SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU"

Transkript

1 SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU A Aberratio ictus viz Zavinûní Abolice viz Amnestie Adhezní fiízení... 9 Advokát viz Obhájce Advokátní tarif Akcesorita úãastenství viz Úãastenství Alimentace viz Zanedbání povinné v Ïivy Alkohol Alkoholismus Alternativní znaky skutkové podstaty Amnestie Autoremedura viz ízení o stíïnosti B Beneficium cohaesionis Bezplatná obhajoba Bezpodílové spoluvlastnictví viz KrádeÏ viz Propadnutí vûci nebo jiné majetkové hodnoty viz Zaji tûní nároku po kozeného Bolestné Byt viz Poru ování domovní svobody C Cenné papíry Cizina viz Právní pomoc â âasová pûsobnost trestních zákonû âásteãná právní moc viz Právní moc rozhodnutí âtení protokolu viz Dokazování

2 D Dal í trest DaÀ viz Zkrácení danû, poplatku a podobné povinné platby DaÀové trestné ãiny Delegace viz Odnûtí a pfiikázání vûci Devizová koda Devizov delikt viz Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu vdevizovém hospodáfiství Devizov tuzemec viz Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu vdevizovém hospodáfiství Distanãní delikt viz Pfiíslu nost soudu Dítû mlad í patnácti let Dobrovolné upu tûní od pokusu Dobrovolné upu tûní od pfiípravy Dokazování Dokonání trestného ãinu Dokonãení trestného ãinu Doliãná vûc viz Vûc dûleïitá pro trestní fiízení Domovní prohlídka a prohlídka jin ch prostor a pozemkû Doprava Dopravní maãky viz Po kození a ohroïení provozu obecnû prospû ného zafiízení Doruãování Do etfiení viz Vrácení vûci státnímu zástupci k do etfiení Dotaãní podvod Doznání obvinûného Dozor státního zástupce DoÏádání Drogová závislost viz Alkoholismus DÛkaz DÛleÏitá povinnost uloïená podle zákona DÛm viz Poru ování domovní svobody Du evní choroba Du evní porucha DÛvody dovolání DÛvody vazby DÛvody zru ení rozsudku soudu prvního stupnû viz ízení o odvolání E Evropsk zat kací rozkaz Expertiza viz Znaleck posudek

3 F Faktická konzumpce Fikce, Ïe se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen viz Amnestie viz Fikce neodsouzení viz Podmínûné odsouzení viz Recidiva viz Zahlazení odsouzení G Generální prevence viz Trest odnûtí svobody na doïivotí H Hlavní líãení Hodnocení dûkazû Hodnovûrnost svûdka viz Hodnocení dûkazû Hospodáfiská kázeà viz Trestné ãiny proti hospodáfiské kázni Hromadn trestn ãin Hrubé poru ení pfiedpisû o bezpeãnosti dopravy viz UblíÏení na zdraví Hrubá uráïka viz Úfiední osoba I Individualizace trestu viz Ukládání trestu ln dubio pro reo J Jazyk písemností vydan ch v trestním fiízení Jednání viz Opomenutí Jednání za právnickou osobu Jednoãinn soubûh Jednota skutku Jin zvlá È závaïn následek K Klinická smrt viz VraÏda Konfrontace

4 Konkurence viz Soubûh KrádeÏ Krajní nouze Kfiivá v povûì a nepravdiv znaleck posudek Kfiivé obvinûní KfiiÏovatka viz Doprava Kuplífiství L LhÛta k podání odvolání viz ízení o odvolání LhÛta k podání stíïnosti viz ízení o stíïnosti LhÛta na pfiípravu obïalovaného k hlavnímu líãení viz Hlavní líãení LhÛty Lichva Listinn dûkaz viz Dokazování Litispendence LoupeÏ M Majetková koda viz koda Manko Mafiení v konu úfiedního rozhodnutí a vykázání Mafiení zpûsobilosti k sluïbû Materiální podmínka trestného ãinu Matefisk jazyk viz Tlumoãník Mezinárodní právní pomoc Milost Mimofiádné pomûry pachatele viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Mimofiádné zv ení trestu odnûtí svobody Mimosoudní projednání vûci viz Postoupení vûci Míra zavinûní viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Místní pfiíslu nost viz Pfiíslu nost soudu Místní pûsobnost trestního zákona MládeÏ viz OhroÏování v chovy dítûte Mladistv Mnohost trestn ch ãinû viz Recidiva viz Soubûh Motiv viz Pohnutka Muãivé útrapy viz TûÏká újma na zdraví

5 N NadrÏování NahlíÏení do spisu Náhrada nákladû po kozeného Náhrada nákladû v konu vazby viz Náklady trestního fiízení Náhrada nákladû zmocnûnci Náhrada kody Náhradní trest odnûtí svobody za trest penûïit Nahrazení vazby slibem Náklady obhajoby Náklady trestního fiízení Nápravnû v chovn ústav viz ZpÛsob v konu trestu odnûtí svobody Narovnání Naru ování fiízení, plánování a kontroly národního hospodáfiství viz Zkreslování údajû o stavu hospodafiení a jmûní Nafiízení v konu trestu viz Odklad v konu trestu Násilí viz LoupeÏ Násilí proti orgánu vefiejné moci a vyhroïování s cílem pûsobit na orgán vefiejné moci Násilí proti skupinû obyvatelû a proti jednotlivci Násilí proti úfiední osobû moci a vyhroïování s cílem pûsobit na úfiední osobu Násilí vûãi nadfiízenému Návod Navrácení lhûty Návrh na potrestání Návrh po kozeného viz Adhezní fiízení... 9 Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Ne bis in idem Nedbalost Nedovolená v roba a jiné nakládání s omamn mi a psychotropními látkami a s jedy Nedovolená v roba lihu Nedovolené ozbrojování Nedovolené pfieru ení tûhotenství Nenastoupení sluïby v ozbrojen ch silách Neodkladné nebo neopakovatelné úkony Neodvedení danû, pojistného na sociální zabezpeãení a podobné povinné platby Neoprávnûné nakládání s osobními údaji Neoprávnûné opatfiení, padûlání a pozmûnûní platebního prostfiedku Neoprávnûné podnikání Neoprávnûné provozování loterie a podobné sázkové hry Neoprávnûné uïívání cizí vûci

6 Neoprávnûn zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru Neoznámení trestného ãinu Neposkytnutí pomoci NepfiekaÏení trestného ãinu Nepfiíãetnost Nepfiímé úplatkáfiství Nepfiím dûkaz viz Hodnocení dûkazû Nepfiím úmysl viz Úmysl nepfiím Nepfiípustnost trestního stíhání Nepfiítomnost obïalovaného u hlavního líãení viz Hlavní líãení Neuposlechnutí rozkazu Nevefiejné zasedání Nouze viz Krajní nouze viz Úãinná lítost viz Zanedbání povinné v Ïivy Nutná obhajoba Nutná obrana O Obãanská v pomoc viz Neoprávnûné podnikání Obãansk prûkaz viz Padûlání a pozmûnûní vefiejné listiny viz Vefiejná listina Obecné nebezpeãí viz Obecné ohroïení Obecné ohroïení Obecnû prospû né práce Obhájce Obhajoba obvinûného Obcházení branné povinnosti Obchodování s lidmi Obnova fiízení Obrana viz Nutná obrana Obstarávání vûcí obecného zájmu Obvinûní z trestného ãinu viz Sdûlení obvinûní Obvinûn ObÏaloba ObÏalovací zásada Odbûr krve Odborné vyjádfiení Odepfiení pfiijetí doruãované písemnosti viz Doruãování Odevzdání vûci pfiíslu nému orgánu k projednání viz Postoupení vûci Odklad v konu trestu Odmûna ustanoveného obhájce

7 Odnûtí a pfiikázání vûci Odpor proti trestnímu pfiíkazu Odposlech a záznam telekomunikaãního provozu Odpovûdnost trestní Odvolání viz ízení o odvolání Odvolání po kozeného viz ízení o odvolání Ohledání viz Znaleck posudek OhroÏení pod vlivem návykové látky OhroÏení pohlavní nemocí OhroÏení Ïivotního prostfiedí OhroÏování morálního stavu vojákû OhroÏování obûhu tuzemsk ch penûz OhroÏování v chovy dítûte Ochranná v chova Ochranné léãení Okolnost podmiàující pouïití vy í trestní sazby Okolnost polehãující Okolnost pfiitûïující Okolnosti pfiípadu viz Podmínûné odsouzení viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Omezení pfiimûfiené Omezování osobní svobody Omisivní trestn ãin viz Dokonání trestného ãinu Omyl právní Omyl skutkov Opakování trestného ãinu Opatrovník Opatrovník po kozeného Opatfiení ukládaná dítûti mlad ímu patnácti let Opûtovné spáchání trestného ãinu Opilství Opomenutí Oprava protokolu viz Protokol Oprava vyhotovení rozsudku viz Rozsudek Oprávnûní nejvy ího státního zástupce Opravn prostfiedek O protiprávnosti komunistického reïimu a odporu proti nûmu Opu tûní dítûte nebo svûfiené osoby Organizátorství Organizovaná skupina Organizování a umoïnûní nedovoleného pfiekroãení státní hranice Osoba pachatele Osobní prohlídka Osobní svoboda viz Omezování osobní svobody Osvûdãení podmínûnû odsouzeného

8 Osvûdãení se viz Podmínûné odsouzení viz Podmínûné propu tûní Oznámení usnesení P Padûlání a pozmûnûní penûz Padûlání a pozmûnûní vefiejné listiny Padûlání a pozmûnûní známek Padûlání a vystavení nepravdivé lékafiské zprávy, posudku a nálezu Pachatel Pachatelství Patologická opilost PenûÏitá záruka PenûÏit trest Pletichy pfii vefiejné soutûïi a vefiejné draïbû Pobyt trval viz Zákaz pobytu Poãítání lhût viz LhÛty Podání Podání alkoholu dítûti Podílnictví Podmínûné odsouzení Podmínûné propu tûní Podmínûné upu tûní od v konu zbytku trestu Podmínûné zastavení trestního stíhání Podplácení Podvod Pohlavní zneuïití Pohnutka Pohrdání soudem Pojistn podvod Pokraãování v trestném ãinu Pokus Polehãující okolnost viz Okolnost polehãující Pomûry pachatele viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Pomluva Pomoc Poru ení autorského práva, práv souvisejících s právem autorsk m a práv k databázi Poru ení chránûn ch prûmyslov ch práv Poru ení povinnosti dozorãí nebo jiné sluïby Poru ení povinnosti pfii správû cizího majetku Poru ení povinnosti sluïby pfii obranû vzdu ného prostoru Poru ení povinnosti stráïní sluïby Poru ení povinnosti v insolvenãním fiízení

9 Poru ení práv k ochranné známce a jin m oznaãením Poru ení pfiedpisû o nálepkách k oznaãení zboïí Poru ení pfiedpisû o obûhu zboïí ve styku s cizinou Poru ení pfiedpisû o pravidlech hospodáfiské soutûïe Poru ení sluïební povinnosti vojáka Poru ení tajemství dopravovan ch zpráv Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu v devizovém hospodáfiství Poru ování domovní svobody Pofiádková pokuta Postoupení vûci Postpenitenciární péãe Posudek ústavu Po kození a ohroïení provozu obecnû prospû ného zafiízení Po kození cizích práv Po kození cizí vûci Po kození dûleïitého orgánu viz TûÏká újma na zdraví Po kození lesa Po kození vûfiitele Po kozen Po kozování spotfiebitele Potrat viz Nedovolené pfieru ení tûhotenství Potrestání viz Ukládání trestu Pouãení obvinûného Pouãení svûdka viz Svûdek viz V slech svûdka viz Vy etfiovací pokus Povinnost mlãenlivosti Práva obvinûného Pravidla silniãního provozu viz Doprava Právní moc rozhodnutí Právní pomoc Právní styk s cizinou Pravomoc viz Úfiední osoba Právo odepfiít v povûì Pravomoc soudu Právo na obhajobu viz Nutná obhajoba viz Tlumoãník Právo svûdka odepfiít v povûì viz V povûì svûdka viz V slech svûdka Presumpce neviny ProdlouÏení zku ební lhûty podmínûného odsouzení viz Podmínûné odsouzení Prohlá ení podle 11 odst. 2 tr. fi. viz Zastavení trestního stíhání Promlãení trestní odpovûdnosti Promlãení v konu trestu Propadnutí majetku

10 Propadnutí vûci nebo jiné majetkové hodnoty Propu tûní z ochranného léãení viz Ochranné léãení Prospûch Prostituce viz Kuplífiství Protialkoholní léãení viz Ochranné léãení Protokol Pfieãtení protokolu o v slechu svûdka viz Dokazování Pfieãtení v povûdi spoluobvinûného viz V povûì spoluobvinûného Pfiedání trestního stíhání do ciziny PfiedbûÏná otázka PfiedbûÏné projednání obïaloby Pfiedmût fiízení PfiedraÏování viz Po kozování spotfiebitele Pfiedvolání Pfiechodná ustanovení zákona ã. 175/1990 Sb PfiekáÏka rei iudicatae viz Nepfiípustnost trestního stíhání Pfieru ení promlãení trestní odpovûdnosti viz Promlãení trestní odpovûdnosti Pfieru ení trestního stíhání Pfieru ení v konu trestu Pfiestupek Pfievzetí trestního stíhání Pfiíãetnost viz Nepfiíãetnost Pfiíãetnost zmen ená viz Zmen ená pfiíãetnost Pfiíãinná souvislost viz Pfiíãinn vztah Pfiíãinn vztah Pfiijímání úplatku Pfiíkaz k zatãení Pfiíprava Pfiípravné fiízení Pfiíslu nost soudu PfiitûÏující okolnost viz Okolnost pfiitûïující PÛsobnost trestního zákona viz âasová pûsobnost trestních zákonû viz Místní pûsobnost trestního zákona Pytláctví R Recidiva Rehabilitace viz Amnestie viz Zahlazení odsouzení Rehabilitace soudní Rekognice Rekonstrukce Res iudicata

11 Rodina a mládeï viz Trestné ãiny proti rodinû a mládeïi Rozhodnutí obsahovû navazující na zru ené rozhodnutí Rozhodnutí soudu Rozhodnutí v pfiípravném fiízení Rozhodování o vazbû viz Vazba Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví viz KrádeÏ viz Podvod viz Zpronevûra Rozsah revizní povinnosti v opravném fiízení viz ízení o odvolání viz ízení pfiedcházející napadenému rozhodnutí Rozsudek Rvaãka ádn Ïivot ízení motorového vozidla bez fiidiãského oprávnûní ízení o dovolání ízení o obnovû viz Obnova fiízení ízení o odvolání ízení o stíïnosti ízení o stíïnosti pro poru ení zákona ízení po povolení obnovy viz Obnova fiízení ízení proti mladistv m ízení proti uprchlému ízení pfiedcházející napadenému rozhodnutí ízení pfied samosoudcem S SabotáÏ Samosoudce viz ízení pfied samosoudcem Samostatn trest Sdûlení obvinûní Sexuologick posudek viz Znaleck dûkaz Silné rozru ení viz Okolnost polehãující Silniãní doprava viz Doprava Skutek viz Jednota skutku viz Pfiedmût fiízení viz TotoÏnost skutku SluÏba v cizích ozbrojen ch silách Soubûh Souhlas po kozeného s trestním stíháním Souhrnn trest

12 SouloÏ mezi pfiíbuzn mi Spojení vûcí viz Spoleãné fiízení Spoleãenská záruka viz Záruka zájmového sdruïení obãanû Spoleãné jmûní manïelû Spoleãné fiízení Spoleãn trest za pokraãování v trestném ãinu Spoluobvinûn viz V povûì spoluobvinûného Spolupachatelství Spor o pfiíslu nost Státní zástupce StíÏnost viz ízení o stíïnosti StíÏnost pro poru ení zákona viz ízení o stíïnosti pro poru ení zákona Strany v trestním fiízení Stfielná zbraà viz Nedovolené ozbrojování StupeÀ nebezpeãnosti ãinu pro spoleãnost viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Subjektivní stránka viz Nedbalost viz Pohnutka viz Úmysl viz Zavinûní Svûdek Svémocné odlouãení ífiení nakaïlivé lidské nemoci ífiení pornografie ífiení toxikomanie koda T Tajemství státní, hospodáfiské nebo sluïební viz Vyzvûdaãství TûÏká újma na zdraví TûÏ í následek Tlumoãník TotoÏnost skutku Trest Trestné ãiny proti hospodáfiské kázni Trestné ãiny proti hospodáfiské soustavû Trestné ãiny proti lidské dûstojnosti Trestné ãiny proti majetku Trestné ãiny proti majetku v socialistickém vlastnictví

13 Trestné ãiny proti mûnû a trestné ãiny daàové Trestné ãiny proti rodinû a mládeïi Trestné ãiny proti svobodû Trestné ãiny proti Ïivotu a zdraví Trestní odpovûdnost viz Odpovûdnost trestní Trestní pfiíkaz Trestní stíhání Trestnost viz Odpovûdnost trestní Trestn ãin Trest odnûtí svobody na doïivotí Trvající trestn ãin T rání osoby Ïijící ve spoleãném obydlí T rání svûfiené osoby T rání zvífiat U UblíÏení na zdraví Úãastenství Úãast na sebevraïdû Úãel trestu Úãinky rozsudku cizího státu Úãinná lítost Úãinnost dûkazu viz Dokazování viz V slech svûdka Udávání padûlan ch a pozmûnûn ch penûz Úhrnn trest Újma na zdraví Ukládání trestu Úkony trestního fiízení Úmysl Úmysl nepfiím Únos dítûte a osoby stiïené du evní poruchou Úplatek Úplatkáfiství Upu tûní od pokusu viz Dobrovolné upu tûní od pokusu Upu tûní od potrestání Upu tûní od pfiípravy viz Dobrovolné upu tûní od pfiípravy Upu tûní od uloïení dal ího trestu Upu tûní od v konu trestu UráÏka viz Úfiední osoba UráÏka mezi vojáky Úroky z prodlení viz Adhezní fiízení... 9 Úfiední osoba Usnesení

14 Ustanoven obhájce Utajované skuteãnosti Útisk Úvûrov podvod V Vazba Vûc dûleïitá pro trestní fiízení Vûcná pfiíslu nost soudu viz Pfiíslu nost soudu Vefiejná listina Vefiejné zasedání Vefiejnost hlavního líãení viz Hlavní líãení Vkladní kníïka viz Pfiíprava Vloupání Vojenské trestné ãiny Vrácení vûci státnímu zástupci k do etfiení VraÏda VraÏda novorozeného dítûte matkou Vydání do ciziny Vydírání Vyho tûní Vyho Èovaní vazba VyhroÏování viz Násilí proti skupinû obyvatelû a proti jednotlivci V chovná opatfiení V jimeãné okolnosti pfiípadu viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Vykonatelnost rozhodnutí viz Právní moc rozhodnutí V kon ochranného protialkoholního léãení V kon rozsudku cizozemského soudu V kon trestu odnûtí svobody Vykonávací fiízení Vylouãení orgánû ãinn ch v trestním fiízení Vylouãení vûci ze spoleãného fiízení Vynûtí z pravomoci orgánû ãinn ch v trestním fiízení V povûì obvinûného V povûì spoluobvinûného V povûì svûdka V roba a drïení padûlatelského náãiní V roba a jiné nakládání s dûtskou pornografií V slech obvinûného V slech obvinûného podle 185 odst. 2 tr. fi. viz PfiedbûÏné projednání obïaloby V slech svûdka Vy etfiení du evního stavu Vy etfiovací pokus

15 Vy etfiování Vy í trestní sazba viz Okolnost podmiàující pouïití vy í trestní sazby V trïnictví Vyzvûdaãství VyÏivovací povinnost viz Zanedbání povinné v Ïivy Vzdání se odvolání viz ízení o odvolání Vznesení obvinûní viz Sdûlení obvinûní Z Zabrání vûci nebo jiné majetkové hodnoty ZadrÏení Zahájení trestního stíhání Zahlazení odsouzení Zaji tûní jiné majetkové hodnoty Zaji tûní nároku po kozeného Zaji tûní penûïních prostfiedkû na úãtu banky Zaji tûní v konu trestu propadnutí majetku Zákaz ãinnosti Zákaz dvojího pfiiãítání Zákaz pobytu Zákaz reformace in peius Zákon o protiprávnosti komunistického reïimu a odporu proti nûmu Zákonn soudce Zákonn zástupce obvinûného Zákonn zástupce po kozeného ZaloÏení, podpora a propagace hnutí smûfiujícího k potlaãení práv asvobod ãlovûka Zanedbání povinné v Ïivy Zánik nebezpeãnosti ãinu pro spoleãnost Zánik trestnosti Zánik trestu viz Amnestie Zapoãítání trestu Zapoãítání vazby Zapoãítání zku ební doby pfii podmínûném odsouzení Záruka za dal í chování obvinûného Záruka zájmového sdruïení obãanû Zásada obïalovací viz ObÏalovací zásada Zastavení trestního stíhání Zatajení vûci Zavinûní Zavleãení Zbavení osobní svobody Zbûhnutí ZbraÀ

16 Zjednodu ené fiízení Zjednodu en písemn rozsudek Zji Èování skutkového stavu vûci Zkou ka krve viz Odbûr krve Zkrácené pfiedávací fiízení Zkrácené pfiípravné fiízení Zkrácení danû, poplatku a podobné povinné platby Zkreslování údajû o stavu hospodafiení a jmûní Zku ební lhûta viz Podmínûné odsouzení viz Podmínûné propu tûní Zmen ená pfiíãetnost Zmocnûnec po kozeného Zmrzaãení viz TûÏká újma na zdraví Znaãn prospûch Znalec Znaleck dûkaz Znaleck posudek Znaleãné Znásilnûní ZneuÏití informace a postavení v obchodním styku ZneuÏití pravomoci úfiední osoby ZohyÏdûní viz TûÏká újma na zdraví Zpûtnost viz Recidiva Zpûtvzetí odvolání viz ízení o odvolání Zpronevûra Zpro tûní obïaloby Zpro Èující rozsudek Zprotivení a donucení k poru ení vojenské povinnosti ZpÛsobení úpadku ZpÛsob v konu trestu odnûtí svobody Ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí viz TûÏká újma na zdraví Ztráta nebo podstatné sníïení pracovní zpûsobilosti viz TûÏká újma na zdraví Ztráta vojenské hodnosti Zúãastnûná osoba Zvlá È nebezpeãn recidivista viz Mimofiádné zv ení trestu odnûtí svobody Zvukov záznam Zv hodàování vûfiitele Î Îádost o propu tûní z vazby Îivot a zdraví viz VraÏda

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Trestní právo. Obsah

Trestní právo. Obsah TRESTNÍ PRÁVO Trestní právo Obsah Obsah... 2 Základní informace a seznámení s oborem... 5 Představení oboru... 5 Pedagogická koncepce... 5 Charakteristika trestního práva hmotného prameny ke studiu...

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb.

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb. Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament

Více

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více