Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011"

Transkript

1 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, Zámek 1, Roztoky Zpráva o činnosti Středočeského muzea v roce 2011 Úvod Sbírkotvorná činnost Evidence a inventarizace Ochrana sbírek, konzervace, restaurování Výzkumná a dokumentační činnost Prezentační činnost Publikační činnost Ostatní odborná činnost Oprava a údrţba objektů Hospodaření V Roztokách u Prahy dne

2 ÚVOD V průběhu srpna 2011byla zahájena dlouho plánovaná a očekávaná rekonstrukce budovy zámku. Technický stav tohoto objektu, váţně poškozeného povodní 2002, umoţňoval jeho vyuţití jen částečně, a to v prvním patře pro historické expozice a krátkodobé výstavy. Do rekonstruovaných prostor jsou nyní připravovány nové expozice s tematikou hospodářské a úřednické správy 18. a první poloviny 19. století, které budou umístěny v přízemí, a tematikou letoviska přelomu 19. a 20. století situované do 1 patra. Expozice doplní víceúčelový sál a prostor pro pořádání sezónních výstav. V objektu je počítáno i s novým informačním centrem. Obnova zámku je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy. Kvůli přípravám na rekonstrukci byl zámek od pro veřejnost uzavřen. Zrušeny byly stávající expozice Historie a stavební vývoj zámku, Renesanční síň a Salon ve stylu biedermeieru. Dále byla zrušena malá výstavní síň, takţe v druhé polovině roku byly pro krátkodobé výstavy v provozu pouze výstavní prostory v bývalých hospodářských budovách. Celkem bylo uspořádáno 8 výstav, zrušena byla plánovaná výstava Letní keramická plastika kvůli očekávanému omezení provozu v zámeckém areálu. Největším projektem, který byl připravován tři roky, byla výstava První dámy osud, poslání, úděl? Ţivot v paprscích slávy v šeru neviditelnosti, mapující osobnosti manţelek prezidentů Československé, resp. České republiky od r do současnosti. K výstavě byla uspořádána ve spolupráci s Národní galerií odborná konference ( ), příspěvky zde přednesené budou vydány v samostatném sborníku. Dalším významným výstavní počinem bylo otevření výstavy Dárek z pouti poutní a pouťové umění, připravené ve spolupráci s Národním muzeem a Etnologickým ústavem AV ČR. Z vystavených 700 exponátů pocházela více neţ polovina ze sbírek SM. Obě výstavy byly s ohledem na odborné zpracování i způsob prezentace přihlášeny do Národní soutěţe Gloria musaealis 2011 v kategorii Výstava roku. Mimo areál muzea byla připravena a realizována archeologickým oddělením výstava pro Obecní úřad Únětice. Uskutečnily se všechny plánované doprovodné programy, které se jiţ pořádají kaţdoročně (Tříkrálový pochod, Masopust, Den Země, Veteráni, Salon Zdenky Braunerové, Muzejní noc, Den Středočeského kraje, Adventní neděle), proběhla i týdenní prázdninová tvůrčí dílna pro děti Chronoletem po Roztokách. Aktuálně byl zařazen ve spolupráci RR, o. s., hudební festival s doprovodnými programy pro děti v areálu parku Zámeček ţije. Dále byly uspořádány zejména v rámci probíhajících výstav doprovodné programy pro školy i nejširší veřejnost.. V průběhu roku navštívilo muzeum celkem osob. Uvedený počet nedosahuje úrovně návštěvnosti v předchozím roce ( osob), coţ bylo také způsobeno uzavřením zámku kvůli jeho rekonstrukci a omezením provozu v jeho nejbliţším okolí. Do sbírkových fondů muzea bylo zaevidováno ks předmětů a 233 beden archeologických nálezů celkově pod novými přírůstkovými čísly. Stejně jako v předchozích letech byla převáţná část z nich (archeologické nálezy a herbářové poloţky ) získána vlastní výzkumnou činností. Na základě doporučení Poradního sboru pro sbírkotvotnou činnost bylo zakoupeno 9 ks předmětů, vytypovaných především do nové historické expozice. Celkové finanční náklady činily Kč (z toho největší částka Kč vynaloţena na nákup skicářů Z. Braunerové). Podle plánu proběhly inventarizace sbírek. Fyzickou kontrolou a porovnáním s evidenčními záznamy prošlo celkem kusů předmětů Na všech konzervátorských a restaurátorských pracovištích byly ošetřovány jak sbírky muzea, tak předměty jiných organizací v rámci poskytovaných sluţeb. Celkem zde bylo ošetřeno ks předmětů, z toho v laboratořích kovů, papíru, keramiky a textilu a ks předmětů v konzervačním ozařovacím pracovišti. V rámci sluţeb bylo v laboratoři kovů dále provedeno 259 2

3 RTG průzkumů a 334 XRF analýz především archeologických nálezů pro Archeologický ústav AV ČR, ústavy památkové péče, centrální i regionální muzea. Výzkumná a dokumentační činnost spočívala v pokračování interních dlouhodobých úkolů, jejichţ výsledky jsou prezentovány formou jak publikační, tak výstavní a přednáškovou. Archeologické výzkumy probíhaly v rámci individuální výstavby rodinných domů, z menší části (1 ZAV) pak v rámci plošných ZAV. Celkově se uskutečnilo 19 ZAV s pozitivním zjištěním, na základě ukončených výzkumů bylo vypracováno 20 nálezových zpráv. V oboru botaniky (3 úkoly) byla připravena k publikování druhá část výsledků úkolu Dlouhodobé změny flóry a vegetace vodních makrofyt stojatých vod vybraných území ČR, řešeného v rámci programových projektů MK ČR v období (celkem zpracováno 14 příspěvků do recenzovaných odborných časopisů). Výstupy prací na úkolech v oborech etnografie a zoologie směřovaly především k přípravě výstav (Dárek z pouti 2011, Co se děje zvířatům, stane se i lidem 2012), úkol v oboru historie je dlouhodobě směřován k přípravě nových expozic do rekonstruovaných prostor zámku. Průběţně byl zajišťován provoz knihovny Středočeského muzea. V její evidenci bylo zaznamenáno 830 ks nových přírůstků. Na pracovištích odborných oddělení byly poskytnuty sluţby 84 badatelům, dále odborné konzultace a informace, které byly vyřizovány telefonicky, písemně či ovou poštou. Nejvíce tomu bylo, tak jako kaţdoročně, v oboru botaniky (258x), kde jsou tyto konzultace a informace vyţadovány jak vysokými školami, tak i pracovišti AV ČR, ochrany přírody a muzei. Pokračovala spolupráce s vysokými školami, vědeckými ústavy, muzei, archivy a ostatními institucemi v oborech zastoupených v SM, dále poskytována metodická a odborná pomoc ostatním vlastníkům sbírek (v souladu se zákonem č. 122/2000 a prováděcími předpisy). Na pracovištích muzea, převáţně konzervátorských a restaurátorských laboratořích, byly zajišťovány exkurze a praxe studentů odborných škol. Podrobný přehled činnosti muzea roce 2011 v následujících kapitolách. 3

4 SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST Vlastní průzkumná a výzkumná činnost Archeologické sbírky Vlastní archeologická sbírkotvorná činnost je z velké většiny zaloţena na přírůstcích ze staveb individuálních stavebníků rodinných domů. Z menší části pak na přírůstcích z plošných ZAV, prováděných buď na základě platných smluv z doby před platností Opatření zřizovatele o provádění hrazených ZAV (ZAV Hostivice-Palouky) nebo na základě tzv. expertní spolupráce, a to s ARÚ AVČR v.v.i. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 19 akcí s pozitivním zjištěním (viz Výzkumná a dokumentační činnost). Historické a etnografické sbírky Tímto typem akvizice bylo získáno 164 předmětů, zaevidováno pod 144 přírůstkovými čísly. Přírodovědné sbírky Do botanických sbírek nasbíráno, usušeno a oschedováno cca herbářových poloţek Nákupy Do historických a etnografických sbírek byly s doporučením Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost ( ) zakoupeny: lustr holandského typu, 1 ks Kč předsíňová stěna z počátku 20. stol., 1 ks Kč stůl kuchyňský, přelom 18. a 19. stol., 1 ks Kč soubor cínového nádobí, přelom 18. a 19. stol., 4 ks Kč skicáře Z. Braunerové z let 1874 a násl., 2 ks Kč Dary Na základě darovacích smluv bylo do historických a etnografických sbírek získáno 304 ks předmětů (loutkové divadlo, předměty z vybavení domácnosti). Vyřazování sbírek Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost projednal dne návrhy na vyřazení čtyř evidenčních čísel (7 ks předmětů) ze sbírkové evidence historických a etnografických sbírek. EVIDENCE A INVENTARIZACE Chronologická evidence (I. stupeň) a systematická evidence (II. stupeň) I. stupeň př. č. I. stupeň počet ks II. stupeň inv. č. II. stupeň počet ks II. stupeň zprac. př.č. Archeologická sbírka beden Historické sbírky Etnografické sbírky Zoologické sbírky Botanické sbírky Celkem beden

5 Archeologické sbírky v chronologické evidenci zaznamenány nálezy z výzkumů 2011 pod př. č.: 1/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/38 (Mgr. Nový) 2/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-garáţ, ppč. 324/8 (Mgr. Nový) 3/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/27 (Mgr. Nový) 4/2011 Hostivice-Palouky, k.ú. Hostivice, logistický areál Tulipán Park (Mgr. Smíšek, Mgr. Daněček) 5/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/22, akce ARÚ AVČR v.v.i., SM provedlo v rámci tzv. Expertní spolupráce (Mgr. Nový) 6/2011 Hostivice, k.ú. Litovice-RD, ppč. 357/74 (Mgr. Smíšek, Mgr. Daněček) 7/2011 Chýnov, k.ú. Chýnov-RD, ppč. 205/10 (Mgr.Nový) 8/2011 Hostivice, k.ú.. Litovice-garáţ, ppč. 371/30, 40 ( Mgr. Nový) 9/2011 Holubice, k.ú. Holubice v Čechách-RD, ppč. 93/25 (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek) 10/2011 Libčice nad Vltavou, k.ú. Libčice nad Vltavou-RD, ppč. 395 (Mgr. Nový) 11/2011 Roztoky, k.ú. Ţalov, ppč. 3251/1-vodovod a kanalizace (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek) 12/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 80/11-příjezd k domu + oplocení (Mgr. Nový) 13/2011 Statenice, k.ú. Statenice-zahradní jezírko, ppč. 290/126 (Mgr. Smíšek, Mgr. Nový) 14/2011 Holubice, k.ú. Holubice v Čechách-RD, ppč. 89/3 (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek) 15/2011 Chýně, k.ú. Chýně-RD, ppč. 165/22 (Mgr. Nový) 16/2011 Chýně, k.ú. Chýně-RD, ppč. 61/24 (Mgr. Nový) 17/2011 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice-RD, ppč. 306/39 (Mgr. Nový) 18/2011 Roztoky, k.ú. Roztoky-zámek, ppč.30/2 (Mgr. Klementová, Mgr. Nový) v systematické evidenci pokračovalo odborné zpracování přírůstků z let Historické a etnografické sbírky v chronologické evidenci průběţně zaznamenávány nové přírůstky, pokračovala evidence vánočních ozdob firmy Rautis. v systematické evidenci zpracovávány předměty z fondů pohlednice, faleristika, numismatika, lidový oděv a sbírková knihovna. Přírodovědné sbírky do chronologické evidence zaznamenány přírůstky z botanických výzkumů Evidence pohybu sbírek Ze sbírek SM bylo jiným muzeím a organizacím zapůjčeno celkem 6 925, z toho: na výstavy 634 předmětů ke studiu předmětů (zejména archeologické nálezy a herbářové poloţky) Od jiných organizací a soukromníků si SM vypůjčilo pro své výstavy celkem 483 předmětů. Inventarizace Celkově bylo fyzicky zkontrolováno a porovnáno s evidenčními záznamy celkem předmětů, z toho: Inventarizace archeologické podsbírky rozmezí inv. č. A , A ; inv. č., ks Inventarizace botanické podsbírky oddělení Magnoliophyta (krytosemenných) inv. č., ks 5

6 Inventarizace zoologické podsbírky entomologie (vyjma Coll Strejček) 4 př. č., inv. č., ks Inventarizace etnografické podsbírky poutní medailonky, tzv. svatostky 683 př. č., 32 inv. č., 688 ks Inventarizace části Archeologické sbírky inv. č., ks OCHRANA SBÍREK, KONZERVOVÁNÍ, RESTAUROVÁNÍ Preventivní ochrana sbírek Z hlediska prevence byly průběţně prováděny prohlídky v depozitářích, pravidelně kontrolovány a upravovány klimatické podmínky, zajišťována péče o klimatizační techniku, rovněţ tak zajišťována údrţba systému Hanwell. V pravidelných intervalech proběhlo zabezpečení depozitářů proti napadení biologickými škůdci, a to plynováním a vkládáním tablet Spira Verde. V botanickém depozitáři bylo v rámci preventivního ošetření fondu pokračováno v nalepování herbářových poloţek (v r nalepeno pol.). Konzervace a restaurování Konzervace a restaurování na pracovištích SM Kovy sbírkové předměty SM archeologie 24 ks dokončeno sbírkové předměty SM historický depozitář 24 ks dokončeno zakázky restaurování 220 ks dokončeno XRF analýzy 334 ks RTG průzkum předmětů 239 ks snímků Textil sbírkové předměty SM konzervace 35 ks sbírkové předměty SM prev. konzervace 136 ks sbírkové předměty SM restaurování 1 ks zakázky restaurování 2 ks rozpracováno Papír sbírkové předměty SM konzervace 974 ks sbírkové předměty SM restaurování 48 ks preventivní konzervace 379 ks zakázky restaurování 17 ks zakázky výroba ochranných obalů 5 ks Keramika sbírkové předměty SM konzervace 66 ks +357 ks korálků sbírkové předměty SM restaurování 104 ks zakázky 3 ks výroba kopie pro muzeum Bibracte (Francie) 1 ks výroba kopií (ryby) 6 ks KOP konzervace ozářeno ks předmětů 6

7 Ostatní průběţná evidence konzervačních karet do nové verze programu Bach konzervace a restaurování sbírkových předmětů zapůjčených do výstav pořádaných SM Restaurování sbírek dodavatelským způsobem proveden výběr nábytku a zajištěno poptávkové řízení na jeho restaurování. Následně zpracována ţádost o poskytnutí finančního příspěvku z programu ISO MKČR, dále zadáno restaurování 8 ks nábytku z dotace SK. VZKUMNÁ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST Archeologie Záchranné archeologické výzkumy na stavbách s komerčním vyuţitím a archeologický dohled nad individuální výstavbou Parcely individuální výstavba RD s pozitivním zjištěním (16 akcí) Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/38 RD zachycen 1 objekt na profilovém řezu zářezu pro skrývku + exkavace objektu v ploše. Datace na základě typologie keramiky mladší doba bronzová kultura knovízská (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 324/8 RD zachyceny 3 archeologické objekty na profilových řezech. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/27 RD zachyceno 14 archeologických objektů a 1 torzo dětského skeletu. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/22 RD zachyceno 10 archeologických objektů na profilovém řezu zářezu pro skrývku a v ploše. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Hostivice, k.ú Litovice, ppč. 357/74 RD zachyceno 5 archeologických objektů na profilech výkopů základových pasů. Datace na základě typologie keramiky pozdní doba kamenná kultura nálevkovitých pohárů (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Chýnov, k.ú. Chýnov, ppč. 205/10 RD zachyceno 13 archeologických objektů (z toho 11 sloupových jam tvořících půdorys nadzemní stavby, 1 polozemnice a 1 sídlištní objekt) v ploše skrývky. Datace na základě typologie keramiky starší doba ţelezná. (Mgr. Smíšek, Mgr. Daněček). Litovice, k.ú. Litovice, ppč. 371/30, 371/40 garáţ zachycen 1 archeologický objekt po provedení plošné skrývky. Datace na základě typologie keramiky pozdní doba kamenná kultura nálevkovitých pohárů (Mgr. Nový). Holubice, k.ú. Holubice v Čechách, ppč. 93/25 RD zachycen ţárový a kostrový hrob z mladší doby bronzové a sídlištní komponenta doby římské. Datace na základě typologie keramiky mladší doba bronzová a doba římská (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Libčice nad Vltavou, k.ú Libčice nad Vltavou, ppč. 395 RD zachyceny keramické fragmenty volně rozptýlené v nadloţních vrstvách. Datace na základě typologie keramiky raný aţ vrcholný středověk (Mgr. Nový). 7

8 Roztoky, k.ú. Ţalov, ppč. 3251/1 vodovod, kanalizace a jímka na dešťovou vodu dokumentace raně středověkého příkopu velmi pravděpodobně vymezujícího 2 předhradí přemyslovského hradiště na Levém Hradci (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek, spolupráce s ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. PhDr. Tomková). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 80/11 příjezdová komunikace + oplocení. Souvrství s keramikou mladší doby bronzové (Mgr. Nový). Statenice, k.ú. Statenice, ppč. 290/126 zahradní jezírko zachycen 1 archeologický objekt. Datace na základě typologie keramiky starší doba ţelezná kultura blanská (Mgr. Smíšek, Mgr. Nový). Holubice, k.ú. Holubice v Čechách, ppč. 89/3 RD dokumentace kulturní vrstvy. Datace na základě typologie keramiky starší doba ţelezná (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Chýně, k.ú. Chýně., ppč. 165/22 RD pohřbená vrstva hnědozemě na dně výkopů základových pasů s keramickými nálezy pravěkého i středověkého stáří (Mgr. Nový). Chýně, k.ú. Chýně, ppč. 61/24 RD zachycen 1 archeologický objekt z části na profilovém řezu a z části v ploše. Datace na základě typologie keramiky mladší doba ţelezná (Mgr. Nový). Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice, ppč. 306/39 RD zachyceny 4 archeologické objekty na profilových řezech výkopů základových pasů. Datace na základě typologie keramiky mladší aţ pozdní doba bronzová kultura knovízská a štítarská (Mgr. Nový). Plošné záchranné archeologické výzkumy s pozitivním zjištěním (2 ZAV) Logistický areál Tulipán park, Hostivice-Palouky pokračování ZAV z roku 2008 a 2010 situace pozdně středověké aţ raně novověké (pohřebiště) zde ZAV dokončen, zahájen ZAV v jiţní části plochy, v prostoru pohřebiště doby stěhování národů (6. stol n. l.) a v prostoru pohřebiště střední aţ mladší doby hradištní (10. stol. n. l.). ZAV ukončen k Areál zámku v Roztokách, ppč. 30/2, k.ú. Roztoky u Prahy ZAV vyvolaný zahájením celkového rekonstrukce objektu a jeho nejbliţšího okolí. V prostoru přízemí zachyceny a dokumentovány vrcholně středověké zděné konstrukce, terénní statigrafie a proveden ZAV zbytků pravěkého osídlení (kultura knovízská). ZAV bude pokračovat nadále v roce 2012 v souvislosti s postupem stavebních prací (Mgr. Klementová, Mgr. Nový). Badatelské výzkumy (1 akce) Libčice nad Vltavou-Chýnov, ppč. 496/1 depot z pozdní doby laténské Nálezové zprávy ze ZAV s pozitivním zjištěním (20 nálezových zpráv a hlášení) Daněček, D. Klementová, J. Nový, P. Smíšek, K. 2011: Hlášení akcí do ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i. Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 64/73, Holubice, k.ú. Holubice v Čechách výstavba RD, ZAV Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 3251/1, Roztoky, k.ú. Roztoky u Prahy výstavba RD, ZAV Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 205/26, Libčice nad Vltavou, k.ú. Chýnov, ZAV Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 205/10, Libčice nad Vltavou, k.ú Chýnov výstavba RD, ZAV

9 Smíšek, K. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 496/1, Libčice nad Vltavou, k.ú. Chýnov mohylník, badatelský výzkum Daněček, D. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 135/14 Statenice, k.ú. Statenice výstavba RD, ZAV Daněček, D. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/26 Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice garáţ, ZAV Daněček, D. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 177/23 a 117/14, Statenice, k.ú Černý Vůl vodovod, ZAV 2006 (ústavní paré). Klementová, J. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč.16/1, 24/1, Kněţeves, k.ú. Kněţeves výstavba RD, ZAV Klementová, J. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 30/2 areál zámku, Roztoky, k.ú. Roztoky u Prahy zjišťovací sondáţ + oprava kanalizace + předpokládaná realizace archeologické expozice v objektu stodoly, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/20, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/35, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice vodovod + kanalizace, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/37, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 306/23, Tuchoměřice, k.ú. Tuchoměřice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 339/19, Tursko, k.ú. Tursko výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 357/33, Hostivice, k.ú. Litovice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 357/76, Hostivice, k.ú. Litovice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 357/21, Hostivice, k.ú. Litovice výstavba RD, ZAV Nový, P. 2011: Nálezová zpráva o ZAV na ppč. 3278/1, Roztoky u Prahy, k.ú. Ţalov výstavba RD, ZAV Stavební agenda po zavedení Knihy došlé pošty pro samostatnou evidenci v archeologickém oddělení bylo v roce 2010 vyřízeno celkem 548 poloţek došlé korespondence (Mgr. Klementová). na základě platnosti opatření zřizovatele bylo k vyřízení přeposláno do ARÚ AVČR, v. v. i., celkem 30 akcí k vyřízení. 9

10 průběţně probíhaly archeologické výzkumy formou dohledu nad individuální výstavbou na 18 katastrálních územích (Mgr.Klementová, Mgr.Daněček, Mgr. Smíšek, Mgr.Nový). celkem bylo vydáno 120 Potvrzení o splnění podmínek podle 22 odst.2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů formou dohledu a bylo vydáno celkem 161 vyjádření ke stavebnímu či územnímu řízení. Archeologický dohled nad NKP Levý Hradec zajišťováno kontinuálního bádání významné archeologické lokality ve spolupráci s ARÚ AV ČR. Archeologie regionu Roztok pokračovalo řešení problematiky vývoje regionálního osídlení s vyuţitím výsledků záchranných archeologických výzkumů dlouhodobě prováděných muzeem (Mgr. Klementová).. Ostatní výzkumná a dokumentární činnost pokračování v monitoringu a detektorové prospekci spádové oblasti Středočeského muzea v Roztokách (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek). Historie Společenský a veřejný ţivot v 19. a v první polovině 20. století rozvoj příměstského letoviska archivní studium rodu Liechtensteinů jako majitelů roztockého panství (Mgr. Holbová) Korespondence Zdenky Braunerové s Annou Bourgesovou získán fond korespondence z pozůstalosti Zdenky Braunerové z rodiny Maryšky Pellé ve Francii, plán zpracování 2012 (Mgr. Šášinková). Etnografie Kultura všedního dne v regionu (dějiny kaţdodennosti století) Dlouhodobý úkol zaměřený na zpracování sbírkového fondu jako pramenné základny, postupné zpracovávání dílčích témat. studium devocionálií jako příprava k výstavě Dárek z pouti (2011) spolupráce s externistou při zpracování rozsáhlého souboru malířských šablon získáno darem (PhDr. Kubečková) Botanika Dokumentace současného stavu flóry a vegetace středního Polabí Dlouhodobý úkol; zaměřen na pravidelně prováděné výzkumy změn vodních makrofyt Labe v úseku od Kolína do Nymburka. pokračování úkolu Výzkum ekologie a rozšíření ohroţených druhů naší květeny a dokumentace jejich lokalit Dlouhodobý úkol. pokračování úkolu. Dlouhodobé změny flóry a vegetace vodních makrofyt stojatých vod vybraných území ČR počátkem roku odevzdána závěrečná zpráva o řešení programového projektu MK ČR (DE07P04OMG002) na období připravena druhá část výsledků dokončeného projektu, jejich publikování v recenzovaných odborných časopisech Práce muzea v Kolíně, Muzeum a současnost (RNDr. Rydlo).. 10

11 Zoologie Výzkum a dokumentace ryb, obojţivelníků a plazů středních Čech Dlouhodobý úkol; zaměřen na sledování lokalit výskytu ţivočichů, jejich dokumentace. sledování lokalit výskytu obojţivelníků a plazů v Praze, Roztokách a okolí za účelem zpracovávání scénáře výstavy Zákonem chráněné druhy obratlovců středních Čech (2012). Ostatní odborná a dokumentační činnost Odborné zpracování písemné pozůstalosti roztockého ornitologa Františka Kříţe vypracován článek Zpracování oologických měření v písemné pozůstalosti po Františku Kříţovi proveden ornitologický průzkum severní části Prahy a okolí (Troja, Pohoří, Klecany) zimování vodního ptactva na Vltavě v souvislosti se zpracováváním písemné ornitologické pozůstalosti (Ing. Boháč). PREZENTAČNÍ ČINNOST Expozice Zrušení stávajících historických expozic v budově zámku kvůli zahájení rekonstrukce zámku byl pro návštěvníky tento objekt od uzavřen a stávající historické expozice v 1. patře budovy (Historie a stavební vývoj zámku, renesanční síň, Salon ve stylu biedermeieru) zrušeny; všechny prostory byly vyklizeny, sbírkové předměty uloţeny do historických depozitářů. Příprava stálých historických expozic do budovy zámku pokračovala příprava nových expozic do rekonstruovaných prostor zámku, byly doplňovány informace o expozicích do projektu ucházejícího se o financování rekonstrukce zámku prostřednictvím ROP (poptávky prací a výrobků fundusu, konzultace s odborníky), pokračovaly práce na scénáři; zástupci autorského týmu se účastnili pravidelně kontrolních dnů probíhajících rekonstrukčních prací zámku (PhDr. Kubečková, Mgr. Šášinková). Výstavy Velká výstavní síň Čtyřlístkománie, Interaktivní výstava věnovaná populárnímu komiksu Čtyřlístek historie časopisu a svět čtyř nerozlučných zvířecích kamarádů. První dámy osud, poslání, úděl? Ţivoty v paprscích slávy v šeru neviditelnosti, Výstava mapující osobnosti manţelek prezidentů Československé, resp. České republiky od r do současnosti. Galerie, Kabinet O koních, o smrti a jiných lidech. Maškary z Roztok a Únětic , Výstava fotografií Markéty Luskačové. Ve spolupráci se Sdruţením Roztoč. Prolínání. Inspirace raku, Keramické plastiky výtvarnice Jany Krejzové inspirované japonskou technikou raku. Paleta vlasti 50 let,

12 Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění, Výstava ve spolupráci s EÚ AV ČR a národopisným oddělením NM Praha. Návštěvnické centrum Jan Perner a ţeleznice, Pokračování projektu Svět Roztoky, práce dětí z výtvarného ateliéru JoE sdruţení Roztoč. Eva Suchánková ( ), Výstava k nedoţitým 50. narozeninám výtvarnice. Výstavy mimo areál SM Únětická kultura, Výstava uspořádána pro Obec Únětice. Doprovodné programy Tříkrálová Okoř, Tradiční turistický pochod (garant asociace TOM). Masopust, Tradiční průvod masek, pořádalo sdruţení Roztoč ve spolupráci se SM. Veteráni, ročník jednodenní výstavy historických vozidel Den Země, pro školy (3x), pro širokou veřejnost (3x) V roce 2011 na téma Čolek a člověk. Salon Zdenky Braunerové posedmé, Pořádáno v rámci Mezinárodního dne muzeí. Nedávno zaloţená tradice pořádání salonů, jejichţ společným jmenovatelem je osobnost Zdenky Braunerové. Zámeček ţije, Hudební festival s doprovodnými programy pro děti v zámeckém parku, připraveno ve spolupráci s RR, o. s. Muzejní noc, , hodin Bronzový poklad tvůrčí dílny pro veřejnost inspirované únětickou kulturou. Chronoletem po Roztokách, Prázdninové tvůrčí dílny pro děti. Salon Zdenky Braunerové poosmé, Jiřinkové slavnosti, uspořádáno v rámci Dnů evropského dědictví. Poutníkům na cesty vyrobíme si škapulíř, Výtvarná dílna pro veřejnost jako doprovodný program k výstavě Dárek z pouti. Pořádáno v rámci Dne Středočeského kraje. Adventní neděle v muzeu, Tvorba vánočních ozdob, ochutnávka postních jídel, adventní hudba, rozsvícení vánočního stromu. 12

13 Programy pro školy Sluneční hodiny, 7. 6., , Výtvarná dílna, ve které se děti seznámily s principy tvorby slunečních hodin a navrhly sluneční hodiny pro Ateliér Zdenky Braunerové. Brána do říše mrtvých, Doprovodný program ke stejnojmenné archeologické výstavě. Noční posel, Doprovodný program k historii roztockého zámku. Čteme dětem, , 1. 3., Čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Jémine, domine, masopust pomine, , , , Doprovodný program k výstavě M. Piskačové. Jak se dělá komiks, , , 1. 6., 2. 6., , , Doprovodný program k výstavě Čtyřlístkománie. Bobíkiáda, , , Doprovodný program k výstavě Čtyřlístkománie. Exkurse na Levý Hradec, Program pro ZŠ Roztoky. Programy pro širší veřejnost Exkurze na lokalitu Holý vrch, k. ú. Únětice Doprovodný program k výstavě Brána do říše mrtvých, pro Vlastivědný klub, v rámci Muzejní noci. Návštěva paní múzy (Ateliér Zdenky Braunerové) Program ve spolupráci s lektorským oddělením NG, klášter sv. Jiří, , Komentované prohlídky výstavy Skleněné Vánoce, pro Vlastivědný klub výstavy První dámy, prosinec 2011 (3x) výstavy Dárek z pouti, účastníci semináře EK AMG, Společnost přátel Vyšehradu, prac. skupina etnografů muzeí středních Čech. Koncerty Naše Vánoce (Roztoč), 9. 1.; Kytarový koncert (Roztoč), 25. 3; ZUŠ (Roztoky), , , ; Šarbilach, ; Velikonoční zpěvy (Roztoč), ; ZUŠ (Klecany), Návštěvnost V průběhu roku navštívilo muzeum celkem plné vstupné osob sníţené vstupné osob zdarma/akce osob osob, z toho činilo: 13

14 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Sborník Muzeum a současnost Podle plánu byla zajištěna redakční příprava obou řad sborníku: Středočeský vlastivědný sborník společenskovědní řada sborníku MaS č. 29/2011; uzávěrka čísla 29/2011 v červnu, provedeny základní korektury, kompletní podklady předány ke grafickému zpracování, tisk 2012 (odpovědný redaktor Mgr. Šášinková) Muzeum a současnost řada přírodovědná č. 26/2011; zajištěna distribuce č. 25, zajištěna redakce a výroba č. 26 (výkonný redaktor RNDr. Rydlo) Výběrová bibliografie odborných pracovníků DANĚČEK, David KLEMENTOVÁ, Jana NOVÝ, Petr SMÍŠEK, Kamil. Archeologické výzkumy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v roce 2010, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky, 2011, 29, s DANĚČEK, David SMÍŠEK, Kamil TOMKOVÁ, Kateřina ZAVŘEL, J. Výzkum neznámého raně středověkého příkopu v Ţalově (okr. Praha-západ), Zprávy ČAS, Supplément 81, 50, Praha. KLEMENTOVÁ, Jana NOVÝ, Petr. Pravěké a raně středověké osídlení zámeckého areálu v Roztokách u Prahy, Zprávy ČAS, Supplément 81, 6-7, Praha. KUBEČKOVÁ, Ivana. Dárek z pouti poutní a pouťové umění. Panenka 4/2011, s KUBEČKOVÁ, Ivana. Z historie lidových hraček. Panenka 1/2012, s KUBEČKOVÁ, Ivana. Dárek z pouti poutní a pouťové umění. Odraz 9/2011. NOVÝ, Petr. Brána do říše mrtvých, 130 let od publikace pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové, Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky 2011, 29, s NOVÝ, Petr. Pravěké objekty, příkopová ohrazení, terénní deprese. Příspěvek k problematice povrchu neidentifikovatelných starých cest, Zlatá stezka (v tisku). PERLÍK, Dušan (spoluautor, člen redakční rady). Konzervování a restaurování kovů, Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, kapitoly , , 7.4., Technické muzeum v Brně a Asociace muzeí a galerií ČR, RYDLO, Jaroslav. Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Třebíčsku. Muzeum a současnost,řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jaroslav. Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt na Domaţlicku. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jan RYDLO, Jaroslav. Vodní makrofyta ve Veřovických vrších. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jan RYDLO, Jaroslav. Příspěvek k poznání vodních makrofyt v Hostýnských vrších. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s

15 RYDLO, Jan RYDLO, Jaroslav. Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jan RYDLO, Jaroslav. Vodní makrofyta v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jan RYDLO, Jaroslav MORAVCOVÁ, Lenka. SKÁLOVÁ, Hana. Ambrosia triffida u Velkého Oseka a Veltrub. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s DLOUHÁ, Veronika Rydlo, Jan RYDLO, Jaroslav. Vodní makrofyta ve Volarském potoce. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jaroslav. Vodní makrofyta v Otavě mezi Horaţďovicemi a Katovicemi po extrémní povodni v srnu Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jaroslav HROUDOVÁ, Zdenka. Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s RYDLO, Jaroslav SMATANOVÁ, Jana. Flóra a vegetácia vodných biotopov vybraných lokalít v oblasti stredného toku Váhu. Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky 2011, 26, s SUCHÁNKOVA, Zita ZVONAŘOVÁ, Alwxandra. Jan Roda: betlémy sochy sousoší. Muzeum Jindřichohradecka SUCHÁNKOVA, Zita. České sdruţení přátel betlémů. Národopisná revue, 4/2011, ročník XXI. s OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST Odborná knihovna, archiv, badatelská služba V odborné knihovně bylo zaevidováno 830 ks nových svazků, získaných výměnou, nákupem, z menší části darem. Pokračovala kontrola příručních knihoven pracovníků SM, celoročně byly zajišťovány sluţby veřejnosti v souladu s Knihovním řádem. V archivu byly tříděny a ukládány písemnosti z činnosti SM, ve spolupráci s SOkA Praha-západ proběhlo skartační řízení agendy útvaru ředitelky, ekonomického oddělení, knihovny a archivu. Ve fotoarchivu bylo zaevidováno celkem 1556 ks fotografií (z činnosti SM) v náhledech a na CD. Pokračovaly práce na obrazové dokumentaci sbírkových předmětů. Celkově bylo zhotoveno ks foto dokončena byla dokumentace sbírkových souborů devocionálie, betlémy, kovářství, zemědělské nářadí, pokračuje dokumentace další části fondu Zdenky Braunerové sbírky písemností. Badatelská sluţba byla zajišťována dle moţnosti jednotlivých pracovišť, celkem zaznamenáno 84 badatelů, z toho: herbář 16 badatelů zoologie 3 badatelé hist. +fotoarchiv 19 badatelů archiv 3 badatelé (fond Zaorálek, fond Štěpánek)) knihovna 37 badatelů, 65 návštěv, dále vyhledávání knih a výpůjčky pro pracovníky SM 15

16 etnografie 2 (devocionálie) archeologie 4 badatelé Další konzultace, poskytování informací, posudky Archiv, knihovna časově náročné rešerše, vyhledání archivních i kniţních materiálů ve sbírkách SM odborné dotazy, vyplňování dotazníků pro odborné instituce atd. spolupráce s FF UK a AV ČR při přípravě Repertoria rukopisů století v muzejních sbírkách v Čechách korespondence a telefonické konzultace s badateli (Mgr. Holbová) Botanika poskytnutí informací o rostlinách (ochrana, determinace, ekologie, pěstování, chorologie, fytocenologie) pracovníkům a studentům institucí a organizací: PřF UK, PřF UJEP, PřF UP, PřF MU, PřF JČU, BÚ AVČR, BÚ SAV, MVČ Hradec Králové, NM Praha, AOPKČR, Správa NP a CHKO Šumava celkem 258x zpracován recenzní posudek na rukopis článku pro Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie (RNDr. Rydlo) Zoologie vyřizování odborných dotazů /Praţská botanická zahrada, ČIŢP/ (Ing. Boháč) Spolupráce s jinými organizacemi Poskytování odborné pomoci ostatním vlastníkům sbírek v souladu se zákonem č. 122/2000 a prováděcími předpisy. Spolupráce s vysokými školami,vědeckými ústavy, archivy a ostatními institucemi dle potřeb jednotlivých oborů, v roce 2011 zejména: Oddělení konzervace sbírek účast na konzultaci ohledně budoucího restaurování krouţkové zbroje z hrobu sv. Václava na Praţském Hradě metodická pomoc při budování laboratoří Muzea hl. města Prahy návštěva KOP společně se zástupci SÚJB a United States Department of Energy's v rámci přípravy projektu Global Threat Reduction Initiative (Ing. Perlík) odborný dohled nad vypracováním maturitní práce studentky střední školy grafické (B. Korbelová) zajištění exkurzí: ţáků ZŠ Roztoky;31.3. studentů VOŠIS; 1.4. ţáků ZŠ Roztoky; 5.4. studentů SOŠ uměleckořemeslná; studentů MUNI Brno zajištění praxe: , studentky SPŠG Hellichova Praha; , dvou studentek VŠCHT Praha; studentky MU Brno (konzervátoři) Archeologické oddělení spolupráce s Archeologickým ústavem AVČR na průzkumu ohroţených lokalit spolupráce s NPÚ (Odbor kultury a památkové péče) a s městem Roztoky při ochraně archeologických terénů NKP Levý Hradec a KP Řivnáč (Mgr. Klementová) spolupráce s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích detektorový průzkum oppida Třísov (Mgr. Smíšek, Mgr. Daněček) spolupráce s Muzeem TGM v Rakovníku, Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, Muzeem hl.m. Prahy detektorová prospekce (Mgr. Daněček) 16

17 spolupráce s Regionálním muzeem Jílové u Prahy, NM Praha, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích detektorové průzkumy lokalit (Mgr. Daněček, Mgr. Smíšek) spolupráce s veřejností určování nálezů a zprostředkovávání předání nálezů do oprávněné organizace (archeologové) Odborné oddělení spolupráce s vědeckými ústavy, muzei a soukromými osobami v rámci přípravy výstavy Dárek z pouti spolupráce s ČMS v Kutné Hoře při výběru předmětů na výstavu českých fajánsí (proveden průzkum fondu SM, výběr materiálu) poskytování odborné pomoci: exkurze studentů Fakulty umění a designu UJEP Ústí n. L. odborný výklad k tvorbě sbírkového fondu, zákonným normám, zásadám péče o sbírky a jejich ukládání, prohlídka depozitářů metodická pomoc 3 pracovníkům SVM Kladno zásady péče o sbírky metodická pomoc 1 pracovnici RM Kolín metodika zpracování etnografických sbírek (PhDr. Kubečková) spolupráce s 30 veřejnými i soukromými subjekty, muzei, soukromými osobami a dalšími institucemi v rámci přípravy výstavy První dámy navázána spolupráce s desítkou institucí i soukromníků (např. MAÚ, PNP APH, AKPR, Husitské muzeum, NA, ANM) zpracován posudek městské kroniky za rok 2010 pro MÚ Roztoky (Mgr. Šášinková) spolupráce s RM Vysoké Mýto při realizaci výstavy Vetřelci nepůvodní druhy fauny ČR poskytnutí odborné konzultace a předání kompletního scénáře výstavy spolupráce s Muzeem přírody Českého ráje v Prachově při realizaci výstavy Vetřelci nepůvodní druhy fauny ČR (Ing. Boháč) spolupráce s Malým máslovickým muzeem másla v Máslovicích, výběr exponátů pro výstavu o kávě (T. Hůlková) Členství v poradních sborech, komisích apod. ICOM (PhDr. Suchánková, Mgr. Šášinková) Česká národopisná společnost České sdruţení přátel betlémů Výstavní rada Národního zemědělského muzea (PhDr. Suchánková) Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MVČ Hradec Králové Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost etnografického oddělení NM pracovní skupina Regionálního centra pro dokumentaci tradiční lidové kultury Česká národopisná společnost Rada pro centrální evidenci sbírek MK ČR (PhDr. Kubečková) Spolek českých betlemářů, spolupráce na výstavách betlémů (PhDr. Suchánková, PhDr. Kubečková ) Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost RM Mělník (Mgr. Čapková) Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost při Pedagogickém muzeu J.A.Komenského v Praze (Mgr. Šášinková) Občanské sdruţení Salon Zdenky Braunerové (PhDr. Suchánková, Mgr. Šášinková) 17

18 redakční rada sborníku Práce muzea v Kolíně (RNDr. Rydlo) Středočeská archeologická komise Česká archeologická společnost (Mgr. Klementová) Společnosti českých knihařů (Bc. Neoralová) Členství v komisích a činnost v rámci AMG Exekutiva (PhDr. Suchánková) komise knihovníků (Mgr. Holbová) komise historiků (Mgr. Šášinková) komise etnografů ( PhDr. Suchánková, PhDr. Kubečková) komise zoologů (Ing. Boháč) komise botaniků (RNDr. Rydlo) komise konzervátorů a restaurátorů (konzervátoři) místopředseda komise (Ing. Perlík) předseda pracovní komise pro kovy (Ing. Perlík) komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku (Mgr. Jelínková Ťupová) Semináře, konference, stáže Akce pořádané SM Tematické dny ve Středočeském muzeu. Pokračování cyklu odborných přednášek pořádaných ve spolupráci se Sdruţením pro umělecká řemesla Rudolfinea, o. s.; program určen pro pracovníky muzeí, galerií, památkových objektů Odborná konference k výstavě První dámy osud, poslání, úděl?, , konala se ve spolupráci s NG v Praze ve Schwarzenberském paláci. Zajištění programu, organizační zajištění akce včetně přípravy tištěného výstupu ve formě sborníku příspěvků z konference, tisk 2012 (Mgr. Šášinková) seminář Etnografické komise AMG, , zajištění programu semináře včetně exkurze v terénu, organizační zajištění akce (PhDr. Kubečková ) Účast na domácích a zahraničních akcích Oddělení konzervace sbírek 5. Mezinárodní konference Textil v muzeu uloţení,transport textilních sbírek Brno, (B. Korbelová) Workshop komunity Photochempoint v Brně, 6.4. konference SČK, konference Muzeum 3000 v NM, kurz čínské kniţní vazby na VŠUP, konference Fotografie ČIS, (Bc. Neoralová) zasedání regionální skupiny ČNDT na ČVUT Praha, seminář Muzea, památky a konzervace 2011 v Brně, zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů a křtu knihy Konzervování a restaurování kovů a jejich slitin v Polabském muzeu v Poděbradech, semináři KKR v Opavě , ing. Perlík zvolen místopředsedou Komise KR workshop Electrochemical methods in conservation of metal artifacts, Technické museum v Brně, (Ing. Perlík) seminář STOP a prezentace přednášky s názvem Povrchové úpravy kovových archeologických nálezů 18

19 Masterclass Historical silver plating: art history, technology, science and conservation, Rijksmuseum Amsterdam (RMA), (Dušan Perlík) přednáška Philippe Dillmann a Maxime L'Héritier na téma "Provenance determination and radiocarbon dating of historic and archaeological iron objects" v Archeologickém ústavu AV ČR zasedání rady Komise KR v NM zasedání pracovní skupiny kovy při komisi KR (Ing. Perlík, konzervátoři kovů) jednání Středočeské sekce konzervátorů, NM (konzervátoři) Archeologické oddělení Peníze v proměnách času VIII, , Hradec nad Moravicí příspěvek: Nález dobového mincovního falza ze 13. století z Brna-Koliště. Příspěvek k poznání výrobní technologie (Mgr. Smíšek) Kolokvia Výzkumy v Čechách 20010, , Praha příspěvek: Daněček, D. Smíšek, K. Tomková, K. Zavřel, J.: Výzkum neznámého raně středověkého příkopu v Ţalově (okr. Praha-západ). Klementová, J. Nový, P.: Pravěké a raně středověké osídlení zámeckého areálu v Roztokách u Prahy. Veřejnost a archeologické nálezy, , Praha ( Mgr. Smíšek) VII. Protohistorická konference, Brno, příspěvek: Daněček, D. Smíšek, K.: Předběţná zpráva o terénním výzkumu pohřebiště z mladší doby stěhování národů v polykulturní lokalitě Hostivice-Palouky, okr. Praha-západ. (referující Daněček). Archeologie a antropologie, Praha, příspěvek: Průchová, E. Daněček, D. Smíšek, K.: Prostorová distribuce jedinců v demografických parametrech na pohřebišti v Hostivici (referující Průchová). závislosti na Odborné oddělení seminář Autorský zákon v muzejní praxi a kolektivní správa autorských práv, (Ing. Boháč) školení Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR (Probírána byla obecná pravidla katalogizace bez ohledu na pouţívaný knihovnický systém a formát dat). Školení pořádal Souborný katalog ČR NK ČR ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze (Mgr. Holbová ) seminář muzejních botaniků ČR a SR (SR) přednášky ČBS floristický kurz ČBS, Třebíč (RNDr. Rydlo) konference Byt, bydlení, přebývání; pořádané SOkA Mělník a RM Mělník, (PhDr. Kubečková, PhDr. Suchánková) Programové oddělení seminář Muzeum a škola, Zlín seminář Autorský zákon v muzejní praxi a kolektivní správa autorských práv, , NM Praha 2011 (Mgr. Jelínková Ťupová). 19

20 OPRAVA A ÚDRŽBA OBJEKTU Ve všech areálech muzea v Roztokách a Libčicích nad Vltavou probíhala běţná údrţba budov a zařízení. Uskutečnilo se malování výstavních a administrativních prostor, byla provedena oprava střechy ateliéru Z. Braunerové. Průběţně probíhala oprava oplocení všech areálů a údrţba zeleně, z bezpečnostních důvodů došlo k pokácení dvou stromů v zámeckém areálu. V průběhu 1. pololetí probíhaly přípravné a administrativní práce pro zahájení rekonstrukce zámku, bylo zajištěno a provedeno kompletní vystěhování objektu. Vlastní rekonstrukční práce byly zahájeny v průběhu měsíce srpna. HOSPODAŘENÍ Provozní prostředky Středočeské muzeum čerpalo v roce 2011 náklady ve výši tis. Kč, tj. 96,4 % schváleného rozpočtu. Vyrovnaného hospodaření bylo dosaţeno pouţitím investičního fondu ve výši tis. Kč. Původní dotace zřizovatele na provoz ve výši tis.kč byla během roku navýšena o částku na projekty (300 tis. Kč), ZAV rodinných domků (200 tis. Kč) a náhradu za odvedené výnosy z nájemného (77 tis.kč). Dále organizace obdrţela 100 tis.kč z fondu hejtmana na výstavu První dámy. Investiční prostředky a) Dotace zřizovatele Z dotace organizace byly čerpány prostředky ve výši 178 tis. Kč určené na úhradu autorského dozoru a projektových prací pro rekonstrukci stodoly a bočního přístavku v zámeckém areálu. b) Dotace ze státního rozpočtu Organizace obdrţela od MK ČR z programu ISO dotaci ve výši 529 tis. Kč na stolní mikromotor (59 tis. Kč) a vybavení dílny na dřevo (470 tis. Kč). V Roztokách u Prahy dne

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Kladno, březen 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA... 3 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2008 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

Knihovna a Muzeum Aš. Oddělení Knihovna

Knihovna a Muzeum Aš. Oddělení Knihovna Knihovna a Muzeum Aš Zastupitelstvo města Aše schválilo usnesením č. 564 ze dne 24.2.2010 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Aš tak, že změnilo název organizace na Knihovna

Více

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference Textil v muzeu / Bytový textil / Brno 2013 Purkyňova 105 / 612 00 Brno / T +420 541 421 411 / F +420 541 214 418 / info@technicalmuseum.cz /

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY

HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY 5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE SKLÁŘSKÉ A BIŢUTERNÍ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH ŢELEZNÝ BROD 17. 19. září 2010 PROGRAM KONFERENCE Pořádající organizace Česká sklářská společnost sekce Historie skla Střední

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG MUZEJNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY OBSAH DÍLNY A ANIMACE VÝUKOVÉ SEMINÁŘE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PREZENTACE A PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÝCH TECHNIK VARIABILNÍ PROGRAMY KONTAKTY str.

Více

POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009

POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009 POZVÁNKA NA VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČV ICOM Brno 19. ledna 2009 Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, jménem předsednictva Českého výboru ICOM si Vás dovoluji pozvat na valné shromáždění Českého výboru ICOM,

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů,

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch 18 405 02 Děčín IV Tel: 412 530 129 GSM: 776 269 467 E-mail: marie.ticha@iol.cz VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností

Více

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA Úvodem Následující přehled přináší krátké anotace k jednotlivým tématům,

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012

Plán mimoškolních akcí školní rok 2011/2012 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. A Kříţková Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. B Kváčová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III. C Vávrová

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

krizového I. oblast internetové bezpečnosti (E-bezpečnost)

krizového I. oblast internetové bezpečnosti (E-bezpečnost) Město Stříbro, pracoviště krizového řízení MěÚ Stříbro I. oblast internetové bezpečnosti (E-bezpečnost) shrnutí informace k E-bezpečnosti LETÁK + zjištění zájmu + komentář předseda VVPBO ZM p. Kupec Město

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více