Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace"

Transkript

1 Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace

2 Plynová chromatografie separace organických látek s bodem varu do 400 C není vhodná k separaci biomakromolekul detekce produktů enzymových reakcí

3 nosný plyn: inertní plyn helium, argon, dusík, vodík kolony: nejčastěji kapilární tloušťka vrstvy - 0,1 až 2,5 µm vliv teploty na průběh GC a. při 45 C b. při 145 C c. od 30 C do 180 C

4 ADSORBENTY v GC aktivní uhlí, grafitizované uhlí - dělení plynů a lehkých uhlovodíků silikagel - dělení anorganických plynů a nízkovroucích kapalin molekulová síta (krystalické hlinitokřemičitany) - dělení plynů a lehčích uhlovodíků porézní polymery (vinylbenzenové kopolymery), komerčně tzv. Porapaky dělení nízkomolekulárních uhlovodíků,anorganických plynů, alkoholů, esterů a ketonů KAPALNÉ STACIONÁRNÍ FÁZE v GC Carbowaxy (polyethylenglykoly) Ucony (polypropylenglykoly) - polární stacionární fáze, s rostoucí Mr klesá polarita Polyestery (např. polyethylenglykoladipáty, polypropylenglykoladipáty, polyethylenglykolsukcináty) - polární stacionární fáze Silikonové stacionární fáze (polysiloxany) - často používané, široký rozsah polarity

5 WCOT - tenký film na vnitřní straně membrány SCOT - vrstva nosiče se zakotvenou kapalinou PLOT - tenká vrstva adsorbentu Klouda P.: Moderní analytické metody, Pvel Klouda, Ostrava 2003

6 Detektory a) tepelně vodivostní detektor, TCD - univerzální, nedestruktivní, středně citlivý všechny látky lišící se tepelnou vodivostí od nosného plynu b) plamenový ionizační detektor, FID - selektivní, destruktivní velmi citlivý, uhlovodíky zapalování + elektrody - vzduch vodík c) detektor elektronového záchytu, ECD - selektivní, nedestruktivní, středně citlivý, halogenderiváty (pesticidy) a nitroderiváty eluát + anoda d) hmotnostní spektrometr, MS - vysoce specifický, destruktivní, velmi citlivý Ni eluát zářič katoda

7 Kapalinová chromatografie A. sloupcová B. na tenké vrstvě A. nízkotlaká B. střednětlaká (FPLC) C. vysokotlaká (HPLC) D. UPLC Instrumentace zásobník mobilní fáze pumpa mísič gradientu dávkovač kolona detektor vyhodnocování zapisovač sběrač frakcí

8 1. QuadTec UV/Vis detector 2. SV5-4 select valve 3. BioLogic Maximizer mixer 4. AVR9-8 switching valves 5. BioLogic Maximizer buffer blending systém 6. ph monitor 7. F40 workstation 8. BioFrac fraction collector 9. AVR 7-3 sample inject valve 10. UNO Q1 column 11. BioLogic rack 12. BioLogic DuoFlow software 13. USB bitbus communicator 14. Dell controller

9

10 Mobilní fáze požadavky na mobilní fázi: vhodné složení čistota odvzdušnění zahřátím vakuové odsátí ultrazvuk inertní plyn (Ar, He)

11 Čerpadla Tlak: gravitace, spojené nádoby pneumatická čerpadla peristaltická čerpadla pístová čerpadla 100 MPa 14503,8 Psi 1000 Bar 986,923 Atm 1019,716 kg/cm mm Hg UPLC tlak ~100 MPa složitější pístová čerpadla HPLC tlak ~40 MPa složitější pístová čerpadla FPLC tlak až 25 MPa peristaltická nebo pístová čerpadla nízkotlaká chromatografie tlak menší než 0,1 MPa peristaltická čerpadla gravitační tok

12 pneumatické čerpadlo výhody: nevýhoda: jednoduchá a levná konstrukce může docházet k rozpuštění plynu v kapalině nízký tlak 0,1 8 ml/min peristaltické čerpadlo výhody: nevýhoda: jednoduchá konstrukce možnost pracovat sterilně nedochází ke styku MF s kovem nízký tlak 0,1 8 ml/min tlakové rázy

13 pístové čerpadlo dvojpístové čerpadlo dva ventily sací, výtlačný výhody: nevýhoda: malý vnitřní objem dávkovače vyšší pracovní tlak tlakové rázy Tlumení tlakových pulsů zařazení dalšího čerpadla pracujícího v opačné fázi možnost použití více čerpacích hlav s koordinovaným sáním a výtlakem často se používají čerpadla s programovaným pohybem pístu

14

15 pístové čerpadlo dvojpístové čerpadlo dva ventily sací, výtlačný výhody: nevýhoda: malý vnitřní objem dávkovače vyšší pracovní tlak tlakové rázy Tlumení tlakových pulsů zařazení dalšího čerpadla pracujícího v opačné fázi možnost použití více čerpacích hlav s koordinovaným sáním a výtlakem často se používají čerpadla s programovaným pohybem pístu

16

17 Gradientový mixér gradient skokový spojitý lineární konvexní konkávní vodivost vodivost vodivost vodivost 0 0 V [ml] 0 0 V [ml] 0 0 V [ml] 0 0 V [ml] možno kombinovat obecně: nejdříve lineární

18 gradientové mixery!!! u gradientu ph smíchat 2 pufry není lineární závislost!!!

19 Dávkovače přímo na kolonu = pipeta, stříkačka pomocí pumpy nástřikový ventil

20 analytické preparativní Kolony připravené komerční materiál inertní, nereaguje se složkami vzorku (skleněné, kovové, plastové) nerozpustný v H 2 O pórovitý minimální nespecifická sorpce pevnost, vhodný tvar částic chemicky a mechanicky stabilní levný Nosič celulosa + její deriváty polyakrylamid agarosa dextrany silikagely

21 objem kolony rozměry vazebná kapacita kolik mg proteinu se naváže na ml kolony velikost částic maximální tlak a průtok chemická stabilita ph stabilita teplotní stabilita skladovací podmínky

22 Chromatografické metody pro separaci proteinů Ion exchange Reverse phase / Size exclusion Affinity hydrophobic interaction

23 HPLC vysokotlaká chromatografie (high pressure) vysokorychlostní chromatografie (high performance) velmi drahá chromatografie (high-priced) 1 kovový plášť 2 porézní kovová frita 3 stacionární fáze 4 převlečný ochranný kroužek 5 koncová hlavice 6 vstup pro kapiláru se šroubem

24 Silikagely nejrozšířenější polární sorbent široké komerční využití lze připravit ve velmi čisté formě velký specifický povrch (100 až 150 m 2 /g) velký objemem pórů (0,7 ml/g) střední průměr pórů je asi 8-15 nm nejčastější velikost náplně 3, 5 a 10 µm

25 Chemicky vázané nepolární stacionární fáze vhodné pro separaci nasycených a nenasycených sloučenin

26 UPLC technologie "Hybrid (Silicon-Carbon) Particle Technology"

27 UPLC kolony

28 UPLC x HPLC kratší doba analýzy = vyšší průchodnost vzorků (vyšší produktivita) snížení nákladů (menší spotřeba HPLC rozpouštědel) zvýšení separační účinnosti snížení meze detekce - zvýšení citlivosti více kvalitativních informací

29

30 Detektory monitoruje složení eluátu, zaznamenává ho graficky - chromatogram detektor musí poskytovat odezvu dostatečně rychle detektor může být univerzální nebo selektivní univerzální detektor reaguje na vlastnosti systému jako celku (refraktometrický) selektivní detektor reaguje na určitou selektivní vlastnost analytu (fluorescenční) detektor může být destruktivní (AAS, AES) nebo nedestruktivní (UV/VIS) detektory lze vhodně kombinovat (vícenásobná detekce) detektor by měl mít co nejmenší vnitřní objem

31 Charekteristiky detektoru vysokofrekvenční šum (krátkodobý) náhlá změna signálu nízkofrekvenční šum (dlouhodobý) chvění kolem nulové linie (baseline) posun nulové (základní) linie (drift) kontinuální stoupání nebo klesání baseline detekční limit nejmenší pás (pík), který může být ještě považován za pás S/N 3 limit kvantifikace nejmenší pás, jehož plocha může být změřena s požadovanou přesností S/N 10 šum (N) S drift 0 0 reprodukovatelnost odezvy detektoru směrodatná odchylka odezvy na stále stejnou koncentraci analytu při opakovaném měření linearita odezvy detektoru oblast koncentrací, kdy je odezva přímo úměrná koncentraci analytu odezva ještě použitelná oblast předávkování lineární oblast R = citlivost detektoru C 0 0 koncentrace analytu

32 UV/Vis detekce pevná vlnová délka - standardní monochromatický spektrofotometr, vlnová délka se mění otočením hranolu nebo mřížky, v daném okamžiku pouze jedna vlnová délka, deuteriová lampa měnitelná vlnová délka kontinuální sledování celého spektra UV i Vis: a) několik standardních spektrofotometrů za sebou b) DAD - Diode Array detektor simultánní měření celé oblasti, data okamžitě, možnost tvorby 3D chromatogramu

33 Fluorescenční detektor velice citlivý selektivní detektor použitelný pouze pro látky přímo floreskující nebo fluoreskující po derivatizaci mobilní fáze nesmí obsahovat zhášeč fluorescence zdroj excitace prochází průtokovou celou do fotodetektoru, měříme vlnovou délku emitovaného světla ve směru kolmém k paprsku primárního záření citlivost 10-9 až g/ml Využití fluorescenční detekce DNA/RNA fluoreskující látky drogy, hormony, vitamíny,

34 Refraktometr měření indexu lomu diferencíální porovnání analytu a rozpouštědla nelze použít při gradientové eluci spolehlivý, málo ovlivnitelný průtokem mobilní fáze použitelný na téměř všechna rozpouštědla málo citlivý k nečistotám a vzduchovým bublinám citlivý na teplotu mění se index lomu + termostat +/- 0,001 C citlivost detektoru je až o tři řády nižší než UV/Vis drahý výchylkový refraktometr

35 Konduktometr měření vodivosti jednoduchý, neselektivní a universální ionexová chromatografie při analýzách v průběhu zpracování vody Ampérometrický detektor nejobvyklejší druh elektrochemického detektoru měření limitních proudů velmi citlivý

36 Odpařovací light-scattering detector (ELSD) nespecifický kompatibilní s gradientem teplotně nezávislý

37 Hmotnostní spektrometr spojení MS s HPLC HPLC separace se provádí za vysokých tlaků, MS měření v hlubokém vakuu nutný převodník

38 Dynamický rozptyl světla - DLS měření rozložení velikosti částic na principu dynamického rozptylu světla výkyvy jsou výsledkem Brownova pohybu částic a jsou úměrné difusi a velikosti částic Stokes-Einstein R H = kt 6πηD D difusní koeficient R H poloměr k - Boltzmannova konstanta T teplota η viskozita rozpouštědla

39 DLS

40 Statický rozptyl světla - SLS Tato metoda na rozdíl od DLS neměří výkyvy intenzity rozptýleného světla v čase, ale využívá průměrnou intenzitu rozptýleného světla v určitém časovém úseku. Zimm-Rayleigh KC R θ 1 M + 2A C P = 2 θ R θ - Rayleigh poměr rozptýleného světla k náhodnému světlu C - koncentrace M - molekulová hmotnost P - úhlová závislost rozptylu světla částicí K - optická konstanta A 2 virální koeficient

41 Použití A 2 k predikci stability A 2 koreluje s rozpustností vzorku

42 Viskozimetr viskozita je nepřímo úměrná hustotě molekuly v roztoku 1. Konformace sbalení molekuly vysoká hustota malá viskozita menší hydrodynamický objem při stejné molekulové hmotnosti 2. Větvení větvení vyšší hustota a menší viskozita víc kompaktní, vyšší hustota nižší viskozita 3. Délka řetězce zvyšující se délka klesající hustota, stoupající viskozita

43 Použití více detektorů zároveň detektory mají rozdílnou odezvu

44 Derivatizace zvýšení citlivosti nebo umožnění detekce vůbec zvýšení rozlišení nebo umožnění separace vůbec zamezení nežádoucí sorpce látek na koloně Požadavky na deriváty chemické individuum stabilní reakce kvantitativní rychlá selektivní bez vedlejších produktů za mírných reakčních podmínek (ph, teplota) činidlo musí být dobře separovatelné od svých produktů na koloně jiné fyzikálně-chemické vlastnosti

45

46 Derivatizační činidla 5-N,N -dimethylaminonaftalen-1-sulfonylchlorid (Dns-Cl) ninhydrin enacylbromid naftacylbromid acylchloridy reakce s fenyisothiokyanátem 2,4-dinitrofenylhydrazin(DNPH) p-nitrobenzylhydroxylamin (NBHA) O OH 2 + OH COOH R CH NH 2 O Ruhemannuv purpur O O N + + R CHO CO 2 ONH 4 O

47 Chromatografický proces K dělení dochází v separační koloně, která obsahuje stacionární fázi (sorbent) a mobilní fázi (eluent). Rozdílné analyty (dělené látky) mají rozdílnou afinitu ke stacionární fázi. Rozdílné analyty podléhají různé distribuci (rozdělování) mezi mobilní a stacionární fází. Rozdílné analyty jsou rozdílně zadržovány a rozdílně zpožďovány (retardovány).

48 Vznik elučního pásu (píku) kolona příčina: thermodynamická porušování a ustanovování rovnováhy kinetická všechny ostatní děje (průtok MF, difuse ) Teoretické patro KOLONA teoretické patro počet teoretických pater výška teoretického patra V N = 5,55. w H=L/N r 0,5 2 Vr = 16. w 2

49 Difusní teorie K celkovému výškovému ekvivalentu teoretického patra přispívá: 1. difuse molekul mezi mobilní a stacionární fází - přenos hmot H velikost částic náplně kolony velké molekulová hmotnost vysoká malé nízká průtok 2. difuse molekul podél kolony malé molekuly difundují rychleji než velké H malé molekuly velké molekuly průtok

50 3. vířivá difuse závisí na velikosti a homogenitě náplně kolony H nehomogenní homogenní průtok

51 čím je větší molekulová hmotnost, tím nižší je optimální průtok čím menší jsou částice náplně, tím ostřejší jsou píky

52 Dělení více látek R 1,2 = Vr Vr 2 1 0,5. 2 b1 ( w b + w )

53 R s <1- nedokonalá separace, R s = 1- u sebe, R s >1- dobrá separace

54 Co ovlivňuje rozlišení? faktor selektivity R 1,2 = F selektivity. F kapacity. F účinnosti lze ovlivnit: - změnou stacionární fáze, - změnou mobilní fáze, - současnou změnou obou fází, - změnou rychlosti toku mobilní fáze faktor kapacity - hodnota retence separované složky k = K D. V s /V m faktor účinnosti - ~N lze ovlivnit: - množstvím stacionární fáze v koloně, - změnou stacionární nebo mobilní fáze - změnou teploty kolony lze ovlivnit: - délkou kolony, - rychlostí průtoku mobilní fáze, - velikostí částic sorbentu, - teplotou, viskozitou mobilní i stacionární fáze apod.

55 Symetrie píku A s = B A w T f = 2 0,05 f Faktor asymetrie A s míra souměrnosti chromatografického píku, určuje se v 10% výšky. Tailing faktor T f obdobná veličina jako faktor asymetrie používaná ve farmaceutické analýze. Určuje se v 5% výšky píku. T f >1 pro píky asymetrické v sestupné části ( tailing píky) T f <1 pro píky asymetrické ve vzestupné části ( fronting píky)

56 S Distribuční koeficient c K D = cm c s rovnovážná koncentrace látky ve stacionární fázi c M rovnovážná koncentrace látky ve mobilní fázi

57 vzorek je rozpuštěn v prostředí o vyšší iontové síle než mobilní fáze špatná rozpustnost v mobilní fázi kanálky ve stacionární fázi sedlá náplň kolony nespecifické interakce silná retence vzorku přetížení kolony snížit nástřik poškozená kolona nečistoty v koloně nerozdělené píky kanálky v koloně nečistoty na koloně nástřik ve dvou podílech

58 1. MANUÁLNÍ Vyhodnocování chromatogramu stříhání a vážení co nejmenší chyba co největší chromatogram (chyba 2 %) planimetrie plocha pásu je úměrná obrysu (chyba 4 %) čtvercová síť plocha plných čtverců + odhad zbytku (chyba 3 %) 2. INTEGRÁTORY (integrační software) Peak RT(min) Height Area W1/

59 Pufry ~ směsi slabých kyselin a jejich solí nebo směsi slabých bazí a jejich solí ~ ph pufru se po přidání silné kyseliny nebo zásady mění jen málo pro slabou kyselinu platí: ph 1 pk log A c pro slabou zásadu platí: ph pk 1 pk log c W B +

60 Jak vypočítat ph pufru??? Přídavek silné kyseliny do pufru (A - + HA) + A + H3 O HA + H2O Přídavek silné zásady do pufru (A - + HA) HA + OH A - + H2O Hendersonova-Hasselbalchova rovnice ph = pk A [ A ] + log [ HA ]

61 0,1 M pufr

62 Výpocet ph slabé kyseliny Jaké je ph 0,1 M CH 3 COOH (K A =1, )? ph 1 pk A log c ph = ½ (4,74) - ½ (-1) = 2,37 + 0,5 ph = 2,87 ph = 2,88 (změřené)

63 Příklady: Jaké je ph roztoku, který je připraven z 250 ml 1 M kys. octové a z 250 ml 1,6 M octanu sodného? Hodnota K A kyseliny octové je 1, ph = pk + A pk A [ báze] [ kyseliny] = log1,8.10 = 0,25.1,6 0,5 = [ báze] log [ kyselina ] = 0,25.1 0,5 5 4,74 0,8 mol/l = = 0,5 mol/l ph = 4,74 + 0,8 log 0,5 = 4,94

64 Jaký poměr mravenčanu sodného a kyseliny mravenčí je nutný pro přípravu pufru o ph 3,85? Hodnota K A pro kyselinu mravenčí je 1, ph = pk + A [ báze] log [ kyselina ] pk A = log1, = 3,74 3,85 = 3,74 + log [ báze] [ kyseliny] [ báze] [ kyseliny] = 1,3

65 Vaším úkolem je připravit 200 ml 0,2 M fosfátový pufr o ph 7,0. Máte k dispozici 0,2 M NaH 2 PO 4 (pk A 7,2) a 0,2 M Na 2 HPO 4 (pk A 12,4). Jaké objemy jednotlivých složek musíte smíchat?

66 Příklady pufrů Nejpoužívanější pufry: acetátový, fosfátový, citrátový, Tris (tris(hydroxymethyl)methylamin) Název ph rozsah pk A (25 o C) Acetátový 3,8-5,8 4,76 MES 5,5-6,7 6,10 fosfátový 5,7-8,0 7,20 Bis-Tris 5,8-7,2 6,50 PIPES 6,1-7,5 6,76 MOPS 6,5-7,9 7,20 TES 6,8-8,2 7,40 HEPES 6,8-8,2 7,48 Trizma 7,0-9,0 8,06 TEA 7,3-8,3 7,80 EPPS 7,3-8,7 8,00 Tricine 7,4-8,8 8,05 Gly-Gly 7,5-8,9 8,20 Tris/HCl 7,5-9,0 8,06 Bicine 7,6-9,0 8,26 CHES 8,6-10,0 9,49

67 Britton-Robinsonův pufr ph 2 až ph 12 Složení: 0,04 M H 3 BO 3 0,04 M H 3 PO 4 0,04 M CH 3 COOH 1:1:1 na požadované ph upraveno pomocí NaOH A 420 nm 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Britton-Robinson McIlvain fosfátový pufr Tris/HCl ph

Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace

Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace Plynová chromatografie separace organických látek s bodem varu do 400 C není vhodná k separaci biomakromolekul detekce produktů enzymových reakcí

Více

Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace

Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace Chromatografické metody základní rozdělení a instrumentace PŘEHLED CHROMATOGRAFICKÝCH TECHNIK ============================================================== Mobilní Stacionární Chromatografická technika

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti CHROMATOGRAFIE Chromatografie co je to? : široká škála fyzikálních metod pro analýzu nebo separaci komplexních směsí proč je to super?

Více

Chromatografické metody

Chromatografické metody Chromatografické metody Irina Nikolova, Mgr. Oddělení ochrany čistoty ovzduší Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 18, 400 11 Ústí nad Labem tel: +420 472706050 fax: +420 472706024

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku

Více

Aplikační rozsah chromatografie

Aplikační rozsah chromatografie Chromatografické metody II. Aplikační rozsah chromatografie Chromatografie Kapalinová chromatografie rozdělení Nízkotlaká (atmosferický tlak) LPC Střednětlaká (4 Mpa) FPLC Vysokotlaká (40 Mpa) HPLC Ultravysokotlaká

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie)

Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Repetitorium chemie IX (2016) (teorie a praxe chromatografie) Chromatografie Podstatou je rozdělování složek směsi dávkovaného vzorku mezi dvěma fázemi Stacionární fáze je nepohyblivá (silikagel, celulóza,

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY

ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY ANALYTICKÉ METODY STOPOVÉ ANALÝZY Požadavky na analytické metody: - robustnost (spolehlivost) - citlivost - selektivita stanovení - možnost automatizace Klasická chemická roztoková analýza většinou nevyhovuje

Více

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze

Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí, kvantitativní NMR spektroskopie a využití NMR spektroskopie ve forenzní analýze Analýza směsí a kvantitativní NMR NMR spektrum čisté látky je lineární kombinací spekter jejích jednotlivých

Více

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza

EXTRAKČNÍ METODY. Studijní materiál. 1. Obecná charakteristika extrakce. 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE. 3. Alkalická hydrolýza Studijní materiál EXTRAKČNÍ METODY 1. Obecná charakteristika extrakce 2. Extrakce kapalina/kapalina LLE 3. Alkalická hydrolýza 4. Soxhletova extrakce 5. Extrakce za zvýšené teploty a tlaku PLE, ASE, PSE

Více

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou

Více

Aplikace elektromigračních technik

Aplikace elektromigračních technik Aplikace elektromigračních technik Capillary electrophoresis D.L.Barker High Performance Capillary electrophoresis M.G. Khaledi Analysis and detection by capillary electrophoresis M.L.Marina (ed.) Electrophoresis

Více

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1 Mobilní fáze 1 VLIV CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK NA ELUČNÍ CHARAKTERISTIKY SEPAROVANÝCH LÁTEK - SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE Složení mobilní fáze má vliv na eluční charakteristiky : účinnost kolony; kapacitní poměr;

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 9 Adsorpční chromatografie: Chromatografie v normálním módu Tento chromatografický mód je vysvětlen na silikagelu jako nejdůležitějším

Více

Hydrofobní chromatografie

Hydrofobní chromatografie Hydrofobní chromatografie Hydrofobicita proteinu insulin malwmrllpl lallalwgpd paaafvnqhl cgshlvealy lvcgergffy tpktrreaed lqvgqvelgg gpgagslqpl alegslqkrg iveqcctsic slyqlenycn vliv soli na protein Stacionární

Více

NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC

NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC NÁPLŇOVÉ KOLONY PRO GC DÉLKA: 0,6-10 m VNITŘNÍ PRŮMĚR: 2,0-5,0 mm MATERIÁL: sklo, ocel, měď, nikl STACIONÁRNÍ FÁZE: h min = A + B / u + C u a) ADSORBENTY b) ABSORBENTY - inertní nosič (Chromosorb, Carbopack,

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 8 Detektory Úvodní informace Detektor musí být schopen zaregistrovat okamžik průchodu analytu vystupujícího z kolony. Musí

Více

Chromatografie. Petr Breinek

Chromatografie. Petr Breinek Chromatografie Petr Breinek Chromatografie-I 2012 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální dělení složek analyzované směsi mezi dvěma fázemi. Pohyblivá fáze (mobilní), eluent Nepohyblivá

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení

STANOVENÍ AMINOKYSELINOVÉHO SLOŽENÍ BÍLKOVIN. Postup stanovení aminokyselinového složení STANVENÍ AMINKYSELINVÉH SLŽENÍ BÍLKVIN Důvody pro stanovení AK složení určení nutriční hodnoty potraviny, suroviny (esenciální vs. neesenciální AK) charakterizace určité bílkovinné frakce nebo konkrétní

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016

Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 Sylabus přednášek z analytické chemie I. v letním semestru 2015/2016 1. Základní pojmy Úkoly ACH, základní dělení (kvantitativní, kvalitativní, distribuční a strukturní, speciační) Vzorek, analyt, matrice

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Problémy u kapalinové chromatografie

Problémy u kapalinové chromatografie Problémy u kapalinové chromatografie Troubleshooting 1 Problémy v HPLC Většinu problémů, které se vyskytují při separaci látek na chromatografické koloně můžeme vyčíst již zpouhého průběhu základní linie,

Více

Plynová chromatografie

Plynová chromatografie Základní přednáška Doc.RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. RNDr. Radomír Čabala, Dr. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie GC - Definice fyzikálně-chemická metoda separace směsi

Více

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN ETHIDIUM BROMID fluorescenční barva interkalační činidlo do gelu do pufru barvení po elfu Vizualizace DNA SYBR GREEN Barvení proteinů Coommassie Brilliant Blue Coomassie Blue x barvení stříbrem Porovnání

Více

Separace chirálních látek. Zuzana Bosáková

Separace chirálních látek. Zuzana Bosáková Separace chirálních látek Zuzana Bosáková Enantiomery opticky aktivní R-enantiomer S-enantiomer nechirální prostředí chirální prostředí živé organismy - chirální environmentální prostředí (proteiny L-aminokyselin)

Více

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou

Více

Kapalinová chromatografie - LC

Kapalinová chromatografie - LC Kapalinová chromatografie - LC Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvě nestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 6 - Gradientové systémy V případě separace složitých vzorků musí být složení mobilní fáze v průběhu analýzy měněno. Změna složení

Více

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ Kurz praktické NMR spektroskopie 10. - 12. říjen 2011, Praha ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY NMR ROZTOKŮ A KAPALIN Jana Svobodová Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Bruker 600 Avance III PŘÍSTROJOVÉ

Více

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu

Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu Příloha 2. Návod pro laboratorní úlohu VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 42 224 353 185; jana.hajslova@vscht.cz Analýza

Více

STANOVENÍ TĚKAVÝCH HALOGENOVÝCH UHLOVODÍKŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S DETEKCÍ NA PRINCIPU ELEKTRONOVÉHO ZÁCHYTU (GC/ECD)

STANOVENÍ TĚKAVÝCH HALOGENOVÝCH UHLOVODÍKŮ VE VODNÉM PROSTŘEDÍ METODOU PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE S DETEKCÍ NA PRINCIPU ELEKTRONOVÉHO ZÁCHYTU (GC/ECD) Organické kontaminanty Pracovní úkol 1. Určete složení neznámého vzorku. 2. Pro přípravu vzorku k analýze použijte 2 různé postupy pro extrakci. 3. Separujte a identifikujte jejich jednotlivé analyty.

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU C METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu C v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN Jakub Hraníček Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2 E-mail:

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

Gelová permeační chromatografie

Gelová permeační chromatografie Gelová permeační chromatografie (Gel Permeation Chromatography - GPC) - separační a čisticí metoda - umožňuje separaci skupin sloučenin s podobnou molekulovou hmotností (frakcionace) - analyty jsou po

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC)

ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC) ULTRA PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UPLC) ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (UHPC) Pokroky v moderních separačních metodách, 2012 Eva Háková CHARAKTERISTIKA UPLC Nová, velmi účinná separační

Více

Metodika 3: uvedení systému Jasco LC 2000 do provozu

Metodika 3: uvedení systému Jasco LC 2000 do provozu Metodika 3: uvedení systému Jasco LC 2000 do provozu (HPLC High Performance Liquid Chromatography) 7 8 4 9 10 1 2 5 11 3 6 12 Popis sestavy: 1) Refraktometrický detektor RI 2000, 2) detektor diodového

Více

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun

Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Kontinuální měření emisí Ing. Petr Braun Způsob provádění Emise jako předmět měření Pro účely zákona o ovzduší č. 201/2012

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MASTNÝCH KYSELIN V OLEJÍCH A TUCÍCH METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro kvantitativní a kvalitativní určení složení směsi methylesterů

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE Optical Emission Spectrometry (OES) ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE (AES) (c) -2010 OES je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních e - z vyšších energetických

Více

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou

Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Stanovení cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce kapilární elektroforézou Úkol Stanovte obsah cholesterolu ve vaječném žloutku a mléce pomocí kapilární elektroforézy. Teoretická část Cholesterol je steroidní

Více

KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ČERPADLA

KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ČERPADLA KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE ČERPADLA Čerpadla kapalin patří mezi první technická díla lidského rodu. Už několik tisíc let je používáme pro čerpání závlahové vody. A i dnes je většina z nich založena na změně

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 4 - Nástřik vzorku Dávkovače vzorků/injektory Dávkování vzorků je jednou z klíčových záležitostí v HPLC. Ani nejlepší kolona

Více

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd

Experimentální postupy. Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Experimentální postupy Půda Fyzikální vlastnosti půd Chemické vlastnosti půd Půda definice, složení Půda je heterogenní, vícefázový, polydisperzní, oživělý systém, vyznačující se určitými vlastnostmi fyzikálními,

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

Příprava vzorků. Přehled produktů. ::: Clear Solutions in Sample Preparation

Příprava vzorků. Přehled produktů. ::: Clear Solutions in Sample Preparation Příprava vzorků Přehled produktů ::: Clear Solutions in Sample Preparation Multiwave 3000 Unikátně multifunkční Multiwave 3000 je modulární systém pro přípravu vzorků v mikrovlnném poli. Kompatibilita

Více

HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ

HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv HYDROGENAČNÍ RAFINACE MINERÁLNÍCH OLEJŮ Laboratorní cvičení ÚVOD Při výrobě

Více

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Obr. 1. Struktura glukosaminu. 3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou

Více

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor Nový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ Ruční rentgenový analyzátor NITON XL3t GOLDD+ je nejnovější model od Thermo Fisher Scientific. Navazuje na úspěšný model NITON XL3t GOLDD. Díky špičkovým technologiím

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 7. Důvody pro stanovení vody v potravinách. Obsah vody v potravinách a potravinových surovinách

Základy analýzy potravin Přednáška 7. Důvody pro stanovení vody v potravinách. Obsah vody v potravinách a potravinových surovinách VODA Důvody pro stanovení vody v potravinách technologická a hygienická jakost (údržnost, konzistence) ekonomická hlediska vyjádření obsahu jiných složek v sušině vzorku Obsah vody v potravinách a potravinových

Více

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) spektroskopie (AAS) r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru tomová absorpční r. 1802 Wolaston pozoroval absorpční čáry ve slunečním spektru r. 1953 Walsh sestrojil první analytický atomový absorpční spektrometr díky vysoké selektivitě se tato metoda stala v praxi

Více

Principy chromatografie v analýze potravin

Principy chromatografie v analýze potravin Principy chromatografie v analýze potravin živočišného původu p Ivana Borkovcová Ústav hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno, borkovcovai@vfu.cz Úvod, základní pojmy chromatografické systémy dělení

Více

Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii Josef Cvačka, 24.11.2010 2010 Detekce v HPLC základní pojmy Detektor Detektor je zařízení, které monitoruje změny složení mobilní fáze měřením fyzikálních

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ELEKTROMIGRAČNÍ METODY ELEKTROFORÉZA K čemu to je? kritérium čistoty preparátu stanovení molekulové hmotnosti makromolekul stanovení izoelektrického

Více

Trendy v moderní HPLC

Trendy v moderní HPLC Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové

Více

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory Optické vlákna patří k nejmodernějším přenosovým médiím. Jejich vysoká přenosová kapacita a nízký útlum jsou hlavní výhody, které je staví před

Více

Pentachlorfenol (PCP)

Pentachlorfenol (PCP) Zpracováno podle Raclavská, H. Kuchařová, J. Plachá, D.: Podklady k provádění Protokolu o PRTR Přehled metod a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím

Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení vodní páry v odpadních plynech proudících potrubím Semestrální projekt

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - HPLC

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - HPLC VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - HPLC 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Univerzita Palackého v Olomouci sídlo zadavatele:

Více

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (c) David MILDE 2003-2010 Metody anorganické MS ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, GD-MS spojení doutnavého výboje s MS, SIMS hmotnostní

Více

Radioimunologická analýza

Radioimunologická analýza Radioimunologická analýza Reakce antigenu (nefyziologické látky kterou stanovujeme, AG) v biologickém materiálu s protilátkou (antibody, AB), kterou vytváří organismus. AB + AG AB-AG Imunochemická specifita

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ

METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ METODY CHARAKTERIZACE POLOVODIVÝCH TERMOELEKTRICKÝCH MATERIÁLŮ J. KAŠPAROVÁ, Č. DRAŠAR Fakulta chemicko - technologická, Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice, CZ, e-mail:jana.kasparova@upce.cz

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny)

Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) Průtokové metody (Kontinuální měření v proudu kapaliny) 1. Přímé měření: analyzovaná kapalina většinou odvětvena + vhodný detektor 2. Kapalinová chromatografie (HPLC) Stanovení po předchozí separaci 3.

Více

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY

TVRDOST, VODIVOST A ph MINERÁLNÍ VODY TRDOST, ODIOST A ph MINERÁLNÍ ODY A) STANOENÍ TRDOSTI MINERÁLNÍCH OD Prinip: Tvrdost, resp. elková tvrdost vody, je způsobena obsahem solí alkalikýh zemin vápník, hořčík, stronium a barium. Stronium a

Více

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli)

Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC. FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Přednáška 3 Chromatografie polymerů III.: IC+LC CC+LC LC FFF-Field flow fractionation (Frakcionace tokem v silovém poli) Studijní opora pro studenty registrované v akademickém roce 2013/2014 na předmět:

Více

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH. Retinoidy (vitamin A) A, E a D v nezmýdelnitelném podílu, K se rozkládá

VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH. Retinoidy (vitamin A) A, E a D v nezmýdelnitelném podílu, K se rozkládá VITAMÍNY ZPUSTNÉ V TUCÍCH A, E a D v nezmýdelnitelném podílu, K se rozkládá etinoidy (vitamin A) Účinná forma vitaminu A: retinol (all trans-), neoretinal ( 13-cis, trans-), retinal H 3 C = CH2 H = HCH

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - ZEARALENON 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení zearalenonu v krmivech. 1 Zearalenon (ZON) je charakterizován

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY

ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY ODSTRAŇOVÁNÍ LÉČIV MEMBRÁNOVÝMI PROCESY Petr Mikulášek Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství petr.mikulasek@upce.cz O B S A H Úvod - obecný

Více

Optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin v reálných systémech. Bc. Lenka Hasoňová

Optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin v reálných systémech. Bc. Lenka Hasoňová Optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin v reálných systémech Bc. Lenka Hasoňová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací metody stanovení volných

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZADAVATEL Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Sídlem Heyrovského nám. 2, 16206, Praha 6 IČ: 61389013 Jednající: RNDr.

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 7 Vlastnosti solventů (rozpouštědel) Přehled organických rozpouštědel Tabulka níže shrnuje velký počet solventů v pořadí stoupající

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

Elektrická dvojvrstva

Elektrická dvojvrstva 1 Elektrická dvojvrstva o povrchový náboj (především hydrofobních) částic vyrovnáván ekvivalentním množstvím opačně nabitých iontů (protiiontů) o náboj koloidní částice + obal protiiontů = tzv. elektrická

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více