L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, Lanškroun, tel , fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244"

Transkript

1 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, Lanškroun, tel , fax Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání : Přítomni: JUDr. Miroslav Stejskal, předseda Ing. Martin Košťál Mgr. Vladimír Ţák Ing. Vlastislav Vyhnálek Ing. Jaroslav Novák Ing. Pavel Maňka-kontrolní výbor Hosté : RNDr. Antonín Fiala - poradce svazku Program: 1) Zpráva o činnosti svazku 2) Návrh rozpočtu pro rok 2010, hospodaření v roce ) Cyklostezka Lanškroun-Česká Třebová financování, smluvní vztahy, dotace SFDI apod 4) Různé smlouva poradenství atd. Předseda svazku přivítal členy rady svazku v Horních Heřmanicích a zahájil jednání. Rada svazku schvaluje návrh programu jednání tak, jak byl předloţen. Ad 1) Zpráva o činnosti svazku Manažer informoval, že aktivity ve věci cyklostezky budou popsány v samostatném bodě jednání. Manažer dále informoval, že byla podána žádost o podporu projektu výstavby rozhledny na Mariánské hoře do ROP NUTS II Severovýchod, opatření 3.1. V této věci uvedl, že není dotaženo vložení oddělovacího geometrického plánu pozemku k výstavbě rozhledny. Pozemek je ve vlastnictví farnosti. Pan předseda sdělil, že k vložení GP je nutný nějaký právní podklad kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí apod. Manažer dále informoval o jednání s Ai5 o pokračování projektu Zastávky Lanškrounska. Ai5 do jednání Shromáždění starostů Lanškrounska předloží návrh rozsahu a ceny práce.

2 Manažer také informoval o činnosti při doplněné žádosti na dokumentaci protipovodňových a protierozních opatření do OPŽP. Usnesení 1/2010 Rada svazku bere na vědomí informace o činnosti svazku za uplynulé období pro 5 proti 0 zdrželi se 0 Ad 2) Návrh rozpočtu na rok 2010 Manažer svazku informoval o stavu příprav okomentoval návrhu rozpočtu. rozpočtu svazku na rok Manažer Na straně příjmové je stejně jako v roce 2009 čl. příspěvek ve výši 22 Kč z důvodu členství Lanškrounska v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Dále jsou na straně příjmu zahrnuty doplatky příspěvku dotčených obcí na cyklostezku Lanškroun-Česká Třebová z roku 2009 a zbylé příjmy z příspěvků na studii protipovodňových opatření. Nově je zahrnuta položka úhrady náhrady škody na hřišti v Sázavském údolí. Na straně výdajů je navržena mimo jiné částka na členský příspěvek OHP, kde je část běžného příspěvku ve výši 2 Kč na hlavu a dále 2 Kč na hlavu jako příspěvek na realizaci konkrétních projektů OHP. V investiční části jsou zatím zahrnuty známé výdaje související s cyklostezkou Lanškroun- Rudoltice a Rudoltice-Česká Třebová. K financování rozpočtu je použit zůstatek rozpočtu svazku z roku 2008 a Usnesení 2/2010 Rada svazku doporučuje shromáždění starostů schválit rozpočet svazku Lanškrounsko na rok 2010, tak jak byl předložen. pro:5 proti:0 zdržel se:0 Ad 3) Cyklostezka Lanškroun-Česká Třebová financování, smluvní vztahy, dotace SFDI apod Manažer svazku informoval o stavu přípravy cyklostezek.

3 Lanškroun-Rudoltice - do musí být podána na SFDI kompletní žádost o dotaci - je zpracována dokumentace pro stavební řízení a řízení je v běhu, stavební povolení by mělo být pravomocné k jsou řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným výstavbou cyklostezky, velké kus práce odvedli pracovníci investičního oddělení MěÚ Lanškroun - pan předseda řešil majetkoprávní vztahy s Pozemkovým fondem ČR, bude vydán souhlas s výstavbou - do dodá projektant rozpočet stavby - pracovní skupina složená ze zástupců dotčených obcí doporučila zajistit spolufinancování výstavby cyklostezky Lanškroun-Rudoltice úvěrem do 8 mil.kč od České spořitelny na 58 let s fixací na jeden rok - Město Lanškroun schválilo ručitelský závazek města na úvěr - je nutné rozhodnout o těchto věcech : a) Schválit smlouvy o zajištění činnosti související s dotací se SFDI s firmou REDEA Žamberk s.r.o.. b) Schválit tyto budoucí majetkoprávní vztahy ppč GK k.ú. Lanškroun 1197 m 2 ČR, Pozemkový fond ppč PK k.ú. Lanškroun 430 m 2 ČR, Pozemkový fond cena bude stanovena znaleckým posudkem (výměry dle GP) je vydáno souhlasné stanovisko a uzavřena nájemní smlouva ppč. 1728/3 k.ú. Lanškroun 47 m 2 ČR, Správa železniční dopravní cesty ppč. 3911/4 k.ú. Lanškroun 45 m 2 ČR, Správa železniční dopravní cesty cena bude stanovena znaleckým posudkem (výměry předběžně dle PD) před podpisem je nájemní smlouva a současně smlouva o budoucí kupní smlouvě ppč. 3760/1 k.ú. Lanškroun 846 m 2 ČR, Ředitelství silnic a dálnic ppč k.ú. Rudoltice 6 m 2 ČR, Ředitelství silnic a dálnic cena bude stanovena znaleckým posudkem (výměry předběžně dle PD) je uzavřena smlouva o právu k provedení stavby ppč. 1728/5 k.ú. Lanškroun 27 m 2 manželé Hudcovi, Lanškroun cena dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě 120,- Kč/m 2 - jedná se o cenu, za kterou pozemek koupili od SŽDC zatím projednán návrh smlouvy, konečné znění bude ještě s prodávajícím odsouhlaseno c) Provést výběr dodavatele stavby cyklostezky manažer navrhnul zadat provedení výběrového řízení firmě Hudeček s.r.o..

4 Usnesení 3/2010 Rada svazku bere na vědomí zprávu o přípravě výstavby cyklostezky Lanškroun Rudoltice a doporučuje schválit úvěrovou smlouvu s ČS a.s. do 8 mil.kč na pět let s jednoletou fixací na zajištění spolufinancování výstavby cyklostezky. Usnesení 4/2010 Rada svazku schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o, na poradenskou činnost v souvislosti s dotací ze SFDI na výstavbu cyklostezky Lanškroun- Rudoltice za cenu 200 tis.kč + DPH. Usnesení 5/2010 Rada svazku schvaluje budoucí odkoupení částí pozemků pro stavbu Cyklostezka Lanškroun Česká Třebová, I.etapa v předběžně stanoveném rozsahu, který bude před uzavřením kupní smlouvy upřesněn geometrickým plánem a to: ppč GK k.ú. Lanškroun 1197 m 2 ČR, Pozemkový fond ppč PK k.ú. Lanškroun 430 m 2 ČR, Pozemkový fond ppč. 1728/3 k.ú. Lanškroun 47 m 2 ČR, Správa železniční dopravní cesty ppč. 3911/4 k.ú. Lanškroun 45 m 2 ČR, Správa železniční dopravní cesty ppč. 3760/1 k.ú. Lanškroun 846 m 2 ČR, Ředitelství silnic a dálnic ppč k.ú. Rudoltice 6 m 2 ČR, Ředitelství silnic a dálnic ppč. 1728/5 k.ú. Lanškroun 27 m 2 manželé Hudcovi, Lanškroun, 120,- Kč/m 2 Ceny ostatních pozemků budou stanoveny znaleckým posudkem. Usnesení 6/2010 Rada svazku schvaluje uzavření smlouvy na organizaci výběrového řízení na zhotovitele cyklostezky Lanškroun-Rudoltice s firmou Hudeček s.r.o. do ceny 50 tis.kč bez DPH

5 Rudoltice-Česká Třebová - byla uzavřena smlouva na zhotovitele DÚR- VIAPROJEKT Hradec Králové - je v běhu výběrové řízení na inženýrskou činnost - dotčené obce byly požádány o příspěvek na krytí nákladů roku obcím byl předán výhled financování cyklostezky je třeba do konce roku 2010 smluvně dořešit Usnesení 7/2010 Rada svazku bere na vědomí zprávu o přípravě výstavby cyklostezky Rudoltice-Česká Třebová Ad 4) Různé Manažer svazku požádal o schválení Dodatku č.7 k e smlouvě o poradenské činnosti s firmou REDEA Žamberk s.r.o. Dodatek řeší pouze prodloužení smlouvy do Usnesení 8/2010 Rada svazku schvaluje uzavření Dodatku č.7 ke Smlouvě o poradenství a odborné pomoci s firmou REDEA Žamberk s.r.o. JUDr. Miroslav Stejskal předseda svazku Zapsal: RNDr.Antonín Fiala

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004

Zápis. z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 21.06.2004 Přítomni: členové zastupitelstva města Josef Barták, Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Radek Doležal, Mgr. Roman Fabeš, Milena

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 5. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína

Z á p i s P R O G R A M. 5. Návrh na schválení zadání pro zpracování změn č. 2 územního plánu města Kolína Městský úřad Kolín Z á p i s z XVII. zasedání Zastupitelstva města Kolína, konaného dne 23.5.2005 od 15,00 hodin v saloncích č. 1,2,3 Městského společenského domu v Kolíně Přítomno: 24 členů zastupitelstva

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více