SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU"

Transkript

1 SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU A Aberratio ictus viz Zavinûní Abolice viz Amnestie Adhezní fiízení... 9 Advokát viz Obhájce Advokátní tarif Akcesorita úãastenství viz Úãastenství Alimentace viz Zanedbání povinné v Ïivy Alkohol Alkoholismus Alternativní znaky skutkové podstaty Amnestie Autoremedura viz ízení o stíïnosti B Beneficium cohaesionis Bezplatná obhajoba Bezpodílové spoluvlastnictví viz KrádeÏ viz Propadnutí vûci nebo jiné majetkové hodnoty viz Zaji tûní nároku po kozeného Bolestné Byt viz Poru ování domovní svobody C Cenné papíry Cizina viz Právní pomoc â âasová pûsobnost trestních zákonû âásteãná právní moc viz Právní moc rozhodnutí âtení protokolu viz Dokazování

2 D Dal í trest DaÀ viz Zkrácení danû, poplatku a podobné povinné platby DaÀové trestné ãiny Delegace viz Odnûtí a pfiikázání vûci Devizová koda Devizov delikt viz Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu vdevizovém hospodáfiství Devizov tuzemec viz Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu vdevizovém hospodáfiství Distanãní delikt viz Pfiíslu nost soudu Dítû mlad í patnácti let Dobrovolné upu tûní od pokusu Dobrovolné upu tûní od pfiípravy Dokazování Dokonání trestného ãinu Dokonãení trestného ãinu Doliãná vûc viz Vûc dûleïitá pro trestní fiízení Domovní prohlídka a prohlídka jin ch prostor a pozemkû Doprava Dopravní maãky viz Po kození a ohroïení provozu obecnû prospû ného zafiízení Doruãování Do etfiení viz Vrácení vûci státnímu zástupci k do etfiení Dotaãní podvod Doznání obvinûného Dozor státního zástupce DoÏádání Drogová závislost viz Alkoholismus DÛkaz DÛleÏitá povinnost uloïená podle zákona DÛm viz Poru ování domovní svobody Du evní choroba Du evní porucha DÛvody dovolání DÛvody vazby DÛvody zru ení rozsudku soudu prvního stupnû viz ízení o odvolání E Evropsk zat kací rozkaz Expertiza viz Znaleck posudek

3 F Faktická konzumpce Fikce, Ïe se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen viz Amnestie viz Fikce neodsouzení viz Podmínûné odsouzení viz Recidiva viz Zahlazení odsouzení G Generální prevence viz Trest odnûtí svobody na doïivotí H Hlavní líãení Hodnocení dûkazû Hodnovûrnost svûdka viz Hodnocení dûkazû Hospodáfiská kázeà viz Trestné ãiny proti hospodáfiské kázni Hromadn trestn ãin Hrubé poru ení pfiedpisû o bezpeãnosti dopravy viz UblíÏení na zdraví Hrubá uráïka viz Úfiední osoba I Individualizace trestu viz Ukládání trestu ln dubio pro reo J Jazyk písemností vydan ch v trestním fiízení Jednání viz Opomenutí Jednání za právnickou osobu Jednoãinn soubûh Jednota skutku Jin zvlá È závaïn následek K Klinická smrt viz VraÏda Konfrontace

4 Konkurence viz Soubûh KrádeÏ Krajní nouze Kfiivá v povûì a nepravdiv znaleck posudek Kfiivé obvinûní KfiiÏovatka viz Doprava Kuplífiství L LhÛta k podání odvolání viz ízení o odvolání LhÛta k podání stíïnosti viz ízení o stíïnosti LhÛta na pfiípravu obïalovaného k hlavnímu líãení viz Hlavní líãení LhÛty Lichva Listinn dûkaz viz Dokazování Litispendence LoupeÏ M Majetková koda viz koda Manko Mafiení v konu úfiedního rozhodnutí a vykázání Mafiení zpûsobilosti k sluïbû Materiální podmínka trestného ãinu Matefisk jazyk viz Tlumoãník Mezinárodní právní pomoc Milost Mimofiádné pomûry pachatele viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Mimofiádné zv ení trestu odnûtí svobody Mimosoudní projednání vûci viz Postoupení vûci Míra zavinûní viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Místní pfiíslu nost viz Pfiíslu nost soudu Místní pûsobnost trestního zákona MládeÏ viz OhroÏování v chovy dítûte Mladistv Mnohost trestn ch ãinû viz Recidiva viz Soubûh Motiv viz Pohnutka Muãivé útrapy viz TûÏká újma na zdraví

5 N NadrÏování NahlíÏení do spisu Náhrada nákladû po kozeného Náhrada nákladû v konu vazby viz Náklady trestního fiízení Náhrada nákladû zmocnûnci Náhrada kody Náhradní trest odnûtí svobody za trest penûïit Nahrazení vazby slibem Náklady obhajoby Náklady trestního fiízení Nápravnû v chovn ústav viz ZpÛsob v konu trestu odnûtí svobody Narovnání Naru ování fiízení, plánování a kontroly národního hospodáfiství viz Zkreslování údajû o stavu hospodafiení a jmûní Nafiízení v konu trestu viz Odklad v konu trestu Násilí viz LoupeÏ Násilí proti orgánu vefiejné moci a vyhroïování s cílem pûsobit na orgán vefiejné moci Násilí proti skupinû obyvatelû a proti jednotlivci Násilí proti úfiední osobû moci a vyhroïování s cílem pûsobit na úfiední osobu Násilí vûãi nadfiízenému Návod Navrácení lhûty Návrh na potrestání Návrh po kozeného viz Adhezní fiízení... 9 Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Ne bis in idem Nedbalost Nedovolená v roba a jiné nakládání s omamn mi a psychotropními látkami a s jedy Nedovolená v roba lihu Nedovolené ozbrojování Nedovolené pfieru ení tûhotenství Nenastoupení sluïby v ozbrojen ch silách Neodkladné nebo neopakovatelné úkony Neodvedení danû, pojistného na sociální zabezpeãení a podobné povinné platby Neoprávnûné nakládání s osobními údaji Neoprávnûné opatfiení, padûlání a pozmûnûní platebního prostfiedku Neoprávnûné podnikání Neoprávnûné provozování loterie a podobné sázkové hry Neoprávnûné uïívání cizí vûci

6 Neoprávnûn zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru Neoznámení trestného ãinu Neposkytnutí pomoci NepfiekaÏení trestného ãinu Nepfiíãetnost Nepfiímé úplatkáfiství Nepfiím dûkaz viz Hodnocení dûkazû Nepfiím úmysl viz Úmysl nepfiím Nepfiípustnost trestního stíhání Nepfiítomnost obïalovaného u hlavního líãení viz Hlavní líãení Neuposlechnutí rozkazu Nevefiejné zasedání Nouze viz Krajní nouze viz Úãinná lítost viz Zanedbání povinné v Ïivy Nutná obhajoba Nutná obrana O Obãanská v pomoc viz Neoprávnûné podnikání Obãansk prûkaz viz Padûlání a pozmûnûní vefiejné listiny viz Vefiejná listina Obecné nebezpeãí viz Obecné ohroïení Obecné ohroïení Obecnû prospû né práce Obhájce Obhajoba obvinûného Obcházení branné povinnosti Obchodování s lidmi Obnova fiízení Obrana viz Nutná obrana Obstarávání vûcí obecného zájmu Obvinûní z trestného ãinu viz Sdûlení obvinûní Obvinûn ObÏaloba ObÏalovací zásada Odbûr krve Odborné vyjádfiení Odepfiení pfiijetí doruãované písemnosti viz Doruãování Odevzdání vûci pfiíslu nému orgánu k projednání viz Postoupení vûci Odklad v konu trestu Odmûna ustanoveného obhájce

7 Odnûtí a pfiikázání vûci Odpor proti trestnímu pfiíkazu Odposlech a záznam telekomunikaãního provozu Odpovûdnost trestní Odvolání viz ízení o odvolání Odvolání po kozeného viz ízení o odvolání Ohledání viz Znaleck posudek OhroÏení pod vlivem návykové látky OhroÏení pohlavní nemocí OhroÏení Ïivotního prostfiedí OhroÏování morálního stavu vojákû OhroÏování obûhu tuzemsk ch penûz OhroÏování v chovy dítûte Ochranná v chova Ochranné léãení Okolnost podmiàující pouïití vy í trestní sazby Okolnost polehãující Okolnost pfiitûïující Okolnosti pfiípadu viz Podmínûné odsouzení viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Omezení pfiimûfiené Omezování osobní svobody Omisivní trestn ãin viz Dokonání trestného ãinu Omyl právní Omyl skutkov Opakování trestného ãinu Opatrovník Opatrovník po kozeného Opatfiení ukládaná dítûti mlad ímu patnácti let Opûtovné spáchání trestného ãinu Opilství Opomenutí Oprava protokolu viz Protokol Oprava vyhotovení rozsudku viz Rozsudek Oprávnûní nejvy ího státního zástupce Opravn prostfiedek O protiprávnosti komunistického reïimu a odporu proti nûmu Opu tûní dítûte nebo svûfiené osoby Organizátorství Organizovaná skupina Organizování a umoïnûní nedovoleného pfiekroãení státní hranice Osoba pachatele Osobní prohlídka Osobní svoboda viz Omezování osobní svobody Osvûdãení podmínûnû odsouzeného

8 Osvûdãení se viz Podmínûné odsouzení viz Podmínûné propu tûní Oznámení usnesení P Padûlání a pozmûnûní penûz Padûlání a pozmûnûní vefiejné listiny Padûlání a pozmûnûní známek Padûlání a vystavení nepravdivé lékafiské zprávy, posudku a nálezu Pachatel Pachatelství Patologická opilost PenûÏitá záruka PenûÏit trest Pletichy pfii vefiejné soutûïi a vefiejné draïbû Pobyt trval viz Zákaz pobytu Poãítání lhût viz LhÛty Podání Podání alkoholu dítûti Podílnictví Podmínûné odsouzení Podmínûné propu tûní Podmínûné upu tûní od v konu zbytku trestu Podmínûné zastavení trestního stíhání Podplácení Podvod Pohlavní zneuïití Pohnutka Pohrdání soudem Pojistn podvod Pokraãování v trestném ãinu Pokus Polehãující okolnost viz Okolnost polehãující Pomûry pachatele viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Pomluva Pomoc Poru ení autorského práva, práv souvisejících s právem autorsk m a práv k databázi Poru ení chránûn ch prûmyslov ch práv Poru ení povinnosti dozorãí nebo jiné sluïby Poru ení povinnosti pfii správû cizího majetku Poru ení povinnosti sluïby pfii obranû vzdu ného prostoru Poru ení povinnosti stráïní sluïby Poru ení povinnosti v insolvenãním fiízení

9 Poru ení práv k ochranné známce a jin m oznaãením Poru ení pfiedpisû o nálepkách k oznaãení zboïí Poru ení pfiedpisû o obûhu zboïí ve styku s cizinou Poru ení pfiedpisû o pravidlech hospodáfiské soutûïe Poru ení sluïební povinnosti vojáka Poru ení tajemství dopravovan ch zpráv Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu v devizovém hospodáfiství Poru ování domovní svobody Pofiádková pokuta Postoupení vûci Postpenitenciární péãe Posudek ústavu Po kození a ohroïení provozu obecnû prospû ného zafiízení Po kození cizích práv Po kození cizí vûci Po kození dûleïitého orgánu viz TûÏká újma na zdraví Po kození lesa Po kození vûfiitele Po kozen Po kozování spotfiebitele Potrat viz Nedovolené pfieru ení tûhotenství Potrestání viz Ukládání trestu Pouãení obvinûného Pouãení svûdka viz Svûdek viz V slech svûdka viz Vy etfiovací pokus Povinnost mlãenlivosti Práva obvinûného Pravidla silniãního provozu viz Doprava Právní moc rozhodnutí Právní pomoc Právní styk s cizinou Pravomoc viz Úfiední osoba Právo odepfiít v povûì Pravomoc soudu Právo na obhajobu viz Nutná obhajoba viz Tlumoãník Právo svûdka odepfiít v povûì viz V povûì svûdka viz V slech svûdka Presumpce neviny ProdlouÏení zku ební lhûty podmínûného odsouzení viz Podmínûné odsouzení Prohlá ení podle 11 odst. 2 tr. fi. viz Zastavení trestního stíhání Promlãení trestní odpovûdnosti Promlãení v konu trestu Propadnutí majetku

10 Propadnutí vûci nebo jiné majetkové hodnoty Propu tûní z ochranného léãení viz Ochranné léãení Prospûch Prostituce viz Kuplífiství Protialkoholní léãení viz Ochranné léãení Protokol Pfieãtení protokolu o v slechu svûdka viz Dokazování Pfieãtení v povûdi spoluobvinûného viz V povûì spoluobvinûného Pfiedání trestního stíhání do ciziny PfiedbûÏná otázka PfiedbûÏné projednání obïaloby Pfiedmût fiízení PfiedraÏování viz Po kozování spotfiebitele Pfiedvolání Pfiechodná ustanovení zákona ã. 175/1990 Sb PfiekáÏka rei iudicatae viz Nepfiípustnost trestního stíhání Pfieru ení promlãení trestní odpovûdnosti viz Promlãení trestní odpovûdnosti Pfieru ení trestního stíhání Pfieru ení v konu trestu Pfiestupek Pfievzetí trestního stíhání Pfiíãetnost viz Nepfiíãetnost Pfiíãetnost zmen ená viz Zmen ená pfiíãetnost Pfiíãinná souvislost viz Pfiíãinn vztah Pfiíãinn vztah Pfiijímání úplatku Pfiíkaz k zatãení Pfiíprava Pfiípravné fiízení Pfiíslu nost soudu PfiitûÏující okolnost viz Okolnost pfiitûïující PÛsobnost trestního zákona viz âasová pûsobnost trestních zákonû viz Místní pûsobnost trestního zákona Pytláctví R Recidiva Rehabilitace viz Amnestie viz Zahlazení odsouzení Rehabilitace soudní Rekognice Rekonstrukce Res iudicata

11 Rodina a mládeï viz Trestné ãiny proti rodinû a mládeïi Rozhodnutí obsahovû navazující na zru ené rozhodnutí Rozhodnutí soudu Rozhodnutí v pfiípravném fiízení Rozhodování o vazbû viz Vazba Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví viz KrádeÏ viz Podvod viz Zpronevûra Rozsah revizní povinnosti v opravném fiízení viz ízení o odvolání viz ízení pfiedcházející napadenému rozhodnutí Rozsudek Rvaãka ádn Ïivot ízení motorového vozidla bez fiidiãského oprávnûní ízení o dovolání ízení o obnovû viz Obnova fiízení ízení o odvolání ízení o stíïnosti ízení o stíïnosti pro poru ení zákona ízení po povolení obnovy viz Obnova fiízení ízení proti mladistv m ízení proti uprchlému ízení pfiedcházející napadenému rozhodnutí ízení pfied samosoudcem S SabotáÏ Samosoudce viz ízení pfied samosoudcem Samostatn trest Sdûlení obvinûní Sexuologick posudek viz Znaleck dûkaz Silné rozru ení viz Okolnost polehãující Silniãní doprava viz Doprava Skutek viz Jednota skutku viz Pfiedmût fiízení viz TotoÏnost skutku SluÏba v cizích ozbrojen ch silách Soubûh Souhlas po kozeného s trestním stíháním Souhrnn trest

12 SouloÏ mezi pfiíbuzn mi Spojení vûcí viz Spoleãné fiízení Spoleãenská záruka viz Záruka zájmového sdruïení obãanû Spoleãné jmûní manïelû Spoleãné fiízení Spoleãn trest za pokraãování v trestném ãinu Spoluobvinûn viz V povûì spoluobvinûného Spolupachatelství Spor o pfiíslu nost Státní zástupce StíÏnost viz ízení o stíïnosti StíÏnost pro poru ení zákona viz ízení o stíïnosti pro poru ení zákona Strany v trestním fiízení Stfielná zbraà viz Nedovolené ozbrojování StupeÀ nebezpeãnosti ãinu pro spoleãnost viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Subjektivní stránka viz Nedbalost viz Pohnutka viz Úmysl viz Zavinûní Svûdek Svémocné odlouãení ífiení nakaïlivé lidské nemoci ífiení pornografie ífiení toxikomanie koda T Tajemství státní, hospodáfiské nebo sluïební viz Vyzvûdaãství TûÏká újma na zdraví TûÏ í následek Tlumoãník TotoÏnost skutku Trest Trestné ãiny proti hospodáfiské kázni Trestné ãiny proti hospodáfiské soustavû Trestné ãiny proti lidské dûstojnosti Trestné ãiny proti majetku Trestné ãiny proti majetku v socialistickém vlastnictví

13 Trestné ãiny proti mûnû a trestné ãiny daàové Trestné ãiny proti rodinû a mládeïi Trestné ãiny proti svobodû Trestné ãiny proti Ïivotu a zdraví Trestní odpovûdnost viz Odpovûdnost trestní Trestní pfiíkaz Trestní stíhání Trestnost viz Odpovûdnost trestní Trestn ãin Trest odnûtí svobody na doïivotí Trvající trestn ãin T rání osoby Ïijící ve spoleãném obydlí T rání svûfiené osoby T rání zvífiat U UblíÏení na zdraví Úãastenství Úãast na sebevraïdû Úãel trestu Úãinky rozsudku cizího státu Úãinná lítost Úãinnost dûkazu viz Dokazování viz V slech svûdka Udávání padûlan ch a pozmûnûn ch penûz Úhrnn trest Újma na zdraví Ukládání trestu Úkony trestního fiízení Úmysl Úmysl nepfiím Únos dítûte a osoby stiïené du evní poruchou Úplatek Úplatkáfiství Upu tûní od pokusu viz Dobrovolné upu tûní od pokusu Upu tûní od potrestání Upu tûní od pfiípravy viz Dobrovolné upu tûní od pfiípravy Upu tûní od uloïení dal ího trestu Upu tûní od v konu trestu UráÏka viz Úfiední osoba UráÏka mezi vojáky Úroky z prodlení viz Adhezní fiízení... 9 Úfiední osoba Usnesení

14 Ustanoven obhájce Utajované skuteãnosti Útisk Úvûrov podvod V Vazba Vûc dûleïitá pro trestní fiízení Vûcná pfiíslu nost soudu viz Pfiíslu nost soudu Vefiejná listina Vefiejné zasedání Vefiejnost hlavního líãení viz Hlavní líãení Vkladní kníïka viz Pfiíprava Vloupání Vojenské trestné ãiny Vrácení vûci státnímu zástupci k do etfiení VraÏda VraÏda novorozeného dítûte matkou Vydání do ciziny Vydírání Vyho tûní Vyho Èovaní vazba VyhroÏování viz Násilí proti skupinû obyvatelû a proti jednotlivci V chovná opatfiení V jimeãné okolnosti pfiípadu viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Vykonatelnost rozhodnutí viz Právní moc rozhodnutí V kon ochranného protialkoholního léãení V kon rozsudku cizozemského soudu V kon trestu odnûtí svobody Vykonávací fiízení Vylouãení orgánû ãinn ch v trestním fiízení Vylouãení vûci ze spoleãného fiízení Vynûtí z pravomoci orgánû ãinn ch v trestním fiízení V povûì obvinûného V povûì spoluobvinûného V povûì svûdka V roba a drïení padûlatelského náãiní V roba a jiné nakládání s dûtskou pornografií V slech obvinûného V slech obvinûného podle 185 odst. 2 tr. fi. viz PfiedbûÏné projednání obïaloby V slech svûdka Vy etfiení du evního stavu Vy etfiovací pokus

15 Vy etfiování Vy í trestní sazba viz Okolnost podmiàující pouïití vy í trestní sazby V trïnictví Vyzvûdaãství VyÏivovací povinnost viz Zanedbání povinné v Ïivy Vzdání se odvolání viz ízení o odvolání Vznesení obvinûní viz Sdûlení obvinûní Z Zabrání vûci nebo jiné majetkové hodnoty ZadrÏení Zahájení trestního stíhání Zahlazení odsouzení Zaji tûní jiné majetkové hodnoty Zaji tûní nároku po kozeného Zaji tûní penûïních prostfiedkû na úãtu banky Zaji tûní v konu trestu propadnutí majetku Zákaz ãinnosti Zákaz dvojího pfiiãítání Zákaz pobytu Zákaz reformace in peius Zákon o protiprávnosti komunistického reïimu a odporu proti nûmu Zákonn soudce Zákonn zástupce obvinûného Zákonn zástupce po kozeného ZaloÏení, podpora a propagace hnutí smûfiujícího k potlaãení práv asvobod ãlovûka Zanedbání povinné v Ïivy Zánik nebezpeãnosti ãinu pro spoleãnost Zánik trestnosti Zánik trestu viz Amnestie Zapoãítání trestu Zapoãítání vazby Zapoãítání zku ební doby pfii podmínûném odsouzení Záruka za dal í chování obvinûného Záruka zájmového sdruïení obãanû Zásada obïalovací viz ObÏalovací zásada Zastavení trestního stíhání Zatajení vûci Zavinûní Zavleãení Zbavení osobní svobody Zbûhnutí ZbraÀ

16 Zjednodu ené fiízení Zjednodu en písemn rozsudek Zji Èování skutkového stavu vûci Zkou ka krve viz Odbûr krve Zkrácené pfiedávací fiízení Zkrácené pfiípravné fiízení Zkrácení danû, poplatku a podobné povinné platby Zkreslování údajû o stavu hospodafiení a jmûní Zku ební lhûta viz Podmínûné odsouzení viz Podmínûné propu tûní Zmen ená pfiíãetnost Zmocnûnec po kozeného Zmrzaãení viz TûÏká újma na zdraví Znaãn prospûch Znalec Znaleck dûkaz Znaleck posudek Znaleãné Znásilnûní ZneuÏití informace a postavení v obchodním styku ZneuÏití pravomoci úfiední osoby ZohyÏdûní viz TûÏká újma na zdraví Zpûtnost viz Recidiva Zpûtvzetí odvolání viz ízení o odvolání Zpronevûra Zpro tûní obïaloby Zpro Èující rozsudek Zprotivení a donucení k poru ení vojenské povinnosti ZpÛsobení úpadku ZpÛsob v konu trestu odnûtí svobody Ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí viz TûÏká újma na zdraví Ztráta nebo podstatné sníïení pracovní zpûsobilosti viz TûÏká újma na zdraví Ztráta vojenské hodnosti Zúãastnûná osoba Zvlá È nebezpeãn recidivista viz Mimofiádné zv ení trestu odnûtí svobody Zvukov záznam Zv hodàování vûfiitele Î Îádost o propu tûní z vazby Îivot a zdraví viz VraÏda

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15 spravni_zlom_2 5.5.2014 14:08 Stránka 3 Úvod.................................................... 9 Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek................. 11 I. Obecné aspekty správních deliktû.......................

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105 OBSAH Předmluva k 5. vydání........................................ 11 Předmluva ke 4. vydání....................................... 13 Seznam zkratek.............................................. 15 Kap.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27. DÍL PRVNÍ Obecná část... 29

Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27. DÍL PRVNÍ Obecná část... 29 Obsah Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27 DÍL PRVNÍ Obecná část... 29 KAPITOLA I Trestní právo hmotné, jeho funkce a jeho místo v právním řádu... 31 1 Trestní právo, jeho pojem a

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Pfiedmluva....................... 27 A. Právní úkony.................. 29 1. K povaze usnesení valné hromady....................... 29 2.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2)

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Vzor ã. 1 USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Krajsk úfiad... kraje... Odbor... Krajsk úfiad... kraje, odbor... jako správní orgán pfiíslu n podle 178 odst. 2 zák. ã. 500/2004

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody Pfiedmluva... 15 I. Obecná odpovûdnost podle obãanského zákoníku; spoleãná ustanovení 1. Obecná odpovûdnost za kodu... 17 2. Obecná odpovûdnost za kodu... 18 3.

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců

Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců Mgr. Markéta Pašková, LL.M. a JUDr. Pavel Marc, LL.M. Café Louvre, Národní 22, Praha 1 19. dubna 2012 Úvod Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 Tento zatýkací rozkaz byl vydán příslušným justičním orgánem. Žádám, aby níže uvedená osoba byla zatčena a předána za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

7.1 Orgány činné v trestním řízení

7.1 Orgány činné v trestním řízení 7 Trestní řízení Co je trestným činem a jaký trest lze za jeho spáchání uložit, již víme. Neméně důležitou otázkou však je i procesní stránka postihu korupce, tj. zejména jak se postupuje při oznamování

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Otázka: Trestní právo hmotné. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Denisa TRESTY

Otázka: Trestní právo hmotné. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Denisa TRESTY Otázka: Trestní právo hmotné Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Denisa TRESTY jsou v trestním zákoníku v obecné části při stanovení trestu soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s.

V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. 71-103E 13. 12. 2007 V EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GE Money Bank, a. s. z 1. listopadu 1999 ÚPLNÉ ZNùNÍ SE ZAPRACOVAN MI ZMùNAMI A DOPL KY ze dne 23. fiíjna 2000, 1. záfií 2001, 22. fiíjna 2001, 1. ledna

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Některé aktuality hospodářské a

Některé aktuality hospodářské a Některé aktuality hospodářské a majetkové kriminality JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Některé související otázky V České republice učiněny nebo očekávané výrazné změny mimotrestní právní

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Úvod............................... 11 I. OBECNÉ OTÁZKY NEKALOSOUTùÎNÍHO JEDNÁNÍ..................... 15 1. Právo na podnikání a nekalosoutûïní jednání. Soukromá

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ)

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ) MINISTERSTVO VNITRA Odbor bezpečnostní politiky Oddělení analýz, koncepcí a krizového řízení Č.j.: Praha 3.2.2005 Počet listů: 7 Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

8. funkční období. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

8. funkční období. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 8. funkční období 221 Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (Navazuje na sněmovní tisk č. 285 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. listopadu

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA KYBERNETICKÁ KRIMINALITA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ A KYBERNETICKÁ KRIMINALITA MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi

Otázka: Trestní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): mikomi Otázka: Trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mikomi = souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění proti společnosti nebo jednotlivcům - společnost je tak chráněná

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 418. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 419. Usnesení Poslanecké

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

418/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 418/2011 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2014 Změna: 105/2013 Sb. 418/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o trestní

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více