5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího oboru Biologie z RVP G. Do vyučovacího předmětu Biologie je v tercii integrován vzdělávací obsah tematických okruhů Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Hodnota a podpora zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V kvartě, je vyučován vyučovací předmět Environmentální výchova, viz charakteristika vyučovacího předmětu Environmentální výchova. Do vyučovacího předmětu Biologie je v 1. ročníku a kvintě integrován vzdělávací obsah tématu Složení a struktura Země ze vzdělávacího oboru Geologie. Ve třetím ročníku a v septimě je do vyučovacího předmětu Biologie integrován vzdělávací obsah témat Zdravý způsob života a péče o zdraví, Změny v životě člověka a jejich reflexe a Rizika ohrožující zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. V průběhu studia je realizováno průřezové téma Environmentální výchova na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu. Studiem vyučovacího předmětu Biologie, získá žák znalosti a vědomosti o jedinečnosti a neopakovatelnosti své vlastní existence a existence okolní přírody, o vzájemné propojenosti a komplikovanosti vztahů mezi živou a neživou přírodou, o schopnostech člověka měnit, přetvářet a chránit přírodu. Získá dovednosti a schopnosti, které mu umožní chránit své zdraví i zdraví jiných a aktivně se podílet na tvorbě kvalitního pracovního a životního prostředí. Projekty V rámci studia prvního ročníku žáci absolvují terénní kurz v lokalitě Staré Město Velehrad, který je součástí grantového projektu číslo CZ.1.07/1.1.08/ s názvem Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu. Vybrané klíčové aktivity projektu jsou implementovány do učebních osnov předmětu. Časová dotace pro nižší gymnázium:

2 V tercii jsou součástí vyučovacího předmětu Biologie laboratorní cvičení. Výuka je to posílena o jednu disponibilní hodinu, která je určena k realizaci tematických okruhů Zdravý způsob života a péče o zdraví, Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a Hodnota a podpora zdraví ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Časová dotace pro vyšší (a čtyřleté) gymnázium: Ve třetím ročníku a septimě je vyučovací předmět posílen o jednu hodinu z disponibilní časové dotace pro realizaci praktických laboratorních cvičení. Výuka biologie probíhá v kmenových třídách, multimediální učebně, laboratoři biologie a v terénu. Praktická cvičení jsou zařazena na vyšším stupni gymnázia do septimy a 3. ročníku. Žáci se dělí na dvě skupiny, výuka probíhá v laboratoři biologie. Z technických prostředků mají žáci na gymnáziu k dispozici laboratoř biologie, kde je 18 pracovních míst s mikroskopem, pomůckami pro mikroskopování a knihovnou. Pro kvalitnější zobrazení objektů je v laboratoři televizní okruh napojený na učitelský mikroskop, video, multimediální PC, dataprojektor, průmyslová kamera, která je schopna snímat záběry z učitelského mikroskopu. K pozorování přírodnin mají žáci k dispozici dva preparační mikroskopy a USB mikroskop s možností napojit se na notebook. K měření sledovaných veličin využívají žáci dataloggery Pasco XLS, které lze propojit s PC a přídavnými senzory. V laboratoři biologie mají žáci k dispozici internetové připojení přes wifi. K výuce biologie je příležitostně využívaná počítačová učebna s dataprojektorem a pevným připojení na internet. Základními metodami a formami práce jsou: řízený dialog, práce s pracovními listy, práce s učebnicí a internetovými zdroji, mentální mapování, práce ve dvojici, skupinové formy práce, praktická cvičení v laboratoři, multimediální učebně a terénu, projekty krátkodobé, dlouhodobé, písemné, grafické i elektronické. V průběhu studia biologie škola realizuje mimo vyučovací hodiny: - biologickou olympiádu - SOČ - terénní cvičení v Jedovnici - zájmově přírodovědné seskupení ZAPŘISE - terénní cvičení pro sekundu zaměřené na poznávání živé přírody

3 - terénní cvičení pro tercii zaměřené na zdravovědu - terénní environmentální cvičení pro kvartány 2. Výchovné a vzdělávací strategie V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Biologie vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: KOMPETENCE K UČENÍ - řízeným dialogem posuzuje hloubku, s jakou žák porozuměl základním biologický pojmům, definicím a teoriím - diskusí s žáky sleduje správné používání biologických termínů, znaků a symbolů - zadává úlohy písemného i ústního charakteru, jejichž řešením získá žák schopnost číst s porozuměním text s biologickým obsahem - při terénních cvičeních modeluje situace, u kterých žák využívá své smysly k pozorování, sledování vybraných objektů živé přírody - zadává úkoly, během kterých žák získá dovednost orientovat se v biologických klíčích - pozorování mikroorganismů (mikročástic) vede žáka k dovednosti práce s mikroskopem KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

4 - vytváří problémové situace (písemné, ústní, elektronické), které žák analyzuje a navrhuje různé způsoby jejich řešení - vytváří úkoly, k jejichž řešení žák využívá poznatků jiných vědních oborů (přírodovědných i humanitních) - umožňuje žákovi vyjádřit a interpretovat své vlastní myšlenky (ústně, písemně, elektronicky) KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - zadává úkoly prezentačního charakteru, při kterých žák ve spolupráci s ostatními vyhledává potřebné informace, třídí je a zpracovává, - připravuje úkoly, při jejichž řešení žák využívá moderní komunikační prostředky (internet, mobil, tablet) KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - ústním (písemným) rozborem konkrétní aktivity žáka, pomáhá k jeho sebehodnocení (sebereflexe) - diskusemi a prezentacemi žáků o kouření, alkoholismu a drogové závislosti, upozorňuje na jejich negativní zdravotní dopad - rozhovory o chorobách člověka a prevenci vede žáka k odpovědnosti za své zdraví KOMPETENCE OBČANSKÉ - kontrolou zadaných úkolů vede žáky k získání pocitu odpovědnosti za jejich včasné plnění - studiem stavby těla člověka vede žáky k uvědomění si rovnocennost lidských ras - praktickými ukázkami v biologických cvičeních umožňuje žákům získat dovednosti při poskytování první pomoci - na konkrétních ukázkách přírodního prostředí okolí školy, motivuje žáky k uvědomění si důležitosti péče o přírodu a nezbytnosti její ochrany KOMPETENCE PRACOVNÍ (dle RVP ZV) - výběrem různých typů cvičení vytváří u žáků vhodné pracovní návyky - při laboratorních cvičeních vede žáka k udržování pořádku na pracovišti KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI - rozvíjí svůj osobní i odborný potenciál, rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě

5 - usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu. Vyučovací předmět: Biologie Ročník: prima Očekávané školní výstupy - vysvětlí význam přírodních věd pro život člověka - uvede příklady přírodních věd a předměty jejich výzkumu - popíše biologii jako základní přírodovědný obor - vymezí oblast biologického bádání - vysvětlí význam biologie pro život člověka Učivo Přírodní vědy - co jsou to přírodní vědy - co je předmětem zkoumání přírodních věd - fyzika, chemie, geologie, biologie Biologie - co je to biologie - co je předmětem zkoumání biologie - základní rozdělení biologie (botanika, zoologie, mykologie) - význam pro život člověka - aplikovaná biologie medicína, Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

6 - určí obory lidské činnosti, které využívají poznatků biologie zemědělství, biotechnologie čistění odpadních vod - uvede základní metody biologické práce - rozlišuje mezi pozorováním a experimentem - založí a vyhodnotí jednoduchý experiment - pracuje s lupou a dalekohledem - zakreslí a popíše pozorované biologické objekty (části) - používá obrázkový klíč živočichů, rostlin a hub - využívá pro práci PC Metody práce biologa - pozorování - práce s lupou a dalekohledem - zaznamenání pozorování (kresba, foto, video) - pokus (experiment) - založení jednoduchého pokusu (růst semínek v různých prostředích) - vyhodnocení pokusu - práce s obrázkovými klíči - záznam, uložení, tisk - PC - objasní základní stavbu Země - vyjmenuje a jednoduše charakterizuje základní typy zemských sfér - rozlišuje nejvýznamnější skupiny živých organismů, příklady hlavních zástupců a jejich výskyt Země jako prostředí, kde se vyskytuje život - jednoduchá stavba Země - atmosféra, hydrosféra, litosféra Přehled významných skupin živých organismů na planetě - význam třídění živých organismů - přehled hlavních říší - bakterie, sinice - houby - příklady

7 - rostliny - příklady - živočichové - příklady - na příkladech z říše rostlin a živočichů rozlišuje základní projevy života Základní znaky života - kterými znaky se projevuje život - dýchaní rostlin a živočichů - pohyb rostlin a živočichů - rozmnožování rostlin a živočichů - příjem živin živočichů a rostlin - dráždivost živočichů a rostlin - růst živočichů a rostlin - vysvětlí buněčnou podstatu živých organismů - rozlišuje mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - uvede příklady jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - uvede příklady mnohobuněčných rostlin, hub a živočichů - na jednoduchých příkladech vysvětlí propojenost mezi živou a neživou přírodou - na jednotlivých příkladech popíše význam vody pro živé organismy - na jednoduchých příkladech uvede význam klimatu pro život živých organismů Buňka jako základní stavební jednotka živých organismů - buňka jako základní stavební jednotka těl živých organismů - tvary buněk, velikost buněk - rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - příklady jednobuněčných a mnohobuněčných Vztahy mezi živou a neživou přírodou - ekologie, environmentalistika, ekosystém, společenstvo, lokalita, - klima, světlo, teplo, proudění vzduchu, voda, půda - čím a jak ovlivňují tyto faktory život živých organismů - potravní řetězec

8 - na jednoduchých příkladech uvede význam půdy pro život živých organismů - popíše potravní řetězec - na příkladech vysvětlí pojmy - ekosystém, lokalita, společenstvo - zhodnotí negativní vlivy člověka na přírodu - zhodnotí pozitivní vlivy člověka na přírodu - rozlišuje základní ekosystémy v ČR - popíše nejvýznamnější ekosystémy regionu, ve kterém se nachází škola - uvede význam bakterií a sinic ve vodě - uvede zástupce jednobuněčných rostlin a živočichů žijících ve vodě a blízkém okolí - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, bezobratlých a obratlovců žijících ve vodě a blízkém okolí - zhodnotí vzájemné vztahy vybraných skupin živých Člověk jako ekologický faktor Ekosystémy v ČR a regionu Ekosystém vody a blízkého okolí - bakterie v bahně a ve vodě - prvoci ve vodě - jednobuněčné a mnohobuněčné řasy - zelené řasy, hnědé řasy, červené řasy - zrněnka, zelenivka - rozsivky - žahavci nezmar

9 organismů - objasní jejich význam pro život ve vodách a jejich význam pro život člověka - dle možností chrání vodní zdroje před znečištěním - uvede vybrané zástupce jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, bezobratlých a obratlovců žijících v tomto typu ekosystému, zhodnotí jejich vzájemné vztahy - objasní význam tohoto typu ekosystému pro život člověka - rozlišuje významné škůdce na kulturních plodinách - rozlišuje mezi základními typy lesů - objasní význam monokulturního lesa - uvede vybrané zástupce mnohobuněčných rostlin, hub, bezobratlých a obratlovců a zhodnotí jejich vzájemné vztahy - objasní význam tohoto typu ekosystému pro život člověka Ekosystém luk a polí - ploštěnci ploštěnka - hlístice škrkavka - měkkýši hlemýžď, škeble - kroužkovci žížala - členovci rak, pavouk, motýl Ekosystém lesa - typy lesů - vybraní zástupci živých organismů osídlující prostředí lesů

10 - rozlišuje významné škůdce v lesích - rozlišuje mezi lidským sídlem a okolím - rozlišuje typy lidských sídel - uvede příklady jednobuněčných i mnohobuněčných organismů vyskytujících se v blízkosti člověka - zhodnotí jejich kladný i záporný význam pro život člověka - posoudí estetickou stránku vybraných sídel regionu na ráz krajiny - navrhne opatření pro zlepšení prostředí lidských sídel a jejich okolí - rozlišuje základní cizokrajné ekosystémy Ekosystém lidských sídel a okolí - lidská sídla - vybraní zástupci živých organismů osídlující lidská sídla Cizokrajné ekosystémy - typy ekosystémů - vybraní zástupci živých organismů osídlující vybrané typy cizokrajných ekosystémů

11 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: sekunda Očekávané školní výstupy - popíše a používá mikroskop - pozoruje trvalé preparáty - připraví jednoduchý preparát - zakreslí pozorovaný mikroskopovaný objekt - rozlišuje mezi nebuněčnými a buněčnými - pojmenuje významné virové choroby - posoudí význam virů pro život člověka Učivo Mikroskopická technika - jednoduchá stavba mikroskopu - pozorovaní trvalého preparátu - příprava jednoduchého preparátu Nebuněční - jednoduchá stavba těla viru - kladný a negativní význam virů - virové choroby Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby

12 - popíše bakteriální buňku - rozlišuje základní tvary bakteriálních těl - popíše význam půdních bakterií v koloběhu látek - vyjmenuje významné bakteriální choroby - vysvětlí význam štětičkovce (penicilium) v boji proti bakteriálním nemocem - zhodnotí význam bakterií v potravinářském průmyslu, v životě člověka - zhodnotí ekologický význam bakterií v přírodě - popíše stavbu buňky - pojmenuje základní buněčné organely - vysvětlí význam vybraných buněčných organel pro vlastní život buňky - porovná rozdílnost ve stavbě živočišné a rostlinné buňky Stavba bakteriální buňky - stavba bakteriální buňky - vybrané tvary bakteriálních buněk - výskyt bakterií - kladný a záporný význam bakterií v životě člověka - některé bakteriální nemoci, antibiotika - význam bakterií v přírodě Stavba rostlinné buňky - buněčné obaly - cytoplasma - buněčné organely (jádro, mitochondrie, chloroplast, ribozom, vakuola) - význam vybraných organel - pro život buňky - rozdíl mezi buňkou rostlin a živočichů - objasní předmět zkoumání systematické biologie - objasní význam třídění živých organismů - rozdělí živé organismy do vybraných Systematická biologie - charakteristika systematické biologie - základní taxony říše, kmen, podkmen - přehled významných taxonů živé přírody

13 taxonů a uvede základní zástupce - pracuje s obrázkovými klíči - popíše stavbu těla ryby - kapr - určí základní znaky rybího těla - rozpozná významné ryby vod tekoucích a stojatých, hospodářsky významných a plevelných - popíše význam rybníkářství v ČR - popíše stavbu těla obojživelníka - skokan - určí základní charakteristické znaky obojživelníků - rozpozná významné zástupce obojživelníků - zhodnotí jejich ekologický význam - popíše stavbu těla plaza ještěrka - určí základní charakteristické znaky těla plaza - rozpozná významné zástupce plazů - zhodnotí jejich ekologický význam vybraných zástupců - popíše stavbu těla ptáka kos - určí základní charakteristické znaky ptáků - popíše stavbu pera - rozpozná hospodářsky významné ptáky - zhodnotí hospodářský, ekologický a zdravotnický význam ptáků Stavba těla živočichů, přehled základních skupin a jejich význam pro život člověka, chování živočichů - obratlovci - kruhoústí - paryby - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci

14 - popíše stavbu těla savce pes - určí základní charakteristické znaky těla savce - rozpozná významné savce - zhodnotí význam savců z hlediska ekologického, potravinářského, hospodářského a zdravotnického - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému prostředí - řadí houby do samostatné skupiny živých organismů - rozlišuje jednobuněčné a mnohobuněčné houby - rozlišuje houby s kloboukem a bez klobouku - rozlišuje obsah pojmů podhoubí, plodnice - popíše plodnici - vysvětlí způsob výživy hub - pozná vybrané druhy jedlých a jedovatých hub - popíše význam a využití hub v lékařství a potravinářství - zhodnotí ekologický význam hub v přírodě Stavba těla hub, přehled významných zástupců, - mykologie, podhoubí, plodnice, stavba plodnice, významné jedlé houby, významné jedovaté houby, plísně, potravinářské houby, kvasinky, antibiotika, význam hub pro člověka a pro přírodu

15 - rozlišuje mezi vyšší a nižší rostlinou - zhodnotí buněčný základ těla mnohobuněčných rostlin - rozlišuje mezi pojmy tkáň a pletivo - rozlišuje a popíše základní rostlinné orgány kořen, stonek, list, květ - určí význam rostlinných orgánů pro život rostliny - rozdělí vyšší rostliny do základních taxonů - určí výskyt, význam a významné zástupce mechů - určí výskyt, význam a významné zástupce plavuní, přesliček, kapraďorostů - určí výskyt a významné zástupce nahosemenných rostlin - zhodnotí ekologický a hospodářský význam nahosemenných rostlin - dělí krytosemenné rostliny na jednoděložné a dvouděložné - popíše základní rozdíly mezi jednoděložnými a dvouděložnými rostlinami - určí významné zástupce jednoděložných i dvouděložných - zhodnotí jejich ekologický, hospodářský a zdravotnický význam Stavba těla a vyšších rostlin -tělo vyšších rostlin - stavba kořene, stavba stonku, stavba listu, stavba květu - systematika rostlin a jejich význam v životě člověka - přehled vybraných skupin rostlin, jejich význam z hlediska hospodářského, zdravotnického, potravinářského, ekologického

16 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: tercie Očekávané školní výstupy - objasní historii bádání o lidském těle v jednotlivých etapách života lidské společnosti - rozlišuje obsah základních pojmů z oblasti bádání o lidském těle Učivo Historie studia lidského těla - základní poznatky pravěku, starověku, novověku Základní pojmy z oblasti bádání lidského těla - anatomie, morfologie, fyziologie, antropologie Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Integrace: vzdělávací obor Výchova ke zdraví Tematické okruhy: Hodnota a podpora zdraví Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - uvede jména významných badatelů - zhodnotí jejich význam pro výzkum těla člověka Významní badatelé v oblasti studia lidského těla - Jan Jesenius, J. E. Purkyně, Jan Janský, Aleš Hrdlička - rozlišuje mezi metodami, které se používají pro výzkum stavby a činnosti lidského těla - rozlišuje mezi pozorováním a experimente - zhodnotí problematiku experimentu na lidském těle - řadí člověka do živočišné říše Metody práce v oblasti bádání lidského těla - pozorování, experiment, pitva, rozbor tkání, rentgen Postavení člověka v živočišné říši - systematické zařazení, příbuznost s

17 - posoudí příbuznost s obratlovci a primáty - rozlišuje mezi náboženskými a nenáboženskými teoriemi vzniku člověka - určí základní předchůdce člověka - datuje přibližnou dobu jejich existence - určí místo vzniku člověka - popíše migraci člověka - nastíní vznik lidských ras - toleruje lidi jiné rasy a vyznání - určí a popíše základní části lidského těl - rozlišuje mezi tělem muže a ženy - zhodnotí buněčnou stavbu lidského těla - uvede typy buněk - popíše základní lidské tkáně a orgánové soustavy - určí místo výskytu orgánů orgánové soustavy - popíše orgány orgánové soustavy - objasní základní činnost vybraných orgánů - objasní význam konkrétní orgánové soustavy pro život člověka - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho primáty Názory na historický vývoj člověka vznik a vývoj člověka, náboženské teorie, nenáboženské teorie, délka stáří lidské rasy, místo vzniku, migrace, lidské rasy, rasismus Obecná stavba lidského těla - tělo, názvy částí těla, rozdíl mezi tělem muže a ženy, Buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy - lidská buňka, počet, typy, soustava buněk, tkáň, orgány, orgánové soustavy Přehled základních soustav - základní stavba a činnost soustav: - kožní - svalová - opěrná - dýchací - cévní - tělní tekutiny - mízní - trávící

18 význam z hlediska dědičnosti - rozlišuje mezi obsahem pojmů nemoc a prevence - popíše základní nemoci orgánových soustav člověka - dodržuje zásady tělesné i psychické hygieny - netoleruje drogy a drogovou závislost - vyhodnotí zásady moderní životosprávy - objasní význam zdravého způsobu života - uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc posoudí různé způsoby chování lidí z - hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví - usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví - vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí - vylučovací - rozmnožovací - hormonální - smyslová - nervová Nemoci, prevence, zdravý životní styl, duševní činnost - základní nemoci, epidemie, projev, léčba, prevence, psychické poruchy, - moderní životní styl, pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka, životospráva, výživa a zdraví, pitný režim, sport, drogové závislosti, základní, - vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví kvalita ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota - ochrana před přenosnými chorobami, základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence, nákazy respirační, přenosné potravou, získané v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty - ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy prevence kardiovaskulárních a metabolických onemocnění; preventivní léčebná tělesná a duševní hygiena, denní režim zásady osobní, intimní a duševní hygieny, otužování, denní režim, vyváženost

19 - dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky -vysvětlí podstatu početí -popíše základní části prenatálního i postnatálního vývoje - poskytuje první pomoc přiměřenou svému věku -objasní obsah genetického výzkumu -určí předmět výzkumu genetiky -objasní obsah pojmu gen -na jednoduchých příkladech uvede podstatu dědičnosti -chápe rozmnožování jako mechanismus přenosu genů z rodičů na potomky -popíše základní genetické vady pracovních a odpočinkových aktivit, - význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, Individuální vývoj člověka početí, nitroděložní vývoj, porod, mimoděložní vývoj, zdraví reprodukční soustavy Základy první pomoci základy první pomoci přiměřené věku, stabilizovaná poloha, ošetření řezných ran, krvácení z nosu, vykloubené kotníky, zlomeniny, tlakové body, obvazová technika, lékárnička Základy genetiky člověka genetika, gen, vlastnost, dědičnost, genetické vady, dědičné choroby, rozmnožování jako faktor přenosu genů, rodokmeny

20 LABORATORNÍ CVIČENÍ dodržuje zásady bezpečnosti práce uvedené laboratorním řádu laboratoře biologické - rozlišuje mezi tkání a pletivem popíše význam barvení tkání - změří dechovou frekvenci vyhodnotí rozdíl dechových frekvencí v závislosti na aktivitě člověka - měřením apnoické pauzy zhodnotí význam kyslíku pro život člověka - dodržuje zásady poskytování první pomoci při zástavě dechu - určí místa měření tepové frekvence změří tepovou frekvenci - vyhodnotí rozdíl tepových frekvencí v závislosti na aktivitě člověka - zhodnotí důsledky nízkého a vysokého tlaku v životě člověka - dodržuje zásady poskytování první pomoci při zástavě krvácení - používá správně tlakový obvaz i ostatní obvazový materiál - popíše jednotlivé kosti člověka provede základní antropologické měření lebky - poskytne účinnou první pomoc při zlomenině horní nebo dolní končetiny - dodržuje zásady poskytování první pomoci při ostatních typech zlomenin - dodržuje zásady první pomoci při Bezpečnost práce v laboratoři biologie, základní pracovní pomůcky - lupa, mikroskop, pinzeta, trojrozměrné pomůcky Lidské tkáně a mikroskopické pozorování lidských tkání Dýchání, měření dechové frekvence, apnoická pauza, měření délky apnoické pauzy První pomoc při zástavě dýchání Tepová frekvence, měření tepové frekvence v klidu i zátěži, měření tlaku První pomoc při zástavě krvácení, tlakové body, tlakový obvaz, nácvik obvazové techniky Pozorování základních kostí člověka, základní antropologické vyšetření lebky Zlomeniny, základní postupy a nácvik poskytnutí první pomoci při otevřených a uzavřených zlomeninách První pomoc při ostatních typech úrazu, protišokové stavy, popáleniny, poškození míchy atd. Trávící procesy v dutině ústní, výpočet hodnot bazálního i aktivního metabolismu, výživa Určení výkonnosti a těla step test a zhodnocení významu sportovní zátěže pro tělo člověka Daktyloskopické vyšetření kůže - pomocník nejenom v kriminalistické praxi

21 krvácení z nosu, popáleninách, vykloubeninách - vysvětluje význam trávících šťáv při štěpení potravy - vysvětluje význam aktivity pro výkonnost těla a jeho zdraví - popisuje význam kůže jako faktoru, který chrání tělo před infekcí a vlivy okolního prostředí - popisuje stavbu nožní klenby v závislosti na správném držení těla - vysvětluje důležitost smyslových vjemů v běžném životě ale i v medicíně Plantogramy nohou metoda, která slouží k vyšetření klenby chodidla ale i zátěže páteře. Smyslové vjemy člověka

22 Vyučovací předmět: Biologie Ročník: kvinta Očekávané školní výstupy - zhodnotí přírodní vědy 21. století ve vztahu k životu člověka a okolního prostředí - objasní předmět zkoumání biologie - dělí biologii na základní biologické obory - objasní podstatu mezioborového výzkumu - objasní význam aplikovaných biologických oborů pro život člověka - popíše významné biologické objevy z oblasti mikroskopické techniky, cytologie, nauky o člověku, makromolekulární biologie, genetiky, evoluční biologie a systematické biologie. - vyjmenuje a zařadí na časové ose významné badatele v oblasti biologických věd - objasní jednoduchou stavbu a chemické složení Země - porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy - objasní pojem biosféra a její základní rozdělení - objasní význam ekologie jako základní vědy o vztazích v přírodě - zhodnotí rozdíl mezi biotickými a abiotickými faktory - určí příklady abiotických faktorů Učivo Obecná biologie - charakteristika přírodních věd - začlenění biologie do přírodních věd a předmět - zkoumání biologie - historie biologického bádání - významné biologické objevy minulosti a současnosti - významní badatelé na poli biologických věd - metody práce v biologii Ekologie a environmentalistika - planeta Země místo, kde existuje život - Země jako geologické těleso základní geobiocykly, zemské sféry chemické, mineralogické a petrologické složení Země - geologická historie Země geologická období vývoje Země; změny polohy kontinentů; evoluce bioty a prostředí - přírodní faktory (biotické, abiotické), které ovlivňují život živých organismů - biosféra a její členění Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Environmentální výchova Tematické okruhy: Problematika vztahů organizmů a prostředí Životní prostředí regionu a České republiky Způsob realizace: Součást učiva Integrace: vzdělávací obor Geologie Tematický okruh: Složení a struktura Země

23 - uvede konkrétní příklady vlivu biotických faktorů na život živých organismů - určí příklady biotických vztahů - uvede konkrétní příklady vztahů mezi organismy - popíše potravní řetězec - používá základní ekologické pojmy - objasní pojem krajina a krajinné typy - charakterizuje typ krajiny v regionu školy - popíše rozdíly mezi krajinnými typy regionu - chápe ekologii jako metodický základ environmentalistiky - populace a jejich vzájemné vztahy - tok energií a látek v přírodě Environmentalistika, problémy životního prostředí ČR, současný a historický stav ochrany přírody v ČR, instituce v ČR, které se zabývají ochranou přírody, významná legislativní opatření EU v rámci ochrany přírody, světové organizace, které se zabývají ochranou přírody, environmentální problémy regionu, v "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu" CZ.1.07/1.1.08/ objasní rozdíl mezi stvořením, vznikem a vývojem živých organismů - objasní základní principy vývojových teorií - zhodnotí význam systematické biologie - dělí živé organismy do základních taxonů - odvodí hierarchii recentních organismů s ohledem na jejich evoluční příbuznost - využívá k poznávání organismů obrázkové a jiné typy určovacích klíčů Evoluční biologie, systematická biologie - názory na vznik a vývoj živých organismů - živé organismy a jejich systematické rozdělení,

24 - určí základní znaky života - zhodnotí základní rozdíly mezi živou a neživou přírodou - rozlišuje mezi existencí v prostoru a čase - objasní stavbu, tvar a velikost virionu - popíše způsob infekce a množení virů - dělí viry do skupin - rozlišuje mezi virovými a bakteriálními chorobami - zhodnotí pozitivní a negativní význam virů - objasní stavbu prokaryotické buňky - porovná stavbu těla bakterií a sinic - popíše životní cyklus bakterií - uvede významné bakteriální choroby - rozlišuje způsoby prevence a léčby bakteriálních chorob - zhodnotí ekologický, hospodářský a zdravotnický význam bakterií a sinic - popíše stavbu rostlinné buňky - vyjmenuje buněčné organely - objasní význam buněčných organel pro život buňky - porovná rozdílnosti ve stavbě prokaryotické a eukaryotické buňky Znaky života - základní znaky života - rozdíl mezi živou a neživou přírodou Nebuněční virion - jednoduchá stavba virionu, základní mechanismy replikace virů - DNA viry, RNA viry, virová onemocnění, prevence Prokaryota - stavba prokaryotní buňky - základní charakteristika bakterií a sinic - jejich význam pro život člověka a život v přírodě - významné bakteriální choroby, prevence a léčba Eukaryota - stavba eukaryotní buňky - význam jednotlivých organel - rozdíly ve stavbě eukaryotických buněk - základní přehled, stavba těla a význam jednobuněčných rostlin, hub a živočichů - kolonie, vznik mnohobuněčnosti, tkáně, pletiva "Realizace environmentálních aktivit v krajinných typech zlínského regionu" CZ.1.07/1.1.08/

25 - porovná odlišnosti ve stavbě buněk hub, rostlin a živočichů - vysvětlí rozdíl mezi kolonií, pletivem a tkání rozlišuje mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými organismy - zařadí kvasinku do systému živých organismů - popíše stavbu kvasinky a její životní cyklus - uvede význam kvasinek v přírodě - popíše hospodářský a zdravotnický význam kvasinek - zařadí jednobuněčné řasy do systému živých organismů - uvede vývojové větve jednobuněčných rostlin dle přítomnosti fotosyntetických barviv - pozná základní představitele jednobuněčných řas a zhodnotí jejich význam v přírodě - zhodnotí jejich hospodářský význam - zařadí prvoky do skupiny živých organismů - uvede základní rozdělení prvoků - popíše tělo vybraného prvoka - pozná základní představitele prvoků - objasní význam jednobuněčných organismů v přírodě a popíše jejich hospodářský a zdravotnický význam - uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - určí společné a rozdílné znaky jednobuněčných hub, rostlin a živočichů orgány a orgánové soustavy Jednobuněčné houby, rostliny a živočichové - jednobuněčné houby - jednobuněčné rostliny - prvoci

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Literární komunikace Romantismus ve světových literaturách. Romantismus a další literární směry v české literatuře 30.-50. let

Literární komunikace Romantismus ve světových literaturách. Romantismus a další literární směry v české literatuře 30.-50. let Vyučovací předmět: Ročník: sexta Český jazyk a literatura Očekávané školní výstupy - roztřídí ukázky od nejepičtějších po lyričtější, vysvětlí úlohu děje, uvede konkrétní příklady, vybere jednu ukázku

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu:

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je prohloubit učivo, předepsané RVP G pro biologii a chemii. Má rozvíjet

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je upevnit a prohloubit učivo, které předepisují osnovy

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE 1. OBECNÁ BIOLOGIE 1.1. Biologie, biologické vědy : - předmět studia biologie přehled biologických věd metody vědecké práce v biologii významní biologové ( Antony

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu.

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu. Přírodopis Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován v dotaci 2 hodin týdně v šestém ročníku, 1 hodiny v sedmém ročníku a 2 hodiny v osmém a devátém ročníku. Přírodopis umožní žákům hlouběji

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více