37. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky ŠKOLNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "37. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky ŠKOLNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Č.j. ÚDD/26/14 Účinnost: Spisový znak: 2-15 Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, Skartační znak: S/10 Razítko školy: příspěvková organizace Počet stran: 7 Přílohy: Podpis ředitele školy: Změny: 37. Školní řád Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel mateřské školy Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace (dále také MŠ Vora) v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vydává tento řád. Zřizovatelem MŠ Vora je Město Mariánské Lázně. Výchovně vzdělávací práce vychází ze závazného dokumentu MŠMT Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Vora pracujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu (dále také ŠVP) s názvem Barevná paleta. ŠVP upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Obsah školního řádu: A. 1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců. B. 2 Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte. C. 3 Provoz a vnitřní režim školy. D.4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. E. 5 Podmínky zacházení s majetkem školy. F. 6 Závěrečné ustanovení. A. 1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců Základní cíle MŠ Vora při zabezpečování předškolního vzdělávání a ŠVP. Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání: - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, doplňuje rodinnou výchovu, - podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a učení dítěte,

2 - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte, - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání dítěte, - napomáhá vyrovnání nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání. Děti mají právo na: - poskytnutí ochrany a bezpečí, - uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu), - dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně), - na adaptační režim. Zákonní zástupci mají právo: - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, - po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě, - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou, případně i s ředitelem školy, - přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP), - být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkání o prospívání svého dítěte. Zákonní zástupci jsou povinni: - zajistit docházku dítěte do mateřské školy, - předávat dítě osobně pedagogické pracovnici, - do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě, - včas oznámit případné změny v důležitých datech a údajích (změny bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny ), - v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné viz přílohy školního řádu, - včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole příslušné třídní učitelce, - respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců (dále také ZZ) při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů ZZ s pedagogickými pracovníky mateřské školy. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování: Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se ZZ dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Případnou změnu sjednaných podmínek ZZ projednají s ředitelem školy. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od ZZ ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání ZZ po ukončení vzdělávání: ZZ předají své dítě při příchodu do mateřské školy pouze pedagogickému pracovníkovi (6:30 hod - 8:00 hod., později po domluvě s příslušnou učitelkou). ZZ si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě MŠ, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí ZZ (12:00-12:30 hod. třída Medvídků a třída Soviček, 12:30 13:00 hod. třída Rosniček, od 15:00-16:30 hod. si mohou vyzvedávat ZZ děti ze třídy Soviček ve třídě Rosniček, od 15:30 pouze třída Rosniček (od této doby jsou všechny děti spojené ve třídě Rosniček). V jinou dobu po dohodě s příslušnou učitelkou). V případě, že je se ZZ dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, je s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. ZZ dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Tato osoba musí být zapsána v evidenčním listu. Pokud se jedná o osobu, která není v evidenčním listu zapsána, předají písemně vystavené Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou ZZ učitelkám v jednotlivých třídách.

3 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník: a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje ředitele školy, c) obrátí se na městský úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR, podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary s žádostí o pomoc. Konkretizace způsobu informování ZZ dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledků: ZZ dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, projektech, doplňujících programech a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek v mateřské škole ve ŠVP, který je umístěn ve vstupním vestibulu mateřské školy, ve třídách a je také k prodeji v tiskové podobě u ředitelky školy. ZZ dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a při jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Ředitel mateřské školy nejméně jedenkrát za školní rok svolává třídní schůzku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy a to zejména z provozních důvodů. ZZ dítěte si mohou domluvit s ředitelem mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky ZZ ke vzdělávání dítěte. ZZ mají též možnost získat informace o vzdělávání svého dítěte v konzultačním dni a to každé pondělí vždy od: 13:00-15:00 hod. v kanceláři ředitele školy. Ředitel školy může vyzvat ZZ, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Informování ZZ dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích: Mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod. Informuje o tom v dostatečném předstihu ZZ dětí písemným upozorněním umístěným na informační tabuli ve vstupním vestibulu, na nástěnkách v šatnách, internetových stránkách školy, případně prostřednictvím pedagogického pracovníka při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání. V případě, že se akce koná mimo areál školy, nebo že součástí akcí výše uvedených je finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas ZZ s účastí na takové akci. Nesouhlas s účastí dítěte na takové akci oznámí ZZ dítěte příslušné učitelce nebo řediteli školy. Konkretizace způsobu omlouvání dětí ZZ z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu: V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ZZ mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte. Oznámení nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky nebo em na adresu mateřské školy: nebo Pokud je ZZ dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky, osobně nebo em na adresu mateřské školy. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí jsou ZZ povinni přivést do MŠ děti zdravé. Žádáme, včas hlásit výskyt infekčního onemocnění dítěte a všechny údaje o jeho zdraví (viz povinnosti ZZ 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Při zjištění teploty nebo jiného příznaku onemocnění

4 během pobytu v mateřské škole, budou rodiče informováni telefonicky a je nutné, aby si své dítě z kolektivu dětí co nejdříve odvedli a po nemoci předali potvrzení, že je dítě způsobilé navštěvovat kolektiv MŠ. ZZ dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Stanovení podmínek pro úplatu za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole: Úhrada úplaty za vzdělávání a úhrada stravného: ZZ dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici č. 26 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání o úplatě v MŠ (zveřejněna na informační tužce ve vstupním vestibulu mateřské školy a na internetových stránkách školy). Dále při úhradě stravného dodržují ZZ Organizační řád ŠJ (zveřejněn na informační tužce ve vstupním vestibulu mateřské školy a internetových stránkách školy). B. 2 Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: probíhá v den zápisu a také, pokud jsou volná místa, během školního roku. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělání: Ředitel mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší dva týdny a nebylo řádně omluveno zákonným zástupcem. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době: Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel mateřské školy na základě písemného oznámení-žádosti ZZ rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. Ukončení vzdělávání z důvodů nehrazení úplaty za vzdělávání nebo stravného: V případě, že ZZ dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravné, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodů nehrazení stanovených úplat. C. 3 Provoz a vnitřní režim mateřské školy. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu. Omezení nebo přerušení stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel mateřské školy ZZ dětí nejméně 2 měsíce předem. Pokud při prázdninovém provozu dochází děti v počtu na jednu třídu (28 dětí), děti neodpočívají. Oběd je podáván od půl 12 do 12:00 hod. Provoz lze ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny-výpadek el. proudu, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání) a po projednání se zřizovatelem omezit či přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě (hlavní vchod školy) neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí: Tento režim je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí.

5 V mateřské škole jsou 3 heterogenní třídy (smíšené) v počtu 70 dětí: Sovičky, Medvíďata a Rosničky. Pokud je po obědě ve třídě Medvídků přítomno méně než pět dětí, odchází do třídy Rosniček. Organizace dne dětí ve třídě Soviček (počet dětí 14): 6:30 8:00 hod. příchod dětí, hry dle volby a přání dětí, 8:30 11:30 hod. ranní cvičení, individuální péče, didakticky zaměřené cílené činnosti individuálně i ve skupinách, hygiena, dopolední přesnídávka, volné a řízené činnosti dětí, pobyt venku je uskutečňován se třídou Medvídků, 11:30 14:30 hod. hygiena, oběd, odpočinek, svačina, 14:30-15:00 hod volné zájmové činnosti do rozchodu dětí 15:00-16:30 hod. třída Rosniček, volné zájmové činnosti do rozchodu dětí. Organizace dne dětí ve třídě Medvíďat (počet dětí 28): 6:30 8:00 hod. příchod dětí, hry dle volby a přání dětí, 8:30 11:30 hod. ranní cvičení, individuální péče, didakticky zaměřené cílené činnosti individuálně i ve skupinách, hygiena, dopolední přesnídávka, volné a řízené činnosti dětí, pobyt venku, 11:30 15:30 hod. hygiena, oběd, odpočinek, kroužky, volné činnosti dětí, svačina, zájmové činnosti do rozchodu dětí, 15:30 16:30 hod. třída Rosniček, volné činnosti do rozchodu dětí Organizace dne dětí ve třídě Rosniček (počet dětí 28): 6:30 8:00 hod. příchod dětí, hry dle volby a přání dětí, 8:30 12:00 hod. ranní cvičení, individuální péče, didakticky zaměřené cílené činnosti individuálně i ve skupinách, hygiena, dopolední přesnídávka, volné a řízené činnosti dětí, pobyt venku, 12:00 16:30 hod. oběd, hygiena, odpočinek, náhradní nespací aktivity zaměřené na využívání netradičních výtvarných technik, volné činnosti dětí, svačina, zájmové činnosti do odchodu dětí z MŠ. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci: Děti se přijímají v době od 6:30 hod do 8:00 hod. poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Používejte zvonky u vchodových dveří. Po předchozí dohodě s rodiči je možné dostavit se s dítětem i v jinou dobu (nutnost nahlásit změny ve stravování). Přivádění a převlékání dětí: ZZ převlékají děti v šatně. Věci dětí označené tak, aby nemohlo dojít k záměně, ukládají do označených košíků. ZZ přivádějí děti vždy ve vhodném a čistém oblečení a obutí (přiměřeně počasí),

6 nejlépe tak, aby se dítě samo zvládlo oblékat i obouvat. Na denní nošení používáme stejná trička Rosničky, Medvídci a Sovičky, které si rodiče pro své děti zakoupili. Na zahradu MŠ mají děti připravené náhradní oblečení. Seznam věcí, které dítě do MŠ potřebuje, dostává každý ZZ při přijímacím řízení. Předávání a vyzvedávání dětí: Rodiče jsou povinni předat dítě pedagogické pracovnici ve třídě, případně informovat o zdravotním stavu dítěte. Neponechávají své dítě samotné v šatně, zodpovídají za dítě až do doby předání učitelce. Děti nebudou přebíráni před zahájením provozu, tj. před 6:30 hod.. Při vstupu do mateřské školy jsou ZZ povinni použít návleků nebo se přezouvat. Z mateřské školy si zákonní zástupci vyzvedávají děti přímo ve třídě nebo na zahradě školy. Změnu oproti dohodnuté délce pobytu dítěte v mateřské škole (vyzvednutí po obědě) aktuálně oznámí ráno při předávání dítěte a zároveň tuto skutečnost zapíše do sešitu, který je umístěn v příslušné šatně dítěte. Odpočinek dětí: K odpolednímu odpočinku ve třídě Medvídků a Soviček jsou rozkládána lehátka v prostoru herny. Lehátka jsou označena fotografií dítěte. Lůžkoviny pravidelně obměňuje školnice a uklízečka. Školnice zajišťuje jeho praní v prádelně mateřské školy. Pyžamo obměňují dětem ZZ jednou za týden. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny náhradní činnosti. Ve třídě Rosniček odpočívají děti na označených matracích dle potřeby. Poté jim jsou nabízeny náhradní činnosti. Pobyt venku: Místo pro pobyt venku si volí pedagogické pracovnice dle záměrů a plnění cílů ŠVP. Při pobytu venku využíváme naší prostornou zahradu. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečistěné ovzduší a vysoké teploty v letních a nízké teploty pod -10 C v zimních měsících. Způsob omlouvání: a) telefonicky (telefony vyvěšeny na informační tabuli), b) osobně, c) em Změna režimu: Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP a v případě výletů, exkurzí, besídek a jiných akcí. D. 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrana zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání: Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho ZZ nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá jeho ZZ nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě, které není zaevidováno na kartě dítěte-tzv.evedenční list, lze jen na základě písemného Zmocnění vystaveného ZZ dítěte. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Při zvýšení počtu dětí nebo specifických činnostech, například sportovních, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. Při zajišťování výletů pro děti určí ředitel mateřské počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská pracovněprávní legislativa.

7 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od ZZ nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat ZZ o doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání formou potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. ZZ odpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné a škodlivé věci (ostré předměty, zápalky, léky, šperky apod.) z důvodu možného úrazu a také berou na vědomí, že za zničení či ztrátu donášených předmětů mateřská škola nezodpovídá. Z bezpečnostních důvodů ZZ bez souhlasu ředitelky školy nevstupují do areálu zahrady mateřské školy. V prostoru mateřské školy i areálu zahrady platí přísný zákaz kouření, používání alkoholu a používání nepovolených elektrických spotřebičů. Pedagogičtí pracovníci nepodávají dětem žádné léky ani jiné lékařské produkty. Stojan, který je umístěn před hlavním vchodem na kola či koloběžky je určen pro děti z mateřské školy. Za ztrátu či poškození mateřská škola neručí. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti formou ŠVP - našeho dílčího projektu: Zajíček Šikulka, směřující k prevenci patologických jevů. Nenásilnou formou, přiměřeně věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematicenebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, virtuální závislosti, vandalismu a jiných forem násilného chování jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Dalším důležitým prvkem v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. E. 5 Zacházení s majetkem mateřské školy Chování dětí při zacházení s majetkem školy v rámci vzdělávání: Po dobu pobytu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Do mateřské školy si děti mohou donést svoji oblíbenou hračku pouze v případě, když splňuje bezpečnostní podmínky. Za osobní hračky nenese MŠ odpovědnost. Povinnosti ZZ při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v objektu MŠ: ZZ pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do MŠ, po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě jednání s účetní MŠ nebo provozním pracovníkem školní jídelny týkajícího se stravování dítěte. Po dobu pobytu v prostorách a areálu MŠ jsou ZZ chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Zabezpečení budovy MŠ: Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. F. 6 Závěrečné ustanovení Zrušuje se předchozí znění školního řádu č. j. ÚDD/89/13/HČ

8 Školní řád spolu s přílohami jsou trvale vyvěšeni na informační tabuli - tužce ve vestibulu MŠ, internetových stránkách školy. ZZ jsou s ním prokazatelně seznámeni na zahajovací schůzce (proti podpisu). Přílohy školního rádu: Směrnice č. 39 Vnitřní řád ŠJ (zveřejněn společně se školním řádem) Směrnice ke stanovení výše úplaty č. 26 (zveřejněn společně se školním řádem) Směrnice k závodnímu stravování č. 22 (zveřejněn společně se školním řádem) Mariánské Lázně

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2008/2009 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: / 2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 225/14 Spisový znak: 3.1.1. Skartační znak:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 66/2012 Č.j.: ZŠ S - 75/ 2013 Vypracoval:

Více

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Sudoměřice č. 29 část: 28. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Vypracoval:Jarmila

Více

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy Název školy Stružinec část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 47/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2012 PaedDr.zdeňka Kozáková,

Více

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZM/105/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2013 Směrnice nabývá účinnosti ode

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d MŠ Projednán na pedagogické radě dne 22. 1. 2015,

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 7/2014 49. Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ / 91/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ KOSTELEC, NÁCHODSKÁ 270 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠN 121/2011 - HAN Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2011 Směrnice nabývá

Více

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno IČO: 48513997, tel: č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: OLS-407/ 2014 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Eva Pluskalová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 192/2013 Vypracovala: Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka MŠ Schválila: PaedDr. Ivana Pavlíková,

Více

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0273/2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila: Mgr. Jaroslava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Ročov, okres Louny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 1 / 2013 Vypracoval: Schválil: Ivana Kubátová, ředitelka školy Ivana Kubátová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY část: Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Zdeňka Zálešáková Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2014 Kolektiv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY RŮŽENKA Č.j.: 828/20014 Číslo směrnice: 09/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Procházková Mgr. Soňa

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Pavlína Filipi Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2013 Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více