Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel , fax , Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus M/004 Školní vzdělávací program vznikl v rámci projektu Pilot S. Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho ministerstvo školství a odborný dohled vykonával Národní ústav odborného vzdělávání.

2 OBSAH : OBSAH :... 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 UČEBNÍ PLÁN ZPŮSOB ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ VÝUKY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PÉČE O TALENTOVANÉ STUDENTY ÚČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK (I JAKO DALŠÍ CIZÍ JAZYK) NĚMECKÝ JAZYK ( I JAKO DALŠÍ CIZÍ JAZYK ) KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE - ANGLIČTINA KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE - NĚMČINA DĚJEPIS ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD EKOLOGIE MATEMATIKA LITERATURA A KULTURA TĚLESNÁ VÝCHOVA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE EKONOMIKA PRÁVNÍ NAUKA ÚČETNICTVÍ TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ NAUKA O POTRAVINÁCH NAUKA O NÁPOJÍCH TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB NAUKA O VÝŽIVĚ ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH HOTELOVÉ SLUŽBY HOTELOVÝ SOFTWARE VOLITELNÉ PŘED MĚTY SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE SPECIÁLNÍ OBSLUHA ODBORNÝ SEMINÁŘ GASTRONOMIE PROJEKT GASTRONOMIE TECHNIKA CESTOVNÍ RUCHU DĚJINY KULTURY ODBORNÝ SEMINÁŘ CESTOVNÍ RUCH PROJEKT - CESTOVNÍ RUCH DOMOV MLÁDĚŽE VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYTVOŘIL AUTORSKÝ KOLEKTIV :

3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zřizovatel: Liberecký kraj Název školního vzdělávacího programu: Hotelnictví a turismus Kód a název obo ru vzdělání: ( M/004) HOTELNICTVÍ A TURISMUS Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma st udia: 4 roky, denní studium Obsah ŠVP: (se stránkováním) 1. Charakteristika vzdělávacího programu - Identifikační údaje - Profil absolventa - Charakteristika školního vzdělávacího programu - Učební plán - Rozvoj klíčových kompetencí a začleňování klíčových témat - Materiální zajištění výuky - Spolupráce se sociálními partnery - Péče o talentované a problematické žáky 2. Učební osnovy 3. Domov mládeže 4. Volnočasové aktivity Jméno ředitele: Mgr. Otakar Špetlík Kontakty pro komunikaci se školou: - Mgr. Dana Votrubcová - tel.: fax: web: Platnost školního vzdělávacího programu: od , počínaje 1.ročníkem 2

4 1 PROFIL ABSOLVENTA M/004 HOTELNICTVÍ A TURISMUS Od 2. ročníku studia si žáci volí mezi 2 orientacemi : - gastronomie - cestovní ruch Popis uplatnění absolventa v praxi o Pracovník v oblasti hotelového průmyslu. o Pracovník v oblasti služeb cestovního ruchu. o Pracovník činnosti obchodně podnikatelské. o Odborný pracovník provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení v různých funkcích managementu, ve všech organizačně právních formách podnikání v této oblasti. 1.1 Specifikace dle orientace - gastronomie Hotel: 1) pracovník hotelové recepce 2) pracovník hotelového provozu 3) hospodářský správce ubytovacího zařízení a stravovacího zařízení 4) kvalifikovaný pracovník gastronomie 1.2 Specifikace dle orientace - cestovní ruch Cestovní kancelář: 1) pracovník cestovní kanceláře 2) pracovník cestovní agentury 3) průvodce Městský (obecní), případně i krajský úřad: 1) pracovník odboru cestovního ruchu Informační centrum města (obce): 1) pracovník informačního centra Sdružení měst a obcí (apod. r egionální organizace): 1) pracovník sekce zaměřené na cestovní ruch 2) pracovník rozvojové agentury manažer projektů zaměřených na cest.ruch Vzd ělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující odborné, občanské a klíčové kompetence: 3

5 1.3 Odborné kompetence Absolvent oboru: Umí profesionálně vystupovat a chovat se společensky, využívá kultivovaného slovního projevu. Je schopen vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy. Řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti. Má odpovídající jazykové znalosti (v běžné komunikaci, čtení a psaní běžných textů). Umí pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi. Zná funkci a umí využívat technické a technologického vybavení gastronomických provozoven, orientuje se v sortimentu potravin a nápojů, dodržuje správně technologické normy a technologické postupy, využívá ekonomických informací, zná a aplikuje ve své práci nástroje obchodně podnikatelské činnosti. V praxi si ověří zajišťování organizačních, provozních a administrativních záležitostí a jejich koordinaci. Využívá ekonomických informací, zná i aplikuje nástroje obchodně podnikatelské činnosti. Byl veden k samostatnému zajišťování odborných účetních agend z různých oblastí účetnictví, v praxi si ověřil přípravu i kontrolu účetních dokladů. Dovede si organizovat účelně práci i pracoviště, umí využívat na potřebné úrovni prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovních činnostech, pracuje s informacemi a informačními zdroji. Byl veden k efektivnímu hospodaření se svěřenými finančními prostředky, s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami, a to i s ohledem na životní prostředí. Byl veden ke kontrole bezpečnosti a hygieny práce ve svěřeném útvaru Specifické výsledky vzdělávání - orientace gastronomie Absolvent: Umí jednat s kooperujícími útvary a s tržními partnery. Dokáže uplatňovat zásady zdravé výživy v gastronomické praxi. V praxi si ověřil organizační i ekonomické zajištění, přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí. Orientuje se v cizích kuchyních a v zážitkové gastronomii, dokáže pružně reagovat na nové trendy v oboru. Ovládá techniku odbytu, systémy a způsoby obsluhy, Dokáže organizovat a koordinovat činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu a sestavovat nabídkové listy. Umí spoluvytvářet obchodní strategie určeného úseku stravovacího i ubytovacího zařízení Specifické výsledky vzdělávání - orientace cestovní ruch Absolvent: Byl veden k samostatné přípravě, organizování, k finančnímu i technickému zajišťování zájezdů a průvodcovské činnosti. Byl veden ke kreativnímu myšlení a zvládání obchodních dovedností. 4

6 Orientuje se v marketingu cestovního ruchu. Má základní znalosti psychologie. Má dobré zeměpisné znalosti o České republice a dokáže se pružně seznámit se specifiky daného regionu. Má znalosti zeměpisu cestovního ruchu celého světa a dokáže se pružně seznámit se specifiky oblasti, na kterou je daná cestovní kancelář zaměřená Má dobré znalosti zájmových činností (vysokohorská turistika, cykloturistika, další outdoorové aktivity atp.) Orientuje se v organizačně-institucionálním uspořádání cestovního ruchu v ČR, EU a významných destinacích světa. Orientuje se ve formách spolupráce v rámci principu partnerství na místní a regionální úrovni při vytváření nabídky služeb cestovního ruchu. Délka a forma vzdělávání 4 roky denní studium Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou Podmínky pro přijetí ke vzdělávání splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: Maturitní zkouška; dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. 5

7 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1 PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o studium! Přijímací zkoušky mají tyto části: 1. výsledky testů dosažené v rámci celostátního testování žáků 9. tříd na ZŠ (ti, kteří se tohoto testování neúčastnili, budou otestováni v rámci přijímacích zkoušek na naší škole testy stejné obtížnosti!). 2. pohovor uchazeče zčásti vedený na běžná konverzační témata v anglickém nebo německém jazyce. Komise zjišťuje komunikativnost, jednání a vystupování uchazeče a také s uchazečem prodiskutuje a následně ohodnotí Výstupní hodnocení žáka ze ZŠ. 3. hodnocení prospěchu ze ZŠ (výroční vysvědčení 8. ročník, pololetní vysvědčení 9. ročník) 2.2 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST Dle platných učebních dokumentů MŠMT ČR pro studijní obor M/004 Hotelnictví a turismus mohou být ke studiu přijati pouze uchazeči, kteří splní zdravotní kritéria pro vydání zdravotního průkazu a v případě přijetí ke studiu si následně osvojí znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví podle par. 20 zák. č.258/2000 Sb., v platném znění. Dále se pak se u nich nesmí vyskytovat: závažnější poruchy funkcí nosného a pohybového aparátu, tj. zejména páteře, dolních a horních končetin chronická a alergická onemocnění závažnějšího charakteru kůže rukou a obličeje, dýchacích orgánů, srdce a velkých tepen záchvatové stavy nervové choroby provázené poruchami pohybových funkcí a koordinací vysoká přecitlivělost na chemická a mechanická dráždidla (saponáty aj.) poruchy čichu, chuti a sluchu značné sklony k obezitě 2.3 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška Maturitní zkouška má podle školského zákona od školního roku 2007/2008 dvě části, společnou a profilovou. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. 6

8 Společná část maturitní zkoušky. Skládá se ze tří zkoušek. Aby žák vykonal společnou část, musí úspěšně složit všechny tři zkoušky. Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Všichni maturanti vykonají ve společné části tyto zkoušky: a) z českého jazyka b) z cizího jazyka c) volitelnou zkoušku z : 1) matematiky 2) společenskovědního základu Profilová část maturitní zkoušky. Rovněž profilová část obsahuje tři povinné zkoušky, které žák musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až 4 zkoušky nepovinné. Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia. Na rozdíl od společné části stanovuje jejich obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy. Maturanti vykonají profilovou část maturitní zkoušky v této předpokládané struktuře: a) ústní zkouška z ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví) b) ústní zkouška z odborných předmětů (gastronomie, hotelnictví, cestovní ruch) c) praktická maturitní zkouška ve formě obhajoby písemné práce před maturitní komisí (vypracována na základě akce zájezd, banket, konané v rámci předmětu odborný seminář) Konkrétní podobu profilové části maturitní zkoušky určí škola v průběhu školního roku 2006/

9 2.4 CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Školní vzdělávací program oboru Hotelnictví a turismus se uskutečňuje podle rámcového vzdělávacího programu, což jsou státem stanovené a schválené pedagogické dokumenty, které vymezují závazné požadavky na vzdělávání v jednotlivých stupních a oborech vzdělání, tzn. zejména výsledky vzdělávání, kterých má žák v závěru studia dosáhnout, obsah vzdělávání, základní podmínky realizace vzdělávání. Jsou závazným dokumentem pro všechny školy poskytující střední odborné vzdělávání, které jsou povinny jej respektovat a rozpracovat do svých školních vzdělávacích programů. Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání usilují o vytvoření pluralitního vzdělávacího prostředí a podporu pedagogické autonomie škol, a proto vymezují pouze výsledné kvality osobnosti žáka (výsledky vzdělávání) a nezbytné prostředky pro vytvoření těchto kvalit, zatímco způsob realizace vymezených požadavků ponechávají na školách. Jsou předpokladem pro lepší uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce a jejich připravenost dále se vzdělávat Cíle školního vzdělávacího programu jsou společné a vyjadřují společenské požadavky na celkový vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Jsou formulovány z pozice školy a jejich pedagogických pracovníků. Vzdělávání směřuje ke zvýšení kvality a účinnosti odborného vzdělávání. Cílem je rozvoji základních myšlenkových operací žáků, jejich paměti a schopnosti koncentrace, osvojení si poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Dále směřuje k vyšší adaptabilitě žáků na nové podmínky, k jejich schopnosti tvořivě do těchto podmínek zasahovat a k zodpovědnému, cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu žáků k týmové i samostatné práci. Žáky vedeme k porozumění vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami. V příznivém klimatu školy, která je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi, se žák učí žít s ostatními, umět s nimi spolupracovat a být schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. Neopomenutelným cílem vzdělávání na naší škole je směrovat žáky k tomu, aby respektovali život a jeho trvání jako nejvyšší hodnotu, k vytváření úcty k živé i neživé přírodě, k ochraně a zlepšování přírodního a ostatního životního prostředí a k chápání globálních problémů světa.vedeme žáky k slušnému a odpovědného chování k tomu, aby se ve vztahu k jiným lidem oprostili od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti. Důraz je kladen zejména na rozvoj: komunikativních dovedností personální a interpersonální dovednosti jazykového vzdělávání dovedností řešit problémové situace dovedností využívat informačních technologií odborných dovedností 8

10 Základní struktura školního vzdělávacího programu SPOLUPRÁCE S PARTNERY EFEKTIVNÍ UČENÍ (umožňuje efektivní profesionální a promyšlená práce učitele) KLIMA ŠKOLY (utvářeno orientací na žáka, škola vytváří zázemí, které rozvíjí žákovu tvořivost a současně podporuje jeho profesní zaměření, umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele) Metody, postupy výuky odpovídají potřebám a zkušenostem jednotlivých pedagogů, zařazení jednotlivých metod je blíže konkretizováno až na úrovni vyučovacích předmětů. Metodické postupy jsou a budou dále vyhodnocovány z hlediska efektivity a vzdělávacích podmínek a následně modifikovány na základě zkušeností vyučujících. Učitelé se dle možností zaměřují na orientace k autodidaktickým metodám, tj. učit žáky technikám samostatného učení a práce, k problémovému učení, k týmové práci a kooperaci. Více se učitelé zaměřují na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování, jde zejména o diskuse a metody činnostně zaměřené na praktické práce žáků. Důraz je kladen na motivační činitele, zařazení her, soutěží, simulačních a situačních metod a řešení konfliktů, zařazení veřejné prezentace práce žáků, uplatňování projektové metody výuky, tzv. otevřeného vyučování, které vede k aktivitám nadpředmětového charakteru. 9

11 Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Žák si po druhém ročníku volí specializaci na gastronomii nebo cestovní ruch. V prvním ročníku žáci absolvují sportovní výcvikový lyžařský kurz. Do druhého ročníku je zařazen ekologicko - psychologický kurz, který probíhá pod odborným vedením pracovníků střediska ekologické výchovy. Odborná praxe je rozložena do všech ročníků studia, viz tabulka přehledu využití týdnů ve školním roce a probíhá v období květen - září. V kompetenci ředitele školy je stanovit, jaká část odborné praxe se uskuteční o hlavních prázdninách. Organizace praxe směřuje nejužšímu sepětí s potřebami hotelu, restaurace a zařízení cestovního ruchu a je realizována v reálných pracovních podmínkách ve spolupráci se sociálními partnery v regionu. Škola vybírá odpovídající tématické okruhy a dbá, aby praxe probíhala v souladu s těmito okruhy v následujících zařízeních : hotely restaurace lázeňská zařízení památkové objekty cestovní kanceláře a průvodcovská činnost informační centra, odbory cestovního ruchu a rozvojové agentury příprava veletrhů, výstav, kongresů, apod. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz ( lyžařský) Ekologicko - psychologický kurz Odborná praxe (- z toho o hlavních prázdninách) Maturitní zkouška (3) 5 (3) 5 (3) 4 (0) Časová rezerva Celkem týdnů

12 Lyžařský kurz Ekologicko- psychologický kurz Předávání maturitních vysvědčení Hodnocení žáků. Důraz je kladen zejména motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení, ve větší míře je uplatňováno sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu k žákům a následné pomoci a spolupráci pedagogů se žáky směřující k jejich odstranění.toto pojetí se nejvíce projevuje v odborném semináři.velmi důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky. Způsoby hodnocení spočívá v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému a procentuálního vyjádření. Přesná pravidla hodnocení jsou uvedena v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, jako dodatek školního řádu č.3. Specifickou způsob hodnocení je užíván u praktického vyučování, zvláště pak u praktického vyučování probíhajícího v reálných pracovních podmínkách. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dodatek školního řádu č.3) Výsledky vzdělávání žáků na škole se hodnotí s použitím klasifikace. Hodnocení vychází z platných učebních dokumentů pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Obchodní akademie (63-41-M/004) a Hotelnictví a turismus (65-42-M/004) a školou vydaných učebních plánů a osnov předmětů pro tyto obory. 11

13 Hodnocení průběžné formou průběžné klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků žáka v průběhu klasifikačního období v jednotlivých vyučovacích předmětech. Podklady pro hodnocení získáváme především těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka soustavným sledováním výkonů žáka, jeho aktivity, iniciativnosti a jeho připravenosti na vyučování ověřováním jeho vědomostí, dovedností a návyků různými druhy zkoušení (ústní, písemné, praktické, pohybové) a didaktickými testy Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zhodnotí klady i nedostatky jeho projevů, výkonů, prací, písemností a výtvorů. S výsledkem klasifikace seznámí žáka po ústním zkoušení ihned po jeho skončení, po písemném zkoušení a testech bez zbytečného odkladu, zpravidla nejpozději do 2 týdnů tj.10 pracovních dnů. Celkové hodnocení žáka v jednotlivých povinných i nepovinných vyučovacích předmětech se uskutečňuje formou klasifikace na konci prvního a druhého pololetí stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 - nedostatečný Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 12

14 Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace za první pololetí byla ukončena nejpozději do 2 měsíců po skončení prvního pololetí. Není - li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Vzhledem k tomu, že učivo příslušného vyučovacího předmětu ve druhém pololetí navazuje na učivo v prvním pololetí, je nezbytné, aby žák, který úspěšně ukončí klasifikaci tohoto předmětu až ve druhém pololetí, zvládl také učivo pololetí prvního Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Není - li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. V případě méně než 70% účasti žáka ve vyučování za celé klasifikační období (tj. k datu ukončení klasifikace) v jednotlivých vyučovacích předmětech se zpravidla koná 13

15 doklasifikační zkouška formou komisionální zkoušky. Ta zahrnuje učivo za celé klasifikační období. Klasifikačním obdobím je pololetí. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadaným na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. Obecné zásady individuálního vzdělávacího plánu: Není nezbytná pravidelná docházka do vyučování, absence ve vyučování není evidována v třídní knize, není třeba ji omlouvat Ukončení klasifikace vždy nejpozději v řádném termínu ukončení klasifikace té které třídy Povinností žáka je dohodnout si termíny a formu zkoušení (písemná, ústní před třídou, komisionální) s vyučujícími všech předmětů ve spolupráci s třídním učitelem Praxi odbornou a učební je nezbytné absolvovat v plném rozsahu a ve všech ročnících. Je však možné ji konat v individuelně dohodnutém termínu Případné problémy (změny termínů zkoušení, praxí aj.) je třeba řešit bezodkladně s vyučujícími dotyčných předmětů a informovat o nich průběžně třídního učitele. Chování žáka se hodnotí stupni hodnocení: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Stupeň 1 (velmi dobré) Žák dodržuje školní řád včetně jeho dodatků a pravidla slušného chování, jednání 14

16 a vystupování ve škole i na veřejnosti. Má kladný vztah ke škole i třídě. Dopouští se pouze méně závažných přestupků proti školnímu řádu. Stupeň 2 (uspokojivé) Žák se dopustil závažnějšího přestupku proti školnímu řádu (více hodin neomluvené absence, nevhodné chování vůči učitelům, zaměstnancům školy nebo jiným osobám při vyučování, praktickém vyučování nebo v souvislosti s ním, opakované kouření v areálu školy, podvádění apod.), zpravidla mu již předtím bylo uděleno další kázeňské opatření (důtka třídního učitele, důtka ředitele), nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků (pozdní příchody do vyučování a jednotlivých hodin, nevhodné oblečení a úprava zevnějšku, neplnění úkolů zadaných učitelem apod.). Žák je však přístupný výchovnému působení a zpravidla se snaží své chyby napravit. Stupeň 3 (neuspokojivé) Žák se dopustí velmi závažného přestupku proti školnímu řádu - např. několik dnů neomluvené absence; zvláště hrubý slovní nebo úmyslný fyzický útok vůči jinému žákovi a pracovníkům školy vč. domova mládeže a školní jídelny; opakované slovní nebo úmyslné fyzické útoky vůči jinému žákovi a pracovníkům školy vč. domova mládeže a školní jídelny; jednání vůči spolužákovi, které lze klasifikovat jako šikanování ve smyslu čl. 1 Metodického pokynu ministra školství č.j / ; prokázaná krádež ve škole, na akci organizované školou vč. praxí, na domově mládeže; nošení, distribuce a zneužívání návykových látek ve škole, domově mládeže a akcích organizovaných školou ve smyslu Metodického pokynu ministra školství č.j / 96-22; opakované požívání alkoholických nápojů ve škole, domově mládeže a akcích organizovaných školou aj. velmi závažné přestupky. Zpravidla mu již předtím bylo uděleno další kázeňské opatření (důtka třídního učitele, důtka ředitele), případně i podmíněné vyloučení ze studia. Žák je málo přístupný výchovnému působení a zpravidla se ani nesnaží své chyby napravit. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a) Specifikace stupňů celkového hodnocení podle vyhl. č.13/ 2005 Sb., o středním vzdělávání.., 3: Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikován v žádném povinném předmětu stupněm horším než 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50. Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5- nedostatečný. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5- nedostatečný Zpracoval Otakar Špetlík, ředitel školy 15

17 3 UČEBNÍ PLÁN HOTELNICTVÍ A TURISMUS - Pilot S - škol. rok 2006/2007 PŘEDMĚT ROČNÍK hodiny A - a) povinné vyučovací předměty Český jazyk CEJ První cizí jazyk ANJ/NEJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Druhy cizí jazyk ANJ/NEJ 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12(12) Konverzace v cizím jazyce KCJ 2(2) 2(2) Dějepis DEJ 2 2 Základy společenských věd ZSV Zákl. přírodních věd ZPV 2 2 Ekologie EKL 1 1 Matematika MAT 2(1) 2(1) 3(1) 2(1) 9(4) Literatura a kultura LAK Tělesná výchova TEV 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8(8) Inform. a kom. technologie ICT 2(2) 2(2) 4(4) Hotelový software HSW 2(2) 2(2) Písemná komunikace PEK 1(1) 1(1) 2(2) 4(4) Efektivní komunikace EFK 2(2) 2(2) Ekonomika EKO Právo PRA 2 2 Účetnictví UCE 3(1) 2(1) 5(3) Technologie přípravy 11(7) pokrmů TPP 6(4) 5(3) Nauka o potravinách NAP 1 1 Nauka o nápojích NAN 1 1 Technika obsluhy a služeb TOS 3(2) 3(2) 6 Nauka o výživě NAV 3 3 Zeměpis cest. ruchu ZCR Cestovní ruch CER 2 2 Hotelové služby HOS Praxe odborná b) volitelné předměty Speciální technologie SPT 2(2) 2(2) Speciální obsluha SPO 2(2) 2(2) Odborný seminář - gastro OSE/G 2 2 Projekt - gastronomie PRO/G 4 4 Technika cest. ruchu TCR 2 2 Dějiny kultury DEK

18 Odborný seminář -CR OSE/CR 2 2 Projekt - cest. ruch PRO/CR 4 4 Celkem POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Český jazyk ( CEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. V prvním a čtvrtém ročníku je hodinová dotace předmětu Český jazyk posílena. První cizí jazyk ( ANJ, NEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Žáci si volí buď Anglický jazyk nebo Německý jazyk. Další cizí jazyk (ANJ, NEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Žáci si volí druhý jazyk buď Německý jazyk nebo Anglický jazyk tak, aby byl různý od prvního cizího jazyka. Konverzace v cizím jazyce ( KCJ A/N ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání. Předmět je úzce propojen s výukou prvního cizího jazyka. Významně k rozvoji komunikativních dovedností v daném jazyce a znalosti odborné terminologie. Dějepis ( DEJ ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP. Pro orientaci cestovní ruch je rozšířeno toto vzdělávání ve 3.o předmět Dějiny kultury. Základy společenských věd ( ZSV ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání z RVP a část vzdělávacího obsahu oboru Vzdělávání pro zdraví. Základy přírodních věd ( ZPV ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání z RVP, u fyziky je použita vzdělávací varianta C, u chemie varianta B a biologické a ekologické vzdělávání. Ve druhém ročníku doplňuje vzdělávání předmět Ekologie. Ekologie ( EKL ) Předmět doplňuje vzdělávání v oblasti Přírodovědné vzdělávání. Praktické ověření dovedností probíhá na týdenním ekologickém kurzu ve středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově Matematika ( MAT ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání z RVP. Ve 3. ročníku je hodinová dotace posílena. Literatura a kultura ( LAK ) Vzdělávání v tomto předmětu významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství vede i k celkovému přehledu o české a světové literatuře, k poznání a pochopení textu. Vychází ze vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Tělesná výchova ( TEV ) Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví z RVP.Klade si za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost. Vede k utváření postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Informační a komunikační technologie ( ICT ) 17

19 Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a komunikovat pomocí Internetu. Předmět se v rámci mezipředmětových vztahů dotýká všech předmětů, nejužší vazbu má na předměty Hotelový software a Písemná a elektronická komunikace. Vychází ze vzdělávací oblasti vzdělávání v Informačních a komunikačních technologiích. Hotelový software ( HSW ) Předmět poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k ovládání typického programového vybavení v hotelových, restauračních a lázeňských provozech a provozních softwarů účetního programového vybavení. Mezipředmětovými vztahy úzce souvisí se vzdělávání v Informačních a komunikačních technologiích, v RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Hotelnictví. Písemná a elektronická komunikace ( PEK ) Předmět poskytuje žákům získání potřebné dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a dovednost vyhotovit na počítači vybrané druhy písemností v normalizované úpravě. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Komunikace ve službách. Efektivní komunikace ( EFK ) Předmět poskytuje žákům dovednosti důležité v profesní komunikaci, ovládat psychologické aspekty komunikace a společenskou etiketu. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Komunikace ve službách. Ekonomika ( EKO ) Předmět vede žáky k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, uplatňovat při posuzování podnikových činností kritérium efektivnosti, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomika a podnikání. Právní nauka ( PRA ) Předmět poskytuje žákům přehled o právním řádu a k získání primárního právního vědomí. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomika a podnikání. Účetnictví ( UCE ) Předmět poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických informací a efektivní hospodaření s finančními prostředky. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Ekonomika a podnikání. Technologie přípravy pokrmů Předmět seznámí žáky s technologickými postupy přípravy pokrmů a nápojů, základními druhy strojů a zařízení, připraví žáky na získání dovedností v řízení výrobního střediska a hygienickými požadavky na provoz společného stravování. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Gastronomie. Výuka 4 hodin ze 6 v prvním ročníku a 3 z 5 ve druhém ročníku probíhá ve 2 odděleních třídy formou cvičení. Nauka o nápojích Předmět poskytuje žákům znalosti týkající se druhů způsobů výroby, ošetřování a servisu studených a teplých alkoholických a nealkoholických nápojů. V RVP je zařazen v oblasti oboru vzdělávání Gastronomie. Nauka o potravinách Předmět poskytuje žákům znalosti týkající se způsobů výroby potravinářských surovin, včetně zpracování polotovarů. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Gastronomie. Technika obsluhy a služeb ( TOS ) Předmět poskytuje žákům znalosti a potřebné dovednosti týkající se odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních a poskytuje základní poznatky tykající se vybavení odbytových středisek, způsobech obsluhy a organizace práce v odbytových střediscích. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Gastronomie. Výuka 2 hodin ze 3 v prvním i druhém ročníku probíhá ve 2 odděleních třídy formou cvičení. 18

20 Nauka o výživě ( NAV ) Předmět poskytuje žákům ucelenou představu o zdravém životním stylu, o racionální výživě a zásadách hygieny. Žáci pak mohou uplatnit získané základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu ve svém jednání a rozhodování. Jeho obsah prolíná třemi obsahovými okruhy vzdělávání uvedených v RVP přírodovědným, vzděláváním pro zdraví a odborně gastronomickým. Zeměpis cestovního ruchu ( ZCR ) Předmět vede k rozvíjení schopností pochopit vazby lidské společnosti a přírodní sféry, rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro pochopení geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí rozvoje cestovního ruchu. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Cestovní ruch. Cestovní ruch ( CER ) Předmět poskytuje žákům v ucelené podobě výklad zaměřený na vývoj cestovního ruchu, jeho postavení v současném světovém hospodářství a na udržitelný rozvoj cestovního ruchu, na organizační a řídící strukturu. V RVP je zařazen v oblasti vzdělávání Cestovní ruch. Hotelové služby ( HOS ) Předmět poskytuje žákům ekonomické poznatky o hotelových zařízeních, seznamuje je s řízením a organizací hotelového provozu a jiných ubytovacích zařízení. V RVP je zařazen v oblasti oboru vzdělávání Hotelnictví. Praxe Odborná praxe je jako řízená praxe (termíny, žáci, náplň, docházkový list, hodnocení žáka, zpráva o praxi aj.) rozložena do všech ročníků studia, navazuje na výuku v odborných předmětech a cvičeních a probíhá částečně v období školních prázdnin (viz tabulka přehledu využití týdnů ve školním roce), na pracovištích fyzických a právnických osob - sociálních partnerů školy, v České republice i v zahraničí. Je realizována v reálných pracovních podmínkách na základě Smlouvy o praktickém vyučování žáků (podle 65, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., - Školský zákon a ve znění 12, vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání) včetně odměny za produktivní práci žáka. Volitelné předměty Žáci si po 2. ročníku volí jednu ze dvou orientací, gastronomie nebo cestovní ruch. Orientace na gastronomii má ve 3. ročníku 2 hodiny předmětu Speciální technologie a 2 hodiny předmět Speciální obsluha. Ve 4. ročníku 4 hodiny předmětu Projekt /gastronomie a 2 hodiny předmětu Odborný seminář. Orientace na cestovní ruch má ve třetím ročníku 2 hodiny předmětu Technika cestovního ruchu a 2 hodiny předmětu Dějiny kultury. Ve 4.ročníku pak 4 hodiny předmětu Projekt / Cestovní ruch a 2 hodiny předmětu Odborný seminář. Speciální technologie ( SPT ) Předmět vytváří široký základ odborného provozně ekonomického vzdělání v gastronomickém výrobním středisku (cvičná kuchyně), rozšiřuje žákům znalosti a především dovednosti a návyky ve speciálních technologických postupech přípravy pokrmů a nápojů. V RVP rozšiřuje vědomosti z okruhu vzdělávání Gastronomie. Výuka všech hodin je dělená. 19

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ-ČÍŠNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT V DOPRAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT V DOPRAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT V DOPRAVĚ 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Revoluční 92, Krnov, 794

Více

Zborovská 519 Alešova 1723

Zborovská 519 Alešova 1723 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Zborovská 519 Alešova 1723 Schválila dne 29. srpna 2011 Ing. Milena Lednejová, ředitelka 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

39-41-L/01 AUTOTRONIK

39-41-L/01 AUTOTRONIK Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 AUTOTRONIK Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Zřizovatel : Pardubický kraj Název RVP: Autotronik Název ŠVP: Autotronik

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Podnikání KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 64 41 L/51 PODNIKÁNÍ Délka a forma studia:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více