5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Biologie z RVP G. Do vyučovacího předmětu Biologie je v tercii integrován vzdělávací obsah tematických okruhů Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Hodnota a podpora zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V kvartě, je vyučován vyučovací předmět Environmentální výchova, viz charakteristika vyučovacího předmětu Environmentální výchova. Do vyučovacího předmětu Biologie je v 1. ročníku a kvintě integrován vzdělávací obsah tématu Složení a struktura Země ze vzdělávacího oboru Geologie. Ve třetím ročníku a v septimě je do vyučovacího předmětu Biologie integrován vzdělávací obsah témat Zdravý způsob života a péče o zdraví, Změny v životě člověka a jejich reflexe a Rizika ohrožující zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V průběhu studia je realizováno průřezové téma Environmentální výchova na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu. Studiem vyučovacího předmětu Biologie, získá žák znalosti a vědomosti o jedinečnosti a neopakovatelnosti své vlastní existence a existence okolní přírody, o vzájemné propojenosti a komplikovanosti vztahů mezi živou a neživou přírodou, o schopnostech člověka měnit, přetvářet a chránit přírodu. Získá dovednosti a schopnosti, které mu umožní chránit své zdraví i zdraví jiných a aktivně se podílet na tvorbě kvalitního pracovního a životního prostředí. Projekty V rámci studia prvního ročníku žáci absolvují terénní kurz v lokalitě Staré Město Velehrad, který je součástí grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.08/ s názvem Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu. Vybrané klíčové aktivity projektu jsou implementovány do učebních osnov předmětu. Časová dotace pro nižší gymnázium:

2 V tercii jsou součástí vyučovacího předmětu Biologie laboratorní cvičení. Výuka je to posílena o jednu disponibilní hodinu, která je určena k realizaci tematických okruhů Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Hodnota a podpora zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: Ve třetím ročníku a septimě je vyučovací předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace pro realizaci praktických laboratorních cvičení. Výuka biologie probíhá v kmenových třídách, multimediální učebně, laboratoři biologie a v terénu. Praktická cvičení jsou zařazena na vyšším stupni gymnázia do septimy a 3. ročníku. Žáci se dělí na dvě skupiny, výuka probíhá v laboratoři biologie. Z technických prostředků mají žáci na gymnáziu k dispozici laboratoř biologie, kde je 18 pracovních míst s mikroskopem, pomůckami pro mikroskopování a knihovnou. Pro kvalitnější zobrazení objektů je v laboratoři televizní okruh napojený na učitelský mikroskop, video, multimediální PC, dataprojektor, průmyslová kamera, která je schopna snímat záběry z učitelského mikroskopu. K pozorování přírodnin mají žáci k dispozici dva preparační mikroskopy a USB mikroskop s možností napojit se na notebook. K měření sledovaných veličin využívají žáci dataloggery Pasco XLS, které lze propojit s PC a přídavnými senzory. V laboratoři biologie mají žáci k dispozici internetové připojení přes wifi. K výuce biologie je příležitostně využívaná počítačová učebna s dataprojektorem a pevným připojení na internet. Základními metodami a formami práce jsou: řízený dialog, práce s pracovními listy, práce s učebnicí a internetovými zdroji, mentální mapování, práce ve dvojici, skupinové formy práce, praktická cvičení v laboratoři, multimediální učebně a terénu, projekty krátkodobé, dlouhodobé, písemné, grafické i elektronické. V průběhu studia biologie škola realizuje mimo vyučovací hodiny: - biologickou olympiádu - SOČ - terénní cvičení v Jedovnici - zájmově přírodovědné seskupení ZAPŘISE - terénní cvičení pro sekundu zaměřené na poznávání živé přírody

3 - terénní cvičení pro tercii zaměřené na zdravovědu - terénní environmentální cvičení pro kvartány 2. Výchovné a vzdělávací strategie V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Biologie vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: KOMPETENCE K UČENÍ - řízeným dialogem posuzuje hloubku, s jakou žák porozuměl základním biologický pojmům, definicím a teoriím - diskusí s žáky sleduje správné používání biologických termínů, znaků a symbolů - zadává úlohy písemného i ústního charakteru, jejichž řešením získá žák schopnost číst s porozuměním text s biologickým obsahem - při terénních cvičeních modeluje situace, u kterých žák využívá své smysly k pozorování, sledování vybraných objektů živé přírody - zadává úkoly, během kterých žák získá dovednost orientovat se v biologických klíčích - pozorování mikroorganismů (mikročástic) vede žáka k dovednosti práce s mikroskopem KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

4 - vytváří problémové situace (písemné, ústní, elektronické), které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení - vytváří úkoly, k jejichž řešení žák využívá poznatků jiných vědních oborů (přírodovědných i humanitních) - umožňuje žákovi vyjádřit a interpretovat své vlastní myšlenky (ústně, písemně, elektronicky) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - zadává úkoly prezentačního charakteru, při kterých žák ve spolupráci s ostatními vyhledává potřebné informace, třídí je a zpracovává, - připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky (internet, mobil, tablet) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - ústním (písemným) rozborem konkrétní aktivity žáka, pomáhá k jeho sebehodnocení (sebereflexe) - diskusemi a prezentacemi žáků o kouření, alkoholismu a drogové závislosti, upozorňuje na jejich negativní zdravotní dopad - rozhovory o chorobách člověka a prevenci vede žáka k odpovědnosti za své zdraví KOMPETENCE OBČANSKÉ - kontrolou zadaných úkolů vede žáky k získání pocitu odpovědnosti za jejich včasné plnění - studiem stavby těla člověka vede žáky k uvědomění si rovnocennost lidských ras - praktickými ukázkami v biologických cvičeních umožňuje žákům získat dovednosti při poskytování první pomoci - na konkrétních ukázkách přírodního prostředí okolí školy, motivuje žáky k uvědomění si důležitosti péče o přírodu a nezbytnosti její ochrany KOMPETENCE PRACOVNÍ (dle RVP ZV) - výběrem různých typů cvičení vytváří u žáků vhodné pracovní návyky - při laboratorních cvičeních vede žáka k udržování pořádku na pracovišti KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě

5 - usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu. Vyučovací předmět: Biologie Ročník: prima Očekávané školní výstupy - vysvětlí význam přírodních věd pro život člověka - uvede příklady přírodních věd a předměty jejich výzkumu - popíše biologii jako základní přírodovědný obor - vymezí oblast biologického bádání - vysvětlí význam biologie pro život člověka Učivo Přírodní vědy - co jsou to přírodní vědy - co je předmětem zkoumání přírodních věd - fyzika, chemie, geologie, biologie Biologie - co je to biologie - co je předmětem zkoumání biologie - základní rozdělení biologie (botanika, zoologie, mykologie) - význam pro život člověka - aplikovaná biologie medicína, Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

6 - určí obory lidské činnosti, které využívají poznatků biologie zemědělství, biotechnologie čistění odpadních vod - uvede základní metody biologické práce - rozlišuje mezi pozorováním a experimentem - založí a vyhodnotí jednoduchý experiment - pracuje s lupou a dalekohledem - zakreslí a popíše pozorované biologické objekty (části) - používá obrázkový klíč živočichů, rostlin a hub - využívá pro práci PC Metody práce biologa - pozorování - práce s lupou a dalekohledem - zaznamenání pozorování (kresba, foto, video) - pokus (experiment) - založení jednoduchého pokusu (růst semínek v různých prostředích) - vyhodnocení pokusu - práce s obrázkovými klíči - záznam, uložení, tisk - PC - objasní základní stavbu Země - vyjmenuje a jednoduše charakterizuje základní typy zemských sfér - rozlišuje nejvýznamnější skupiny živých organismů, příklady hlavních zástupců a jejich výskyt Země jako prostředí, kde se vyskytuje život - jednoduchá stavba Země - atmosféra, hydrosféra, litosféra Přehled významných skupin živých organismů na planetě - význam třídění živých organismů - přehled hlavních říší - bakterie, sinice - houby - příklady

7 - rostliny - příklady - živočichové - příklady - na příkladech z říše rostlin a živočichů rozlišuje základní projevy života Základní znaky života - kterými znaky se projevuje život - dýchaní rostlin a živočichů - pohyb rostlin a živočichů - rozmnožování rostlin a živočichů - příjem živin živočichů a rostlin - dráždivost živočichů a rostlin - růst živočichů a rostlin - vysvětlí buněčnou podstatu živých organismů - rozlišuje mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - uvede příklady jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - uvede příklady mnohobuněčných rostlin, hub a živočichů - na jednoduchých příkladech vysvětlí propojenost mezi živou a neživou přírodou - na jednotlivých příkladech popíše význam vody pro živé organismy - na jednoduchých příkladech uvede význam klimatu pro život živých organismů Buňka jako základní stavební jednotka živých organismů - buňka jako základní stavební jednotka těl živých organismů - tvary buněk, velikost buněk - rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - příklady jednobuněčných a mnohobuněčných Vztahy mezi živou a neživou přírodou - ekologie, environmentalistika, ekosystém, společenstvo, lokalita, - klima, světlo, teplo, proudění vzduchu, voda, půda - čím a jak ovlivňují tyto faktory život živých organismů - potravní řetězec

8 - na jednoduchých příkladech uvede význam půdy pro život živých organismů - popíše potravní řetězec - na příkladech vysvětlí pojmy - ekosystém, lokalita, společenstvo - zhodnotí negativní vlivy člověka na přírodu - zhodnotí pozitivní vlivy člověka na přírodu - rozlišuje základní ekosystémy v ČR - popíše nejvýznamnější ekosystémy regionu, ve kterém se nachází škola - uvede význam bakterií a sinic ve vodě - uvede zástupce jednobuněčných rostlin a živočichů žijících ve vodě a blízkém okolí - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, bezobratlých a obratlovců žijících ve vodě a blízkém okolí - zhodnotí vzájemné vztahy vybraných skupin živých Člověk jako ekologický faktor Ekosystémy v ČR a regionu Ekosystém vody a blízkého okolí - bakterie v bahně a ve vodě - prvoci ve vodě - jednobuněčné a mnohobuněčné řasy - zelené řasy, hnědé řasy, červené řasy - zrněnka, zelenivka - rozsivky - žahavci nezmar

9 organismů - objasní jejich význam pro život ve vodách a jejich význam pro život člověka - dle možností chrání vodní zdroje před znečištěním - uvede vybrané zástupce jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, bezobratlých a obratlovců žijících v tomto typu ekosystému, zhodnotí jejich vzájemné vztahy - objasní význam tohoto typu ekosystému pro život člověka - rozlišuje významné škůdce na kulturních plodinách - rozlišuje mezi základními typy lesů - objasní význam monokulturního lesa - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, hub, bezobratlých a obratlovců a zhodnotí jejich vzájemné vztahy - objasní význam tohoto typu ekosystému pro život člověka Ekosystém luk a polí - ploštěnci ploštěnka - hlístice škrkavka - měkkýši hlemýžď, škeble - kroužkovci žížala - členovci rak, pavouk, motýl Ekosystém lesa - typy lesů - vybraní zástupci živých organismů osídlující prostředí lesů

10 - rozlišuje významné škůdce v lesích - rozlišuje mezi lidským sídlem a okolím - rozlišuje typy lidských sídel - uvede příklady jednobuněčných i mnohobuněčných organismů vyskytujících se v blízkosti člověka - zhodnotí jejich kladný i záporný význam pro život člověka - posoudí estetickou stránku vybraných sídel regionu na ráz krajiny - navrhne opatření pro zlepšení prostředí lidských sídel a jejich okolí - rozlišuje základní cizokrajné ekosystémy Ekosystém lidských sídel a okolí - lidská sídla - vybraní zástupci živých organismů osídlující lidská sídla Cizokrajné ekosystémy - typy ekosystémů - vybraní zástupci živých organismů osídlující vybrané typy cizokrajných ekosystémů

11 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: sekunda Očekávané školní výstupy - popíše a používá mikroskop - pozoruje trvalé preparáty - připraví jednoduchý preparát - zakreslí pozorovaný mikroskopovaný objekt - rozlišuje mezi nebuněčnými a buněčnými - pojmenuje významné virové choroby - posoudí význam virů pro život člověka Učivo Mikroskopická technika - jednoduchá stavba mikroskopu - pozorovaní trvalého preparátu - příprava jednoduchého preparátu Nebuněční - jednoduchá stavba těla viru - kladný a negativní význam virů - virové choroby Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

12 - popíše bakteriální buňku - rozlišuje základní tvary bakteriálních těl - popíše význam půdních bakterií v koloběhu látek - vyjmenuje významné bakteriální choroby - vysvětlí význam štětičkovce (penicilium) v boji proti bakteriálním nemocem - zhodnotí význam bakterií v potravinářském průmyslu, v životě člověka - zhodnotí ekologický význam bakterií v přírodě - popíše stavbu buňky - pojmenuje základní buněčné organely - vysvětlí význam vybraných buněčných organel pro vlastní život buňky - porovná rozdílnost ve stavbě živočišné a rostlinné buňky Stavba bakteriální buňky - stavba bakteriální buňky - vybrané tvary bakteriálních buněk - výskyt bakterií - kladný a záporný význam bakterií v životě člověka - některé bakteriální nemoci, antibiotika - význam bakterií v přírodě Stavba rostlinné buňky - buněčné obaly - cytoplasma - buněčné organely (jádro, mitochondrie, chloroplast, ribozom, vakuola) - význam vybraných organel - pro život buňky - rozdíl mezi buňkou rostlin a živočichů - objasní předmět zkoumání systematické biologie - objasní význam třídění živých organismů - rozdělí živé organismy do vybraných Systematická biologie - charakteristika systematické biologie - základní taxony říše, kmen, podkmen - přehled významných taxonů živé přírody

13 taxonů a uvede základní zástupce - pracuje s obrázkovými klíči - popíše stavbu těla ryby - kapr - určí základní znaky rybího těla - rozpozná významné ryby vod tekoucích a stojatých, hospodářsky významných a plevelných - popíše význam rybníkářství v ČR - popíše stavbu těla obojživelníka - skokan - určí základní charakteristické znaky obojživelníků - rozpozná významné zástupce obojživelníků - zhodnotí jejich ekologický význam - popíše stavbu těla plaza ještěrka - určí základní charakteristické znaky těla plaza - rozpozná významné zástupce plazů - zhodnotí jejich ekologický význam vybraných zástupců - popíše stavbu těla ptáka kos - určí základní charakteristické znaky ptáků - popíše stavbu pera - rozpozná hospodářsky významné ptáky - zhodnotí hospodářský, ekologický a zdravotnický význam ptáků Stavba těla živočichů, přehled základních skupin a jejich význam pro život člověka, chování živočichů - obratlovci - kruhoústí - paryby - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci

14 - popíše stavbu těla savce pes - určí základní charakteristické znaky těla savce - rozpozná významné savce - zhodnotí význam savců z hlediska ekologického, potravinářského, hospodářského a zdravotnického - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí - řadí houby do samostatné skupiny živých organismů - rozlišuje jednobuněčné a mnohobuněčné houby - rozlišuje houby s kloboukem a bez klobouku - rozlišuje obsah pojmů podhoubí, plodnice - popíše plodnici - vysvětlí způsob výživy hub - pozná vybrané druhy jedlých a jedovatých hub - popíše význam a využití hub v lékařství a potravinářství - zhodnotí ekologický význam hub v přírodě Stavba těla hub, přehled významných zástupců, - mykologie, podhoubí, plodnice, stavba plodnice, významné jedlé houby, významné jedovaté houby, plísně, potravinářské houby, kvasinky, antibiotika, význam hub pro člověka a pro přírodu

15 - rozlišuje mezi vyšší a nižší rostlinou - zhodnotí buněčný základ těla mnohobuněčných rostlin - rozlišuje mezi pojmy tkáň a pletivo - rozlišuje a popíše základní rostlinné orgány kořen, stonek, list, květ - určí význam rostlinných orgánů pro život rostliny - rozdělí vyšší rostliny do základních taxonů - určí výskyt, význam a významné zástupce mechů - určí výskyt, význam a významné zástupce plavuní, přesliček, kapraďorostů - určí výskyt a významné zástupce nahosemenných rostlin - zhodnotí ekologický a hospodářský význam nahosemenných rostlin - dělí krytosemenné rostliny na jednoděložné a dvouděložné - popíše základní rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami - určí významné zástupce jednoděložných i dvouděložných - zhodnotí jejich ekologický, hospodářský a zdravotnický význam Stavba těla a vyšších rostlin -tělo vyšších rostlin - stavba kořene, stavba stonku, stavba listu, stavba květu - systematika rostlin a jejich význam v životě člověka - přehled vybraných skupin rostlin, jejich význam z hlediska hospodářského, zdravotnického, potravinářského, ekologického

16 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: tercie Očekávané školní výstupy - objasní historii bádání o lidském těle v jednotlivých etapách života lidské společnosti - rozlišuje obsah základních pojmů z oblasti bádání o lidském těle Učivo Historie studia lidského těla - základní poznatky pravěku, starověku, novověku Základní pojmy z oblasti bádání lidského těla - anatomie, morfologie, fyziologie, antropologie Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: vzdělávací obor Výchova ke zdraví Tematické okruhy: Hodnota a podpora zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - uvede jména významných badatelů - zhodnotí jejich význam pro výzkum těla člověka Významní badatelé v oblasti studia lidského těla - Jan Jesenius, J. E. Purkyně, Jan Janský, Aleš Hrdlička - rozlišuje mezi metodami, které se používají pro výzkum stavby a činnosti lidského těla - rozlišuje mezi pozorováním a experimente - zhodnotí problematiku experimentu na lidském těle - řadí člověka do živočišné říše Metody práce v oblasti bádání lidského těla - pozorování, experiment, pitva, rozbor tkání, rentgen Postavení člověka v živočišné říši - systematické zařazení, příbuznost s

17 - posoudí příbuznost s obratlovci a primáty - rozlišuje mezi náboženskými a nenáboženskými teoriemi vzniku člověka - určí základní předchůdce člověka - datuje přibližnou dobu jejich existence - určí místo vzniku člověka - popíše migraci člověka - nastíní vznik lidských ras - toleruje lidi jiné rasy a vyznání - určí a popíše základní části lidského těl - rozlišuje mezi tělem muže a ženy - zhodnotí buněčnou stavbu lidského těla - uvede typy buněk - popíše základní lidské tkáně a orgánové soustavy - určí místo výskytu orgánů orgánové soustavy - popíše orgány orgánové soustavy - objasní základní činnost vybraných orgánů - objasní význam konkrétní orgánové soustavy pro život člověka - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho primáty Názory na historický vývoj člověka vznik a vývoj člověka, náboženské teorie, nenáboženské teorie, délka stáří lidské rasy, místo vzniku, migrace, lidské rasy, rasismus Obecná stavba lidského těla - tělo, názvy částí těla, rozdíl mezi tělem muže a ženy, Buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy - lidská buňka, počet, typy, soustava buněk, tkáň, orgány, orgánové soustavy Přehled základních soustav - základní stavba a činnost soustav: - kožní - svalová - opěrná - dýchací - cévní - tělní tekutiny - mízní - trávící

18 význam z hlediska dědičnosti - rozlišuje mezi obsahem pojmů nemoc a prevence - popíše základní nemoci orgánových soustav člověka - dodržuje zásady tělesné i psychické hygieny - netoleruje drogy a drogovou závislost - vyhodnotí zásady moderní životosprávy - objasní význam zdravého způsobu života - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc posoudí různé způsoby chování lidí z - hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví - usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí - vylučovací - rozmnožovací - hormonální - smyslová - nervová Nemoci, prevence, zdravý životní styl, duševní činnost - základní nemoci, epidemie, projev, léčba, prevence, psychické poruchy, - moderní životní styl, pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka, životospráva, výživa a zdraví, pitný režim, sport, drogové závislosti, základní, - vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota - ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty - ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní léčebná tělesná a duševní hygiena, denní režim zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost

19 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky -vysvětlí podstatu početí -popíše základní části prenatálního i postnatálního vývoje - poskytuje první pomoc přiměřenou svému věku -objasní obsah genetického výzkumu -určí předmět výzkumu genetiky -objasní obsah pojmu gen -na jednoduchých příkladech uvede podstatu dědičnosti -chápe rozmnožování jako mechanismus přenosu genů z rodičů na potomky -popíše základní genetické vady pracovních a odpočinkových aktivit, - význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, Individuální vývoj člověka početí, nitroděložní vývoj, porod, mimoděložní vývoj, zdraví reprodukční soustavy Základy první pomoci základy první pomoci přiměřené věku, stabilizovaná poloha, ošetření řezných ran, krvácení z nosu, vykloubené kotníky, zlomeniny, tlakové body, obvazová technika, lékárnička Základy genetiky člověka genetika, gen, vlastnost, dědičnost, genetické vady, dědičné choroby, rozmnožování jako faktor přenosu genů, rodokmeny

20 LABORATORNÍ CVIČENÍ dodržuje zásady bezpečnosti práce uvedené laboratorním řádu laboratoře biologické - rozlišuje mezi tkání a pletivem popíše význam barvení tkání - změří dechovou frekvenci vyhodnotí rozdíl dechových frekvencí v závislosti na aktivitě člověka - měřením apnoické pauzy zhodnotí význam kyslíku pro život člověka - dodržuje zásady poskytování první pomoci při zástavě dechu - určí místa měření tepové frekvence změří tepovou frekvenci - vyhodnotí rozdíl tepových frekvencí v závislosti na aktivitě člověka - zhodnotí důsledky nízkého a vysokého tlaku v životě člověka - dodržuje zásady poskytování první pomoci při zástavě krvácení - používá správně tlakový obvaz i ostatní obvazový materiál - popíše jednotlivé kosti člověka provede základní antropologické měření lebky - poskytne účinnou první pomoc při zlomenině horní nebo dolní končetiny - dodržuje zásady poskytování první pomoci při ostatních typech zlomenin - dodržuje zásady první pomoci při Bezpečnost práce v laboratoři biologie, základní pracovní pomůcky - lupa, mikroskop, pinzeta, trojrozměrné pomůcky Lidské tkáně a mikroskopické pozorování lidských tkání Dýchání, měření dechové frekvence, apnoická pauza, měření délky apnoické pauzy První pomoc při zástavě dýchání Tepová frekvence, měření tepové frekvence v klidu i zátěži, měření tlaku První pomoc při zástavě krvácení, tlakové body, tlakový obvaz, nácvik obvazové techniky Pozorování základních kostí člověka, základní antropologické vyšetření lebky Zlomeniny, základní postupy a nácvik poskytnutí první pomoci při otevřených a uzavřených zlomeninách První pomoc při ostatních typech úrazu, protišokové stavy, popáleniny, poškození míchy atd. Trávící procesy v dutině ústní, výpočet hodnot bazálního i aktivního metabolismu, výživa Určení výkonnosti a těla step test a zhodnocení významu sportovní zátěže pro tělo člověka Daktyloskopické vyšetření kůže - pomocník nejenom v kriminalistické praxi

21 krvácení z nosu, popáleninách, vykloubeninách - vysvětluje význam trávících šťáv při štěpení potravy - vysvětluje význam aktivity pro výkonnost těla a jeho zdraví - popisuje význam kůže jako faktoru, který chrání tělo před infekcí a vlivy okolního prostředí - popisuje stavbu nožní klenby v závislosti na správném držení těla - vysvětluje důležitost smyslových vjemů v běžném životě ale i v medicíně Plantogramy nohou metoda, která slouží k vyšetření klenby chodidla ale i zátěže páteře. Smyslové vjemy člověka

22 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy - zhodnotí přírodní vědy 21. století ve vztahu k životu člověka a okolního prostředí - objasní předmět zkoumání biologie - dělí biologii na základní biologické obory - objasní podstatu mezioborového výzkumu - objasní význam aplikovaných biologických oborů pro život člověka - popíše významné biologické objevy z oblasti mikroskopické techniky, cytologie, nauky o člověku, makromolekulární biologie, genetiky, evoluční biologie a systematické biologie. - vyjmenuje a zařadí na časové ose významné badatele v oblasti biologických věd - objasní jednoduchou stavbu a chemické složení Země - porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy - objasní pojem biosféra a její základní rozdělení - objasní význam ekologie jako základní vědy o vztazích v přírodě - zhodnotí rozdíl mezi biotickými a abiotickými faktory - určí příklady abiotických faktorů Učivo Obecná biologie - charakteristika přírodních věd - začlenění biologie do přírodních věd a předmět - zkoumání biologie - historie biologického bádání - významné biologické objevy minulosti a současnosti - významní badatelé na poli biologických věd - metody práce v biologii Ekologie a environmentalistika - planeta Země místo, kde existuje život - Země jako geologické těleso základní geobiocykly, zemské sféry chemické, mineralogické a petrologické složení Země - geologická historie Země geologická období vývoje Země; změny polohy kontinentů; evoluce bioty a prostředí - přírodní faktory (biotické, abiotické), které ovlivňují život živých organismů - biosféra a její členění Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Environmentální výchova Tematické okruhy: Problematika vztahů organizmů a prostředí Životní prostředí regionu a České republiky Způsob realizace: Součást učiva Integrace: vzdělávací obor Geologie Tematický okruh: Složení a struktura Země

23 - uvede konkrétní příklady vlivu biotických faktorů na život živých organismů - určí příklady biotických vztahů - uvede konkrétní příklady vztahů mezi organismy - popíše potravní řetězec - používá základní ekologické pojmy - objasní pojem krajina a krajinné typy - charakterizuje typ krajiny v regionu školy - popíše rozdíly mezi krajinnými typy regionu - chápe ekologii jako metodický základ environmentalistiky - populace a jejich vzájemné vztahy - tok energií a látek v přírodě Environmentalistika, problémy životního prostředí ČR, současný a historický stav ochrany přírody v ČR, instituce v ČR, které se zabývají ochranou přírody, významná legislativní opatření EU v rámci ochrany přírody, světové organizace, které se zabývají ochranou přírody, environmentální problémy regionu, v "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu" CZ.1.07/1.1.08/ objasní rozdíl mezi stvořením, vznikem a vývojem živých organismů - objasní základní principy vývojových teorií - zhodnotí význam systematické biologie - dělí živé organismy do základních taxonů - odvodí hierarchii recentních organismů s ohledem na jejich evoluční příbuznost - využívá k poznávání organismů obrázkové a jiné typy určovacích klíčů Evoluční biologie, systematická biologie - názory na vznik a vývoj živých organismů - živé organismy a jejich systematické rozdělení,

24 - určí základní znaky života - zhodnotí základní rozdíly mezi živou a neživou přírodou - rozlišuje mezi existencí v prostoru a čase - objasní stavbu, tvar a velikost virionu - popíše způsob infekce a množení virů - dělí viry do skupin - rozlišuje mezi virovými a bakteriálními chorobami - zhodnotí pozitivní a negativní význam virů - objasní stavbu prokaryotické buňky - porovná stavbu těla bakterií a sinic - popíše životní cyklus bakterií - uvede významné bakteriální choroby - rozlišuje způsoby prevence a léčby bakteriálních chorob - zhodnotí ekologický, hospodářský a zdravotnický význam bakterií a sinic - popíše stavbu rostlinné buňky - vyjmenuje buněčné organely - objasní význam buněčných organel pro život buňky - porovná rozdílnosti ve stavbě prokaryotické a eukaryotické buňky Znaky života - základní znaky života - rozdíl mezi živou a neživou přírodou Nebuněční virion - jednoduchá stavba virionu, základní mechanismy replikace virů - DNA viry, RNA viry, virová onemocnění, prevence Prokaryota - stavba prokaryotní buňky - základní charakteristika bakterií a sinic - jejich význam pro život člověka a život v přírodě - významné bakteriální choroby, prevence a léčba Eukaryota - stavba eukaryotní buňky - význam jednotlivých organel - rozdíly ve stavbě eukaryotických buněk - základní přehled, stavba těla a význam jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - kolonie, vznik mnohobuněčnosti, tkáně, pletiva "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu" CZ.1.07/1.1.08/

25 - porovná odlišnosti ve stavbě buněk hub, rostlin a živočichů - vysvětlí rozdíl mezi kolonií, pletivem a tkání rozlišuje mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - zařadí kvasinku do systému živých organismů - popíše stavbu kvasinky a její životní cyklus - uvede význam kvasinek v přírodě - popíše hospodářský a zdravotnický význam kvasinek - zařadí jednobuněčné řasy do systému živých organismů - uvede vývojové větve jednobuněčných rostlin dle přítomnosti fotosyntetických barviv - pozná základní představitele jednobuněčných řas a zhodnotí jejich význam v přírodě - zhodnotí jejich hospodářský význam - zařadí prvoky do skupiny živých organismů - uvede základní rozdělení prvoků - popíše tělo vybraného prvoka - pozná základní představitele prvoků - objasní význam jednobuněčných organismů v přírodě a popíše jejich hospodářský a zdravotnický význam - uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - určí společné a rozdílné znaky jednobuněčných hub, rostlin a živočichů orgány a orgánové soustavy Jednobuněčné houby, rostliny a živočichové - jednobuněčné houby - jednobuněčné rostliny - prvoci

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Tematický plán učiva BIOLOGIE

Tematický plán učiva BIOLOGIE Tematický plán učiva BIOLOGIE Třída: Prima Počet hodin za školní rok: 66 h 1. POZNÁVÁME PŘÍRODU 2. LES 2.1 Rostliny a houby našich lesů 2.2 Lesní patra 2.3 Živočichové v lesích 2.4 Vztahy živočichů a rostlin

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávání v předmětu přírodopis: směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Mezipředmětové

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Přírodopis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - zná stavbu planety - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Biologie Kód modulu Bio M 1/1-7 Délka modulu 132 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět přírodopis zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Přírodopis (RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda), tematické okruhy Ekosystémy

Více

Biologie nižší gymnázium

Biologie nižší gymnázium Biologie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Přírodopis - 6. ročník (Standard)

Přírodopis - 6. ročník (Standard) Přírodopis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy objasní obsah studia biologie a jejího významu pro život člověka vyjmenuje a porovná jednotlivé biologické disciplíny orientuje se v systému

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu

Šablona č. 01.09. Přírodopis. Výstupní test z přírodopisu Šablona č. 01.09 Přírodopis Výstupní test z přírodopisu Anotace: Výstupní test může sloužit jako zpětná vazba pro učitele, aby zjistil, co si žáci zapamatovali z probraného učiva za celý rok. Zároveň si

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta

Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Ekologická, fyziologická a fylogenetická charakteristika přírody, botanika První ročník a kvinta 2 hodiny týdně ACTIV Board, laboratoř, didaktické

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Člověk a příroda - Přírodopis - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a příroda - Přírodopis - 8. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO - na základě dřívějších znalostí uvede příklady a význam různého pokryvu těla u jednotlivých skupin obratlovců - podle obrázku porovná a popíše stavbu tělních pokryvů obratlovců - vyjmenuje typy žláz a

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více