5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Biologie z RVP G. Do vyučovacího předmětu Biologie je v tercii integrován vzdělávací obsah tematických okruhů Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Hodnota a podpora zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V kvartě, je vyučován vyučovací předmět Environmentální výchova, viz charakteristika vyučovacího předmětu Environmentální výchova. Do vyučovacího předmětu Biologie je v 1. ročníku a kvintě integrován vzdělávací obsah tématu Složení a struktura Země ze vzdělávacího oboru Geologie. Ve třetím ročníku a v septimě je do vyučovacího předmětu Biologie integrován vzdělávací obsah témat Zdravý způsob života a péče o zdraví, Změny v životě člověka a jejich reflexe a Rizika ohrožující zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V průběhu studia je realizováno průřezové téma Environmentální výchova na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu. Studiem vyučovacího předmětu Biologie, získá žák znalosti a vědomosti o jedinečnosti a neopakovatelnosti své vlastní existence a existence okolní přírody, o vzájemné propojenosti a komplikovanosti vztahů mezi živou a neživou přírodou, o schopnostech člověka měnit, přetvářet a chránit přírodu. Získá dovednosti a schopnosti, které mu umožní chránit své zdraví i zdraví jiných a aktivně se podílet na tvorbě kvalitního pracovního a životního prostředí. Projekty V rámci studia prvního ročníku žáci absolvují terénní kurz v lokalitě Staré Město Velehrad, který je součástí grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.08/ s názvem Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu. Vybrané klíčové aktivity projektu jsou implementovány do učebních osnov předmětu. Časová dotace pro nižší gymnázium:

2 V tercii jsou součástí vyučovacího předmětu Biologie laboratorní cvičení. Výuka je to posílena o jednu disponibilní hodinu, která je určena k realizaci tematických okruhů Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Hodnota a podpora zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: Ve třetím ročníku a septimě je vyučovací předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace pro realizaci praktických laboratorních cvičení. Výuka biologie probíhá v kmenových třídách, multimediální učebně, laboratoři biologie a v terénu. Praktická cvičení jsou zařazena na vyšším stupni gymnázia do septimy a 3. ročníku. Žáci se dělí na dvě skupiny, výuka probíhá v laboratoři biologie. Z technických prostředků mají žáci na gymnáziu k dispozici laboratoř biologie, kde je 18 pracovních míst s mikroskopem, pomůckami pro mikroskopování a knihovnou. Pro kvalitnější zobrazení objektů je v laboratoři televizní okruh napojený na učitelský mikroskop, video, multimediální PC, dataprojektor, průmyslová kamera, která je schopna snímat záběry z učitelského mikroskopu. K pozorování přírodnin mají žáci k dispozici dva preparační mikroskopy a USB mikroskop s možností napojit se na notebook. K měření sledovaných veličin využívají žáci dataloggery Pasco XLS, které lze propojit s PC a přídavnými senzory. V laboratoři biologie mají žáci k dispozici internetové připojení přes wifi. K výuce biologie je příležitostně využívaná počítačová učebna s dataprojektorem a pevným připojení na internet. Základními metodami a formami práce jsou: řízený dialog, práce s pracovními listy, práce s učebnicí a internetovými zdroji, mentální mapování, práce ve dvojici, skupinové formy práce, praktická cvičení v laboratoři, multimediální učebně a terénu, projekty krátkodobé, dlouhodobé, písemné, grafické i elektronické. V průběhu studia biologie škola realizuje mimo vyučovací hodiny: - biologickou olympiádu - SOČ - terénní cvičení v Jedovnici - zájmově přírodovědné seskupení ZAPŘISE - terénní cvičení pro sekundu zaměřené na poznávání živé přírody

3 - terénní cvičení pro tercii zaměřené na zdravovědu - terénní environmentální cvičení pro kvartány 2. Výchovné a vzdělávací strategie V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Biologie vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: KOMPETENCE K UČENÍ - řízeným dialogem posuzuje hloubku, s jakou žák porozuměl základním biologický pojmům, definicím a teoriím - diskusí s žáky sleduje správné používání biologických termínů, znaků a symbolů - zadává úlohy písemného i ústního charakteru, jejichž řešením získá žák schopnost číst s porozuměním text s biologickým obsahem - při terénních cvičeních modeluje situace, u kterých žák využívá své smysly k pozorování, sledování vybraných objektů živé přírody - zadává úkoly, během kterých žák získá dovednost orientovat se v biologických klíčích - pozorování mikroorganismů (mikročástic) vede žáka k dovednosti práce s mikroskopem KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

4 - vytváří problémové situace (písemné, ústní, elektronické), které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení - vytváří úkoly, k jejichž řešení žák využívá poznatků jiných vědních oborů (přírodovědných i humanitních) - umožňuje žákovi vyjádřit a interpretovat své vlastní myšlenky (ústně, písemně, elektronicky) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - zadává úkoly prezentačního charakteru, při kterých žák ve spolupráci s ostatními vyhledává potřebné informace, třídí je a zpracovává, - připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky (internet, mobil, tablet) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - ústním (písemným) rozborem konkrétní aktivity žáka, pomáhá k jeho sebehodnocení (sebereflexe) - diskusemi a prezentacemi žáků o kouření, alkoholismu a drogové závislosti, upozorňuje na jejich negativní zdravotní dopad - rozhovory o chorobách člověka a prevenci vede žáka k odpovědnosti za své zdraví KOMPETENCE OBČANSKÉ - kontrolou zadaných úkolů vede žáky k získání pocitu odpovědnosti za jejich včasné plnění - studiem stavby těla člověka vede žáky k uvědomění si rovnocennost lidských ras - praktickými ukázkami v biologických cvičeních umožňuje žákům získat dovednosti při poskytování první pomoci - na konkrétních ukázkách přírodního prostředí okolí školy, motivuje žáky k uvědomění si důležitosti péče o přírodu a nezbytnosti její ochrany KOMPETENCE PRACOVNÍ (dle RVP ZV) - výběrem různých typů cvičení vytváří u žáků vhodné pracovní návyky - při laboratorních cvičeních vede žáka k udržování pořádku na pracovišti KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě

5 - usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu. Vyučovací předmět: Biologie Ročník: prima Očekávané školní výstupy - vysvětlí význam přírodních věd pro život člověka - uvede příklady přírodních věd a předměty jejich výzkumu - popíše biologii jako základní přírodovědný obor - vymezí oblast biologického bádání - vysvětlí význam biologie pro život člověka Učivo Přírodní vědy - co jsou to přírodní vědy - co je předmětem zkoumání přírodních věd - fyzika, chemie, geologie, biologie Biologie - co je to biologie - co je předmětem zkoumání biologie - základní rozdělení biologie (botanika, zoologie, mykologie) - význam pro život člověka - aplikovaná biologie medicína, Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

6 - určí obory lidské činnosti, které využívají poznatků biologie zemědělství, biotechnologie čistění odpadních vod - uvede základní metody biologické práce - rozlišuje mezi pozorováním a experimentem - založí a vyhodnotí jednoduchý experiment - pracuje s lupou a dalekohledem - zakreslí a popíše pozorované biologické objekty (části) - používá obrázkový klíč živočichů, rostlin a hub - využívá pro práci PC Metody práce biologa - pozorování - práce s lupou a dalekohledem - zaznamenání pozorování (kresba, foto, video) - pokus (experiment) - založení jednoduchého pokusu (růst semínek v různých prostředích) - vyhodnocení pokusu - práce s obrázkovými klíči - záznam, uložení, tisk - PC - objasní základní stavbu Země - vyjmenuje a jednoduše charakterizuje základní typy zemských sfér - rozlišuje nejvýznamnější skupiny živých organismů, příklady hlavních zástupců a jejich výskyt Země jako prostředí, kde se vyskytuje život - jednoduchá stavba Země - atmosféra, hydrosféra, litosféra Přehled významných skupin živých organismů na planetě - význam třídění živých organismů - přehled hlavních říší - bakterie, sinice - houby - příklady

7 - rostliny - příklady - živočichové - příklady - na příkladech z říše rostlin a živočichů rozlišuje základní projevy života Základní znaky života - kterými znaky se projevuje život - dýchaní rostlin a živočichů - pohyb rostlin a živočichů - rozmnožování rostlin a živočichů - příjem živin živočichů a rostlin - dráždivost živočichů a rostlin - růst živočichů a rostlin - vysvětlí buněčnou podstatu živých organismů - rozlišuje mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - uvede příklady jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - uvede příklady mnohobuněčných rostlin, hub a živočichů - na jednoduchých příkladech vysvětlí propojenost mezi živou a neživou přírodou - na jednotlivých příkladech popíše význam vody pro živé organismy - na jednoduchých příkladech uvede význam klimatu pro život živých organismů Buňka jako základní stavební jednotka živých organismů - buňka jako základní stavební jednotka těl živých organismů - tvary buněk, velikost buněk - rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - příklady jednobuněčných a mnohobuněčných Vztahy mezi živou a neživou přírodou - ekologie, environmentalistika, ekosystém, společenstvo, lokalita, - klima, světlo, teplo, proudění vzduchu, voda, půda - čím a jak ovlivňují tyto faktory život živých organismů - potravní řetězec

8 - na jednoduchých příkladech uvede význam půdy pro život živých organismů - popíše potravní řetězec - na příkladech vysvětlí pojmy - ekosystém, lokalita, společenstvo - zhodnotí negativní vlivy člověka na přírodu - zhodnotí pozitivní vlivy člověka na přírodu - rozlišuje základní ekosystémy v ČR - popíše nejvýznamnější ekosystémy regionu, ve kterém se nachází škola - uvede význam bakterií a sinic ve vodě - uvede zástupce jednobuněčných rostlin a živočichů žijících ve vodě a blízkém okolí - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, bezobratlých a obratlovců žijících ve vodě a blízkém okolí - zhodnotí vzájemné vztahy vybraných skupin živých Člověk jako ekologický faktor Ekosystémy v ČR a regionu Ekosystém vody a blízkého okolí - bakterie v bahně a ve vodě - prvoci ve vodě - jednobuněčné a mnohobuněčné řasy - zelené řasy, hnědé řasy, červené řasy - zrněnka, zelenivka - rozsivky - žahavci nezmar

9 organismů - objasní jejich význam pro život ve vodách a jejich význam pro život člověka - dle možností chrání vodní zdroje před znečištěním - uvede vybrané zástupce jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, bezobratlých a obratlovců žijících v tomto typu ekosystému, zhodnotí jejich vzájemné vztahy - objasní význam tohoto typu ekosystému pro život člověka - rozlišuje významné škůdce na kulturních plodinách - rozlišuje mezi základními typy lesů - objasní význam monokulturního lesa - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, hub, bezobratlých a obratlovců a zhodnotí jejich vzájemné vztahy - objasní význam tohoto typu ekosystému pro život člověka Ekosystém luk a polí - ploštěnci ploštěnka - hlístice škrkavka - měkkýši hlemýžď, škeble - kroužkovci žížala - členovci rak, pavouk, motýl Ekosystém lesa - typy lesů - vybraní zástupci živých organismů osídlující prostředí lesů

10 - rozlišuje významné škůdce v lesích - rozlišuje mezi lidským sídlem a okolím - rozlišuje typy lidských sídel - uvede příklady jednobuněčných i mnohobuněčných organismů vyskytujících se v blízkosti člověka - zhodnotí jejich kladný i záporný význam pro život člověka - posoudí estetickou stránku vybraných sídel regionu na ráz krajiny - navrhne opatření pro zlepšení prostředí lidských sídel a jejich okolí - rozlišuje základní cizokrajné ekosystémy Ekosystém lidských sídel a okolí - lidská sídla - vybraní zástupci živých organismů osídlující lidská sídla Cizokrajné ekosystémy - typy ekosystémů - vybraní zástupci živých organismů osídlující vybrané typy cizokrajných ekosystémů

11 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: sekunda Očekávané školní výstupy - popíše a používá mikroskop - pozoruje trvalé preparáty - připraví jednoduchý preparát - zakreslí pozorovaný mikroskopovaný objekt - rozlišuje mezi nebuněčnými a buněčnými - pojmenuje významné virové choroby - posoudí význam virů pro život člověka Učivo Mikroskopická technika - jednoduchá stavba mikroskopu - pozorovaní trvalého preparátu - příprava jednoduchého preparátu Nebuněční - jednoduchá stavba těla viru - kladný a negativní význam virů - virové choroby Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

12 - popíše bakteriální buňku - rozlišuje základní tvary bakteriálních těl - popíše význam půdních bakterií v koloběhu látek - vyjmenuje významné bakteriální choroby - vysvětlí význam štětičkovce (penicilium) v boji proti bakteriálním nemocem - zhodnotí význam bakterií v potravinářském průmyslu, v životě člověka - zhodnotí ekologický význam bakterií v přírodě - popíše stavbu buňky - pojmenuje základní buněčné organely - vysvětlí význam vybraných buněčných organel pro vlastní život buňky - porovná rozdílnost ve stavbě živočišné a rostlinné buňky Stavba bakteriální buňky - stavba bakteriální buňky - vybrané tvary bakteriálních buněk - výskyt bakterií - kladný a záporný význam bakterií v životě člověka - některé bakteriální nemoci, antibiotika - význam bakterií v přírodě Stavba rostlinné buňky - buněčné obaly - cytoplasma - buněčné organely (jádro, mitochondrie, chloroplast, ribozom, vakuola) - význam vybraných organel - pro život buňky - rozdíl mezi buňkou rostlin a živočichů - objasní předmět zkoumání systematické biologie - objasní význam třídění živých organismů - rozdělí živé organismy do vybraných Systematická biologie - charakteristika systematické biologie - základní taxony říše, kmen, podkmen - přehled významných taxonů živé přírody

13 taxonů a uvede základní zástupce - pracuje s obrázkovými klíči - popíše stavbu těla ryby - kapr - určí základní znaky rybího těla - rozpozná významné ryby vod tekoucích a stojatých, hospodářsky významných a plevelných - popíše význam rybníkářství v ČR - popíše stavbu těla obojživelníka - skokan - určí základní charakteristické znaky obojživelníků - rozpozná významné zástupce obojživelníků - zhodnotí jejich ekologický význam - popíše stavbu těla plaza ještěrka - určí základní charakteristické znaky těla plaza - rozpozná významné zástupce plazů - zhodnotí jejich ekologický význam vybraných zástupců - popíše stavbu těla ptáka kos - určí základní charakteristické znaky ptáků - popíše stavbu pera - rozpozná hospodářsky významné ptáky - zhodnotí hospodářský, ekologický a zdravotnický význam ptáků Stavba těla živočichů, přehled základních skupin a jejich význam pro život člověka, chování živočichů - obratlovci - kruhoústí - paryby - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci

14 - popíše stavbu těla savce pes - určí základní charakteristické znaky těla savce - rozpozná významné savce - zhodnotí význam savců z hlediska ekologického, potravinářského, hospodářského a zdravotnického - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí - řadí houby do samostatné skupiny živých organismů - rozlišuje jednobuněčné a mnohobuněčné houby - rozlišuje houby s kloboukem a bez klobouku - rozlišuje obsah pojmů podhoubí, plodnice - popíše plodnici - vysvětlí způsob výživy hub - pozná vybrané druhy jedlých a jedovatých hub - popíše význam a využití hub v lékařství a potravinářství - zhodnotí ekologický význam hub v přírodě Stavba těla hub, přehled významných zástupců, - mykologie, podhoubí, plodnice, stavba plodnice, významné jedlé houby, významné jedovaté houby, plísně, potravinářské houby, kvasinky, antibiotika, význam hub pro člověka a pro přírodu

15 - rozlišuje mezi vyšší a nižší rostlinou - zhodnotí buněčný základ těla mnohobuněčných rostlin - rozlišuje mezi pojmy tkáň a pletivo - rozlišuje a popíše základní rostlinné orgány kořen, stonek, list, květ - určí význam rostlinných orgánů pro život rostliny - rozdělí vyšší rostliny do základních taxonů - určí výskyt, význam a významné zástupce mechů - určí výskyt, význam a významné zástupce plavuní, přesliček, kapraďorostů - určí výskyt a významné zástupce nahosemenných rostlin - zhodnotí ekologický a hospodářský význam nahosemenných rostlin - dělí krytosemenné rostliny na jednoděložné a dvouděložné - popíše základní rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami - určí významné zástupce jednoděložných i dvouděložných - zhodnotí jejich ekologický, hospodářský a zdravotnický význam Stavba těla a vyšších rostlin -tělo vyšších rostlin - stavba kořene, stavba stonku, stavba listu, stavba květu - systematika rostlin a jejich význam v životě člověka - přehled vybraných skupin rostlin, jejich význam z hlediska hospodářského, zdravotnického, potravinářského, ekologického

16 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: tercie Očekávané školní výstupy - objasní historii bádání o lidském těle v jednotlivých etapách života lidské společnosti - rozlišuje obsah základních pojmů z oblasti bádání o lidském těle Učivo Historie studia lidského těla - základní poznatky pravěku, starověku, novověku Základní pojmy z oblasti bádání lidského těla - anatomie, morfologie, fyziologie, antropologie Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: vzdělávací obor Výchova ke zdraví Tematické okruhy: Hodnota a podpora zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - uvede jména významných badatelů - zhodnotí jejich význam pro výzkum těla člověka Významní badatelé v oblasti studia lidského těla - Jan Jesenius, J. E. Purkyně, Jan Janský, Aleš Hrdlička - rozlišuje mezi metodami, které se používají pro výzkum stavby a činnosti lidského těla - rozlišuje mezi pozorováním a experimente - zhodnotí problematiku experimentu na lidském těle - řadí člověka do živočišné říše Metody práce v oblasti bádání lidského těla - pozorování, experiment, pitva, rozbor tkání, rentgen Postavení člověka v živočišné říši - systematické zařazení, příbuznost s

17 - posoudí příbuznost s obratlovci a primáty - rozlišuje mezi náboženskými a nenáboženskými teoriemi vzniku člověka - určí základní předchůdce člověka - datuje přibližnou dobu jejich existence - určí místo vzniku člověka - popíše migraci člověka - nastíní vznik lidských ras - toleruje lidi jiné rasy a vyznání - určí a popíše základní části lidského těl - rozlišuje mezi tělem muže a ženy - zhodnotí buněčnou stavbu lidského těla - uvede typy buněk - popíše základní lidské tkáně a orgánové soustavy - určí místo výskytu orgánů orgánové soustavy - popíše orgány orgánové soustavy - objasní základní činnost vybraných orgánů - objasní význam konkrétní orgánové soustavy pro život člověka - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho primáty Názory na historický vývoj člověka vznik a vývoj člověka, náboženské teorie, nenáboženské teorie, délka stáří lidské rasy, místo vzniku, migrace, lidské rasy, rasismus Obecná stavba lidského těla - tělo, názvy částí těla, rozdíl mezi tělem muže a ženy, Buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy - lidská buňka, počet, typy, soustava buněk, tkáň, orgány, orgánové soustavy Přehled základních soustav - základní stavba a činnost soustav: - kožní - svalová - opěrná - dýchací - cévní - tělní tekutiny - mízní - trávící

18 význam z hlediska dědičnosti - rozlišuje mezi obsahem pojmů nemoc a prevence - popíše základní nemoci orgánových soustav člověka - dodržuje zásady tělesné i psychické hygieny - netoleruje drogy a drogovou závislost - vyhodnotí zásady moderní životosprávy - objasní význam zdravého způsobu života - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc posoudí různé způsoby chování lidí z - hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví - usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí - vylučovací - rozmnožovací - hormonální - smyslová - nervová Nemoci, prevence, zdravý životní styl, duševní činnost - základní nemoci, epidemie, projev, léčba, prevence, psychické poruchy, - moderní životní styl, pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka, životospráva, výživa a zdraví, pitný režim, sport, drogové závislosti, základní, - vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota - ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty - ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní léčebná tělesná a duševní hygiena, denní režim zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost

19 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky -vysvětlí podstatu početí -popíše základní části prenatálního i postnatálního vývoje - poskytuje první pomoc přiměřenou svému věku -objasní obsah genetického výzkumu -určí předmět výzkumu genetiky -objasní obsah pojmu gen -na jednoduchých příkladech uvede podstatu dědičnosti -chápe rozmnožování jako mechanismus přenosu genů z rodičů na potomky -popíše základní genetické vady pracovních a odpočinkových aktivit, - význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, Individuální vývoj člověka početí, nitroděložní vývoj, porod, mimoděložní vývoj, zdraví reprodukční soustavy Základy první pomoci základy první pomoci přiměřené věku, stabilizovaná poloha, ošetření řezných ran, krvácení z nosu, vykloubené kotníky, zlomeniny, tlakové body, obvazová technika, lékárnička Základy genetiky člověka genetika, gen, vlastnost, dědičnost, genetické vady, dědičné choroby, rozmnožování jako faktor přenosu genů, rodokmeny

20 LABORATORNÍ CVIČENÍ dodržuje zásady bezpečnosti práce uvedené laboratorním řádu laboratoře biologické - rozlišuje mezi tkání a pletivem popíše význam barvení tkání - změří dechovou frekvenci vyhodnotí rozdíl dechových frekvencí v závislosti na aktivitě člověka - měřením apnoické pauzy zhodnotí význam kyslíku pro život člověka - dodržuje zásady poskytování první pomoci při zástavě dechu - určí místa měření tepové frekvence změří tepovou frekvenci - vyhodnotí rozdíl tepových frekvencí v závislosti na aktivitě člověka - zhodnotí důsledky nízkého a vysokého tlaku v životě člověka - dodržuje zásady poskytování první pomoci při zástavě krvácení - používá správně tlakový obvaz i ostatní obvazový materiál - popíše jednotlivé kosti člověka provede základní antropologické měření lebky - poskytne účinnou první pomoc při zlomenině horní nebo dolní končetiny - dodržuje zásady poskytování první pomoci při ostatních typech zlomenin - dodržuje zásady první pomoci při Bezpečnost práce v laboratoři biologie, základní pracovní pomůcky - lupa, mikroskop, pinzeta, trojrozměrné pomůcky Lidské tkáně a mikroskopické pozorování lidských tkání Dýchání, měření dechové frekvence, apnoická pauza, měření délky apnoické pauzy První pomoc při zástavě dýchání Tepová frekvence, měření tepové frekvence v klidu i zátěži, měření tlaku První pomoc při zástavě krvácení, tlakové body, tlakový obvaz, nácvik obvazové techniky Pozorování základních kostí člověka, základní antropologické vyšetření lebky Zlomeniny, základní postupy a nácvik poskytnutí první pomoci při otevřených a uzavřených zlomeninách První pomoc při ostatních typech úrazu, protišokové stavy, popáleniny, poškození míchy atd. Trávící procesy v dutině ústní, výpočet hodnot bazálního i aktivního metabolismu, výživa Určení výkonnosti a těla step test a zhodnocení významu sportovní zátěže pro tělo člověka Daktyloskopické vyšetření kůže - pomocník nejenom v kriminalistické praxi

21 krvácení z nosu, popáleninách, vykloubeninách - vysvětluje význam trávících šťáv při štěpení potravy - vysvětluje význam aktivity pro výkonnost těla a jeho zdraví - popisuje význam kůže jako faktoru, který chrání tělo před infekcí a vlivy okolního prostředí - popisuje stavbu nožní klenby v závislosti na správném držení těla - vysvětluje důležitost smyslových vjemů v běžném životě ale i v medicíně Plantogramy nohou metoda, která slouží k vyšetření klenby chodidla ale i zátěže páteře. Smyslové vjemy člověka

22 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy - zhodnotí přírodní vědy 21. století ve vztahu k životu člověka a okolního prostředí - objasní předmět zkoumání biologie - dělí biologii na základní biologické obory - objasní podstatu mezioborového výzkumu - objasní význam aplikovaných biologických oborů pro život člověka - popíše významné biologické objevy z oblasti mikroskopické techniky, cytologie, nauky o člověku, makromolekulární biologie, genetiky, evoluční biologie a systematické biologie. - vyjmenuje a zařadí na časové ose významné badatele v oblasti biologických věd - objasní jednoduchou stavbu a chemické složení Země - porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy - objasní pojem biosféra a její základní rozdělení - objasní význam ekologie jako základní vědy o vztazích v přírodě - zhodnotí rozdíl mezi biotickými a abiotickými faktory - určí příklady abiotických faktorů Učivo Obecná biologie - charakteristika přírodních věd - začlenění biologie do přírodních věd a předmět - zkoumání biologie - historie biologického bádání - významné biologické objevy minulosti a současnosti - významní badatelé na poli biologických věd - metody práce v biologii Ekologie a environmentalistika - planeta Země místo, kde existuje život - Země jako geologické těleso základní geobiocykly, zemské sféry chemické, mineralogické a petrologické složení Země - geologická historie Země geologická období vývoje Země; změny polohy kontinentů; evoluce bioty a prostředí - přírodní faktory (biotické, abiotické), které ovlivňují život živých organismů - biosféra a její členění Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Environmentální výchova Tematické okruhy: Problematika vztahů organizmů a prostředí Životní prostředí regionu a České republiky Způsob realizace: Součást učiva Integrace: vzdělávací obor Geologie Tematický okruh: Složení a struktura Země

23 - uvede konkrétní příklady vlivu biotických faktorů na život živých organismů - určí příklady biotických vztahů - uvede konkrétní příklady vztahů mezi organismy - popíše potravní řetězec - používá základní ekologické pojmy - objasní pojem krajina a krajinné typy - charakterizuje typ krajiny v regionu školy - popíše rozdíly mezi krajinnými typy regionu - chápe ekologii jako metodický základ environmentalistiky - populace a jejich vzájemné vztahy - tok energií a látek v přírodě Environmentalistika, problémy životního prostředí ČR, současný a historický stav ochrany přírody v ČR, instituce v ČR, které se zabývají ochranou přírody, významná legislativní opatření EU v rámci ochrany přírody, světové organizace, které se zabývají ochranou přírody, environmentální problémy regionu, v "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu" CZ.1.07/1.1.08/ objasní rozdíl mezi stvořením, vznikem a vývojem živých organismů - objasní základní principy vývojových teorií - zhodnotí význam systematické biologie - dělí živé organismy do základních taxonů - odvodí hierarchii recentních organismů s ohledem na jejich evoluční příbuznost - využívá k poznávání organismů obrázkové a jiné typy určovacích klíčů Evoluční biologie, systematická biologie - názory na vznik a vývoj živých organismů - živé organismy a jejich systematické rozdělení,

24 - určí základní znaky života - zhodnotí základní rozdíly mezi živou a neživou přírodou - rozlišuje mezi existencí v prostoru a čase - objasní stavbu, tvar a velikost virionu - popíše způsob infekce a množení virů - dělí viry do skupin - rozlišuje mezi virovými a bakteriálními chorobami - zhodnotí pozitivní a negativní význam virů - objasní stavbu prokaryotické buňky - porovná stavbu těla bakterií a sinic - popíše životní cyklus bakterií - uvede významné bakteriální choroby - rozlišuje způsoby prevence a léčby bakteriálních chorob - zhodnotí ekologický, hospodářský a zdravotnický význam bakterií a sinic - popíše stavbu rostlinné buňky - vyjmenuje buněčné organely - objasní význam buněčných organel pro život buňky - porovná rozdílnosti ve stavbě prokaryotické a eukaryotické buňky Znaky života - základní znaky života - rozdíl mezi živou a neživou přírodou Nebuněční virion - jednoduchá stavba virionu, základní mechanismy replikace virů - DNA viry, RNA viry, virová onemocnění, prevence Prokaryota - stavba prokaryotní buňky - základní charakteristika bakterií a sinic - jejich význam pro život člověka a život v přírodě - významné bakteriální choroby, prevence a léčba Eukaryota - stavba eukaryotní buňky - význam jednotlivých organel - rozdíly ve stavbě eukaryotických buněk - základní přehled, stavba těla a význam jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - kolonie, vznik mnohobuněčnosti, tkáně, pletiva "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu" CZ.1.07/1.1.08/

25 - porovná odlišnosti ve stavbě buněk hub, rostlin a živočichů - vysvětlí rozdíl mezi kolonií, pletivem a tkání rozlišuje mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - zařadí kvasinku do systému živých organismů - popíše stavbu kvasinky a její životní cyklus - uvede význam kvasinek v přírodě - popíše hospodářský a zdravotnický význam kvasinek - zařadí jednobuněčné řasy do systému živých organismů - uvede vývojové větve jednobuněčných rostlin dle přítomnosti fotosyntetických barviv - pozná základní představitele jednobuněčných řas a zhodnotí jejich význam v přírodě - zhodnotí jejich hospodářský význam - zařadí prvoky do skupiny živých organismů - uvede základní rozdělení prvoků - popíše tělo vybraného prvoka - pozná základní představitele prvoků - objasní význam jednobuněčných organismů v přírodě a popíše jejich hospodářský a zdravotnický význam - uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - určí společné a rozdílné znaky jednobuněčných hub, rostlin a živočichů orgány a orgánové soustavy Jednobuněčné houby, rostliny a živočichové - jednobuněčné houby - jednobuněčné rostliny - prvoci

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Literární komunikace Romantismus ve světových literaturách. Romantismus a další literární směry v české literatuře 30.-50. let

Literární komunikace Romantismus ve světových literaturách. Romantismus a další literární směry v české literatuře 30.-50. let Vyučovací předmět: Ročník: sexta Český jazyk a literatura Očekávané školní výstupy - roztřídí ukázky od nejepičtějších po lyričtější, vysvětlí úlohu děje, uvede konkrétní příklady, vybere jednu ukázku

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více