A' _ MASARYKOVY PROJEVY A EI ZA VÁLKY I MASARYKOVY PROJEVY A RECI ZA VÁLKY I / STANISLAV MINAÍK, SMÍCHOV .^^"^^ c S^sdkládáme eskoslovenské veejnosti" name="description"> A' _ MASARYKOVY PROJEVY A EI ZA VÁLKY I MASARYKOVY PROJEVY A RECI ZA VÁLKY I / STANISLAV MINAÍK, SMÍCHOV .^^"^^ c S^sdkládáme eskoslovenské veejnosti">

^ ;< tn. s, A, ''Aí'':'.:!'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "^ ;< tn. s, A, ''Aí'':'.:!'"

Transkript

1 ... --Jí.4'

2 ^ ;< tn s, A, ''Aí'':'.:!'

3

4 /'.v..\" '.. '>A' _

5 MASARYKOVY PROJEVY A EI ZA VÁLKY I

6

7 MASARYKOVY PROJEVY A RECI ZA VÁLKY I / STANISLAV MINAÍK, SMÍCHOV

8 .^^"^^ c

9 S^sdkládáme eskoslovenské veejnosti nkolik významných poliíických projev presidenta republiky T. G. Masaryka, pednesených v dob jeho innosti v Rusku v lét roku Z nich eskoslovenská veejnost nejen pozná, jak pesn a hluboce odvodoval Masaryk svj boj proti Rakousko- Uhersku, ale pochopí také, ze za takovýmto vdcem a uitelem šli Cechoslováci s nadšením, láskou a obtavostí, jež naplnily obdivem celý svt. Šli nejen z vlasteneckého nadšení, v citovém rozechvní, ale šli z hlubokého pesvdení a s jasným pochopením, jak situace svého národa v dané historické chvíli, tak i povinnosti, vyplývající z této situace pro každého opravdového echoslováka. Nemohlo býti pochybnosti a váhání : Masaryk vyložil, pouil a pesvdil. Projevy Masarykovy obsahují také etné cenné pokyny programového rázu pro další politiku eskoslovenské republiky jak vnitní, tak vnjší. Zvlášt významné jsou dnes projevy Masarykovy o pomru esko-polském. Znovu dokazují, kolik zde s naší strany bylo dobré vle a pochopení pro opravdové zájmy polského národa. Za hranicemi, v Rusku, Poláci s velikou radostí rozšiovali tyto projevy Masarykovy a vidli v jeho propagaci myšlenky polské samostatnosti velmi cennou podporu svých snah, zejména pro tábor spojenecký a vro demokratickou veejnost svtovou. Projevy otiskujeme ve znní, uveejnném v echcrslováku'* a v Slovenských Hlasech'', tiskových orgánech Odboky pro Rusko eskoslovenské Národní

10 Rady; oba listy vycházely týdn, Slov. Hlasy" za finanní podpory Slovenské Ligy v Americe. Odboka byla od kvtna 1917 a je dosud vdím orgánem eskoslovenského hnutí na Rasi a prof T. G. Masaryk byl za svého pobytu v Rusku jejím pedsedou. Smíchov, 10. bezna 1919, P. Maxa.

11 Problém malých národ a válka. (chaslovák. ro. III. íslo 99. z 3.(16). ervna 1917.) V elmi je rozšíen názor, že malé nárcdy nemohou, ba že nemají býti samostatnými; nestaí si prý hospodásky, nejsou s to bránit se vojensky a ani kulturn nedovedou jíti samostatn. Historie uí, že vývojem vznikají státy a národy veliké, malé politické a národní jednotky chtj nechtj podrobují se velikým. Je to v zájmu lovenstva i malých národ samých. Tento názor o roli malých národ je zejména rozšíen v zemích velikých; drží ho liberálové, obzvlášt ekonomití, ale také sociální demckraté-m a r x i s t é, žádající vtší hospodáské jednotky, Také se uvádí argument jakoby humanitní, že lovenstvo spje ke svtové jednot. Tyto dni na p. etli jsme sta Ivanova-Razumnika (JI,'Ljio Hapo^a 9. ^la^) v tomto duchu; Srbm pohlceným Rakousko-Uherskem(He>iaiJioc-6Li ^x^okc míím^b' v Srbsku, byli by dokonce sjednoceni;»malinké«státy jsou pouze doasným buferem mezi srážkami svtových imperií. Docela tak argumentují pangermanisté; tmi je dokázáno, že malí národové vbec nemají práva na existenci, jen velicí a ovšem nejvtší Nmci. Nebudu se proti tmto názorm pouštt do filosofických úvah; podívejme se na fakty, fakty statistické a historické.

12 v Evrop je 27 suverenných stát, poííáme-li totiž Nmecko a Rakcusko-Uhersko za stát jeden; je stát 52 (resp. 54), poítáme-ii jednotlivé nmecké státy a Uhersko vedle Rakouska. Nechci rozhodovat, jestli v tomto pípad se má také poítat Nmecko a Rakousko- Uhersko. 2 tchtc 27 (52) jsou veliké státy pouze 5: Rusko, Nmecko, Rakcusko-Uhersko, Anglie, Francie; dva jsou prostední: Itálie, Španlsko, ostatek 20 jsou malí. Tch malých opt jscu rzné kategorie: a) A^ndorra, San Marino, Monace, Lichtenstein, Luxemburg, erná Hora, Albánie a ím (papežská stolíce) ; b) Rumunsko, Belgie, Nizozemsko a Švédsko jscu z malých stát nejvtší, kdežto c) Dánsko atd. tvoí stední velikost. Rozumí se, že tato klassiíikace je do znané míry libovolná; velikost se mže odmovat ist kvantitativn, ale také kvalitativn. Pangermanísté upírají Francii název velikého státu, upírají ho i Rusku a proto podle jejich thecrie o vyvolencstí nmeckého národa zstává jim vlastn jediný veliký národ v Evrop Nmci; ostatní jsou menší a malí.a proto nemají práva existence. Nmci jsou ureni vládnout Evropou a svtem. Pangermanísté dokazují svou thesi také historicky. Nuže, jaké jsou fakty historické? Je pravda, byly vytvoeny veliké státy a ty pokusy se as od asu opakovaly; vznikly takto íše Alexandrova, ímská (západní východní) Francká ímskonémecká Španlskc-rakouská Francouzská a Na- 8

13 poleonova. Avšak práv tyto veliké íše se vtšinou brzy rozpadaly. Od XVIIL stol poínajíc vidí se podvojný historický proces; vznikají státy vtší^^ ale vznikají také státy menší a malé. Nmci a Italové sjednotili se z etných malých stát v jednu velikou íši; ovšem, byl to v cbcu pípadech jeden národ, jenž pekonal své stedovké rozdrobení. Vedle vzniku sjednoceného Nmecka a Itálie vznikla ada malých stát z balkánských národ: Srbové, ekové, RumxUni, Bulhai, Albánci. Možno k nim pipojit Sanics; Polska zanikla, ale Finsko se stalo pod Ruskem samostatnjším a také nutno ukázat na rozšíení Švýcarska (1789). Historie tedy nedokazuje, že malí národové a státové zanikají; naopak dokazuje docela zjevn, že malí národové se osamostatují. Vedle toho vznikají také státy vtší a veliké, tak zv. svtové, ale v potu nepatrném. Vznik všech tchto stát, i malých i velikých, nutno v nové dob pipsat uznání národnostního principu; jménu národnosti sjednotily se Nmecko a Itálie, ve jménu národnosti osvobozeni národové balkánští. Podrobnjší rozbor tchotc ve historického zjevu zabýval by se arci i jinými initeli vývoje, zejména tím, že od XIX. století poínajíc v Evrop všude pomrn rychle pibývalo obyvatelstva; pro náš úel staí, co uvedeno. Nynjší válka má pro malé národy veliký, ba rozhodující význam. Spojenci, zejména státníci anglití a francouzští, president Wilscn prohlásili právo malých národ

14 a stát; válka pece vznikla tím, že Rakousko-Uhersko, podporované Nmeckem, se vrhlo na malé Srbsko; N- mecko se vrhlo na malou Belgii. Podle programu Spojenc je úkolem války politicky reorganisovat Evropu na základ národnostním. V Evrop, jak eeno, je 27 stát; národností je mnohem více, alespo 60 70; je divný fakt, že nemáme dosud pesné statistiky národ a že ani správného ísla nemžeme udat. Pi vší významnosti národnostního principu národností problém není ješt pesn zpracován. Fakt, že je národností tém tikrát tolik, kolik je stát, znamená, že vtšina stát je národnostn smíšená. Skuten ist národních stát je velmi málo; Andorra, San Marino, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nizozemsko, Norsko a Švédsko (je ást Laponc), Portugalsko a Španlsko (znaná ást portugalského náeí). Jen tyto docela malé a nkolik stedních stát lze pokládat za ist národní; ostatní státcvé jsou smíšeni, veliké i malé. Pravidlem ve smíšených státech jeden a to panující národ tvoí majoritu, ostatní národové jsou v minorit; jen Rakcusko-Uhersko je unicum politické, tam minority Nmci a Maai panují nad majoritou slovanskou a románskou. Vbec Evropa národnostn poskytuje ti charakteristické ásti a sice pibývá národ smrem od západu k východu. Na západ jsou vtší státy a vtší národové; vedle nich jsou docela zvláštní národnostní úlomky nebo 10

15 zbytky Baskové ve Francii a Španlsku, Keltové v Bretagni, v Skotsku, Walessku a Irsku. Na Východ Je Rusko národnostn velmi pestré; ruské centrum na okraj inách na západ, na Kavkaze a severovýchod má znaný poet menších a malých národ. Mezi Západem a ruským Východem táhne se od samého severu [cd Severního Mysu) na balkánský jih (Mys Matapan) zóna malých a menších národ: Laponci, No~ rové a Dánové s Islandci, Švédové, Finové, Estonci, Lotyši, Litevci, Poláci, Lužiané, echoslováci, Maai, Srbochorvati, Slovinci, Bulhai, Rumuni, Albánci, Turci (celkem 19). Jestli se Malorusové uznají za docela zvláštní národ, pibude o národ více; nkteí jazykczpytcové (i slovanští) rzní Kašuby cd Polák, Slováky od ech, Horní Lužiany od jižních atd. v tom pípad by íslo národ ovšem vzrostlo. V této stedoevropské zón velikost jednotlivých národ je velmi rozmanitá; nejvtší jsou Malorusové a Poláci, stední velikosti Rumuni, Jihoslované, echoslováci, Maai. Politicky nkteí z tchto národ jsou samostatní; máme státy dánský, norský, švédský, srbský, rumunský, bulharský, ecký, albánský, turecký. Uhry jsou tém samostatný, jako Finsko. Nesamostatní jsou Laponci, Estonci, Lotyši, Litevci, Poláci, Slovinci, Lužiané, echoslováci, vtšina Srbcchorvat se ást Rumun, ek, Bulhar. 11

16 Pcliticky ne j akutn jší a nejvtšího významu je úsilí o samostatnost Polák, echoslovák a Jihoslovan; jsou to nárcdové vtší, národové, již byli samostatní, národové se znanou kulturou (zejména echové), národové, kteí by v každém ohledu docela dobe, ekonomicky, politicky i kulturn mohli býti ve svém samostatném stát! Národové ostatní v této zón mají také politické požadavky; ale bu se jedná o jistý druh autonomie v jinanárcdním stát, nebo (Laponci vbec nemají politického úsilí) o spojení s majoritou tvoící samostatný stát. Tato zvláštní zóna národ má v historii Evropy zvláštní a veliký význam, ona je také v této vcjn nebezpená pro mír Evropy a ona tvoí vlastní cíl boje. V ní vznikla vojna. Rakousko a Nmecko napadly malé Srbsko. Nmecký»Drang nach Osten«tlaící se dvojím smrem jedním z Pruska, druhým z Rakouska je trvalým pokusem podmanit si národy stední zóny; práv proto, že jsou menší a slabší a že se pcsud nedovedli trvale spojit. Nmci, Pruskc-Rakousko, jeden národ po druhém snaží še zotroit stará taktika Horatia Césara divide et impera, S druhé strany, z východu, Rusko taktéž postupovalo proti této zón malých národ. Plnjší rozbor problému malých národ zabýval by se ješt mnohými spornými a zajímavými body; o této orientaci musí býti ješt pedvedena jedna otázka. Národnostní princip vyžaduje totiž národní rovno- 12

17 právnost. To znamená, že národní individualita malých národ musí býti uznána vedle individuality národ velikých. Neekám scholastické námitky, že na p. Zyrjané v Rusku nemohou pece žádat samostatnost jako Poláci nebo echové; rozumí se samo sebou, že malí a menší národové hospodásky a vojensky jsou práv slabší; také kulturní instituce (školy atd.) malých národ budou skrovnjší. Avšak pes tyto kvantitativní rozdíly kulturní individualita uvdomlých národ je rovnoprávná. Malí národové jsou» analogií «k tak nazývanému»malému«lovku; je zásluhou socialismu, že vybojoval pro tohoto malého lovka a práv pro nho politickou a již i sociální rovnoprávnost. A stejn bží v mezinárodním práv a politice o uznání»malých«národ. Je proto smutný fakt, že socialisté, demokraté a liberálové nedovedou pochopit demokratický význam principu národnostního, zejména v otázce malých národ: spravedlnost sociální a politická vbec vyžaduje se pro slabé proti silným, pro malé lidi, pro malé národy. Je smutné, že ruští socialisté bez kritiky pijímají pedsudek imperíalistické buržoasie, najm nmecké, pedsudek reakcioná a absolutistv. A že skuten bží jen o politický pedsudek, o politickou povru, myslím i z této skizzy musí býti jasno. A je tudíž také jasno, že spojenci, prohlásivší rovnoprávnost malých národ, opravdu bojují pro demokracii a pokrok. T. G. Masaryk. 13

18 Profesor Masaryk hostem eskoslovácké stelecké brigád y.*) (echoslovák, roc. 3., íslo 107. z 19. srpna (1. záí) 1917.) Jl ijel. Pijel, znlo ze všech úst a radost vyzaovala z oí všech tch, s kterými jsem se setkával toho dne. Pijel již, vyprávli o tom bratí z prvého pluku. Jíž je tu, ujišoval mne horliv jeden z vojín. Ano, pijel, pijel skuten námi všemi tak dlouho toužebn oekávaný a vroucn všemi milovaný náš vdce prof. Masaryk. Pijel za námi, pijel podívati se na eské, svobodné eské vojsko, které s takovou nedokavostí ekalo na jeho píjezd a které zachváceno bylo nesmírnou radostí pi prvých uritých zprávách o pibytí milovaného vdce, echoslovácká stelecká brigáda je rozložena ve dvou vtších vesnicích Ukrajiny. Nádherné okolí, plno zelen a strom, nescházejí ani rybníky a malý potek. Všichni cítíme se jako doma, je nám jakoby sem pevezen byl kousek drahé naší vlasti. Jenom svatý Petr jak se zdá, ne pátelil se ješt s naším revoluním hnutím. Práv tehdy, kdy eské vojsko s takovou nedokavostí ekalo svého hosta, spustil se silný déš, který po celý den ne- ) Oznaení»bngáda«není zcela pesné. Byla tehdy již divise, zvaná I. eskoslovenská stelecká divísc M. J. Husí, jež mla 3 pluky úplné a jeden tvoící se. 14

19 ustával. Masaryk pijel drahcu do msteka P.,**) kde na nádraží pijat byl velitelem brigády, veliteli pluk a estnou stráží. Z nádraží odpravil se do vesnice, kde je ubytován prvý pluk. Déš neustával po celý den i veer. Vojáci vykukovali mokí ze stodol a opakovali:»to bude pkná paráda, tc se Masaryk málo potší!«nicmén na druhý den ráno bylo všem leheji u srdce. Usmálo se slunce a spolu pišel rozkaz odpraviti se na pehlídku. Brigáda rozestavila se na pkn vybraném míst. U vchodu na slavobrán stkvl se nadpis»na zdar!«a vlály ervenobílé i husitské prapory. U stedu byla tribuna, zdobená chvojím a husitskými znaky. Hudba hraje intrády a prcf. Masaryk vjíždí do stedu brigády doprovázen brígádním velitelem pluk. Mamontovem, leny Národní Rady i nkolika místními hosty, mezi nimi hrabtem V. Znjí eské povely, se, prapory sklánjí všecky pluky vzdávají zbraní est vdci revoluního hnutí. Naposled vzdává est i prvá eská dlostelecká baterie. Masaryk se usmívá i objíždí v koáe jednotlivé pluky, oddlení strojních pušek, pionýr, dlostelectva atd. Zdraví se s jednotlivými oddíly, které odpovídají boulivým»na zdar!«pak vojska shromažují se okolo tribuny, kde místo zaujímá prof. Masaryk, pedstavený vojsku velitelem brigády. Masaryk vlídn se usmívá, a když zavládlo ticho, promlouvá k shromáždným v hlavních rysech toto: **) Polonnoje na dráze Kyjev-Woloczyska. Pozn. vydav. 15

20 Bratí! Dkuji Vám í panu plukovníkovi za pivítání. Chci íci jen nkolik slov o tom, co znamená eský voják zde. To slavnostní uvítání, ta paráda, o tom já nevoják nemohu podati úsudek. Toto vaše shromáždní znamená, že eský národ stojí v revoluci proti Rakousku a Habsburské dynastii. Majorita celého svta vyslovila se proti Rakousku a Nmecku, celé lidstvo protestuje proti rakcusko-nmecké politice. Já nechci nic více dosáhnouti než pouze to, aby si byl každý vdom, pro bojuje a vy zde všichni to víte. Rakousko vyhlásilo válku Srbsku. Stát 51 mil. vrhl se na stát 4 a pl mil. z dvodu, že národ srbský je nebezpený rakouskému státu. Bratí Srbové mohli by býti hrdí na to, jak vysoko je Rakousko ocenilo. K Rakousku pipojil se 70 mil. národ nmecký, který spolen s Rakouskem vrhl se na 4 a pl mil. národ srbský. To byl zloin. My známe Rakousko a jeho protislovanskou politiku. Za národem srbským stálo v prvé ad Rusko a postavilo se po bok bratrského Srbska i vyhlásilo válku Nmecku a Rakousku. Na stranu, kde bojovalo se za právo, pipojila se Francie i Anglie. Tak povstala válka Slovanstva proti Germánm, proti n- meckému panovaství a dnes bojuje proti Nmecku celý svt. Jak vyhlásilo Rakousko válku? Bcznásaproti nám. Rakouská vláda neradila se ani s jedním eským poslancem. V tom je zloin, v tom je ta rakouská perfidie. Rakouská vláda znala, že každý eský politik vyslovil by se proti válce se Srbskem. Proti válce vyslovili se v první ad eští vojíni, kteí byli posláni 16

21 D Srbska, li vzdávali se hromadn. Bratí! Vzpomete, v roce 1912 byly naše sympathie na stran Srb a ulhar, My posílali jsme do Srbska celé vagóny poebných vcí, posílali jsme lékae, milosrdné sestry peníze. Vy víte, že rakouská vláda tžce nesla tyto 2ejné projevy, ale tehdy netroufala si proti nám vy-.oupiti. A za krátko potom ml eský voják stílet do bského národa. V tom byla ta nejvtší períidie. Však íští vojáci odpírali poslušnost a celými pluky pecházeli 3 Srbska, Vy bratí, pokraujete v jich píkladu proti akousku a Nmecku. Vy jste eské vojsko, vojsko, 'eré protestuje proti tm bezprávím. Co Rakousko :)mýšlelo a jak pochopilo, co my chceme, toho máte úkaz v tisících obtí, které byly dovleeny do žalá které byly pro svoje prctirakouské sm^ýšlení popra- :vány. tte v novinách, kolik bylo provedeno konskací u eského lidu? eský dlník a eský lovk 2smí dnes projeviti svoje sympathie. Polský poslanec aszynski, který není naklonn naší politice a který 1 s vládou rakouskou ne v takové cposici, prchíásil ve lmovn, že v Rakousku za této války bylo popraveno lidí. To je úžasné, to jsou obti strašné, toto íiznání je veliká brutálncst, na kterou my nesmíme zacmenouli. To vše volá o pom.stu. Dnešní program válcích stran je heslo: :> Mír pro budoucnost. «Ale s nároem nm.eckým. není možný mír, s ním nutno bojovati ž na n ž. A n o, n ž na nž, až dokonce, ož n ení nelidské! Bratí! Ped vámi stojí ne- 17 2

22 pítel, který není sentimentální. Naše povinnost káže nám prcto bojovati až do smrti. My dnes musíme všichni do jednoho státi proti Rakousko-Nšmecku. Rakousko je dnes poprušteno, je istým sluhou Pruska. Rakouská armáda, jak vy sami dobe víte, je promíchána nm.eckou. Stát a dynastie, která vzdá se vojska i politiky, není státem. Proto je Rakousko, Víde, sluhou Berlína. Tím již Rakousko samo donutilo nás k protestu. My takové Rakousko nechceme, nemžeme pijímati a stojím.e zásadn proti nmu, R echy a Uhry spojily se s Rakouskem dobrovoln. Je tedy podle práv a zákona náš národ samostatný. Mli jsme jen spolenou dynastii, nic více. Když císa nmecký potlail husitství, když nárcd byl pokatclitn a Jezuité vtloukali nám náboženství katolické, upadla i naše kultura. Habsburkové konfiskovali nám tehdy tyi ptiny pdy a odevzdávali ji do rukou cizácké eládce, která nemla nic spoleného s eským národem. Pišel rok Ferdinand uznával práva eské koruny. R znamená sliby echm, jejich krví kupují se vítzství v Itálii. eská krev tee za Rakousko i v reku. A co bylo ze všech slib? Habsburkové vyrovnali se s Maary s Maary a ne Uhrami r a vznikl dualismus rakousko-uherský. A toto nebylo nic více než organisování násilí proti nám. Palacký tehdy vyslovil se: Byli jsme ped Rakouskem, budeme i po nm. Od tch dob šel stálý boj konstituní proti Vídni a v 70. roce císa Frant. J, vydal reskript, ve kterém uznal všecka naše 18

23 >ráva a slíbil, že se dá korunovali za eského krále, ^le slibu F, J. I. nedostál. To je in hanebný, nízký, ile vlastní Habsburkm, Habsburkové za dlouhého palování pracovali pouze systémem lži a falše. A my, r roku, ekli jsme konen jasn, že je již dosti ch kompromis a toho strachu ped Rakouskem. Já lám vyznávám se ped vámi, že jsem dlouho myslel, že le dá Rakousko petvoiti v stát zbudovaný na demckraických zásadách. Ale poznal jsem, že poctivosti nedá le oekávati od Rakouska již v roku, kdy byl sem po druhé zvolen do íšské rady. Od té doby také itál jsem již v píkré c posici proti vlád. Stál jsem ' píkré opcsici proti zahraniní politice, kterou Rakousko vedlo, proti organisovanému násilí, proti falši i lži. A když 1914 Rakousko vyhlásilo válku, byli jsme lepipraveni. A když picházely zprávy, že eští vojáci ;dpírají Rakousku povinnost na válených polích, že vzdávají se do zajetí, aniž by kdo díve byl mezi nimi igitoval, když slyšel jsem, jak jednají moji voliové, ehdy ekl jsem sám sob:»i ty musíš vykonati svoji )ovinncst nyní,«a dnes, kdybych byl mladší, stál bych :u mezi vámi jako voják. Ale i já bojuji. Všecko to, co ^y zde dláte, všecky -j^aše úspchy my spracujem.e diplonaticky, vykládáme naše požadavky a pání celému ;vtu. Vte, brati, ti mít i r\ o n ^ 1^1^ gtranpl íde smrt na bojišti je smrt estná, je to smrt lepší než o strádání hladem a žaláování Habsburky, Doufám 3evn, že dcbudete dalších úspch, že vaše ady se 19

24 v krátké dob zmnchanásobí. Ruská vláda po dkazech u Zborcva má k vám dvru a dá nám všeho, co potebujeme. Má k vám dvru vláda, tšíme se dve i vrchního vojevdce. My zvítzíme a proto na shledanou, brati, ve svcbodných echách a svobodném Slovensku. Plukovník Mamontov, velitel brigády, podkoval prof. Masarykovi i v krátké a obsažné ei vybídl všecky k svornosti a slibu, že všichni vrni jsouce starým husitským tradicím, posíleni duchem starých božích bojovník, pijdou za prapory husitskými a strašní nepíteli, praví boží bojovníci 20. století, neustanou díve, dokud vrah nebude pokoen a prapory husitské nezavlají nad osvobozenou eskou vlastí.»pislibte našemu diktátoru, milovanému prof, Masarykovi, že donese í e husitské znaky v svobodnou echii!«hromové»na zdarl«je odpovdí na slova plukovníkova. Celé shromáždní obnažuje hlavy a pje:»kde dcm.ov mj,..«na to pluky a oddíly znova se adí a za zvuk»hej Slované* procházejí slavnostním pochodem ped prof, Masarykem. Po skoneném defilování prof. Masaryk sedá do koáru a ješt jednou objíždí všecky ady, loue se s jednotlivými ástmi. Mává kloboukem, uklání se a hímavé»na zdar!«letí za ním jako vlny rozboueného moe, které nikdo nemže zastaviti. Masaryk i hosté odjíždjí, vojáci vesele se usmívají, jsou šastní, že vidli»tatíka Ma3aryka«. Jsou hrdi, že všecko dobe dopadlo, že Masaryk byl spokojen, když pehlížel 20

25 Drvé eské revoluní vojsko, které vyrostlo z myšlenek, Ueré tu a doma rozséval. A na rozlouenou s ním zaílají pti pochodové písn. Snad ješt uslyší, vždy ioár dosud úpln s oí nezmizel. Snad uslyší jejich 3Íse, jejich srdce, která letí s ním, která patí jemu svobodné echii, V poli, dne 4. /1 5, srpna J. J. Bohuš. 21

26 e c h y a P o 1 s k a, (Beseda s prof. Masarykem.) (echoslovák, ro. 3.. íslo 107, z 19. srpna (1. záí; 1917, JN yní dlí v Kyjev známý uenec a politik, který hned na poátku války uprchl do Paíže, aby tam, volný od bdlé kontroly a terorismu rakouské vlády, bránil práva svého národa proti Vídni, proniknuté prušáctvím až do morku. Mluvíme o profesoru Masarykovi, vdci eských realist. Jeho válené vysthovalectví vyplynulo z týchž dvod, které také nejlepší polské politiky v království Polském pivedly k opuštní vlasti, aby ve vyhnanství, v Petrohrad, Londýn, Paíži, Švýcarsku, ím, pracovali k osvobození a sjednocení Polsky ve shod s dohody. mocnostmi Velký eský vlastenec pochopil tak jako oni, že politické znovuzrození eského státu ve spolku s Nmci bylo by jen chimérou, že v nejlepším pípad byla by to zdánlivá svoboda. Pochopil, že teba jít do dobrovolného vyhnanství, aby v celé plnosti mohl sloužit velikým ideálm svého národa, Nyní Masaryk po delším pobyté ve Francii a v Anglii zdržuje se v Kyjev, aby crganisoval innou úast esko- 22

27 slovenských dívisí v ozbrojeném boji s Nmci a aby pscbil na další vývoj eskoslovenské revoluce, která ješt ne\^'pukla velkým pcžárem, ale tlí stále, znepokojujíc Nmce svým supi avým dýmem vojenské obsírukce. Pobytu prof. Masaryka nad Dnprem využil jeden ze spolupracovník»dzíennika Kijowskiego«, aby z vlastních úst vynikajícího eského politika uslyšel zprávy o snahách eského národa a o jeho pomru k Polákm. A tato rozmluva stala se ním více než obyejné novináské interviev/y, stala se obšírnou zpovdí národní duše ech, Masaryk zaal tím, co mu nejvíce leží na srdci: uznáním rekovncsti polské a eské divise, bojující na ruské front proti Rakousku a Nmcm. Sdlil také dopisovateli, že ve Francii se tvoí eský korpus a že to je další rozvoj té revoluní innosti, která zaala v echách hned po výbuchu války. eské pluky odpíraly poslušnost, anebo se vzdávaly do zajetí Srbm a Rusm. Tato pasivní revoluce byla opravdu lidová a národní. Celý národ eský stál za ní a jeho nejlepší synové, jako Kramá, Kloíá a mnozí jiní, práv za to trpli nebo dosud trpí v žaláích,»pruský pangermanismus«, pravil Masaryk,»pedevším pohltil Rakousko-Uhersko a takové Rakousko»pro forma «my podporovat nemžeme, ba už ani nesmíme. To znamená naše revoluce, to znamená eské vojsko, bojující na bojišti ruském a francouzském. Politika Rakouska vi Slovanm byla vždy nepoctivá 23

28 a nyní je naprosto závislá na pruských vlivech. Tato váika musí konen lidem cievnti oi, musí je pesvdit, že Rakcusko-Uhersko je mrtvola umle udržovaná pi život berlínským uskokem, Rak:usko-Uhersko je tak slabé a neduživé, že bez pcmcci nmecké íše bylo by už dávno rozbito Ruskem. Vždy i Srbové na hlavu porazili rakouské vojsko a jen s pomocí Hindenburg a Mackensen byli zdrceni. Ale práv tato slabost habsburské monarchie dala jí úpln do rukou Prušák. Proto jsem se v této válce pipojil k naším eským vojákm, proto jsem se postavil proti Vídni a Budapešti a pracuji ze všech sil pro vítzství spojenc. Domáháme se úplné nezávisí icsti eských zemí spolu se Slovenskem. Pijímám.e úpln právo sebeurení národ, víme v možnost reorganísace Evropy na národnostních základech. Rakousko-Uhersko pekáží tomuto úpln pirozenému právu a proto musí být rozdleno na své pirozené ásti, A jak si pedstavuje Masaryk samostatnost eskoslovenského státu? Na tuto otázku dává on pirozen cdpovd* trochu všeobecnou a snad vzhledem k rzným otázkám, svázaným s touto válkou, a k rznorodnosti mnohých národních zájm hodn nejistou, ale ve svých zásadních myšlenkových základech úpln správnou,»samostatnost eskc slovenského státu pedstavujeme si v organickém spojení s osvobozením celé Polsky a všeho jižního Slovanstva. Tyto ti úlohy podm.iují se vzájemné a tvoí vlastn jeden politický program. 24

29 Na to se proí.?4asaryk rczhcvohl o pomru ech a Pclska v djinách a upozornil na významný fakt, že n- mecké nebezpeí vytvchlo tsnou vzájemnost cbou kultur, eské a polské, a že vlivy polské literatury a vliv polského pcvstaleckéhc heroizmu pispl k zrevolucionování ech, kteí v této válce již dokázali, že dovedou být nejen zedníky a kovái, nýbrž i vojáky své vlasti. Vbec rozdíly, dlící echy a Poláky, jsou stále menší. Aristokratizmus Polsky náleží již minulosti. Její demokratický vývoj je stále rychlejší a dle slov Masarykových»socialismus je nyní stejn u Polák jakc u ech na polovic rozhodným, politickým initelem«. Jablkem sporu mezi echy a Poláky bylo díve eské rusofilství, ale nyní, když carismus byl revolucí zvrácen, padá tato píina dívjších politických nedorozumní a spcr.»já aspo mohu tvrdit, že jsem carismus nenávidl nemén než Mickiev/icz, který se nemohl ubránit zoufalé myšlenky, že snad i bh je pro polský národ pouze carem a ne spravedlivým otcem, Ale po ruské revo-.. luci mohou se Poláci smíit s naší rusofilskou politikou. Já vdn podtrhuji slova Daszyského, který ve vídeském parlament prohlásil, že nyní Poláci docela m.ohou spolu s námi provádt slovanskou politiku. Já také vím, že Poláci pochopí a schválí naši protirakouskou politiku. Týž Daszyski pi jisté píležitosti upozornil na to, že v Rakcuskc-Uhersku za války bylo 25

30 utraceno tisíc lidí. To je Rakousko! Železo a krev, jak íkal a jednal Bismarck,«Masaryka, který je, jak známo, jedním z duchovních vdc radikálního svobodomyslného smru v echách, napluje jistými obavami to, že protikierikální stanovisko jeho národa mže být píinou nepátelství mezi echami a katolickou Polskou a mže se stát pekážkou jednotné politické fronty v další praktické práci k obrození obou zemí. Ale Masaryk hledí eský protiklerikalism vysvtlit jezuitskostí Rakouska a dodává, že»práv Poláci musí odlišovat katolictví, pravé katolictví od klerikalismu a jezuitství«. Vzhledem k obrovskému významu, jaký by ml pro oba národy co nejtsnjší pomr mezi echya Polskou, opený na vzájemné dve, docházející snad až k myšlence federace Masaryk doporuuje také, aby co nejdíve byl dohodou vyízen druhoadý spor o Slezsko, který dle jeho názoru má spíše význam hospodáský (slezské uhlí) než národní.»my i Poláci smi-ujeme k témuž cíli a musíme se ho domáhat spojenými silam.i. Bez svobodné Polsky nebude svobodných ech, ale i bez svobodných ech nebude svobodné Polsky. V našem zájmu je, abychom jedni i druzí byli co nejsilnjší, a v tom nám nemohou pekážet otázky druhoadé. Mohu íci, že od samého poátku stále stejn vysoko se svobodou ech a Slovenska sta- 26

31 vél jsem požadavek sjednocení a osvobození Polák, Srb, Chcrvat i Slovinc. Je jisté, že my, eši a Poláci, jako nejbližší sousedé dojdeme po válce k njaké zásadní dohod v otázkách hospodáských a snad i vojenských. Prozatím pracujme ze všech sil k vítzství našich spojenc a jich vedoucích politických myšlenek. Tak vypadá v nejhlavnjších rysech politické»credo«jednoho z nejznamenitjších eských uenc a pracovník, který všeobecn je považován za»genia politického realisniu«. Jsa dalek sn a doktrináství, je Masaryk skvlým typem praktického politika, který v zapletených pomrech rakcusko-uherské monarchie vždy se vyznamenával smyslem pro praktinost, ale zárove nikdy nespouštl s oka všelidské ideály, a chápaje dobe všecky nepostižitelné možnosti mezinárodního života, pedvídal tento obrovský pelom Evropy, který zaíná se splovat a dochází k vítznému cíli. Je tžko pedvídat, zdali v dalším vývoji pomry eskopolské se budou rí)zvíjet tak pímoae, jak si pedstavuje Masaryk, Pipouštíme, že ve vývoji nového života národ mohou se vyskytnout rzné pekážky a hráze, že naprostá vzájemnost nebude mezi námi vždycky možná, ale základní linie nejbližší politiky musí být pevná a jednotná k prospchu obou národ. A potvrzujeme také s opravdovou radostí, že celý zásadní názor Masarykv na obrovský proces evropské pemny, jehož jsme svdky, tsn se shoduje s vtšinou polského národa a jeho nejzralejších politických vdc. 27

32 Prcniášení»Pclskéhc kcla«v Krakov, pevrat ve veejném mínní království Polského a resoiuce polského sjezdu v Moskv jsou ne j výmluvnjším dkazem, jak rovnobžné jsou ideové i taktické cesty ech a Polák. (Dziemiik Pokki, 12. srpna 1917.*) *) Autorem interwievu je polský žurnalista a spisovatel p J. Bandrowskí, jehož sympatická kniha o eskoslovenském vojsku >Bílý lev< našla u nás tolik nadšených tená. Pozn. vydav. 28

33 ) R e pedsedu eskoslovenské) N á r o d n e i Rady prof. T. G. Masaryka,.«d r ž a n á v Moskv na Tu d o v o m shromáždní 15. augusta (Sienografický zápis dr J. Kudelu (^Slovenské Hlasy* ro , ze dne 28. srpna (10. zán) 1917). Dvatábcry. V slovanskom svte tvoí sa mne ho a mnoho nového. Vojna má pre Slovanov velký význam. Naším ciercm musí by vyjasnit si dokladné aký má význam táto svtová vojna. Vojna všeludská, svtová v tem smysle, že proti Nmecku a Rakúskc-Uhorsku a dvcm ích spojencom shlukli sa skoro všetky národy svta v jedno. Celá Tudstvo rozdlilo sa na dva tábory a tábor, v ktorom sa nacházamie m^y, tvoí chromnú vášinu. Už pcdla parlamentárnych a demokratických princip cv vášina vždy ixzhoduje politicky, a preto niet žiadnej pochybnosti, že ohromná vášina lovenstva sa vyslovila a vyslovuje proti Nmecku a Rakúsko-Uhcrsku. A ak je hlas ludu hlas boží, hlas chrcmnej vášiny celého lovenstva volá ííež proti Nmecku a Rakúskc-Uhorsku. To je v^'^znam tohoto boj a. 29

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/svtovvlkastaoopeka 3226 \\^) JOSEF PEKAR SVTOVÁ VÁLKA STATI O JEJÍM VZNIKU I JEJÍCH OSUDECH

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST

Purchased for the. LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO. the. froin KATHLEEN MADILL BEQUEST Purchased for the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO froin the KATHLEEN MADILL BEQUEST Sva^elc 4:. Bílá Hora násilná protireformace katolická. Pnspvek k djinám válek náboženských v echách. Na základ

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK SVĚTOVÁ REVOLUCE 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře. Předmluva I. KŠAFT KOMENSKÉHO II. ROMA AETERNA III. V RODIŠTI ROUSSEAUOVĚ

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK SVĚTOVÁ REVOLUCE 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře. Předmluva I. KŠAFT KOMENSKÉHO II. ROMA AETERNA III. V RODIŠTI ROUSSEAUOVĚ TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK SVĚTOVÁ REVOLUCE 1 OBSAH Upozornění pro čtenáře Předmluva I. KŠAFT KOMENSKÉHO II. ROMA AETERNA III. V RODIŠTI ROUSSEAUOVĚ IV. NA ZÁPADĚ V. PANSLAVISM A NAŠE REVOLUČNÍ ARMÁDA VI.

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

SKUTEČNOST. 1l0 N E Z 1 I R E U E. R 1 D J RED I A L A' / K i< V li I / O V 2) v.v.1 1/N lchov i. Roinik III. Dlc?cn Dnben-1951 číslo 3 4.

SKUTEČNOST. 1l0 N E Z 1 I R E U E. R 1 D J RED I A L A' / K i< V li I / O V 2) v.v.1 1/N lchov i. Roinik III. Dlc?cn Dnben-1951 číslo 3 4. SKUTEČNOST N E Z 1 I R E U E R 1 D J RED I A L A' / K i< V li I / O V 2) v.v.1 1/N lchov i Roinik III. Dlc?cn Dnben-1951 číslo 3 4. O B S A H T.

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ)

Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) Kurz manažerská psychologie Rapotín (Aktivita 02 MPK a LZ) 1. Osobnost Pojem osobnosti je v psychologii chápán jako souhrn dispozic k psychickým reakcím, který zpsobuje, že v téže situaci reagují rzní

Více

TÉMA: SÚDÁN ZMENA IDE CEZ ŽALÚDOK: ROZHOVOR S KEITH MCHENRYM EMIGRANTI ZE STŘEDNÍ EVROPY MULTIKULTURNÍ TÉMATA NA ŠKOLÁCH

TÉMA: SÚDÁN ZMENA IDE CEZ ŽALÚDOK: ROZHOVOR S KEITH MCHENRYM EMIGRANTI ZE STŘEDNÍ EVROPY MULTIKULTURNÍ TÉMATA NA ŠKOLÁCH hranice předsudky lhostejn ost hranice předsudky lho stejnost hranice předsudky lhostejnost hranice předsu dky lhostejnost hranice př edsudky lhostejnost hrani ce předsudky lhostejnost h čtvrtletník o

Více

Topolánek hledal kompromis ve Španělsku

Topolánek hledal kompromis ve Španělsku Pavlína Bartoňová rozhovor o informování i přemýšlení o Evropě Evropanka, str. 11 Vladimír Sirotka co čeká slovenské živnostníky po zavedení eura Evropské podnikání, str. 10 Alexandr Vondra a Michaela

Více