Psychiatrické centrum Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha"

Transkript

1 Psychiatrické centrum Praha 2009

2 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies Spolupracující centrum Svìtové zdravotnické organizace Collaborating Center of the World Health Organization

3 Obsah Contents Úvod Introduction Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Organizaèní schéma Flow Chart Výzkumné projekty Research Projects Projekty s partnery Research Partnership Kontrahovaný výzkum Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Etická komise Ethics Committee Klinický úsek Clinical Division Výuka Teaching Postgraduální studenti Postgraduate Students Semináøe Seminars Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books Published by PPC

4 Ceny, ocenìní Awards Ekonomika Economy

5 7 Úvod Introduction Pøedložená zpráva o èinnosti Psychiatrického centra Praha (PCP) pøichází v dobì, která je z hlediska vìdeckého výstupu ústavu svým zpùsobem vyvrcholením jeho bezmála padesátileté historie, avšak která je zároveò pro ústav nejtìžší a z ekonomického hlediska nejsvízelnìjší za celou jeho existenci. V porovnání s podobnými institucemi, statutárnì zakotvenými v Akademii vìd Èeské republiky anebo v univerzitním vysokém školství, je podpora rezortních výzkumných ústavù o poznání slabší a z hlediska vìdeckého mainstreamu vlastnì marginální. Tzv. bývalá vìdecko- -výzkumná základna ministerstva zdravotnictví se dnes pøevážnì omezuje na léèebnì-preventivní péèi obohacenou nìkolika granty interní grantové agentury MZÈR. To by samo o sobì k pøežití do této soustavy kdysi patøících ústavù staèilo, avšak PCP se od všech ostatních liší právì tím, že pomìr zdrojù, z nichž je financováno (vìdecká èinnost vs. zdravotní péèe), je právì obrácený: v PCP tvoøí z ekonomického hlediska léèebnì-preventivní péèe %, zatímco vìdecká a výzkumná èinnost % rozpoètu. Tento pomìr pøibližuje PCP strukturálnì profilu exkluzivních vìdeckých zaøízení typu ústavù Akademie vìd ÈR (VVI), nicménì statutárnì svým zakotvením v rezortu ministerstva zdravotnictví PCP sdílí osud všech zaøízení, jimž byl hlavní zdroj pøíjmù, výzkumný zámìr, krácen prakticky na polovinu bez jakékoli další kompenzace. Tato situace se zdá být nadále neudržitelná, a tak ústav stojí na urèité køižovatce, na níž se rozhodne o tom, jakým smìrem se bude jeho èinnost do budoucna ubírat. S tím souvisí také skuteènost, že PCP aspiruje na získání projektu z operaèních programù Evropské unie Vìda a vývoj pro inovace, jenž by znamenal zásadní upgrade ústavu do formy, jež by odpovídala jeho souèasnému intelektuálnímu potenciálu a výzkumnému know-how, jež je v psychiatrii naprosto ojedinìlé. Otázka pro vedení rezortu zdravotnictví zní, zda si takové centrum neuropsychiatrického výzkumu náš stát mùže a chce dovolit. V pøípadì že nikoli, pøijde o odbornou elitu, která svùj talent jistì uplatní kdekoli jinde, vèetnì dalekého zahranièí. Sám zùstávám stále optimistou, ale zároveò si uvìdomuji, že participace na vlastním osudu je pro nás, kteøí v PCP pracujeme, stále nároènìjší a úsilí o další rozvoj oboru je stále namáhavìjší. V tabulce na str. 22 jsou tvrdá data, která o výše uvedeném svìdèí. Nárùst øešených grantù jen v uplynulých 4 letech je témìø exponenciální; zatímco v roce 2005 byly øešené paralelnì 3 granty, v roce 2009 jich je již 24. Celkový objem finanèních prostøedkù pøitom stagnuje. PCP navíc øeší projekty s partnery (viz str. 23 a dále) a podílí se také na kontrahovaném výzkumu pro farmaceutický prùmysl (str. 26 a 27). Celkový výkon klinické èásti pøi stagnujícím poètu lékaøù rovnìž narùstá, jak ukazuje tabulka na str. 30, a to jak co do obložnosti, tak co do výkonù hodnocených v bodech. Témìø na dvojnásobek za poslední rok vzrostla rovnìž pracovní zátìž spojená s výkonem ústavních znaleckých posudkù pro soudy a orgány èinné

6 8 v trestním øízení. PCP je též mimoøádnì zatíženo výukou, neboť se podílí na výuce ve 3., 4. a 5. roèníku magisterského studia lékaøství (všeobecné lékaøství), ve 2. a 3. roèníku bakaláøského studia Fyzioterapie, ve 2. a 3. roèníku bakaláøského studia Zdravotních vìd av1.a2.roèníku bakaláøského studia Všeobecná sestra. V magisterském studiu navíc probíhá paralelnì výuka v angliètinì. Psychiatrické centrum rovnìž školí postgraduální studenty, kteøí prùbìžnì svá studia dokonèují (v posledním roce tøi). Pravidelné semináøe, jež PCP poøádá a jež jsou pøístupny všem kolegùm v oboru, nejenom z areálu Psychiatrické léèebny v Bohnicích, ale prakticky z celé Prahy, pokrývají tematicky široké vìdní spektrum od využití DNA èipù v identifikaci onemocnìní podmiòujících genù, pøes elektrofyziologické zobrazovací metody, klasifikaèní systémy, až po psychoterapii a práci s etnickými minoritami. PCP bylo a je také aktivní v rùzných specifických oblastech, napø. trénování pamìti a poznávacích schopností, a to nejenom prakticky a preventivnì, ale také didakticky vydalo napø. metodickou pøíruèku trénování pamìti. K tomu pøistupuje rozsáhlá publikaèní a informaèní èinnost PCP, jež pokrývá nejenom vlastní obor psychiatrie, ale poskytuje informaèní služby i širokému okruhu zájemcù, napø. takovými publikacemi, jako je Adresáø psychiatrù Èeské republiky, Pøíruèka pro uživatele èeské verze dotazníku Svìtové zdravotnické organizace pro mìøení kvality života ve vyšším vìku apod. Výzkumníci z PCP opakovanì získávají rùzné ceny za nejlepší publikace èi nejlepší postery na mezinárodních konferencích a publikují i v tak prestižních zahranièních èasopisech jako jsou Proceedings of the National Academy of Sciences aj. (str. 49 a dále). Pøitom poèet lékaøù, jakož i celkový poèet zamìstnancù mezi léty 2008 a 2009 poklesl. Možnosti investic jsou zanedbatelné (str. 52). Lze si jen obtížnì pøedstavit jiné takto úspìšnì fungující vìdecké zaøízení, žijící z tak zanedbatelných prostøedkù. Nerovnoprávné postavení mezi ostatními lékaøskými obory je osudem psychiatrie po staletí. Potìšení, které z naší práce máme, nám sice zatím mùže staèit, ale to je stav, který dlouhodobì rozhodnì není udržitelný. The Prague Psychiatric Centre (PPC) issues this progress report in a time that is scientifically in a sense an apex of its fifty-year history, but economically the hardest and most difficult ever. Compared to similar institutions, formally linked to the Academy of Science or to universities, departmental research institutes get negligible funding, even marginal in terms of scientific mainstream. The former so called Ministry of Health Research Base is today limited to therapeutic and preventive care supplemented by several grants from Internal Grant Agency of the Ministry of Health. This would by itself be enough to sustain institutions that once were part of the scheme, but PPC is different from others in that its financing ratio (research to health care) is quite the opposite: economically speaking diagnostic, therapeutic and preventive care takes % while scientific research % of PPC's budget. This ratio resembles that of exclu-

7 sive research institutions like institutes of the Czech Academy of Science, but formally being under the Ministry of Health the PPC shares the fate of all institutions whose main source of income, so called research plan, was actually halved with nothing to compensate for it. Said situation appears unsustainable and the PPC has reached a crossroads where it has to decide its further course. The PPC therefore struggles to acquire a project from the EU operational programme Research and Development for Innovations, which would upgrade the institution to a form that corresponds to its intellectual potential and research know-how, unique in the field of psychiatry. The question for the Ministry of Health is whether our country is able and willing to afford such a neuropsychiatric research centre. If not, it will lose a professional elite which can put its talents to work anywhere in the world. I myself remain optimistic even knowing that to participate on our destiny is for us, who work in the PPC, getting progressively harder and to strive for progress in our field more and more laborious. Table on p. 20 states hard data to testify this. Growth of solved grants during last four years only is almost exponential; while in 2005 three grants were being solved simultaneously, in 2009 there were twenty four. Funding nevertheless stagnates. PPC also solves some problems in collaboration with its partners (p. 23 and below) and participates in contracted research for pharmaceutical industry (pp. 26 & 27). Table on p. 30 shows how the overall output of our clinical department grows in spite of unchanging number of doctors, not only in bed occupancy but also in quantity of point-assessed interventions. Work on institutional forensic expert's opinions for courts almost doubled during the past year. PPC also carries a heavy burden of tuition, as it participates in teaching of third, fourth and fifth year medical students, second and third year Physiotherapy undergraduates, second and third year Public Health undergraduates and first and second year General Nursing undergraduates. In doctor's programme the teaching is done simultaneously in English. The PPC also trains postgraduate students (PhD programme), who are quite successful in completing their studies (three in the last year). Periodic seminars given by PPC for all colleagues not only from PPC and Mental Hospital Bohnice, but from the whole region, cover a wide spectrum of scientific topics from the usage of DNA chips in identification of genes responsible for various disorders to electrophysiological imaging methods to classification systems to psychotherapy and working with ethnic minorities. PPC also continually participates in several specific areas like memory and cognitive training, not only practically and preventively, but also didactically e.g. by publishing memory training methodical handbook. PPC's ample publication covers besides psychiatry itself also information services for a wider spectrum of customers. PPC published e.g. Czech Psychiatrist Directory, Handbook for Users of the Czech Version of the WHO Quality of Life in Advanced Age Questionnaire etc. PPC researchers repeatedly win various awards for best publications or posters at international conferences and publish in prestigious foreign journals like Proceedings of the National Academy of Sciences etc. (p. 49 and lower). Nevertheless the number of doctors and staff in general dropped off between 2008 and

8 10 Investment possibilities are negligible (p. 52). It is hard to imagine another scientific institution so successful with such meagre funding. Among other medical disciplines psychiatry has been underprivileged for hundreds of years. We can for now live on the enjoyment our work gives us, but the situation is not sustainable in the long term. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Øeditel / Director

9 11 Vedení Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for education, Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Alexandr Borovièka, DiS. (od / since 1.10.) vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy Director MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of Sleep Laboratory and 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Institutional research project co-ordinator PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu a vìdecký koordinátor CNS Deputy director for science and CNS scientific co-ordinator prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council

10 12 doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy director for medical care Marie Nováková vrchní sestra Head nurse PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, organizaèní koordinátor CNS, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, CNS organization co-ordinator, Scientific secretary Jiøí Vítek (do / till ) vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy director

11 13 Vìdecká rada Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové/ Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. PhDr. Ladislav Csémy prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

12 14 Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína doc. Ing. Balíková Marie, CSc VPP MUDr. Bankovská (Motlová) Lucie VPP MUDr. Bareš Martin Bc. Bartoòová Jitka doc. MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D VPP Bc. Benèová Zuzana Bc. Bikarová Neonila Ivanovna PhDr. Blabolová Anna Borovièka Alexandr, DiS MUDr. Brunovský Martin, Ph.D PhDr. Csémy Ladislav MUDr. Èermák Jan Mgr. Doèkalová Eliška PhDr. Dragomirecká Eva, Ph.D MUDr. Fujáková Michaela Bc. Gorman Ingmar MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hnídek David MUDr. Holec Michal B.A. Holubová Markéta VPP prof. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D VPP prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych VPP VPP VPP MUDr. Hynková Tereza PhDr. Kawaciuková Radka RNDr. Klaschka Jan VPP MUDr. Klírová Monika MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, C;Sc

13 15 Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D PhDr. Kubièka Ludìk, CSc doc. Ing. Kukal Jaromír, Ph.D VPP Mgr. Lukavský Jiøí VPP doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D VPP MUDr. Novák Tomáš PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš, Ph.D doc. MUDr. Praško-Pavlov Ján, CSc VPP Bc. Panochová Alena doc. PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal Bc. Rambousek Lukáš VPP MUDr. Raszka Michal MUDr. Rážová Jarmila VPP PhDr. Rodriguez Mabel RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Slavíèková Anna VPP Bc. Sobotka Jakub PhDr. Sotoláøová Marie VPP MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Ing. Steinová Danuše Mgr. Šedivá Jolana Mgr. Šindýlková Klára MUDr. Šóš Peter MUDr Španiel Filip, Ph.D PhDr. Štìpánková Hana Mgr. Švarcová Jana VPP RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D MUDr. Mgr. Tišlerová Barbora prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc VPP RNDr. Valeš Karel, Ph.D VPP RNDr. Valešová (Bubeníková) Vìra, Ph.D MUDr. Verébová Karina Mgr. Vrajová Monika MUDr. Zach Petr, CSc VPP MUDr. Závìšická (Linhartová) Lucie, Ph.D prof. MUDr. Zvolský Petr, DrSc VPP VPP = vedlejší pracovní pomìr / part time job

14 16 Organizaèní schéma Flow Chart Kolegium øeditele Executive Committee Øeditel Director Vìdecká rada Scientific Board Sekretariát Secretariat Oddìlení výpoèetní techniky Information Technology Department Informaèní støedisko Medical Library Klinický úsek Clinical Division Laboratoø biochemie a patofyziologie mozku Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology AD Centrum /ADCenter Laboratoø sociální psychiatrie Laboratory of Social Psychiatry Hospodáøsko technická správa Business Administration Laboratoø psychometrických studií Laboratory of Psychometric Studies Laboratoø klinické psychofarmakologie Laboratory of Clinical Psychopharmacology Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies

15 17 Výzkumné projekty Research Projects Role fosfoinositidové dráhy v rozvoji bipolární afektivní poruchy The Role of Phosphoinositide Pathway in Susceptibility to Bipolar Affective Disorder kód / code: NR8564 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií (Neurobiologie v klinické aplikaci) Center of Neuropsychiatric Studies (Neurobiology in Clinical Application) kód / code: 1M0517 (MŠMT ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Studium pøíèin psychiatrické morbidity a zvýšení úèinnosti terapeutických a preventivních postupù v péèi o duševní zdraví obyvatel ÈR v letech Study of Sources of Psychiatric Morbidity, and Increasing of Effectivity of the Therapeutical and Preventative Methods in Mental Health Care in the Czech Republic kód / code: MZ0PCP2005 (MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití Training of Cognitive Functions in Aging Population Effectiveness and Use kód / code: 2D06013 (MŠMT ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Úloha retrovirových proteinù a dysfunkce mozku: animální model schizofrenie The Role of Retroviral Proteins in Brain Dysfunction: Animal Model of the Schizophrenia kód / code: NR8797 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D. GA ÈR = Grant Agency of The Czech Republic, IGA MZ ÈR = Internal Grant Agency of Health, MŠMT ÈR = Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic of The Czech Republic, MZ ÈR = Ministry of Health of The Czech Republic

16 18 Kandidátní geny pro schizofrenii: vliv na fenotypovou variabilitu nemocných a in vitro manipulace genové exprese pomocí sirna The Candidate Genes for Schizophrenia: The Influence on Phenotypic Variability in Patients and in Vitro Manipulation of Gene Expression by the Use of sirna kód / code: NR9324 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Disociace a kognitivní dysfunkce u ambulantních pacientù trpících obsedantnì-kompulzivní poruchou vztah k terapeutické rezistenci Dissociation and Cognitive Dysfunctions in Outpatients with Obsessive-Compulsive Disorder Relations with Treatment Resistance kód / code: NR9323 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Peptidy amyloidu ß a mitochondriální enzym 17ß-hydroxysteroidová dehydrogenáza typu 10, možnosti diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí optických biosenzorù Amyloid ß Peptides and Mitochondrial Enzyme 17ß-hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10, Possibility of Alzheimer Disease Diagnostics Using Optical Biosensors kód / code: NR9322 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. Zmìna prefrontální QEEG kordance jako prediktor odpovìdi na antidepresivní léèbu u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Change in QEEG Prefrontal Cordance as a Predictor of Response to Antidepressant in Patients with Treatment Resistant Depressive Disorder kód / code: NR9330 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Vliv EEG biofeedbacku na pøíznaky pacientù s obsedantnì-kompulzivní poruchou, kteøí neodpovídají na léèbu SSRIs The Effect of EEG Biofeedback on Symptoms of Obsessive-Compulsive Patients Who Do Not Respond to SSRIs Treatment kód / code: NS9751 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Jana Kopøivová

17 19 Systematická prevence užívání drog u adolescentù prostøednictvím krátké intervence lékaøe pro dìti a dorost: intervenèní projekt s evaluací efektu (Podpoøeno grantem Norska prostøednictvím Norského finanèního mechanizmu) Systematic Prevention of Drug Use in Adolescents Through Brief Intervention of Paediatricians (Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism) kód / code: CZ0119 7/2008 4/2011 øešitel / project manager: PhDr. Ladislav Csémy Disociace, kvantitativní EEG a kognitivní funkce u pacientù trpících úzkostnými poruchami Dissociation, Quantitative EEG and Cognitive Function in Patients Suffering with Anxiety Disorders kód / code: NS9752 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in Order to Tailor Security-Related Communication kód / code: 7E rámcový program EU / 7th Framework Programme, priority 10: Security Research 5/2008 4/2011 koordinátor / co-ordinator: PD Dr. Silke Schmidt, University Medical Centre of Hamburg øešitel / project manager: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Evropská expertní skupina pro zlepšení fyzického zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení (HELPS) European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions (HELPS) kód / code: EU Public Health Programme koordinátor / co-ordinator: Dr. Reinhold Kilian, Ulm University, Günzburg 1/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

18 20 Functional and Effective Connectivity in Bipolar Affective Disorder (Independent Investigator Award 2009 National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression, NARSAD) kód / code: NARSAD / /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Prospektivní, randomizované hodnocení úèinnosti léèby monoterapií antidepresivy a kombinací antidepresiv u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Prospective, Randomized Evaluation of Efficacy of Antidepressant Monotherapy and antidepressant Combination in the Treatment of Patients with Resistant Depression kód / code: NS10368 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Martin Bareš Zmìny QEEG kordance a EEG konektivity po podání subanestetické dávky ketaminu u pacientù s depresivní poruchou QEEG Cordance and EEG Connectivity Changes after Administration of Subanesthetic Doses of Ketamine in Depressive Disorder Patients kód / code: NS10379 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Peter Šóš Preventivní a rehabilitaèní programy v terapii schizofrenie a jejich uvedení do klinické praxe Preventive and Rehabilitation Programs in Schizophrenia Treatment and Their Application into Clinical Practice kód / code: NS10366 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Využití neurocytoskeletálních proteinù a protilátek proti nim v diagnostice Alzheimerovy nemoci Use of Neurocytoskeletal Proteins and Antibodies Against Them for Diagnosis of Alzheimer s Disease kód / code: NS10369 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

19 Sexuální rozdíly v úèincích 3,4-methylendioxymetamfetaminu (MDMA) na kognitivní funkce, neurogenezi a farmakokinetické parametry Sex Differences in the Effect of 3,4-methylendioxametemphetamine (MDMA) on Cognitive Function, Neurogenesis and Farmacokinetics Parameters kód / code: NS10378 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: RNDr. Vìra Valešová, Ph.D. Role blokátorù zpìtného vychytávání serotoninu a noradrenalinu jako potenciálních antidot pro intoxikace nebezpeènými syntetickými drogami 2C-B a DOB farmakokinetika, behaviorální a QEEG úèinky The Role of Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors as Potential Antidotes for Intoxications with Dangerous Synthetic Drugs 2C-B and DOB Pharmacokinetics, Behavioral and QEEG Effects kód / code: NS10374 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D. Role metabotropních mglu2/3 a AMPA glutamátergních receptorù v neurobiologii schizofrenie Role of Metabotropic mglu2/3 a AMPA Glutamatergic Receptors in Neurobiology of Schizophrenia kód / code: NS10375 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D. Doktorský projekt v oboru lékaøské vìdy se zamìøením na neurovìdní a neuropsychiatrická studia Doctoral Project in the Medical Sciences Focused on Neuroscientific and Neuropsychiatric Studies kód / code: GA309/09/H072 (GA ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Testování vazby mezi cerebrosterolem a peptidem amyloidu beta 1-40 Evaluation of the Binding Between Cerebrosterol and Amyloid Beta Peptide 1-40 kód / code: GA305/09/0457 (GA ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. 21

20 22 Výzkumné projekty / Research Projects zadavatelé / clients IGA MZ ÈR 15 GA ÈR 2 MŠMT ÈR 2 MZ ÈR 1 jiní /others 4 podle délky trvání / by length roky / years projekty / projects podle roku zahájení / by years of commencement øešené v jednotivých letech / implemented in the given years

21 23 Projekty s partnery Research Partnership Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnìní a její klinické aplikace Pathophysiology of Neuropsychiatric Diseases and Its Clinical Application kód / code: MSM / /2011 øešitel / investigator: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, 3. lékaøská fakulta / Charles University in Prague, 3rd Medical Faculty koordinátor z PCP / project co-ordinator from PPC: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Nano-PCR ultrasenzitivní test detekce specifických proteinù v tìlních tekutinách Nano-PCR Ultrasensitive Test for Detection of Specific Proteins in Body Fluids kód / code: KAN / /2011 øešitel / investigator: RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AVÈR / Institute of Molecular Genetics AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc (European Commission, Directorate-General Health and Consumer Protection) Snižování škod a rozvoj pomoci pro dìti vyrùstající v rodinách s problémem s alkoholem Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe [ChAPAPs] 8/2007 7/2010 øešitel / investigator: Prof. Dr. Michael Klein (University of Applied Sciences, Centre of Excellence on Applied Addictions Research, Germany, Köln) koordinátor èeské úèasti / co-ordinator of the Czech part: PhDr. Ladislav Csémy Úloha neuroaktivních steroidù a dalších hormonálních ukazatelù v diagnostice a léèbì schizofrenie The Role of Neuroactive Steroids and Other Hormonal Parameters in Diagnostics and Treatment of Schizophrenia kód / code: NS9835 7/ /2011 øešitel / investigator: prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., Endokrinologický ústav Praha / Institute of Endocrinology, Prague spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc.

22 24 7E08008 BeSeCu (7. rámcový program EU) Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in order to Tailor Security-Related Communication co-ordinator: dr. Silke Schmidt, PD, University Medical Centre of Hamburg spoluøešitel z PCP / project manager from PPC: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. NS10253 (IGA MZ ÈR) Pøetrvávající prefrontální aktivace jako marker cravingu a prediktor ztráty perzistence v léèbì závislostí Persistent Prefrontal Activation as an Marker of Craving and Predictor of Loss of Persistence During the Treatment of Addiction 1/ /2011 øešitel / investigator: MUDr. Luboš Janù, Ph.D., Fakultní nemocnice Plzeò / The University Hospital In Pilsen spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. NS10365 (IGA MZ ÈR) Biologická aktivita a farmakokinetické vlastnosti 3 C substituovaných derivátù pregnanolonu Biological Activity and Pharmacokinetic Properties of 3 C Substituted Derivatives of Pregnanolone 1/ /2011 øešitel / investigator: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Fyziologický ústav AV ÈR / Institute of Physiology AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Vìra Valešová, Ph.D. GA309/09/0406 (GA ÈR) Mechanizmy regulace muskarinových receptorù Muscarinic Receptor Regulation 1/ /2012 øešitel / investigator: MUDr. Jaromír Mysliveèek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze / Charles University in Prague spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Jan Øíèný, CSc.

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU

ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology. Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU ESA Publication Course a jiné aktivity European Society of Anaesthesiology Petr Štourač KARIM FN Brno a LF MU Souhrn ESA Publication Course 2011 - Visegrád Jak publikovat v zahraničních odborných časopisech

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová

EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ. Hana Janatová EVROPSKÉ PROJEKTY V PODPOŘE ZDRAVÍ V SZÚ Hana Janatová Projekty před vstupem do EU 2000-2004 2004 1. Participation in the European Network for Health Promotion Agencies Koordinátor: EurohealthNet, Belgie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Iveta Cheel Durychova 1391, 500 12 Hradec Králové, Czech Republic. Mobile 732 419 385 E-mail iveta.cheel@email.cz Nationality

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné 4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Ondřej Pěč -

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2012 Psychiatrická péče 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX)

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology, Czech Medical Association J. Ev.Purkyne Slovak Toxicology Society (SETOX) University Hospital Hradec Králové in cooperation with

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost) Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Oddělení lékařské genetiky FN Brno Mendelovo muzeum Masarykovy University Brno Mendelův odkaz: 150 let génia genetiky (lékařská genetika od Mendela až po současnost)

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více