VÝSTUP ZE SEMINÁŘE V KRAKOVĚ (POLSKO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSTUP ZE SEMINÁŘE V KRAKOVĚ (POLSKO)"

Transkript

1 VÝSTUP ZE SEMINÁŘE V KRAKOVĚ (POLSKO) KONANÉHO DNE V RÁMCI PROJEKTU Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb Název semináře: Prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi Program semináře: 9,00 9,15 Zahájení semináře (Bc. Hantáková Petra) 9,15 10,00 Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách Legislativa a teorie Cílová skupina terénní asistenční služby (Sovová Ludmila) 10,00-10,45 Terénní asistenční služba Vsetín Jednotlivé činnosti terénní sociální služby Co děláme ještě akce pro uživatele služby (Mikušová Jana) 10,45 11,30 Program pracy z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi ( Alicja Nowak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Filianr 6) 11,30 11,45 Odpovědi na dotazy Přestávka Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Iwona Anna Wisnigwska) Aktywizacja rodziców, dzieci i młodzieży w ramach Programu Aktywności Lokalnej Sikorki (Dorota Głowacka) Odpovědi na dotazy Zakončení semináře Společný pracovní oběd v Hotelu Royal, ul.św. Gertrudy 26

2 Mezinárodní seminář se konal na půdě Městkého úřadu v Krakově (Urząd Miasta Krakowa). Polským partnerem projektu, který vykonává sociální práci v rodinách s dětmi je MOPS = Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Městské centrum sociální pomoci ) jde o organizační složku Městského úřadu. Více viz. Podpora komunikace byla zajištěna prostřednictvím tlumočníka, Mgr. Tomasze Kędziora. Zahájení semináře: - Úvodní slovo pronesl vedoucí pracovník Městského úřadu, který mj. zmínil 20leté trvání MOPSU v Krakově a to, že MOPS zaměstnává nyní cca 3000 pracovníků - Manažerka projektu Bc. Petra Hantáková představila projekt ESF obecně a seznámila účastníky mj. podrobněji s činností partnerů projektu ze Slovenska, s činností Městského úřadu ve Staré Ľubovni - Ludmila Sovová představila činnost Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín a také seznámila účastníky s legislativou a teoretickým základy poskytování sociálně aktivizační služby v regionu města Vsetín - Jana Mikušová hovořila podrobně o Terénní asistenční službě Vsetín o jednotlivých činnostech služby Příspěvky na semináři z polské strany: 1. Program práce s rodinami s dětmi v rámci MOPS Krakov 2. Program ochrany obětem domácího násilí 3. Aktivizace rodin s dětmi v rámci lokálního programu = projektu SIKORKI

3 AD 1.) Program práce s rodinami s dětmi v rámci MOPS Krakov Název příspěvku: Program práce s rodinami, které mají výchovně vzdělávací problémy (Program pracy z rodzina z problemamiopiekuńczo-wychowawczymi) Přednášející: Alicja Nowak, MOPS, Kraków, filianr 6 Podle Zákona o sociální pomoci se poskytuje osobám a rodinám pomoc v těchto oblastech: nezaměstnanost; osoby s postižením; dlouhodobá nemoc v rodině; násilí v rodině; pomoc v mateřství; osoby v hmotné nouzi; řádná výchova a péče o dítě Tyto oblasti se navzájem prolínají, zpravidla se v rodinách problémy z různých oblastí kumulují. Jde o takzvanou mnohoproblémovost v rodinách s dětmi. V období vznikl v rámci MOPS (Městského centra sociální pomoci) Krakov pilotní program Program práce s rodinami s výchovně vzdělávacími potřebami (Program pracy z rodzina z problemami opiekuńczo-wychowawczymi), který měl zkoordinovat práci sociálních pracovníků v jednotlivých pobočkách MOPSU. Práce do té doby nebyla jednotná. Tento program měl za také cíl zapojit do sociální práce více pracovníků s pedagogickým vzděláním. Na základě výsledků tohoto programu vznikla potřeba zapojit do spolupráce s rodinami dva pracovníky pracovníka s pedagogickým vzděláním a pracovníka se sociálním vzděláním. Spolupráce pracovníků s rodinou přináší jiný, nový pohled na problém, který se v rodině vyskytuje, a především nový pohled na jeho řešení. Cílová skupina Programu práce s rodinami, které mají výchovně vzdělávací problémy dále jen Programu : rodiny s dětmi, kde se vyskytují výchovné problémy; rodiny s dětmi, kde je ohrožena nebo zanedbávána péče o děti;

4 rodiny s dětmi, kde hrozí odebrání dětí z rodiny a umístění do náhradní rodinné péče nebo do ústavní péče; rodiny, do nichž byly umístěny děti v rámci náhradní rodinné péče; těhotné ženy; nezletilé matky Cíle tohoto Programu: posilování rodičovských kompetencí, jak řádně pečovat a vychovávat děti; podpora rodičovských kompetencí a řádné péče a výchovy u nezletilých matek; prevence umístění dítěte z rodiny do náhradní rodinné péče nebo do ústavní péče; příprava rodičů na návrat dětí z náhradní rodinné péče nebo z ústavní péče; příprava těhotných žen na rodičovství. Zapojení rodin do Programu: Sociální pracovník informuje vedoucího filiálky (pobočky) MOPS o rodině, v níž se vyskytují problémy, které je třeba řešit za pomoci sociálního pracovníka a pedagogického pracovníka. Těm jsou následně o rodině předány informace. Pozn.: Sociální pracovník se zaměřuje se především na finanční pomoc v podobě dávek, pedagogický se zaměřuje především na nezaměstnanost a problémy týkající se péče a výchovy dětí. Postup spolupráce s rodinou: 1. Nejdříve proběhne osobní rozhovor s rodinou. Na základě rozhovoru vytvoří sociální pracovník a pedagogický pracovník společně s rodinou rodinnou anamnézu, je popsána současná situace v rodině a problémy, které se zde vyskytují. Také je zjišťováno, zda rodina už navázala spolupráci s nějakými institucemi, které by s rodinou pracovaly na zlepšení současné situace v rodině. 2. Poté je vytvořen individuální plán (plán poskytnutí pomoci), který si vytváří rodina společně s pracovníky. Rodina ve spolupráci s pracovníky si zde stanoví cíle, kterých chtějí v určitém časovém období dosáhnout. Součástí tohoto plánu je stanovení konkrétních kroků, jak těchto cílů dosáhnout. 3. Zpravidla po 6 měsících dochází k hodnocení, zda se podařilo naplnit individuální plán a dosáhnout stanovených cílů. V případě naplnění plánu dochází k stanovení nového plánu, v případě nedosažení stanovených cílů může být plán prodloužen, případně změněn podle aktuální potřeby rodiny.

5 Formy práce s rodinou: 1. Teoretické předávání informací klientům, týkající se různých oblastí života (správný vývoj dítěte, vztahy v rodině, vhodné přístupy k výchově dětí atd.). 2. Praktický nácvik rodičovských dovedností (ukázat, jak správně pečovat o dítě, jak se s dítětem připravovat do školy, jak s dětmi trávit volný čas atd.). 3. Spolupráce s institucemi, které přicházejí s rodinou do kontaktu - je potřeba, aby všechny instituce jednaly jednotně v souladu s rodinou, dochází k pravidelným setkáváním, kterých se občas účastní i rodina (případová konference, multidisciplinární tým). Je vhodné také do spolupráce s rodinou zapojit dobrovolníky, kteří se společně s rodiči zaměří na oblasti, ve kterých rodič tápe (např. příprava do školy, kdy rodič neovládá cizí jazyk atd.). 4. Spolupráce s rodinným asistentem (= pracovní pozice rodinného asistenta v PL je velmi podobná té, kterou vykonává terénní asistent v ČR) Rodinný asistent dochází do rodiny denně či obden, s rodinou tráví několik hodin, poskytuje jim doprovody, poradenství atp. Pozn. V Krakově je cca 30 rodinných asistentů organizačně spadají pod MOPS, ale pracují pouze na základě dohod o provedení práce. Většinou jsou financováni z příjmů z EU. Komentář: Postup i formy práce s rodinami, v nichž se řeší výchovně vzdělávacími problémy tak, jak to popsala pracovnice Městského centra sociální pomoci v Krakově, se od způsobu pomoci těmto rodinám v rámci Terénní asistenční služby Azylového domu Vsetín o.p.s. zásadně neliší. V polském prostředí je patrný větší důraz na pedagogické vedení v rodině, na snahu zvýšení vzdělanosti v oblasti péče o dítě. Totožně však realizuje terénní služba ve Vsetíně v rodinách osobní pohovory, vypracovává rodinné anamnézy, stanovuje individuální plány, které se do půl roku přehodnocují atp. Na základě výše uvedených, doposud omezených informací lze jen stěží porovnávat kompetence českého pracovníka Terénní asistenční služby, který vykonává v rodinách s dětmi taxativně vymezené činnosti na základě registrované Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dle Zákona o sociálních službách) a polského sociálního pracovníka úřadu, který vystupuje v rodině v určitých situacích jednou jako pedagogický pracovník, za jiných okolností jako sociální pracovník řešící finance, jindy jako dobrovolník či rodinný asistent.

6 Na první pohled by se dalo říci, že kompetence rodinného asistenta se nejvíce podobají kompetencím pracovníka terénní asistenční služby. Při podrobnějším zkoumání však zjistíme, že pracovník terénní asistenční služby v českých podmínkách vykonává širší záběr činností, které jsou v polském kontextu na poli sociální práce v rodinách s dětmi předmětem úzce specializovaných profesních rolí (např. role pedagogického pracovníka v rodině). Shrnutí: Pracovník terénní asistenční služby v ČR řeší při výkonu sociální práce problémy v rodinách s dětmi komplexně, nezávisle na obsahu problému od oblasti financí, zadlužení, péče o dítě, až např. po doprovody na úřady. V Polsku pojem sociálně aktivizační služby zákon neuvádí, proto se řešení terénní sociální práce v rodinách s dětmi odvíjí a specializuje dle oblasti problému v rodině (domácí násilí, finance, péče o dítě, pomoc se školní přípravou atp.) - přičemž na různé typy problémů přichází do rodiny úzkoprofilověji, odborně připravení pracovníci, kteří mezi sebou vzájemně spolupracují v různých pracovních týmech. Poznat obsah činností výše uvedených sociálních pracovníků specialistů, by mělo být předmětem dalších workshopů, které jsou v rámci tohoto mezinárodního projektu plánovány.

7 AD 2.) Program ochrany obětem domácího násilí Název příspěvku: Program proti domácímu násilí (Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie) Přednášející: Iwona Anna Wisnigwska Program Ochrana obětem domácího násilí v rodině (Program przeciwdzialania przemocy w rodzinie) je v rámci MOPS realizován od dubna 2010 a je určen jak obětem domácího násilí, tak agresorům domácího násilí. Program se řídí zákonem o boji proti násilí a také rozhodnutím o tzv. modrých kartách. Cílem programu je diagnóza problému domácího násilí v rodině, pomoc rodinám, kde se domácí násilí vyskytuje a také šíření informací o tomto programu mezi širokou veřejnost. Struktura tohoto programu: 1. Interdisciplinární tým skládá se z 13 složek, každá složka je zodpovědná za jednu oblast (zdravotní oblast, sociální oblast atd.), jednou za 3 měsíce se tento tým setkává, cílem těchto setkávání je koordinace místních interdisciplinárních týmů. 2. Místní interdisciplinární tým v Krakově je jich celkem 9, jejich náplní je koordinace pracovních skupin. 3. Pracovní skupina základní složka, která přímo spolupracuje s rodinou, v níž se vyskytuje domácí násilí. Pracovní skupina je složena z: sociální pracovník, pedagog, zdravotní sestra, lékař, psychoterapeut, psycholog atd. Cílem pracovní skupiny je vytvoření plánu, jak rodině, v níž se domácí násilí vyskytuje, pomoci. Tyto pracovní skupiny se setkávají jednou za 2 až 3 měsíce nebo podle aktuální potřeby. Práce s rodinou, v níž se vyskytuje domácí násilí, probíhá podle procedury tzv. modré karty. Modrá karta je dokument, který informuje o tom, že v dané rodině se vyskytuje domácí násilí. V Krakově se těchto modrých karet vyskytuje 600 až 700. Tyto modré karty zakládá sociální pracovník, policie, lékař, zdravotní sestra, pedagog nebo vedoucí z oddělení z MOPSU, který se zabývá závislostí na alkoholu nebo na návykových látkách. Pokud se prokáže, že se v dané rodině vyskytuje domácí násilí, není potřeba souhlasu oběti k tomu, aby byla modrá karta založena. Po založení modré karty dochází k předání této informace soudci, který se řešením situace v dané rodině dále zabývá. Po založení modré

8 karty s rodinou začínají spolupracovat dva pracovníci jeden z nich pracuje s obětí domácího násilí, druhý pracuje s agresorem. Postup při založení modré karty: 1. V případě podezření výskytu domácího násilí v rodině se vyplňuje pouze část A této modré karty. V části A se uvádí základní informace o rodině a o druhu násilí, které se v rodině vyskytuje. 2. Část B je určena pro oběti domácího násilí, vyplňují se zde základní informace o oběti domácího násilí, oběť je také zároveň informována o tom, jaká práva v dané situaci má. 3. Po založení modré karty má osoba, která kartu založila, 7 dní na to, aby informovala o situaci v rodině odbor sociální práce MOPSU. 4. Během 14 dnů musí být vytvořena pracovní skupina, která se setkává s cílem vytvořit plán, jak s rodinou, v níž se domácí násilí vyskytuje, pracovat. Tohoto setkání je přítomna i rodina, v níž se domácí násilí vyskytuje. 5. Ne vždy chce rodina s odborníky dobrovolně spolupracovat, pokud je však modrá karta založena, je nutnost s danou rodinou spolupráci navázat a pracovat s ní. Ve většině případů však rodina po 2 až 3 měsících postupně k odborníkům získává důvěru, naváže s nimi bližší vztah a společně spolupracuje na plánu, který byl na začátku stanoven. V Krakově je realizován program, v němž se spolupracuje s agresorem domácího násilí. Agresor je motivován k účasti na skupinových setkáváních, společně s agresorem se pracuje na tom, aby dokázal ovládnout své negativní emoce a zvládl řešit problémy jiným způsobem, než násilím. Do tohoto programu nemohou být zapojeny ty osoby, které jsou závislé na alkoholu nebo návykových látkách, případně které trpí psychickou poruchou. Kroky pro ochranu oběti domácího násilí: vězení (3 měsíce až 5 let); zákaz přibližování agresora k oběti; příkaz k opuštění společné domácnosti max. na 3 měsíce příkaz k absolvování programu, v němž se spolupracuje s agresorem domácího násilí. V rámci tohoto programu se realizuje: distribuce publikací a letáků vydaných organizacemi zabývající se oběťmi a agresory domácího násilí; různé akce, na kterých je veřejnost informována o působení těchto organizací;

9 akce Rodina na jedničku s hvězdičkou ; akce Den souseda ; workshopy zaměřené na prevenci domácího násilí atd. Komentář: Výše uvedený příspěvek pojednává o problematice domácího násilí z pohledu polských zákonných norem a objasňuje jeden z programů Městského centra sociální pomoci (MOPS). Problematika domácího násilí v rodinách není v ČR zdaleka tak podchycena jako v Polsku. Domácí násilí zde není řešeno jako anonymní záležitost, ale pracuje se s ním veřejně v rámci propracovaného systému, který má svou hierarchii a přesný postup. Tým odborníků přitom pracuje jak s obětí, tak agresorem. Polský systém se svou evidencí tzv. Modrých karet by mohl být pro české podmínky v mnohém inspirací. K tématu domácího násilí se kromě příspěvku na semináři vztahovala také exkurze realizačního týmu tohoto projektu v Polsku, v zařízení Centrum pro lidi se zkušeností násilí (Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą). V rámci exkurze nás ředitelka Centra pro lidi se zkušeností násilí seznámila s řešením problematiky domácího násilí v tomto ojedinělém charitním zařízení, přitom objasnila také některé historické souvislosti a přidala vlastní, praktické zkušenosti a mýty vztahující se k obětem a agresorům. Proto je k tématu domácího násilí v rámci přednášky na semináři připojena také další přednáška z exkurze, která na zmíněné téma volně navazuje: Přednáška o domácím násilí v rámci exkurze v Centru pro lidi se zkušeností násilí (Ośrodku dla Osób Dotkniętych Przemocą ) Přednášející: Iwona Anna Wisnigwska - univerzitní vyučující, mediátorka, supervizorka - 14 let je ředitelkou charitního zařízení v Krakově, které pomáhá obětem domácího násilí

10 Přednášející nejprve posluchače uvedla do kontextu a hovořila o svých zkušenostech při práci s oběťmi a agresory: Před 14 lety se o problematice násilí v Polsku ještě nehovořilo, za násilí se považovalo pouze fyzické násilí. Již delší dobu v našem zařízení nepracujeme společně s obětí i agresory nepovažujeme to za etické. Pomáháme přitom společně mužům i ženám Boříme předsudky, že násilí je jenom bití a modřiny že je spojeno s viditelnými znaky. Nejhorší je násilí psychické, to vyplývá i z výzkumů. Jsem si jista, že každý z nás někdy zažil násilí. Pokud je násilí přítomno od dětství např. ve formě posměchu, podepíše se to v budoucnu na nízkém sebevědomí jedince. Také každý z nás, i když si to nepřiznáváme, byl někdy agresorem např. když jsme někoho seřvali. Pamatujme, že násilí je projev naší slabosti, je to nemoc. Když si nevíme sami se sebou rady, nejjednodušší je někoho zničit, zdegradovat a tím zase na chvíli stoupne naše sebevědomí. 99 % agresorů má totiž nízké sebevědomí a nemá se rádo, i když to vypadá jinak. Jen 1% agresorů má psychické onemocnění nebo trpí poruchou osobnosti. sdělila přednášející. Zkušenosti ukazují, že je předsudkem, jak jsme si dříve mysleli: alkohol násilí patologie jdou vždy ruku v ruce. Je pravda, že alkohol sice stimuluje násilí, ale alkoholik nemusí být násilníkem. Alkoholismus také násilí neomlouvá. Problémem je, že agresor často nutí oběť, aby pila (hlavně jde o ženy), ta se pak stane závislou v tom případě ale nemůže být v tomto zařízení. Nesmí zde být žádný alkohol ani cigarety, kouří se pouze venku. Při 1. porušení zákazu je napomenutí, při 2. napomenutí musí klient odejít., dodala přednášející. Sociální pracovník má velmi těžkou práci - pokud chce pomáhat, musí mít nejprve pořádek ve vlastním životě. Někdy pomocí druhých škodíme sami sobě např. si nosíme napětí a frustraci domů, nebo se stáváme agresory vůči sobě kritizujeme se, můžeme se stát jakkoli závislí (lze zde zařadit jakýkoli -ismus např. alkoholismus, workoholismus ). Práce s oběťmi násilí je těžká, i protože je cyklická neustále se opakuje. A kde se vyskytuje násilí, není možná metoda mediace. Násilí bylo, je a bude a pamatujme, že vždy je za násilí zodpovědný agresor. I když agresor tvrdí: kdybys neprovokovala, kdyby ses učil. Kdybychom oběť utvrzovali v tom, ať např. neprovokuje, dáme najevo, že jí nevěříme a způsobíme tak druhotné zranění - z nás jako pomáhajícího pracovníka se pak stane další agresor. Důsledkem násilí je stres, posttraumatický stresový syndrom.

11 Anonymní zařízení se v Polsku nepodporují (např. zařízení s utajenou adresou jako v ČR). Násilí není anonymní věc, zveřejnění díky Modré kartě je třeba. To byl dřívější mýtus, že špína se pere doma. Má se bát agresor a ne oběť. Když ukážeme, že se agresora bojíme, tím více má nad námi převahu. Ale čím více agresor vyhrožuje, můžeme být v klidu, můžeme si být jisti, že si neví rady se svými emocemi. A to jej ještě více znervózňuje. Co se týká sexuálního násilí o tom se v Polsku málo hovoří. Donucení k sexu je také forma násilí. Vůči mužům je formou násilí v oblasti sexuální zesměšňování, posměch - těžko se o tom hovoří. Je stereotypem, že výchova dítěte nejde bez pohlavků. Nejčastěji ale nebijeme děti, protože jsou zlé, ale protože si neumíme poradit se svými emocemi. Dítě s ohledem na svůj věk má právo být neposlušné a zlobivé. V zařízení pracujeme i na tom, jak děti vychovávat. Když zde oběti přichází, jsou zdeptané, jsou jako motýli v kokonu. My se snažíme společně pomalu rozpínat křídla a vytlačovat je odsud, i když nechtějí a bojí se, protože takový je život, upozornila přednášející. Přednášející shrnula praxi Centra pro lidi se zkušeností násilí (Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą) takto: Zařízení je největším v Polsku, jedno z největších v Evropě kapacita je 50 osob. Zařízení spadá pod Charitu (Caritas). Výjimečné je tím, že cílovou skupinou jsou ženy i muži. Přednášející sdělila, že nezná jiné zařízení, které by mělo cílovou skupinou muže i ženy. Výhodou toho je, že ženy o sebe díky mužům v zařízení více dbají. Zařízená má již 60 let, předtím to byly týdenní jesle. Ještě před 15 lety bylo zařízení velmi zdemolované. Zkušenosti ukazují, že oběti násilí často věci ničí a odnáší. V centru působí 1 sociální pracovník, 2 psychologové, pedagog, zdravotní sestra a právník. Psychiatr zde nyní na stálo nepracuje. Objekt je monitorován a kromě kamer jsou zde bodyguardi. V případě ohrožení by měla policie přijet během 3 minut. Oběti zde mohou nastoupit kdykoli během dne, i v noci. Mohou přijít za doprovodu policie či soc. pracovníka, výjimečně přijde oběť sama. Cílová skupina je z Krakova, pokud by ambasáda zaplatila pobyt, může být oběť i odjinud.

12 S každým, kdo zde přijde, je během 3 dnů stanovena diagnóza, zda je či není oběť násilí. Jsou vyplněny různé dokumenty společně s psychologem, se soc. pracovníkem, právníkem, lékařem. Otázky u odborníků jsou většinou podobné, aby se odhalila příp. manipulace klienta. Spolupracujeme s organizací La-Strada, která se týká obchodu s prostitucí. Cca co 2-3 dny tu někoho přivezou, nejčastěji oběť Rumunské národnosti. Také zde byli Ukrajinci. Co se týká úhrady za služby v zařízení - dříve výjimečně platili pouze ti, co měli vysoký příjem. Nyní se platí symbolicky 2 Zloté za praní, jinak nic. Vše platí Charita a MOPS. V našem zařízení také pomáháme lidem zvenčí, lidem v krizi. Nejenom obětem násilí, ale také těm, kteří byli zrazeni, kteří mají výchovné problémy, kteří hledají vlastní identitu, jsou závislí atp. Realizujeme okamžité intervence, ale také zprostředkujeme pomoc v jiných zařízeních. Oběti násilí zde bydlí, každá má svůj pokoj, ale také máme propagaci formou letáků, lidé nás znají a dochází zde ambulantně. Průměr klientů zde je kolem let, máme zde ale 18 -letou klientku i 78 -letou. Nejtěžší případy jsou, když jsou agresory obětí jejich děti. Pobyt zde je možný regulérně 3 měsíce, lze jej prodloužit o další 2-3 měsíce. Pobyt na delší dobu není vhodný - protože čím více dáváme, tím více a více klienti požadují, tím méně dávají sami od sebe. Málokdy jde odsud oběť do azylového domu pro samotné matky, to není řešením. V Krakově jsou byty drahé, oběti (většinou ženy) jdou po ukončení pobytu většinou zpět k agresorovi, ale posíleny vědí, jak mají bojovat o svá práva, jsou asertivní. Některé oběti si pak nachází podnájem. Často se stane, že si ženy najdou podobný typ předchozího muže, také násilníka. Každá oběť v zařízení by měla chodit na individuální a skupinové terapie. Často chodí na terapie i lidé zvenčí. Někdy jdeme společně do kina či na operu - stojí o to však jen někteří uživatelé, vstupenky si většinou hradí každý sám. Většina ubytovaných klientů v zařízení má práci - proto máme knihu, kde se eviduje kdo, kdy ze zařízení odchází např. do práce, a také kdy se má vrátit pokud by se někdo nevrátil, bereme to tak, že je třeba jej začít hledat. Pokud je např. dítě nemocné a matka jde do práce, je možné, že se o něj postará někdo ze spolubydlících stvrdí podpisem do knihy, že přebírá péči.

13 V zařízení máme různé oslavy od slavení Vánoc přes různé církevní události, např. oslava 1. Svatého přijímání. I když se pracovníci v zařízení během víkendu mění, vždy je někdo nonstop na telefonu. Je třeba se naučit, že pracovník v pomáhající profesi musí být nejprve sám vypojatý. Nelze pomáhat celému světu a ne sám sobě, pak se kumulují útoky a frustrace pracovníka v jeho rodině. V zařízení se odehrávají také různé interdisciplinární setkání, vypracováváme společné podklady pro pracovní skupiny, chodíme na krajský úřad atp. Spolupracujeme se soudy, policií, školami atp. Organizujeme školení např. jsme školili 700 policistů. Je zde povinnost mít vyplněnou modrou kartu (niebieska karta). Dříve tomu tak nebylo, ale nyní je povinnost - pokud zde přijde jakákoli oběť násilí, je třeba to někam ohlásit (na policii, prokurátorovi ), i kdyby s tím oběť nesouhlasila. Když přijde do zařízení ambulantně klient z ulice z důvodu násilí a nemá modrou kartu, je nyní povinnost i proti jeho vůli to oznámit na policii. Jestli ale uvede nesprávnou adresu, či nesdělí adresu, je to problém. Např. dnes přijde paní, kterou zde poslal farář dal jí na výběr, buď jít nahlásit násilí v rodině na policii či zde. Bude třeba ji motivovat, aby uvedla adresu. Procedura, kdy terénní pracovník či policista dochází do rodiny, trvá několik měsíců, pak je možno kartu uzamknout po vyhodnocení, že se zde již násilí nevyskytuje nebo se pokračuje v další pomoci. Zařízení poskytuje také telefonickou a ovou formu pomoci. Sociální pracovník s ubytovanými také sepisuje smlouvu o spolupráci. Osoby zvenčí, které chodí na terapie, smlouvu nemají. Zásadní problémy se řeší na supervizích. Co se týká hodnocení úspěšnosti služby, chybí nám zpětná vazba od klientů. Klient se může vrátit zpět po odchodu ze zařízení prakticky ihned, pokud je to třeba. Jedna klientka zde byla např. 8x. Nikdy ale nemáme právo říci oběti: já jsme Vám říkala, že se tu vrátíte. Kompetence sociálního pracovníka: V zařízení soc. pracovník pracuje na směny. Není možno doučovat děti, to v Polsku sociální pracovník nesmí dělat. Sociální pracovník řeší dokumentaci, pomáhá s hledáním práce. Při dětech pomáhají dobrovolníci nebo v rodinách asistenti rodiny. Případně pomáhá pedagog, který vede terapeutická setkání. V Polsku nemá soc. pracovník kompetence pracovat s dětmi!

14 Od rána pobývá v zařízení ředitelka, bývá zde také psycholog. V 13 hod. přichází další psycholog, v 10 hod. přichází zdravotník. Každý den má svůj speciální rozvrh. Právník dochází do zařízení na několik hodin denně. Přes noc hlídají zařízení vrátní jsou to klienti, jen vyškolení. Máme zde zavedenou službu z řad klientů i na úklid. AD 3.) Aktivizace rodin s dětmi v rámci lokálního programu = projektu SIKORKI Název příspěvku: Aktivace rodičů, dětí a mladých lidí v rámci programu Místní aktivity Sikorki ( Aktywizacja rodziców, dzieci i młodzieży w ramach Programu Aktywności Lokalnej Sikorki ) Přednášející: Dorota Głowacka Program je zaměřený na aktivizaci rodiny s dětmi, které obývají bytový dům v ulici, která se jmenuje Sikorki v Krakově. Program realizuje Městské centrum sociální pomoci (MOPS) a je spolufinancován Evropskou unií. Cílovou skupinou programu jsou především rodiny ale i další osoby, které společně obývají bytový dům ve vyloučené lokalitě na zmíněné ulici Sikorki. Program vznikl na základě potřeby, řešit problémy dané komunity. Dům byl původně využíván k administrativním účelům. V roce 2004 byl předělán na 58 bytových jednotek a přestěhovalo se zde celkem 212 osob. Dům leží v sociálně vyloučené lokalitě, a proto zde vznikají problémy s tím spojené. Dům se nachází v průmyslové zóně a je od nedalekého modernějšího sídliště oddělen plotem. Chybí zde lavičky, dětská hřiště, mobiliář atp. Lidé, kteří zde žijí, nemají motivaci prostor udržovat, schází jim pocit zodpovědnosti a smysl pro společné pečovaní o prostředí. Obyvatelé také nemají důvěru k pomáhajícím pracovníkům.

15 Většina osob žijících v domě jsou bez zaměstnání. Mládež tráví volný čas nežádoucím způsobem vandalismem. U dětí se vyskytují výchovné problémy. Na základě mapování situace bylo hlavním cílem programu aktivizace rodin s dětmi. Dále eliminovat sociální vyloučení dané lokality, revitalizovat dům a přilehlé okolí. Při práci s cílovou skupinou byla použita metoda sociální terénní práce CAL (centrum lokální aktivity) Tato metoda je založena na vytvoření centra, kde lidé mohou své problémy řešit. Metoda využívá ideálu "Nic o nás, bez nás" tzn. zapojení osob do řešení problému a to tak, že vytvoří svépomocnou skupinu a zvolí si osobu, která se stane vedoucí složkou - koordinační pracovník (facilitátor). Další metoda sociální práce, která byla v programu použita, je metoda komunitní práce. Vznikly vzdělávací skupiny nebo se pracovalo s jednotlivcem (právní pomoc, psycholog, specialista na nezaměstnanost). Účastníci programu jsou do programu zapojeni na základě písemného souhlasu. Účastník tak souhlasí, že bude pomáhat druhým a podílet sena aktivitách programu. Primárně je program zaměřen především na dvě skupiny-lidé, kteří jsou nezaměstnaní a to matky s dětmi a také mladiství, kteří pochází z rodin ohrožených sociálním vyloučením a mají nedokončené vzdělání. Druhá skupina jsou rodiny s dětmi s výchovnými problémy, kde je soudem stanovený dohled. V březnu roku 2011 vzniklo v nevyužitých prostorech domu centrum a to na základě podnětů obyvatelů domu. V centru působí občanská poradna, kde probíhají individuální rozhovory a konzultace se odborníky na místní problematiku (např. nezaměstnanost). Lidé také mohou přicházet a dávat připomínky k ostatním lidem žijících v domě. Vznikl zde také klub Sikorki, kde se realizují různé workshopy, vzdělávací semináře, nácvik společenských dovedností. Do klubu byli v roce 2011 zapojeni dobrovolníci a to jak z řad obyvatel domu, tak další osoby, které v domě nebydlí. Dětem se v rámci klubu poskytuje sociální terapie, tvořivé aktivity, diskusní filmový klub. Další metodou práce je promítání filmů, které ukazují problémy v komunitě. Ty jsou následně rozebírány pod vedením psychologa. V rámci klubu je také

16 doučování pro děti. Vznikla zde knihovna, kdy knihy donesli jednak pracovníci, ale i osoby, které v domě žijí. Dobrovolníci vedou taneční, sportovní, pohybový, fotografický, počítačový a zahradnický kroužek. Podařilo se, že skupina milovníků zeleně zkulturnila okolí domu. Pořádali se výlety do muzeí či galerií s cílem naučit děti společenskému chování. Také se mimo centrum uspořádal piknik s cílem poznávání se a integrace osob, které v domě žijí. Akce se zúčastnilo cirka 100 osob. Na setkání byli přizvání pracovníci různých institucí, např. pracovník z bytového oddělení. Další aktivita mimo centrum byla zaměřena na úklid kolem domu. Do aktivity byly zapojeny především děti. Ty dostaly za úkol sbírat PET láhve, za které získaly peníze a ty investovaly do nákupu sazenic. Obyvatelé se díky zapojení do řešení problému sami stali zodpovědní za to, jak to v jejich okolí a v domě vypadá a měli snahu stav udržovat. Některé činnosti byly naplánovány, ale část z nich, vznikly z potřeby komunity. Těžkosti programu při jeho realizaci: Neúčast osob, které se přihlásily a jejich nedůslednost. Problém se řešil rozhovorem s účastníkem. Dalším problémem byla spoluúčast sociálních pracovníků na konfliktech lidí v komunitě a následné zastrašování pracovníků vyhrůžky, poškozovaní dveří, psaní anonymních dopisů. Důvodem byl nesouhlas lidí s aktivizací (bylo jim v tom dobře, nechtěli změnu). Také jsme zjistili, že dům má dva vchody a mezi obyvateli těchto dvou vchodu je rivalita (např. když se jeden vchod zapojil do úklidu, byl druhý vchod uražen). Dále si rodiče mysleli, že když je jejich dítě zapojeno do aktivity, nemusí se o něj rodiče celý den starat. S rodiči byla uzavřena smlouva, kterou se ošetřila doba, kdy je dítě zapojeno do aktivity a kdy ne. Obyvatelé domu nás zprvu zaměňovali za sociální pracovníky, kteří zde nosí peníze (dávky státu) a proto jsme jim vysvětlili rozdíl mezi pracovníkem programu a druhým sociálním pracovníkem.

17 Výsledky programu: Vznik dobrovolnického klubu, kde se rozvijí různé dovednosti a schopnosti a kdy se povedlo, že lidé zjistili, že je možné něco pro druhého udělat, aniž by za to něco dostali. Podařila se spolupráce se samosprávou domu. Kdy za finančního přispění samosprávy došlo k výstavbě dětského hřiště. Do programu se zapojilo celkem 107 účastníků. Z toho 74 je ve věku od 15 do 64 let (42 žen a 32 mužů), 33 osob jsou děti do 15 let nebo osoby na 64 let. Realizace projektu proběhla od dubna 2010 do prosince 2012, bude prodloužena dohoda o realizaci do konce roku Realizační tým projektu tvoří 3 plné pracovní úvazky a dle potřeby jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti. Zpracovaly: Mgr. Eva Juřičková, Mgr. Kateřina Ludvová, Bc. Petra Trčálková

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny WORKSHOP Sociální práce s rodinou s dětmi Možnosti nastavení efektivní spolupráce pracovníků OSPOD a sociálních služeb II 12. 12. 2013 DK Akord

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007

Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Zápis z jednání pracovní skupiny Ohrožení sociálním vyloučením, mládež a rodina 14.3.2007 Přítomni: Mgr. Naděžda Chládková, Ing. Zdeněk Bláha, Eva Slavíčková, Jaroslava Klásková, Anna Krejčí, Vlastimil

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram

Věznice Příbram. Ing. Mgr. Zdeněk KILIAN Věznice Příbram Věznice Příbram Terapeutické programy Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování v důsledku d užíváníu psychotropních látek 40 odsouzených mužů umístěných ve věznici s ostrahou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více