odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel , fax ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, Nová Role odbor ţivotního prostředí a výstavby, tel , fax ČÍSLO JEDNACÍ.: 607/11/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE Č. SPISU OV 15/11 Výroková část: ROZHODNUTÍ Městský úřad Nová Role, odbor ţivotního prostředí a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 aţ 91 a 109 aţ 114 stavebního zákona ţádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podal Dušan Bednár, Vítězná 37, Karlovy Vary (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y II. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í Rodinný dům (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 813/13, 947/1, 949/1, 984/1 v katastrálním území Mezirolí. Stavba obsahuje: Jedná se o osazení a výstavbu rodinného domu s garáţí do terénu, s vnitřními rozvody elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, připojení na inţenýrské sítě a provedení zpevněných ploch. Rodinný dům je řešený jako samostatně stojící jednopodlaţní objekt, s obytným podkrovím o zastavěné ploše 151,0 m2. Základy tvoří pásy z prostého betonu, svislé konstrukce budou provedeny z tesařsky vázaných dřevěných hranolů doplněné tepelnou izolací a vnitřního a venkovního opláštění se silikátovou omítkou. Rodinný dům bude zastřešen valbovou střechou s vikýři, krytina z betonových tašek KM Beta. Jako zdroj tepla a ohřevu TUV bude instalován elektrický kotel. Komínové je navrţen prefabrikovaný třínoţkový jednoprůduchový. Přípojka NN s přeloţkou přípojky pro rekreační chatu na st.p.č. 226 bude provedena kabelem AYKY 4 x 50, přípojka bude napojena přes napojovací skříň z místního elektrického rozvodu umístěného na sloupu na hranici parcel 949/1 a 984/1odkud bude vedena po p.p.č. 949/1 do sdruţeného pilíře umístěného na hranici parcel 949/1 a 947/1. Z toho pilíře bude vedena přípojka kabelem CYKY 4 x 16 umístěná na p.p.č. 947/1, která bude ukončena v rozvaděči rekreační chaty na st.p.č Vedení bude uloţeno v zemi v PVC chráničkách. Splaškové odpadní vody budou odvedeny novou kanalizační přípojkou z plastových trub PVC DN 150 v délce 20,8 m do akumulační jímky AS - PP ER o objemu 12,5 m3 přes domovní ČOV AS - VARIO comp 5EO.

2 Spis.zn. 607/11/NR/Kf str. 2 Dešťové odpadní vody budou odvedeny pomocí dešťových svodů DN 100, ukončenými lapači střešních splavenin potrubím PVC DN 125 v délce 34,9 m do zasakovací jímky umístěné na pozemku investora. Přípojka vody z PE 100 SDR 17,6 bude napojena na stávající vodovodní řad L 100 navrtávacím pasem a bude vedena podvrtem v chráničce PE 110/10 pod komunikací p.p.č. 984/1 v délce 16,6 m na pozemek investora. Na soukromém pozemku investora bude osazena vodoměrná šachta ze které bude vybudována přípojka pro rodinný dům v délce 84,3 m z PE 100 SDR 11. Dále bude vybudováno oplocení pozemku dle výběru investora, včetně vstupní branky a vjezdové brány, do kterého bude integrován přístřešek na popelnice, pilíř elektro a HUP. Dále bude vybudován nový sjezd na pozemek s odstavným stáním. Chodník a zpevněné plochy budou ze zámkové dlaţby. III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, poţadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala Projektová kancelář PS, ing. Bohuslav Škarka, Hlinné 30, Nové Město na Moravě; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně výpisu z obchodního rejstříku a prohlášení stavbyvedoucího, ţe bude vykonávat dozor nad prováděním stavby. 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: a) Dokončení stavby 4. Stavba bude dokončena do ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 6. Při provádění stavby je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 7. Staveniště bude řádně oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 8. Stavebník a zhotovitel stavby zabezpečí provádění stavby tak, aby nedocházelo k obtěţování okolí hlukem a prachem. Práce na stavbě, při kterých by hluk překračoval hranici 50 db, nesmí být prováděny v době od do 7.00 hodin a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 9. Vozidla, vyjíţdějící ze staveniště, musí být řádně očištěna, aby neznečisťovala veřejná prostranství a komunikace. 10. Bezokenní prostory musí být účinně odvětrány samostatnými průduchy pro přívod a odvod vzduchu nebo vzduchotechnikou v souladu s poţadavky 23 odst.2,3, a 5 vyhl.č.137/1998 Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 11. V průběhu realizace stavby musí být plněny podmínky, uvedené v: Koordinovaném závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje ze dne , č.j. HSKV-877-2/2011-PCNP: Kaţdá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána. Závazném stanovisku Magistrátu města Karlovy Vary, odboru ţivotního prostředí, ze dne , zn. 1299/OŢP/11 a ze dne , zn. 1710/OŢP/11: Z hlediska odpadového hospodářství : V souladu s ust. 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů poţadujeme dodrţení ust ,12 a 16 zákona a prováděcích právních předpisů: vyhl. MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanový Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŢP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŢP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu.

3 Spis.zn. 607/11/NR/Kf str. 3 Upozorňujeme, ţe v průběhu celé stavby musí být na poţádání správnímu orgánu doloţeno ( 79 odst. 1 písm. e) zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloţeno v souladu s 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle 12 odst. 3 zákona (např. faktury, váţní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.). Závazném stanovisku Magistrátu města Karlovy Vary, odboru ţivotního prostředí, ze dne , zn. 1721/OŢP/11 souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF za účelem výstavby rodinného domu s garáţí, zpevněných ploch a zeleně: 1. Investor je povinen zajistit oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy na celé odnímané ploše. 2. Na základě projektové dokumentace provede vytyčení hranic pozemku dotčeného odnětím. 3. Termín zahájení prací stanoví tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech. Před termínem zahájení stavby bude na vlastní náklad provedena odděleně skrývka ornice v plné mocnosti orničního profilu z celé odnímané plochy parcely p.č. 949/ v k.ú. Mezirolí. Skrývka bude provedena v mocnostech uvedených v bilanci skrývky kulturních vrstev půdy. Celkový objem skryté ornice činní cca 403 m 3. Tuto bilanci skrývky a její plochy je však moţné upřesnit na základě zpřesnění vyplývající z podkladů určených pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (stavebního zákona). Skrytá ornice bude deponována na odnímané parcele (949/1-část) vk.ú. Mezirolí. Ornice zde bude uloţena do figur 2,5 m vysokých a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu zcizení, znehodnocování stavební činností, erozí a zaplevelováním. Bezprostředně po ukončení stavby a modelaci terénu bude skrytá ornice pouţita k ozelenění a k zahradním úpravám na předmětném pozemku. 4. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, uloţením, ochranou a ošetřováním skrytých kulturních vrstev půdy bude vedena řádná evidence (pracovní deník), v níţ budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti vyuţívání těchto zemin v souladu s 10 odst. 2 vyhlášky MŢP ČR č. 13/1994 Sb. 5. Budou provedena taková opatření, která zamezí úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Závazném stanovisku Magistrátu města Karlovy Vary, odboru ţivotního prostředí, ze dne , zn. 1748/OŢP/11-3 souhlas se stavbou ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa Stanovisku Magistrátu města Karlovy Vary, odbor dopravy, ze dne , zn. 2818/OD/11 Smlouvě o uţívání pozemku uzavřené s Městem Nová Role dne Dohodě o přeloţce přípojky NN pro rekreační chatu ze dne Vyjádření Krajské správy a údrţby silnic Karlovarského kraje p.o., Dolní Rychnov ze dne , zn. KSÚSKK/SÚ-619/2011-Bro a ze dne , zn. KSÚSKK/SÚ- /2011-Bro Vyjádření Policie České republiky, Dopravní inspektorát KŘ, Karlovy vary ze dne , č.j. KRPK-2509/ČJ Vyjádření Vodáren a kanalizací a.s., K.Vary, ze dne , č.j. 3531/220/11/Še Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín ze dne , zn. 0817/HA Vyjádření Telefónici O2 Czech Republic, a.s., Praha ze dne , č.j / Stavebník je povinen po dokončení stavby podat ţádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném tiskopise. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloţí stavební deník, zápis o předání a převzetí stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k uţívání stavby, geometrické zaměření stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, doklady o výrobcích pouţitých pro stavbu ve smyslu 47 stavebního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, ţe výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ust. 74 odst. 1 správního řádu stanoví, ţe výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby (výrok č. II) nabude vykonavatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby.

4 Spis.zn. 607/11/NR/Kf str. 4 Účastníci řízení na něţ se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Dušan Bednár, nar , Vítězná 37, Karlovy Vary Odůvodnění: Dne podal stavebník ţádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání ţádosti současně nařídil ústní jednání na , o jehoţ výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad se v průběhu územního řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení přiznal právo těm, na které má umístění stavby přímý vliv. Účastníkem řízení o umístění stavby (dle ust. 85 odst. 1 stavebního zákona) je ţadatel Dušan Bednár, nar , Vítězná 37, Karlovy Vary a Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Dalšími účastníky řízení o umístění stavby (dle ust. 85 odst. 2 stavebního zákona) jsou: Michaela Bednárová, Ing. Štěpán Bělohlávek, Mgr. Pavlína Bělohlávková, Jitka Vávrová, Jiří Brejcha, Město Nová Role, Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, DIMMARKAT LOGISTIC, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLLS K.Vary, Vodárny a kanalizace, a.s. Karlovy Vary. Stavební úřad se ve stavebním řízení zabýval účastníky řízení a po důkladném posouzení s ohledem na charakter stavby, vzdálenost stavby od společných hranic pozemků přiznal právo těm, na které má provedení stavby přímý vliv. Účastníci stavebního řízení - další dotčené osoby ( 109 stavebního zákona) jsou: Dušan Bednár, nar , Vítězná 37, Karlovy Vary, Město Nová Role, Chodovská 236, Nová Role, Michaela Bednárová, Ing. Štěpán Bělohlávek, Mgr. Pavlína Bělohlávková, Jitka Vávrová, Jiří Brejcha, Město Nová Role, Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, DIMMARKAT LOGISTIC, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLLS K.Vary, Vodárny a kanalizace, a.s. Karlovy Vary. Stavební úřad v územním řízení posoudil ţádost v souladu s ustanovením 90 stavebního zákona a zjistil, ţe umístění stavby vyhovuje sledovaným ukazatelům. K posouzení návrhu z hlediska potřeb poţadovaného opatření v území a jeho důsledků správní orgán konstatuje, ţe umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným poţadavkům na vyuţívání území. Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloţenou ţádost z hledisek uvedených v 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, ţe jejím uskutečněním nebo uţíváním nejsou ohroţeny zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické poţadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stanoviska sdělili: - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ze dne , č.j. HSKV-877-2/2011-PCNP - Magistrát města Karlovy Vary, odboru ţivotního prostředí, ze dne , zn. 1299/OŢP/11, ze dne , zn. 1710/OŢP/11, dne , zn. 1721/OŢP/11, dne , zn. 1748/OŢP/ Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, ze dne , zn. 2818/OD/11

5 Spis.zn. 607/11/NR/Kf str. 5 Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předloţených závazných stanovisek dotčených orgánů vyţadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za pouţití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost nevznesla ţádné připomínky Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehoţ územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě téţ speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam aţ do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliţe stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Jiřina Kaufmannová referent odboru ţivotního prostředí a výstavby Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :.. Obsah elektronicky zveřejněn dne:. Sejmut dne:.

6 Spis.zn. 607/11/NR/Kf str. 6 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích poloţky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne Obdrţí: a) pro územní řízení: účastníci řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona - do vlastních rukou adresáta: Dušan Bednár, Vítězná č.p. 37, Karlovy Vary Město Nová Role, IDDS: y24bcev účastníci řízení podle 85 odst.2) stavebního zákona: - veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Města Nová Role po dobu 15 dní podle 87 odst. 1 stavebního zákona a 25 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb.: Michaela Bednárová, Východní č.p. 473/1, Drahovice, Karlovy Vary Ing. Štěpán Bělohlávek, Ondřejská č.p. 115/30, Karlovy Vary 1 Mgr. Pavlína Bělohlávková, Ondřejská č.p. 115/30, Karlovy Vary 1 Jitka Vávrová, Mezirolí č.p. 84, Nová Role Jiří Brejcha, Moskevská č.p. 3064/19, Most 1 Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64 DIMMARKAT LOGISTIC, s.r.o., IDDS: ymzy2zj ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: yqkcds6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLLS K.Vary, IDDS: d79ch2h Vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: kwtgxs4 b) pro stavební řízení: účastníci řízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona - do vlastních rukou adresáta: Dušan Bednár, Vítězná č.p. 37, Karlovy Vary Město Nová Role, IDDS: y24bcev Michaela Bednárová, Východní č.p. 473/1, Drahovice, Karlovy Vary Ing. Štěpán Bělohlávek, Ondřejská č.p. 115/30, Karlovy Vary 1 Mgr. Pavlína Bělohlávková, Ondřejská č.p. 115/30, Karlovy Vary 1 Jitka Vávrová, Mezirolí č.p. 84, Nová Role Jiří Brejcha, Moskevská č.p. 3064/19, Most 1 Krajská správa a údrţba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, IDDS: 2kdkk64 DIMMARKAT LOGISTIC, s.r.o., IDDS: ymzy2zj ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: yqkcds6 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLLS K.Vary, IDDS: d79ch2h Vodárny a kanalizace, a.s., IDDS: kwtgxs4 dotčené správní úřady: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s Magistrát města Karlovy Vary, Odbor dopravy, IDDS: a89bwi8 Magistrát města Karlovy Vary, odbor ţivotního prostředí, IDDS: a89bwi8 Magistrát města Karlovy Vary, Stavební úřad, IDDS: a89bwi8 Policie České republiky, Dopravní inspektorát KŘ, Rolavská č.p. 386, Karlovy Vary 17 co: 2x vlastní a/a

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více