2013 Nahrazuje: Směrnici č. 2/2009 Poznámka: I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: A/321 / 2013

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: A/321 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: A/321 / 2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 2.9.2013 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: OLS-407/ 2014 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Eva Pluskalová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Sudoměřice č. 29 část: 28. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Vypracoval:Jarmila

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Pavlína Filipi Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2013 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 225/14 Spisový znak: 3.1.1. Skartační znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy Název školy Stružinec část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 47/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2012 PaedDr.zdeňka Kozáková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více