Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD"

Transkript

1 Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: DATUM: SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, Velké Březno Výroková část: Obecní úřad Velké Březno, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podali Bc. Filip Brodský, nar , Poláčkova 3243/16, Ústí nad Labem 11, Mgr. Kateřina Brodská, nar , Na Spálence 326/7, Ústí nad Labem 1, které zastupuje Ing. František Šulc, nar , Střížovická 279/8, Ústí nad Labem, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y na stavbu soubor staveb: "Rodinný dům, včetně technické a dopravní infrastruktury" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 101/11 v katastrálním území Vítov u Velkého Března. Stavba obsahuje: Rodinný dům o zastavěné ploše 143 m 2 na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Přípojka el. energie do el. rozvaděče, který je umístěn na hranici pozemku ppč. 101/11 a 101/1 k.ú. Vítov u V. Března Vodovodní přípojka ukončená ve vodoměrné šachtě na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Přípojka splaškové kanalizace ukončená v šachtě na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Dešťová kanalizace ukončená v nádrži na dešťovou vodu na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Plynová přípojka ukončená v kiosku s HUP, který bude umístěn na hranici pozemku ppč. 101/11 a 101/1 k.ú. Vítov u V. Března Opěrná zídka za domem do výšky 1,2 m na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Zpevněná plocha před domem, vč. vjezdu na účelovou komunikaci na ppč. 101/1 k.ú. Vítov u V. Března Oplocení pozemku parc.č. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března I. II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s celkovou situací stavby v měřítku 1:500, tzn., že dům bude umístěn na ppč. 101/11 v k.ú. Vítov u Velkého Března a to 5 m od společné hranice s ppč. 101/1 v k.ú. Vítov u Velkého Března a 8 m od budoucí komunikace, která je součástí tohoto rozhodnutí. 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. František Šulc, Střížovická 279/8, Ústí nad Labem, ČKAIT v lednu 2012; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2 Č.j. 1768/2012 str Přípojka elektro bude napojena v pilíři na hranici pozemku, do kterého bude přiveden el. kabel NN v rámci stavby: ÚL, Vítov 38 RD TS, knn, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí dne , čj.: SÚ/225/11/Dan, nabylo právní moci dne Přípojka vody a kanalizace bude ukončena v šachtě na pozemku stavebníka, která byla povolena v rámci stavby: Obytný soubor Vítov II čerpací stanice, vodovodní řad, kanalizační řad, dešťová kanalizace, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí dne , čj.: SÚ/60/11/Dan, nabylo právní moci dne Stavební povolení bylo vydáno Mm ÚL, OŽP, dne pod čj.: OŽP 65773/2011/I-518Ba. 5. Výjezd z pozemku stavebníka bude na komunikaci, která byla povolena v rámci stavby: Obytný soubor Vítov II komunikace, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí dne , čj.: SÚ/644/10/Dan, nabylo právní moci dne Stavební povolení bude vydáno Mm ÚL, odbor dopravy, pod čj.: MM/OD/SÚ/11609/2011/BaueJ. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. I.III. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky V územním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, vč. pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků šetření byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu 85 stavebního zákona a 27 správního řádu. Účastníci řízení dle 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona: - Bc. Filip Brodský, Poláčkova 3243/16, Ústí nad Labem 11 - Mgr. Kateřina Brodská, Na Spálence 326/7, Ústí nad Labem 1 - Obec Velké Březno, IČ Účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona: - Václav Jareš, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - Jiřina Jarešová, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3-Žižkov - ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 - Obec Velké Březno, Děčínská č.p. 211, Velké Březno Účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: - Bc. Filip Brodský, Poláčkova 3243/16, Ústí nad Labem 11 - Mgr. Kateřina Brodská, Na Spálence 326/7, Ústí nad Labem 1 Účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu: - Václav Jareš, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - Jiřina Jarešová, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3-Žižkov - ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 - Obec Velké Březno, Děčínská č.p. 211, Velké Březno II. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu - soubor staveb: "Rodinný dům, včetně technické a dopravní infrastruktury" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 101/11 v katastrálním území Vítov u Velkého Března.

3 Č.j. 1768/2012 str. 3 Stavba obsahuje: Rodinný dům o zastavěné ploše 143 m 2 na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Přípojka el. energie do el. rozvaděče, který je umístěn na hranici pozemku ppč. 101/11 a 101/1 k.ú. Vítov u V. Března Vodovodní přípojka ukončená ve vodoměrné šachtě na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Přípojka splaškové kanalizace ukončená v šachtě na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Dešťová kanalizace ukončená v nádrži na dešťovou vodu na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Plynová přípojka ukončená v kiosku s HUP, který bude umístěn na hranici pozemku ppč. 101/11 a 101/1 k.ú. Vítov u V. Března Opěrná zídka za domem do výšky 1,2 m na ppč. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Zpevněná plocha před domem, vč. vjezdu na účelovou komunikaci na ppč. 101/1 k.ú. Vítov u V. Března Oplocení pozemku parc.č. 101/11 k.ú. Vítov u V. Března Popis stavby: Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, dvoupodlažní rodinný dům o zastavěné ploše 15 x 9,5 m a výšky 8,9 m, se sedlovou střechou, který bude vyzděný z cihelných bloků POROTHERM. Dispoziční řešení: 1.N.P. zádveří, hala se schodištěm, kuchyň s obývacím pokojem, pracovna, sklad, technická místnost, koupelna s WC 2.N.P. hala se schodištěm, ložnice, koupelna s WC, šatna, 2 pokoje Vytápění RD bude plynovým kotlem s ohřevem TUV, který bude umístěn v technické místnosti. Plynová přípojka bude ukončená v kiosku s HUP, který bude umístěn na hranici pozemku ppč. 101/11 a 101/1 k.ú. Vítov u V. Března. Přípojka elektro bude napojena v pilíři na hranici pozemku. Z pojistkové skříně bude veden kabel CYKY 4Jx16 do elektroměrového rozvaděče RE, který bude osazen ve stejném pilíři a bude vybaven jističem 25A. Vnitřní rozvody elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY uloženými pod omítkou. Přípojka vody a kanalizace bude ukončena v šachtě na ppč. 101/11 v k.ú. Vítov u Velkého Března. Vodovodní přípojka z HDPE 32/2,9 mm v celkové délce 20m bude napojena na stávající vodovod navrtávkou. Vnitřní instalace vody povede ke všem navrženým výtokovým jednotkám v drážkách ve zdi. Kanalizační přípojka z PVC U 160 tř. SN 8 v celkové délce 12m bude napojena na kanalizační stoku PVC 250. Splašková kanalizace bude odvedena jedním sběrným úsekem DN 125 do revizní šachty. Hromosvod předpokládá se hřebenová soustava se dvěma jímači a čtyřmi svody, které budou osazeny měřící svorkou. Zemní soustava bude uložena ve výkopu. Oplocení pozemku bude drátěným pletivem nataženým na ocel. sloupky. V přední části u komunikace bude oplocení, vč. podezdívky z KB bloků z tvarovek. II.II. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval ing. František Šulc, Střížovická 279/8, Ústí nad Labem, ČKAIT v lednu 2012; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Před zahájením zemních prací musí být v dosahu staveniště vytýčeno veškeré podzemní zařízení a respektovány podmínky všech správců inženýrských sítí z jejich vyjádření. Jedná se zejména o tyto správce sítí: Vodárenský a kanalizační provoz Obce Velké Březno: - nový RD bude napojen na budoucí vodovod a kanalizaci, jejímž investorem je P. Choura. Stavebník je s touto situací obeznámen a souhlasí s ní. Vodovodní a kanalizační přípojka jsou součástí stavby vodovodu a kanalizace a budou vyvedeny na parcelu stavebníka. - pro napojení RD bude připravena vodovodní přípojka provedená z HDPE 32/2,8 s navrtávkou a ventilem, zakončená na pozemku žadatele vodoměrnou šachtou - pro napojení kanalizace bude provedena kanalizační přípojka z HDPE DN 150, která bude na kanalizační řad napojena z kanalizační šachty Š 24 a zakončena revizní šachtou na pozemku žadatele

4 Č.j. 1768/2012 str. 4 - před dokončením prací a zásypem potrubí přípojek požadujeme provedení kontroly pracovníkem vodárenského a kanalizačního provozu. Při kontrole bude domluveno osazení vodoměru (dodá provozovatel vodovodu) a bezprostředně poté sepsání smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod v kanceláři vodárenského provozu v sídle ObÚ V. Březno. II. ČEZ Distribuce a.s. Děčín: - dodržení ochranného pásma podzemního vedení a dodržení podmínek pro provádění činností v ochranném pásmu - vytýčení kabelového vedení - v případě obnažení podzemního kabelového vedení bude provedena kontrola tohoto místa z důvodu uložení a dodržení prostorové normy ČSN , kde požadujeme zajistit zápis do stavebního deníku zástupcem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 3. Budou splněny podmínky a požadavky vyplývající ze stanovisek (závazných) dotčených orgánů. Jedná se zejména o tyto dotčené orgány: - orgán ochrany zemědělského půdního fondu Mm ÚL, OŽP: - na stavbu byl vydán souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF pod čj.: OŽP 30563/S-57/2012/Z ze dne orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství - Mm ÚL, OŽP: - s veškerými odpady je nutno nakládat dle platných právních předpisů obce V. Březno - orgán ochrany vodního hospodářství - Mm ÚL, OŽP: - se stavbou souhlasíme za předpokladu, že budou postaveny a zkolaudovány (dány do užívání) vodovodní a kanalizační řady povolené zdejším vodoprávním úřadem v rámci stavby: Obytný soubor Vítov II pod čj.: OŽP 65773/2011/I-518/Ba - Povodí Ohře, s.p. Chomutov: - napojení na stávající splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou městskou ČOV bude odsouhlaseno správcem této kanalizace, který bude ručit za kvalitu vypouštěných vod v rozsahu s platným povolením k vypouštění odpadních vod a v souladu s kanalizačním řádem - u splaškové kanalizace bude provedena a zdokladována zkouška těsnosti podle ČSN v celém rozsahu. - Muzeum města Ústí n. Labem: - umožnit Muzeu města ÚL, případně s jinému archeologickému pracovišti, které je oprávněno k provádění archeologických výzkumů, vstup na staveniště a provedení záchranného archeologického výzkumu - v předstihu alespoň 10 pracovních dnů bude oslovená instituce informována o zahájení zemních prací písemně nebo em. 4. Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu před zahájením prací název, sídlo a oprávnění stavebního podnikatele, který bude výše uvedenou stavbu provádět a termín zahájení stavby. 5. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 6. Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a)vytýčení stavby b)provedení základů, vč. přípojek c)provedení obvodových zdí, vč. krovu d)provedení dokončovacích prací e)závěrečnou kontrolní prohlídku stavby 7. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 8. Stavbu lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním stavby v souladu s 120 a 121 stavebního zákona. Souhlas s výše uvedenou stavbou bude stavebníkovi předán po vydání všech kolaudačních souhlasů na stavbu elektrických rozvodů, stavbu vodovodu a kanalizace a na stavbu místní komunikace. II.III. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

5 Č.j. 1768/2012 str. 5 Ve stavebním řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, vč. pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků šetření byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu 109 stavebního zákona a 27 správního řádu. Účastníci řízení dle 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona: - Bc. Filip Brodský, Poláčkova 3243/16, Ústí nad Labem 11 - Mgr. Kateřina Brodská, Na Spálence 326/7, Ústí nad Labem 1 Účastníci řízení dle 109 odst. 1 písm. b) až g) stavebního zákona: - Václav Jareš, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - Jiřina Jarešová, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3-Žižkov - ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 - Obec Velké Březno, Děčínská č.p. 211, Velké Březno Účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: - Bc. Filip Brodský, Poláčkova 3243/16, Ústí nad Labem 11 - Mgr. Kateřina Brodská, Na Spálence 326/7, Ústí nad Labem 1 Účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu: - Václav Jareš, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - Jiřina Jarešová, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem 11 - ČR - Pozemkový fond ČR, Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3-Žižkov - ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 - Obec Velké Březno, Děčínská č.p. 211, Velké Březno II.IV. Stanoví, že podle 74 odst. 1 ve spojení s 82 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je stavební povolení vykonatelné nabytím právní moci výroku I. tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí má v souladu s ustanovením 115 odst. 4 stavebního zákona platnost 2 roky od nabytí právní moci. Nepozbývá však platnosti, byly-li před uplynutím této lhůty zahájeny stavební práce. Odůvodnění: Dne podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle 140 odst. 4 správního řádu. Jelikož předložená žádost, včetně projektové dokumentace, nebyla předložena v souladu s 86 odst. 2 a 110 odst. 2 stavebního zákona, bylo řízení dne přerušeno. Nedostatky podání byly odstraněny dne Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání dne Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Dle platného územního plánu obce V. Březno se výše uvedená stavba nachází v území označeném jako plochy a objekty obytné návrh (RD Vítov 2) a plochy komunikace návrh. Urbanismus: Každý zásah do půdorysné a prostorové struktury obce je třeba podřídit historicky tvořenému měřítku uličního rastru, výšce a charakteru stávající zástavby a celkovému vesnickému (Vítov) charakteru sídel.

6 Č.j. 1768/2012 str. 6 Je nutné respektovat podmínky ochrany platné pro jednotlivé zóny CHKO České středohoří. Stráně nad Vítovem jsou dlouhodobě navrženy pro výstavbu rodinných domů. Nepřekročitelným limitem výstavby je hranice II. zóny CHKO České středohoří. RD Vítov II plocha cca 5,6 ha je navržena pro rozvolněnou zástavbu cca 40 izolovanými rodinnými domy ve větších parcelách. Svažitý terén vyžaduje citlivé komunikační napojení pozemků. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Doklady o vlastnických právech a podklady připojené k žádosti a k dokumentaci stavby: - kopie katastrální mapy - výpisy z katastru nemovitostí - plná moc k zastupování - informace o sousedních pozemcích - osvědčení o autorizaci projektanta - 2 paré projektové dokumentace - plán kontrolních prohlídek stavby Podklady pro rozhodnutí: Stanoviska dotčených správních orgánů - AOPK, Správa CHKO ČS Litoměřice ze dne , zn.: 00425/CS/ Magistrát města Ústí n.l., odbor územního plánování, ze dne , zn.: MM/OÚPSM/ÚPI/362/ Magistrát města Ústí n.l., OŽP, ze dne , čj.: OŽP 19132/V-12585/2012/Z - Povodí Ohře, s.p. Chomutov ze dne čj.: / Muzeum města Ústí n.l. ze dne , čj.: A/50/ Ministerstvo obrany, VUSS Praha čj.: 5181/58704-ÚP/ /44 - HZS ÚK Ústí n.l. ze dne , čj.: HSUL /PRE-2012/SPD Vyjádření účastníků řízení, včetně vlastníků, správců a provozovatelů sítí dopravního a technického vybavení v území a dalších subjektů - ČEZ ICT Services, a.s. Děčín ze dne , zn: ČEZ Distribuce a.s. Děčín ze dne , čj.: D1A RWE Distribuční služby a.s. Brno ze dne , zn.: Telefónica O2 CR a.s. Praha ze dne , čj.: 36702/12 - ObÚ V. Březno, vodárenský provoz, ze dne Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu ÚK v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu. Pokud nebylo toto rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale v souladu s 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo k vyzvednutí na poště, potom se za den doručení považuje 10 (desátý) den od toho uložení, nikoli až následné, skutečné převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty a to i za předpokladu, že Vám tato písemnost byla následně (po úložní lhůtě) doručeno do Vaší poštovní schránky (schránka adresáta). Lhůta pro případné odvolání se v tomto případě nezapočítává do skutečného převzetí předmětného rozhodnutí, ale již od jedenáctého dne uložení písemnosti na poště. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

7 Č.j. 1768/2012 str. 7 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Daniela Křížová oprávněná úřední osoba Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ObÚ Velké Březno: Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Datum, razítko st. orgánu a podpis oprávněné osoby, která ručí za vyvěšení tohoto rozhodnutí: Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. a) ve výši 300 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300 Kč, celkem 600 Kč byl zaplacen. Obdrží: účastníci řízení doručeno na doručenku do vlastních rukou nebo do DS Ing. František Šulc, Střížovická č.p. 279/8, Ústí nad Labem-Klíše, Ústí nad Labem 1 zastupuje: Mgr. Kateřina Brodská, Na Spálence 326/7, Ústí nad Labem 1 zastupuje: Bc. Filip Brodský, Poláčkova 3243/16, Ústí nad Labem 11 Petr Choura, U Viaduktu č.p. 435, Ústí nad Labem 17 Blanka Chourová, IDDS: 4eniwha trvalý pobyt: U Viaduktu č.p. 435, Ústí nad Labem 17 Václav Jareš, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem-Severní terasa, Ústí nad Labem 11 Jiřina Jarešová, Stavbařů č.p. 2856/3, Ústí nad Labem-Severní terasa, Ústí nad Labem 11 ČR - Pozemkový fond ČR, IDDS: mrbaiz9 sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Praha 3-Žižkov ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Obec Velké Březno, Děčínská č.p. 211, Velké Březno

8 Č.j. 1768/2012 str. 8 dotčené správní úřady doručeno na doručenku nebo do DS Magistrát města Ústí nad Labem, OŽP, Velká Hradební č.p. 8, Ústí nad Labem 1 Hasičský záchranný sbor ÚK, Horova č.p. 10, Ústí nad Labem Správa CHKO ČS, Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, Litoměřice 1 Povodí Ohře, s.p., Bezručova č.p. 4219, Chomutov 1 Muzeum města Ústí n.l., Masarykova č.p. 3, Ústí nad Labem 1 ostatní Obecní úřad V. Březno, vodárenský a kanalizační provoz, Děčínská č.p. 211, Velké Březno

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více