ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Č. j.: MŠ 248/2012/ŘMŠ Vydal/a/: ředitelka Mateřské školy Jana Šenková Účinnost od: Schváleno poradním orgánem ředitele MŠ pedagogickou radou Dne: Spisový znak:2.1. Skartační znak: S 10 Změny: Školní řád nahrazuje dosud platný Školní řád Č.j.MŠ 310/2010/Š Školním řádem jsou upraveny podmínky výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy: Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace (dále jen Mateřská škola). Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2001 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů/vyhláškou č.43/2006 Sb., vyhláškou 214/2010 Sb., a dalšími souvisejícími právními normami:zákonem č.258/2000 sb.,o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,vyhláškou č.410/2005 Sb., vyhláškou č.107/2008 Sb.,o školním stravování,zákonem č.117/1995 sb.,o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského7/993, příspěvková organizace byla ve znění Zřizovací listiny Č.j.E/358/O3KZ/02 zřízena ke dni jako samostatný právní subjekt. Zřizovací listina byla upravena usneseními Zastupitelstva Statutárního města Havířova a vydána v úplném znění ke dni Č.j.OPS/126649/Kle/ zákona č.561/2004 Sb.,školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 2 Úplné znění ke dni Zřizovací listiny ze dne

2 Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání 3, zejména podpory zdravého, tělesného, psychického a sociálního vývoje dítěte. Vytváří optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj dítěte. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti. Zajišťuje výchovně-vzdělávací činnosti a kulturní činnosti. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Zajišťuje stravování dětí v době jejich pobytu ve škole. Zajišťuje závodní stravování zaměstnanců škol. 4 I. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 1. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy od příslušného školního roku provádí ředitelka školy v termínu, který je zveřejněn na přístupných veřejných místech ve městě, ve škole a na školy. Ředitelka rozhodne o přijetí dítěte, případně stanoví zkušební pobyt, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. 2. Při zápisu, nebo před předem zveřejněným termínem zápisu, si rodiče se svými dětmi prohlédnou všechny prostory mateřské školy. Děti poznají nové prostředí, do kterého půjdou, hračky se kterými si budou hrát i učitelky, které s nimi budou pracovat. 3. Termín a dobu podávání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jeho zákonnými zástupci stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem školy- Statutárním městem Havířov. 4. Na základě podané písemné Žádosti ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení v souladu se Správním řádem, 5 zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Kritériemi 6 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, které jsou aktualizovány pro každý následující školní rok. 5. Při zápisu zákonný zástupce dokládá průkaz totožnosti k ověření trvalého pobytu v obci a rodný list dítěte k ověření správnosti uvedených údajů v Žádosti o přijetí dítěte k PV. 6. Zákonný zástupce u zápisu k PV obdrží Evidenční list dítěte, který je nezbytnou součásti Žádosti o přijetí k PV a další informace. 7. Evidenční list vrátí škole vyplněný, podepsaný a potvrzený lékařem, který dokládá, že dítě je řádně a pravidelně očkováno, 7 (případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), v termínu,který určí ředitelka školy spolu s dalšími termíny pro uveřejnění přijatých 3 33 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) 4 119zákona č.561/2004 Sb.)školský zákon) 5 Správní řád 500/2004 Sb zákona 561/2004 Sb.,(školský zákon) 7 50 zákona č.258/2000 sb. 2

3 dětí pod registračními čísly 8 na a veřejně přístupném místě školy, spolu s vydáním Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně Rozhodnutí o nepřijetí, nejdéle však do třiceti dnů od podání žádosti 9. Tyto termíny a přidělené registrační číslo, pod kterým je správní řízení vedeno, zákonní zástupci obdrží vždy v písemné podobě. 8. Při přijetí dítěte do mateřské školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, stanoví ředitelka školy dny docházky ditěte do MŠ, délku jeho pobytu ve dnech docházky, včetně způsobu stravování. 9. Zákonní zástupci mohou využít adaptační program na základě s vedením školy a paní učitelkou na třídě, kde se dítě vzdělává. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální podle potřeb dítěte. Naši snahou je posílení pocitu jistoty, bezpečí a bezproblémového nástupu do mateřské školy. Rodičům doporučujeme adaptační dobu, kdy mohou se svými dětmi pobývat ve třídách, tak, aby se ujistili, že je o jejich dítě dobře postaráno. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. 10. Pokud to kapacita školy dovoluje, může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. II. Podmínky zajištění ochrany zdraví dětí O přijetí dítěte se speciálními potřebami tzn. zdravotním postižením, rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře. Přijetí a stanovení zkušebního pobytu v délce nejvýše 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy Mateřská škola může přijmout jen dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným očkováním a má o nich doklad.požadavek je stanoven na základě 50 zákona č.258/2008 Sb.,o ochraně veřejného zdraví. 10 Dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání, by mělo zvládnout základní hygienické a osobní návyky: samostatně chodit,umět držet a jíst se lžíci, pít z hrnečku 8 Zákon č.561/2004 Sb.(školský zákon ve znění pozdějších předpisů) 9 Správní řád 500/2004 Sb. 10 Zákon č.258/2008 3

4 nebo sklenice, používat WC, nenosit plíny, umět smrkat, umýt se, nepoužívat dudlík, samostatně se oblékat a obouvat. Do školy přivádí zákonní zástupci dítě zdravé-bez příznaků nemoci či infekce. V případě náhlého onemocnění dítěte jsou o této skutečnosti zákonní zástupci neprodleně informováni a vyzváni k zajištění další lékařské péče. V mateřské škole se nepodávají žádné léky nebo utišující přípravky (kapky proti kašli, nosní spreje proti rýmě apod.) Při předávání dítěte učitelce sdělí zákonní zástupci pravdivě zprávu o jeho zdravotním stavu, respektive o výskytu problému, který dítě mělo přecházející noc. Výskyt infekce v rodině u sourozenců a dalších blízkých příbuzných (neštovice,mononukleóza,žloutenka a další) ohlásí ZZ ředitelce nebo učitelce na třídě, ve které se dítě vzdělává a dítě do školy neposílají. Při náhlém onemocnění ve škole nebo v případě úrazu a neodkladným vyšetřením lékařem, za doprovodu pedagogického pracovníka, jsou rovněž zástupci dítěte neodkladně informování ředitelkou školy. Zákonní zástupci jsou povinni si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. Při výskytu infekčního onemocnění jsou děti odděleny od ostatních a po dobu nezbytně nutnou před převzetím zákonným zástupcem jsou pod dohledem zaměstnance Mateřské školy. Zápisy o zdravotních potížích dětí jsou evidovány na třídě, kde se dítě vzdělává. V případě výskytu pedikulózy, (veš dětská), ve škole je naprosto nezbytná spolupráce se zákonnými zástupci všech dětí. Učitele sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale neprodleně, po zjištění nákazy, informují zákonné zástupce daného dítěte i zákonné zástupce ostatních dětí. Zbavit dětí vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Při výskytu pedikulózy bude dítě odděleno od ostatních a po dobu nezbytně nutnou před převzetím zákonným zástupcem je pod dohledem zaměstnance Mateřské školy, tak,aby nedošlo k šíření infekce. 11 Zaměstnaní rodiče nemohou být však nuceni k tomu, aby si dítě vyzvedli neprodleně vzhledem k tomu, že mohou mít problém se ze zaměstnání uvolnit odst.1 písm.c) zákon č.561/2004 Sb. 4

5 Při hromadném výskytu pedikulózy bude ředitelkou školy neprodleně informován příslušný orgán ochrany veřejného zdraví-krajská hygienická stanice. V případě dítěte, které by zákonný zástupce posílal opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informovat ředitelka školy příslušný orgán sociální péče. Pokud by zákonný zástupce dítěte při výskytu infekčních onemocnění, včetně pedikulózy, nespolupracoval se školou, může jej ředitelka školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. 12 Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět. V souladu s usnesením 29 zákona č.561/2004 Sb., má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí. 13 III. Podmínky zajištění bezpečnosti dětí Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají a to v MŠ i mimo MŠ. V mateřské škole tvoří předávací zónu vstup z chodby do třídy. Pokud se rodiče nechají zastupovat jinou zletilou osobou, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři Evidenčním listě dítěte vedení MŠ nebo p.učitelce na třídě,kterou dítě navštěvuje. 14 Předat dítě pověřené osobě - sourozenci lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte a to sourozenci, který dovršil 15 let. Zákonný zástupce vždy zváží jeho přiměřeně rozumovou vyspělost a nese veškerou odpovědnost za rizika, která s tímto vyzvedáváním dítěte z MŠ souvisí. Předání dítěte po ústní nebo telefonické žádosti není možné. V případě zjevně pozorovatelného a prokazatelného zjištění, (tzn.: za účasti dalších zletitých svědků z řad zaměstnanců MŠ nebo zákonných zástupců dětí), že zákonný zástupce jeví známky opilosti nebo je pod vlivem jiné návykové látky, nebude mu dítě vydáno. V tomto případě bude kontaktován další zákonný zástupce dítěte ředitelkou odst.3 písm.b)školského zákona 13 Zákon 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů Zákon č.258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělání v 7,odst.1.povinnost zajistit oddělení dítěte,které vykazuje známky akutního onemocnění,od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. 14 Odst.1 5 Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů 5

6 nebo zástupkyní ředitelky MŠ. Bude-li toto jednání bezúspěšné, obrátí se vedení školy na policii ČR 15 a odbor sociálně právní ochrany dětí s výzvou k převzetí péče o dítě. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí dopodrobna upravuje Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí Č.j. 290/2011 Výpis ve zkráceném rozsahu: Učitelka má trvale přehled o dětech, průběžně kontroluje jejich počet, sleduje případný odchod a návrat na WC, podle potřeby kontroluje další prostory, kde se děti pohybují. Při denním pobytu je nepřípustné nechat děti bez dozoru a to po celou dobu pobytu v MŠ. V krajním případě vyžádá zastoupení dalším zaměstnancem MŠ, kteří jsou o zastoupení poučení a o tomto poučení jsou vedeny záznamy. O pravidlech bezpečného chování jsou děti poučovány průběžně, v souladu s naplňováním ŠVPPV a následnou realizací v TVP. 16 O této skutečnosti jsou vedeny záznamy. Mateřská škola je pojištěna pro případ odpovědnosti za škodu. Mateřské školy spadají do kategorie pojištění dle Občanského zákoníku. V případě, kdy mateřská škola úraz nezavinila, mají ZZ možnost uplatnit pojistnou událost z vlastní pojistky dítěte-jedná se o úraz při pobytu v MŠ. Při organizování akcí např. školní výlety, škola v přírodě jsou děti pojišťovány na určené dny u pojišťovny Kooperativa. Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci povinni poskytnout dítěti pomoc. V případě potřeby je přivolána pomoc nebo je zajištěno převezení a doprovod k lékařskému ošetření. Zároveň jsou povinni ihned informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte. Každý úraz musí být zaznamenán do Knihy úrazů. Záznam o školním úrazu 17 vyhotovuje škola v případě, že v jeho důsledku vznikla nepřítomnost dítěte na výchovně-vzdělávacím procesu. Na žádost zákonného zástupce dítěte je ředitel školy povinen sepsat záznam vždy, je-li o to požádán a to i tehdy, jestliže úrazem nebyla zapříčiněná nepřítomnost dítěte ve škole Zákon č.283/1991 Sb.,O policii České Republiky 16 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání-duhový korálek, Třídní vzdělávací programy v jednotlivých ročnících MŠ. 17 Vyhláška 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 6

7 Provoz Mateřské školy: Počet tříd s celodenním provozem: 3 Kapacita mateřské školy: 69 dětí 18 1.ročník Broučci: 23 dětí,přijatých k předškolnímu vzdělávání 2.ročník:Sluníčka: 23 dětí,přijatých k předškolnímu vzdělávání 3.ročník Kamarádi: 23 dětí,přijatých k předškolnímu vzdělávání IV. Provoz a vnitřní režim školy Do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků, vzhledem k individuálním požadavkům rodičů dětí a počtům dětí ve třídách. Mateřská škola preferuje homogenní složení dětí v jednotlivých ročnících, ale v případě dodržení kapacity třídy a věkového složení zapsaných dětí na daný školní rok, odložených školních docházek, vytváří věkově smíšenou třídu, s důrazem na individuální přístup k předškolním dětem a dětem s odloženou školní docházkou. Výchovně-vzdělávací práci s těmito dětmi dopodrobna upravují Třídní vzdělávací programy a jsou evidovány v Přehledech výchovně-vzdělávací práce. Provoz Mateřské školy je stanoven v pondělí, úterý a středu od 6:00 hod. do 16:30 hod., ve čtvrtek a pátek od 6:00 do 16:00 hod. Stanovení provozu mateřské školy vychází z požadavků zákonných zástupců na provoz mateřské školy, kdy, v rámci každoroční evaluace formou dotazníků, mají možnost se k provozu školy vyjádřit. Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:15 hod. Mateřská škola se po této době uzamyká. Po dohodě s třídní učitelkou mohou dítě přivést nebo vyzvednout ve smluvenou hodinu podle aktuální potřeby rodiny. V poledne se mateřská škola otevírá: Od 12:15 do 12:45 hod. Odpoledne se mateřská škola otevírá: Od 14:15 do 16:30 hod. /pondělí, úterý, středa/ Od 14:15 do 16:00 hod./čtvrtek, pátek/ Dozor u šaten a dveří zajišťuje nepedagogický zaměstnanec MŠ. Mimo určeného času je budova uzamčena tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost dětí i zaměstnanců školy. 18 Rozhodnutí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Č.j.MKS 56778/2012 s účinností od

8 Podmínky a způsob předávání a vyzvedávání dětí Pro potřeby úklidu je provoz školy zajištěn do 16:45 hod., (pondělí, úterý, středa), do 16:15 hod.,(čtvrtek,pátek).v případě, že si dítě rodiče nevyzvednou do této doby, je paní učitelka povinna telefonicky kontaktovat zákonné zástupce dítěte. Pokud si dítě nevyzvednou a nebude možné se s nimi spojit, nevyzvednutí dítěte je hlášeno po 17:00 hod. Městské policii Havířov, která kontaktuje Odbor sociální a právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova. Z bezpečnostních důvodů si učitelka nemůže nechat dítě u sebe doma, také není přípustné čekat s dítětem do pozdních večerních hodin v mateřské škole. Není přípustné posílat dítě do mateřské školy samotné! Veškerá rizika a odpovědnost nese zákonný zástupce dítěte. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu Provoz Mateřské školy je zpravidla přerušen po dobu jednoho prázdninového měsíce. Na základě schválení zřizovatelem školy-statutárním městem Havířov, může být ze závažných důvodů provoz přerušen i v průběhu školního roku z důvodu technologických, zdravotních, během vánočních svátků a v době kalamitních situací. Tuto skutečnost ředitelka zveřejní neprodleně potom, co je o omezení provozu rozhodnuto. Přerušení provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu stanoví Zřizovatel školy po dohodě s ředitelkou školy. Výsledek dohody ředitelka oznámí zákonným zástupcům dítěte nejpozději dva měsíce předem před uzavřením provozu MŠ, na vyžádání vydá rodičům potvrzení o uzavření provozu mateřské školy. V případě potřeby pobytu v kmenové mateřské škole v prázdninovém měsíci, nahlásí zákonný zástupce tuto skutečnost ředitelce nebo pedagogovi na třídě, kde se dítě vzdělává. V případě zájmu o docházku dítěte do jiné mateřské školy, v době uzavření provozu kmenové MŠ, si zákonný zástupce vyžádá u třídních učitelů kopii Evidenčního listu dítěte a podá žádost u ředitele příslušné mateřské školy. 8

9 Pokud jeho jednání je bezúspěšné, zabezpečí ředitel kmenové školy ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole v rámci města Havířova. Další podmínky a podrobnosti jsou stanoveny vnitřním dokumentem, kterým je Provozní řád 19 Denní režim při vzdělávání dětí scházení dětí, individuální činnosti, spontánní zájmové aktivity pohybové aktivity, hry v centrech aktivit, pohybové aktivity přesnídávka skupinové činnosti v centrech aktivit příprava a pobyt venku, spojený s pokračováním činností a sezónními pohybovými aktivitami převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd, stolování oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek mladších dětí, siesta a relaxace starších dětí-klidnější individuální činnosti a hry /16:00/ odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, pohybové a hudební hry, zájmové řízené a individuální činnosti, rozcházení dětí Stanoveným režimem dne je zajištěný pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situace, reaguje i na neplánované situace v naši mateřské škole. Poměr řízených a spontánních činností je vyrovnaný. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracují svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných akcí dle vlastního přání. Při pěkném počasí pobývají děti venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Organizujeme i delší vycházky do přírody a hipoterapii. Učitelky dbají na soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidnějšího koutků a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně a podobně. Je dodržován adaptační individuálně přizpůsobený režim. Dáváme dětem možnost přicházet do mateřské školy kdykoliv v průběhu dne /po předchozí domluvě se zákonnými zástupci ditěte/. Doporučujeme ale příchod do 8:00 hod., aby dítě nepřicházelo o nabízené aktivity. Dětem je dán dostatečný prostor k pohybu na zahradě, v rámci možností i v budově školy. Nenutíme děti při odpoledním odpočinku spát, nabízíme jim zájmové aktivity a jiné činnosti ve třídě Zákon č.262/2006 Sb.,Zákoník práce 20 Režim dne v jednotlivých ročnících dopodrobna upravuje ŠVPPV Duhový korálek 9

10 Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reaguji a v rámci možnosti se je snaží uspokojovat Děti jsou zatěžovány přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout Nově příchozím dětem nabízíme individuální režim ve spolupráci se zákonnými zástupci. V. Práva dětí Dítě má práva dané Úmluvou o právech dítěte: Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny). Každé dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou v rozsahu, zaručujícím optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj osobnosti. Má právo na zajištění služeb a činností, poskytovaných školskými poradenskými zařízeními, v rozsahu stanoveném školským zákonem. Při prvním vstupu do mateřské školy má právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim. Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...). Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...). Být respektováno jako individualita, vytvářející svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.) Úmluva o právech dítěte 10

11 VI. Práva a povinnosti zákonných zástupců Zákonní zástupci dítěte mají právo: Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života Na svobodný přístup k informacím o průběhu výchovy a vzdělávání a výsledků dětí v předškolní výchově a kdykoliv si vyžádat konzultaci s pedagogem na třídě, ve které se dítě vzdělává nebo s ředitelkou školy 22, po předchozí domluvě. Na poradenskou pomoc mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání a spolurozhodovat při řešení problému. Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě. Přispívat svými nápady a náměty k obohacení Školního vzdělávacího programu. Aktivně se zúčastnit při organizaci a realizaci akcí, pořádaných Mateřskou školou i ostatních institucí ve městě. Projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy. Tyto připomínky musí mít své opodstatnění, musí být pravdivé a konkrétní. Nesmí obsahovat znaky vyhrožování, zastrašování nebo osočování pedagogických pracovníků. Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. Informační systém školy: 1. Konzultační hodiny ředitelky školy: Se svými připomínkami a náměty a případnými stížnostmi se zákonní zástupci dětí mohou obrátit na ředitelku školy v úředních hodinách: denně od 10:00 hod. do 12:00 hod., po předem smluvené konzultaci. 2. Informace o dětech podávají paní učitelky na třídách, kterou dítě navštěvuje a rovněž informují rodiče o veškerých změnách zdravotního a psychického stavu dítěte. Zákonní zástupci mají možnost se objednat na individuální konzultaci o vývoji svého dítěte u třídní paní učitelky, ( učitele) telefonicky nebo e:mailem. 3. Informační nástěnky: nástěnky jsou rozděleny na informace školní jídelny(jídelníček na daný týden, informace o spotřebním koši potravin, aktuální recept měsíce), na hlavní nástěnku, která obsahuje platnou legislativu v Mateřské škole a informační nástěnky v jednotlivých šatnách, kde jsou zákonní zástupci informování o naplňování školního vzdělávacího programu, včetně připravovaných akcí v daných ročnících. 4. Odborné poradenství-probíhá v individuálních konzultacích s ředitelkou a paní učitelkou, (učitelem), na třídě, kterou dítě navštěvuje a ve školním časopise Korálky. Rodiče mají k dispozici knihovnu s odbornými publikacemi/knihy a časopisy/, které mají možnost si zapůjčit u vedoucí školní knihovny paní učitelky Bc. Dany Gavlasové. 22 Informační systém Mateřské školy 11

12 Povinnosti zákonných zástupců: Zajistit řádnou docházku přijatého dítěte k PV. Respektovat vnitřní režim školy a Školní řád. Dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi, docházejícími do mateřské školy a jejich zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy vždy čistě, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo zvládlo oblékat, svlékat a obouvat a mohlo se v oblečení vhodně volně pohybovat ve třídě i při pobytu venku. Všechny věci dítěte, potřebné k pobytu ve škole musí být označeny a podepsány pro případ záměny nebo zapomenutí dítětem Spolupracovat se školou při vzdělávání dítěte, pečovat o dodržování osobní hygieny dítěte. Zákonní zástupci nesou část své odpovědnosti za své dítě i v době, kdy je ve škole. Odpovídají za to, co dítě do Mateřské školy přináší, co má uloženo v šatním boxu (zápalky, ostré předměty, léky apod., které mohou být příčinou úrazu. Odpovídají za cennosti, které si dítě sebou do Mateřské školy bere,(mnohdy tajně) - šperky, hodinky, mobilní telefon, drahé hračky, které mohou být předmětem ztráty. Další povinnosti zákonných zástupců dětí Evidence dětí a změny osobních údajů Ve správním řízení ve věci přijetí dítěte do mateřské školy předávají zákonní zástupci dětí ředitelce školy Evidenční list dítěte, který je nedílnou součásti Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzuje pravidelné očkování dítěte, které vystavuje příslušný pediatr. V evidenčním listu je rovněž uvedeno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č.106/1999 Sb.ve znění pozdějších předpisů 12

13 Řádně a včas hradit platby v Mateřské škole, které jsou rozděleny na úhradu stravného a úplaty za vzdělávání a školské služby. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení povinností zákonných zástupců a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 24 Všechny platby probíhají v hotovosti nebo bezhotovostní u vedoucí školní jídelny při mateřské škole v daném termínu v kanceláři vedoucí školní jídelny při Mateřské škole Bezhotovostní platby jsou uhrazeny bankovní převodem na číslo účtu MŠ /0100, pod variabilním symbolem RČ dítěte a zprávou pro příjemce platby např. stravné a úplata za vzdělávání a školské služby-dítě: Jméno a příjmení Termíny jsou zveřejněny na informační nástěnce MŠ /vstup do MŠ/ a to vždy na pololetí daného školního roku. Z bezpečnostních a organizačních důvodů, lze výběr obou úplat v jiné dny, provádět hotovostní platbou pouze výjimečně. Úplata za školní stravování dětí Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy Úplata za předškolní vzdělávání Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno takto Dětem, které v daném školním roce tzn.: od 1.září do 31.srpna dovrší 6 let je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně (školský zákon, 123 odst. 2). Dětem, kterým byla odložena povinná školní docházka od školního roku 2012/2013 vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ 31. prosince Od bude hradit úplatu za vzdělávání ve výši, stanovené ředitelem školy 25 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 400,- Kč měsíčně u dětí přijatých k pravidelné docházce a upravuje ji dopodrobna Směrnice ke stanovení úplaty za vzdělávání a školské služby, vždy aktualizovaná pro další školní rok. Úplatu uhradí ZZ nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce hotově v pokladně MŠ nebo bankovním převodem ze svého účtu na účet MŠ. V kalendářních měsících srpnu a červenci daného školního roku je úplata stanovena v době prázdninového provozu na polovinu tzn.: 200,.Kč u dětí, jejichž zákonní 24 Zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). 25 Vyhláška č. 14/2005 sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky č.43/2006 sb. 13

14 zástupci tyto děti z docházky v prázdninovém provozu odhlásili, u přihlášených dětí zákonní zástupci hradí úplatu v plné výši. Tato úplata je vybrána vždy v měsíci červnu vedoucí školní jídelny. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte: Který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, 26 nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, 27 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče. 28 Pokud tuto skutečnost prokáže řediteli Mateřské školy. O osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby nebo snížení v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy. Další pokyny ke stravování a omlouvání dětí z docházky do Mateřské školy: Přihlašování a odhlašování dětí ke stravování se provádí den předem do 13:00 hod osobně, telefonicky nebo e: mailem z důvodu normování potravin na následující den hlavní kuchařkou školní jídelny. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte do nosičů nejpozději do 11:30 hod. ve školní jídelně, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Pokud dítě z jakýchkoliv důvodů odchází už po obědě, je mu poskytnuta odpolední svačina. Tuto skutečnost nahlásí zákonný zástupce paní učitelce na třídě, kterou dítě navštěvuje, nebo telefonicky nejpozději do 11:30 hod tak, aby paní kuchařka mohla tyto svačiny připravit. 26 4odst.2.zákona č.111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi,ve znění zákona č.366/2011 sb odst.1 zákona č.108/2006 sb.,o sociálních službách až 43 zákona 117/1995 Sb.,ve znění pozdějších předpisů 14

15 VII. Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, ideo), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Prevence projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí vychází ze Školního vzdělávacího programu Duhový korálek, jeho cílů a filosofie Mateřské školy. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci vztahy mezi dětmi ve třídních kolektivech, s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení Důležitým prvkem v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ve vzájemném chování, k dodržování daných pravidel soužití v kolektivu. Snahou školy i zákonných zástupců je odstranit všechny náznaky povyšování a ubližování mezi dětmi. V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu patří: sebedůvěra, samostatnost, sebejistota. Děti jsou rovnocennými partnery, mají v mnoha situacích právo říci NE, když něco nechtějí. Nesouhlas nebo volba jedné alternativy nesmí být předem považována za projev neposlušnosti nebo vzdoru. Děti se učí vyjádřit svůj názor a své potřeby a naopak přijímat názory jiných dětí. K tomu slouží komunitní a komunikační kruhy, dostatek pohybových her, pohybových aktivit. 15

16 Bez zásahu dospělého dítě samo rozhoduje,zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne. Prvotní je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně. Dává dětem základy prosocionálního chování a tedy i prevenci šikany a násilí. Dítě si může vybrat různě obtížné činnosti, společně s ostatními dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řešit vzniklé situace, konzultovat. Spolupráce školy se zákonnými zástupci Setkávání školy s rodiči během roku-třídní schůzky, konzultace, společné akce dětí a rodičů. Možnost zapůjčení odborné literatury /viz.informační systém školy/ Vyjádření zákonných zástupců v dotazníkových šetřeních. Informovanost rodičů o činnosti ve škole. To vše napomáhá k celostnímu přístupu a jednotnému působení na dítě. V případě nežádoucích projevů dítěte lze vše řešit společně a jednotně s jeho zákonnými zástupci ku prospěchu dítěte. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a ve škole s nimi manipulovat. Vyjimku tvoří užívání léků osoby v rámci léčebného procesu, který ji byl stanoven ošetřujícím lékařem. Ochrana dětí: V případě jakýchkoliv náznaků, které nasvědčuji tomu, že je dítě zanedbáváno nebo týráno, má ředitelka školy povinnost tuto skutečnost nahlásit Odboru sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Havířova. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy Po dobu pobytu dětí ve škole pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti zacházely s pomůckami, hračkami a zařízením šetrně a nepoškozovaly je. Děti mají předem smluvená pravidla, která jsou povinni dodržovat. V případě opětovného, úmyslného poškozování majetku školy bude tato skutečnost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava nebo náhrada škody v co nejkratším termínu. Zaměstnanci mají povinnost dodržovat uzamykání vchodů ve stanovené době provozu a kontrolovat pohyb cizích osob a návštěv, kterým není dovoleno se zdržovat 16

17 v prostorách, které nesouvisí s účelem jejich návštěvy. Zákonní zástupci i děti tato bezpečnostní opatření k ochraně zdraví a majetku respektují. Jednání mezi osobami, které navštíví školu a vedením školy, probíhají v kanceláři ředitelky nebo sborovně pedagogických zaměstnanců, včetně individuálních konzultací se zákonnými zástupci. Dětem není dovoleno nosit do školy předměty, které mohou způsobit úraz, poranění nebo narušit mravní výchovu. Zaměstnanci odpovídají za jednotlivé jim svěřené prostory, mají povinnost uzavřít před odchodem z pracoviště okna a pracoviště uvést do do bezpečného stavu vypnutím všech spotřebičů a jejich odpojením od sítě s výjimkou ledniček a mražáků a přijmout preventivní opatření proti vzniku požáru podle Směrnice ředitelky k zabezpečení PO 29 Pro zabezpečení majetku školy je v době mimo provoz aktivován zámkový systém a elektrický zabezpečovací systém. Klíče od přístupu k majetku a zařízení školy svěřené zaměstnancům školy tito ochraňují před ztrátou. Pokud mají přiděleny bezpečnostní kódy k EZS, nesmí je sdělovat další osobě. Ochrana majetku dětí V případě odcizení oblečení nebo obuvi ze šaten dětí, tuto skutečnost zákonní zástupci neprodleně nahlásí ředitelce školy. Škola neodpovídá za odložený majetek zákonných způsobený nepozorností. zástupců v prostorách školy Děti si mohou do mateřské školy přinést oblíbenou plyšovou hračku na spaní. Za ztrátu nebo poškození jiných hraček, např. malá autíčka, různé typy robotů apod. škola nenese odpovědnost. IX. Pravomoci ředitele školy Ředitelka školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte z těchto důvodů: Dítě se bez omluvy zákonným zástupcem neúčastní předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny. 29 Organizační směrnice pro činnost požární hlídky v objektu MŠ Č.j.11/

18 Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. Zákonný zástupce opakovaně nehradí předepsané platby tzn. stravné a úplatu za vzdělávání a školské služby za pobyt dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou náhradní termín platby. 30 Ukončení předškolního vzdělávání doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení. Dítě nezvládne adaptační program mateřské školy. O ukončení požádá zákonný zástupce a uzavře se školou písemnou Dohodu o ukončení předškolního vzdělávání a vzájemné vyrovnání pohledávek (vrácení přeplatků,nedoplatky) X. Závěrečná ustanovení Školní řád nabývá účinnosti dnem vydání a podpisem ředitelky. Je zveřejněný vyvěšením na hlavní informační nástěnce školy a na školy a přístupný k nahlédnutí zákonným zástupcům děti. Seznámení se Školním řádem je prokazatelné a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dětí a všechny zaměstnance školy. Rozdělovník: 1. Zaměstnanci školy /nově přijímání zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy/ 2. Zákonní zástupci dětí 3. Spis Řízení mateřské školy Umístění: Školní řád je trvale umístěn: 1. Na hlavní informační nástěnce ve vestibulu školy 2. Na informační nástěnce ve sborovně školy 3. cz Jana Šenková, ředitelka MŠ V Havířově Zákon 561/2004 sb. 18

19 19

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Etický kodex dětského koutku

Etický kodex dětského koutku Etický kodex dětského koutku Provozovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Technická 5, 166 28

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace

Školní řád - MŠ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC, BARVÍŘSKÁ 38/6, příspěvková organizace Barvířská 38/6, 460 01 Liberec 3 IČO 65635612 Tel./fax: 485 108 790 E-mail: info@zs-barvirska.cz Web: www.zs-barvirska.cz

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013

Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace: 27. 8.2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vydává ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Datum vydání : 01.09.2006 Aktualizace: 08.03.2010 Aktualizace: 28.08.2012 Aktualizace:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 3, 460 01, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 6/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 3.3 Skartační znak: A 5 Změny: Nahrazuje školní řád z roku

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní řád školní rok 2014 / 2015

Školní řád školní rok 2014 / 2015 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2014 / 2015 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009

Školní řád MŠ. Č.j.: 22/2009 Školní řád MŠ Č.j.: 22/2009 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, č.

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257. Školní řád. Mateřské školy U dvou sluníček Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Školní řád Mateřské školy U dvou sluníček Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád MŠ Sp. z.128/15 Účinnost od: 01.09.2015 Skartační znak: S10 Změny: Mateřská škola Malý svět Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň ředitelka školy: Mgr. Vlasta Willová telefon: 731 980 722

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy

telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA U PARKU, Plánkova 353, 386 01 Strakonice telefon 380 422 800, IČ: 60650419, č.ú.: 4094530237/0100 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení O přijetí dítěte k předškolnímu

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Školní řád pro školní rok 2015/2016

Školní řád pro školní rok 2015/2016 Školní řád pro školní rok 2015/2016 Č.j MŠ-OSV-34/2015 Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, vydala podle zákona 561/2004 Sb. 30 tento školní řád: I. Práva a povinnosti I.1. Práva zákonných

Více

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ

Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace. Školní řád MŠ Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Školní řád MŠ Zpracovaný v souladu se zák.č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy.

Školní řád. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána a opatřena telefonickým zařízením na odemykání školy. Školní řád Školní řád je určen pro děti, zákonné zástupce dětí a pro zaměstnance Mateřské školy Petroupim. Informace o MŠ : Adresa : Mateřská škola Petroupim Petroupim 49, p. Benešov 256 01 Telefon : 317

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Heřmanice Školní řád MŠ Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Adresa školy: Mateřská škola Heřmanice 4. 552 12 Heřmanice nad Labem Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2013 Mateřská škola Sportík s.r.o. Adresa: Emy Destinnové 872, 252 64 Velké Přílepy IČ: 24120138 tel: 702036374 / 775571150 email: info@sportikbaby.cz www: www.sportikbaby.cz Vydal :

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2015 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10

Školní řád MŠ. I. Organizace provozu mateřské školy. Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 Školní řád MŠ Č.j.: 201/12/ZSKR Účinnost od: 1. září 2012 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel Základní a Mateřské školy v Křinci ( dále jen mateřská škola) na základě zákona

Více

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí. Školní řád MŠ Hladké Životice Č.j.:02/015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Identifikační údaje školy: ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr.

Více

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č.

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. Číslo jednací: 6/2013 Školní řád Svobodné mateřské školy Sluníčko (dle č. 30 zákona č. 561/2004) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Subjekt: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M. Horákové 1720 Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Školní řád Mateřské školy Chvalkovice Je zpracován v souladu se Zákonem

Více

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny:

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny: ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Obsah: 1. Organizace provozu mateřské školy 1.1 Přijímací řízení 1.2 Podrobnosti

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce

Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Masarykově základní a mateřské škole v

Více

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012

I. Přijímací řízení. II. Platby ve školní družině) Úplata za předškolní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2012 Mateřská škola Doksy Pražská 836 příspěvková organizace Vnitřní řád školní družiny Č.j.: MŠ/137/2013 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.6 Skartační znak: S5 Změny:2009, 2011, 2012 Zodpovídá: Bc. Ivana

Více

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013

Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád MŠ Hluboká nad Vltavou Ruská 527, 373 41 Hluboká n. Vlt. Účinnost od: 1. 9. 2013 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014

Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Školní řád mateřské školy Č. j. 115/2014 Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Měnín 376, 664 57 Měnín IČO: 70997047 Zřizovatel mateřské školy: Obec Měnín Ředitelka mateřské školy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace

VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUBRAVKA Doubravčice 232, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY DOUBRAVKY, příspěvkové organizace Školní řád MŠ Č.j.: D/46/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S5 Změny:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Mateřské školy Pardubice Polabiny, Mladých 158 (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 512013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093. Školní řád upravuje ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní řád MŠ Č.j.:2/2012 Účinnost od: 1. 1. -2012 Spisový znak: 1 SM Změny: Skartační znak: S10 Obsah školního řádu je vymezen zákonem

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy

Školní řád. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Provoz a organizace mateřské školy Školní řád Mateřská škola, Praha 8, Klíčanská 20 Vydal a schválil: Mgr. Šárka Fišerová, ředitelka školy Č.j. Platnost ode dne: 31.8. 2014 Účinnost ode dne: 1.9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny:

Více

Mateřská škola Horoušany. Baumanova 12 250 82 Horoušany Telefon 326 538 369, 736 476 510 e-mail: mshorousany@seznam.cz web: www.mshorousany.wz.

Mateřská škola Horoušany. Baumanova 12 250 82 Horoušany Telefon 326 538 369, 736 476 510 e-mail: mshorousany@seznam.cz web: www.mshorousany.wz. Mateřská škola Horoušany Baumanova 12 250 82 Horoušany Telefon 326 538 369, 736 476 510 e-mail: mshorousany@seznam.cz web: www.mshorousany.wz.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní rok 2013/2014 Školní řád je zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: ZMSPL/0306/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: A.1. Skartační znak: A 10 Školní řád je vypracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Školní řád Mateřské školy Mcely platný od 2.9. 2013 Projednáno na pedagogické radě dne 6.9. 2013

Školní řád Mateřské školy Mcely platný od 2.9. 2013 Projednáno na pedagogické radě dne 6.9. 2013 Školní řád Mateřské školy Mcely platný od 2.9. 2013 Projednáno na pedagogické radě dne 6.9. 2013 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 1.Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá

Více

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373

Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Školní řád 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a vzdělávací program. Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Bc. Iva Malatová, vedoucí učitelka mateřské školy, Ilona Kašová, učitelka mateřské školy Schválil: 30.8.20132, Mgr. Zuzana Houdková, ředitel školy Projednáno: 30.

Více

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes

Školní řád Mateřské školy Třebnouševes Školní řád Mateřské školy Třebnouševes ŠKOLA: Mateřská škola Třebnouševes ÚČINNOST OD: 1.9.2012 I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád školní rok 2015 / 2016

Školní řád školní rok 2015 / 2016 Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči se sídlem : Národní 416/37, Praha 1 Školní řád školní rok 2015 / 2016 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Mateřská škola

Více

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád byl zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 14/2005 a 43/2006

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA VYSKYTNÁ Škola: Základní škola a Mateřská škola Vyskytná, okres Pelhřimov Příspěvková organizace, Vyskytná 151, 394 05 Vyskytná IČO: 70989192, číslo účtu: 000-622694369/0800 Školní řád Mateřské školky Vyskytná

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více