BAŤÁK PSACE NEBO TISKACE? FOTOREPORTÁŽ Z KARLOVA ROK VE ZNAMENÍ CHEMIE AKCE ŠKOLY KAM VYRAZIT O VÝKENDU ZASTAVTE ČAS JAK VYZRÁT NA ÚNAVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAŤÁK PSACE NEBO TISKACE? FOTOREPORTÁŽ Z KARLOVA ROK VE ZNAMENÍ CHEMIE AKCE ŠKOLY KAM VYRAZIT O VÝKENDU ZASTAVTE ČAS JAK VYZRÁT NA ÚNAVU"

Transkript

1 BAŤÁK STUDENTSKÝ ČASOPIS SPŠ ZLÍN DVOUMĚSÍČNÍK BŘEZEN - DUBEN PSACE NEBO TISKACE? FOTOREPORTÁŽ Z KARLOVA ROK VE ZNAMENÍ CHEMIE AKCE ŠKOLY KAM VYRAZIT O VÝKENDU ZASTAVTE ČAS JAK VYZRÁT NA ÚNAVU Č tenáři a čtenářky, jsme rádi, že jste opět s námi a přinášíme vám nové číslo časopisu Baťák. Mnozí z nás se již začali probouzet ze zimního spánku, otevřeli oči vstříc jarnímu slunci, které nám pomáhá roztát po dlouhé a mrazivé zimě. Na rozdíl od jara, kdy rozkvétají květy stromů, na naší škole úspěchy rozkvetly ještě předtím, než se slunce stačilo vzpamatovat z věčné zimní letargie. Studenti čtvrtých ročníků úspěšně reprezentovali naši školu na fyzikální olympiádě, přičemž jeden z nich dokonce obsadil medailovou pozici. Jako každý rok i letos se konala konverzační soutěž v angličtině, která zaznamenala řadu úspěchů, jeden dokonce z okresní fronty. Pořádně to zajiskřilo u elektrikářů, kteří si nenechali vzít loňské prvenství v soutěži Napájení sluncem a i letos s přehledem obhájili první místo. V březnovém čísle vám dále přinášíme přehled kulturních akcí, připravovaných v následujících měsících, a v závěru časopisu pár vět k zamyšlení. Na závěr bych chtěl popřát všem maturantům trpělivost během přípravy na maturitní zkoušky, které se jim nemilosrdně přibližují, a všem ostatním příjemné čtení. Šéfredaktor Tomáš Belloň

2 Dnešní svět je plný informací. Spoustu informací jednak přijímáme z okolí a naopak toho spoustu o sobě vypravujeme svému okolí. Ať už si rezervujeme pokoj v hotelu, podepisujeme smlouvu či jen návratku na třídní schůzky, všechno jsou to informace týkající se nás. Jsou to informace konkrétní, snadno je pochopíme a snadno získáme. Ne vše se ale o druhých dovíme pouze z těchto faktografických údajů. Napadlo vás někdy, kolik se toho lze o druhých dovědět na základě jejich písma? Písmo vždy bylo, je a bude nedílnou součástí našich životů. Počítali jste si někdy, kolikrát za den si potřebujete něco poznamenat a hledali jste kus papíru a tužku? V okamžiku, kdy se tužka dotkne papíru a vy na něj začnete psát, před vámi začne vyvstávat obraz toho, jací jste. Říká se, že oknem do duše jsou vaše oči a nejen do duše. V dnešní moderní medicíně dokážou specialisté z vašich očí vyčíst na základě mapy oka i to, zda jste nemocní a pokud ano, tak dokonce určit zdroj bolesti ve vašem těle, popř. o jakou nemoc se jedná. Mimoto zrak patří mezi nejdůležitější orgány v těle, který nám o okolním světě sděluje převážnou část informací. V dřívějších dobách jako způsob sdělování informací světu sloužily malby, starověké sošky a stavby a v neposlední řadě také písmo. Právě písmo prošlo ze všech sdělovacích prostředků nejvýraznější evolucí až do té podoby, v jaké jej známe dnes. Masové rozšíření písma, které v minulosti proběhlo, bylo přitom doprovázeno novým jevem a to individuálností rukopisů jednotlivých pisatelů. Písmo dovolilo lidem vyjádřit, jací jsou, mohli si poznamenávat myšlenky, které je během dne napadly, komunikovat mezi lidmi. Písmo otevřelo široký prostor tvůrčí práci, nový prostor k přemýšlení, a tak, jak se liší myšlenky a názory lidí, se liší i jejich autentické rukopisy. Rukopisy lidí se liší stejně jako jejich DNA. Těžko byste hledali dva lidi s totožným rukopisem. Je to dáno nejen psacím systémem, který se v dané oblasti, ve které člověk žije, používá, ale především psychologickou stránkou člověka. V běžném životě si to ani neuvědomujete, ale každá myšlenka, každá věta, každé slovo a každý znak, který napíšete, je znakem vaší osobnosti. Už čmáranice a kresbičky malých dětí se vyznačují svou osobitostí. Po bližším prozkoumání jejich náčrtků jste schopni v nich nalézt opakující se znaky související s jejich osobností a chováním. Tyto první záznamy dětského sebevyjádření, při kterých si dítě osvojuje způsob, jak kreslit a psát, jsou jedinečnou stopou lidské zkušenosti. Již od školních let jsme si nacvičovali psací pohyby tak, PSACE nebo TISKACE? abychom psali co možná nejpřesněji podle psací předlohy, co možná nejplynuleji, nejrychleji a nemuseli nad každým písmenem přemýšlet. Schopnost psát není ani tak závislá na motorice rukou jako spíše na činnosti mozku a to i přesto, že se procesu psaní zúčastňuje kolem pětiset svalů. Spojitost mezi specifickými mozkovými centry a psacího procesu je významná. Ve vývoji grafologie je tento fakt důležitým atributem jejího rozvoje. Na druhou stranu ale nemůžeme usoudit z rukopisu člověka, který jede v třesoucím se vlaku, že je těžký alkoholik s jednou nohou v hrobě. Na vliv rukopisu kromě těchto krátkodobých faktorů mají vliv i dlouhodobější změny osobnosti nebo těžká onemocnění. Grafologie na rozdíl od diagnostických testů zaměřených většinou na určitou část osobnosti (např. pozornosti, inteligence) popisuje pisatele jako celou osobnost včetně sociálních a morálních vlastností. V případě dostatečného množství vhodného materiálu lze z rukopisu pozorovat jednak dlouhodobý vývoj osobnosti a také způsoby prožívání specifických situací jako např. nemoc, krizi osobnosti nebo změnu životních rolí. Na kvalitní rozbor písma není nutné mít pouze znalosti typických znaků písma, ale také alespoň částečná znalost pisatele samotného. Stejně jako se vás psycholog nejprve ptá na vaše osobní informace, jakou máte rodinu, kde pracujete, tak i grafologovi by tyto údaje neměly chybět. nahlížet na písmo? V první řadě je třeba Jak si uvědomit, že písmo je způsob vyjadřování, je to výraz člověka. Písmo je třeba chápat jako určitý druh pohybu. Lidé se navzájem liší a i tak jednoduchý pohyb, jakým je např. uchopení sklenice, provede každý jedinec odlišným způsobem. Někdo uchopí sklenici uspěchaně, jiný klidně a rozvážně, někdo další pro změnu strnule a napjatě. Každý takový pohyb lze do určité míry vědomě ovládat, ale ne do takové míry, abychom zcela vědomě převzali nadvládu sami nad sebou. Většinu z podobných pohybů ovládáme instinktivně. Čím méně je pohyb vědomě ovládán, tím více bývá nabit tzv. výrazem. Výraz je pro písmo velmi důležitý. Pro rozšíření pohledu na tuto problematiku lze uvést tzv. myokinetickou psychodiagnostiku při které má osoba za úkol obkreslovat oběma rukama najednou ve třech prostorových směrech jednoduché obrazce, nejprve se zrakovou kontrolou a poté bez ní. Pravá ruka je u praváků chápána jako více vědomá, kdežto levá ruka si počíná spíše spontánně. Obdoba této problematiky u grafologické analýzy písma je snaha odlišit, co je záměrně stylizované a co spíše spontánní. Pro grafologa je důležité, že BAŤÁK 2

3 výrazová hodnota písma je tím větší, čím spontánněji byl text napsán. Dítě na základní škole se snaží psát tak, jak mu styl psaní předepisuje školní předloha a do estetického projevu svého rukopisu zatím nevkládá příliš ze své osobnosti. Psaní pisatele, pro kterého je psaní denní záležitostí, je tento akt již zcela zautomatizovaný a probíhá pod prahem vědomí. Je tedy jasné, že pro grafologickou analýzu nejsou příliš vhodné rukopisy lidí, kteří ještě nejsou v psaní zběhlí. Kromě psacího intelektu má pro grafologa velký význam i tzv. zákon o směru pozornosti. Tento zákon říká, že pozornosti pisatele je na začátku výkonu větší než uprostřed a na konci. Při psaní se tak pozornost obecně zvyšuje na začátku slov a vět, klesá u středů, které bývají vypracovány spontánněji, a na koncích se pozornost opět částečně zvyšuje. Významné bývají i znaky písma, které se v pisatelově rukopise vyskytují nejčastěji, tj. opakují se. Takové znaky dotvářejí celkový obraz pisatele a vypovídají o pisatelově jedinečnosti. Dobrý grafolog si všímá provedení určitých slov, jejich zvýraznění, zaváhání nebo přepsání. Proč právě provedení? Ačkoli se to nezdá, cokoli píšeme, nevědomě nám všechna slova procházejí našim vědomím a nevědomím a obsah těchto slov si s něčím asociujeme. Právě takové jednotlivosti toho o pisatelovi mnoho vypovídají. Konečná podoba rukopisu mimo jiné souvisí také s tzv. zákonem obrazu (vzoru). Ten říká, že předtím, než něco provedeme, zamyslíme se nad tím, jaký dojem chceme vyvolat. V písmu to znamená, že záměrně píšeme např. velkým písmem, protože chceme vyvolat dojem velkorysosti nebo si tím kompenzujeme pocit méněcennosti. S formou rukopisu samozřejmě souvisí i profese, kterou člověk vykonává. Patrně nebude mít podobný rukopis stále spěchající firemní manager a učitel. Manager se určitě nebude zdržovat psaním písmen ve slovech tak, jak to udává školní předloha, kdežto učitel je se školní předlohou přímo svázán. V současné době se na vybraných školách testuje nový typ písma, tzv. Comenia Skript. Písmena se při psaní spojují jen částečně a nové písmo je jednodušší a čitelnější. Pokud se osvědčí, budou ho moci školy zavádět jako alternativu ke klasické výuce. Otázkou ale zůstává, zda nové písmo neubíjí v dítěti jeho osobnost. Psát psacím přece jenom dovoluje větší estetickou otevřenost písemného projevu na rozdíl od písma tiskacího. Pro grafologa je psací písmo vhodnější, neboť se v něm vyskytuje více symboliky pisatelova rukopisu než v písmu tiskacím. Dnes se grafologie uplatňuje např. při výběru nových zaměstnanců, u osobního poradenství a to často se zaměřením na sebepoznání. Analýzy písma se dále využívá v pedagogickopsychologickém poradenství, v terapeutické diagnostice a v neposlední řadě v kriminalistice. V kriminalistice dovoluje znalost grafologie nastínit psychickou tvář pachatele, odhalit motiv jeho jednání popř. zjistit, jaké životní situace mají na pachatele značný vliv. red:tomáš Belloň Zde jsme svědky nádherné rozevlátosti, smyslu pro nevšednost zabaleného do citu pro estetiku a chápání života ve všech jeho souvislostech. Člověk otevřený světu i lidem bez ohledu na své strasti, s uměním dávat a brát v rovnováze. Sklony k filozofickému hloubání s touhou jít až ke kořenům a talentem jak verbálním tak psaným ve vyjádřování poznatků a myšlenek jak vlastních tak převzatých. Výrazná originalita jak v záležitostech všedních, tak i nevšedních. Dýchne na nás písmo osobnosti, kolem které neprojdeme na ulici bez povšimnutí. Ostatní lidi oslovuje "něčím zvláštním" - (jakoby přišla z jiné planety) a budí v nich tendenci prozkoumávat, vědět, seznámit se... Zde prosím autorita, moudrost a lidskost v jedné spřátelené lince. Tento muž může na první dojem zapůsobit jako přísný soudce, jehož přísné oko dohlédne až na samé dno hříšné duše. Avšak po pár minutách rozhovoru můžete ucítit teplo jeho laskavého a chápajícího srdce. Za svá práva ale hlavně za práva jiných se umí rvát jako lev a vykřičí klidně do světa i to, co by jiný za žádných okolností nevykřičel. Ve svém jednání je rovný a upřímný. Vzdělávání a vědění je pro něj přirozenou samozřejmostí, do čehož ovšem zahrnuje také lidové univerzity (hospody), kde velmi a rád živě diskutuje hlubších i hlubokých problematikách jak vyšších politických tak těch nejobyčejnějších všedních, např. kdy tráva nejrychleji roste. Jeho vztah k přírodě je základem, ze kterého vychází a čerpá ve všech souvislostech... foto::tomáš Belloň BAŤÁK 3

4 KARLOV 2011 BAŤÁK 4

5 T radičně i v letošním školním roce pořádala naše škola lyžařský výcvikový kurz druhých ročníků. Naše třída 2.D spolu s 2.A a 2.F se ho zúčastnila až v posledním turnusu od 26. února do 3. března. Všichni jsme byli v 7:10 nachystaní před školou s plnýma rukama tašek, batohů, lyží a taky snowboardů a čekali jsme na příjezd autobusu. Po naložení všech věcí jsme se vydali plní očekávání na cestu. Ta utekla rychle a z okna autobusu jsme vyhlíželi sjezdovky, na kterých budeme lyžovat. Než jsme se nadáli, stáli jsme před penzionem Eden. Jelikož už nám mezitím vyhládlo, všichni se těšili na pořádný oběd. Teprve pak následovalo ubytování na pokojích. Vedoucí kurzu, paní učitelka Konečná, nás seznámila s programem a pak jsme byli rozřazeni do družstev podle lyžařských dovedností. Konečně přišel čas, abychom se vydali na svah. Sjezdovky byly upravené a jezdilo se na nich úžasně. Lyžovalo se vždy dopoledne a odpoledne po nařízeném klidu po obědě. Přestože jsme se vraceli unavení z celodenního sjíždění ze svahů, těšili jsme se na chvíle strávené u společenských her. Pro mnohé byla zdrojem energie druhá večeře podávaná v pozdějších hodinách, ale někteří se ještě dojídali pizzou z blízké pizzerie. Součástí výcviku byla i teorie o správném vybavení lyžaře a mimo jiné i historie lyžování. Asi v polovině kurzu se konal výlet na Praděd, nejvyš- ší horu v Jeseníkách. Každý účastník si mohl vybrat, jakým způsobem se k Pradědu dopraví. Někteří dali přednost běžkám, ti, co byli již unaveni z lyžování, si raději zvolili turistickou procházku a zbývající zůstali věrní sjezdovému lyžování. Na tento den budeme dlouho vzpomínat, protože téměř jarní sluníčko, modrá obloha a všude dokola bílo všechny přesvědčilo, že lyžování je fantastická záležtitost. Týden utekl jako voda, a i když si někteří způsobili drobná zranění, všichni jsme byli poněkud zkleslí z návratu domů. Týden s perfektní partou spolužáků a výborným pedagogickým dozorem tak zůstane dlouho v naší paměti. red:irena Jurčíková 2.D Rozhovor s vedoucí kurzu paní učitelkou Konečnou: Paní učitelko, jak byste zhodnotila tento kurz? Tento kurz patřil k těm lepším a atmosféra zde byla výborná. Líbilo se tady jak mně, tak i všem ostatním vedoucím, což je vlastně také důležité, abychom se tady i my dobře cítili, tím pádem byl celý kurz takový přátelštější. Co říkáte na úrazy, které se zde staly? No, ty úrazy jsou smutné, ale bohužel stane se, tomu většinou člověk nezabrání. Jak se odlišují kurzy s postupem času? Každý kurz je trošku jiný, záleží také na tom, jak je poskládaný, jestli je zde více kluků nebo dívek. Někdy si žáci sami pořádají různé soutěže. Nebo například hrají společně s učiteli aktivity, pořádají se diskotéky a hraje se na kytaru. Záleží na tom, jak chce každý ten kurz prožít. Zažila jsme někdy nějaký vážný úraz na lyžařském kurzu? Zažila jsem takový srandovno-nepříjemný, kdy se snowboardistovi při rozjezdu zašprajclo prkno a přepadl na přední hranu a zlomil si obě zápěstí. Takže na to vzpomínám, jako na takový až srandovní zážitek, pak byl totiž takový sebeneobslužný a musel kolem sebe mít spoustu pomocníků. B A ŤÁK 5

6 Ne-ko-kok-tej... Prezentiáduj! To je slogan celorepublikové soutěže v prezentování, na kterou Vás a Vaše studenty tímto zveme. Soutěž s názvem Prezentiáda má za cíl naučit studenty hravou formou prezentačním dovednostem a sebevědomému vystupování - dovednostem, které jsou v dnešní společnosti stále žádanější. V soutěži se navíc dají vyhrát ceny a dárky za čtvrt milionu. Pro studenty jsou to například tři notebooky Lenovo a pro školy projektor a LED monitor BenQ. Každá škola smí nominovat až dva tříčlenné týmy. Uzávěrka přihlášek je 18. března. Všechny podrobnosti o soutěži najdete na webu Prezentiádu pořádá studentské občanské sdružení Student Cyber Games (www.scg.cz), které je na středních školách známo především soutěžípišqworky, jíž se loni na podzim zúčastnilo středoškoláků. Zájemci o soutěž Klokan, čtěte dál! Letošní kolo matematicko-logické soutěže se uskuteční v pátek 18. března. Nezapoměňte se včas přihlásit u svých učitelů matematiky, ať šanci zúčastnit se neprošvihnete. Hodně štěstí na bojišti. Jako každý rok tak i letos naši školu reprezentovali studenti na fyzikální olympiádě, jedné z nejtěžších školních olympiád vůbec. V letošním ročníku, který proběhl v Uherském Hradišti dne 14.1, na soutěžící čekaly opět čtyři soutěžní úlohy, se kterými se někdo popral lépe, jiný hůře. Naši školu v tomto roce reprezentovali Jan Kubálek ze 4.A a Tomáš Belloň ze 4.H. Na třetím místě se umístil Tomáš Belloň, jenž se takto zařadil mezi úspěšné řešitele. Gratulujeme Stále nevíte, na jakou školu se přihlásit? Zkuste zkariera.cz. Tento internetový portál nabízí možnost zdarma otestovat vaše skryté dispozice a nalézt tak vhodný profesní směr, který je pro vás nejvhodnější. Pomůže vám nejen zjistit, na co máte, ale také ujasnit si, který vysoká škola je pro vás nejvhodnější a najít to pravé zameření. V rámci tohoto projektu ZKARIERA naše škola nabízí bezplatné testy na volbu povolání a volbu VŠ. V případě zájmu kontaktujte prosím Mgr. Janu Vondřejcovou, výchovnou poradkyni. Dále nabízíme i konzultaci vašich výsledků a poradenství při volbě VŠ a povolání. Neváhejte a využijte toho! Chtěli byste chránit životní prostředí, ale nevíte, jak začít? Připojte se! V rámci projektu Recyklohraní se naše škola zapojila do sběru použitých baterií a drobných akumulátorů. Toto sběrné místo se nachází v prvním patře na chodbě E v prostoru u bufetu. Zde najdete krabičku určenou ke sběru vybitých baterií a malých akumulátorů z fotoaparátů, hodin, rádií, videokamer, ovládačů, hraček, mobilních telefonů atd. Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí. 13. reprezentační ples školy se uskuteční v pátek 18. března 2011 v prostorách Interhotelu Moskva Zlín v době od 19:30 hodin. Vstupenky se prodávají v kanceláři paní Vyoralové A 07 každý pracovní den: od 9:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin. Případné rezervace na telefonu Místa budou rezervovány nejdéle týden, poté budou uvolněny k prodeji. Večer plný tance vám bude zpříjemňovat cimbálová muzika Réva, v salónku v třetím poschodí vám zahraje Vacek Band a mimo to si v diskokavárně můžete zatančit s Milanem Poláškem. Těšte se, čeká na vás bohatá tombola! Chcete si udělat autoškolu? Ještě máte poslední tři týdny pro možnost podání přihlášky do jarního běhu autoškoly na naší škole! Zájemci o získání ŘP v jarním běhu (1/2 března květen 2011), hlaste se závazně u Dr. Konečného - kabinet A 204. Termín závazné přihlášky je do ! Ve středu 9. února proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Účast byla, jako každý rok, hojná a i letos se soutěžní klání neslo v přátelském duchu. Soutěžící měli za úkol úspěšně projít poslechovým cvičením, popsat obrázek a konverzovat s porotou na vybrané téma. První příčku obsadil Lukáš Kosina, druhou příčku Lukáš Holý a na třetí příčce v těsném závěsu Jakub Špaček. Blahopřání věnujeme nejen první trojce, ale i ostatním studentům, kteří se soutěže zúčastnili. Dne se konala akce pořádána studentskou firmou MONKEY. Party začínala ve 22:00 v Musiclandu A, kde se mnoho lidí vrtělo v rytmu latinsko-americké hudby. Dj byl jako obvykle David Mikel a doprovázel tak celou noc. V akci jsme na pití měli známé Cuba libre. Celá (kubánská) noc se vydařila. Pro příznivce retra se dne konala RETRO party. Akce odstartovala ve 22:00 v příjemném prostředí klubu FLIP. Na programu bylo vystoupení taneční skupiny EF- FECT PROOF a losování v RETRO LOTERII o ceny různého druhu. Doufáme, že jste s námi prožili večer bohatý na příjemné a intenzivní zážitky. Vaše MONKEY. Soutěž Napájení sluncem I v letošním roce naše škola obhájila loňské vítezství Milana Havránka ze 4.E. Zvítězil v kategorii solárních autíček s jednoduchou elektronikou. A aby toho nebylo málo, připsal si Milan Havránek vítězství v kategorii vodíkový jezdec kde konkurenci porazil s rozdílem třídy. Tímto naše škola získala hlavní cenu - solární panel od firmy Schott Solar Valašské Meziříčí. Gratulujeme BAŤÁK 6 Akce školy 23.února 2011 se na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín, náměstí TGM konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentoval Lukáš Kosina. Soutěžilo se v poslechu s porozuměním textu, gramatice a konverzaci. Součástí bylo i improvizované řešení různých jazykových situací. Lukáš Kosina se umístil na druhém místě a postupuje do krajského kola. K tomuto velkému úspěchu gratulujeme a přejeme hodně štěstí v další práci

7 ROK 2011 CHEMIE VE ZNAMENÍ Letošní rok 2011 je ve znamení jedné z nejstarších věd chemie. Pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC byl rok 2011 vyhlášen Mezinárodním rokem chemie (International Year of Chemistry, IYC). Hlavním cílem tohoto Mezinárodního roku chemie je především snaha zvýšit u veřejnosti vnímání chemie jako prostředku zajištění lidských potřeb, zvýšit zájem o chemii u mladé generace, podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie a v neposlední řade také oslavit a zdůraznit úlohu žen ve vědě. Česká společnost chemická ve spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími institucemi s chemickým zaměřením a se zástupci chemického průmyslu chystá pro tento rok řadu akcí pro širokou veřejnost, tedy pro všechny, kteří chtějí o chemii více než jen to, že je vhodným tématem katastrofických zpráv. Právě Mezinárodní rok chemie je dobrou příležitostí začít jasně, zřetelně a nahlas ukazovat, že chemie není žádný strašák a obávané zlo, které lidem jen škodí, ale že je to vědní obor, který nám usnadňuje běžné činnosti, že chemické procesy stejně jako výsledky práce chemiků jsou všude kolem nás (i v nás) a že bez nich by se nám těžko žilo tedy s předpokladem, pokud bychom vůbec žili. Zrod vesmíru, vznik vhodných podmínek pro život a zvyšování úrovně lidské společnosti. To vše má svůj chemický podtext. Jaký význam měla chemie při velkém třesku, tj, okamžiku, ve kterém podle vědců vznikl vesmír? Pro přesnější pochopení velkého třesku byl ve švýcarském podzemí vybudován urychlovač částic, ve kterém se simulují podmínky při velkém třesku. Při této události došlo ke vzniku gigantického prostoru, který se neustále rozpíná. Při přeměnách částic vznikaly první chemické prvky a utvářely se zárodky vesmírných těles, dnes nazývaných planety. Díky těmto chemickým přeměnám bylo umožněno naše žití. Společně s vývojem člověka šla s evolucí ruku v ruce i chemie. Již lidé v pravěku využívali nejzákladnější chemické reakce hoření. Oheň byl pro ně darem z nebes, symbolem a smyslem života. Později se lidé naučili zpracovávat dřevo, kámen a kovy pro výrobu zbraní, nádobí a amuletů. Až v pozdějších dobách si lidé začali uvědomovat důležitost chemických přeměn. Cílené vědecké zkoumání chemických přeměn bylo předmětem alchymie, která byla přímým předchůdcem dnešní chemie. Kořeny alchymie sahají až do počátku letopočtu v Egyptě, z kterého se postupně šířila nejprve do arabských zemí a poté dále do Evropy. V českých zemích je za vrchol alchymie považována doba vlády Rudolfa II. Habsburského, který byl horlivým zastáncem chemického výzkumu. Zajisté si vybavujete nezapomenutelné scény z filmů Císařův pekař a Pekařův císař, ve kterých se alchymisté snažili připravit elixír mládí, vyrobit leštidlo na parkety či vyrábět zlato z jiných kovů. Výsledkem alchymistické činnosti bylo jednak zavedení řady laboratorních pomůcek a také popsání průběhu řady chemických reakcí. Postupem času si lidé začali pokládat různé chemické otázky, na které nedokázali nalézt odpověď. Mezi největší otázky patřilo: proč látky hoří a proč jsou látky schopné se přeměňovat na látky jiné. Až ke konci 18. Století byla objasněna podstata hoření, tedy dostatečný přísun kyslíku a dostačující teplota. Do té doby byl proces hoření vysvětlován tzv. flogistonovou teorií, která jako primární reaktant hoření určovala mystickou látku zvanou flogiston, po jehož shoření zbyl jen čistý popel. Přesto ani dnes nejsou známy příčiny některých chemických reakcí, kterých přitom denně využíváme. dnešním světě má chemie V obrovský význam a lidská společnost by si jen těžko bez ní dokázala představit život. Chemické reakce jsou základem procesů pro výrobu léků, kosmetiky, keramiky, skla a dalších důležitých sloučenin a to jak anorganických tak organických. Chemických procesů se dále využívá k získávání kovů, hygienickou úpravu potravin a nápojů, stavbu budov a vůbec samotnou existenci lidského života. Je škoda, že si spousta lidí pod pojmem chemie představuje pouze jedovaté látky, katastrofy enormních rozměrů nebo pyrotechnické materiály. Nicméně každá věc má dvě strany mince a my bychom neměli zapomenout zdůrazňovat především tu stranu, o kterou se opíráme dnes a denně. red:tomáš Belloň foto: manz-automation.com BAŤÁK 7

8 J i ž od 11. února máte možnost navštívit unikátní výstavu Poznávej se v Brně. Co na vás čeká? Těšit se můžete na interaktivní putovní výstavu libereckého science centra iqpark zaměřenou na lidské tělo a lidské smysly. Dotýkání exponátů přikázáno! Putovní výstava science centra iqpark Liberec Poznávej se obsahuje přes 60 exponátů, které jsou sestrojeny tak, aby se návštěvníci mohli hravou a zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých informací o fungování lidského těla, o lidských smyslech nebo i to, jak někdy vlastní smysly klamou. Výstava Poznávej se dokáže, zejména u mladší generace, spolehlivě aktivovat hravost, schopnost logického uvažování i kreativitu myšlení. Jedinečnost výstavy spočívá v tom, že na rozdíl od běžných výstav či muzeí, kde jsou exponáty doslova nedotknutelné, zde je zapotřebí s vystavenými objekty pracovat a takříkajíc jim přijít na kloub. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek hlavně z oblasti biologie, ale i fyziky - nicméně každý exponát v sobě skrývá prvek pobavení, hry a objevitelského vzrušení. Celkový dojem z výstavy lze shrnout do věty: poznání je zábava! Do třetího dubna máte jedinečnou možnost navštívit tuto netradiční výstavu, tak neváhejte a vyražte! Kde nesmíte chybět N e k o - runovaný král vokálních improvizací Bobby McFerrin vystoupí v brněnské hale Vodova již 29.3 v Brně! Jediný koncert v ČR v roce 2011 se uskuteční jako preview akce jubilejního desátého ročníku mezinárodní hudební přehlídky JazzFestBrno. Bobby McFerrin vystupoval v České republice zatím čtyřikrát a jeho koncerty vždy provázely vyprodané sály a obrovský zájem publika. Při jeho první návštěvě v Praze byl zájem tak veliký, že organizátoři dokonce museli jeden koncert přidat. Naposledy se v Praze a Ostravě představil se svým nejnovějším albem VOCAbuLaries. Návštěvníci jarního brněnského koncertu se pro změnu mohou těšit na Bobbyho s jeho tradičním repertoárem, který mu dosud vynesl deset cen Grammy a milióny fanoušků po celém světě. Bobby McFerrin prodal doposud přes 20 miliónů kopií svých alb, jichž doposud vyšlo třináct. Bobbyho hudební styl je kombinací jazzu, klasiky, world music, ethna i folku, do svých skladeb vždy dodává své vlastní originální nápady. Právě díky bohatosti vlivů a neutuchající chuti experimentovat vzniká nadčasová hudba, která překračuje nejen žánrové, ale i zeměpisné hranice a dotýká se tak všech kultur. Zaručeně na vás čeká nezapomenutelná show, takže si pište: Brno. P ř i - znivci kulturní klasiky nebojte se, také si přijdete na své. V období od 7. února do 1. dubna máte možnost si zakoupit předplatné do Městského divadla Zlín. Těšit se můžete na šest atraktivních titulů jako např. Brouk v hlavě, Je třeba zabít Sekala, Kočičí hlava nebo Černá komedie. Hrávat se bude vždy v pátek a to od 17 hodin. Chcete-li se dobře pobavit, zrelaxovat a na chvíli, jak se říká, vypnout, divadlo je to pravé pro vás. BAŤÁK 8

9 15.4 ve 20:00 vystoupí v Masters Of Rock Café fantastický bubeník, který se mimochodem v loňském roce zapsal do Guinessovy knihy rekordu, Mike Terrana. Mike se téměř po roce opět vrací se svým sólovým uměním do České republiky. Jeho dechberoucí vystoupení je nabité energií a je kompozicí jak rocku a metalu, tak i melodických pasáží, které završují dílo tohoto bubeníka v dokonalý hudební skvost. Bubeníka Mika možná znáte ze skupiny Masterplan, ve které je současnou rytmickou oporou. Jeho neuvěřitelné a pro někoho snad i nadpřirozené schopnosti zaručují nevšední hudební a společenský zážitek, nudit se rozhodně nebudete. D v ě drsňácké rockové kapely míří do Zlína! Na společném megaturné k novým deskám ovládnou kapely Škwor a Harlej město Zlín 29. dubna. Pekelná show propukne v Masters Of Rock Café ve 20:00. Skupina Škwor se tak představí se svým novým albem Drsnej kraj, které mimochodem vyjde již 18. března. Nenechte si ujít touto rockerskou energií nabitý dvojkoncert. Jako host vystoupí partička Narttu. Vstupenky jsou stále v prodeji! N e - zapomenutelná hra podle námětu Jaroslava Foglara se vrací na prkna Masters of Rock Cafe! Přijďte zavzpomínat na souboje hodných hochů pod vedením Mirka Dušína s padouchy z Bratrstva kočičí pracky. 12. dubna si nenechte ujít divadelní inscenaci Slováckého divala UH Rychlé šípy. Vstupenky jsou v předprodeji od 1. února. Milovníci metalu si přijdou na své 8. dubna v Masters Of Rock Café. Do České republiky přijíždí legendární power metalová skupina Grave Digger! Je to již přes 30 let, co celosvětová pódia skupuje tato hudební ikona. Již po prvních tónech vám bude jasné, že tato kapela zůstala věrná tajemným pláním Skotska. Jejich nová deska je úžasným dílem, kde každá skladba posiluje další a jedna bez druhé jako by vůbec nebyla. Speciálními hosty koncertu jsou švédští mistři rifflů Grand Magus, kteří rovněž budou představovat svou novou desku, a kapela Sister Sin, rovněž prezentující svůj nový přírůstek. Prožijte noc plnou intenzivních pocitů na jediném místě v jediném okamžiku a to právě 8. dubna! M á t e rádi herce a komika Jaroslava Duška? 14. dubna rozhodně nezmeškejte v Masters Of Rock Café jedinečnou divadelní show pod názvem Vzlínající Božský les. Herec Jaroslav Dušek otevřel zcela novou českou školu autorského herectví a jeho jevištní projevy vytváří dojem, že neexistují žádní herci ani diváci. Právě to bylo jeho cílem, vytvořit divadelní představení, které není jen o tom, že diváci sedí a herci hrají, ale spolupracují s hercem a sami se jimi stávají. Nedílnou součástí jeho představení zaujímá takí hudební složka a krátké pohybové improvizace. Kromě Jaroslava Duška se můžete těšit na Pjér La Šéz a Zdeňka Konopáska. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji. BAŤÁK 9

10 Kdo z nás nemůže tvrdit, že věčně s něčím zápasí, s něčím abstraktním, s něčím, co je často náš nepřítel, svazuje nám ruce a vše odměřuje s přesností lékárenských vah. Odtikává svou každodenní dvaceti čtyř hodinovou směnu na hodinkách, na ciferníku hodin na radnici, osciluje v elektronických obvodech našich mobilních telefonů. Je to čas. Čas, jak jej známe dnes, čas jako náš velitel, jenž organizuje náš den do přesně vymezených úseků, resp. oddílů, které jsme si sami pojmenovali a definovali tak mezníky dne a to dopoledne, poledne, odpoledne a večer. Ale kdo může prohlásit, že i samotný čas, pojem jako takový, nevnímá sebe sama podobně rozděleného na tyto časové intervaly? Opusťme na chvíli realitu a zkusme si představit čas jako vlak, který si razí svou cestu ve vzduchoprázdnu a řítí se po kolejích kdovíkam. Vlak jedoucí ohromnou rychlostí po dřevěných pražcích, vlak s jedním vagónem a obrovitým oknem s výhledem na pobledlou a mírně rozmazanou krajinu. Vlak bez řidiče, bez řídících pák, vlak autonomní, s nouzovou brzdou na konci vagónu. Vlak na trati, jejíž zastávky nelze spatřit a přesto je vnímat, čtyři zastávky, jak jej známe a úmyslně jimi determinujeme to málo z denního světla, co jsme schopni postřehnout. Čtyři zastávky, čtyři díly koláče, podobně jako čtyři světové strany nebo čtyři roční období. Když vlak projíždí pomyslnou zastávkou, nezahouká, nezpomalí, neozývá se žádné rachocení od podlahy vagónu vlaku, který by jindy musel přejet přes výhybku. Žádné výhybky zde neexistují, je jen jedna kolej, jedna trasa od neznáma do neznáma, na kterou jsme kdysi nastoupili a i kdybychom někdy alespoň na chvíli zatoužili vlak opustit, nemůžeme. Je to trasa každého z nás, trasa, kde jen pomyslný výpravčí ví, kudy se náš expres vydá, aniž by nám sdělil jeho cesty cíl. Je to trasa s jedinečným koloritem, s jedinečnými rekvizitami, s neopakovatelnými scenériemi, s necenzurovaným obrazem našeho vlastního osudu. Každý máme svou platnou jízdenku, svůj cestovní průkaz, svůj klíč k novým obzorům, které na nás v dáli osudu čekají. Mějte tuto jízdenku vždy u sebe, střežte ji jako oko v hlavě, každý máme jen jednu. Vlak nikdy nebrzdí, nikdy na nikoho nečeká, nikdy se na nic neptá. Otevřete proto oči a všímejte si co nejvíce malých vesniček, které vlak, řítící se vzduchoprázdném, na své trase míjí. BAŤÁK 10 red:tomáš Belloň foto:flickr.com

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 11/2014 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kole - str. 5 úvodník Bambiriáda - str. 4 Blansko Rožmitálova

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce

17., 18. a 19. prosince 2013. v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, Zpravodaj města Chropyně 10/2013. Vážení spoluobčané, Poděkování redakce Zpravodaj města Chropyně Vážení spoluobčané, už je skoro za námi další rok. Již za několik dní budeme slavit Štědrý den a následující vánoční svátky. Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Žijeme

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Čtvrtek 7. 1. / 3. ročník / S 1 / 2010 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK

Čtvrtek 7. 1. / 3. ročník / S 1 / 2010 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.domansky.cz Čtvrtek 7. 1. / 3. ročník / S 1 / 2010 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.nasregion.cz Bašť, Bořanovice, Brnky, Březiněves, Čakovice, Čakovičky, Ďáblice, Dolínek, Dolní Chabry,

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., LEDEN 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA I /2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Novinky pro řidiče strana 4 Otevřený dopis k Hoře strana 5 Sedm osobností Bystřicka

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš

listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Ing. Vladimír Urbánek P. Bartoš listopad 2013 Rozpočet 2014 startuje Právě v čase, kdy se vám dostává do ruky toto číslo Libčických novin, začíná tak jako každým rokem v tuto dobu práce zastupitelů a pracovníků městského úřadu na přípravě

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 1 Ročník XVI Zdarma 17. ledna 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky 1 09 Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky PLAKÁT UVNITŘ 2 Úvodník Informace pro návštěvníky Vážený čtenáři, vážená čtenářko, právě v rukou držíte první

Více