Srpen 2014 OBCASNÍK - ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2014 OBCASNÍK - ZDARMA"

Transkript

1 Srpen 2014 OBCASNÍK - ZDARMA Vážení ctenári, Po delší odmlce se opet setkáváme nad stránkami Ohlasu. V posledním císle jsem Vám psal, že vzniká kandidátka pro komunální volby v tomto roce. V tomto císle si muž,ete její finální podobu prohlédnout. Dovolte mi krátce okomentovat její složení, protože volební program, respektive hlavní veci, které bychom chteli zmenit ve fungování mesta, prineseme v dalším císle Ohlasu. Krátké vysvetlení nezávislosti naší kandidátky. I<andidujeme sice za politické hnutí PRO, ale naši kandidáti jsou nestraníci a duvod toho, proc kandidujeme za PRO je zcela prozaický. Meli jsme obavu, nikoliv lichou, z toho, že po odevzdání podpisových archu nám bude Mesto, na necí pokyn, delat problémy s registrací. Naše obavy se potvrdily po odevzdánítéto kandidátky, ale nechci príliš zdržovat. Zásadní vec, bez které bych do tohoto boje nešel ani já je, že jsem stoprocentne presvedcen, že nikdo z lidí na naší kandidátce se nezaprodá s naším hlavním konkurentem tak, jak to udelali pánové Knedlík a 5cislák po posledních volbách. Bez toho, abych za tyto lidi byl ochoten dát ruku do ohne, bez toho bych nekandidoval. Verte nám, protože my veríme Vám, že chcete zmenu a že nás podporíte. Podíváte-Ii se na kandidátku dukladne, zjistíte, že je na ní zastoupeno široké spektrum obcanu. Jsou tam zamestnanci, podnikatelé, lékari, sportovci i duchodci, to znamená, že známe dobre Vaše potreby, ale naopak to neznamená, že Vám nebudeme naslouchat a další Vaše potreby nebudeme realizovat. Již samotný název kandidátky PRO - poctive, rozumne, odpovedne mnohé napovídá. Nejsme tlupa mstitelu a revolucionáru. Chceme dát tomuto mestu novou, lepší tvár. Chceme, aby tu lidé žili beze strachu, aby do našeho krásného mesta zacali opet proudit návštevníci, aby se tu darilo podnikatelum, aby se zde hezky žilo jak mladým rodinám, detem tak i seniorum. Aby se podporoval sport a kultura nejenom vybraným jedincum. Nebudeme se nikomu mstít, ale zcela na rovinu ríkám, porádek udeláme. Necháme proverit všechny smlouvy, které Mesto uzavrelo po opetovném nástupu Mlátilíka na úrad. Udeláme dukladný audit a pokud zjistíme nejaké problémy, nebudeme váhat ani vterinu odpovedné lidi hnát k zodpovednosti. Nemuže být preci možné, aby tajemník MÚ Jirina neodpovídal na dotazy, na které je podle zákona povinen odpovedet (viz clánek na str.2) a aby starosta odpovídal na, podle zákona podané dotazy, až po druhém upozornení Krajského úradu. Z mestské policie udeláme fungující službu pro obcany a návštevníky našeho mesta a ne bandu "botickáru". Zcela jiste bude naše kandidátka tercem urážek a posmechu v plátku Mlátilíka (pocítej kolikrát Te jmenuji a hlavne si všimni, že Te netituluji starosta), ale jsme pripraveni na tyto útoky a nemáme se ceho bát. Velmi si vážím všech lidí, kterí na této kandidátce jsou, vážím si jejich odvahy a odhodlání poprat se o vítezství v nastávajících komunálních volbách. Nebylo jednoduché dát dohromady 11 lidí, strach lidí v našem meste je obrovský, ale verím, že se nám podarí ho vyhnat z myslí našich spoluobcanu. Jeden muj známý, myslím zcela trefne, rekl, co bude potreba v našem meste. Bude to jako s pacientem, po úrazu. Nejprve bude nutné zastavit krvácení, potom udelat akutní zákroky, následovat musí celková identifikace rozsahu zranení vcetne návrhu zpusobu lécby, potom lécba a nakonec rehabilitace. Myslím, že to naprosto presne vystihuje situaci ve meste. Co rícizáverem? Budte PRO a pojdte s námi do boje, pomozte nám vyoperovat vred a uzdravit mesto, my jsme pripraveni!! Skala Otakar Lídr kandidátky PRO - poctive, rozumne, odpovedne PoctiveRozumeOdpovedne VOLEBNÍ PRÍLOHA

2 Právní služby - Mesto Františkovy Lázne MESTO FRANTIŠKOVY LÁZNE Str{Ill!-.a 217 I ::s~oor---o 1 M~'sto Františko"," LáznI!- i._- I ~~_ !~ I AK JUDr. Bayer, JUOr. posouzeni 6ayerova trestního práv. oznámeni JUDr. JeJínka.'-tarosttl ",e.'ita AKJU[)r. Janku ~ b~zne I 01! ~rávni I celkemsluiby+prestupkyakak JUDr. Ficner&Partners Kosnar - pravni -založeni služby koso AKJanstová. ~y~ektu "Zvyšení Smetana&Neveceral- kvality rízení mesta konzultace, Fr.l." a.s. CHEVAK I 48400! r Owk:lr S~ilJ!J H~zl()v ~S H~IZJOV L \) tillljrilinl..li: Odl'o\"(>d nu ž:idosl o infor8111ce dle zálif)l1a o s,"obodncnt prístujlu k informacím >Jl'l zilkhldc Vasi zt1dosli O poskylnllli písemnc informace podle 7..ikonn c.106il999 Sb.. o s\ obodm'm ptístupu k Informacím. \' plumcm zl1':'ní ( dilk jen z.íkon). 71: dne kt~'rotl lne-sto Frallti~ko\'\' l..:i.m~ ohdrželo dne ;I na ZÚk]{ld0 rm:hodnuti Kr:lj.skcho úr<ldu Knrlo\arského kr.;jc. odboru h:gjs]~uj\'lliho fi prnsnihq ze dli<.' l. ('.j. l~l/i.p/i~ Vám ljlsi!úm pozl\do\'an': infonl1t1ce : K hodu t.! : JL"Dr.l ibor,1unkll. advokút AI'. Chcb. r\."g. 6$10 cuk : 3.J8-l JeDr. \. l'i"mika Pllpa]o\"Ú. ad\"okrlt AK Cltcb. reg. cislo cak: K bodu c.:!: JUDr. Lioor J<lnkll. ad\'okát AK Cheb. lc'g. cislo Cak : 3.Jli-t AK k(llh;cim Cheb JUDr.P~tr B;.t~er. JUDr. V1:1dimirn Rn.yero\'ú,lt Dr. 1>:;Iwl Kosn3r.-\1\.Janslod. SmC't:ma&>':e\ eccra1 K hodu 3 : K hodll.l: Odpfl\ ~d na tuto OI:í7\...Uj~ pr"dlllc,cl\l i"lbchodního UU"lllSlvi (viz ustanov,;:ní 90dsl.l zukona) Kbodu6: Viz bod 5. vše \" r;imci b~l:n)'ch pnl\"nicn slm~cb Kbodu7: l.,lilká Šusod x Mcslo Franti.~"(wy l.á7.llc, o 7.:l(lbceni ,-16 Kc s l)ri~1. Rízeni Vi;'(!C!lO u Okrcsniho soudu \. C!Jebl!. sl'. zn. 14 C L..tlobn podúna dnc L,alob'l 7.alobkync Jitky Susov':> 711mitntlta rozsudkem OS Clwb ze dne sp. zn. 1.J C 406l2009. ~::l 7.3kl:ld~odvolání ž:llobk~né Jitky Súso"é rozsudek potwz~n rolsudkem KS PlzC'l)Zel.' dne J sp. zn. 11 Co 47/2011. Na %al.:ladt- do\ulclni :r.lllo/)k>'i1~ Jid\)' Suso"e,.: dovolúni odmitnmo roz::;lldk~tllns ('R ze dne sp. zn. 32 Cdo 1904/ ~'1csto Fr.lnliško, ~ Láznc.t,Jitka Šusoní, o zaplacení ,- Kc s prísl. (Uzeni vcdeno u Okresního soudu \ Clll bu. sp. :lil. 9 C 14"7f}OI lobo p()(.l;"ma dne 1~ V..; \'~l.:i bylo rozhodnuto platebním rozkazem OS Chcb Zl;"dne 26, sl'. zn. 9 C 147/ :\'Icsto Fnmtiš"j)\'~' L:b:nc x PI"Ofcssio1l31 Bllilding s. r. o., (J zaplaceni 73li.:; 13,~Kc s prisl. i{izc{li \ l,.'denu ti KrltiskJho SOlldu \' Ph:ni. Sp..al. ri;:l.:ni (K'lli dosud zmí1l1:l. b.:k!í Sl,.' na \'}7.\ u k uhmd0 soudního J'opbtl.:lI.. '1loba podana dne 21...l.20 l.l. /.. Mesto F,.mtBko\'\ Lá7.nc 'XTEl\"IS KLUB FRANTiŠKOVY LÁZNE. o zrušení rozhodnuti Krnjskéhu urtldu Karhl\'urského knlj(' Zi'; dne , C. j sp. zo. J/LP/13. a o.rušeni l'ozhodnutí :\'lcs1skeho úradu \. Chcbu :{,C dne 7.1\.2012, C. j. "1UCH 84911/20\2. sp. ZO. PrO 58/2012 K hodu 5 : Výdaje na právní služby v letech 04/ /2014,AK JUDr. Vopálenská prestupky AK JUDr. Polanský ~bežné právní služby 04-12/ ~".29j / ]{iz("ni vede-nt) II Okresniho soudu v Chdm. sp. ZIL 12 C 208/2013. Zaloba pod:ina dne 25A V(' n:ci samé nebylo dosudjcdmino (I rozhodnutq. Usncscnim OS Chcb ze dne 13, zamítnul mivrh na odkl.'ld vykonmdllosli. POd<Ul~' spolecne se ).l.tlooou dne podtino odvnjnni ze dlle usnesení OS Chcb poivr.::cno usnc$'..'nim KS Plzei'l Zl,: dn..: sp. ;W. 56 C" 338/2013. Csn. scnim OS Cheb ze dne :t..amítnutna\"rh na vydanf prcdh~žného opatreni. POdrtll~' dno.: lJ. podúno odvol:ini dni;: usntseni OS Chch pot\'rtcilo usnesením KS /llzeii ze dne sp. zn. 10 Co :litlll,:.\l~st'" Fmr.ri~l;n,~ l.u:n~. 'ndrll1n' ~fi~ ~_J~I 01. Ir.;nn'o/..,,': L"mc. C;:,.I.,I :"'rubh~~. li": QU~~YI.1otl.\lIf"; t"loo:~j9.'\(l Id.. 35~olH:13.ltnp:I,",."" r':lil(l~i.,n,.lun~.,. f,,"~;l: >l;"<l>i;"'ill"f,i<vj" ':' Sídl,,: M~" l'n'lli>l~\}!.;\1.1~ :-":l.ii(~}n, ~rt1li~. J:"l 01.I'mniUjw~ t..vr.~_ ( ~,~Ii"'PI'!'Il'~il.. 1(': OO::<~').;t~ 11I(:("lJAJ~:"~;'l.;O I~l ~~~ ~N 21.,. bllp:i/'l.\\".ti;lii:i""",: I;v:rl~ (7. r'ln~;l:,':ii"<'>i~(lll1uih:vr,,' CI. Vyžádal jsem si, podle zákona verejnou informaci, o právních sporech a cenám za právní zastoupení poskytovaným Mestu Fr. Lázne. V posledním Zrcadle se Mlátilík rozciloval, že policie a soudy jednají pomalu a že to bude muset popohnat v souvislosti s jeho žalobou na mou osobu, Já jsem na odpoved z MÚ musel cekat ctyri mesíce, byt je podle zákona povinno odpovedet do 15-ti dnu. Stalo se tak až po druhé urgenci Krajského úradu a ne zcela vycerpávajícím zpusobem, na což byl MÚ opet Kú upozornen a opet neciní nic, co by smerovalo k náprave. To znamená, zamet si Mlátilíku nejprve pred vlastním prahem, pln povinnosti tak, jak Ti je ukládá zákon a potom si stežuj. Dtiskujeme cást informace z MÚ tak, jak mi byla dorucena s cástkami jednotlivých právn íku za jejich služby v daném období. Udelejte si sami obrázek, kdo vydelává na našem meste a kolik. Pokud budeme na radnici, ceká i toto "odvetví" dukladná revize, I{am krácíte Františkovy Lázne? Odkud pricházíme: I(de jsme: Procje to tak: Jakjeto jinde: príklady z Rakouska Procto jinde jde: Ten kdo byl nekdy v posledních letech v Rakousku, presneji v nekterém z mnoha jejich turistických center, tak si tam obvykle pripadá jako v ráji. Jeden krásnejší dum než druhý, všude cistota a porádek, ochotní a usmevaví lidé. I v malých, dríve zapomenutých vesnicích najdete obchudky znacek nejvyšší kvality. Po celých údolích se obvykle pohybujete místní verejnou dopravou z9arma, neplatíte za parkovište, nedávají vám na auta boticky. Pokud navštívíte hospudku ci luxusní hotel u švýcarských~hranic nebo v Salzburgu, všude se setkáte s podobnou vysokou kvalitou jídel a stolování. Na kraji každého údolí je elegantní infocentrum, kde vám s ochotou a zdarma poskytnou veškeré dostupné informace, co vám to které místo nabízí. Pri pátrání po tom, proc tomu tak je pricházíte na to, že hlavním motorem dokonalých služeb jsou obce, potažmo státní správa. Verejná správa vytvárí podmínky pro úspešné podnikání a stanovuje pravidla, aby se maximum zainteresovaných subjektu na vytvárení optimálních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu podílela. Každý, kdo má z turistiky nejaký profit musí do systému prispívat. Ve výsledku na dobre fungujícím systému profitují všichni vcetne všech obyvatel zejména turistických oblastí, což je témer celé Rakousko.

3 Ješte do konce šedesátých let byly zminované oblasti místem, kde byl život obyvatel velmi težký. Získávat obživu z horských strání, celit nárocným klimatickým podmínkám, budovat komunikace v horách k težko prístupným místum bylo vše jen ve znamení driny. Tato drina však vedla k pospolitosti, nutnosti pomáhat jeden druhému. Dnes jsou jejich hotely a penziony vyzdobeny fotografiemi a obrazy, které všem pripomínají, jak težký život v Alpách byl. Casto slýcháme predevším potomky šlechtických rodu mluvit o jejich vztahu k majetku, který jim patrí. Je jim predhazováno, že jsou to velmi bohatí lidé a co by všechno mohli, kdyby své majetky prodali. Od nikoho z nich nikdo nic o rozprodeji majetku neslyšel. Všichni stejne mluví o veliké odpovednosti vuci jejich predkum, kterí tyto majetky vytvorili. Stejne je tomu tak i s majetky mest a obcí. To, co naši predci budovali staletí, je predevším velikou odpovedností pro ty, kterí správu prebírají. Odpovednost znamená o vytvorené hodnoty se starat, rozširovat je a velebit. Jen nejhorší hospodár zcizuje to, co nevytvoril, a tím se nabízí odpoved na otázku Proc to u nás nejde: V dobe, kdy horalé v Alpách zápasili o holé živobytí, byly Františkovy Lázne na vrcholu slávy. Byli zde skvelí lékari, kterí poskytovali špickovou lékarskou a rehabilitacní péci. Proto do našeho mesta jezdili bohatí lidé z celé strední Evropy, utráceli tady nemalé množství penez a mesto vzkvétalo. Bylo tomu tak až do druhé svetové války. V dobe poválecné do roku 1989 už to nebylo s takovým leskem, ale porád mely Františkovy Lázne dobrý zvuk. Peníze, které ve meste takoví hosté utratili, byly vždy obživou pro obyvatele mesta, kterí skvelou lázenskou péci poskytovali. Mesto se zrodilo díky lázním a jejich hostum, bez nich mesto zahyne. K tomu nemá soucasný stav daleko. Procjetotak? Katastrofa mesta nastala s príchodem Mlátilíka. Rozdel a panuj ~ staré pravidlo despotu. Pridej do tohoto testa ješte strach a dostaneš beztvarou hmotu, se kterou si muže on delat, co chce. On je preci starostou obyvatel FL a ne nejakých chamtivých podnikatelu. Na hosty lázenského mesta vyšle mestskou policii, at je trestá, sází jim boticky na auta - co je mestu do hostu, at si parkují, kde chtejí. Ti co zaparkují rádne, zaplatí nejvetší poplatek ze všech okolních mest. Na co lázenskému mestu info centrum, to preci obyvatelé mesta nepotrebují. K cemu je lázenskému mestu kino - nuž starosta si ho koupí a udelá z nej hospodu, k cemu je lázenskému mestu letní divadlo - nuž starosta ho zlikviduje. Každý pátý dum v centru mesta je prázdný, z nekterých padají okna i další soucásti domu. Na místo obchudku svetových znacek návštevník nachází mnohdy podradné usmolené obchudky s kdejakou veteší. Není se cemu divit chudí hosté drahé a kvalitní zboží nevyhledávají. Mlátilík za dobu svého pusobení realizoval celou radu staveb, z každé z nich však couhá podezrení na tunel, kdy stavby sice stojí, ale za nekolikanásobné ceny, než které jsou obvyklé. Kam rozdíly z cen rádných a Mlátilíkových mizely, je nasnade. Co se dalo prodat, prodal, co se dalo zatížit nevýhodnou smlouvou, to zatížil. Kdo se mu vzeprel, toho se pokusil znicit nebo alespon poškodit. Kdo jsou obyvatelé všech cástí mesta? Predevším ti, kterív tomto meste pracují, nebo pracovali. Pokud je dnes nespocet kdysi krásných lázenských domu zavren, doplácejí na to predevším obyvatelé mesta. Populistické delení obyvatel na takzvané normální obcany a ty ostatní byl jeden ze zpusobu, jak dovést mesto ke zkáze. Mestská pokladna je zadlužená a doba chvástavého podlézání volicum tak jako tak bez penez skoncí. Bude težké z tohoto bláta vybrednout, ale zacít se s tím musí. Podzimní komunální volby musí být prvým krokem, který udelá konec ére soucasného podvodem ustanoveného starosty. Namísto sportu bují na tenisových kurtech ve Františkových Lázních vegetace V neutešeném stavu se uprostred letní sezony nacházejí tenisové kurty ve Františkových Lázních. Deje se tak druhý rok poté, co starosta Mlátilík vypovedel z tenisového areálu tradicní tenisový oddíl a na základe pochybného výberového rízení pronajal tenisové kurty svým prátelum, pánum Prušovi se Spácilem. Ti následne založili nový tenisový klub se sídlem na adrese bydlište starosty Mlátilíka. O tenisové kurty se však nestarají a tyto provozují jen zcela omezene. V dusledku nedostatecné a nekvalifikované údržby kurtu zarustají tyto mechem a travou a jsou dlouhodobe technicky znehodnocovány. Na míste puvodní cvicné steny vzniká "smetište". Na nekterých z kurtu byly vytrhány puvodní umelé tenisové lajny a hraje se na nich živelne nohejbal. Lidmi dríve vytížený a oblíbený areál je jinak liduprázdný a mrtvý. Dle vedení mesta je vše v porádku a noví nájemci jsou opakovane "odmenováni" dotacemi z mestské pokladny. Za dobu svého pusobení obdrželi již celkem ,- Kc. Puvodní tenisový oddíl za prispení svých clenu pritom po celá predchozí léta kvalifikovane spravoval tenisové kurty prakticky výlucne na své náklady ku prospechu obcanu mesta a lázenských hostu. Nelze nepominout, že tenisové kurty byly v roce 2006 díky podpore tehdejšího vedení mesta a dotaci poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj zrekonstruovány v rozsahu investice cca 1,5 mil. Kc. Stávající katastrofální správou tenisových kurtu je tak nejen nevratne znehodnocováno hodnotné sportovište, ale také pošlapávána letitá a zcela nezištná práce bývalých tenistu. Aktuální stav tenisových kurtu pak dokreslují pripojené fotografie. Lukáš Fiala - Tenis klub Františkovy Lázne Pokud opomeneme fakt, že se v tomto prípade jedná o cernou skládku, je na fotografii tréninková stena, která by mela sloužit predevším mládeži. Ve Františkových Lázních slouží k zakryti bordelu. Verte, že na takto "upravených" tenisových kurtech se hrát opravdu nedá. Mfstn( obcané i návštevníci Fr. Lázní proto radeji využívají tenisových kurtu jinde. Nájemcum to ocividne nevadí, protože podpora Mesta je zarucena...

4 Mesto prodalo lul<rativní pozemel< za velmi zvláštních podmínel< - posudte sami Vážení spoluobcané, zde vidíte usnesení zastupitelstva mesta, ve kterém jsou prodány velmi lukrativní pozemky v centru Františkových Lázní. Jedná se o pozemky od mestského úradu smerem k umelecké škole. Pokud si sectete výmeru pozemku zjistíte, že cena za 1m2 je 1.000,- Kc. To, že je tato cena naprosto mimo cenu obvyklou v míste a mimo cenovou mapu je zcela jasné. To, že prodej porírá všechna proklamovaná pravidla prodeje mestského majetku, jak si je stanovil Mlátilík, je také zcela zrejmé, protože základním požadavkem techto pravidel je složení kupní ceny pred koupí na úcet mesta. Jak je možné, že najednou muže nekdo splácet koupené pozemky po dobu trí let. Tady už opravdu prestává všechno a jedná se o další tunel na majetek mesta. Není možné, aby si toho nevšimla kriminální policie a aby se tak nestalo, dáváme podnet k prošetrení tohoto "obchodu" a budeme požadovat trestní stíhání všech zastupitelu, kterí hlasovali pro. Jsme si jisti, že pozemky rychle zmení majitele a budeme se tomu snažit zabránit. Mesto je doslova v poslední dobe rozprodáváno za ceny obvyklé v okrajových cástech mesta. Prosíme, všímejte si toho, nesmí Vám to být lhostejné, mesto bude zcela bez majetku. Budou volby, zabrante tomuto zverstvu konanému na mestském majetku. Skala Otakar Vydavatel Usnesení C. 465/2014 astuplte stvo mes a projednalo: prodej: - st.p.c o výmere 108 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 510/2 o výmere 464 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 1158/1 o výmere m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne p.p.c. 1158/2 o výmere 140 ml v k.ú. a obci Františkovy Lázne a dále projednalo návrh kupní smlouvy schvaluje: prodej: - st.p.c. 162/2 o výmere] 08 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 510/2 O výmere 464 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 1158/10 výmere m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 1158/2 o výmere 140 rn2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne spolecnosti Lázne Františkovy Lázne a.s, IC , Jiráskova 23/3, Františkovy Lázne za celkovou kupní cenu OOO,-Kc,která bude rozložena do: I. platby - I 000 OOO,-Kc- uhradí pred podpisem kupní smlouvy 2. platby OOO,-Kc- uhradí ve 12 pravidelných ctvrtletních splátkách - pricemž II splátek bude ve výši ,- Kc a poslední splátka bude ve výši ,-Kc Schvaluje znení kupní smlouvy tak, jak byla predložena JUDr. Liborem Janku. Smlouva bude uzavrena v termínu do , jinak se toto usnesení stává neplatným. ukládá: odboru správy majetku postupovat v souladu s usnesením zastupitelstva mesta

5

6 II Mým marodumll Z knihy Jana Hnízdila" Mým marodum" Test prezidentského kandidáta (poz.: poslance, senátora, starosty..). (str.: 186) Obáváte se zmanipulované volební kampane? Podezíráte volitele za skupinových zájmu? Chcete znát skutecné vlastnosti a schopnosti kandidáta? Otestujte ho sami prostrednictvím modifikovaného testu francouzské psycholožky Isabelle Nazare Aga, autorky knihy "Nenechte sebou manipylovat aneb Jak poznat manipulaci ajak se jí bránit." Za každou shodu s následujícími dvaceti príklady chování prictete na vrub kandidáta jeden bod. 1. Dává okázale najevo svoje znalosti, rád ohromuje množstvím publikací, sectelostí, citacemi a odkazy. Sází na nedostatecné znalosti druhých, snaží se vzbudit dojem, že "má navrch". 2. Je sebestredný. Obklopuje se výlucne lidmi nejistými a bezmezne oddanými. Prestože tvrdí opak, názory ostatních jej nezajímají, jejich práva, potreby a problémy nevnímá. 3. Jeho osobní integrita a rust jsou nerozlucne spojené s ponižováním ostatních. Pokud o nekom hovorí, pak ironicky, s despektem. Je jako topící se clovek, jenž strhává pod vodu svého zachránce. Jeho vztahy pripomínají nepretržitý boj. Nemá témer žádné skutecné prátele. 4. Dokáže v druhých vyvolat pocit viny i za sebemenší pochybení. Používá pritom zdánlive logické argumenty a morální zásady, jimiž se úcelove ohání. Sám pocit viny nezná. Je bezchybný. S. Zdvorilosti, ohleduplnosti a slušnosti druhých využívá k dosažení vlastních cílu. Snaží se zmocnit toho, co nemuže mít: jejich dobrých vlastností, nadání a úspechu. Zodpovedný a korektní clovek se snadno stává jeho koristí. 6. Nepretržite kritizuje. Nikdo si nemuže být jistý, že unikne jeho útokum. Dokonalost neexistuje a on je od toho, aby na to druhé upozornoval. Tercem kritiky se mohou stát i malichernosti, které s jeho odborností nijak nesouvisejí. 7. Pokud nevycházejí jeho plány, zbavuje se odpovednosti, svaluje vinu na druhé. Prohlašuje, že se stal obetí spiknutí neschopných, omezených a líných. 8. Pokud má udelat nejaké jasné a jemu neprljemné rozhodnutí, neuciní tak otevrene. Radeji se stáhne do pozadí, aby se za cas mohl stát jeho hlasitým kritikem. 9. V prípade úspechu nezapomene zduraznit, že na nem má zásluhu predevším on. Pochvala a povzbuzení spolupracovníku je mu cizí. 10. Trvá na okamžitých odpovedích na svoje otázky. Druhým dává neustále najevo, že musí být dokonalí, nesmejí menit názor, musejí všechno vedet. Vlastní názory, chování a pocity pružne mení. 11. Je mistrem v umení lhát. Jestliže jej na rozpor upozorníte, kategoricky popre, že by zmenil názor, aješte vás obviní, že jste jej špatne pochopili. Pravdepodobne si ani neuvedomuje, jak casto lže. Neznamená to ovšem, že si to neuvedomuje nikdy. 12. Forma je pro nej duležitejší jak obsah. Zakládá si na svém vzhledu, kondici a vnejším efektu. 13. Nesnáší, aby kdokoliv žertoval na jeho úcet, kritizoval jej, nebo mu dokonce neco odmítnul. Dokáže popírat i zrejmá fakta. Kritika v nem vyvolává nejistotu a úzkost, které pak zakrývá jedovatými a uštepacnými poznámkami. 14. Jestliže mu docházejí argumenty, uchyluje se kteatrálním posmešným gestum a opovržlivým grimasám. 1 S. Je mistrem v používání "dvojité vazby". Jde o paradoxní komunikaci, pri níž jsou dve navzájem si odporující zprávy vysloveny tak, že když vyhovíte jedné, nevyhovíte druhé. Vycítá vám napríklad, že jste v oboru nevzdelaní, a když so od nej chcete dozvedet víc, odpoví: "To je zbytecné, stejne byste to nepochopil". At udeláte cokoliv, je z vás hlupák. 16. S diskusí souhlasí jen tehdy, pokud je si jistý, že z ní vyjde jako vítez. Jestliže se dostane do úzkých, odejde, nebo neomalene zmení téma rozhovoru. Ve strachu z prohry neváhá sáhnout ani ke skrytým hrozbám. 17. Svoje žádosti neformuluje jasne, ale radeji oklikou, tak aby na základe vynucené odpovedi druhého mohl dospet k záveru sám. 18. Vadí mu lidé v okolí, kterí si dobre rozumejí. Rozeštvává je. Nesoulad a podezíravost se pritom šírí plížive. Bývá težké urcit, odkud pricházejí. 19. Vyhýbá se prímému kontaktu, vzkazy nechává vyrizovat "svými" lidmi. Místo osobního rozhovoru radeji telefonuje, píše nebo komunikuje prostrednictvím médií. 20. Prestože není v obvyklém slova smyslu stranický, straní, rozdeluje, aby snadneji panoval. Hodnocení: Pet a méne bodu shody: je volitelný, muže zastávat vedoucí funkce, aniž by byl bezprostrední hrozbou pro svoje okolí. Jeho excesy v chování jsou spíše ojedinelé a náhodné. Je schopen podrídit své zájmy zájmum celku. Pri správne vedené skupinové terapii je reálná šance na uzdravení a dosažení plné funkcní schopnosti. Patnáct a více bodu shody: jde o nebezpecného manipulátora s hlubokou osobnostní poruchou. Je nevolitelný a k zastávání rídících funkcí zcela nevhodný. Má nicivý vliv na mezilidské vztahy a fungování týmu. Celek vždy podrizuje svým zájmum. Pokusy o lécbu zpravidla selhávají. Tento typ psychopatologie vyžaduje maximální zdrženlivost a ohleduplnost. Prognóza je nejistá.

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 12/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Č E S K Á A D V O K Á T N Í K O M O R A

Č E S K Á A D V O K Á T N Í K O M O R A Č E S K Á A D V O K Á T N Í K O M O R A CZECH BAR ASSOCIATION / TSECHISCHE RECHTSANWALTSKAMMER / LE BARREAU TCHEQUE N Á R O D N Í T Ř. 1 6, 1 1 0 0 0 P R A H A 1, Č R Pan Pavel Lichnovský 742 65 Rybí cestou

Více

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno Advokátní kancelář Telefon: + 420 511 189 510 Tel./Fax: + 420 511 189 511 ul. Pražákova 1008/69 E-mail: advokat.zh@usa.net budova AZ TOWER Zdeněk Hrouzek www.advokat-hrouzek.cz 639 00 Brno ČAK č. 4504,

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat kvalitní a účinnou právní a psychologickou pomoc občanům, kteří byli napadeni ze strany podvodných firem. Naše občanské

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20.

Antonína Panenku. kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu. Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb. 19. a 20. VOLTE ČÍSLO 8 Antonína Panenku kandidáta hnutí NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 do Senátu Dejte Antonínu Panenkovi hlas v 1. kole senátních voleb 19. a 20. září 2014 Dovolte mi představit Vám mé oblasti zájmu, pro

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

KASAČNÍ STÍŽNOST proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2015, č. j. 11 A 41/2015 38 (dále jen napadený rozsudek )

KASAČNÍ STÍŽNOST proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2015, č. j. 11 A 41/2015 38 (dále jen napadený rozsudek ) Nejvyšší správní soud ID DS wwjaa4f Praha, 20. 9. 2015 VĚC: KASAČNÍ STÍŽNOST proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2015, č. j. 11 A 41/2015 38 (dále jen napadený rozsudek ) Stěžovatel: Lukáš

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33

Obsah. Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Mládněte jídlem i po 50! Obsah Úvod 7 Moderní doba! Jak vydržet a hlavně JAK přežít? 11 Co je stárnutí a proč k němu dochází? 33 Proč stárneme? 34 Co víme o stárnutí 35 Teorie příčin stárnutí 44 Hormony

Více

"Petice pro podporu vznikající politické strany DěkujemeOdejděte.cz"

Petice pro podporu vznikající politické strany DěkujemeOdejděte.cz Petice pro podporu vznikajícíí politické strany DĚKUJEME ODEJDĚTE www.dekujemeodejdete.cz, která má unikátní strategii a reálný plán jak u nás za jeden rok navýšit kvalitu života 2x, za čtyři roky 3x,

Více

Spokojený zákazník. Komerční speciál PARTNER PŘÍLOHY

Spokojený zákazník. Komerční speciál PARTNER PŘÍLOHY Spokojený zákazník Komerční speciál PARTNER PŘÍLOHY 20 Spokojený zákazník Speciál Pravidla pro nákupy přes internet jsou v Evropské unii již jednotná Nakupování přes internet se stává stále populárnějším.

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Jeho rady a poučení se staly prvními příčkami na žebříku úspěchu mnoha slavných lidí. A i o několik desetiletí později jsou stále aktuální.

Jeho rady a poučení se staly prvními příčkami na žebříku úspěchu mnoha slavných lidí. A i o několik desetiletí později jsou stále aktuální. Životopis Americký myslitel z první poloviny minulého století Život zasvětil vzdělávání a školení lidí, kteří toužili po úspěšné kariéře Jeho rady a poučení se staly prvními příčkami na žebříku úspěchu

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 160/2006-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Princip spravedlnosti

Princip spravedlnosti Daňové principy Daňové principy vyjadřují názory, jaké by daně měly být. Leží tedy v oblasti normativní ekonomie. (Pozn.: pozitivní ekonomie říká, co se stane, když např. co se se stane, když začneme regulovat

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8.

1. Volba ověřovatele zápisu. 2. Kontrola zápisu a usnesení. 3. Prodej a pronájem 4. Plešivec 5. Byty 6. Úprava rozpočtu 7. Vyhlášky 8. Z á p i s z 10. schůze obecního zastupitelstva v Abertamech dne 07. 05. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- přítomno:

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 říjen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Spoluzavinění lyžaře při poranění na sjezdovce Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2013, sp. zn. 25 Cdo 4286/2011 Žalobce žaloval provozovatele

Více

C - 3:11//0-1 SNESENÍ. Zap.6no do rej.tffku pod6n1 Soudnfho dvora pod ě{,lem...~ql~[ Číslo jednací: 15C 39912009-45

C - 3:11//0-1 SNESENÍ. Zap.6no do rej.tffku pod6n1 Soudnfho dvora pod ě{,lem...~ql~[ Číslo jednací: 15C 39912009-45 ;,.," -. Zap.6no do rej.tffku pod6n1 Soudnfho dvora pod ě{,lem.....~ql~[ VLu_burkadne 06. 07. 2010 SNESENÍ C - 3:11//0-1 -':.., Číslo jednací: 15C 39912009-45 Okre í SOUQ v Chebu rozhodl předsedou senátu

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj. Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Králický zpravodaj Elektronická Spis. značka: PP/167/P/2014 Originál: Kancelář úřadu BOX verze: Platnost od: 09.04.2014 Účinnost od : 09.04.2014

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 18 C 291/2015-69 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Škodovou jako samosoudkyní v právní věci žalobců: a) Mgr. Miloslava

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a JUDr. Jitky Hroudové

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat!

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! V rámci projektu Nenech sebou zametat! proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2014 deset besed s odborníky, zabývajících se problematikou spjatou s Úmluvou o právech

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí

Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Představení norského filmu o domácím a genderově podmíněném násilí Norský animovaný film Zuřivec (Sinna Mann) je natočen na motivy skutečné události a na základě vyprávění dětí, které zažily DN. Film režisérky

Více

ZÁKON O OBCÍCH A JEHO APLIKACE VE VEDENÍ OBCE - - - VÝBĚR SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ ZA ROK 2012, 2013

ZÁKON O OBCÍCH A JEHO APLIKACE VE VEDENÍ OBCE - - - VÝBĚR SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ ZA ROK 2012, 2013 ZÁKON O OBCÍCH A JEHO APLIKACE VE VEDENÍ OBCE - - - VÝBĚR SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ ZA ROK 2012, 2013 Mgr. Karolína Plasgurová Holá karolina.plasgurova@mvcr.cz, odbordk@mvcr.cz 1. K existenci obecných principů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2010 Datum: 21. 9. 2010 Místo: sál hasičské zbrojnice Čas zahájení : 19.30 hod Čas ukončení: 22.00 hod Přítomni: 12 členů dle prezenční listiny Hosté: 22 občanů

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT

KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT STAVBA ROZHOVOR KLIENT SI MUSÍ UMĚT UPŘÍMNĚ ODPOVĚDĚT Shodují se Martina a Michal Rosovi sympatičtí mladí manželé architekti. On navrhuje krásné domy, ona krásné interiéry skvěle se doplňují a investoři

Více

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008

Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Č. j.: R213/2007/02-05035/2008/310-KK V Brně dne 4. března 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 22. 11. 2007 zadavatelem město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181, se sídlem Pec pod Sněžkou 230,

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:,,Chceme si hrát v naší vsi Předložil a zpracoval: Martin Šamaj (zástupce předkladatelů) 20. 5. 2013, mar.samaj@seznam.cz, 723 020 000 PROJEKT,,DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV

Více

U s n e s e n í. O d ů v o d n ě n í:

U s n e s e n í. O d ů v o d n ě n í: 55To 199/2015-627 U s n e s e n í Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21.července 2015 o odvolání obžalovaných Ing., nar. a JUDr., nar., proti rozsudku

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Mýty o účasti veřejnosti

Mýty o účasti veřejnosti Mýty o účasti veřejnosti příspěvek na konferenci Občanská společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem. Autor: Mgr. Vítězslav Dohnal, Ekologický právní

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

NÁVOD. Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování. ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz. Ověřeno mnoha spokojenými klienty

NÁVOD. Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování. ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz. Ověřeno mnoha spokojenými klienty NÁVOD Jak ušetřit na hypotéce a na refinancování ING. TOMÁŠ KROUPA hypoteční makléř www.kroupatomas.cz Ověřeno mnoha spokojenými klienty Financování nemovitosti hypotékou je pro mnohé jedinou možností,

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

Poslední polínko do vyhasínajícího ohně 06.08.2014 17:05

Poslední polínko do vyhasínajícího ohně 06.08.2014 17:05 Poslední polínko do vyhasínajícího ohně 06.08.2014 17:05 V článku Hladovka odhalila skrytou hrozbu pro společnost

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 2. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD

Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 OBECNÍ ÚŘAD Lipovský ZPRAVODAJ LEDEN 2013 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 21. 1. 2013 OBECNÍ ÚŘAD Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem jménem svým, jménem Rady obce

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 5 A 127/2002-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 944 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L Místnost do L TVARY Mnoho lidí se podvědomě vyhýbá místnostem do L, ale jen kvůli tomu, že jim připomínají nůž. Taková místnost by se jim podle nich mohla zařezávat do života. Skutečnost je však jiná.

Více

březen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

březen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 březen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada nákladů řízení při vymáhání drobných pohledávek Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29.3.2012, sp. zn. I. ÚS 3923/2011 Ústavní soud se opět

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více