Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8., 9.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8., 9."

Transkript

1 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8., 9. Výstup Rodina a širší sociální prostředí Ţák: - porozumí novým pojmům rodina, funkce rodiny, role ţeny, role muţe, vzájemná tolerance a pomoc - -analyzuje odlišnostui postavení muţe a ţeny v naší společnosti srovnání s jinými kulturami - porozumí modelům rodiny ( matriarchát, patriarchát), hledá odpovědi na otázky emancipace, diskriminace ţen a muţů - analyzuje a srovnává úplné a neúplné rodiny ve vztahu k výchově dítěte - uvědomuje si sebe ve vztahu k různým sociálním rolím - správně chápe rozdíl mezi rodinami, mezi rolemi v rodině - umí uplatnit citlivý přístup k tématům týkajících se neúplných rodin, nefunkčních rodin, patologických rodin - umí vyjádřit své názory a pocity týkající se určitých zvyklostí rodiny - učí se jednat a vytvářet podmínky k vzájemnému souţití dětí, rodičů a prarodičů v rodině - umí zdůraznit zajímavosti a odlišnosti rodin jiných kultur - chápe vzájemnou toleranci mezi pohlavími - správně chápe práva a povinnosti v rodině i mimo ni, chápe dodrţování pravidel a vytváření rodinné pohody Učivo Všichni jsme lidé Rodina postavení a role ţeny a muţe Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte Rodina postavení a role ţeny a muţe Rodina a domov Kdo si hraje, nezlobí Práva a povinnosti členů rodiny Ţivot v rodině a mimo ni Př, D Ov, D Př Hv Průřezová témata jedinec, identita, společnost, stát, individualita, osobnost, rasismus, diskriminace, xenofobie emancipace,matriarchát, patriarchát Jak vznikl ţivot na Zemi Kniha Genesis ţivot předků-pravěk Eduard Štorch Funkce rodiny přísloví-jablko nepadá daleko pojmy: domácí pohoda,domácí násilí,rozvod hra: Cesta k pokladu truhla s pokladem T.G.Masaryk-referát hlava rodiny, bílá vrána, černá ovce jak se dorozumívají zvířata ukolébavky

2 Ţák: - poznává sám sebe a hledá cestu k druhým lidem - hledá kompromis ve vztazích a zaujímá stanovisko k nevhodným postojům lidí - chápe estetiku a společenská pravidla jako součást způsobu ţivota - porozumí významu komunikace v rodině, ve škole, v partnerských vztazích, později na pracovišti - pochopí a zapamatuje si pojmy: kompromis, tolerance, naslouchání - aplikuje komunikace na konkrétním případě, v konkrétních situacích - pochopí a analyzuje různé postavení dítěte v modelu komunikace v rodině - dospívání a způsoby komunikace mezi dětmi a dospělými - zdokonaluje se v komunikativní dovednosti, včetně otázek aktivního naslouáchání k porozumění proţívání druhých lidí - pomáhá a je ohleduplný v odbourávání negativních projevů komunikace ( poniţování, zesměšňování, agresivita, kárání, vulgarismy, apod. ) - umí vyjádřit své názory verbální i neverbální komunikací - porozumí významu komunikace mezi vrstevníky - umí správně komunikovat v různých situacích - aplikuje komunikace na konkrétním případě, v konkrétních situacích oblast vrstevnických vztahů - toleruje různé způsoby komunikace, pochopí druhého a jeho proţívání - pochopí způsoby komunikace mezi dětmi a dospělými, mezi vrstevníky, negativa a pozitiva komunikace a chování v malých socialních skupinách Komunikace v rodině Modelové situace a hry Komunikace mezi vrstevníky a ve společnosti dospělých Tv, Aj, Nj komunikace verbální/ neverbální kompromis, tolerance, naslouchání černá hodinkavypravování pohádek,bajek zdravé sebevědomí, party dětí, kouření sportovní slang květomluva, bobříci- J.Foglar Jakými jazyky umíme pozdravit?

3 Ţák: - umí zdůraznit pozitiva a negativa v komunikaci, postojích k naslouchání druhému člověku naslouchá sluchem, zrakem, srdcem - vzájemná tolerance při sdělování různých názorů, postojů, informací (parta, školní třída, jiná vrstevnická skupina - má odmítavý postoj ke komunikaci poniţující člověka a sniţující lidskost - zaujímá postoj k negativním projevům a vlivům na osobnost člověka ve vrstevnické skupině - porozumí významu lidských hodnot, hodnoty přátelství, lásky, kamarádství - umí správně pojmenovat vlastnosti dobrého kamaráda - zná vlastnosti, které jsou podstatné pro přátelství, lásku a kamarádství - zaujímá postoj k toleranci různých projevů lásky, kamarádství a přátelství - porozumění a analyzování prvků ţivotních hodnot v literatuře, filmu, v našem blízkém okolí - argumentuje pro i proti v situacích, kdy jsou kladeny určité podmínky pro udrţení kamarádství, přátelství a lásky - rozvíjí sociální dovednosti, které přispívají k navázání a udrţení kamarádství, lásky a přátelství, včetně otázek partnerských vztahů (pomoc, podpora, tolerance, respekt, empatie, otevřený vztah a komunikace, altruistické chování) - hledá odlišnosti kamarádství a přátelství a jejich podob, včetně lásky partnerské, otcovské, mateřské, rodičovské apod. - chápe vhodné uspořádání a zařízení domova s respektováním potřeb všech Modelové situace a hry zaměřené na osvojení komunikačních dovedností Kamarádství, přátelství, láska Rodina a bydlení Hv Z Hv M Z,D hra na spisovatele hra na kramáře hra na spoluţáka hra na učitele a ţáka Hra s citáty J.A.Komenský- škola hrou knihy o kamarádství písně o kamarádství síla přátelství-mount Everest, Sněţka přísloví o lásce lidové písničky o lásce madona geometrie-rýsování jiná obydlí básně na vztah k domovu

4 Ţák: - bere estetiku a společenská pravidla jako součást způsobu ţivota - zamýšlí se nad estetiou bydlení a stolování a respektuje potřeby druhých - vytváří si hodnotový ţebříček s ohledem na ekononické myšlení a jednání, včetně sestavování rodinnného rozpočtu s vyuţitím moderní technologie - uvědomuje si ekonomické stránky ţivota, odlišuje utopii od skutečnosti ve finančním zabezpečení rodiny - poznává své moţnosti v přispívání jistoty a spokojenosti domova - definuje a zná následující pojmy přátelství, láska, partnerství, manţelství, ideální rodina, makroprostředí a rodina, ideální partner(ka), rodinné souţití, nezralá rodina, náhradní rodinná péče, druhy konfliktů v rodině - umí rozčlenit a posoudit faktory vedoucích ke stabilitě či naopak k nestabilitě rodiny - chápe správné způsoby komunikace mezi rodiči a dětmi - správně chápe práva a povinnosti v rodině i mimo ni, dodrţování pravidel vytváření rodinné pohody - správně chápe vhodné uspořádání a zařízení domova s respektováním potřeb všech členů rodiny - umí zdůvodnit výběr ideálního partnera a zhodnotit moţná úskalí při této volbě - umí posoudit míry krizových situací v rodině i mimo ni, které přispívají k nestabilitě souţití, výběr moţností prevence - správně chápe cyklický vývoj rodiny a prokázání schopnosti aplikace na jednotlivé etapy vývoje rodiny O zařízení a stolování Ekonomika domácnosti Jak sestavit rodinný rozpočet Faktory ovlivňující stabilitu rodiny Hledání ideálu aneb Jak najít toho správného, tu pravou?, Z, D, Ov estetika,kultura, tradice,architektura Ukázka přípravy slavnostní tabule Poslední večeře význam slov-správnost řešení rčení-hospodaření J.Werich-O lakomé Barce ekonomika,finance, rodinný rozpočet rodina v minulosti a dnes J.Mánes,historická Praha esej na téma rodina socializace jedince beseda s pracovníkem předmanţelské či manţelské poradny vymyslet příběh počátku milostného obrázkový příběh předrodičovská, rodičovská a porodičovská etapa

5 Ţák: - navrhuje moţné způsoby řešení konfliktů v rodině i mimo ni - specifikuje rizikové faktory tzv. nezralých rodin a hledá moţná preventivní opatření předčeasného Sňatek ano, či ne? manţelství a rodičovství - navrhuje moţnosti, jak poznat správného partnera(ku) - pomoc a podpora u vícegeneračních rodin Neshody v manţelství - hledá moţnosti komunikace zaloţené na toleranci a vzájemné úctě mezi partnery - respektuje multikulturní zvláštnosti při výběru partnera - uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a Rodina a její význam v současnosti dysfunkční rodinou - vyjmenuje a vysvětlí role členů rodiny a hodnoty důleţité pro rodinné souţití - posoudí vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně otázek lásky a porozumění - analyzuje hlavní rysy rodiny v minulosti a vyvodí Rodina dříve a dnes Integrování znalostí z RV a D,VV odlišnosti od současného pojetí rodiny - posoudí moţné příčiny krizí v rodině, včetně rozvodu, Detektivem rodinných vztahů a hledá vhodná řešení - odsuzuje domácí násilí a na příkladech uvádí Rodinné krize moţnosti prevence tohoto násilí - vyhodnotí současnou ekonomickou zatíţenost rodiny Problémy současné rodiny a posoudí moţná opatření, včetně správného zacházení a hospodaření s penězi rodiny Rodinné předpoklady - uvědomí si a posoudí kvality rodičů a jejich předpoklady pro výchovu dětí Rozpad rodiny sourozenecké konstelace,sňatek, konflikty v rodině Návštěva obřadní síně, pravoslavného či ţidovského chrámu W.Shakespeare

6 Rozvoj osobnosti Ţák: - dokáţe komunikovat o otázkách zdraví a nemoci Duševní a tělesné zdraví - vytváří si pozitivní postoje k zásadám zdravého ţivotního stylu a hledání souvislostí s výchovou ke zdraví - na konkrétním případě ze svého okolí umí přesvědčit o správnosti či nesprávnosti péče o zdraví - prosazuje různé iniciativy v oblasti péče o zdraví Z - má odmítavý postoj k nedodrţování zdravého ţivotního stylu a hledá souvislosti s moţným vznikem nemoci - umí vyjádřit své pocoty spojené se situací v rozvojových zemích, otázky podvýţivy dětí, nedostatečné prevence a poučení - poznává sám sebe a poznává, co vše dělá pro své zdraví a zdravý ţivotní styl - dokáţe řešit konfliktní situace s co nejmenším Ov dopadem na osobnost - umí vyjádřit své názory, pocity, a postoje k řešenému Vyrovnání se s problémy problému, včetně uplatnění spolupráce při řešení nedorozumění - odmítavý postoj k negativním řešení konfliktů zdravý ţivotní styl, prevence, výchova ke zdraví rčení:co mě nezabije, to mě posílí. Nic není tak horké děti v nejchudších zemích světa cholera, mor, srdeční a cévní nemoci, zhoubné nádory, obezita bída, infekce, civilizační onemocnění prevence Ţebříček hodnot konflikt, únik, nedororumění, problém,psychosomatické onemocnění Klíče ke zdraví - zaujímá stanovisko k různým názorům týkajících se postiţených mezi námi - hledá příčiny a moznosti prevence - chápe pocity a potřeby lidí postiţených ( tělesně, smyslově i duševně) - umí vyjádřit své pocity spojené s ţivotem ve zdraví i v nemoci - hledá moţnosti prevence úrazů ve škole a v rodině Člověk ve zdraví a nemoci Postiţení mezi námi Př zdraví, nemoc, postiţení, duševní pohoda, sociální a tělesná pohoda, dědičnost, handicap, handicapovaní lidé, úrazy informace o hmyzu a parazitech

7 - poznává sám se a hledá cestu k druhým lidem - hledá kompromis ve vztazích a zaujímá stanovisko Z k nevhodným postojům lidí, včetně proměny ţivotního stylu v důsledku civilizace - rozvíjí si etický vztah k nemocným a zdravotně postiţeným - vyjadřuje nesouhlas s nedodrţováním pravidel v ţivotních situacích ( prevence úrazů a vlivů podílejících se na vzniku onemocnění) - ví, jak se chránit před infekčními chorobami, včetně Infekční choroby nákazy virem HIV - dodrţuje zásady tělesné i duševní hygieny - vyhledává informace a pracuje s nimi beseda s dětským lékařem práce s mapou, místa související s během Terryho Foxe způsob ţivota, infekční choroba, choroboplodný zárodek, očkování,prevence Péče o zdraví, osobní hygiena, režim dne - dokáţe naplánovat správný reţim dne respektující zdravý ţivotní styl - zdůvodní na konkrétním případě moţnosti trávení volného času s přihlédnutím k aktivnímu odpočinku - umí zdůraznit pozitiva a negativa trávení volného času u televize, videa, počítače - zhodnotí nezastupitelné místo pohybových aktivit v péči o zdraví člověka - zaujímá kladný pozitivní postoj k významu pohybových aktivit - uvědomuje si své přednosti a slabiny v rozvíjení těla a ducha ( období dospívání významné pro hedání sociální pozice ve skupině), co vše dělám pro své zdraví a zdravý ţivotní styl Člověk ve zdraví a nemoci - vyvozuje příčiny vzniku různých onemocnění a moţností prevence jejich vzniku Osobní hygiena, intimní hygiena chlapců a dívek Odívání různé příleţitosti a činnosti Reţim dne vedení záznamu o čase stráveném u televize, videa a počítače a jeho srovnání s časem věnovaným pohybu Volný čas diskuse Člověk ve zdraví a nemoci Př D počítačová gramotnost, psychická závislost na počítačích stadia chování nemocného člověka soustavy v lidském těle oběti a dary bohům

8 - posuzuje vznik problémových situací v péči o nemocného člena rodiny - správně chápe stádia chování nemocného člověka - umí vyjádřit své pocity spojené se změnou chování nemocného a zdravého člověka - hledá kompromis ve vztazích a dokáţe řešit různé situace vzniklé zátěţí z péče o nemocné, vyuţívá tolerantního a empatického chování - navhuje moţné způsoby aplikace léčebného reţimu - ví o hledání změn v reţimu dne členů rodiny v důsledku péče o nemocného - navrhuje moţnosti, jak řešit situace vzniklé ošetřováním nemocného - zná správné způsoby komunikace mezi nemocným a zdravým člověkem - správně chápe povinnosti člověka v péči o své zdraví a zdraví jiných - hledá moţnosti správného uplatnění dietního stravování a podávání léků v nemocnici - ví o nedůslednosti ve zdravém způsobu ţivota, které mohou vést ke vzniku různých civilizačních chorob - zaujímá postoj k lidem smrtelně nemocným, uvědomuje si jejich pocity - vyhledává práci s informacemi z oblasti zdraví a nemoci Rozumět a pomáhat nemocným aneb Jak o ně pečovat Podávání léků Sami sobě lékařem aneb Prevence léčení přírodními prostředky Stravování nemocných Hrozba civilizačních chorob aneb Hledá se zdravý člověk, D Př Př Beseda nebo film o alternativní medicíně. Zařazení cviků jógy do hodin Tv. Př léčebný reţim, rekonvalescence, pacient, prevence nemocí historická doba a filozofie Cicerona dieta, exspirační doba léku Sir Alexandr Fleming obezita, nemoci srdce a cév, nádorová onemocnění zpracování údajů o léčivých rostlinách alternativní medicína, fytoterapie,civilizační choroby B.Němcová-Sůl nad zlato objevitel inzulínu, tepny,ţíly,vlásečnice Péče o duševní zdraví - vysvětlí na příkladech souvislosti mezi fyzickým, duševním a sociálním zdravím, posoudí vztah mezi uspokojováním potřeb člověka a hodnotou zdraví - anallyzuje rizika ohroţující zdraví ( např. stres, civilizační choroby, zneuţívání návykových látek, nebezpečí na ulicích, ve škole apod. ), navrhuje opatření, popř. sestaví účinný plán ochrany zdraví Péče o zdraví obohacuje náš ţivot Péče o duševní zdraví

9 - vyuţívá různé relaxační techniky k překonávání únavy, stresu apod., k zachování zdraví a regeneraci organismu - dodrţuje hygienu duše i těla jako prevenci onemocnění - aplikuje hry na sebepoznání a vyuţívá je nejen k relaxaci a poznání sebe, ale i druhých - uvědomí si a pojmenuje příčiny civilizačních onemocnění a dokáţe navrhnout účinnou prevenci - optimálně vyuţívá tělesnou aktivitu k udrţení zdraví a zvolí vhodné aktivity pro osoby s postiţením - dokáţe pomoci lidem s postiţením a poradí jim moţnosti sportovního vyţití - zhodnotí význam preventivních prohlídek pro zachování zdraví a prevenci onemocnění - aktivně se podílí na programech podpory zdraví Hygienou ke zdraví člověka Hygiena všedního ţivota Plán prevence civilizačních chorob Pohybem k tělesnému i duševnímu zdraví Preventivní lékařské prohlídky Zdravá výživa - dokáţe vybrat správné poţivatiny prospěšné lidskému organismu - umí zdůraznit pozitiva a negativa vlivu výţivy na zdraví člověka, hledá moţná řešení a zdůvodnění, v čem je to dobré pro člověka a v čem není - dokáţe zdůvodnit na konkrétním případě škodlivost vlivu poţivatin na zdravotní stav lidí ( vznik některých chorob nádory tlustého střeva, vysoká hladina cholesterolu a vznik chorob, apod) - vytváří si postoje k výchově ke zdravému ţivotnímu stylu - zaujímá pozitivní postoj k významu výţivy v ţivotě dítěte - zhodnotí nezastupitelné místo zdravé výţivy v péči o zdraví člověka Vliv výţivy na zdravotní stav lidí zásady zdravé výţivy, nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, obezita fráze a přirovnání- Je jako z cukru.

10 - schopnost vyhledávání, třídění a vyuţití získaných informací z odborné literatury, popř. jiných informačních zdrojů - uvědomuje si své přednosti a slabiny ve způsobu stravování, co vše dělám pro své zdraví a zdravý ţivotní styl - vytváří si postoje kreklamě ( kladný nebo škodlivý vliv) nejen v oblasti výţivy - dokáţe vybrat energeticky vhodnou potravu, aby byla prospěšná lidskému organismu - umí zdůraznit pozitiva a negativa vlivu výţivy na zdraví člověka, hledat moţná řešení a zdůvodnění, v čem je to dobré pro člověka a v čem není - zdůvodní na konkrétním příkladě důleţitost minerálů, vitamínů pro zdraví člověka - vyhledává a zdůvodňuje nedostatek výţivové hodnoty potravin, dále nedostatek potravin v rozvojových zemích, včetě otázek hladovění ( uvede vlastní zkušenosti s pocity krátkodobého hladovění) - pokusí se vcítit do situace hladovějících dětí a umí pojmenovat tyto pocity, včetně nastínění obav ze vzniku onemocnění z nedostatku potravy - vytváří kladný ţivotní postoj ke zdravému ţivotnímu stylu - je schopen vyhledávat, třídit a vyuţívat získané informace z odborné literatury, popř. jiných informačních zdrojů - zdůvodní na konkrétním případě škodlivost nesprávné přípravy jídel na zdravotní stav lidí - hledá moţná řešení a zdůvodnění, v čem je to dobré pro člověka a v čem není - vyhledává, třídí a vyuţívá získané informace z odborné literatury, popř. jiných informačních zdrojů Výţivová hodnota potravy, energetická potřeba organismu Způpsoby technologie zpracování jednotlivých druhů potravin ve vztahu ke zdravé výţivě Z poţivatiny, potraviny, pochutiny kde se co pěstuje kumis,grenadina energetická hodnota, dieta zlidovělé fráze Je u nich pečený vařený apod.

11 D, Z - vyzkouší si jednoduché praktické kuchařské dovednosti - je schopen poskytnout první pomoc při drobných řezných ránách a popálení, které vznikly v kuchyni - uvědomí si své přednosti a slabiny ve způsobu stravování a co vše dělá pro své zdraví a zdravý ţivotní styl - dokáţe vybrat správné potraviny pro sestavování jídelníčku, četně jejich vhodné technologie zpracování - umí zdůraznit pozitiva a negativa správného rozloţení potravin v průběhu dne a vliv na zdraví člověka, hledá moţná řešení a zdůvodnění, včem je to dobré pro člověka a v čem není - zhodnotí rozloţení různé energetické hodnoty potravin v průběhu dne s přihlédnutím k výkonu jedince, zaměstnání a ke zdravotnímu stavu jedince - zaujímá pozitivní postoj k významu sestavení vhodného jídelníčku - uvědomuje si své přednosti a slabiny ve způsobu stravování a co vše dělá pro své zdraví a zrdavý ţivotní styl - vyhledává, třídí a vyuţívá získané informace z odborné literatury, popř. jiných informačních zdrojů Sestavování jídelníčku Hodnocení jídelníčku v rodině a ve školní jídelně z hlediska zásad zdravé výţivy Recept na přípravu jednoduchého pohoštění ze studené kuchyně Hv Pč tropické a subtropické plody, mořeplavci jídelníček, vitamíny, minerály, voda, pitný reţim úprava potravin, zásady zdravé výţivy J.Šlitr Co jsem měl dnes k obědu příprava jednoduchého pokrmu či nápoje Zdravá výživa - porozumí vztahům mezi výţivou a zdravím jedince - aplikuje osvojené poznatky o zdravé výţivě při sestavování konkrétního jídejníčku - zná konkrétní náměty na změnu stravovacích návyků s respektováním zdravé výţivy - zaujímá stanovisko k různým názorům na výţivové hodnoty potravy a zdravou výţivu Zdravá výţiva Látky tvořící naše tělo D beseda s lékařem, dietní sestrou či shlédnutí některého z filmů s tématikou poruchy výţivy časová přímka způsobu stravování Romance o Karlu IV.

12 - analyzuje odlišnosti zdravé výţivy a alternativní Alternativní výţiva a poruchy výţivy způsoby výţivy - na konkrétních příkladech zdůvodňuje klady a zápory alternativních způsobů výţivy - obhajuje zdravé stravovací návyky a jejich pouţití ve vlastním jídelníčku - uvádí příklady kladů a záporů vlivů zdravé výţivy na tělesné a duševní zdraví člověka - vyhledává a pracuje s informacemi - umí vyjádřit své pocity spojené s poruchami výţivy a Abeceda zdravé výţivy nevhodnými stravovacími návyky - toleruje odlišnost stravování různých národů a kultur, hledá přednosti a nedostatky ve výţivě D, Zdravá výživa - zdůvodňuje vliv výţivy a způsobu stravování na zdraví člověka, včetně vlivu energetické hodnoty stravy - vyvozuje příčiny vzniku různých onemocnění z nezdravé výţivy a nevhodného způsobu stravování - umí vyjádřit své pocity spojené s nezbytností zdravé výţivy a zdravého způsobu stravování - analyzuje příčiny neţádoucích způsobů výţivy a vysvětlení důsledků (podvýţiva, obezita, ) - správně chápe energetické hodnoty stravy a prokázání schopnosti aplikace na potřeby organismu v různých vývojových obdobích, na odlišnou fyzickou a zdravotní kondici nebo při rozdílných činnostech a způsobu zaměstnání - navrhuje moţnosti, jak řešit situace vzniklé neţádoucím způsobem výţivy - odlišuje pozitivní a negativní působení alternativní výţivy - správně chápe důvody alternativní výţivy, ale i jejich rizik v období dospívání Zdravá výţiva aneb to mám ale hlad! Vliv výţivy a způsobu stravování na zdraví člověka Jak tělo zpracovává a vyuţívá potraviny? Neţádoucí způsoby výţivy dnešní svět plný protikladů Zdravé či nezdravé? Alternativní strava Př F potrava, výţiva, energie, bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny, minerály, denní příjem potravy pyramida výţivy, obezita, mentální anorexie, bulimie, vegetariánství, veganství,makrobiotika získávání potravy dříve a dnes energetická hodnota stravy, standardizovaná denní spotřeba potravin metabolismus, kalorie (cal), jouly (J), kilojouly (kj) motivy jídla-obrazové materiály štěpení tuků,cukrů, metabolismus energie-druhy,zdroje podvýţiva, hladomor reklama

13 - poznává sám sebe a respektuje potřeby druhých lidí při volbě určitého způsobu stravování, včetně způsobů alternativní výţivy - dokáţe řešit různé situace vzniklé z důvodů alternativního stravování, nevhodnou reklamou a vlivem způsobů stravování ( fast food, restaurace apod.) - hledá moţnosti správného způsobu stravování a odlišení negativních vlivů působících ve výţivě ( nevhodná reklama, nedostatečná hygiena a úprava potravin, ) - odhaluje nedůslednot a omyly ve výţivě a ve způsobu stravování, neboť mohou vést ke vzniku různých civilizačních chorob - zaujímá postoj k lidem s obezitou, podvýţivou, uvědomuje si jejích pocity - poznává své moţnosti v přispívání k udrţení zdraví pomocí zdravé výţivy a zdravého způsobu stravování - zná význam hygieny potravin a její zpracování - vyhledává informace z oblasti zdravé výţivy a pracuje s nimi Zdravé či nezdravé? Reklama a hygiena potravin Shrnutí zásad při výběru a přípravě pokrmů Pč reklama, hygiena potravin Beseda s dietiologem Nový recept na přípravu jídla a jeho praktické vyzkoušení Zdravá výživa - vysvětlí a respektuje pravidla zdravého způsopbu stravování - uvědomuje si a posoudí vliv ţivotního prostředí na výţivu a zdraví člověka - rozpozná poruchy příjmu potravy, odhadne moţné příčiny a navrhne prevenci - posoudí rozdíly mezi zdravou a nezdravou výţivou a hledá souvislosti se vznikem některých civilizačních chorob - zhodnotí pozitiva a negativa alternativní výţivy - navrhne jídelníček pro vybranou skupinu lidí podle zátěţe, věku, pohlaví a posoudí jeho kvalitu Význam zdravé výţivy pro aktivní ţivot Malý človíček má hlad Výţiva dětí sportovců Výţiva a zdravotní stav člověka Zdravá výţiva trochu jinak

14 - analyzuje odlišnosti jídelníčků různých národů, Zdravá výţiva je půlkou našeho zdraví, ale dokáţe porovnat jejich kvalitu se zdravou výţivou - vyhledá a porozumí informacím o cizorodých látkách v potravinovém řetězci, hledá souvislosti se zdravou výţivou - uplatňuje zdravé stravovací návyky jako prevenci vzniku civilizačních onemocnění - pochopí a vysvětlí nevhodné působení reklamy na Jak se nestat obětí reklamy ve výţivě zdravý ţivotní styl a výţivu Zneužívání návykových látek - umí vyjádřit své názory, pocity a postoje k systému hodnot - na konkrétním případě u sebe sama, popř. ve svém okolí, se pokusí sestavit ţebříček hodnot a moţné změny podle situací, které změní zásadně pohled dítěte na svět - akceptuje systém hodnot a jejich změn u sebe a druhého člověka - umí zdůraznit pozitiva a negativa situací, které zásadně mění pohled člověka na svět a jsou příčinou změn jeho hodnotového systému - toleruje osobní ţebříček hodnot ostatních lidí - zdůvodní na konkrétním případě škodlivost vlivu kouření na lidský organismus (včetně ekologických otázek) - zhodnotí moţné důsledky kouření na vznik nemocí člověka - umí zdůraznit negativa drogových závislostí, hledat moţná řešení a zdůvodnění, v čem je to škodlivé pro člověka - vytváření postojů k výchově ke zdravému ţivotnímu stylu, k výchově ke zdraví - vyvozuje obecné závěry mapující důsledky kouření, včetně moţností odvykání a pevence Prevence zneuţívání návykových látek Pozitivní ţivotní cíle a hodnoty Kouření ( tabakismus ) Ov Hv hodnota, hodnotový systém, etika, ţivotní cíle, demokracie, lidská práva Jaroslav Hutka Náměšť droga, závislost, nikotin, pasivní kuřáctví, abstinenční příznaky

15 - uvědomuje si své přednosti a slabiny v péči o své zdraví - vytváří si postoje a reakce na škodlivost reklamy na prodej tabákových výrobků nezletilým osobám - vyhledává, třídí a vyuţívá informace z odborné literatury, popř. jiných informačních zdrojů - zdůvodní na konkrétním příkladě škodlivost vlivu alkoholu na lidský organismus - zhodnotí moţné důsledky alkoholu na vznik nemocí člověka - vytváří postoje a reakce na škodlivost reklamy na prodej alkoholických výrobků nezletilým osobám - schopnost vyhledávat, třídit a vyuţívat informace z odborné literatury Zneužívání návykových látek - zaujímá odmítavé stanovisko k různým názorům týkajících se propagace návykových látek - porozumí účinkům drog na lidský organismus, mechanismům vzniku závislosti, způsobům prevence drogových závislostí - pokusí se aplikovat osvojené poznatky v konkrétních ţivotních situacích otázky prevence a odmítnutí drogy - uplatňuje přesvědčivou argumentaci vůči vrstevníkům v souvislosti s odmítáním návykových látek - je schopen pomoci osobě nebo vrstevníkům při problémech s návykovými látkami - ví, kde vyhledat pomoc při problémech s návykovými látkami - poznává sám sebe a hledá cestu k druhým lidem v otázkách prevence závislostí - chápe souvislosti mezi injekční aplikací návykových látek a moţností nákazy virem HIV Propagace tabákových výrobků a alkoholu formou reklamy Alkoholismus Modelové situace zaměřené na nácvik způsobu odmítání Centra odborné pomoci Drogy zrádný přítel, zloděj tvého Já Nejčastěji uţívané drogy Drogy a jejich účinky Z D, alkohol, otrava alkoholem, abstinent, konzument, alkoholik státy a spotřeba alkoholu léčiva, přírodní a chemické látky káva, alkohol, cigarety dělení drog omamné látky v dějinách a kultuře E.Petiška Staré řecké báje a pověsti exkurze do některého protidrogového zařízení esej či úvaha na téma drogy zobrazení představy účinku drog na lidský organismus

16 Doping - chrání se před škodlivými vlivy dopingu na lidské zdraví - vyjadřuje nesouhlas s nedodrţováním pravidel v určitých situacích otázky dopingu, konflikty se zákonem v situacích souvisejících s návykovými látkami (prodej a šíření drog) - má odpovědnost za zdraví vlastní a ostatních hledá argumenty - vyhledává a pracuje s informacemi Záludnosti drog Drogy a legislativa Vznik závislosti Drogy aneb Ztráty a nálezy škodlivosta vedlejší účinky dopingových látek na lidský organismus drogy a legislativa volnočasové aktivity systém prevence drogové závislosti Prevence zneužívání návykových látek - vyvozuje příčiny vzniku různých druhů závislostí - umí vyjádřit své pocity spojené s nebezpečím závislosti na drogách - správně pochopí nebezpečí drog a jejich škodlivosti pro lidské zdraví - pozná sám sebe a své moţnosti v situacích při nabízení drogy, dokáţe pouţít přesvědčivou argumentaci k odmítnutí drogy - navrhuje moţnosti, jak se chránit před vznikem závislosti - správně chápe důvody odmítnutí drogy - hledá moţnosti správné pomoci kamarádovi či jinému člověku při problémech s drogami - odhaluje příčiny vzniku závislosti a moţnost jejich odstraňování - rozčlení a posoudí faktory vedoucí k závislosti na návykových látkách či na jiných činnostech - zná důvod zdravotních a, psychických a socialních rizik závislosti - vyhledává různé způsoby prevence a pomoci při zneuţívání návykových látek - poznává své moţnosti v přispívání k prevenci Drogy kolem nás Závislost je nebezpečnější neţ samotné drogy Jak se ubránit, jak pomoci? geopolitické příčiny vzniku závislosti, návyk výtvarné ztvárnění problému literární zpracování problému toxikofilie,workoholismus, gamblerství, podoby závislosti krize, pomoc v krizi, odmítnutí drogy, empatie, tolerance

17 Prevence zneužívání návykových látek a společenská nebezpečnost - chápe souvislosti mezi důvody vzniku závislosti a chováním člověka - posoudí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneuţíváním návykových látek - dokáţe se bránit vzniku závislosti kvalitním trávením volného času, rozvíjením vlastních zájmů - analyzuje společenská rizika uţívání drog a navrhne jejich moţnou prevenci - dokáţe vysvětlit a uplatňovat argumenty proti uţívání drog - umí poradit sobě i druhým, kde hledat případnou odbornou pomoc při různých závislostech - na základě předchozího pochopení aplikuje na konkrétních příkladech vše, co můţe přispět k prevenci závislostí, vyhodnotí zejména pozitivní znaky zdravého rodinného souţití v prevenci závislostí - vyhledá a zprostředkuje informace o protidrogových institucích a odbornících, kteří pomáhají závislým v určitém regionu - na základě svých znalostí vyhodnotí situaci, jak jednat s lidmi pod vlivem alkoholu nebo drogy, a navrhne postup první pomoci - dokáţe rozpoznat varovné signály patologického hráčství a navrhne účinnou pomoc i prevenci Prevence zneuţívání návykových látek a společenská nebezpečnost Důvody vzniku závislostí Drogy aneb Jak se nestat závislým Proč nebrat drogy? Kdo nám můţe pomoci od závislosti? Drogy a sport Jak jednat s lidmi, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog? Hra nebo závislost?

18 Osobní bezpečí - pojmenuje a popisuje krizové situace v ţivotě - dokáţe řešit krizové situace s co nejmenším dopadem na osobnost - na konkrétním případě ze svého okolí umí odhalit moţné příčiny šikanování - prosazuje vzájemnou podporu a pomoc při řešení vzniklých problémů, ochrany zdraví a ţivota člověka - diskutuje nad posouzením moţných následků krizových situací, konstruktivními řešeními - má odmítavý postoj k šikanování - vyuţívá moţnosti spolupráce a překonání strachu při odhalování příčin a původců šikany, vyhledává pomoc - dokáţe vyhledat kontaktní adresy a telefony na zařízení pro pomoc v krizi ve svém okolí - umí vyjádřit své názory, pocity a postoje k závaţným ţivotním situacím - umí zdůraznit pozitiva a negativa moţností řešit krizové situace - učí se rozvíjet sociální dovednosti jako je podpora, pomoc druhým, empatie, spolupráce a tolerance, oblast altruistického chování - umí vyjádřit své pocity spojené s porušováním práv dětí, lidských práv v ČR i ve světě - na konkrétním případě ze svého okolí umí vysvětlit situaci a navrhnout moţné strategie pomoci - vyuţívá správné komunikace ( včetně aktivního naslouchání) k rozvoji empatie Osobní bezpečí - porozumí vztahům mezi násilím, nebezpečím a ohroţením zdraví a ţivota - umí řešit konkrétní náměty na změny chování, které vedou k ohroţování osobního bezpečí i bezpečí druhých Způsoby chování v krizových situacích šikanování, deviantní osoby Způsoby chování při pobytu v různých prostředích Dětská krizová centra, linky důvěry Zdokonalování nácviku komunikace s linkou důvěry a jinými specializovanými sluţbami Beseda s policistou Nebezpečné situace Ov Ov šikana, pasivní a agresivní formy, agresor, oběť Jak pomoci při ohroţení ţivota-první pomoc Linka důvěry Linka dětské pomoci Úmluva o právech dítěte Centrum protidrogové prevence a terapie tragédie, pohroma, katastrofa, havárie seznam poraden a zdrav. zařízení v blízkosti bydliště agrese, adrenalinové sporty, nedodrţování pravidel ve sportu, v silničním provozu

19 - aplikuje osvojené poznatky, na konkrétních příkladech a zdůvodňuje zápory způsobů chování, které můţe ohrozit zdraví nebo ţivot - analyzuje odlišnosti mezi nebezpečnou situací a agresí, mezi šikanou a škádlením, mezi drobným poraněním a stavem ohroţující ţivot - obhajuje moţnosti prevence drobných úrazů, výběru a nácviku vhodného způsobu poskytnutí první pomoci, včetně otázek spojených s bezpečným sportováním - hledá a uvádí klady a zápory chování a jednání jedinců v situacích, které jsou v našem blízkém okolí ( rodině, škole, partě, ) - zaujímá stanovisko k různým názorům na nevhodné způsoby chování jedinců narušující osobní bezpečí a bezpečí druhých - umí vyjádřit své pocity spojené s násilím nejen fyzickým, ale i psychickým, včetně sexuálního zneuţívání - odmítá takové způsoby chování, ktré poškozují zdraví nebo ţivot jedince a uvědomuje si moţnou prevenci těchto způsobů chování - umí zdůvodnit moţné způsoby první pomoci v různých situacích - vyhledává a pracuje s informacemi Osobní bezpečí - rozčleňuje a posuzuje faktory vedoucí k agresivitě a spáchání zločinu - analizuje příčiny deliktů a moţnosti prevence - vyvozuje příčiny vzniku agresivity jedince a hledá moţnosti prevence agrese - odlišuje pozitivní a negativní působení sociální skupiny na osobní bezpečí jedince, různé podoby šikany a moţnosti preventivních programů proti ní Skupina vrstevníků a násilí Agresoři a oběti Kaţdý chce dosáhnout úspěchu Bezpečné sportování Násilí v sexualitě Bezpečnost silničního provozu Nacvičujeme první pomoc Agresivita patří k ţivotu? D,Z, Beseda s pracovníkem Policie ČR esej(úvaha)-přátelství šikana, - rysy, varianty, typy, způsoby obrany, legislativa budování zdravého sebevědomí sportovní ochranné pomůcky Olympijské hry příčiny a formy sexuálního zneuţitíprevence dopravní předpisy a dopravní značení důleţitá telefonní čísla,vybavení domácí lékárničky nácvik ošetření drobných poranění agresivita,zločin,trestný čin,trauma,formy agresivity,zlost,pocit uvolnění,delikt,delikvent dokončení příběhu

20 - analizuje a hledá souvislosti mezi agresivitou jedinců a tzv. domácím násilím - rozlišuje různé formy domácího násilí a hledá účinné pomoci a prevence tohoto násilí - navrhuje moţnosti, jak se chránit před vznikem násilí - dokáţe řešit různé situace vzniklé z důvodu agresivity a násilí či mimořádné situace - zaujímá odmítavý postoj k domácímu násilí, šikaně či jinému agresivnímu chování - rozpozná různé druhy deliktů a hledá účinná opatření - zdůvodňuje význam přípravy člověka na mimořádné situace, hledání moţností prevence nebezpečných událostí - hledá moţnosti správné pomoci kamarádovi či jinému člověku při úrazu, poranění a správné poskytnutí první pomoci - zná a aplikuje první pomoc při úrazech, poranění, pokousání zvířetem či bodnutím hmyzem - zdůvodňuje volby různých forem transportu při ohroţení zdraví a ţivota člověka - vyhledává různé způsoby prevence a pomoci při mimořádných událostech - pozná své moţnosti v přispívání k prevenci násilí a poskytování první pomoci Nebezpečí kolem nás aneb Hledám bezpečí Ţijeme v bezpečí - nebezpečí číhá všude Tv Hv xenofobie, rasismus, domácí násilí, vandalismus, mimořádná událost, evakuace, evakuační zavazadlo, dominanta, dominantní, transport zraněného, letecká záchranná sluţba, horská sluţba, speleologové informační leták výroky-oko za oko, Beseda se členem HS, LZS, speleologem nebo potápěčem ukázka prvků sebeobrany násilí v literatuře Marold Bitva u Lipan Vysockij, Kryl Osobní bezpečí - respektuje pravidla souţití mezi vrstevníky a ve společnosti a tím přispívá k utváření kvalitních mezilidských vztahů - svým chováním a jednáním respektuje u ostatních potřebu jistoty a bezpečí, bojuje účinnými prostředky proti násilí ve škole, rodině, společnosti lidí - analizuje příčiny trestné činnosti mladistvých a dokáţe navrhnout moţnosti ochrany Lidská společnost a násilí Osobní bezpečí aneb Co s chuligány, vandaly a zloději?

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: Rodinná výchova Ročník: 6., 8. Rodina a širší sociální prostředí Žák: porozumí novým pojmům rodina, funkce rodiny, role ženy, role muže, vzájemná tolerance

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období - 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova ke zdraví svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Vkz - 2. stupeň 1 / 5

Vkz - 2. stupeň 1 / 5 chovat se ohleduplně k opačnému pohlaví dodržovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky dodržovat vytvořená pravidla soužití ve třídě projevovat bezpečné chování v sociálním kontaktu s vrstevníky respektovat

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

5.8 Člověk a zdraví. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 Člověk a zdraví. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 Člověk a zdraví 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8.1.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím, které by měli

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 9 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 9 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová témata Předmět: Výchova k občanství Ročník: 9 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Průřezová témata VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů- vlastnictví, pracovní poměr, manželství

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

-osobní a intimní hygiena -volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času -zdraví, zdravý způsob života

-osobní a intimní hygiena -volný čas a podpora zdraví, bezpečné trávení volného času -zdraví, zdravý způsob života Ročník: 6. - rozlišuje užší i širší příbuzenské vztahy - popíše základní funkce rodiny - zná rozdělení rolí v rodině, vysvětlí jejich význam - přiměřeně se chová ke starším lidem a k mladším dětem - projevuje

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina) 397 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 1 1 1 Povinnost (skupina)

Více

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení všech jeho složek

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu.

Objasní účel žákovské samosprávy, definuje a dodržuje naše škola normy školy, vysvětlí význam školního řádu. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby VDO 1 (demokracie ve škole) Výchova k občanství () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Objasní účel žákovské samosprávy, definuje

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

5. 16 Výchova ke zdraví

5. 16 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 16 Výchova ke zdraví Vyučovací předmět zahrnuje velkou část průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a přebírá některá témata z biologie a občanské nauky.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 24. - RODINNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výchova k občanství Rodinná výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 7. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Vzdělávací oblast předmětu - na účinné

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km.

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590. Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. , T. G. Masaryka 590 Příloha č. 4 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 97/2014/Km. 1 Integrace obsahů vzdělávacích oborů (oblastí) 1.1 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: PŘÍRODOVĚDA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5401 objevuje a zjišťuje propojenost

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Výchova ke zdraví je seznámit žáky se zákklady zdravého životního stylu a správného sociálního klimatu. Cílem

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 1 Rodinná výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Rodinná výchova motivuje

Více

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů

Předmět:: Přírodopis. Savci funkce základních orgánů. Savci - anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů, funkce orgánů Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie živočichů 16 porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika předmětu - 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika předmětu - 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika předmětu - 2. stupeň Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 1 Rodinná výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Rodinná výchova motivuje

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více