MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti"

Transkript

1 MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: Datum: 001/ /SU/645/12-13/UR/dub Dubska r ~i L OLE ROZDELOVNIKU Vyrok: Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti Mestsky lifad Chabarovice, odbor stavebni lifad jako stavebni ufad pfislusny podle ust. 13 odst. 1 pism. e) a ust. 190 odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni platnych pfedpisu (dale jen "stavebni zdkon"), v uzemnim fizeni posoudil podle ust. 84 az 91 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby kterou podala dne pravnicka osoba TETA s.r.o. se sidlem Klisska 977/77, Usti nad Labem, 1C: , zastoupena jednatelem Ing. Zdenkem Smrzem (dale jen stavebnik), a na zaklade tohoto posouzeni I. Vydava podle ust. 79 a 92 stavebniho zakona a 9 vyhlasky c. 503/2006 Sb., o podrobnejsi liprave uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu Druh a ucel umist'ovane stavby: rozhodnuti o umisteni stavby,,ok Chabarovice - Chlumec". Jedna se o liniovou stavbu optickeho komunikacniho vedeni jehoz ucelem je zajistit svym zprovoznenim opticke komunikacni propojeni Usti nad Labem - Chabarovice - Chlumec. Zaroven bude vytvofena rezerva pro pfipadne napojeni Krupky a obci Telnice a Petrovice. Popis stavby: V celem useku tras budou pokladany 2 ks HDPE trubky 40/33 mm pro naslednou instalaci mikrotrubicek a optickych kabelu, bez nutnosti provadeni dalsich rozsahlych vykopovych praci. Trasa projektovaneho komunikacniho vedeni zacina vmiste stavajici rezervy na p.p.c. 1141/1, vedle parcely 1523/2 ve Smetanove ulici naproti objektu CRS c.p. 91 v Chabafovicich. Odtud trasa vedeni pokracuje polni cestou podel rybniku CRS smerem na Chlumec. Cestou prochazi zeleznicni trat' Usti n.l. - Teplice, pote pokracuje opet polni cestou podel rybnika CRS p.p.c. 1479/1. Z polni cesty vyiisti trasa na pozemek p.p.c. 1479/2 (zahrada), kterou prochazi podel plotu a pokracuje pfes stavajici obsluznou komunikaci a pozemek byvale vlecky az do arealu Chabafovickych strojiren. Areal strojiren pfekonava trasa okolo pozemku podel oploceni az do cesty p.p.c. 1507/1, kterou pokracuje ke komunikaci 1/13, kde bude ukoncena na hrane pozemku p.c. 1507/1. Trubky HDPE budou opatfeny koncovkami Plasson a budou ukonceny vhloubce min. 120 cm, pode dnem odvodnovaciho pfikopu komunikace 1/13. Dale bude navazovat trasa TKR Chlumec I. etapa. Pozemkove parcely dotcene stavbou; 1139/l(zast.pl. a nadvofo, 1141/1 (ostatni plocha), 1432 (ostatni plocha), 1470/1 (vodni plocha), 1479/1 (vodni plocha), 1479/2 (trvaly travni porost), 1480/1 (ostatni plocha), 1480/2 (ostatni plocha), 1480/3 (ostatni plocha), 1480/6 (orna puda), 1486/1 zastavena plocha a nadvofi), 1490 (ostatni plocha), 1492/2 (ostatni plocha), 1505 (ostatni plocha), 1506/2 (orna puda), 1507/1 (ostatni plocha), 1507/2 (ostatni plocha), 1509/1 (ostatni plocha), 1509/14 (ostatni plocha), 1698/1 (ostatni plocha) vk.ii. Chabarovice. 1

2 3959/SU/645/12-13/UR/dub Pozemkove parcelv sousedici se stavbou; 1139/2, 1139/3, 1443, 1468, 1469/1, 1471/1, 1471/2, 1480/4, 1480/5, 1483, 1485, 1486/2, 1488, 1489/4, 1492/7, 1492/8, 1492/10, 1503/2, 1506/1, 1506/4, 1509/3, 1509/10, 1510/1, 1513/2, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1515, 1516/1, 1516/2, 1516/4, 1516/6, 1516/10, 1522, 1523/2 vk.u. Chabafovice a p.p.c. 841/1 a 797/1 v k.u. Chlumec. II. Stanovi podminky pro umisteni stavby: 1. Stavba bude umistena v souladu spfedlozenou projektovou dokumentaci zpracovanou zodpovednym projektantem Ing. Zdenkem Smrzem, autorizovanym inzenyrem pro technologicka zafizeni staveb CKAIT tak, jak je zakresleno v polohopisne situaci stavby v mefitku 1:1000 cislo vykresu 1, 2 a 3, ovefene stavebnim ufadem v uzemnim fizeni. 2. Budou dodrzeny podminky stanovene ve vyjadfeni Policie CR, KR Policie UK, Dopravni inspektorat ze dne c.j. KRPU-18350/CJ : V pfipade nutnosti zasahu do komunikace nebo omezeni provozu na vefejne komunikaci v souvislosti s realizaci vyse uvedene stavby pfedlozi investor na DI ORP UL k odsouhlaseni navrh dopravnich opatfeni pro potfebnou uzavirku komunikace zajisfujici bezpecnost a plynulost silnicniho provozu. Tato opatreni budou navrzena a realizovana die,,zasad pro pfechodne DZ na pozemnich komunikacich -TP 66 (II. vydani). Navrh postacuje pfedlozit pfed vydanim vykopoveho povoleni (zvlastniho uzivani komunikace). 3. V prubehu stavebni cinnosti nesmi dochazet kobtezovani obyvatel, zejmena trvale bydlicich, vnejblizsim okoli nadlimitni hlucnosti. Stavebni prace budou provadeny pouze v denni dobe. Stavebnik zajisti pracovni prostfedi zamestnancu a jejich zazemi v souladu snafizenim vlady c. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. 4. Budou dodrzeny podminky Magistratu mesta Usti nad Labem, odbor dopravy a majetku ze dne c.j. MM/ODM/SU/70831/2013/KocoR: 1. V pfipade nutnosti zapoceti vykopovych praci (pfip. zaboru - umisteni kontejneru nebo staveniste..)v silnici c. HI/25357 v k.u. Chabafovice pozada stavebnik o povoleni zvlastniho uzivani v souladu s ust. 25 zakona c. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich 2. Po celou dobu trvani stavby budou okolni komunikace udrzovany v cistote (kazdodenni smyvani od necistot) tak, aby nebyl ohrozen silnicni provoz na pfilehlych komunikacich. 5. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni CEZ Distribuce a.s. Teplicka 874/8, Decin ze dne c.j : > stavebnik bude respektovat dane podminky pro provadeni cinnosti v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni a ochrannych pasmech elektrickych stanic 6. Bude dodrzena podminka obsazena v zavaznem stanovisku Hasicskeho zachranneho sboru Usteckeho kraje ze dne c.j. HSUL /PRE-2012, SPD 1304/2012 > pokud bude v ramci stavby provedena castecna nebo liplna uzavirka, je nutno tuto skutecnost pisemne oznamit na KOPIS HZS Usteckeho kraje, a to 15 dni pfed zapocetim praci zasahujicich do teto komunikace. Pozadujeme zachovat pfipadna stavajici zafizeni pro hlaseni pozaru a zachranne prace.

3 3959/SU/645/12-13/UR/dub 7. Budou dodrzeny podminky Magistratu mesta Usti nad Labem, odbor zivotniho prostfedi ze dne c.j. MM/OZP/VHO/52924/2012/HuV/V-13106: Ochrana pfirodv a kraiinv: 1. Pfi provadeni stavby musi byt respektovan Okresni generel Uzemniho systemu ekologicke stability (USES) Usti nad Labem, viz pfilozena mapa. Nesmi dojit k jeho naruseni. Cilem opatfeni v useku pozemku lad je zachovani a posileni pfirozeneho charakteru. 2. Pozadujeme, aby pfi stavbe a pfiprave uzemi pro vlastni stavbu byla dodrzena norma CSN (CSN- DIN ), o ochrane stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. V blizkosti kofenovych systemu stromu bude kopano rucne a setrne i vzhledem k moznemu pfisusku nebo mrazum, nesmi dojit k poskozeni dfevin. Odpadove hospodafstvi: stavebni a dalsi odpad vznikly pfi teto akci musi byt nakladan na dopravni prostfedky a ihned odvazen nebo shromazd'ovan do rozmerove vhodnych kontejneru do doby jejich pfedani opravnene osobe k vyuziti nebo odstraneni na technicky zabezpecenou skladku. Stavebnik pfedlozi stavebnimu ufadu doklady o odstraneni ci vyuziti odpadu (vazni listky, faktury atd.) spolu s oznamenim o uzivani stavby, popfipade se zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu.v prubehu stavby musi vest prubeznou evidenci odpadu. Doklady o odstraneni odpadu bude investor archivovat po dobu 5 let. Provoz na komunikaci ci svoz odpadu po dobu vystavby nesmi byt omezen. 8. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Muzea mesta Usti nad Labem, archeologickeho oddeleni, ze dne c.j. A/65/2012: 1. Uzavfit s Muzeem mesta Usti nad Labem, pfipadne sjinym archeologickym pracovistem, ktere je opravneno k provadeni archeologickych vyzkumu, smlouvu o archeologicke cinnosti, jejimz pfedmetem je provedeni zachranneho archeologickeho vyzkumu. O jeho forme a zpusobu rozhodne oslovena organizace. Smlouva musi byt uzavfena pfedzahajenim stavebnich praci. 2. V pfedstihu alespon 10 pracovnich dnu bude oslovena instituce informovana o zahajeni zemnich praci pisemne nebo em. 9. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Ceskych radiokomunikaci a.s., odd. Ochrany siti ze dne zn.c. UPTS/OS/83223/ Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni RWE Distribucni sluzby s.r.o. ze dne zn.c Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a.s. Teplice, ze dne zn.c /TPC/Su. 12. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne c.j / Budou dodrzeny podminky UPC Ceska republika, s.r.o. prac. Doubravska 1645/ Teplice ze dne zn.e. A 03713/ Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni ze dne Ceskeho rybafskeho svazu, Severoceskeho uzemniho svazu Usti nad Labem, ze dne zn.c. 1773/ Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni pravnicke osoby MAGNA SEATING ze dne Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni pravnicke osoby EUROFORM spol. s r.o. ze dne 30.srpna2012.

4 C.j.: 3959/SU/645/12-13/UR/dub 17. Budou dodrzeny podminky Povodf Ohfe s.p., Chomutov ze dne zn.c / Budou dodrzeny podminky Spravy a udrzby silnic Usteckeho kraja ze dne zn.c. SA 139/ Budou dodrzeny podminky Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Chomutov ze dne c.j. 3899/35200/2012/Mai 20. Budou dodrzeny podminky Drazniho ufadu, stavebni sekce, Praha ze dne zn.c. MP-SOP1927/12-2/P1, DURC-60330/12/P1 21. Budou dodrzeny podminky Spravy zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Usti nad Labemzedne zn.c /12-ORUL. 22. Budou dodrzeny podminky CD-Telematika a.s., Usek servis infrastruktury, Praha ze dne zn.c /2012-Ce. 23. Pfed zahajenim vykopovych praci v komunikaci c. 11/25370 (protlak v ul. Smetanova) pozada stavebnik o vydani zvlastniho uzivani komunikace Magistral mesta Usti nad Labem, odbor dopravy, jako silnicni spravni ufad ve smyslu ust. 40 odst. 4 pism a) zakona c. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zneni pozdejsich platnych pravnich predpisu. 24. Uzemni rozhodnuti je zavazne i pro pravni nastupce navrhovatele a ostatni ucastniky uzemniho fizeni. Ndmitky ucastniku fizeni Namitky ucastniku Fizeni nebyly vzneseny. Ucastnici fizeni na nezse vztahuie rozhodnuti sprdvniho orsdnu: TETA s.r.o. se sidlem Klisska 977/77, Usti nad Labem, zastoupena jednatelem Ing. Zdenkem Smrzem Mesto Chabarovice, Husovo namesti 183, Chabafovice Oduvodneni: Dnem podani zadosti ze dne o vydani rozhodnuti o umisteni stavby bylo zahajeno spravni fizeni. Vzhledem k tomu, ze zadost neposkytovala vsechny potfebne doklady k fadnemu posouzeni stavby, bylo stavebnim ufadem usnesenim ze dne pod c.j. 3959/SU/645/12/pfer.fiz./dub zahajene spravni fizeni pferuseno. Spolu s rozhodnutim o pferuseni fizeni obdrzel stavebnik vyzvu ze dne , c.j. 3959/SU/645/12/vyzva/dub, ve ktere stavebni ufad uvedl seznam dokladu, ktere je nutno doplnit k posouzeni podaneho navrhu. Lhuta k doplneni podkladu byla stanovena do Pfed uplynutim Mty dne pfedlozil stavebnik kpuvodni zadosti ze dne o vydani rozhodnuti o umisteni stavby doplnujici podklady. Po pfezkoumani pfedlozenych dokladu oznamil stavebni ufad vefejnou vyhlaskou dne pod c.j. 3959/SU/645/12-13/ZahR/dub vsem znamym ucastnikum fizeni a dotcenym organum zahajeni uzemniho fizeni a kprojednani nafidil vefejne ustni jednani na den od hodin se schuzkou pozvanych vbudove Mestskeho ufadu Chabafovice, Husovo namesti c.p. 183 vkancelafi stavebniho ufadu. Na vefejne ustni jednani se dostavili zastupce stavebnika p. Radek Taussig ( plna moc ze dne ) a zastupce RSD CR, sprava Chomutov p. Josef Maier. Zustniho jednani byl pofizen pisemny protokol. Stavebni ufad zjistil, ze projektova dokumentace stavby splnuje obecne technicke pozadavky na vystavbu a ze uskutecnenim stavby nejsou ohrozeny vefejne zajmy ani nepfimefene omezena ci

5 Cj.: 3959/SU/645/12-13/UR/dub ohrozena prava a opravnene zajmy ucastniku fizeni, coz je dolozeno kladnyrni stanovisky dotcenych organu a spravcu inzenyrskych siti. Stavebni ufad neobdrzel pisemne zadne najnitky ucastniku fizeni ani pfipominky vefejnosti, a ani k ustnimu jednani nebyl nikdo z ucastniku fizeni pfitomen, aby se blize seznamil s prqjektovou dokumentaci shora uvedene stavby, coz je dolozeno presencni listinou a protokolem z ustniho jednani. Umisteni stavby bylo povoleno v souladu s ustanovenim 18 odst. 6, ktere stanovi, ze na nezastavitelnych pozemcich Ize vyjimecne umistit technickou infrastrukturu zpusobem, ktery neznemozni jejich dosavadni uzivani. Umistenim optickeho kabelu neznemozni dosavadni uzivani komunikaci a pozemku, nebot' se umist'uje do vykopu, ktere budou zpet zahazeny a uvedeny do uzivatelneho stavu. Umisteni stavby vyhovuje obecnym pozadavkum na vyuzivani uzemi. Stavba die ustanoveni 103 odst. 1 pism.b)! nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu ufadu. Stanoviska dotcenych organu byla zkoordinovana a podminky stanovene k umisteni stavby temito organy byly zahrauty do podminek tohoto rozhodnuti. Stanoveni okruhu ucastniku fizeni: Pfi vymezovani okruhu ucastniku fizeni dospel Stavebni ufad k zameru, ze pravni postaveni ucastnika fizeni v souladu s ust. 85 SZ v danem pfipade pfislusi vedle zadatele a obce, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamer uskutecnen pouze vlastnikum pozemku (a stavbam na nich), na kterych ma byt pozadovany zamer uskutecnen, a dale osobam, ktere maji vlastnicke nebo jine vecne pravo k sousednim pozemkum a stavbam na nich a vlastnikum nebo spravcum stavajicich toku vedeni technicke a dopravni infrastruktury dotcenych pfedmetnou stavbou. Vlastnictvi ani jina prava k dalsim (vzdalenejsim) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotcena. Vzhledem k tomu, ze stavebni ufad v prubehu fizeni neshledal duvody branici vydani rozhodnuti o umisteni stavby rozhodl zpusobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti. Pouceni o odvolani Proti tomuto rozhodnuti je mozno podat odvolani do 15 dnu ode dne jeho oznameni ke Krajskemu ufadu Usteckeho kraje, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu, prostfednictvim zdejsiho stavebniho ufadu. Lhuta pro podani odvolani se pocita ode dne nasledujiciho po doruceni pisemneho vyhotoveni rozhodnuti, nejpozdeji vsak po uplynuti desateho dne ode dne, kdy bylo nedorucene a ulozene rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti. Rozhodnuti ma podle ustanoveni 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Podminky rozhodnuti o umisteni stavby plati po dobu trvani stavby ci zafizeni, nedoslo-li z povahy veci k jejich konzumaci. Spravni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich, ve zneni pozdejsich pfedpisu, polozka 18 pism.a) ve vysi 1000 Kc byl zaplacen.,,otisk ufedniho razitka" Za spravnost vyhotoveni: Dana Dubska / / riw.0) Ing. Marketa Kombercova v.r. vedouci odboru stavebni ufad

6 3959/SU/645/12-13/UR/dub Toto oznameni bude vyveseno po dobu 15 dnu na ufedni desce Mestskeho ufadu Chabafovice a na internetovych strankach MestU Chabafovice. Vyveseno Sejmuto Datum, a podpis opravnene osoby, potvrzujici vyveseni Datum, a podpis opravnene osoby, potvrzujici sejmuti Rozdelovnik: Ucastnici fizeni die ust. 85 odst. 1 pfsm. a), b) - na dodeiku. pfip. do datove schranky TETA s.r.o. se sfdlem Kligska 977/77, Usti nad Labem Mgsto Chabafovice, Husovo namssti 183,40317 Chabafovice Dotcene organy - na dodeiku. prip. do datove schranky Magistral mgsta Usti nad Labem, OZP, Velka Hradebni 8, Usti n.l. Magistral mssta Usti n.l., ORM, Velka Hradebni 8, Usti n.l. Krajska hygienicka stanice Usteck^ho kraje, Moskevska 15, Usti n.l. HasiCsky zachranny sbor Usteck^ho kraje, Krajske" feditelstvi, Horova 1340/10, Usti n.l. DraM ufad, stavebni sekce- oblast Praha Wilsonova 300/8, Praha Krajsk6 feditelstvi Policie UK, Dopravni inspektorat UL, Horova Usti nad Labem Ucastnici fizeni a spravci siti die ust. 85 odst. 2 pism. a), b). c) - vereinou vyhlaskou Cesky rybafsky svaz, SCUS, Stfekovsk^ nabfeif 975/51, Usti nad Labem Sprava a udrzba silnic Usteck6ho kraje, pfispsvkova organizace, Ruska 260, Dubi 3 Povodi Ohfe s.p., BezruCova 4219,43003 Chomutov Absolon Karel, V Oblouku 580/5, Usti nad Labem Zemandikova Ivana, Chabafovice 5.p. 172,40317 Chabafovice EUROFORM spol. s.r.o., Na Pfikopg 1047/17, Praha - Stare" Mfisto Chabafovick6 strojirny a.s., Chabafovice C.p. 682,40317 Chabafovice Sprava zeleznicnf dopravni cesty, statni organizace CR, Dlazd^na 1003/ Praha - Nov6 M6sto Sprava zeleznicni dopravni cesty, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, ZelezniCafska 1386/31, Usti n.l. Svatek LuboS, Na mustku 216, Chabafovice CPI-Land Development, a.s. Bilkova 19, Praha - Stare" M6sto Krbec Jindfich, Keplerova 717/42, Usti nad Labem Simandl Josef, NamSsti Mini 600/20, Praha - Vinohrady Ing. Slambor Milan, Velka Velefl 109, DeCin KoCova Stanislava, Na VySinS 498,40331 Usti n.l. - NeStemice Kozel Jaroslav, Vitgzna 245,40322 Svadov Trahorschova Marie, Pfestanov 94, Pfestanov PospiSilova Kv6tuSe, Zaluzanska 290, Chlumec Novotny Miroslav, Hynaisova 704/3, Usti nad Labem MUhleova Marie, Cesky Ujezd C.p. 9, Usti nad Labem Rimskokatolicka farnost Chabafovice, Slepa 74/4, Usti nad Labem - Trmice

7 3959/SU/645/12-13/ZahR/dub Statni pozemkovy ufad CR, Husinecka 1024/1 la, Praha - Zizkov CEZ Distribuce, a. s., Teplicte 874,40502 DgCin CEZ ICT Services, a.s., poskytovani siti, Zbojnicka 16, DScin IV RWE Distribucni sluzby s.r.o., Plynarenskd 499/1, Brno RWE GasNet, s.r.o., KliSska 940, Usti n.l. SeveroCesk6 vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovskd 1689, Teplice UPC Ceska republika, a.s., Zavigova 5, Praha 4 Telef6nica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Ceske' Radiokomunikace a.s., U Nakladove"ho nadrazf3144, Praha 3 Reditelstvi silnic a dalnic Praha, Sprava Chomutov, Kochova 3975, Chomutov Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Praha, Hradebni 12/772, P.O.BOX 45, Praha 1 Muzeum me'sta Usti nad Labem, Masarykova 1000/3, Usti nad Labem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy I Vyviieno dne: i,s '!Ja\0.. Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy mimesti 1. maje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více