Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011"

Transkript

1 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, Zámek 1, Roztoky Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011 Úvod Sbírkotvorná činnost Evidence a inventarizace Ochrana sbírek, konzervace, restaurování Výzkumná a dokumentační činnost Prezentační činnost Publikační činnost Ostatní odborná činnost Oprava a údrţba objektů Hospodaření V Roztokách u Prahy dne

2 ÚVOD V průběhu srpna 2011byla zahájena dlouho plánovaná a očekávaná rekonstrukce budovy zámku. Technický stav tohoto objektu, váţně poškozeného povodní 2002, umoţňoval jeho vyuţití jen částečně, a to v prvním patře pro historické expozice a krátkodobé výstavy. Do rekonstruovaných prostor jsou nyní připravovány nové expozice s tematikou hospodářské a úřednické správy 18. a první poloviny 19. století, které budou umístěny v přízemí, a tematikou letoviska přelomu 19. a 20. století situované do 1 patra. Expozice doplní víceúčelový sál a prostor pro pořádání sezónních výstav. V objektu je počítáno i s novým informačním centrem. Obnova zámku je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy. Kvůli přípravám na rekonstrukci byl zámek od pro veřejnost uzavřen. Zrušeny byly stávající expozice Historie a stavební vývoj zámku, Renesanční síň a Salon ve stylu biedermeieru. Dále byla zrušena malá výstavní síň, takţe v druhé polovině roku byly pro krátkodobé výstavy v provozu pouze výstavní prostory v bývalých hospodářských budovách. Celkem bylo uspořádáno 8 výstav, zrušena byla plánovaná výstava Letní keramická plastika kvůli očekávanému omezení provozu v zámeckém areálu. Největším projektem, který byl připravován tři roky, byla výstava První dámy osud, poslání, úděl? Ţivot v paprscích slávy v šeru neviditelnosti, mapující osobnosti manţelek prezidentů Československé, resp. České republiky od r do současnosti. K výstavě byla uspořádána ve spolupráci s Národní galerií odborná konference ( ), příspěvky zde přednesené budou vydány v samostatném sborníku. Dalším významným výstavní počinem bylo otevření výstavy Dárek z pouti poutní a pouťové umění, připravené ve spolupráci s Národním muzeem a Etnologickým ústavem AV ČR. Z vystavených 700 exponátů pocházela více neţ polovina ze sbírek SM. Obě výstavy byly s ohledem na odborné zpracování i způsob prezentace přihlášeny do Národní soutěţe Gloria musaealis 2011 v kategorii Výstava roku. Mimo areál muzea byla připravena a realizována archeologickým oddělením výstava pro Obecní úřad Únětice. Uskutečnily se všechny plánované doprovodné programy, které se jiţ pořádají kaţdoročně (Tříkrálový pochod, Masopust, Den Země, Veteráni, Salon Zdenky Braunerové, Muzejní noc, Den Středočeského kraje, Adventní neděle), proběhla i týdenní prázdninová tvůrčí dílna pro děti Chronoletem po Roztokách. Aktuálně byl zařazen ve spolupráci RR, o. s., hudební festival s doprovodnými programy pro děti v areálu parku Zámeček ţije. Dále byly uspořádány zejména v rámci probíhajících výstav doprovodné programy pro školy i nejširší veřejnost.. V průběhu roku navštívilo muzeum celkem osob. Uvedený počet nedosahuje úrovně návštěvnosti v předchozím roce ( osob), coţ bylo také způsobeno uzavřením zámku kvůli jeho rekonstrukci a omezením provozu v jeho nejbliţším okolí. Do sbírkových fondů muzea bylo zaevidováno ks předmětů a 233 beden archeologických nálezů celkově pod novými přírůstkovými čísly. Stejně jako v předchozích letech byla převáţná část z nich (archeologické nálezy a herbářové poloţky ) získána vlastní výzkumnou činností. Na základě doporučení Poradního sboru pro sbírkotvotnou činnost bylo zakoupeno 9 ks předmětů, vytypovaných především do nové historické expozice. Celkové finanční náklady činily Kč (z toho největší částka Kč vynaloţena na nákup skicářů Z. Braunerové). Podle plánu proběhly inventarizace sbírek. Fyzickou kontrolou a porovnáním s evidenčními záznamy prošlo celkem kusů předmětů Na všech konzervátorských a restaurátorských pracovištích byly ošetřovány jak sbírky muzea, tak předměty jiných organizací v rámci poskytovaných sluţeb. Celkem zde bylo ošetřeno ks předmětů, z toho v laboratořích kovů, papíru, keramiky a textilu a ks předmětů v konzervačním ozařovacím pracovišti. V rámci sluţeb bylo v laboratoři kovů dále provedeno 259 2

3 RTG průzkumů a 334 XRF analýz především archeologických nálezů pro Archeologický ústav AV ČR, ústavy památkové péče, centrální i regionální muzea. Výzkumná a dokumentační činnost spočívala v pokračování interních dlouhodobých úkolů, jejichţ výsledky jsou prezentovány formou jak publikační, tak výstavní a přednáškovou. Archeologické výzkumy probíhaly v rámci individuální výstavby rodinných domů, z menší části (1 ZAV) pak v rámci plošných ZAV. Celkově se uskutečnilo 19 ZAV s pozitivním zjištěním, na základě ukončených výzkumů bylo vypracováno 20 nálezových zpráv. V oboru botaniky (3 úkoly) byla připravena k publikování druhá část výsledků úkolu Dlouhodobé změny flóry a vegetace vodních makrofyt stojatých vod vybraných území ČR, řešeného v rámci programových projektů MK ČR v období (celkem zpracováno 14 příspěvků do recenzovaných odborných časopisů). Výstupy prací na úkolech v oborech etnografie a zoologie směřovaly především k přípravě výstav (Dárek z pouti 2011, Co se děje zvířatům, stane se i lidem 2012), úkol v oboru historie je dlouhodobě směřován k přípravě nových expozic do rekonstruovaných prostor zámku. Průběţně byl zajišťován provoz knihovny Středočeského muzea. V její evidenci bylo zaznamenáno 830 ks nových přírůstků. Na pracovištích odborných oddělení byly poskytnuty sluţby 84 badatelům, dále odborné konzultace a informace, které byly vyřizovány telefonicky, písemně či ovou poštou. Nejvíce tomu bylo, tak jako kaţdoročně, v oboru botaniky (258x), kde jsou tyto konzultace a informace vyţadovány jak vysokými školami, tak i pracovišti AV ČR, ochrany přírody a muzei. Pokračovala spolupráce s vysokými školami, vědeckými ústavy, muzei, archivy a ostatními institucemi v oborech zastoupených v SM, dále poskytována metodická a odborná pomoc ostatním vlastníkům sbírek (v souladu se zákonem č. 122/2000 a prováděcími předpisy). Na pracovištích muzea, převáţně konzervátorských a restaurátorských laboratořích, byly zajišťovány exkurze a praxe studentů odborných škol. Podrobný přehled činnosti muzea roce 2011 v následujících kapitolách. 3

4 SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST Vlastní průzkumná a výzkumná činnost Archeologické sbírky Vlastní archeologická sbírkotvorná činnost je z velké většiny zaloţena na přírůstcích ze staveb individuálních stavebníků rodinných domů. Z menší části pak na přírůstcích z plošných ZAV, prováděných buď na základě platných smluv z doby před platností Opatření zřizovatele o provádění hrazených ZAV (ZAV Hostivice-Palouky) nebo na základě tzv. expertní spolupráce, a to s ARÚ AVČR v.v.i. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 19 akcí s pozitivním zjištěním (viz Výzkumná a dokumentační činnost). Historické a etnografické sbírky Tímto typem akvizice bylo získáno 164 předmětů, zaevidováno pod 144 přírůstkovými čísly. Přírodovědné sbírky Do botanických sbírek nasbíráno, usušeno a oschedováno cca herbářových poloţek Nákupy Do historických a etnografických sbírek byly s doporučením Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost ( ) zakoupeny: lustr holandského typu, 1 ks Kč předsíňová stěna z počátku 20. stol., 1 ks Kč stůl kuchyňský, přelom 18. a 19. stol., 1 ks Kč soubor cínového nádobí, přelom 18. a 19. stol., 4 ks Kč skicáře Z. Braunerové z let 1874 a násl., 2 ks Kč Dary Na základě darovacích smluv bylo do historických a etnografických sbírek získáno 304 ks předmětů (loutkové divadlo, předměty z vybavení domácnosti). Vyřazování sbírek Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost projednal dne návrhy na vyřazení čtyř evidenčních čísel (7 ks předmětů) ze sbírkové evidence historických a etnografických sbírek. EVIDENCE A INVENTARIZACE Chronologická evidence (I. stupeň) a systematická evidence (II. stupeň) I. stupeň př. č. I. stupeň počet ks II. stupeň inv. č. II. stupeň počet ks II. stupeň zprac. př.č. Archeologická sbírka beden Historické sbírky Etnografické sbírky Zoologické sbírky Botanické sbírky Celkem beden

5 Archeologické sbírky v chronologické evidenci zaznamenány nálezy z výzkumů 2011 pod př. č.: 1/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/38 (Mgr. Nový) 2/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-garáţ, ppč. 324/8 (Mgr. Nový) 3/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/27 (Mgr. Nový) 4/2011 Hostivice-Palouky, k.ú. Hostivice, logistický areál Tulipán Park (Mgr. Smíšek, Mgr. Daněček) 5/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/22, akce ARÚ AVČR v.v.i., SM provedlo v rámci tzv. Expertní spolupráce (Mgr. Nový) 6/2011 Hostivice, k.ú. Litovice-RD, ppč. 357/74 (Mgr. Smíšek, Mgr. Daněček) 7/2011 Chýnov, k.ú. Chýnov-RD, ppč. 205/10 (Mgr.Nový) 8/2011 Hostivice, k.ú.. Litovice-garáţ, ppč. 371/30, 40 ( Mgr. Nový) 9/2011 Holubice, k.ú. Holubice v Čechách-RD, ppč. 93/25 (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek) 10/2011 Libčice nad Vltavou, k.ú. Libčice nad Vltavou-RD, ppč. 395 (Mgr. Nový) 11/2011 Roztoky, k.ú. Ţalov, ppč. 3251/1-vodovod a kanalizace (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek) 12/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 80/11-příjezd k domu + oplocení (Mgr. Nový) 13/2011 Statenice, k.ú. Statenice-zahradní jezírko, ppč. 290/126 (Mgr. Smíšek, Mgr. Nový) 14/2011 Holubice, k.ú. Holubice v Čechách-RD, ppč. 89/3 (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek) 15/2011 Chýně, k.ú. Chýně-RD, ppč. 165/22 (Mgr. Nový) 16/2011 Chýně, k.ú. Chýně-RD, ppč. 61/24 (Mgr. Nový) 17/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/39 (Mgr. Nový) 18/2011 Roztoky, k.ú. Roztoky-zámek, ppč.30/2 (Mgr. Klementová, Mgr. Nový) v systematické evidenci pokračovalo odborné zpracování přírůstků z let Historické a etnografické sbírky v chronologické evidenci průběţně zaznamenávány nové přírůstky, pokračovala evidence vánočních ozdob firmy Rautis. v systematické evidenci zpracovávány předměty z fondů pohlednice, faleristika, numismatika, lidový oděv a sbírková knihovna. Přírodovědné sbírky do chronologické evidence zaznamenány přírůstky z botanických výzkumů Evidence pohybu sbírek Ze sbírek SM bylo jiným muzeím a organizacím zapůjčeno celkem 6 925, z toho: na výstavy 634 předmětů ke studiu předmětů (zejména archeologické nálezy a herbářové poloţky) Od jiných organizací a soukromníků si SM vypůjčilo pro své výstavy celkem 483 předmětů. Inventarizace Celkově bylo fyzicky zkontrolováno a porovnáno s evidenčními záznamy celkem předmětů, z toho: Inventarizace archeologické podsbírky rozmezí inv. č. A , A ; inv. č., ks Inventarizace botanické podsbírky oddělení Magnoliophyta (krytosemenných) inv. č., ks 5

6 Inventarizace zoologické podsbírky entomologie (vyjma Coll Strejček) 4 př. č., inv. č., ks Inventarizace etnografické podsbírky poutní medailonky, tzv. svatostky 683 př. č., 32 inv. č., 688 ks Inventarizace části Archeologické sbírky inv. č., ks OCHRANA SBÍREK, KONZERVOVÁNÍ, RESTAUROVÁNÍ Preventivní ochrana sbírek Z hlediska prevence byly průběţně prováděny prohlídky v depozitářích, pravidelně kontrolovány a upravovány klimatické podmínky, zajišťována péče o klimatizační techniku, rovněţ tak zajišťována údrţba systému Hanwell. V pravidelných intervalech proběhlo zabezpečení depozitářů proti napadení biologickými škůdci, a to plynováním a vkládáním tablet Spira Verde. V botanickém depozitáři bylo v rámci preventivního ošetření fondu pokračováno v nalepování herbářových poloţek (v r nalepeno pol.). Konzervace a restaurování Konzervace a restaurování na pracovištích SM Kovy sbírkové předměty SM archeologie 24 ks dokončeno sbírkové předměty SM historický depozitář 24 ks dokončeno zakázky restaurování 220 ks dokončeno XRF analýzy 334 ks RTG průzkum předmětů 239 ks snímků Textil sbírkové předměty SM konzervace 35 ks sbírkové předměty SM prev. konzervace 136 ks sbírkové předměty SM restaurování 1 ks zakázky restaurování 2 ks rozpracováno Papír sbírkové předměty SM konzervace 974 ks sbírkové předměty SM restaurování 48 ks preventivní konzervace 379 ks zakázky restaurování 17 ks zakázky výroba ochranných obalů 5 ks Keramika sbírkové předměty SM konzervace 66 ks +357 ks korálků sbírkové předměty SM restaurování 104 ks zakázky 3 ks výroba kopie pro muzeum Bibracte (Francie) 1 ks výroba kopií (ryby) 6 ks KOP konzervace ozářeno ks předmětů 6

7 Ostatní průběţná evidence konzervačních karet do nové verze programu Bach konzervace a restaurování sbírkových předmětů zapůjčených do výstav pořádaných SM Restaurování sbírek dodavatelským způsobem proveden výběr nábytku a zajištěno poptávkové řízení na jeho restaurování. Následně zpracována ţádost o poskytnutí finančního příspěvku z programu ISO MKČR, dále zadáno restaurování 8 ks nábytku z dotace SK. VZKUMNÁ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST Archeologie Záchranné archeologické výzkumy na stavbách s komerčním vyuţitím a archeologický dohled nad individuální výstavbou Parcely individuální výstavba RD s pozitivním zjištěním (16 akcí) Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/38 RD zachycen 1 objekt na profilovém řezu zářezu pro skrývku + exkavace objektu v ploše. Datace na základě typologie keramiky mladší doba bronzová kultura knovízská (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 324/8 RD zachyceny 3 archeologické objekty na profilových řezech. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/27 RD zachyceno 14 archeologických objektů a 1 torzo dětského skeletu. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/22 RD zachyceno 10 archeologických objektů na profilovém řezu zářezu pro skrývku a v ploše. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Hostivice, k.ú Litovice, ppč. 357/74 RD zachyceno 5 archeologických objektů na profilech výkopů základových pasů. Datace na základě typologie keramiky pozdní doba kamenná kultura nálevkovitých pohárů (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Chýnov, k.ú. Chýnov, ppč. 205/10 RD zachyceno 13 archeologických objektů (z toho 11 sloupových jam tvořících půdorys nadzemní stavby, 1 polozemnice a 1 sídlištní objekt) v ploše skrývky. Datace na základě typologie keramiky starší doba ţelezná. (Mgr. Smíšek, Mgr. Daněček). Litovice, k.ú. Litovice, ppč. 371/30, 371/40 garáţ zachycen 1 archeologický objekt po provedení plošné skrývky. Datace na základě typologie keramiky pozdní doba kamenná kultura nálevkovitých pohárů (Mgr. Nový). Holubice, k.ú. Holubice v Čechách, ppč. 93/25 RD zachycen ţárový a kostrový hrob z mladší doby bronzové a sídlištní komponenta doby římské. Datace na základě typologie keramiky mladší doba bronzová a doba římská (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Libčice nad Vltavou, k.ú Libčice nad Vltavou, ppč. 395 RD zachyceny keramické fragmenty volně rozptýlené v nadloţních vrstvách. Datace na základě typologie keramiky raný aţ vrcholný středověk (Mgr. Nový). 7

8 Roztoky, k.ú. Ţalov, ppč. 3251/1 vodovod, kanalizace a jímka na dešťovou vodu dokumentace raně středověkého příkopu velmi pravděpodobně vymezujícího 2 předhradí přemyslovského hradiště na Levém Hradci (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek, spolupráce s ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. PhDr. Tomková). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 80/11 příjezdová komunikace + oplocení. Souvrství s keramikou mladší doby bronzové (Mgr. Nový). Statenice, k.ú. Statenice, ppč. 290/126 zahradní jezírko zachycen 1 archeologický objekt. Datace na základě typologie keramiky starší doba ţelezná kultura blanská (Mgr. Smíšek, Mgr. Nový). Holubice, k.ú. Holubice v Čechách, ppč. 89/3 RD dokumentace kulturní vrstvy. Datace na základě typologie keramiky starší doba ţelezná (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Chýně, k.ú. Chýně., ppč. 165/22 RD pohřbená vrstva hnědozemě na dně výkopů základových pasů s keramickými nálezy pravěkého i středověkého stáří (Mgr. Nový). Chýně, k.ú. Chýně, ppč. 61/24 RD zachycen 1 archeologický objekt z části na profilovém řezu a z části v ploše. Datace na základě typologie keramiky mladší doba ţelezná (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/39 RD zachyceny 4 archeologické objekty na profilových řezech výkopů základových pasů. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Plošné záchranné archeologické výzkumy s pozitivním zjištěním (2 ZAV) Logistický areál Tulipán park, Hostivice-Palouky pokračování ZAV z roku 2008 a 2010 situace pozdně středověké aţ raně novověké (pohřebiště) zde ZAV dokončen, zahájen ZAV v jiţní části plochy, v prostoru pohřebiště doby stěhování národů (6. stol n. l.) a v prostoru pohřebiště střední aţ mladší doby hradištní (10. stol. n. l.). ZAV ukončen k Areál zámku v Roztokách, ppč. 30/2, k.ú. Roztoky u Prahy ZAV vyvolaný zahájením celkového rekonstrukce objektu a jeho nejbliţšího okolí. V prostoru přízemí zachyceny a dokumentovány vrcholně středověké zděné konstrukce, terénní statigrafie a proveden ZAV zbytků pravěkého osídlení (kultura knovízská). ZAV bude pokračovat nadále v roce 2012 v souvislosti s postupem stavebních prací (Mgr. Klementová, Mgr. Nový). Badatelské výzkumy (1 akce) Libčice nad Vltavou-Chýnov, ppč. 496/1 depot z pozdní doby laténské Nálezové zprávy ze ZAV s pozitivním zjištěním (20 nálezových zpráv a hlášení) Daněček, D. Klementová, J. Nový, P. Smíšek, K. 2011: Hlášení akcí do ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 64/73, Holubice, k.ú. Holubice v Čechách výstavba RD, ZAV Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 3251/1, Roztoky, k.ú. Roztoky u Prahy výstavba RD, ZAV Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 205/26, Libčice nad Vltavou, k.ú. Chýnov, ZAV Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 205/10, Libčice nad Vltavou, k.ú Chýnov výstavba RD, ZAV

9 Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 496/1, Libčice nad Vltavou, k.ú. Chýnov mohylník, badatelský výzkum Daněček, D. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 135/14 Statenice, k.ú. Statenice výstavba RD, ZAV Daněček, D. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/26 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice garáţ, ZAV Daněček, D. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 177/23 a 117/14, Statenice, k.ú Černý Vůl vodovod, ZAV 2006 (ústavní paré). Klementová, J. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč.16/1, 24/1, Kněţeves, k.ú. Kněţeves výstavba RD, ZAV Klementová, J. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 30/2 areál zámku, Roztoky, k.ú. Roztoky u Prahy zjišťovací sondáţ + oprava kanalizace + předpokládaná realizace archeologické expozice v objektu stodoly, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/20, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/35, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice vodovod + kanalizace, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/37, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/23, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 339/19, Tursko, k.ú. Tursko výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 357/33, Hostivice, k.ú. Litovice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 357/76, Hostivice, k.ú. Litovice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 357/21, Hostivice, k.ú. Litovice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 3278/1, Roztoky u Prahy, k.ú. Ţalov výstavba RD, ZAV Stavební agenda po zavedení Knihy došlé pošty pro samostatnou evidenci v archeologickém oddělení bylo v roce 2010 vyřízeno celkem 548 poloţek došlé korespondence (Mgr. Klementová). na základě platnosti opatření zřizovatele bylo k vyřízení přeposláno do ARÚ AVČR, v. v. i., celkem 30 akcí k vyřízení. 9

10 průběţně probíhaly archeologické výzkumy formou dohledu nad individuální výstavbou na 18 katastrálních územích (Mgr.Klementová, Mgr.Daněček, Mgr. Smíšek, Mgr.Nový). celkem bylo vydáno 120 Potvrzení o splnění podmínek podle 22 odst.2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů formou dohledu a bylo vydáno celkem 161 vyjádření ke stavebnímu či územnímu řízení. Archeologický dohled nad NKP Levý Hradec zajišťováno kontinuálního bádání významné archeologické lokality ve spolupráci s ARÚ AV ČR. Archeologie regionu Roztok pokračovalo řešení problematiky vývoje regionálního osídlení s vyuţitím výsledků záchranných archeologických výzkumů dlouhodobě prováděných muzeem (Mgr. Klementová).. Ostatní výzkumná a dokumentární činnost pokračování v monitoringu a detektorové prospekci spádové oblasti Středočeského muzea v Roztokách (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Historie Společenský a veřejný ţivot v 19. a v první polovině 20. století rozvoj příměstského letoviska archivní studium rodu Liechtensteinů jako majitelů roztockého panství (Mgr. Holbová) Korespondence Zdenky Braunerové s Annou Bourgesovou získán fond korespondence z pozůstalosti Zdenky Braunerové z rodiny Maryšky Pellé ve Francii, plán zpracování 2012 (Mgr. Šášinková). Etnografie Kultura všedního dne v regionu (dějiny kaţdodennosti století) Dlouhodobý úkol zaměřený na zpracování sbírkového fondu jako pramenné základny, postupné zpracovávání dílčích témat. studium devocionálií jako příprava k výstavě Dárek z pouti (2011) spolupráce s externistou při zpracování rozsáhlého souboru malířských šablon získáno darem (PhDr. Kubečková) Botanika Dokumentace současného stavu flóry a vegetace středního Polabí Dlouhodobý úkol; zaměřen na pravidelně prováděné výzkumy změn vodních makrofyt Labe v úseku od Kolína do Nymburka. pokračování úkolu Výzkum ekologie a rozšíření ohroţených druhů naší květeny a dokumentace jejich lokalit Dlouhodobý úkol. pokračování úkolu. Dlouhodobé změny flóry a vegetace vodních makrofyt stojatých vod vybraných území ČR počátkem roku odevzdána závěrečná zpráva o řešení programového projektu MK ČR (DE07P04OMG002) na období připravena druhá část výsledků dokončeného projektu, jejich publikování v recenzovaných odborných časopisech Práce muzea v Kolíně, Muzeum a současnost (RNDr. Rydlo).. 10

11 Zoologie Výzkum a dokumentace ryb, obojţivelníků a plazů středních Čech Dlouhodobý úkol; zaměřen na sledování lokalit výskytu ţivočichů, jejich dokumentace. sledování lokalit výskytu obojţivelníků a plazů v Praze, Roztokách a okolí za účelem zpracovávání scénáře výstavy Zákonem chráněné druhy obratlovců středních Čech (2012). Ostatní odborná a dokumentační činnost Odborné zpracování písemné pozůstalosti roztockého ornitologa Františka Kříţe vypracován článek Zpracování oologických měření v písemné pozůstalosti po Františku Kříţovi proveden ornitologický průzkum severní části Prahy a okolí (Troja, Pohoří, Klecany) zimování vodního ptactva na Vltavě v souvislosti se zpracováváním písemné ornitologické pozůstalosti (Ing. Boháč). PREZENTAČNÍ ČINNOST Expozice Zrušení stávajících historických expozic v budově zámku kvůli zahájení rekonstrukce zámku byl pro návštěvníky tento objekt od uzavřen a stávající historické expozice v 1. patře budovy (Historie a stavební vývoj zámku, renesanční síň, Salon ve stylu biedermeieru) zrušeny; všechny prostory byly vyklizeny, sbírkové předměty uloţeny do historických depozitářů. Příprava stálých historických expozic do budovy zámku pokračovala příprava nových expozic do rekonstruovaných prostor zámku, byly doplňovány informace o expozicích do projektu ucházejícího se o financování rekonstrukce zámku prostřednictvím ROP (poptávky prací a výrobků fundusu, konzultace s odborníky), pokračovaly práce na scénáři; zástupci autorského týmu se účastnili pravidelně kontrolních dnů probíhajících rekonstrukčních prací zámku (PhDr. Kubečková, Mgr. Šášinková). Výstavy Velká výstavní síň Čtyřlístkománie, Interaktivní výstava věnovaná populárnímu komiksu Čtyřlístek historie časopisu a svět čtyř nerozlučných zvířecích kamarádů. První dámy osud, poslání, úděl? Ţivoty v paprscích slávy v šeru neviditelnosti, Výstava mapující osobnosti manţelek prezidentů Československé, resp. České republiky od r do současnosti. Galerie, Kabinet O koních, o smrti a jiných lidech. Maškary z Roztok a Únětic , Výstava fotografií Markéty Luskačové. Ve spolupráci se Sdruţením Roztoč. Prolínání. Inspirace raku, Keramické plastiky výtvarnice Jany Krejzové inspirované japonskou technikou raku. Paleta vlasti 50 let,

12 Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění, Výstava ve spolupráci s EÚ AV ČR a národopisným oddělením NM Praha. Návštěvnické centrum Jan Perner a ţeleznice, Pokračování projektu Svět Roztoky, práce dětí z výtvarného ateliéru JoE sdruţení Roztoč. Eva Suchánková ( ), Výstava k nedoţitým 50. narozeninám výtvarnice. Výstavy mimo areál SM Únětická kultura, Výstava uspořádána pro Obec Únětice. Doprovodné programy Tříkrálová Okoř, Tradiční turistický pochod (garant asociace TOM). Masopust, Tradiční průvod masek, pořádalo sdruţení Roztoč ve spolupráci se SM. Veteráni, ročník jednodenní výstavy historických vozidel Den Země, pro školy (3x), pro širokou veřejnost (3x) V roce 2011 na téma Čolek a člověk. Salon Zdenky Braunerové posedmé, Pořádáno v rámci Mezinárodního dne muzeí. Nedávno zaloţená tradice pořádání salonů, jejichţ společným jmenovatelem je osobnost Zdenky Braunerové. Zámeček ţije, Hudební festival s doprovodnými programy pro děti v zámeckém parku, připraveno ve spolupráci s RR, o. s. Muzejní noc, , hodin Bronzový poklad tvůrčí dílny pro veřejnost inspirované únětickou kulturou. Chronoletem po Roztokách, Prázdninové tvůrčí dílny pro děti. Salon Zdenky Braunerové poosmé, Jiřinkové slavnosti, uspořádáno v rámci Dnů evropského dědictví. Poutníkům na cesty vyrobíme si škapulíř, Výtvarná dílna pro veřejnost jako doprovodný program k výstavě Dárek z pouti. Pořádáno v rámci Dne Středočeského kraje. Adventní neděle v muzeu, Tvorba vánočních ozdob, ochutnávka postních jídel, adventní hudba, rozsvícení vánočního stromu. 12

13 Programy pro školy Sluneční hodiny, 7. 6., , Výtvarná dílna, ve které se děti seznámily s principy tvorby slunečních hodin a navrhly sluneční hodiny pro Ateliér Zdenky Braunerové. Brána do říše mrtvých, Doprovodný program ke stejnojmenné archeologické výstavě. Noční posel, Doprovodný program k historii roztockého zámku. Čteme dětem, , 1. 3., Čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Jémine, domine, masopust pomine, , , , Doprovodný program k výstavě M. Piskačové. Jak se dělá komiks, , , 1. 6., 2. 6., , , Doprovodný program k výstavě Čtyřlístkománie. Bobíkiáda, , , Doprovodný program k výstavě Čtyřlístkománie. Exkurse na Levý Hradec, Program pro ZŠ Roztoky. Programy pro širší veřejnost Exkurze na lokalitu Holý vrch, k. ú. Únětice Doprovodný program k výstavě Brána do říše mrtvých, pro Vlastivědný klub, v rámci Muzejní noci. Návštěva paní múzy (Ateliér Zdenky Braunerové) Program ve spolupráci s lektorským oddělením NG, klášter sv. Jiří, , Komentované prohlídky výstavy Skleněné Vánoce, pro Vlastivědný klub výstavy První dámy, prosinec 2011 (3x) výstavy Dárek z pouti, účastníci semináře EK AMG, Společnost přátel Vyšehradu, prac. skupina etnografů muzeí středních Čech. Koncerty Naše Vánoce (Roztoč), 9. 1.; Kytarový koncert (Roztoč), 25. 3; ZUŠ (Roztoky), , , ; Šarbilach, ; Velikonoční zpěvy (Roztoč), ; ZUŠ (Klecany), Návštěvnost V průběhu roku navštívilo muzeum celkem plné vstupné osob sníţené vstupné osob zdarma/akce osob osob, z toho činilo: 13

14 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Sborník Muzeum a současnost Podle plánu byla zajištěna redakční příprava obou řad sborníku: Středočeský vlastivědný sborník společenskovědní řada sborníku MaS č. 29/2011; uzávěrka čísla 29/2011 v červnu, provedeny základní korektury, kompletní podklady předány ke grafickému zpracování, tisk 2012 (odpovědný redaktor Mgr. Šášinková) Muzeum a současnost řada přírodovědná č. 26/2011; zajištěna distribuce č. 25, zajištěna redakce a výroba č. 26 (výkonný redaktor RNDr. Rydlo) Výběrová bibliografie odborných pracovníků DANĚČEK, David KLEMENTOVÁ, Jana NOVÝ, Petr SMÍŠEK, Kamil. Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 2010, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky, 2011, 29, s DANĚČEK, David SMÍŠEK, Kamil TOMKOVÁ, Kateřina ZAVŘEL, J. Výzkum neznámého raně středověkého příkopu v Ţalově (okr. Praha-západ), Zprávy ČAS, Supplément 81, 50, Praha. KLEMENTOVÁ, Jana NOVÝ, Petr. Pravěké a raně středověké osídlení zámeckého areálu v Roztokách u Prahy, Zprávy ČAS, Supplément 81, 6-7, Praha. KUBEČKOVÁ, Ivana. Dárek z pouti poutní a pouťové umění. Panenka 4/2011, s KUBEČKOVÁ, Ivana. Z historie lidových hraček. Panenka 1/2012, s KUBEČKOVÁ, Ivana. Dárek z pouti poutní a pouťové umění. Odraz 9/2011. NOVÝ, Petr. Brána do říše mrtvých, 130 let od publikace pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2011, 29, s NOVÝ, Petr. Pravěké objekty, příkopová ohrazení, terénní deprese. Příspěvek k problematice povrchu neidentifikovatelných starých cest, Zlatá stezka (v tisku). PERLÍK, Dušan (spoluautor, člen redakční rady). Konzervování a restaurování kovů, Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, kapitoly , , 7.4., Technické muzeum v Brně a Asociace muzeí a galerií ČR, RYDLO, Jaroslav. Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. Muzeum a současnost,řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jaroslav. Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Domaţlicku. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jan RYDLO, Jaroslav. Vodní makrofyta ve Veřovických vrších. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jan RYDLO, Jaroslav. Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Hostýnských vrších. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2010 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2010 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007

Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Výroční zpráva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech za rok 2007 Únor 2008 1 Úvod V roce 2007 se Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech soustředilo spíše na vlastní muzejní činnost, zejména na správu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje

výroční zpráva muzea cheb za rok 2014 příspěvkové organizace karlovarského kraje MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje za rok 2014 MUZEUM CHEB, příspěvková organizace Karlovarského kraje výroční zpráva muzea cheb příspěvkové organizace karlovarského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA VMO ZA ROK 2006 Zpráva je zpracována na základě hodnotících zpráv jednotlivých odborných ústavů a úseků, pro něž byly použity údaje z osobních výkazů o činnosti jednotlivých odborných pracovníků.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem

příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem www.muzeum-sumperk.cz Hlavní třída 22, Šumperk IČO: 000 98 311 příspěvková organizace zřizovaná Olomouckým k rajem plán Vlastivědného muzea v Šumperku na rok 2014 Základní údaje Vlastivědné muzeum v Šumperku,

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 200 Úvod Rok 200 byl pro naše muzeum rokem významných událostí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Málek, ředitel Trutnov, 28. 2. 2014 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. PERSONÁLNÍ STAV 3. PORADNÍ

Více

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea:

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea: PROVOZNÍ ČINNOST A) Hospodaření muzea Příjmy celkem Výdaje celkem Struktura příjmů (hlavní poloţky): příspěvek zřizovatele vlastní příjmy z toho: trţby za vstupné trţby za reklamu prodej zboţí Struktura

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 1. Úvod Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2011 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito událostmi a skutečnostmi: 1. Na původní

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Kladno, březen 2011 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. POSTUPNÁ REKONSTRUKCE HORNICKÉHO SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH... 3 3. HOSPODAŘENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MUZEUM KARLOVY VARY PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KARLOVARSKÉHO KRAJE OBSAH 5 Úvod slovo ředitele základní informace o muzeu 9 Sbírky charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více