Psychiatrické centrum Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha"

Transkript

1 Psychiatrické centrum Praha 2009

2 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies Spolupracující centrum Svìtové zdravotnické organizace Collaborating Center of the World Health Organization

3 Obsah Contents Úvod Introduction Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Organizaèní schéma Flow Chart Výzkumné projekty Research Projects Projekty s partnery Research Partnership Kontrahovaný výzkum Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Etická komise Ethics Committee Klinický úsek Clinical Division Výuka Teaching Postgraduální studenti Postgraduate Students Semináøe Seminars Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books Published by PPC

4 Ceny, ocenìní Awards Ekonomika Economy

5 7 Úvod Introduction Pøedložená zpráva o èinnosti Psychiatrického centra Praha (PCP) pøichází v dobì, která je z hlediska vìdeckého výstupu ústavu svým zpùsobem vyvrcholením jeho bezmála padesátileté historie, avšak která je zároveò pro ústav nejtìžší a z ekonomického hlediska nejsvízelnìjší za celou jeho existenci. V porovnání s podobnými institucemi, statutárnì zakotvenými v Akademii vìd Èeské republiky anebo v univerzitním vysokém školství, je podpora rezortních výzkumných ústavù o poznání slabší a z hlediska vìdeckého mainstreamu vlastnì marginální. Tzv. bývalá vìdecko- -výzkumná základna ministerstva zdravotnictví se dnes pøevážnì omezuje na léèebnì-preventivní péèi obohacenou nìkolika granty interní grantové agentury MZÈR. To by samo o sobì k pøežití do této soustavy kdysi patøících ústavù staèilo, avšak PCP se od všech ostatních liší právì tím, že pomìr zdrojù, z nichž je financováno (vìdecká èinnost vs. zdravotní péèe), je právì obrácený: v PCP tvoøí z ekonomického hlediska léèebnì-preventivní péèe %, zatímco vìdecká a výzkumná èinnost % rozpoètu. Tento pomìr pøibližuje PCP strukturálnì profilu exkluzivních vìdeckých zaøízení typu ústavù Akademie vìd ÈR (VVI), nicménì statutárnì svým zakotvením v rezortu ministerstva zdravotnictví PCP sdílí osud všech zaøízení, jimž byl hlavní zdroj pøíjmù, výzkumný zámìr, krácen prakticky na polovinu bez jakékoli další kompenzace. Tato situace se zdá být nadále neudržitelná, a tak ústav stojí na urèité køižovatce, na níž se rozhodne o tom, jakým smìrem se bude jeho èinnost do budoucna ubírat. S tím souvisí také skuteènost, že PCP aspiruje na získání projektu z operaèních programù Evropské unie Vìda a vývoj pro inovace, jenž by znamenal zásadní upgrade ústavu do formy, jež by odpovídala jeho souèasnému intelektuálnímu potenciálu a výzkumnému know-how, jež je v psychiatrii naprosto ojedinìlé. Otázka pro vedení rezortu zdravotnictví zní, zda si takové centrum neuropsychiatrického výzkumu náš stát mùže a chce dovolit. V pøípadì že nikoli, pøijde o odbornou elitu, která svùj talent jistì uplatní kdekoli jinde, vèetnì dalekého zahranièí. Sám zùstávám stále optimistou, ale zároveò si uvìdomuji, že participace na vlastním osudu je pro nás, kteøí v PCP pracujeme, stále nároènìjší a úsilí o další rozvoj oboru je stále namáhavìjší. V tabulce na str. 22 jsou tvrdá data, která o výše uvedeném svìdèí. Nárùst øešených grantù jen v uplynulých 4 letech je témìø exponenciální; zatímco v roce 2005 byly øešené paralelnì 3 granty, v roce 2009 jich je již 24. Celkový objem finanèních prostøedkù pøitom stagnuje. PCP navíc øeší projekty s partnery (viz str. 23 a dále) a podílí se také na kontrahovaném výzkumu pro farmaceutický prùmysl (str. 26 a 27). Celkový výkon klinické èásti pøi stagnujícím poètu lékaøù rovnìž narùstá, jak ukazuje tabulka na str. 30, a to jak co do obložnosti, tak co do výkonù hodnocených v bodech. Témìø na dvojnásobek za poslední rok vzrostla rovnìž pracovní zátìž spojená s výkonem ústavních znaleckých posudkù pro soudy a orgány èinné

6 8 v trestním øízení. PCP je též mimoøádnì zatíženo výukou, neboť se podílí na výuce ve 3., 4. a 5. roèníku magisterského studia lékaøství (všeobecné lékaøství), ve 2. a 3. roèníku bakaláøského studia Fyzioterapie, ve 2. a 3. roèníku bakaláøského studia Zdravotních vìd av1.a2.roèníku bakaláøského studia Všeobecná sestra. V magisterském studiu navíc probíhá paralelnì výuka v angliètinì. Psychiatrické centrum rovnìž školí postgraduální studenty, kteøí prùbìžnì svá studia dokonèují (v posledním roce tøi). Pravidelné semináøe, jež PCP poøádá a jež jsou pøístupny všem kolegùm v oboru, nejenom z areálu Psychiatrické léèebny v Bohnicích, ale prakticky z celé Prahy, pokrývají tematicky široké vìdní spektrum od využití DNA èipù v identifikaci onemocnìní podmiòujících genù, pøes elektrofyziologické zobrazovací metody, klasifikaèní systémy, až po psychoterapii a práci s etnickými minoritami. PCP bylo a je také aktivní v rùzných specifických oblastech, napø. trénování pamìti a poznávacích schopností, a to nejenom prakticky a preventivnì, ale také didakticky vydalo napø. metodickou pøíruèku trénování pamìti. K tomu pøistupuje rozsáhlá publikaèní a informaèní èinnost PCP, jež pokrývá nejenom vlastní obor psychiatrie, ale poskytuje informaèní služby i širokému okruhu zájemcù, napø. takovými publikacemi, jako je Adresáø psychiatrù Èeské republiky, Pøíruèka pro uživatele èeské verze dotazníku Svìtové zdravotnické organizace pro mìøení kvality života ve vyšším vìku apod. Výzkumníci z PCP opakovanì získávají rùzné ceny za nejlepší publikace èi nejlepší postery na mezinárodních konferencích a publikují i v tak prestižních zahranièních èasopisech jako jsou Proceedings of the National Academy of Sciences aj. (str. 49 a dále). Pøitom poèet lékaøù, jakož i celkový poèet zamìstnancù mezi léty 2008 a 2009 poklesl. Možnosti investic jsou zanedbatelné (str. 52). Lze si jen obtížnì pøedstavit jiné takto úspìšnì fungující vìdecké zaøízení, žijící z tak zanedbatelných prostøedkù. Nerovnoprávné postavení mezi ostatními lékaøskými obory je osudem psychiatrie po staletí. Potìšení, které z naší práce máme, nám sice zatím mùže staèit, ale to je stav, který dlouhodobì rozhodnì není udržitelný. The Prague Psychiatric Centre (PPC) issues this progress report in a time that is scientifically in a sense an apex of its fifty-year history, but economically the hardest and most difficult ever. Compared to similar institutions, formally linked to the Academy of Science or to universities, departmental research institutes get negligible funding, even marginal in terms of scientific mainstream. The former so called Ministry of Health Research Base is today limited to therapeutic and preventive care supplemented by several grants from Internal Grant Agency of the Ministry of Health. This would by itself be enough to sustain institutions that once were part of the scheme, but PPC is different from others in that its financing ratio (research to health care) is quite the opposite: economically speaking diagnostic, therapeutic and preventive care takes % while scientific research % of PPC's budget. This ratio resembles that of exclu-

7 sive research institutions like institutes of the Czech Academy of Science, but formally being under the Ministry of Health the PPC shares the fate of all institutions whose main source of income, so called research plan, was actually halved with nothing to compensate for it. Said situation appears unsustainable and the PPC has reached a crossroads where it has to decide its further course. The PPC therefore struggles to acquire a project from the EU operational programme Research and Development for Innovations, which would upgrade the institution to a form that corresponds to its intellectual potential and research know-how, unique in the field of psychiatry. The question for the Ministry of Health is whether our country is able and willing to afford such a neuropsychiatric research centre. If not, it will lose a professional elite which can put its talents to work anywhere in the world. I myself remain optimistic even knowing that to participate on our destiny is for us, who work in the PPC, getting progressively harder and to strive for progress in our field more and more laborious. Table on p. 20 states hard data to testify this. Growth of solved grants during last four years only is almost exponential; while in 2005 three grants were being solved simultaneously, in 2009 there were twenty four. Funding nevertheless stagnates. PPC also solves some problems in collaboration with its partners (p. 23 and below) and participates in contracted research for pharmaceutical industry (pp. 26 & 27). Table on p. 30 shows how the overall output of our clinical department grows in spite of unchanging number of doctors, not only in bed occupancy but also in quantity of point-assessed interventions. Work on institutional forensic expert's opinions for courts almost doubled during the past year. PPC also carries a heavy burden of tuition, as it participates in teaching of third, fourth and fifth year medical students, second and third year Physiotherapy undergraduates, second and third year Public Health undergraduates and first and second year General Nursing undergraduates. In doctor's programme the teaching is done simultaneously in English. The PPC also trains postgraduate students (PhD programme), who are quite successful in completing their studies (three in the last year). Periodic seminars given by PPC for all colleagues not only from PPC and Mental Hospital Bohnice, but from the whole region, cover a wide spectrum of scientific topics from the usage of DNA chips in identification of genes responsible for various disorders to electrophysiological imaging methods to classification systems to psychotherapy and working with ethnic minorities. PPC also continually participates in several specific areas like memory and cognitive training, not only practically and preventively, but also didactically e.g. by publishing memory training methodical handbook. PPC's ample publication covers besides psychiatry itself also information services for a wider spectrum of customers. PPC published e.g. Czech Psychiatrist Directory, Handbook for Users of the Czech Version of the WHO Quality of Life in Advanced Age Questionnaire etc. PPC researchers repeatedly win various awards for best publications or posters at international conferences and publish in prestigious foreign journals like Proceedings of the National Academy of Sciences etc. (p. 49 and lower). Nevertheless the number of doctors and staff in general dropped off between 2008 and

8 10 Investment possibilities are negligible (p. 52). It is hard to imagine another scientific institution so successful with such meagre funding. Among other medical disciplines psychiatry has been underprivileged for hundreds of years. We can for now live on the enjoyment our work gives us, but the situation is not sustainable in the long term. prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Øeditel / Director

9 11 Vedení Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for education, Department of Psychiatry and Medical Psychology, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Alexandr Borovièka, DiS. (od / since 1.10.) vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy Director MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of Sleep Laboratory and 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Institutional research project co-ordinator PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu a vìdecký koordinátor CNS Deputy director for science and CNS scientific co-ordinator prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council

10 12 doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy director for medical care Marie Nováková vrchní sestra Head nurse PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, organizaèní koordinátor CNS, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, CNS organization co-ordinator, Scientific secretary Jiøí Vítek (do / till ) vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy director

11 13 Vìdecká rada Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové/ Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. PhDr. Ladislav Csémy prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

12 14 Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína doc. Ing. Balíková Marie, CSc VPP MUDr. Bankovská (Motlová) Lucie VPP MUDr. Bareš Martin Bc. Bartoòová Jitka doc. MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D VPP Bc. Benèová Zuzana Bc. Bikarová Neonila Ivanovna PhDr. Blabolová Anna Borovièka Alexandr, DiS MUDr. Brunovský Martin, Ph.D PhDr. Csémy Ladislav MUDr. Èermák Jan Mgr. Doèkalová Eliška PhDr. Dragomirecká Eva, Ph.D MUDr. Fujáková Michaela Bc. Gorman Ingmar MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hnídek David MUDr. Holec Michal B.A. Holubová Markéta VPP prof. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D VPP prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych VPP VPP VPP MUDr. Hynková Tereza PhDr. Kawaciuková Radka RNDr. Klaschka Jan VPP MUDr. Klírová Monika MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, C;Sc

13 15 Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D PhDr. Kubièka Ludìk, CSc doc. Ing. Kukal Jaromír, Ph.D VPP Mgr. Lukavský Jiøí VPP doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D VPP MUDr. Novák Tomáš PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš, Ph.D doc. MUDr. Praško-Pavlov Ján, CSc VPP Bc. Panochová Alena doc. PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal Bc. Rambousek Lukáš VPP MUDr. Raszka Michal MUDr. Rážová Jarmila VPP PhDr. Rodriguez Mabel RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Slavíèková Anna VPP Bc. Sobotka Jakub PhDr. Sotoláøová Marie VPP MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Ing. Steinová Danuše Mgr. Šedivá Jolana Mgr. Šindýlková Klára MUDr. Šóš Peter MUDr Španiel Filip, Ph.D PhDr. Štìpánková Hana Mgr. Švarcová Jana VPP RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D MUDr. Mgr. Tišlerová Barbora prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc VPP RNDr. Valeš Karel, Ph.D VPP RNDr. Valešová (Bubeníková) Vìra, Ph.D MUDr. Verébová Karina Mgr. Vrajová Monika MUDr. Zach Petr, CSc VPP MUDr. Závìšická (Linhartová) Lucie, Ph.D prof. MUDr. Zvolský Petr, DrSc VPP VPP = vedlejší pracovní pomìr / part time job

14 16 Organizaèní schéma Flow Chart Kolegium øeditele Executive Committee Øeditel Director Vìdecká rada Scientific Board Sekretariát Secretariat Oddìlení výpoèetní techniky Information Technology Department Informaèní støedisko Medical Library Klinický úsek Clinical Division Laboratoø biochemie a patofyziologie mozku Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology AD Centrum /ADCenter Laboratoø sociální psychiatrie Laboratory of Social Psychiatry Hospodáøsko technická správa Business Administration Laboratoø psychometrických studií Laboratory of Psychometric Studies Laboratoø klinické psychofarmakologie Laboratory of Clinical Psychopharmacology Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies

15 17 Výzkumné projekty Research Projects Role fosfoinositidové dráhy v rozvoji bipolární afektivní poruchy The Role of Phosphoinositide Pathway in Susceptibility to Bipolar Affective Disorder kód / code: NR8564 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií (Neurobiologie v klinické aplikaci) Center of Neuropsychiatric Studies (Neurobiology in Clinical Application) kód / code: 1M0517 (MŠMT ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Studium pøíèin psychiatrické morbidity a zvýšení úèinnosti terapeutických a preventivních postupù v péèi o duševní zdraví obyvatel ÈR v letech Study of Sources of Psychiatric Morbidity, and Increasing of Effectivity of the Therapeutical and Preventative Methods in Mental Health Care in the Czech Republic kód / code: MZ0PCP2005 (MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití Training of Cognitive Functions in Aging Population Effectiveness and Use kód / code: 2D06013 (MŠMT ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Úloha retrovirových proteinù a dysfunkce mozku: animální model schizofrenie The Role of Retroviral Proteins in Brain Dysfunction: Animal Model of the Schizophrenia kód / code: NR8797 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D. GA ÈR = Grant Agency of The Czech Republic, IGA MZ ÈR = Internal Grant Agency of Health, MŠMT ÈR = Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic of The Czech Republic, MZ ÈR = Ministry of Health of The Czech Republic

16 18 Kandidátní geny pro schizofrenii: vliv na fenotypovou variabilitu nemocných a in vitro manipulace genové exprese pomocí sirna The Candidate Genes for Schizophrenia: The Influence on Phenotypic Variability in Patients and in Vitro Manipulation of Gene Expression by the Use of sirna kód / code: NR9324 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Disociace a kognitivní dysfunkce u ambulantních pacientù trpících obsedantnì-kompulzivní poruchou vztah k terapeutické rezistenci Dissociation and Cognitive Dysfunctions in Outpatients with Obsessive-Compulsive Disorder Relations with Treatment Resistance kód / code: NR9323 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Peptidy amyloidu ß a mitochondriální enzym 17ß-hydroxysteroidová dehydrogenáza typu 10, možnosti diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí optických biosenzorù Amyloid ß Peptides and Mitochondrial Enzyme 17ß-hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10, Possibility of Alzheimer Disease Diagnostics Using Optical Biosensors kód / code: NR9322 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. Zmìna prefrontální QEEG kordance jako prediktor odpovìdi na antidepresivní léèbu u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Change in QEEG Prefrontal Cordance as a Predictor of Response to Antidepressant in Patients with Treatment Resistant Depressive Disorder kód / code: NR9330 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Vliv EEG biofeedbacku na pøíznaky pacientù s obsedantnì-kompulzivní poruchou, kteøí neodpovídají na léèbu SSRIs The Effect of EEG Biofeedback on Symptoms of Obsessive-Compulsive Patients Who Do Not Respond to SSRIs Treatment kód / code: NS9751 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Jana Kopøivová

17 19 Systematická prevence užívání drog u adolescentù prostøednictvím krátké intervence lékaøe pro dìti a dorost: intervenèní projekt s evaluací efektu (Podpoøeno grantem Norska prostøednictvím Norského finanèního mechanizmu) Systematic Prevention of Drug Use in Adolescents Through Brief Intervention of Paediatricians (Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism) kód / code: CZ0119 7/2008 4/2011 øešitel / project manager: PhDr. Ladislav Csémy Disociace, kvantitativní EEG a kognitivní funkce u pacientù trpících úzkostnými poruchami Dissociation, Quantitative EEG and Cognitive Function in Patients Suffering with Anxiety Disorders kód / code: NS9752 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in Order to Tailor Security-Related Communication kód / code: 7E rámcový program EU / 7th Framework Programme, priority 10: Security Research 5/2008 4/2011 koordinátor / co-ordinator: PD Dr. Silke Schmidt, University Medical Centre of Hamburg øešitel / project manager: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Evropská expertní skupina pro zlepšení fyzického zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení (HELPS) European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions (HELPS) kód / code: EU Public Health Programme koordinátor / co-ordinator: Dr. Reinhold Kilian, Ulm University, Günzburg 1/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

18 20 Functional and Effective Connectivity in Bipolar Affective Disorder (Independent Investigator Award 2009 National Alliance for Research on Schizophrenia and Depression, NARSAD) kód / code: NARSAD / /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Prospektivní, randomizované hodnocení úèinnosti léèby monoterapií antidepresivy a kombinací antidepresiv u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Prospective, Randomized Evaluation of Efficacy of Antidepressant Monotherapy and antidepressant Combination in the Treatment of Patients with Resistant Depression kód / code: NS10368 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Martin Bareš Zmìny QEEG kordance a EEG konektivity po podání subanestetické dávky ketaminu u pacientù s depresivní poruchou QEEG Cordance and EEG Connectivity Changes after Administration of Subanesthetic Doses of Ketamine in Depressive Disorder Patients kód / code: NS10379 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Peter Šóš Preventivní a rehabilitaèní programy v terapii schizofrenie a jejich uvedení do klinické praxe Preventive and Rehabilitation Programs in Schizophrenia Treatment and Their Application into Clinical Practice kód / code: NS10366 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. Využití neurocytoskeletálních proteinù a protilátek proti nim v diagnostice Alzheimerovy nemoci Use of Neurocytoskeletal Proteins and Antibodies Against Them for Diagnosis of Alzheimer s Disease kód / code: NS10369 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

19 Sexuální rozdíly v úèincích 3,4-methylendioxymetamfetaminu (MDMA) na kognitivní funkce, neurogenezi a farmakokinetické parametry Sex Differences in the Effect of 3,4-methylendioxametemphetamine (MDMA) on Cognitive Function, Neurogenesis and Farmacokinetics Parameters kód / code: NS10378 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: RNDr. Vìra Valešová, Ph.D. Role blokátorù zpìtného vychytávání serotoninu a noradrenalinu jako potenciálních antidot pro intoxikace nebezpeènými syntetickými drogami 2C-B a DOB farmakokinetika, behaviorální a QEEG úèinky The Role of Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitors as Potential Antidotes for Intoxications with Dangerous Synthetic Drugs 2C-B and DOB Pharmacokinetics, Behavioral and QEEG Effects kód / code: NS10374 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D. Role metabotropních mglu2/3 a AMPA glutamátergních receptorù v neurobiologii schizofrenie Role of Metabotropic mglu2/3 a AMPA Glutamatergic Receptors in Neurobiology of Schizophrenia kód / code: NS10375 (IGA MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek, Ph.D. Doktorský projekt v oboru lékaøské vìdy se zamìøením na neurovìdní a neuropsychiatrická studia Doctoral Project in the Medical Sciences Focused on Neuroscientific and Neuropsychiatric Studies kód / code: GA309/09/H072 (GA ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. Testování vazby mezi cerebrosterolem a peptidem amyloidu beta 1-40 Evaluation of the Binding Between Cerebrosterol and Amyloid Beta Peptide 1-40 kód / code: GA305/09/0457 (GA ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. 21

20 22 Výzkumné projekty / Research Projects zadavatelé / clients IGA MZ ÈR 15 GA ÈR 2 MŠMT ÈR 2 MZ ÈR 1 jiní /others 4 podle délky trvání / by length roky / years projekty / projects podle roku zahájení / by years of commencement øešené v jednotivých letech / implemented in the given years

21 23 Projekty s partnery Research Partnership Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnìní a její klinické aplikace Pathophysiology of Neuropsychiatric Diseases and Its Clinical Application kód / code: MSM / /2011 øešitel / investigator: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, 3. lékaøská fakulta / Charles University in Prague, 3rd Medical Faculty koordinátor z PCP / project co-ordinator from PPC: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Nano-PCR ultrasenzitivní test detekce specifických proteinù v tìlních tekutinách Nano-PCR Ultrasensitive Test for Detection of Specific Proteins in Body Fluids kód / code: KAN / /2011 øešitel / investigator: RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AVÈR / Institute of Molecular Genetics AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc (European Commission, Directorate-General Health and Consumer Protection) Snižování škod a rozvoj pomoci pro dìti vyrùstající v rodinách s problémem s alkoholem Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe [ChAPAPs] 8/2007 7/2010 øešitel / investigator: Prof. Dr. Michael Klein (University of Applied Sciences, Centre of Excellence on Applied Addictions Research, Germany, Köln) koordinátor èeské úèasti / co-ordinator of the Czech part: PhDr. Ladislav Csémy Úloha neuroaktivních steroidù a dalších hormonálních ukazatelù v diagnostice a léèbì schizofrenie The Role of Neuroactive Steroids and Other Hormonal Parameters in Diagnostics and Treatment of Schizophrenia kód / code: NS9835 7/ /2011 øešitel / investigator: prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., Endokrinologický ústav Praha / Institute of Endocrinology, Prague spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc.

22 24 7E08008 BeSeCu (7. rámcový program EU) Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in order to Tailor Security-Related Communication co-ordinator: dr. Silke Schmidt, PD, University Medical Centre of Hamburg spoluøešitel z PCP / project manager from PPC: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. NS10253 (IGA MZ ÈR) Pøetrvávající prefrontální aktivace jako marker cravingu a prediktor ztráty perzistence v léèbì závislostí Persistent Prefrontal Activation as an Marker of Craving and Predictor of Loss of Persistence During the Treatment of Addiction 1/ /2011 øešitel / investigator: MUDr. Luboš Janù, Ph.D., Fakultní nemocnice Plzeò / The University Hospital In Pilsen spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: prof. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. NS10365 (IGA MZ ÈR) Biologická aktivita a farmakokinetické vlastnosti 3 C substituovaných derivátù pregnanolonu Biological Activity and Pharmacokinetic Properties of 3 C Substituted Derivatives of Pregnanolone 1/ /2011 øešitel / investigator: RNDr. Karel Valeš, Ph.D., Fyziologický ústav AV ÈR / Institute of Physiology AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Vìra Valešová, Ph.D. GA309/09/0406 (GA ÈR) Mechanizmy regulace muskarinových receptorù Muscarinic Receptor Regulation 1/ /2012 øešitel / investigator: MUDr. Jaromír Mysliveèek, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze / Charles University in Prague spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Jan Øíèný, CSc.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE PREVENTION, TREATMENT OF, AND RESEARCH INTO ADDICTION VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,

Více

Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto

Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto 2014 ročník 10 Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta 10 let Èeské lékaøské akademie/czech Medical Academy 10 years of its

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC

UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC UNIVERSITY OF DEFENCE FACULTY OF MILITARY HEALTH SCIENCES ANNUAL REPORT 2012 HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Faculty of Military Health Sciences Hradec Králové EDITORIAL NOTES Dear Reader: This publication

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory 2012 ročník 8 Δ 9 tetrahydrocannabinol anandamid kanabinoidní receptory Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA obrázek z èlánku doc. RNDr. Lumíra Hanuše Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba

Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Vydalo: občanské sdružení Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 Modřany Praha 2012 Text: pracovníci organizace Editor: Ivo Kačaba Grafická úprava: Signature s. r. o. Tisk: T.A.Print Počet

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future.

Dear Colleagues, The subtitle of the CPPC 2013 conference is Giving Hope Giving Future. Dear Colleagues, It is both my privilege and pleasure to welcome you to the Second International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, organized jointly by the Department of Psychology,

Více

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6

Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3. 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 Contents Obsah 1. ÚVOD - INTRODUCTION...2 2. HISTORIE KATEDRY - HISTORY... 3 3. SOUČASNÉ SLOžENÍ KATEDRY - CURRENT FACULTY...6 4. STUDIJNÍ OBORY A PŘEDMĚTY - GUARANTEED MAJORS AND COURSES...13 5. ABSOLVENTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

NEZDI PROXIMA SOCIALE

NEZDI PROXIMA SOCIALE NEZDI PROXIMA SOCIALE Výroční zpráva Annual report 2012 Prvky jubilejní komunikace použité ve vlacích ČD Elements of anniversary communication used in Czech Railways trains Někdy zajdu do nízkoprahového

Více

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference 2015 26. 28. 3. 2015, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více