Srpen 2014 OBCASNÍK - ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2014 OBCASNÍK - ZDARMA"

Transkript

1 Srpen 2014 OBCASNÍK - ZDARMA Vážení ctenári, Po delší odmlce se opet setkáváme nad stránkami Ohlasu. V posledním císle jsem Vám psal, že vzniká kandidátka pro komunální volby v tomto roce. V tomto císle si muž,ete její finální podobu prohlédnout. Dovolte mi krátce okomentovat její složení, protože volební program, respektive hlavní veci, které bychom chteli zmenit ve fungování mesta, prineseme v dalším císle Ohlasu. Krátké vysvetlení nezávislosti naší kandidátky. I<andidujeme sice za politické hnutí PRO, ale naši kandidáti jsou nestraníci a duvod toho, proc kandidujeme za PRO je zcela prozaický. Meli jsme obavu, nikoliv lichou, z toho, že po odevzdání podpisových archu nám bude Mesto, na necí pokyn, delat problémy s registrací. Naše obavy se potvrdily po odevzdánítéto kandidátky, ale nechci príliš zdržovat. Zásadní vec, bez které bych do tohoto boje nešel ani já je, že jsem stoprocentne presvedcen, že nikdo z lidí na naší kandidátce se nezaprodá s naším hlavním konkurentem tak, jak to udelali pánové Knedlík a 5cislák po posledních volbách. Bez toho, abych za tyto lidi byl ochoten dát ruku do ohne, bez toho bych nekandidoval. Verte nám, protože my veríme Vám, že chcete zmenu a že nás podporíte. Podíváte-Ii se na kandidátku dukladne, zjistíte, že je na ní zastoupeno široké spektrum obcanu. Jsou tam zamestnanci, podnikatelé, lékari, sportovci i duchodci, to znamená, že známe dobre Vaše potreby, ale naopak to neznamená, že Vám nebudeme naslouchat a další Vaše potreby nebudeme realizovat. Již samotný název kandidátky PRO - poctive, rozumne, odpovedne mnohé napovídá. Nejsme tlupa mstitelu a revolucionáru. Chceme dát tomuto mestu novou, lepší tvár. Chceme, aby tu lidé žili beze strachu, aby do našeho krásného mesta zacali opet proudit návštevníci, aby se tu darilo podnikatelum, aby se zde hezky žilo jak mladým rodinám, detem tak i seniorum. Aby se podporoval sport a kultura nejenom vybraným jedincum. Nebudeme se nikomu mstít, ale zcela na rovinu ríkám, porádek udeláme. Necháme proverit všechny smlouvy, které Mesto uzavrelo po opetovném nástupu Mlátilíka na úrad. Udeláme dukladný audit a pokud zjistíme nejaké problémy, nebudeme váhat ani vterinu odpovedné lidi hnát k zodpovednosti. Nemuže být preci možné, aby tajemník MÚ Jirina neodpovídal na dotazy, na které je podle zákona povinen odpovedet (viz clánek na str.2) a aby starosta odpovídal na, podle zákona podané dotazy, až po druhém upozornení Krajského úradu. Z mestské policie udeláme fungující službu pro obcany a návštevníky našeho mesta a ne bandu "botickáru". Zcela jiste bude naše kandidátka tercem urážek a posmechu v plátku Mlátilíka (pocítej kolikrát Te jmenuji a hlavne si všimni, že Te netituluji starosta), ale jsme pripraveni na tyto útoky a nemáme se ceho bát. Velmi si vážím všech lidí, kterí na této kandidátce jsou, vážím si jejich odvahy a odhodlání poprat se o vítezství v nastávajících komunálních volbách. Nebylo jednoduché dát dohromady 11 lidí, strach lidí v našem meste je obrovský, ale verím, že se nám podarí ho vyhnat z myslí našich spoluobcanu. Jeden muj známý, myslím zcela trefne, rekl, co bude potreba v našem meste. Bude to jako s pacientem, po úrazu. Nejprve bude nutné zastavit krvácení, potom udelat akutní zákroky, následovat musí celková identifikace rozsahu zranení vcetne návrhu zpusobu lécby, potom lécba a nakonec rehabilitace. Myslím, že to naprosto presne vystihuje situaci ve meste. Co rícizáverem? Budte PRO a pojdte s námi do boje, pomozte nám vyoperovat vred a uzdravit mesto, my jsme pripraveni!! Skala Otakar Lídr kandidátky PRO - poctive, rozumne, odpovedne PoctiveRozumeOdpovedne VOLEBNÍ PRÍLOHA

2 Právní služby - Mesto Františkovy Lázne MESTO FRANTIŠKOVY LÁZNE Str{Ill!-.a 217 I ::s~oor---o 1 M~'sto Františko"," LáznI!- i._- I ~~_ !~ I AK JUDr. Bayer, JUOr. posouzeni 6ayerova trestního práv. oznámeni JUDr. JeJínka.'-tarosttl ",e.'ita AKJU[)r. Janku ~ b~zne I 01! ~rávni I celkemsluiby+prestupkyakak JUDr. Ficner&Partners Kosnar - pravni -založeni služby koso AKJanstová. ~y~ektu "Zvyšení Smetana&Neveceral- kvality rízení mesta konzultace, Fr.l." a.s. CHEVAK I 48400! r Owk:lr S~ilJ!J H~zl()v ~S H~IZJOV L \) tillljrilinl..li: Odl'o\"(>d nu ž:idosl o infor8111ce dle zálif)l1a o s,"obodncnt prístujlu k informacím >Jl'l zilkhldc Vasi zt1dosli O poskylnllli písemnc informace podle 7..ikonn c.106il999 Sb.. o s\ obodm'm ptístupu k Informacím. \' plumcm zl1':'ní ( dilk jen z.íkon). 71: dne kt~'rotl lne-sto Frallti~ko\'\' l..:i.m~ ohdrželo dne ;I na ZÚk]{ld0 rm:hodnuti Kr:lj.skcho úr<ldu Knrlo\arského kr.;jc. odboru h:gjs]~uj\'lliho fi prnsnihq ze dli<.' l. ('.j. l~l/i.p/i~ Vám ljlsi!úm pozl\do\'an': infonl1t1ce : K hodu t.! : JL"Dr.l ibor,1unkll. advokút AI'. Chcb. r\."g. 6$10 cuk : 3.J8-l JeDr. \. l'i"mika Pllpa]o\"Ú. ad\"okrlt AK Cltcb. reg. cislo cak: K bodu c.:!: JUDr. Lioor J<lnkll. ad\'okát AK Cheb. lc'g. cislo Cak : 3.Jli-t AK k(llh;cim Cheb JUDr.P~tr B;.t~er. JUDr. V1:1dimirn Rn.yero\'ú,lt Dr. 1>:;Iwl Kosn3r.-\1\.Janslod. SmC't:ma&>':e\ eccra1 K hodu 3 : K hodll.l: Odpfl\ ~d na tuto OI:í7\...Uj~ pr"dlllc,cl\l i"lbchodního UU"lllSlvi (viz ustanov,;:ní 90dsl.l zukona) Kbodu6: Viz bod 5. vše \" r;imci b~l:n)'ch pnl\"nicn slm~cb Kbodu7: l.,lilká Šusod x Mcslo Franti.~"(wy l.á7.llc, o 7.:l(lbceni ,-16 Kc s l)ri~1. Rízeni Vi;'(!C!lO u Okrcsniho soudu \. C!Jebl!. sl'. zn. 14 C L..tlobn podúna dnc L,alob'l 7.alobkync Jitky Susov':> 711mitntlta rozsudkem OS Clwb ze dne sp. zn. 1.J C 406l2009. ~::l 7.3kl:ld~odvolání ž:llobk~né Jitky Súso"é rozsudek potwz~n rolsudkem KS PlzC'l)Zel.' dne J sp. zn. 11 Co 47/2011. Na %al.:ladt- do\ulclni :r.lllo/)k>'i1~ Jid\)' Suso"e,.: dovolúni odmitnmo roz::;lldk~tllns ('R ze dne sp. zn. 32 Cdo 1904/ ~'1csto Fr.lnliško, ~ Láznc.t,Jitka Šusoní, o zaplacení ,- Kc s prísl. (Uzeni vcdeno u Okresního soudu \ Clll bu. sp. :lil. 9 C 14"7f}OI lobo p()(.l;"ma dne 1~ V..; \'~l.:i bylo rozhodnuto platebním rozkazem OS Chcb Zl;"dne 26, sl'. zn. 9 C 147/ :\'Icsto Fnmtiš"j)\'~' L:b:nc x PI"Ofcssio1l31 Bllilding s. r. o., (J zaplaceni 73li.:; 13,~Kc s prisl. i{izc{li \ l,.'denu ti KrltiskJho SOlldu \' Ph:ni. Sp..al. ri;:l.:ni (K'lli dosud zmí1l1:l. b.:k!í Sl,.' na \'}7.\ u k uhmd0 soudního J'opbtl.:lI.. '1loba podana dne 21...l.20 l.l. /.. Mesto F,.mtBko\'\ Lá7.nc 'XTEl\"IS KLUB FRANTiŠKOVY LÁZNE. o zrušení rozhodnuti Krnjskéhu urtldu Karhl\'urského knlj(' Zi'; dne , C. j sp. zo. J/LP/13. a o.rušeni l'ozhodnutí :\'lcs1skeho úradu \. Chcbu :{,C dne 7.1\.2012, C. j. "1UCH 84911/20\2. sp. ZO. PrO 58/2012 K hodu 5 : Výdaje na právní služby v letech 04/ /2014,AK JUDr. Vopálenská prestupky AK JUDr. Polanský ~bežné právní služby 04-12/ ~".29j / ]{iz("ni vede-nt) II Okresniho soudu v Chdm. sp. ZIL 12 C 208/2013. Zaloba pod:ina dne 25A V(' n:ci samé nebylo dosudjcdmino (I rozhodnutq. Usncscnim OS Chcb ze dne 13, zamítnul mivrh na odkl.'ld vykonmdllosli. POd<Ul~' spolecne se ).l.tlooou dne podtino odvnjnni ze dlle usnesení OS Chcb poivr.::cno usnc$'..'nim KS Plzei'l Zl,: dn..: sp. ;W. 56 C" 338/2013. Csn. scnim OS Cheb ze dne :t..amítnutna\"rh na vydanf prcdh~žného opatreni. POdrtll~' dno.: lJ. podúno odvol:ini dni;: usntseni OS Chch pot\'rtcilo usnesením KS /llzeii ze dne sp. zn. 10 Co :litlll,:.\l~st'" Fmr.ri~l;n,~ l.u:n~. 'ndrll1n' ~fi~ ~_J~I 01. Ir.;nn'o/..,,': L"mc. C;:,.I.,I :"'rubh~~. li": QU~~YI.1otl.\lIf"; t"loo:~j9.'\(l Id.. 35~olH:13.ltnp:I,",."" r':lil(l~i.,n,.lun~.,. f,,"~;l: >l;"<l>i;"'ill"f,i<vj" ':' Sídl,,: M~" l'n'lli>l~\}!.;\1.1~ :-":l.ii(~}n, ~rt1li~. J:"l 01.I'mniUjw~ t..vr.~_ ( ~,~Ii"'PI'!'Il'~il.. 1(': OO::<~').;t~ 11I(:("lJAJ~:"~;'l.;O I~l ~~~ ~N 21.,. bllp:i/'l.\\".ti;lii:i""",: I;v:rl~ (7. r'ln~;l:,':ii"<'>i~(lll1uih:vr,,' CI. Vyžádal jsem si, podle zákona verejnou informaci, o právních sporech a cenám za právní zastoupení poskytovaným Mestu Fr. Lázne. V posledním Zrcadle se Mlátilík rozciloval, že policie a soudy jednají pomalu a že to bude muset popohnat v souvislosti s jeho žalobou na mou osobu, Já jsem na odpoved z MÚ musel cekat ctyri mesíce, byt je podle zákona povinno odpovedet do 15-ti dnu. Stalo se tak až po druhé urgenci Krajského úradu a ne zcela vycerpávajícím zpusobem, na což byl MÚ opet Kú upozornen a opet neciní nic, co by smerovalo k náprave. To znamená, zamet si Mlátilíku nejprve pred vlastním prahem, pln povinnosti tak, jak Ti je ukládá zákon a potom si stežuj. Dtiskujeme cást informace z MÚ tak, jak mi byla dorucena s cástkami jednotlivých právn íku za jejich služby v daném období. Udelejte si sami obrázek, kdo vydelává na našem meste a kolik. Pokud budeme na radnici, ceká i toto "odvetví" dukladná revize, I{am krácíte Františkovy Lázne? Odkud pricházíme: I(de jsme: Procje to tak: Jakjeto jinde: príklady z Rakouska Procto jinde jde: Ten kdo byl nekdy v posledních letech v Rakousku, presneji v nekterém z mnoha jejich turistických center, tak si tam obvykle pripadá jako v ráji. Jeden krásnejší dum než druhý, všude cistota a porádek, ochotní a usmevaví lidé. I v malých, dríve zapomenutých vesnicích najdete obchudky znacek nejvyšší kvality. Po celých údolích se obvykle pohybujete místní verejnou dopravou z9arma, neplatíte za parkovište, nedávají vám na auta boticky. Pokud navštívíte hospudku ci luxusní hotel u švýcarských~hranic nebo v Salzburgu, všude se setkáte s podobnou vysokou kvalitou jídel a stolování. Na kraji každého údolí je elegantní infocentrum, kde vám s ochotou a zdarma poskytnou veškeré dostupné informace, co vám to které místo nabízí. Pri pátrání po tom, proc tomu tak je pricházíte na to, že hlavním motorem dokonalých služeb jsou obce, potažmo státní správa. Verejná správa vytvárí podmínky pro úspešné podnikání a stanovuje pravidla, aby se maximum zainteresovaných subjektu na vytvárení optimálních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu podílela. Každý, kdo má z turistiky nejaký profit musí do systému prispívat. Ve výsledku na dobre fungujícím systému profitují všichni vcetne všech obyvatel zejména turistických oblastí, což je témer celé Rakousko.

3 Ješte do konce šedesátých let byly zminované oblasti místem, kde byl život obyvatel velmi težký. Získávat obživu z horských strání, celit nárocným klimatickým podmínkám, budovat komunikace v horách k težko prístupným místum bylo vše jen ve znamení driny. Tato drina však vedla k pospolitosti, nutnosti pomáhat jeden druhému. Dnes jsou jejich hotely a penziony vyzdobeny fotografiemi a obrazy, které všem pripomínají, jak težký život v Alpách byl. Casto slýcháme predevším potomky šlechtických rodu mluvit o jejich vztahu k majetku, který jim patrí. Je jim predhazováno, že jsou to velmi bohatí lidé a co by všechno mohli, kdyby své majetky prodali. Od nikoho z nich nikdo nic o rozprodeji majetku neslyšel. Všichni stejne mluví o veliké odpovednosti vuci jejich predkum, kterí tyto majetky vytvorili. Stejne je tomu tak i s majetky mest a obcí. To, co naši predci budovali staletí, je predevším velikou odpovedností pro ty, kterí správu prebírají. Odpovednost znamená o vytvorené hodnoty se starat, rozširovat je a velebit. Jen nejhorší hospodár zcizuje to, co nevytvoril, a tím se nabízí odpoved na otázku Proc to u nás nejde: V dobe, kdy horalé v Alpách zápasili o holé živobytí, byly Františkovy Lázne na vrcholu slávy. Byli zde skvelí lékari, kterí poskytovali špickovou lékarskou a rehabilitacní péci. Proto do našeho mesta jezdili bohatí lidé z celé strední Evropy, utráceli tady nemalé množství penez a mesto vzkvétalo. Bylo tomu tak až do druhé svetové války. V dobe poválecné do roku 1989 už to nebylo s takovým leskem, ale porád mely Františkovy Lázne dobrý zvuk. Peníze, které ve meste takoví hosté utratili, byly vždy obživou pro obyvatele mesta, kterí skvelou lázenskou péci poskytovali. Mesto se zrodilo díky lázním a jejich hostum, bez nich mesto zahyne. K tomu nemá soucasný stav daleko. Procjetotak? Katastrofa mesta nastala s príchodem Mlátilíka. Rozdel a panuj ~ staré pravidlo despotu. Pridej do tohoto testa ješte strach a dostaneš beztvarou hmotu, se kterou si muže on delat, co chce. On je preci starostou obyvatel FL a ne nejakých chamtivých podnikatelu. Na hosty lázenského mesta vyšle mestskou policii, at je trestá, sází jim boticky na auta - co je mestu do hostu, at si parkují, kde chtejí. Ti co zaparkují rádne, zaplatí nejvetší poplatek ze všech okolních mest. Na co lázenskému mestu info centrum, to preci obyvatelé mesta nepotrebují. K cemu je lázenskému mestu kino - nuž starosta si ho koupí a udelá z nej hospodu, k cemu je lázenskému mestu letní divadlo - nuž starosta ho zlikviduje. Každý pátý dum v centru mesta je prázdný, z nekterých padají okna i další soucásti domu. Na místo obchudku svetových znacek návštevník nachází mnohdy podradné usmolené obchudky s kdejakou veteší. Není se cemu divit chudí hosté drahé a kvalitní zboží nevyhledávají. Mlátilík za dobu svého pusobení realizoval celou radu staveb, z každé z nich však couhá podezrení na tunel, kdy stavby sice stojí, ale za nekolikanásobné ceny, než které jsou obvyklé. Kam rozdíly z cen rádných a Mlátilíkových mizely, je nasnade. Co se dalo prodat, prodal, co se dalo zatížit nevýhodnou smlouvou, to zatížil. Kdo se mu vzeprel, toho se pokusil znicit nebo alespon poškodit. Kdo jsou obyvatelé všech cástí mesta? Predevším ti, kterív tomto meste pracují, nebo pracovali. Pokud je dnes nespocet kdysi krásných lázenských domu zavren, doplácejí na to predevším obyvatelé mesta. Populistické delení obyvatel na takzvané normální obcany a ty ostatní byl jeden ze zpusobu, jak dovést mesto ke zkáze. Mestská pokladna je zadlužená a doba chvástavého podlézání volicum tak jako tak bez penez skoncí. Bude težké z tohoto bláta vybrednout, ale zacít se s tím musí. Podzimní komunální volby musí být prvým krokem, který udelá konec ére soucasného podvodem ustanoveného starosty. Namísto sportu bují na tenisových kurtech ve Františkových Lázních vegetace V neutešeném stavu se uprostred letní sezony nacházejí tenisové kurty ve Františkových Lázních. Deje se tak druhý rok poté, co starosta Mlátilík vypovedel z tenisového areálu tradicní tenisový oddíl a na základe pochybného výberového rízení pronajal tenisové kurty svým prátelum, pánum Prušovi se Spácilem. Ti následne založili nový tenisový klub se sídlem na adrese bydlište starosty Mlátilíka. O tenisové kurty se však nestarají a tyto provozují jen zcela omezene. V dusledku nedostatecné a nekvalifikované údržby kurtu zarustají tyto mechem a travou a jsou dlouhodobe technicky znehodnocovány. Na míste puvodní cvicné steny vzniká "smetište". Na nekterých z kurtu byly vytrhány puvodní umelé tenisové lajny a hraje se na nich živelne nohejbal. Lidmi dríve vytížený a oblíbený areál je jinak liduprázdný a mrtvý. Dle vedení mesta je vše v porádku a noví nájemci jsou opakovane "odmenováni" dotacemi z mestské pokladny. Za dobu svého pusobení obdrželi již celkem ,- Kc. Puvodní tenisový oddíl za prispení svých clenu pritom po celá predchozí léta kvalifikovane spravoval tenisové kurty prakticky výlucne na své náklady ku prospechu obcanu mesta a lázenských hostu. Nelze nepominout, že tenisové kurty byly v roce 2006 díky podpore tehdejšího vedení mesta a dotaci poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj zrekonstruovány v rozsahu investice cca 1,5 mil. Kc. Stávající katastrofální správou tenisových kurtu je tak nejen nevratne znehodnocováno hodnotné sportovište, ale také pošlapávána letitá a zcela nezištná práce bývalých tenistu. Aktuální stav tenisových kurtu pak dokreslují pripojené fotografie. Lukáš Fiala - Tenis klub Františkovy Lázne Pokud opomeneme fakt, že se v tomto prípade jedná o cernou skládku, je na fotografii tréninková stena, která by mela sloužit predevším mládeži. Ve Františkových Lázních slouží k zakryti bordelu. Verte, že na takto "upravených" tenisových kurtech se hrát opravdu nedá. Mfstn( obcané i návštevníci Fr. Lázní proto radeji využívají tenisových kurtu jinde. Nájemcum to ocividne nevadí, protože podpora Mesta je zarucena...

4 Mesto prodalo lul<rativní pozemel< za velmi zvláštních podmínel< - posudte sami Vážení spoluobcané, zde vidíte usnesení zastupitelstva mesta, ve kterém jsou prodány velmi lukrativní pozemky v centru Františkových Lázní. Jedná se o pozemky od mestského úradu smerem k umelecké škole. Pokud si sectete výmeru pozemku zjistíte, že cena za 1m2 je 1.000,- Kc. To, že je tato cena naprosto mimo cenu obvyklou v míste a mimo cenovou mapu je zcela jasné. To, že prodej porírá všechna proklamovaná pravidla prodeje mestského majetku, jak si je stanovil Mlátilík, je také zcela zrejmé, protože základním požadavkem techto pravidel je složení kupní ceny pred koupí na úcet mesta. Jak je možné, že najednou muže nekdo splácet koupené pozemky po dobu trí let. Tady už opravdu prestává všechno a jedná se o další tunel na majetek mesta. Není možné, aby si toho nevšimla kriminální policie a aby se tak nestalo, dáváme podnet k prošetrení tohoto "obchodu" a budeme požadovat trestní stíhání všech zastupitelu, kterí hlasovali pro. Jsme si jisti, že pozemky rychle zmení majitele a budeme se tomu snažit zabránit. Mesto je doslova v poslední dobe rozprodáváno za ceny obvyklé v okrajových cástech mesta. Prosíme, všímejte si toho, nesmí Vám to být lhostejné, mesto bude zcela bez majetku. Budou volby, zabrante tomuto zverstvu konanému na mestském majetku. Skala Otakar Vydavatel Usnesení C. 465/2014 astuplte stvo mes a projednalo: prodej: - st.p.c o výmere 108 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 510/2 o výmere 464 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 1158/1 o výmere m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne p.p.c. 1158/2 o výmere 140 ml v k.ú. a obci Františkovy Lázne a dále projednalo návrh kupní smlouvy schvaluje: prodej: - st.p.c. 162/2 o výmere] 08 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 510/2 O výmere 464 m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 1158/10 výmere m2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne - p.p.c. 1158/2 o výmere 140 rn2 v k.ú. a obci Františkovy Lázne spolecnosti Lázne Františkovy Lázne a.s, IC , Jiráskova 23/3, Františkovy Lázne za celkovou kupní cenu OOO,-Kc,která bude rozložena do: I. platby - I 000 OOO,-Kc- uhradí pred podpisem kupní smlouvy 2. platby OOO,-Kc- uhradí ve 12 pravidelných ctvrtletních splátkách - pricemž II splátek bude ve výši ,- Kc a poslední splátka bude ve výši ,-Kc Schvaluje znení kupní smlouvy tak, jak byla predložena JUDr. Liborem Janku. Smlouva bude uzavrena v termínu do , jinak se toto usnesení stává neplatným. ukládá: odboru správy majetku postupovat v souladu s usnesením zastupitelstva mesta

5

6 II Mým marodumll Z knihy Jana Hnízdila" Mým marodum" Test prezidentského kandidáta (poz.: poslance, senátora, starosty..). (str.: 186) Obáváte se zmanipulované volební kampane? Podezíráte volitele za skupinových zájmu? Chcete znát skutecné vlastnosti a schopnosti kandidáta? Otestujte ho sami prostrednictvím modifikovaného testu francouzské psycholožky Isabelle Nazare Aga, autorky knihy "Nenechte sebou manipylovat aneb Jak poznat manipulaci ajak se jí bránit." Za každou shodu s následujícími dvaceti príklady chování prictete na vrub kandidáta jeden bod. 1. Dává okázale najevo svoje znalosti, rád ohromuje množstvím publikací, sectelostí, citacemi a odkazy. Sází na nedostatecné znalosti druhých, snaží se vzbudit dojem, že "má navrch". 2. Je sebestredný. Obklopuje se výlucne lidmi nejistými a bezmezne oddanými. Prestože tvrdí opak, názory ostatních jej nezajímají, jejich práva, potreby a problémy nevnímá. 3. Jeho osobní integrita a rust jsou nerozlucne spojené s ponižováním ostatních. Pokud o nekom hovorí, pak ironicky, s despektem. Je jako topící se clovek, jenž strhává pod vodu svého zachránce. Jeho vztahy pripomínají nepretržitý boj. Nemá témer žádné skutecné prátele. 4. Dokáže v druhých vyvolat pocit viny i za sebemenší pochybení. Používá pritom zdánlive logické argumenty a morální zásady, jimiž se úcelove ohání. Sám pocit viny nezná. Je bezchybný. S. Zdvorilosti, ohleduplnosti a slušnosti druhých využívá k dosažení vlastních cílu. Snaží se zmocnit toho, co nemuže mít: jejich dobrých vlastností, nadání a úspechu. Zodpovedný a korektní clovek se snadno stává jeho koristí. 6. Nepretržite kritizuje. Nikdo si nemuže být jistý, že unikne jeho útokum. Dokonalost neexistuje a on je od toho, aby na to druhé upozornoval. Tercem kritiky se mohou stát i malichernosti, které s jeho odborností nijak nesouvisejí. 7. Pokud nevycházejí jeho plány, zbavuje se odpovednosti, svaluje vinu na druhé. Prohlašuje, že se stal obetí spiknutí neschopných, omezených a líných. 8. Pokud má udelat nejaké jasné a jemu neprljemné rozhodnutí, neuciní tak otevrene. Radeji se stáhne do pozadí, aby se za cas mohl stát jeho hlasitým kritikem. 9. V prípade úspechu nezapomene zduraznit, že na nem má zásluhu predevším on. Pochvala a povzbuzení spolupracovníku je mu cizí. 10. Trvá na okamžitých odpovedích na svoje otázky. Druhým dává neustále najevo, že musí být dokonalí, nesmejí menit názor, musejí všechno vedet. Vlastní názory, chování a pocity pružne mení. 11. Je mistrem v umení lhát. Jestliže jej na rozpor upozorníte, kategoricky popre, že by zmenil názor, aješte vás obviní, že jste jej špatne pochopili. Pravdepodobne si ani neuvedomuje, jak casto lže. Neznamená to ovšem, že si to neuvedomuje nikdy. 12. Forma je pro nej duležitejší jak obsah. Zakládá si na svém vzhledu, kondici a vnejším efektu. 13. Nesnáší, aby kdokoliv žertoval na jeho úcet, kritizoval jej, nebo mu dokonce neco odmítnul. Dokáže popírat i zrejmá fakta. Kritika v nem vyvolává nejistotu a úzkost, které pak zakrývá jedovatými a uštepacnými poznámkami. 14. Jestliže mu docházejí argumenty, uchyluje se kteatrálním posmešným gestum a opovržlivým grimasám. 1 S. Je mistrem v používání "dvojité vazby". Jde o paradoxní komunikaci, pri níž jsou dve navzájem si odporující zprávy vysloveny tak, že když vyhovíte jedné, nevyhovíte druhé. Vycítá vám napríklad, že jste v oboru nevzdelaní, a když so od nej chcete dozvedet víc, odpoví: "To je zbytecné, stejne byste to nepochopil". At udeláte cokoliv, je z vás hlupák. 16. S diskusí souhlasí jen tehdy, pokud je si jistý, že z ní vyjde jako vítez. Jestliže se dostane do úzkých, odejde, nebo neomalene zmení téma rozhovoru. Ve strachu z prohry neváhá sáhnout ani ke skrytým hrozbám. 17. Svoje žádosti neformuluje jasne, ale radeji oklikou, tak aby na základe vynucené odpovedi druhého mohl dospet k záveru sám. 18. Vadí mu lidé v okolí, kterí si dobre rozumejí. Rozeštvává je. Nesoulad a podezíravost se pritom šírí plížive. Bývá težké urcit, odkud pricházejí. 19. Vyhýbá se prímému kontaktu, vzkazy nechává vyrizovat "svými" lidmi. Místo osobního rozhovoru radeji telefonuje, píše nebo komunikuje prostrednictvím médií. 20. Prestože není v obvyklém slova smyslu stranický, straní, rozdeluje, aby snadneji panoval. Hodnocení: Pet a méne bodu shody: je volitelný, muže zastávat vedoucí funkce, aniž by byl bezprostrední hrozbou pro svoje okolí. Jeho excesy v chování jsou spíše ojedinelé a náhodné. Je schopen podrídit své zájmy zájmum celku. Pri správne vedené skupinové terapii je reálná šance na uzdravení a dosažení plné funkcní schopnosti. Patnáct a více bodu shody: jde o nebezpecného manipulátora s hlubokou osobnostní poruchou. Je nevolitelný a k zastávání rídících funkcí zcela nevhodný. Má nicivý vliv na mezilidské vztahy a fungování týmu. Celek vždy podrizuje svým zájmum. Pokusy o lécbu zpravidla selhávají. Tento typ psychopatologie vyžaduje maximální zdrženlivost a ohleduplnost. Prognóza je nejistá.

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006

Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Náš Liberec PROTIKORUPČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA LIBERCE ZDARMA ŘÍJEN 2006 Korupce v Liberci skutečnost nebo chiméra? Z OBSAHU Ať se kluci nažerou Co si myslí spisovatel a bývalý novinář Jan Šebelka

Více

Imners{enovin STAROSTA. t, t. Z radnice. Internetovévysílání vimperskékabelovételevize. Co rok dá?

Imners{enovin STAROSTA. t, t. Z radnice. Internetovévysílání vimperskékabelovételevize. Co rok dá? t, t Imners{enovin Vydává Mesto Vlmperk 2/2008 Rocník XIV Zdarma STAROSTA Z radnice Co rok dá? Vážení obcané. pro všechny z nás zacal nový rok 2008 ruznými zmenami. které ovlivní naše pocínání. peneženku.

Více

Právní poradna SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla. www.miroslavantl.cz

Právní poradna SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla. www.miroslavantl.cz Rozhovor nad novým trestním zákoníkem Právní poradna 2009 Jak řešit předlužení? SENÁTORSKÝ První peníze z Fondu rozděleny ZPRAVODAJ JUDr. Miroslava Antla NOVOROČNÍ PŘÁNÍ Vážení a milí spoluobčané, přichází

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb

Reminiscenční. terapie. Neobvyklá škola. Vojta Švejda hraje rád pro seniory. Přežily se příspěvkovky? Sonda do stavu transformace sociálních služeb 1 březen 2008 4. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Albert Divadlo, které přijede za vámi Neobvyklá škola 1 14 15 se bojí Vojta Švejda hraje rád pro seniory Reminiscenční

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX,

R O Z S U D E K. I n g. Z. Z., nar. XX. XX. XXXX v XXXX, ředitel XXXXX, státní podnik, trvale bytem XXXXX, -2672 Č E S K Á R E P U B L I K A R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Okresní soud v Českém Krumlově rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ondřeje Círka a přísedících Jany Kovaříkové

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...

Obsah. Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku...4. Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti... Obsah Úvod...2 Štefan Friča - Na Listině základních práv a svobod se dá dojet až do Štrasburku....4 Jana Pálková Je potřeba hodně vytrvalosti...9 Aleš Řezáč Na úředníky je potřeba tvrdě udeřit...13 Milada

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně?

Jiří Dienstbier. Více slušnosti, méně chamtivosti. p r a ž s k é. Chová se stát sociálně? NEBERME LIDEM PRÁVO NA BYDLENÍ ČSSD: zastavíme deregulaci nájemného str. 5 Antonín WEINERT: Budoucnost Trojmezí: zeleň místo betonu rozhovor čtěte na str. 7 p r a ž s k é ČSSD CHCE NA TROJMEZÍ VYBUDOVAT

Více

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ!

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! DUBEN 2015 ZASTUPITEL Martin Brož: benjamínek a rebel Projekt podpořila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Láďa Beran ml.:

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROZVOJE VENKOVA REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 08/005/3310A/231/001762 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "ROZVOJ FINANČNÍ KAPACITY DOTACE" TERMÍN KONÁNÍ: 11. 3. 2010 LEKTOR: MGR.

Více

3 Hospodaření s majetkem obce

3 Hospodaření s majetkem obce Hospodaření s majetkem obce Ing. Jan Kerner Bohatá nevěsta je poměrně jasný pojem. Taková nevěsta vlastní dům se zahradou a bazénem, pěkné auto a k tomu ještě kulatou sumičku na kontě. Ale bohatá obec?

Více

Imners enovin , " Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky.

Imners enovin ,  Polemikano ci ne. Tretí do party. 2006 volby do Poslanecké snemovny Parlamentu Ceské republiky. , " Imners enovin VydáváMesto Vlmperk 5/2006 Rocník XII Zdarma Polemikano ci ne V poslední dobe jsem si vyslechla nekolik nelichotivých poznámek na adresu Vimperských novin. Ve všech prípadech mely spolecného

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši,

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši, V této rubrice uveřejňujeme Vaše otázky a odpovědi na ně z dané problematiky. Neuveřejňujeme otázky, které jsou naprosto identické s již uveřejněnými otázkami a ty, které překračují rámec morálního a etického

Více