Psychiatrické centrum Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha"

Transkript

1 Psychiatrické centrum Praha 2009

2 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies Spolupracující centrum Svìtové zdravotnické organizace Collaborating Center of the World Health Organization

3 Obsah Contents Úvod Introduction Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Organizaèní schéma Flow Chart Výzkumné projekty Research Projects Projekty s partnery Research Partnership Kontrahovaný výzkum Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Etická komise Ethics Committee Klinický úsek Clinical Division Výuka Teaching Postgraduální studenti Postgraduate Students Semináøe Seminars Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books Published by PPC

4 Ceny, ocenìní Awards Ekonomika Economy

5 7 Úvod Introduction Pøedložená zpráva o èinnosti Psychiatrického centra Praha (PCP) pøichází v dobì, která je z hlediska vìdeckého výstupu ústavu svým zpùsobem vyvrcholením jeho bezmála padesátileté historie, avšak která je zároveò pro ústav nejtìžší a z ekonomického hlediska nejsvízelnìjší za celou jeho existenci. V porovnání s podobnými institucemi, statutárnì zakotvenými v Akademii vìd Èeské republiky anebo v univerzitním vysokém školství, je podpora rezortních výzkumných ústavù o poznání slabší a z hlediska vìdeckého mainstreamu vlastnì marginální. Tzv. bývalá vìdecko- -výzkumná základna ministerstva zdravotnictví se dnes pøevážnì omezuje na léèebnì-preventivní péèi obohacenou nìkolika granty interní grantové agentury MZÈR. To by samo o sobì k pøežití do této soustavy kdysi patøících ústavù staèilo, avšak PCP se od všech ostatních liší právì tím, že pomìr zdrojù, z nichž je financováno (vìdecká èinnost vs. zdravotní péèe), je právì obrácený: v PCP tvoøí z ekonomického hlediska léèebnì-preventivní péèe %, zatímco vìdecká a výzkumná èinnost % rozpoètu. Tento pomìr pøibližuje PCP strukturálnì profilu exkluzivních vìdeckých zaøízení typu ústavù Akademie vìd ÈR (VVI), nicménì statutárnì svým zakotvením v rezortu ministerstva zdravotnictví PCP sdílí osud všech zaøízení, jimž byl hlavní zdroj pøíjmù, výzkumný zámìr, krácen prakticky na polovinu bez jakékoli další kompenzace. Tato situace se zdá být nadále neudržitelná, a tak ústav stojí na urèité køižovatce, na níž se rozhodne o tom, jakým smìrem se bude jeho èinnost do budoucna ubírat. S tím souvisí také skuteènost, že PCP aspiruje na získání projektu z operaèních programù Evropské unie Vìda a vývoj pro inovace, jenž by znamenal zásadní upgrade ústavu do formy, jež by odpovídala jeho souèasnému intelektuálnímu potenciálu a výzkumnému know-how, jež je v psychiatrii naprosto ojedinìlé. Otázka pro vedení rezortu zdravotnictví zní, zda si takové centrum neuropsychiatrického výzkumu náš stát mùže a chce dovolit. V pøípadì že nikoli, pøijde o odbornou elitu, která svùj talent jistì uplatní kdekoli jinde, vèetnì dalekého zahranièí. Sám zùstávám stále optimistou, ale zároveò si uvìdomuji, že participace na vlastním osudu je pro nás, kteøí v PCP pracujeme, stále nároènìjší a úsilí o další rozvoj oboru je stále namáhavìjší. V tabulce na str. 22 jsou tvrdá data, která o výše uvedeném svìdèí. Nárùst øešených grantù jen v uplynulých 4 letech je témìø exponenciální; zatímco v roce 2005 byly øešené paralelnì 3 granty, v roce 2009 jich je již 24. Celkový objem finanèních prostøedkù pøitom stagnuje. PCP navíc øeší projekty s partnery (viz str. 23 a dále) a podílí se také na kontrahovaném výzkumu pro farmaceutický prùmysl (str. 26 a 27). Celkový výkon klinické èásti pøi stagnujícím poètu lékaøù rovnìž narùstá, jak ukazuje tabulka na str. 30, a to jak co do obložnosti, tak co do výkonù hodnocených v bodech. Témìø na dvojnásobek za poslední rok vzrostla rovnìž pracovní zátìž spojená s výkonem ústavních znaleckých posudkù pro soudy a orgány èinné

6 8 v trestním øízení. PCP je též mimoøádnì zatíženo výukou, neboť se podílí na výuce ve 3., 4. a 5. roèníku magisterského studia lékaøství (všeobecné lékaøství), ve 2. a 3. roèníku bakaláøského studia Fyzioterapie, ve 2. a 3. roèníku bakaláøského studia Zdravotních vìd av1.a2.roèníku bakaláøského studia Všeobecná sestra. V magisterském studiu navíc probíhá paralelnì výuka v angliètinì. Psychiatrické centrum rovnìž školí postgraduální studenty, kteøí prùbìžnì svá studia dokonèují (v posledním roce tøi). Pravidelné semináøe, jež PCP poøádá a jež jsou pøístupny všem kolegùm v oboru, nejenom z areálu Psychiatrické léèebny v Bohnicích, ale prakticky z celé Prahy, pokrývají tematicky široké vìdní spektrum od využití DNA èipù v identifikaci onemocnìní podmiòujících genù, pøes elektrofyziologické zobrazovací metody, klasifikaèní systémy, až po psychoterapii a práci s etnickými minoritami. PCP bylo a je také aktivní v rùzných specifických oblastech, napø. trénování pamìti a poznávacích schopností, a to nejenom prakticky a preventivnì, ale také didakticky vydalo napø. metodickou pøíruèku trénování pamìti. K tomu pøistupuje rozsáhlá publikaèní a informaèní èinnost PCP, jež pokrývá nejenom vlastní obor psychiatrie, ale poskytuje informaèní služby i širokému okruhu zájemcù, napø. takovými publikacemi, jako je Adresáø psychiatrù Èeské republiky, Pøíruèka pro uživatele èeské verze dotazníku Svìtové zdravotnické organizace pro mìøení kvality života ve vyšším vìku apod. Výzkumníci z PCP opakovanì získávají rùzné ceny za nejlepší publikace èi nejlepší postery na mezinárodních konferencích a publikují i v tak prestižních zahranièních èasopisech jako jsou Proceedings of the National Academy of Sciences aj. (str. 49 a dále). Pøitom poèet lékaøù, jakož i celkový poèet zamìstnancù mezi léty 2008 a 2009 poklesl. Možnosti investic jsou zanedbatelné (str. 52). Lze si jen obtížnì pøedstavit jiné takto úspìšnì fungující vìdecké zaøízení, žijící z tak zanedbatelných prostøedkù. Nerovnoprávné postavení mezi ostatními lékaøskými obory je osudem psychiatrie po staletí. Potìšení, které z naší práce máme, nám sice zatím mùže staèit, ale to je stav, který dlouhodobì rozhodnì není udržitelný. The Prague Psychiatric Centre (PPC) issues this progress report in a time that is scientifically in a sense an apex of its fifty-year history, but economically the hardest and most difficult ever. Compared to similar institutions, formally linked to the Academy of Science or to universities, departmental research institutes get negligible funding, even marginal in terms of scientific mainstream. The former so called Ministry of Health Research Base is today limited to therapeutic and preventive care supplemented by several grants from Internal Grant Agency of the Ministry of Health. This would by itself be enough to sustain institutions that once were part of the scheme, but PPC is different from others in that its financing ratio (research to health care) is quite the opposite: economically speaking diagnostic, therapeutic and preventive care takes % while scientific research % of PPC's budget. This ratio resembles that of exclu-

7 sive research institutions like institutes of the Czech Academy of Science, but formally being under the Ministry of Health the PPC shares the fate of all institutions whose main source of income, so called research plan, was actually halved with nothing to compensate for it. Said situation appears unsustainable and the PPC has reached a crossroads where it has to decide its further course. The PPC therefore struggles to acquire a project from the EU operational programme Research and Development for Innovations, which would upgrade the institution to a form that corresponds to its intellectual potential and research know-how, unique in the field of psychiatry. The question for the Ministry of Health is whether our country is able and willing to afford such a neuropsychiatric research centre. If not, it will lose a professional elite which can put its talents to work anywhere in the world. I myself remain optimistic even knowing that to participate on our destiny is for us, who work in the PPC, getting progressively harder and to strive for progress in our field more and more laborious. Table on p. 20 states hard data to testify this. Growth of solved grants during last four years only is almost exponential; while in 2005 three grants were being solved simultaneously, in 2009 there were twenty four. Funding nevertheless stagnates. PPC also solves some problems in collaboration with its partners (p. 23 and below) and participates in contracted research for pharmaceutical industry (pp. 26 & 27). Table on p. 30 shows how the overall output of our clinical department grows in spite of unchanging number of doctors, not only in bed occupancy but also in quantity of point-assessed interventions. Work on institutional forensic expert's opinions for courts almost doubled during the past year. PPC also carries a heavy burden of tuition, as it participates in teaching of third, fourth and fifth year medical students, second and third year Physiotherapy undergraduates, second and third year Public Health undergraduates and first and second year General Nursing undergraduates. In doctor's programme the teaching is done simultaneously in English. The PPC also trains postgraduate students (PhD programme), who are quite successful in completing their studies (three in the last year). Periodic seminars given by PPC for all colleagues not only from PPC and Mental Hospital Bohnice, but from the whole region, cover a wide spectrum of scientific topics from the usage of DNA chips in identification of genes responsible for various disorders to electrophysiological imaging methods to classification systems to psychotherapy and working with ethnic minorities. PPC also continually participates in several specific areas like memory and cognitive training, not only practically and preventively, but also didactically e.g. by publishing memory training methodical handbook. PPC's ample publication covers besides psychiatry itself also information services for a wider spectrum of customers. PPC published e.g. Czech Psychiatrist Directory, Handbook for Users of the Czech Version of the WHO Quality of Life in Advanced Age Questionnaire etc. PPC researchers repeatedly win various awards for best publications or posters at international conferences and publish in prestigious foreign journals like Proceedings of the National Academy of Sciences etc. (p. 49 and lower). Nevertheless the number of doctors and staff in general dropped off between 2008 and

8 10 Investment possibilities are negligible (p. 52). It is hard to imagine another scientific institution so successful with such meagre funding. Among other medical disciplines psychiatry has been underprivileged for hundreds of years. We can for now live on the enjoyment our work gives us, but the situation is not sustainable in the long term. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Øeditel / Director

9 11 Vedení Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for education, Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Alexandr Borovièka, DiS. (od / since 1.10.) vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy Director MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of Sleep Laboratory and 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Institutional research project co-ordinator PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu a vìdecký koordinátor CNS Deputy director for science and CNS scientific co-ordinator prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council

10 12 doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy director for medical care Marie Nováková vrchní sestra Head nurse PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, organizaèní koordinátor CNS, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, CNS organization co-ordinator, Scientific secretary Jiøí Vítek (do / till ) vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy director

11 13 Vìdecká rada Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové/ Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. PhDr. Ladislav Csémy prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

12 14 Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína doc. Ing. Balíková Marie, CSc VPP MUDr. Bankovská (Motlová) Lucie VPP MUDr. Bareš Martin Bc. Bartoòová Jitka doc. MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D VPP Bc. Benèová Zuzana Bc. Bikarová Neonila Ivanovna PhDr. Blabolová Anna Borovièka Alexandr, DiS MUDr. Brunovský Martin, Ph.D PhDr. Csémy Ladislav MUDr. Èermák Jan Mgr. Doèkalová Eliška PhDr. Dragomirecká Eva, Ph.D MUDr. Fujáková Michaela Bc. Gorman Ingmar MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hnídek David MUDr. Holec Michal B.A. Holubová Markéta VPP prof. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D VPP prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych VPP VPP VPP MUDr. Hynková Tereza PhDr. Kawaciuková Radka RNDr. Klaschka Jan VPP MUDr. Klírová Monika MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, C;Sc

13 15 Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D PhDr. Kubièka Ludìk, CSc doc. Ing. Kukal Jaromír, Ph.D VPP Mgr. Lukavský Jiøí VPP doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D VPP MUDr. Novák Tomáš PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš, Ph.D doc. MUDr. Praško-Pavlov Ján, CSc VPP Bc. Panochová Alena doc. PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal Bc. Rambousek Lukáš VPP MUDr. Raszka Michal MUDr. Rážová Jarmila VPP PhDr. Rodriguez Mabel RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Slavíèková Anna VPP Bc. Sobotka Jakub PhDr. Sotoláøová Marie VPP MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Ing. Steinová Danuše Mgr. Šedivá Jolana Mgr. Šindýlková Klára MUDr. Šóš Peter MUDr Španiel Filip, Ph.D PhDr. Štìpánková Hana Mgr. Švarcová Jana VPP RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D MUDr. Mgr. Tišlerová Barbora prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc VPP RNDr. Valeš Karel, Ph.D VPP RNDr. Valešová (Bubeníková) Vìra, Ph.D MUDr. Verébová Karina Mgr. Vrajová Monika MUDr. Zach Petr, CSc VPP MUDr. Závìšická (Linhartová) Lucie, Ph.D prof. MUDr. Zvolský Petr, DrSc VPP VPP = vedlejší pracovní pomìr / part time job

14 16 Organizaèní schéma Flow Chart Kolegium øeditele Executive Committee Øeditel Director Vìdecká rada Scientific Board Sekretariát Secretariat Oddìlení výpoèetní techniky Information Technology Department Informaèní støedisko Medical Library Klinický úsek Clinical Division Laboratoø biochemie a patofyziologie mozku Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology AD Centrum /ADCenter Laboratoø sociální psychiatrie Laboratory of Social Psychiatry Hospodáøsko technická správa Business Administration Laboratoø psychometrických studií Laboratory of Psychometric Studies Laboratoø klinické psychofarmakologie Laboratory of Clinical Psychopharmacology Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies

15 17 Výzkumné projekty Research Projects Role fosfoinositidové dráhy v rozvoji bipolární afektivní poruchy The Role of Phosphoinositide Pathway in Susceptibility to Bipolar Affective Disorder kód / code: NR8564 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií (Neurobiologie v klinické aplikaci) Center of Neuropsychiatric Studies (Neurobiology in Clinical Application) kód / code: 1M0517 (MŠMT ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Studium pøíèin psychiatrické morbidity a zvýšení úèinnosti terapeutických a preventivních postupù v péèi o duševní zdraví obyvatel ÈR v letech Study of Sources of Psychiatric Morbidity, and Increasing of Effectivity of the Therapeutical and Preventative Methods in Mental Health Care in the Czech Republic kód / code: MZ0PCP2005 (MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití Training of Cognitive Functions in Aging Population Effectiveness and Use kód / code: 2D06013 (MŠMT ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Úloha retrovirových proteinù a dysfunkce mozku: animální model schizofrenie The Role of Retroviral Proteins in Brain Dysfunction: Animal Model of the Schizophrenia kód / code: NR8797 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D. GA ÈR = Grant Agency of The Czech Republic, IGA MZ ÈR = Internal Grant Agency of Health, MŠMT ÈR = Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic of The Czech Republic, MZ ÈR = Ministry of Health of The Czech Republic

16 18 Kandidátní geny pro schizofrenii: vliv na fenotypovou variabilitu nemocných a in vitro manipulace genové exprese pomocí sirna The Candidate Genes for Schizophrenia: The Influence on Phenotypic Variability in Patients and in Vitro Manipulation of Gene Expression by the Use of sirna kód / code: NR9324 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Disociace a kognitivní dysfunkce u ambulantních pacientù trpících obsedantnì-kompulzivní poruchou vztah k terapeutické rezistenci Dissociation and Cognitive Dysfunctions in Outpatients with Obsessive-Compulsive Disorder Relations with Treatment Resistance kód / code: NR9323 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Peptidy amyloidu ß a mitochondriální enzym 17ß-hydroxysteroidová dehydrogenáza typu 10, možnosti diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí optických biosenzorù Amyloid ß Peptides and Mitochondrial Enzyme 17ß-hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10, Possibility of Alzheimer Disease Diagnostics Using Optical Biosensors kód / code: NR9322 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. Zmìna prefrontální QEEG kordance jako prediktor odpovìdi na antidepresivní léèbu u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Change in QEEG Prefrontal Cordance as a Predictor of Response to Antidepressant in Patients with Treatment Resistant Depressive Disorder kód / code: NR9330 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Vliv EEG biofeedbacku na pøíznaky pacientù s obsedantnì-kompulzivní poruchou, kteøí neodpovídají na léèbu SSRIs The Effect of EEG Biofeedback on Symptoms of Obsessive-Compulsive Patients Who Do Not Respond to SSRIs Treatment kód / code: NS9751 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Jana Kopøivová

17 19 Systematická prevence užívání drog u adolescentù prostøednictvím krátké intervence lékaøe pro dìti a dorost: intervenèní projekt s evaluací efektu (Podpoøeno grantem Norska prostøednictvím Norského finanèního mechanizmu) Systematic Prevention of Drug Use in Adolescents Through Brief Intervention of Paediatricians (Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism) kód / code: CZ0119 7/2008 4/2011 øešitel / project manager: PhDr. Ladislav Csémy Disociace, kvantitativní EEG a kognitivní funkce u pacientù trpících úzkostnými poruchami Dissociation, Quantitative EEG and Cognitive Function in Patients Suffering with Anxiety Disorders kód / code: NS9752 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in Order to Tailor Security-Related Communication kód / code: 7E rámcový program EU / 7th Framework Programme, priority 10: Security Research 5/2008 4/2011 koordinátor / co-ordinator: PD Dr. Silke Schmidt, University Medical Centre of Hamburg øešitel / project manager: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Evropská expertní skupina pro zlepšení fyzického zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení (HELPS) European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions (HELPS) kód / code: EU Public Health Programme koordinátor / co-ordinator: Dr. Reinhold Kilian, Ulm University, Günzburg 1/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

18 20 Functional and Effective Connectivity in Bipolar Affective Disorder (Independent Investigator Award 2009 National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression, NARSAD) kód / code: NARSAD / /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Prospektivní, randomizované hodnocení úèinnosti léèby monoterapií antidepresivy a kombinací antidepresiv u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Prospective, Randomized Evaluation of Efficacy of Antidepressant Monotherapy and antidepressant Combination in the Treatment of Patients with Resistant Depression kód / code: NS10368 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Martin Bareš Zmìny QEEG kordance a EEG konektivity po podání subanestetické dávky ketaminu u pacientù s depresivní poruchou QEEG Cordance and EEG Connectivity Changes after Administration of Subanesthetic Doses of Ketamine in Depressive Disorder Patients kód / code: NS10379 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Peter Šóš Preventivní a rehabilitaèní programy v terapii schizofrenie a jejich uvedení do klinické praxe Preventive and Rehabilitation Programs in Schizophrenia Treatment and Their Application into Clinical Practice kód / code: NS10366 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Využití neurocytoskeletálních proteinù a protilátek proti nim v diagnostice Alzheimerovy nemoci Use of Neurocytoskeletal Proteins and Antibodies Against Them for Diagnosis of Alzheimer s Disease kód / code: NS10369 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

19 Sexuální rozdíly v úèincích 3,4-methylendioxymetamfetaminu (MDMA) na kognitivní funkce, neurogenezi a farmakokinetické parametry Sex Differences in the Effect of 3,4-methylendioxametemphetamine (MDMA) on Cognitive Function, Neurogenesis and Farmacokinetics Parameters kód / code: NS10378 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: RNDr. Vìra Valešová, Ph.D. Role blokátorù zpìtného vychytávání serotoninu a noradrenalinu jako potenciálních antidot pro intoxikace nebezpeènými syntetickými drogami 2C-B a DOB farmakokinetika, behaviorální a QEEG úèinky The Role of Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors as Potential Antidotes for Intoxications with Dangerous Synthetic Drugs 2C-B and DOB Pharmacokinetics, Behavioral and QEEG Effects kód / code: NS10374 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D. Role metabotropních mglu2/3 a AMPA glutamátergních receptorù v neurobiologii schizofrenie Role of Metabotropic mglu2/3 a AMPA Glutamatergic Receptors in Neurobiology of Schizophrenia kód / code: NS10375 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D. Doktorský projekt v oboru lékaøské vìdy se zamìøením na neurovìdní a neuropsychiatrická studia Doctoral Project in the Medical Sciences Focused on Neuroscientific and Neuropsychiatric Studies kód / code: GA309/09/H072 (GA ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Testování vazby mezi cerebrosterolem a peptidem amyloidu beta 1-40 Evaluation of the Binding Between Cerebrosterol and Amyloid Beta Peptide 1-40 kód / code: GA305/09/0457 (GA ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. 21

20 22 Výzkumné projekty / Research Projects zadavatelé / clients IGA MZ ÈR 15 GA ÈR 2 MŠMT ÈR 2 MZ ÈR 1 jiní /others 4 podle délky trvání / by length roky / years projekty / projects podle roku zahájení / by years of commencement øešené v jednotivých letech / implemented in the given years

21 23 Projekty s partnery Research Partnership Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnìní a její klinické aplikace Pathophysiology of Neuropsychiatric Diseases and Its Clinical Application kód / code: MSM / /2011 øešitel / investigator: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, 3. lékaøská fakulta / Charles University in Prague, 3rd Medical Faculty koordinátor z PCP / project co-ordinator from PPC: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Nano-PCR ultrasenzitivní test detekce specifických proteinù v tìlních tekutinách Nano-PCR Ultrasensitive Test for Detection of Specific Proteins in Body Fluids kód / code: KAN / /2011 øešitel / investigator: RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AVÈR / Institute of Molecular Genetics AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc (European Commission, Directorate-General Health and Consumer Protection) Snižování škod a rozvoj pomoci pro dìti vyrùstající v rodinách s problémem s alkoholem Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe [ChAPAPs] 8/2007 7/2010 øešitel / investigator: Prof. Dr. Michael Klein (University of Applied Sciences, Centre of Excellence on Applied Addictions Research, Germany, Köln) koordinátor èeské úèasti / co-ordinator of the Czech part: PhDr. Ladislav Csémy Úloha neuroaktivních steroidù a dalších hormonálních ukazatelù v diagnostice a léèbì schizofrenie The Role of Neuroactive Steroids and Other Hormonal Parameters in Diagnostics and Treatment of Schizophrenia kód / code: NS9835 7/ /2011 øešitel / investigator: prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., Endokrinologický ústav Praha / Institute of Endocrinology, Prague spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc.

22 24 7E08008 BeSeCu (7. rámcový program EU) Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in order to Tailor Security-Related Communication co-ordinator: dr. Silke Schmidt, PD, University Medical Centre of Hamburg spoluøešitel z PCP / project manager from PPC: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. NS10253 (IGA MZ ÈR) Pøetrvávající prefrontální aktivace jako marker cravingu a prediktor ztráty perzistence v léèbì závislostí Persistent Prefrontal Activation as an Marker of Craving and Predictor of Loss of Persistence During the Treatment of Addiction 1/ /2011 øešitel / investigator: MUDr. Luboš Janù, Ph.D., Fakultní nemocnice Plzeò / The University Hospital In Pilsen spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. NS10365 (IGA MZ ÈR) Biologická aktivita a farmakokinetické vlastnosti 3 C substituovaných derivátù pregnanolonu Biological Activity and Pharmacokinetic Properties of 3 C Substituted Derivatives of Pregnanolone 1/ /2011 øešitel / investigator: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Fyziologický ústav AV ÈR / Institute of Physiology AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Vìra Valešová, Ph.D. GA309/09/0406 (GA ÈR) Mechanizmy regulace muskarinových receptorù Muscarinic Receptor Regulation 1/ /2012 øešitel / investigator: MUDr. Jaromír Mysliveèek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze / Charles University in Prague spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Jan Øíèný, CSc.

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2008 Psychiatrické centrum Praha 2008 Prague Psychiatric Center 2008 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2008 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91 181 03 Praha 8-Bohnice Tel.: +420 266 003 131 Fax: +420 266 003 134 sekretariat@pcp.lf3.cuni.cz www.pcp.lf3.cuni.cz 2010 Psychiatrické

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center PCP2013 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Odborní pracovníci / Professional Staff Psychiatrické centrum Praha 2014 ISBN 978-80-87142-25-7 Obsah / Contents Úvod Introduction Organizaèní

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

PCP. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

PCP. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center PCP 214 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health 214 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Národní ústav

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Sylabus předmětu: Odborný jazyk

Sylabus předmětu: Odborný jazyk Sylabus předmětu: Odborný jazyk Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

OCENĚNÍ. CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek. Titul: DOSAŽENÉ HODNOSTI: ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE: PROFESNÍ ORGANIZACE: ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONGRESECH

OCENĚNÍ. CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek. Titul: DOSAŽENÉ HODNOSTI: ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE: PROFESNÍ ORGANIZACE: ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONGRESECH Jméno: Titul: Datum a místo narození: Národnost: Stav: CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek 13.08.1986, Praha česká svobodný DOSAŽENÉ HODNOSTI: 2002-2007 Gymnázium Praha 9 Litoměřická, Praha (maturita) ODBORNÁ

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více