SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU"

Transkript

1 SEZNAM HESEL VùCNÉHO REJST ÍKU A Aberratio ictus viz Zavinûní Abolice viz Amnestie Adhezní fiízení... 9 Advokát viz Obhájce Advokátní tarif Akcesorita úãastenství viz Úãastenství Alimentace viz Zanedbání povinné v Ïivy Alkohol Alkoholismus Alternativní znaky skutkové podstaty Amnestie Autoremedura viz ízení o stíïnosti B Beneficium cohaesionis Bezplatná obhajoba Bezpodílové spoluvlastnictví viz KrádeÏ viz Propadnutí vûci nebo jiné majetkové hodnoty viz Zaji tûní nároku po kozeného Bolestné Byt viz Poru ování domovní svobody C Cenné papíry Cizina viz Právní pomoc â âasová pûsobnost trestních zákonû âásteãná právní moc viz Právní moc rozhodnutí âtení protokolu viz Dokazování

2 D Dal í trest DaÀ viz Zkrácení danû, poplatku a podobné povinné platby DaÀové trestné ãiny Delegace viz Odnûtí a pfiikázání vûci Devizová koda Devizov delikt viz Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu vdevizovém hospodáfiství Devizov tuzemec viz Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu vdevizovém hospodáfiství Distanãní delikt viz Pfiíslu nost soudu Dítû mlad í patnácti let Dobrovolné upu tûní od pokusu Dobrovolné upu tûní od pfiípravy Dokazování Dokonání trestného ãinu Dokonãení trestného ãinu Doliãná vûc viz Vûc dûleïitá pro trestní fiízení Domovní prohlídka a prohlídka jin ch prostor a pozemkû Doprava Dopravní maãky viz Po kození a ohroïení provozu obecnû prospû ného zafiízení Doruãování Do etfiení viz Vrácení vûci státnímu zástupci k do etfiení Dotaãní podvod Doznání obvinûného Dozor státního zástupce DoÏádání Drogová závislost viz Alkoholismus DÛkaz DÛleÏitá povinnost uloïená podle zákona DÛm viz Poru ování domovní svobody Du evní choroba Du evní porucha DÛvody dovolání DÛvody vazby DÛvody zru ení rozsudku soudu prvního stupnû viz ízení o odvolání E Evropsk zat kací rozkaz Expertiza viz Znaleck posudek

3 F Faktická konzumpce Fikce, Ïe se na pachatele hledí jako by nebyl odsouzen viz Amnestie viz Fikce neodsouzení viz Podmínûné odsouzení viz Recidiva viz Zahlazení odsouzení G Generální prevence viz Trest odnûtí svobody na doïivotí H Hlavní líãení Hodnocení dûkazû Hodnovûrnost svûdka viz Hodnocení dûkazû Hospodáfiská kázeà viz Trestné ãiny proti hospodáfiské kázni Hromadn trestn ãin Hrubé poru ení pfiedpisû o bezpeãnosti dopravy viz UblíÏení na zdraví Hrubá uráïka viz Úfiední osoba I Individualizace trestu viz Ukládání trestu ln dubio pro reo J Jazyk písemností vydan ch v trestním fiízení Jednání viz Opomenutí Jednání za právnickou osobu Jednoãinn soubûh Jednota skutku Jin zvlá È závaïn následek K Klinická smrt viz VraÏda Konfrontace

4 Konkurence viz Soubûh KrádeÏ Krajní nouze Kfiivá v povûì a nepravdiv znaleck posudek Kfiivé obvinûní KfiiÏovatka viz Doprava Kuplífiství L LhÛta k podání odvolání viz ízení o odvolání LhÛta k podání stíïnosti viz ízení o stíïnosti LhÛta na pfiípravu obïalovaného k hlavnímu líãení viz Hlavní líãení LhÛty Lichva Listinn dûkaz viz Dokazování Litispendence LoupeÏ M Majetková koda viz koda Manko Mafiení v konu úfiedního rozhodnutí a vykázání Mafiení zpûsobilosti k sluïbû Materiální podmínka trestného ãinu Matefisk jazyk viz Tlumoãník Mezinárodní právní pomoc Milost Mimofiádné pomûry pachatele viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Mimofiádné zv ení trestu odnûtí svobody Mimosoudní projednání vûci viz Postoupení vûci Míra zavinûní viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Místní pfiíslu nost viz Pfiíslu nost soudu Místní pûsobnost trestního zákona MládeÏ viz OhroÏování v chovy dítûte Mladistv Mnohost trestn ch ãinû viz Recidiva viz Soubûh Motiv viz Pohnutka Muãivé útrapy viz TûÏká újma na zdraví

5 N NadrÏování NahlíÏení do spisu Náhrada nákladû po kozeného Náhrada nákladû v konu vazby viz Náklady trestního fiízení Náhrada nákladû zmocnûnci Náhrada kody Náhradní trest odnûtí svobody za trest penûïit Nahrazení vazby slibem Náklady obhajoby Náklady trestního fiízení Nápravnû v chovn ústav viz ZpÛsob v konu trestu odnûtí svobody Narovnání Naru ování fiízení, plánování a kontroly národního hospodáfiství viz Zkreslování údajû o stavu hospodafiení a jmûní Nafiízení v konu trestu viz Odklad v konu trestu Násilí viz LoupeÏ Násilí proti orgánu vefiejné moci a vyhroïování s cílem pûsobit na orgán vefiejné moci Násilí proti skupinû obyvatelû a proti jednotlivci Násilí proti úfiední osobû moci a vyhroïování s cílem pûsobit na úfiední osobu Násilí vûãi nadfiízenému Návod Navrácení lhûty Návrh na potrestání Návrh po kozeného viz Adhezní fiízení... 9 Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Ne bis in idem Nedbalost Nedovolená v roba a jiné nakládání s omamn mi a psychotropními látkami a s jedy Nedovolená v roba lihu Nedovolené ozbrojování Nedovolené pfieru ení tûhotenství Nenastoupení sluïby v ozbrojen ch silách Neodkladné nebo neopakovatelné úkony Neodvedení danû, pojistného na sociální zabezpeãení a podobné povinné platby Neoprávnûné nakládání s osobními údaji Neoprávnûné opatfiení, padûlání a pozmûnûní platebního prostfiedku Neoprávnûné podnikání Neoprávnûné provozování loterie a podobné sázkové hry Neoprávnûné uïívání cizí vûci

6 Neoprávnûn zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru Neoznámení trestného ãinu Neposkytnutí pomoci NepfiekaÏení trestného ãinu Nepfiíãetnost Nepfiímé úplatkáfiství Nepfiím dûkaz viz Hodnocení dûkazû Nepfiím úmysl viz Úmysl nepfiím Nepfiípustnost trestního stíhání Nepfiítomnost obïalovaného u hlavního líãení viz Hlavní líãení Neuposlechnutí rozkazu Nevefiejné zasedání Nouze viz Krajní nouze viz Úãinná lítost viz Zanedbání povinné v Ïivy Nutná obhajoba Nutná obrana O Obãanská v pomoc viz Neoprávnûné podnikání Obãansk prûkaz viz Padûlání a pozmûnûní vefiejné listiny viz Vefiejná listina Obecné nebezpeãí viz Obecné ohroïení Obecné ohroïení Obecnû prospû né práce Obhájce Obhajoba obvinûného Obcházení branné povinnosti Obchodování s lidmi Obnova fiízení Obrana viz Nutná obrana Obstarávání vûcí obecného zájmu Obvinûní z trestného ãinu viz Sdûlení obvinûní Obvinûn ObÏaloba ObÏalovací zásada Odbûr krve Odborné vyjádfiení Odepfiení pfiijetí doruãované písemnosti viz Doruãování Odevzdání vûci pfiíslu nému orgánu k projednání viz Postoupení vûci Odklad v konu trestu Odmûna ustanoveného obhájce

7 Odnûtí a pfiikázání vûci Odpor proti trestnímu pfiíkazu Odposlech a záznam telekomunikaãního provozu Odpovûdnost trestní Odvolání viz ízení o odvolání Odvolání po kozeného viz ízení o odvolání Ohledání viz Znaleck posudek OhroÏení pod vlivem návykové látky OhroÏení pohlavní nemocí OhroÏení Ïivotního prostfiedí OhroÏování morálního stavu vojákû OhroÏování obûhu tuzemsk ch penûz OhroÏování v chovy dítûte Ochranná v chova Ochranné léãení Okolnost podmiàující pouïití vy í trestní sazby Okolnost polehãující Okolnost pfiitûïující Okolnosti pfiípadu viz Podmínûné odsouzení viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Omezení pfiimûfiené Omezování osobní svobody Omisivní trestn ãin viz Dokonání trestného ãinu Omyl právní Omyl skutkov Opakování trestného ãinu Opatrovník Opatrovník po kozeného Opatfiení ukládaná dítûti mlad ímu patnácti let Opûtovné spáchání trestného ãinu Opilství Opomenutí Oprava protokolu viz Protokol Oprava vyhotovení rozsudku viz Rozsudek Oprávnûní nejvy ího státního zástupce Opravn prostfiedek O protiprávnosti komunistického reïimu a odporu proti nûmu Opu tûní dítûte nebo svûfiené osoby Organizátorství Organizovaná skupina Organizování a umoïnûní nedovoleného pfiekroãení státní hranice Osoba pachatele Osobní prohlídka Osobní svoboda viz Omezování osobní svobody Osvûdãení podmínûnû odsouzeného

8 Osvûdãení se viz Podmínûné odsouzení viz Podmínûné propu tûní Oznámení usnesení P Padûlání a pozmûnûní penûz Padûlání a pozmûnûní vefiejné listiny Padûlání a pozmûnûní známek Padûlání a vystavení nepravdivé lékafiské zprávy, posudku a nálezu Pachatel Pachatelství Patologická opilost PenûÏitá záruka PenûÏit trest Pletichy pfii vefiejné soutûïi a vefiejné draïbû Pobyt trval viz Zákaz pobytu Poãítání lhût viz LhÛty Podání Podání alkoholu dítûti Podílnictví Podmínûné odsouzení Podmínûné propu tûní Podmínûné upu tûní od v konu zbytku trestu Podmínûné zastavení trestního stíhání Podplácení Podvod Pohlavní zneuïití Pohnutka Pohrdání soudem Pojistn podvod Pokraãování v trestném ãinu Pokus Polehãující okolnost viz Okolnost polehãující Pomûry pachatele viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Pomluva Pomoc Poru ení autorského práva, práv souvisejících s právem autorsk m a práv k databázi Poru ení chránûn ch prûmyslov ch práv Poru ení povinnosti dozorãí nebo jiné sluïby Poru ení povinnosti pfii správû cizího majetku Poru ení povinnosti sluïby pfii obranû vzdu ného prostoru Poru ení povinnosti stráïní sluïby Poru ení povinnosti v insolvenãním fiízení

9 Poru ení práv k ochranné známce a jin m oznaãením Poru ení pfiedpisû o nálepkách k oznaãení zboïí Poru ení pfiedpisû o obûhu zboïí ve styku s cizinou Poru ení pfiedpisû o pravidlech hospodáfiské soutûïe Poru ení sluïební povinnosti vojáka Poru ení tajemství dopravovan ch zpráv Poru ení zákazû v dobû nouzového stavu v devizovém hospodáfiství Poru ování domovní svobody Pofiádková pokuta Postoupení vûci Postpenitenciární péãe Posudek ústavu Po kození a ohroïení provozu obecnû prospû ného zafiízení Po kození cizích práv Po kození cizí vûci Po kození dûleïitého orgánu viz TûÏká újma na zdraví Po kození lesa Po kození vûfiitele Po kozen Po kozování spotfiebitele Potrat viz Nedovolené pfieru ení tûhotenství Potrestání viz Ukládání trestu Pouãení obvinûného Pouãení svûdka viz Svûdek viz V slech svûdka viz Vy etfiovací pokus Povinnost mlãenlivosti Práva obvinûného Pravidla silniãního provozu viz Doprava Právní moc rozhodnutí Právní pomoc Právní styk s cizinou Pravomoc viz Úfiední osoba Právo odepfiít v povûì Pravomoc soudu Právo na obhajobu viz Nutná obhajoba viz Tlumoãník Právo svûdka odepfiít v povûì viz V povûì svûdka viz V slech svûdka Presumpce neviny ProdlouÏení zku ební lhûty podmínûného odsouzení viz Podmínûné odsouzení Prohlá ení podle 11 odst. 2 tr. fi. viz Zastavení trestního stíhání Promlãení trestní odpovûdnosti Promlãení v konu trestu Propadnutí majetku

10 Propadnutí vûci nebo jiné majetkové hodnoty Propu tûní z ochranného léãení viz Ochranné léãení Prospûch Prostituce viz Kuplífiství Protialkoholní léãení viz Ochranné léãení Protokol Pfieãtení protokolu o v slechu svûdka viz Dokazování Pfieãtení v povûdi spoluobvinûného viz V povûì spoluobvinûného Pfiedání trestního stíhání do ciziny PfiedbûÏná otázka PfiedbûÏné projednání obïaloby Pfiedmût fiízení PfiedraÏování viz Po kozování spotfiebitele Pfiedvolání Pfiechodná ustanovení zákona ã. 175/1990 Sb PfiekáÏka rei iudicatae viz Nepfiípustnost trestního stíhání Pfieru ení promlãení trestní odpovûdnosti viz Promlãení trestní odpovûdnosti Pfieru ení trestního stíhání Pfieru ení v konu trestu Pfiestupek Pfievzetí trestního stíhání Pfiíãetnost viz Nepfiíãetnost Pfiíãetnost zmen ená viz Zmen ená pfiíãetnost Pfiíãinná souvislost viz Pfiíãinn vztah Pfiíãinn vztah Pfiijímání úplatku Pfiíkaz k zatãení Pfiíprava Pfiípravné fiízení Pfiíslu nost soudu PfiitûÏující okolnost viz Okolnost pfiitûïující PÛsobnost trestního zákona viz âasová pûsobnost trestních zákonû viz Místní pûsobnost trestního zákona Pytláctví R Recidiva Rehabilitace viz Amnestie viz Zahlazení odsouzení Rehabilitace soudní Rekognice Rekonstrukce Res iudicata

11 Rodina a mládeï viz Trestné ãiny proti rodinû a mládeïi Rozhodnutí obsahovû navazující na zru ené rozhodnutí Rozhodnutí soudu Rozhodnutí v pfiípravném fiízení Rozhodování o vazbû viz Vazba Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví viz KrádeÏ viz Podvod viz Zpronevûra Rozsah revizní povinnosti v opravném fiízení viz ízení o odvolání viz ízení pfiedcházející napadenému rozhodnutí Rozsudek Rvaãka ádn Ïivot ízení motorového vozidla bez fiidiãského oprávnûní ízení o dovolání ízení o obnovû viz Obnova fiízení ízení o odvolání ízení o stíïnosti ízení o stíïnosti pro poru ení zákona ízení po povolení obnovy viz Obnova fiízení ízení proti mladistv m ízení proti uprchlému ízení pfiedcházející napadenému rozhodnutí ízení pfied samosoudcem S SabotáÏ Samosoudce viz ízení pfied samosoudcem Samostatn trest Sdûlení obvinûní Sexuologick posudek viz Znaleck dûkaz Silné rozru ení viz Okolnost polehãující Silniãní doprava viz Doprava Skutek viz Jednota skutku viz Pfiedmût fiízení viz TotoÏnost skutku SluÏba v cizích ozbrojen ch silách Soubûh Souhlas po kozeného s trestním stíháním Souhrnn trest

12 SouloÏ mezi pfiíbuzn mi Spojení vûcí viz Spoleãné fiízení Spoleãenská záruka viz Záruka zájmového sdruïení obãanû Spoleãné jmûní manïelû Spoleãné fiízení Spoleãn trest za pokraãování v trestném ãinu Spoluobvinûn viz V povûì spoluobvinûného Spolupachatelství Spor o pfiíslu nost Státní zástupce StíÏnost viz ízení o stíïnosti StíÏnost pro poru ení zákona viz ízení o stíïnosti pro poru ení zákona Strany v trestním fiízení Stfielná zbraà viz Nedovolené ozbrojování StupeÀ nebezpeãnosti ãinu pro spoleãnost viz Nebezpeãnost ãinu pro spoleãnost Subjektivní stránka viz Nedbalost viz Pohnutka viz Úmysl viz Zavinûní Svûdek Svémocné odlouãení ífiení nakaïlivé lidské nemoci ífiení pornografie ífiení toxikomanie koda T Tajemství státní, hospodáfiské nebo sluïební viz Vyzvûdaãství TûÏká újma na zdraví TûÏ í následek Tlumoãník TotoÏnost skutku Trest Trestné ãiny proti hospodáfiské kázni Trestné ãiny proti hospodáfiské soustavû Trestné ãiny proti lidské dûstojnosti Trestné ãiny proti majetku Trestné ãiny proti majetku v socialistickém vlastnictví

13 Trestné ãiny proti mûnû a trestné ãiny daàové Trestné ãiny proti rodinû a mládeïi Trestné ãiny proti svobodû Trestné ãiny proti Ïivotu a zdraví Trestní odpovûdnost viz Odpovûdnost trestní Trestní pfiíkaz Trestní stíhání Trestnost viz Odpovûdnost trestní Trestn ãin Trest odnûtí svobody na doïivotí Trvající trestn ãin T rání osoby Ïijící ve spoleãném obydlí T rání svûfiené osoby T rání zvífiat U UblíÏení na zdraví Úãastenství Úãast na sebevraïdû Úãel trestu Úãinky rozsudku cizího státu Úãinná lítost Úãinnost dûkazu viz Dokazování viz V slech svûdka Udávání padûlan ch a pozmûnûn ch penûz Úhrnn trest Újma na zdraví Ukládání trestu Úkony trestního fiízení Úmysl Úmysl nepfiím Únos dítûte a osoby stiïené du evní poruchou Úplatek Úplatkáfiství Upu tûní od pokusu viz Dobrovolné upu tûní od pokusu Upu tûní od potrestání Upu tûní od pfiípravy viz Dobrovolné upu tûní od pfiípravy Upu tûní od uloïení dal ího trestu Upu tûní od v konu trestu UráÏka viz Úfiední osoba UráÏka mezi vojáky Úroky z prodlení viz Adhezní fiízení... 9 Úfiední osoba Usnesení

14 Ustanoven obhájce Utajované skuteãnosti Útisk Úvûrov podvod V Vazba Vûc dûleïitá pro trestní fiízení Vûcná pfiíslu nost soudu viz Pfiíslu nost soudu Vefiejná listina Vefiejné zasedání Vefiejnost hlavního líãení viz Hlavní líãení Vkladní kníïka viz Pfiíprava Vloupání Vojenské trestné ãiny Vrácení vûci státnímu zástupci k do etfiení VraÏda VraÏda novorozeného dítûte matkou Vydání do ciziny Vydírání Vyho tûní Vyho Èovaní vazba VyhroÏování viz Násilí proti skupinû obyvatelû a proti jednotlivci V chovná opatfiení V jimeãné okolnosti pfiípadu viz Mimofiádné sníïení trestu odnûtí svobody Vykonatelnost rozhodnutí viz Právní moc rozhodnutí V kon ochranného protialkoholního léãení V kon rozsudku cizozemského soudu V kon trestu odnûtí svobody Vykonávací fiízení Vylouãení orgánû ãinn ch v trestním fiízení Vylouãení vûci ze spoleãného fiízení Vynûtí z pravomoci orgánû ãinn ch v trestním fiízení V povûì obvinûného V povûì spoluobvinûného V povûì svûdka V roba a drïení padûlatelského náãiní V roba a jiné nakládání s dûtskou pornografií V slech obvinûného V slech obvinûného podle 185 odst. 2 tr. fi. viz PfiedbûÏné projednání obïaloby V slech svûdka Vy etfiení du evního stavu Vy etfiovací pokus

15 Vy etfiování Vy í trestní sazba viz Okolnost podmiàující pouïití vy í trestní sazby V trïnictví Vyzvûdaãství VyÏivovací povinnost viz Zanedbání povinné v Ïivy Vzdání se odvolání viz ízení o odvolání Vznesení obvinûní viz Sdûlení obvinûní Z Zabrání vûci nebo jiné majetkové hodnoty ZadrÏení Zahájení trestního stíhání Zahlazení odsouzení Zaji tûní jiné majetkové hodnoty Zaji tûní nároku po kozeného Zaji tûní penûïních prostfiedkû na úãtu banky Zaji tûní v konu trestu propadnutí majetku Zákaz ãinnosti Zákaz dvojího pfiiãítání Zákaz pobytu Zákaz reformace in peius Zákon o protiprávnosti komunistického reïimu a odporu proti nûmu Zákonn soudce Zákonn zástupce obvinûného Zákonn zástupce po kozeného ZaloÏení, podpora a propagace hnutí smûfiujícího k potlaãení práv asvobod ãlovûka Zanedbání povinné v Ïivy Zánik nebezpeãnosti ãinu pro spoleãnost Zánik trestnosti Zánik trestu viz Amnestie Zapoãítání trestu Zapoãítání vazby Zapoãítání zku ební doby pfii podmínûném odsouzení Záruka za dal í chování obvinûného Záruka zájmového sdruïení obãanû Zásada obïalovací viz ObÏalovací zásada Zastavení trestního stíhání Zatajení vûci Zavinûní Zavleãení Zbavení osobní svobody Zbûhnutí ZbraÀ

16 Zjednodu ené fiízení Zjednodu en písemn rozsudek Zji Èování skutkového stavu vûci Zkou ka krve viz Odbûr krve Zkrácené pfiedávací fiízení Zkrácené pfiípravné fiízení Zkrácení danû, poplatku a podobné povinné platby Zkreslování údajû o stavu hospodafiení a jmûní Zku ební lhûta viz Podmínûné odsouzení viz Podmínûné propu tûní Zmen ená pfiíãetnost Zmocnûnec po kozeného Zmrzaãení viz TûÏká újma na zdraví Znaãn prospûch Znalec Znaleck dûkaz Znaleck posudek Znaleãné Znásilnûní ZneuÏití informace a postavení v obchodním styku ZneuÏití pravomoci úfiední osoby ZohyÏdûní viz TûÏká újma na zdraví Zpûtnost viz Recidiva Zpûtvzetí odvolání viz ízení o odvolání Zpronevûra Zpro tûní obïaloby Zpro Èující rozsudek Zprotivení a donucení k poru ení vojenské povinnosti ZpÛsobení úpadku ZpÛsob v konu trestu odnûtí svobody Ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí viz TûÏká újma na zdraví Ztráta nebo podstatné sníïení pracovní zpûsobilosti viz TûÏká újma na zdraví Ztráta vojenské hodnosti Zúãastnûná osoba Zvlá È nebezpeãn recidivista viz Mimofiádné zv ení trestu odnûtí svobody Zvukov záznam Zv hodàování vûfiitele Î Îádost o propu tûní z vazby Îivot a zdraví viz VraÏda

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15 spravni_zlom_2 5.5.2014 14:08 Stránka 3 Úvod.................................................... 9 Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek................. 11 I. Obecné aspekty správních deliktû.......................

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech silniãního provozu, silniãní dopravy a pozemních komunikací

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech silniãního provozu, silniãní dopravy a pozemních komunikací P EHLED JUDIKATURY ve vûcech silniãního provozu, silniãní dopravy a pozemních komunikací Úvodem... 15 A. JUDIKATURA VE VùCECH PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A JEHO PRAVIDEL I. PÛsobnost pravidel silniãního

Více

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54

HLAVA III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod... 54 Obsah Seznam autorů.............................................. 5 Seznam použitých zkratek.................................... 21 Předmluva................................................ 24 HLAVA I:

Více

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ z hlediska závažnosti přečiny zločiny zvlášť závažné zločiny horní hranice trestní sazby maximálně 5 let odnětí svobody maximálně 10 let odnětí svobody nad 10 let

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 20. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G podpůrný

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105 OBSAH Předmluva k 5. vydání........................................ 11 Předmluva ke 4. vydání....................................... 13 Seznam zkratek.............................................. 15 Kap.

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dûdick ch Úvod... 15 I. Zahájení fiízení 1. Doruãování rozhodnutí v fiízení o dûdictví... 17 2. Zahájení fiízení... 17 3. Zahájení fiízení... 17 II. Úãastenství v fiízení o

Více

Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27. DÍL PRVNÍ Obecná část... 29

Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27. DÍL PRVNÍ Obecná část... 29 Obsah Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27 DÍL PRVNÍ Obecná část... 29 KAPITOLA I Trestní právo hmotné, jeho funkce a jeho místo v právním řádu... 31 1 Trestní právo, jeho pojem a

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu Úvod............................... 23 A. NÁJEM BYTU................. 27 1. Pojem bytu...................... 27 2. Posouzení souboru místnostní jako bytu v pfiípadû

Více

P EHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní)

P EHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) P EHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) Úvod.............................. 13 Seznam zkratek..................... 15 âást I. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.... 17 Oddíl 1.1 Ústavní v chodiska práva

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû P EHLED JUDIKATURY ve vûcech obãanskoprávních závazkov ch vztahû Pfiedmluva....................... 27 A. Právní úkony.................. 29 1. K povaze usnesení valné hromady....................... 29 2.

Více

Obsah - seznam vzorů 5

Obsah - seznam vzorů 5 Obsah - seznam vzorů 5 Použitá a doporučená literatura 23 Vzor č. 1 Návrh zájmového sdružení občanů na převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného se žádostí o podmíněné propuštění odsouzeného z výkonu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i

N á v r h. Rozhodnutí prezidenta republiky. a m n e s t i i - 1 - Pavel Hasenkopf, 12. listopadu 2012 N á v r h Rozhodnutí prezidenta republiky o a m n e s t i i Při příležitosti 20. výročí obnovy samostatného českého státu,... (nějaké další úvodní sdělení s politickým

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2)

USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Vzor ã. 1 USNESENÍ O URâENÍ MÍSTNÍ P ÍSLU NOSTI SPRÁVNÍHO ORGÁNU ( 11 odst. 2) Krajsk úfiad... kraje... Odbor... Krajsk úfiad... kraje, odbor... jako správní orgán pfiíslu n podle 178 odst. 2 zák. ã. 500/2004

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 OBSAH Seznam zkratek používaných v textu 13 ÚVOD 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE 19 1.1. Krize trestu odnětí svobody 19 1.2. Alternativy k uvěznění 21 1.3. Restorativní

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 20. 3. 2012 Podstata zajišťovacích úkonů Omezení lidských práv Absolutní práva Minimální práva v trestním řízení Zásada přiměřenosti Zásada zdrženlivosti Zásada

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn. 168 Obchodování s lidmi

Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn. 168 Obchodování s lidmi V. Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn 168 Obchodování s lidmi (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě,

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

P EHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví I

P EHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví I P EHLED JUDIKATURY z oblasti zdravotnictví I Úvod............................... 11 Seznam zkratek...................... 12 I. ÚSTAVNÍ ASPEKTY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉâE......................... 13 1.

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní

OBSAH. Pfiedmluva... 12. Úvod... 14. I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní Pfiedmluva................................................. 12 Úvod...................................................... 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO âlenùní 1 Nûkolik poznámek k pojmu protiprávní

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních P EHLED JUDIKATURY ve vûcech pracovnûprávních Úvod............................... 19 A. ODPOVùDNOST ZAMùSTNANCE ZA KODU.................... 21 I. OBECNÁ ODPOVùDNOST...... 21 1. Vylouãení odpovûdnosti zamûstnance

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7110 Sbírka zákonů č. 455 / 2016 Částka 183 455 ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody Pfiedmluva... 15 I. Obecná odpovûdnost podle obãanského zákoníku; spoleãná ustanovení 1. Obecná odpovûdnost za kodu... 17 2. Obecná odpovûdnost za kodu... 18 3.

Více

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby 17. března 2016 J. Provazník Osoba, proti které se řízení vede subjekt trestněprocesního vztahu cílem je zjistit, je-li pachatelem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 348 10. funkční období 348 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 886 ze 7. volebního

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 1 Úvod... 1 2 Kontroverzní téma... 2 3 Zákon mění základní zásady českého trestního práva... 2 4 Systematika zákona... 3 5 Definiční znaky právnické osoby...

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

5 Další důležité informace

5 Další důležité informace 5 Další důležité informace 5.1 POHYB V KRAJINĚ, VSTUP NA POZEMKY Základním pfiedpokladem pozorování Ïivé pfiírody, v zkumu, i fiady dal ích ãinností je nutnost dostat se dostateãnû blízko k objektu zájmu.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 28. 12. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G trestnost,

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Smyslem Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 216 9. funkční období 216 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí P EHLED JUDIKATURY ve vûcech katastru nemovitostí Úvod............................ 11 UÏité zkratky..................... 12 A. DRUHY ZÁPISÒ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ............... 15 I. Vklad.........................

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Úvod do trestního práva procesního

Úvod do trestního práva procesního Úvod do trestního práva procesního ZVLÁŠTNÍ ČÁST Mgr. Katarína Kandová OSNOVA Pojem a význam základních stadií trestního řízení, základní vztahy mezi nimi Přípravné řízení Předběţné projednání obţaloby

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců

Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců Mgr. Markéta Pašková, LL.M. a JUDr. Pavel Marc, LL.M. Café Louvre, Národní 22, Praha 1 19. dubna 2012 Úvod Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více