MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti"

Transkript

1 MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: Datum: 001/ /SU/645/12-13/UR/dub Dubska r ~i L OLE ROZDELOVNIKU Vyrok: Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti Mestsky lifad Chabarovice, odbor stavebni lifad jako stavebni ufad pfislusny podle ust. 13 odst. 1 pism. e) a ust. 190 odst. 1 zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni platnych pfedpisu (dale jen "stavebni zdkon"), v uzemnim fizeni posoudil podle ust. 84 az 91 stavebniho zakona zadost o vydani rozhodnuti o umisteni stavby kterou podala dne pravnicka osoba TETA s.r.o. se sidlem Klisska 977/77, Usti nad Labem, 1C: , zastoupena jednatelem Ing. Zdenkem Smrzem (dale jen stavebnik), a na zaklade tohoto posouzeni I. Vydava podle ust. 79 a 92 stavebniho zakona a 9 vyhlasky c. 503/2006 Sb., o podrobnejsi liprave uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu Druh a ucel umist'ovane stavby: rozhodnuti o umisteni stavby,,ok Chabarovice - Chlumec". Jedna se o liniovou stavbu optickeho komunikacniho vedeni jehoz ucelem je zajistit svym zprovoznenim opticke komunikacni propojeni Usti nad Labem - Chabarovice - Chlumec. Zaroven bude vytvofena rezerva pro pfipadne napojeni Krupky a obci Telnice a Petrovice. Popis stavby: V celem useku tras budou pokladany 2 ks HDPE trubky 40/33 mm pro naslednou instalaci mikrotrubicek a optickych kabelu, bez nutnosti provadeni dalsich rozsahlych vykopovych praci. Trasa projektovaneho komunikacniho vedeni zacina vmiste stavajici rezervy na p.p.c. 1141/1, vedle parcely 1523/2 ve Smetanove ulici naproti objektu CRS c.p. 91 v Chabafovicich. Odtud trasa vedeni pokracuje polni cestou podel rybniku CRS smerem na Chlumec. Cestou prochazi zeleznicni trat' Usti n.l. - Teplice, pote pokracuje opet polni cestou podel rybnika CRS p.p.c. 1479/1. Z polni cesty vyiisti trasa na pozemek p.p.c. 1479/2 (zahrada), kterou prochazi podel plotu a pokracuje pfes stavajici obsluznou komunikaci a pozemek byvale vlecky az do arealu Chabafovickych strojiren. Areal strojiren pfekonava trasa okolo pozemku podel oploceni az do cesty p.p.c. 1507/1, kterou pokracuje ke komunikaci 1/13, kde bude ukoncena na hrane pozemku p.c. 1507/1. Trubky HDPE budou opatfeny koncovkami Plasson a budou ukonceny vhloubce min. 120 cm, pode dnem odvodnovaciho pfikopu komunikace 1/13. Dale bude navazovat trasa TKR Chlumec I. etapa. Pozemkove parcely dotcene stavbou; 1139/l(zast.pl. a nadvofo, 1141/1 (ostatni plocha), 1432 (ostatni plocha), 1470/1 (vodni plocha), 1479/1 (vodni plocha), 1479/2 (trvaly travni porost), 1480/1 (ostatni plocha), 1480/2 (ostatni plocha), 1480/3 (ostatni plocha), 1480/6 (orna puda), 1486/1 zastavena plocha a nadvofi), 1490 (ostatni plocha), 1492/2 (ostatni plocha), 1505 (ostatni plocha), 1506/2 (orna puda), 1507/1 (ostatni plocha), 1507/2 (ostatni plocha), 1509/1 (ostatni plocha), 1509/14 (ostatni plocha), 1698/1 (ostatni plocha) vk.ii. Chabarovice. 1

2 3959/SU/645/12-13/UR/dub Pozemkove parcelv sousedici se stavbou; 1139/2, 1139/3, 1443, 1468, 1469/1, 1471/1, 1471/2, 1480/4, 1480/5, 1483, 1485, 1486/2, 1488, 1489/4, 1492/7, 1492/8, 1492/10, 1503/2, 1506/1, 1506/4, 1509/3, 1509/10, 1510/1, 1513/2, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1515, 1516/1, 1516/2, 1516/4, 1516/6, 1516/10, 1522, 1523/2 vk.u. Chabafovice a p.p.c. 841/1 a 797/1 v k.u. Chlumec. II. Stanovi podminky pro umisteni stavby: 1. Stavba bude umistena v souladu spfedlozenou projektovou dokumentaci zpracovanou zodpovednym projektantem Ing. Zdenkem Smrzem, autorizovanym inzenyrem pro technologicka zafizeni staveb CKAIT tak, jak je zakresleno v polohopisne situaci stavby v mefitku 1:1000 cislo vykresu 1, 2 a 3, ovefene stavebnim ufadem v uzemnim fizeni. 2. Budou dodrzeny podminky stanovene ve vyjadfeni Policie CR, KR Policie UK, Dopravni inspektorat ze dne c.j. KRPU-18350/CJ : V pfipade nutnosti zasahu do komunikace nebo omezeni provozu na vefejne komunikaci v souvislosti s realizaci vyse uvedene stavby pfedlozi investor na DI ORP UL k odsouhlaseni navrh dopravnich opatfeni pro potfebnou uzavirku komunikace zajisfujici bezpecnost a plynulost silnicniho provozu. Tato opatreni budou navrzena a realizovana die,,zasad pro pfechodne DZ na pozemnich komunikacich -TP 66 (II. vydani). Navrh postacuje pfedlozit pfed vydanim vykopoveho povoleni (zvlastniho uzivani komunikace). 3. V prubehu stavebni cinnosti nesmi dochazet kobtezovani obyvatel, zejmena trvale bydlicich, vnejblizsim okoli nadlimitni hlucnosti. Stavebni prace budou provadeny pouze v denni dobe. Stavebnik zajisti pracovni prostfedi zamestnancu a jejich zazemi v souladu snafizenim vlady c. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. 4. Budou dodrzeny podminky Magistratu mesta Usti nad Labem, odbor dopravy a majetku ze dne c.j. MM/ODM/SU/70831/2013/KocoR: 1. V pfipade nutnosti zapoceti vykopovych praci (pfip. zaboru - umisteni kontejneru nebo staveniste..)v silnici c. HI/25357 v k.u. Chabafovice pozada stavebnik o povoleni zvlastniho uzivani v souladu s ust. 25 zakona c. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich 2. Po celou dobu trvani stavby budou okolni komunikace udrzovany v cistote (kazdodenni smyvani od necistot) tak, aby nebyl ohrozen silnicni provoz na pfilehlych komunikacich. 5. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni CEZ Distribuce a.s. Teplicka 874/8, Decin ze dne c.j : > stavebnik bude respektovat dane podminky pro provadeni cinnosti v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni a ochrannych pasmech elektrickych stanic 6. Bude dodrzena podminka obsazena v zavaznem stanovisku Hasicskeho zachranneho sboru Usteckeho kraje ze dne c.j. HSUL /PRE-2012, SPD 1304/2012 > pokud bude v ramci stavby provedena castecna nebo liplna uzavirka, je nutno tuto skutecnost pisemne oznamit na KOPIS HZS Usteckeho kraje, a to 15 dni pfed zapocetim praci zasahujicich do teto komunikace. Pozadujeme zachovat pfipadna stavajici zafizeni pro hlaseni pozaru a zachranne prace.

3 3959/SU/645/12-13/UR/dub 7. Budou dodrzeny podminky Magistratu mesta Usti nad Labem, odbor zivotniho prostfedi ze dne c.j. MM/OZP/VHO/52924/2012/HuV/V-13106: Ochrana pfirodv a kraiinv: 1. Pfi provadeni stavby musi byt respektovan Okresni generel Uzemniho systemu ekologicke stability (USES) Usti nad Labem, viz pfilozena mapa. Nesmi dojit k jeho naruseni. Cilem opatfeni v useku pozemku lad je zachovani a posileni pfirozeneho charakteru. 2. Pozadujeme, aby pfi stavbe a pfiprave uzemi pro vlastni stavbu byla dodrzena norma CSN (CSN- DIN ), o ochrane stromu, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. V blizkosti kofenovych systemu stromu bude kopano rucne a setrne i vzhledem k moznemu pfisusku nebo mrazum, nesmi dojit k poskozeni dfevin. Odpadove hospodafstvi: stavebni a dalsi odpad vznikly pfi teto akci musi byt nakladan na dopravni prostfedky a ihned odvazen nebo shromazd'ovan do rozmerove vhodnych kontejneru do doby jejich pfedani opravnene osobe k vyuziti nebo odstraneni na technicky zabezpecenou skladku. Stavebnik pfedlozi stavebnimu ufadu doklady o odstraneni ci vyuziti odpadu (vazni listky, faktury atd.) spolu s oznamenim o uzivani stavby, popfipade se zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu.v prubehu stavby musi vest prubeznou evidenci odpadu. Doklady o odstraneni odpadu bude investor archivovat po dobu 5 let. Provoz na komunikaci ci svoz odpadu po dobu vystavby nesmi byt omezen. 8. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Muzea mesta Usti nad Labem, archeologickeho oddeleni, ze dne c.j. A/65/2012: 1. Uzavfit s Muzeem mesta Usti nad Labem, pfipadne sjinym archeologickym pracovistem, ktere je opravneno k provadeni archeologickych vyzkumu, smlouvu o archeologicke cinnosti, jejimz pfedmetem je provedeni zachranneho archeologickeho vyzkumu. O jeho forme a zpusobu rozhodne oslovena organizace. Smlouva musi byt uzavfena pfedzahajenim stavebnich praci. 2. V pfedstihu alespon 10 pracovnich dnu bude oslovena instituce informovana o zahajeni zemnich praci pisemne nebo em. 9. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Ceskych radiokomunikaci a.s., odd. Ochrany siti ze dne zn.c. UPTS/OS/83223/ Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni RWE Distribucni sluzby s.r.o. ze dne zn.c Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Severoceskych vodovodu a kanalizaci, a.s. Teplice, ze dne zn.c /TPC/Su. 12. Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni Telefonica Czech Republic, a.s. ze dne c.j / Budou dodrzeny podminky UPC Ceska republika, s.r.o. prac. Doubravska 1645/ Teplice ze dne zn.e. A 03713/ Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni ze dne Ceskeho rybafskeho svazu, Severoceskeho uzemniho svazu Usti nad Labem, ze dne zn.c. 1773/ Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni pravnicke osoby MAGNA SEATING ze dne Budou dodrzeny podminky obsazene ve vyjadfeni pravnicke osoby EUROFORM spol. s r.o. ze dne 30.srpna2012.

4 C.j.: 3959/SU/645/12-13/UR/dub 17. Budou dodrzeny podminky Povodf Ohfe s.p., Chomutov ze dne zn.c / Budou dodrzeny podminky Spravy a udrzby silnic Usteckeho kraja ze dne zn.c. SA 139/ Budou dodrzeny podminky Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Chomutov ze dne c.j. 3899/35200/2012/Mai 20. Budou dodrzeny podminky Drazniho ufadu, stavebni sekce, Praha ze dne zn.c. MP-SOP1927/12-2/P1, DURC-60330/12/P1 21. Budou dodrzeny podminky Spravy zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Usti nad Labemzedne zn.c /12-ORUL. 22. Budou dodrzeny podminky CD-Telematika a.s., Usek servis infrastruktury, Praha ze dne zn.c /2012-Ce. 23. Pfed zahajenim vykopovych praci v komunikaci c. 11/25370 (protlak v ul. Smetanova) pozada stavebnik o vydani zvlastniho uzivani komunikace Magistral mesta Usti nad Labem, odbor dopravy, jako silnicni spravni ufad ve smyslu ust. 40 odst. 4 pism a) zakona c. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve zneni pozdejsich platnych pravnich predpisu. 24. Uzemni rozhodnuti je zavazne i pro pravni nastupce navrhovatele a ostatni ucastniky uzemniho fizeni. Ndmitky ucastniku fizeni Namitky ucastniku Fizeni nebyly vzneseny. Ucastnici fizeni na nezse vztahuie rozhodnuti sprdvniho orsdnu: TETA s.r.o. se sidlem Klisska 977/77, Usti nad Labem, zastoupena jednatelem Ing. Zdenkem Smrzem Mesto Chabarovice, Husovo namesti 183, Chabafovice Oduvodneni: Dnem podani zadosti ze dne o vydani rozhodnuti o umisteni stavby bylo zahajeno spravni fizeni. Vzhledem k tomu, ze zadost neposkytovala vsechny potfebne doklady k fadnemu posouzeni stavby, bylo stavebnim ufadem usnesenim ze dne pod c.j. 3959/SU/645/12/pfer.fiz./dub zahajene spravni fizeni pferuseno. Spolu s rozhodnutim o pferuseni fizeni obdrzel stavebnik vyzvu ze dne , c.j. 3959/SU/645/12/vyzva/dub, ve ktere stavebni ufad uvedl seznam dokladu, ktere je nutno doplnit k posouzeni podaneho navrhu. Lhuta k doplneni podkladu byla stanovena do Pfed uplynutim Mty dne pfedlozil stavebnik kpuvodni zadosti ze dne o vydani rozhodnuti o umisteni stavby doplnujici podklady. Po pfezkoumani pfedlozenych dokladu oznamil stavebni ufad vefejnou vyhlaskou dne pod c.j. 3959/SU/645/12-13/ZahR/dub vsem znamym ucastnikum fizeni a dotcenym organum zahajeni uzemniho fizeni a kprojednani nafidil vefejne ustni jednani na den od hodin se schuzkou pozvanych vbudove Mestskeho ufadu Chabafovice, Husovo namesti c.p. 183 vkancelafi stavebniho ufadu. Na vefejne ustni jednani se dostavili zastupce stavebnika p. Radek Taussig ( plna moc ze dne ) a zastupce RSD CR, sprava Chomutov p. Josef Maier. Zustniho jednani byl pofizen pisemny protokol. Stavebni ufad zjistil, ze projektova dokumentace stavby splnuje obecne technicke pozadavky na vystavbu a ze uskutecnenim stavby nejsou ohrozeny vefejne zajmy ani nepfimefene omezena ci

5 Cj.: 3959/SU/645/12-13/UR/dub ohrozena prava a opravnene zajmy ucastniku fizeni, coz je dolozeno kladnyrni stanovisky dotcenych organu a spravcu inzenyrskych siti. Stavebni ufad neobdrzel pisemne zadne najnitky ucastniku fizeni ani pfipominky vefejnosti, a ani k ustnimu jednani nebyl nikdo z ucastniku fizeni pfitomen, aby se blize seznamil s prqjektovou dokumentaci shora uvedene stavby, coz je dolozeno presencni listinou a protokolem z ustniho jednani. Umisteni stavby bylo povoleno v souladu s ustanovenim 18 odst. 6, ktere stanovi, ze na nezastavitelnych pozemcich Ize vyjimecne umistit technickou infrastrukturu zpusobem, ktery neznemozni jejich dosavadni uzivani. Umistenim optickeho kabelu neznemozni dosavadni uzivani komunikaci a pozemku, nebot' se umist'uje do vykopu, ktere budou zpet zahazeny a uvedeny do uzivatelneho stavu. Umisteni stavby vyhovuje obecnym pozadavkum na vyuzivani uzemi. Stavba die ustanoveni 103 odst. 1 pism.b)! nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu ufadu. Stanoviska dotcenych organu byla zkoordinovana a podminky stanovene k umisteni stavby temito organy byly zahrauty do podminek tohoto rozhodnuti. Stanoveni okruhu ucastniku fizeni: Pfi vymezovani okruhu ucastniku fizeni dospel Stavebni ufad k zameru, ze pravni postaveni ucastnika fizeni v souladu s ust. 85 SZ v danem pfipade pfislusi vedle zadatele a obce, na jejimz uzemi ma byt pozadovany zamer uskutecnen pouze vlastnikum pozemku (a stavbam na nich), na kterych ma byt pozadovany zamer uskutecnen, a dale osobam, ktere maji vlastnicke nebo jine vecne pravo k sousednim pozemkum a stavbam na nich a vlastnikum nebo spravcum stavajicich toku vedeni technicke a dopravni infrastruktury dotcenych pfedmetnou stavbou. Vlastnictvi ani jina prava k dalsim (vzdalenejsim) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotcena. Vzhledem k tomu, ze stavebni ufad v prubehu fizeni neshledal duvody branici vydani rozhodnuti o umisteni stavby rozhodl zpusobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti. Pouceni o odvolani Proti tomuto rozhodnuti je mozno podat odvolani do 15 dnu ode dne jeho oznameni ke Krajskemu ufadu Usteckeho kraje, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu, prostfednictvim zdejsiho stavebniho ufadu. Lhuta pro podani odvolani se pocita ode dne nasledujiciho po doruceni pisemneho vyhotoveni rozhodnuti, nejpozdeji vsak po uplynuti desateho dne ode dne, kdy bylo nedorucene a ulozene rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti. Rozhodnuti ma podle ustanoveni 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Podminky rozhodnuti o umisteni stavby plati po dobu trvani stavby ci zafizeni, nedoslo-li z povahy veci k jejich konzumaci. Spravni poplatek podle zakona c. 634/2004 Sb. o spravnich poplatcich, ve zneni pozdejsich pfedpisu, polozka 18 pism.a) ve vysi 1000 Kc byl zaplacen.,,otisk ufedniho razitka" Za spravnost vyhotoveni: Dana Dubska / / riw.0) Ing. Marketa Kombercova v.r. vedouci odboru stavebni ufad

6 3959/SU/645/12-13/UR/dub Toto oznameni bude vyveseno po dobu 15 dnu na ufedni desce Mestskeho ufadu Chabafovice a na internetovych strankach MestU Chabafovice. Vyveseno Sejmuto Datum, a podpis opravnene osoby, potvrzujici vyveseni Datum, a podpis opravnene osoby, potvrzujici sejmuti Rozdelovnik: Ucastnici fizeni die ust. 85 odst. 1 pfsm. a), b) - na dodeiku. pfip. do datove schranky TETA s.r.o. se sfdlem Kligska 977/77, Usti nad Labem Mgsto Chabafovice, Husovo namssti 183,40317 Chabafovice Dotcene organy - na dodeiku. prip. do datove schranky Magistral mgsta Usti nad Labem, OZP, Velka Hradebni 8, Usti n.l. Magistral mssta Usti n.l., ORM, Velka Hradebni 8, Usti n.l. Krajska hygienicka stanice Usteck^ho kraje, Moskevska 15, Usti n.l. HasiCsky zachranny sbor Usteck^ho kraje, Krajske" feditelstvi, Horova 1340/10, Usti n.l. DraM ufad, stavebni sekce- oblast Praha Wilsonova 300/8, Praha Krajsk6 feditelstvi Policie UK, Dopravni inspektorat UL, Horova Usti nad Labem Ucastnici fizeni a spravci siti die ust. 85 odst. 2 pism. a), b). c) - vereinou vyhlaskou Cesky rybafsky svaz, SCUS, Stfekovsk^ nabfeif 975/51, Usti nad Labem Sprava a udrzba silnic Usteck6ho kraje, pfispsvkova organizace, Ruska 260, Dubi 3 Povodi Ohfe s.p., BezruCova 4219,43003 Chomutov Absolon Karel, V Oblouku 580/5, Usti nad Labem Zemandikova Ivana, Chabafovice 5.p. 172,40317 Chabafovice EUROFORM spol. s.r.o., Na Pfikopg 1047/17, Praha - Stare" Mfisto Chabafovick6 strojirny a.s., Chabafovice C.p. 682,40317 Chabafovice Sprava zeleznicnf dopravni cesty, statni organizace CR, Dlazd^na 1003/ Praha - Nov6 M6sto Sprava zeleznicni dopravni cesty, Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, ZelezniCafska 1386/31, Usti n.l. Svatek LuboS, Na mustku 216, Chabafovice CPI-Land Development, a.s. Bilkova 19, Praha - Stare" M6sto Krbec Jindfich, Keplerova 717/42, Usti nad Labem Simandl Josef, NamSsti Mini 600/20, Praha - Vinohrady Ing. Slambor Milan, Velka Velefl 109, DeCin KoCova Stanislava, Na VySinS 498,40331 Usti n.l. - NeStemice Kozel Jaroslav, Vitgzna 245,40322 Svadov Trahorschova Marie, Pfestanov 94, Pfestanov PospiSilova Kv6tuSe, Zaluzanska 290, Chlumec Novotny Miroslav, Hynaisova 704/3, Usti nad Labem MUhleova Marie, Cesky Ujezd C.p. 9, Usti nad Labem Rimskokatolicka farnost Chabafovice, Slepa 74/4, Usti nad Labem - Trmice

7 3959/SU/645/12-13/ZahR/dub Statni pozemkovy ufad CR, Husinecka 1024/1 la, Praha - Zizkov CEZ Distribuce, a. s., Teplicte 874,40502 DgCin CEZ ICT Services, a.s., poskytovani siti, Zbojnicka 16, DScin IV RWE Distribucni sluzby s.r.o., Plynarenskd 499/1, Brno RWE GasNet, s.r.o., KliSska 940, Usti n.l. SeveroCesk6 vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovskd 1689, Teplice UPC Ceska republika, a.s., Zavigova 5, Praha 4 Telef6nica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Ceske' Radiokomunikace a.s., U Nakladove"ho nadrazf3144, Praha 3 Reditelstvi silnic a dalnic Praha, Sprava Chomutov, Kochova 3975, Chomutov Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Praha, Hradebni 12/772, P.O.BOX 45, Praha 1 Muzeum me'sta Usti nad Labem, Masarykova 1000/3, Usti nad Labem

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti r r v MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice spis c. C.J.: vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 025/2012 Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 22.1.2013 r L OLE

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice r r v MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice 6'slo spisu: C.J.: Vyrizuje: Tel.: E-mail: Datum: 15.5.2012 015/2012 982-983/SU/183-184/12/R/dub Dubska 475 225

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 993-994/SU/188-189/12 Franzova 475 225 460 franzova@chabarovice.cz 29.3.2012 r L OLE ROZDELOVNIKU

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice Ci'slo spisu: C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 26.4.2012 014/2012 804-805/SU/152-153/12/R/dub Dubska 475 225 460

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebnf urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebnf urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice r r v MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebnf urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 2821/SU/419/ll/dub Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 26.9.2011 r L

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nase zn.: S-MUHO/17373/2013/DH Obec Zajecov cj.: MUHO/21508/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y

Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty čj. Výst. 1655/2006 Všetaty dne 29.5.2007 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: Úřad městyse Všetaty, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 1539/2015 Č.j.: HOL-5387/2015/SÚ/JH Holešov, dne 30. dubna 2015 Oprávněná

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/23142-11/3473-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 5. října 2011

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

ROZHODNUTI. UZEMNI ROZHODNUTi

ROZHODNUTI. UZEMNI ROZHODNUTi MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI Mestsky lifad Horovice Palackeho namesti 2 26801 Horovice nasezn.: S-MUHO/1278/2012/STR cj.:muho7 5507/2012 vyfizuje: Marek Strejc datum: 12.3.2012

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2176/2009 Sp.zn: 112/09-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 143 336 01 Blovice SPISOVÁ ZN.: SZ MUBlov 14753/11/3 ČJ.: MUBlov 18695/11/ŽP/Hu ZN:ŽP/Hu VYŘIZUJE: Hurtová dle rozdělovníku TEL.: 371 516

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711.

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711. Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- MESn::) C:r.:: i.i~ulfn fj1f 4 1------... ;.j. tj ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav č.j.: OStRMR. 20365/2007-328 Mladá Boleslav 2007-09-11 Vyřizuje: Tomáš

Více

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu VaSe znafcka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: Vyfizuje: Telefon: E-mail: Datum: Vypraveno: SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Luskova

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice Cj, Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 2819/SU/418/11/R Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 4.11.2011 r L OLE ROZDELOVNIKU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 3317/2015 Č.j.: HOL-13685/2015/SÚ/RS Holešov, dne 14. září 2015 Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE. Územní rozhodnutí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE. Územní rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Česká Kamenice, dne 26. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Eva Břečková Tel.: 412 709 647 E-mail.: e.breckova@ceska-kamenice.cz

Více

hran nastupisf a trakcni stozary osazene svitidly VO. 74 0 432 27 tj cca mezi kfizovatkou ul. Nadrazni x Ceskobratrska a ul.

hran nastupisf a trakcni stozary osazene svitidly VO. 74 0 432 27 tj cca mezi kfizovatkou ul. Nadrazni x Ceskobratrska a ul. odbor vnltrnlch * -; Magistral mesta Ostravy odbor stavebne spravni VaSe znacka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: Vyrizuje: Telefon: E-mail: SMO/074272/14/Sprav./Kral S-SMO/447858/13/Sprav Krai Pavel, Ing. +420

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 392 Stavební úřad Dominikánská 2, 601 69 Brno Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno Číslo jednací: MCBS/2017/0013110/KALJ K podání: MCBS/2016/0176230 Spisová značka: 3200/MCBS/2016/0176230 Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem 3~(} Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl461 112009 Sp.zn: 319/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3877/2009-588/HH Rousínov, dne 24. srpna 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Stavba obsahuje: odbor výstavby a ÚP.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Stavba obsahuje: odbor výstavby a ÚP. Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty čj. Výst. 621/2008 Všetaty dne 25.6.2008 Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Všetaty, obor výstavby

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 775949958, fax 312 591 615 Č.j.: 860-206/16 Zlonice dne 15.7.2016 Vyřizuje: František

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/1242/OST/13 May V Rokycanech: 8.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 18, 130 00 Praha 3, 221 621 111 Č.jedn.: 150/36193/2016 r.č. 170 280.1 A/10 Vyřizuje: Urban Vl. 221621501, 221621140

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 10.4.2015 Vyřizuje: František

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice C. spisu C.J.: Vyrizuje: Tel.: E-mail: Datum: 004/2012 1057/SU/198/12/dub/vyzva - odvolani Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz

Více

Městský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad Uherské Hradiště Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. č.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-SO/955171201111694512011/ČuJUR 5 Uherské Hradiště: 7. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Jaromir Čumíček

Více

VERE JNA VYHLASKA UZEMNIROZHODNUTI

VERE JNA VYHLASKA UZEMNIROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN Odbor uzemniho planovani, stavebniho fadu a dopravy C.J.: MUVS-S 12034/2009/OUPSR-330/Hm-6 28.12.2009 Vyfizuje: Ing. Hriia VERE JNA VYHLASKA UZEMNIROZHODNUTI Mestsky ufad Vsetin, odbor

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi SPIS. ZN.: MUVS-S 558/2012 OZP/Nov C.J.: MUVS 7606/2012 VYRIZUJE: Novotna Milena, ing. TEL.: 571491709 E-MAIL: milena.novotna@mestovsetin.cz DATUM: 21.3.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j.

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j. M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Spis.zn.: Č.j.: ÚP/133667/2012/Maz MgMT/029713/2013/Maz Teplice, dne 19.3.2013 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2981/13/VYS/Bla 21525/13 V Sušici

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2658/3532/08 Ka-31 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 29.9.2009

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1986/12/VYS/Šp V Sušici dne: 20.2. 2013 Č.j.: 14945/12

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Jeronimová Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby 0Městský úřad Vysoké Veselí Stavební úřad Mírové nám. 9 507 03 Vysoké Veselí tel. 493 592 49 Obec Sběř 507 03 Sběř Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje linka: Vysoké Veselí dne: 2. 2. 2009 SÚ/Vod. Vodarský..

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1512/2011 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1512/2011 Milín, dne: 9.1.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více