Nabytí účinnosti: Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ"

Transkript

1 Nabytí účinnosti: Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Listopad 2012

2 OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Výkres základního členění území 1: (1 list) A.2.2 Hlavní výkres 1: (1list) A.2.3 Koncepce technické infrastruktury - zásobování energiemi 1: (1list) (v ÚPO- Inženýrské sítě zásobení energiemi) A.2.4 Koncepce technické infrastruktury- vodní hospodářství (v ÚPO- Inženýrské sítě vodní hospodářství) 1: (1list) B. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1 Textová část B.2 Grafická část B.2.1 Koordinační výkres (v ÚPO Hlavní výkres) 1: (1 list) B.2.2 Předpokládané zábory půdního fondu 1: (1 list) Pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí Odbor územního plánu stavební úřad Palackého nám. 38 Kostelec nad Orlicí Zpracovatel: Ing. arch. Dagmar Vaníčková Autorizovaný architekt pro obor územní plánování Aloise Hanuše 182 Jablonné nad Orlicí

3 A.1 Textová část Obec Hřibiny - Ledská V Hřibinách Ledské Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za použití 43 odst. 4 a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst.4 stavebního zákona v y d á v á jako opatření obecné povahy č. 1/2012 tuto Změnu č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Hřibiny Ledská č. OZ 17/01 dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Hřibiny Ledská č.192/2001; změněného Změnou č. 1A územního plánu obce Hřibiny - Ledská, vydanou usnesením zastupitelstva obce Hřibiny Ledská dne jako opatření obecné povahy č.19/2009, které nabylo účinnosti dne a Změnou č.1b územního plánu obce Hřibiny Ledská, vydanou usnesením zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská dne , jako opatření obecné povahy č.05/2011, které nabylo účinnosti dne Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 1. Nově se vymezuje následující zastavitelná plocha: Název lokality: Z2/1 Paseky sever I Stávající funkční využití : zemědělsky obdělávané plochy Navrhované funkční využití : území čistého bydlení

4 Specifické podmínky využití: - v lokalitě není přípustná výstavba nového obytného objektu, zastavitelná plocha je vymezena pouze pro umístění garáže k rozestavěnému rodinnému domu na st.p. 87 v k.ú. Hřibiny - lokalita je podmíněně přípustná pro využití, umístění nové stavby je přípustné pouze v případě, že bude získána výjimka z ochranného pásma lesa Výměra lokality: 0,07ha 2. Systém sídelní zeleně se doplňuje o následující rozvojovou plochu: Název lokality: Z2/2- Paseky sever I Stávající funkční využití : zemědělsky obdělávané plochy Navrhované funkční využití : plochy urbanistické zeleně Specifické podmínky využití: - v území je třeba respektovat průběh primerního el. vedení včetně jeho ochranného pásma Výměra lokality: 0,16 ha 2. Koncepce dopravní infrastruktury zůstává zachována, lokality Z2/1 a Z2/2 jsou komunikačně přístupné z místní komunikace vedené po ppč. 294/1 v k.ú. Hřibiny 3. Koncepce technické infrastruktury zůstává zachována, zastavitelná plocha Z1/2 bude zásobována následujícím způsobem: a) lokalita bude napojena na veřejný vodovod, který prochází jihovýchodně od lokality b) odvádění a čištění odpadních vod bude řešeno individuálně v souladu s platnými právními předpisy; v budoucnu je v této místní části uvažováno s realizací jednotné kanalizace zakončené biologickými dočišťovacími nádržemi c) lokalita bude zásobována el. energií ze stávající TS V rámci změny č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská se upravuje Obecně závazná vyhláška zastupitelstva obce Hřibiny Ledská o schválení Územního plánu obce Hřibiny Ledská a vyhlášení jeho závazných částí následujícím způsobem: a) z přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se vypouští odstavec Střechy b) z přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se vypouští odstavec Střešní krytina c) do přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se do odstavce Objekty doplňuje: Objekty budou přízemní s obytným podkrovím, v případě ploché (nebo pultové) střechy budou mít max. 2 nadzemní podlaží (tzn. přízemí a patro).

5 Podmínky typu zastřešení se současně vypouští z podmínek pro plochy území čistého bydlení Bč a území smíšeného bydlení Bs; nově se zde doplňuje bod c) V případě ploché (nebo pultové) střechy mohou mít rodinné domy max. 2 nadzemní podlaží (tzn. přízemí a patro). 5. Součástí změny č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská jsou v grafické části následující výkresy: A.2 Grafická část a) Výkres základního členění území M 1: list b) Hlavní výkres M1: list c) Koncepce technické infrastruktury zásobení energiemi (v územním plánu Inženýrské sítě- zásobování energiemi ) M 1: list d) Koncepce technické infrastruktury vodní hospodářství (v územním plánu Inženýrské sítě- vodní hospodářství) M 1: list

6 B.1 Textová část O d ů v o d n ě n í 1. Postup při pořízení změny Obec Hřibiny-Ledská podala na Městském úřadě Kostelec n. Orl., odboru územního plánu-stavební úřad, dne žádost o pořízení změny č.2 ÚPO Hřibiny-Ledská. Pořízení změny bylo zastupitelstvem obce schváleno dne Pro spolupráci při pořizování změny byl zastupitelstvem určen pan Jaroslav Klapal (starosta obce). Městský úřad Kostelec n. Orl., odbor územního plánu-stavební úřad, příslušný podle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, (dále jen pořizovatel) vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Jaroslavem Klapalem návrh zadání změny č.2 ÚPO, jehož veřejné projednání oznámil opatřením ze dne dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejnost byla seznámena veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obce Hřibiny-Ledská (od do ) a města Kostelec n. Orl. (od do ). Na základě požadavku dotčeného orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl návrh zadání upraven. Proti lokalitám, které jsou předmětem změny č. 2 nebyly vzneseny žádné námitky. Žádná ze sousedních obcí se k návrhu zadání nevyjádřila. Upravený návrh zadání změny č.2 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská dne , usnesením č. 08/2011. Na základě schváleného zadání vypracovala projektantka ing. arch. Dagmar Vaníčková návrh změny č. 2. Opatřením ze dne bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Hřibiny-Ledská oznámeno společné jednání o návrhu změny č.2 ÚPO Hřibiny-Ledská. Jednání bylo svoláno na do zasedací místnosti Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Na základě výsledku společného jednání a na základě uplatněných stanovisek zpracoval pořizovatel Zprávu o projednání návrhu změny územního plánu, kterou spolu se žádostí o stanovisko k návrhu změny č.2 ÚPO předložil Krajskému úřadu v Hradci Králové. Stanovisko bylo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu vydáno dne , pod č.j /UP/2012/Tov. Na základě připomínek dotčených orgánů a pořizovatele provedl projektant úpravu dokumentace změny. Následně oznámil pořizovatel opatřením ze dne veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu obce jako návrhu opatření obecné povahy dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejnost byla seznámena s projednáváním veřejnou vyhláškou uveřejněnou na úřední desce obce Hřibiny Ledská ( ) a města Kostelec n.orl. ( ). Veřejné projednání bylo svoláno na do sálu restaurace U myslivce v Hřibinách Ledské. Návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu v Hřibinách-Ledské a na Městském úřadu Kostelec n.orl.(stavebním úřadu-životní prostředí) a dále na internetových stránkách města Kostelec nad Orlicí v termínu od do Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, panem starostou Jaroslavem Klapalem, vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ÚP.

7 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Předkládaná změna je v souladu s prioritami, stanovenými v Politice územního rozvoje České republiky 2008, která byla vydána usnesením Vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, a to: - priorita č.22 : Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území, dále - priorita č.25 : Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před možnými riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze), aby se minimalizovaly případné škody a v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod jako zdrojů vody a s cílem zmírňování účinků povodní, - priorita č.26 : Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných případech, dále - priorita č.28 : Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a nakonec - priorita č.30 : Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Obec Hřibiny Ledská se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose, vymezené v Politice územního rozvoje V současné době jsou již schválené a vydané Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje (září 2011). Dle těchto ZÚR neprochází daným územím žádná rozvojová osa. Toto území je zahrnuto do kategorie území s vyváženým rozvojovým potenciálem. Je zde řešeno několik prvků územního systému ekologické stability, územím prochází regionální biokoridor RK 802. Krajové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: Priorita (7) Vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních služeb). Priorita (8) Ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství. Priorita (17) Péče o zemědělský půdní fond (dále jen ZPF ) a pozemky určené pro funkci lesa (dále jen PUPFL ) jako jednu z hlavních složek životního prostředí. Priorita (19) Ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů

8 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Předkládaná změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v 18 a 19 Zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Předkládaná změna je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č.2 je vypracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, o čemž svědčí stanoviska a vyjádření: - MěÚ Kostelec n. Orl., odbor životního prostředí bez vyjádření - MěÚ Kostelec n. Orl., organizačně správní odbor ze dne č.j. OSO 761/ /2012-lfal stanovisko s požadavky - MěÚ Kostelec n. Orl., odbor dopravy a silničního hospodářství bez vyjádření - KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j. 7676/ZP/2012 souhlasné stanovisko, odd. ochrany ZPF nesouhlasné stanovisko, ze dne , č.j. 9174/ZP/2012-Be souhlasné stanovisko - KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov n. Kn. ze dne č.j. S-KHSHK 29185/2011/4/HOK.RK/Li souhlasné stanovisko - HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kn., ze dne č.j. HSHK -327/OP-2012/b souhlasné stanovisko - Ministerstvo dopravy Praha bez vyjádření - Centrum dopravního výzkumu Praha - bez vyjádření - MŽP ČR, odbor výkonu st. správy, pracoviště Hradec Králové ze dne č.j. 399/550/12-Hd a 27595/ENV/12 bez připomínek - MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Praha - bez vyjádření - Ministerstvo zdravotnictví ze dne č.j. MZDR 8/2012/INV Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ze dne , č.j. 2479/ ÚP/ stanovisko s požadavky Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové ze dne č.j. MOCR / bez připomínek a ze dne č.j. MOCR / bez připomínek - Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne , č.j /2012/03100 bez připomínek - Obvodní báňský úřad v Trutnově ze dne , č.j. SBS 11283/2012/09/1 bez připomínek a ze dne č.j. SBS 31731/2012/09/1 - bez připomínek - Ministerstvo zemědělství pozemkový úřad ze dne č.j / MZE bez připomínek a ze dne č.j /2012-mze bez připomínek

9 - ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát Hradec Králové, ze dne č.j. 600/12/52.104/Št souhlasné stanovisko - Státní úřad pro jadernou bezpečnost bez vyjádření - Krajská veterinární správa, Hradec Králové bez vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne bez č.j. bez připomínek a ze dne bez č.j. - bez připomínek - Zemědělská vodohospodářská správa, Rychnov n. Kn. ze dne , č.j. ZVHS 689/2012/ÚPHK bez připomínek - Ředitelství silnic a dálnic bez vyjádření - Správa a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Správa železniční dopravní cesty bez vyjádření - České dráhy,a.s., odbor správy nemovitostí ze dne bez č.j.- bez připomínek a ze dne bez č.j. bez připomínek - Aqua servis, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí bez vyjádření - Východočeské plynárny Net, s.r.o., Hradec Králové ze dne č.j stanovisko s požadavky a ze dne č.j stanovisko s požadavky - Telefónica 02 Czech republic, a.s. bez vyjádření - Povodí Labe, s.p. Hradec Králové bez vyjádření - Lesy ČR Lesní správa, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou ze dne bez č.j. - bez připomínek - Městys Častolovice - bez vyjádření - Obec Libel - bez vyjádření - Obec Třebešov - bez vyjádření - Obec Lično - bez vyjádření - Obec Olešnice - bez vyjádření 6. Vyhodnocení splnění zadání Předkládaný dokument se zabývá požadavky obsaženými v Zadání změny č.2 územního plánu obce Hřibiny Ledská. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hřibiny Ledská usnesením č. 08/2011 ze dne 15. prosince V zadání je používán název ploch s rozdílným způsobem využití, který odpovídá metodice MINIS pro Královéhradecký kraj. V předkládaném návrhu byly uplatněny názvy ploch používaných ve schváleném územním plánu obce. Důvodem tohoto postupu bylo zachování kontinuity územně plánovací dokumentace obce. K úpravě názvů by bylo vhodné přistoupit až při zpracování nového územního plánu. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Ve změně č. 2 je řešen požadavek vlastníka rozestavěného objektu na bydlení na stp. 87 v k.ú. Hřibiny a souvisejícího pozemku ppč v k.ú. Hřibiny (paní Mgr. Jany Šulákové) na rozšíření zastavitelné plochy (Z2/1) pro bydlení v předmětném prostoru.

10 K rozšíření by mělo dojít severním směrem o cca 15 m a západním směrem o cca 4m. Západní hranice zastavitelné plochy bude shodná s hranicí vlastnickou, tedy bude zahrnovat celou plochu, která je ve vlastnictví Mgr. Šulákové. Zastavitelná plocha bude využita výhradně pro rozšíření zázemí již budovaného rodinného domu, konkrétně pro umístění garáže. Rozšíření zastavitelné plochy severním směrem je dáno dispozičním řešením vlastního obytného objektu. Na jižní stranu jsou u rodinného domu orientovány obytné místnosti, zatímco technické zázemí a hlavní vstup do objektu jsou umístěny na straně severní. V tomto prostoru je vhodné z funkčního hlediska umístit také stavbu garáže. Dalším požadavkem je návrh změny využití části pozemku ppč v k.ú. Hřibiny, který leží mezi souvislým zastavěným územím obce a výše uvedenou rozestavěnou stavbou. Místo zemědělského využití je navrhována realizace soukromé zeleně (Z2/2). Prostor není vhodný k zástavbě vzhledem k tomu, že jím prochází nadzemní el. vedení 35 kv a je třeba respektovat jeho trasu včetně ochranného pásma. Západní hranice této lokality bude navazovat na západní hranici vymezované zastavitelné plochy (Z2/1) tak, aby bylo dosaženo pravidelného tvaru sousedících zemědělsky obdělávaných ploch. Vyhodnocení zastavěnosti lokalit určených platným územním plánem pro bydlení Předmětem vyhodnocení zastavěnosti lokalit určených územním plánem pro bydlení je prokázání potřebnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v řešeném území. V místní části Paseky v obci Hřibiny Ledská jsou ve schválené územně plánovací dokumentaci vymezeny dvě rozvojové plochy pro bydlení (Z1B/10a, Z1B/26), které v současné době nejsou zastavěny. Návrh nové zastavitelné plochy pro bydlení (0,07 ha) v předmětném prostoru je do Změny č.2 zařazen s tím, že neumožňuje umístění nového obytného objektu v území (viz Textová část změny bod 1). Plocha je vymezena pouze pro vybudování zázemí již rozestavěné stavby pro bydlení na stp. 87 v k.ú. Hřibiny (předpokládá se realizace garáže). 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán, ve svém stanovisku ze dne č.j /ZP/2011 vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a vyhlášené ptačí oblasti, nebylo vyhodnocení vlivu změny č. 2 ÚPO na udržitelný rozvoj požadováno. Krajský úřad ve svém stanovisku rovněž stanovil, že změnu č. 2 není nutno posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí podle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou vyčísleny v přiložené tabulce, vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území.

11 Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných ve Změně č. 2 územního plánu obce požadován zábor 0,23 ha zemědělské půdy mimo zastavěné území obce. Realizace záměrů navržených ve Změně č. 2 si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

12 SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ: LOKALITA FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR VÝMĚRA POZEMKY DOTČENÉ ŘEŠENÍ LOKALITY CELKEM V ZAST. MIMO Č. OBCE ZAST. Č. BPEJ TŘÍDA OCHRA- NY DRUH POZEM- KU CELKEM V ZAST. MIMO Č. OBCE ZAST. Č. NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ ROZVOJOVOU PLOCHOU V KN Katastrální území Hřibin: Z2/1 Bydlení čisté 0,07 0 0, V Orná 0,07 0 0, část Z2/2 Urbanistická zeleň 0,16 0 0, V Orná 0,16 0 0, část CELKEM: 0,23 0 0,23 0,23 0 0,23

13 Zastavitelná plocha pro bydlení Z2/1 a je zasažena ochranným pásmem lesa, při konkrétním umisťování objektů v této lokalitě je třeba toto ochranné pásmo respektovat, případně získat výjimku z tohoto ochranného pásma lesa. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Žádné námitky nebyly ke změně č.2 uplatněny. 11. Vyhodnocení připomínek Žádné připomínky nebyly ke změně č.2 uplatněny. Poučení: Proti změně č. 2 územního plánu obce Hřibiny - Ledská vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Josef Zítka místostarosta Jaroslav Klapal starosta v. r. v. r. Razítko obec kulaté Dle 172 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Do opatření obecné povahy může ve smyslu 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Dokumentace změny č.2 územního plánu obce Hřibiny-Ledská, včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavebním úřadu-životní prostředí. Územní plán, opatřený záznamem o účinnosti, bude uložen na Obecním úřadu Hřibiny-Ledská, na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavebním úřadu-životní prostředí a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2017 ZMĚNA Č. 3 REGULAČNÍHO PLÁNU OBYTNÉ PLOCHY U LETIŠTĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Správní orgán, který změnu regulačního plánu vydal: Datum nabytí účinnosti změny regulačního plánu:

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Změna územního plánu Dešenice č. 3

Změna územního plánu Dešenice č. 3 Obec Dešenice Změna územního plánu Dešenice č. 3 Záznam o účinnosti a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo Městyse Dešenice b) údaje o vydání: datum nabytí účinnosti c) údaje

Více

O B E C Ř Í Č A N Y Říčany Říčany

O B E C Ř Í Č A N Y Říčany Říčany O B E C Ř Í Č A N Y Říčany 340 664 82 Říčany V Říčanech dne 26. ledna 2009 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 9 Změna č. I územního plánu obce Říčany Zastupitelstvo obce Říčany, příslušné

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV U SEMIL Zastupitelstvo obce Benešov u Semil příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Otročiněves č. 1/ 2013 ze dne 29. srpna 2013 ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012. Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Obec Mladeč OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2012 Změna č. 3 územního plánu obce Mladeč Zastupitelstvo obce Mladeč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

č. / 2014 ze dne 2014

č. / 2014 ze dne 2014 NÁVRH O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Svinaře č. / 2014 ze dne 2014 ÚZEMNÍ PLÁN SVINAŘE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Svinaře Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

Změna č.iii Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice

Změna č.iii Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice Změna č.iii Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny č. III Územního plánu sídelního útvaru Miletín - Rohoznice - textová část

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE Únor 2016 ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VESELÁ Zastupitelstvo obce Veselá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM

C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM C. ODŮVODNĚNÍ SOUBORU ZMĚN ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1. Postup při pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce Luběnice O pořízení souboru změn č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Luběnice rozhodlo Zastupitelstvo

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I

Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Územní plán obce Králíky - návrh Změny I Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Návrh Změny I Textová část 1 grafická část : 2 Hlavní výkres 1 : 5 000 Odůvodnění Změny I Textová část 1 grafická

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NESTRAŠOVICE č. 1/2018 (dle 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) Zastupitelstvo obce Nestrašovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, odůvodnění Strana 1 (celkem 18) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) B. Odůvodnění Odůvodnění Změny Z1 ÚPN SÚ je zpracováno v souladu s 53, odst.4 a 5 zákona č.183/2006

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu

OBEC Kunovice. referentka odboru územního plánování a stavebního řádu OBEC Kunovice Kunovice 153, 756 44 Loučka Záznam o účinnosti Správní orgán, který změnu č. 1 vydal: Zastupitelstvo obce Kunovice Datum nabytí účinnosti změny č.1: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Zastupitelstvo obce Chvalovice, příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna

O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram Zastávka u Brna O B E C P Ř Í B R A M N A M O R A V Ě Příbram 33 664 84 Zastávka u Brna V Příbrami na Moravě dne 6. srpna 2008 O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 0 8 Změna č. I územního plánu obce Příbram

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy. Změnu č. 1 Územního plánu Blazice

NÁVRH Opatření obecné povahy. Změnu č. 1 Územního plánu Blazice OBEC BLAZICE Blazice 70, 768 61 Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Blazice, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová

OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, Krhová OBEC KRHOVÁ Hlavní 205, 756 63 Krhová Záznam o účinnosti Správní orgán, který OOP vydal: Zastupitelstvo obce Krhová Číslo usnesení: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Razítko

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Bělá, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ Zastupitelstvo obce Bělá příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

ZMĚNA ÚPN-SÚ KLENČÍ POD ČERCHOVEM Č. 6

ZMĚNA ÚPN-SÚ KLENČÍ POD ČERCHOVEM Č. 6 Městys Klenčí pod Čerchovem ZMĚNA ÚPN-SÚ KLENČÍ POD ČERCHOVEM Č. 6 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu ÚPN-SÚ Klenčí pod Čerchovem č. 6 : Zastupitelstvo Městyse Klenčí pod Čerchovem b)

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA KEBLOV NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KEBLOV Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim Datum:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov,

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV. vydává. změnu č. 1 Územního plánu Košťálov, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOŠŤÁLOV Zastupitelstvo obce Košťálov příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice

ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY. Pořizovatel: Městský úřad Nymburk. Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice ZMĚNA Č.2 ÚPO PÍSTY Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, Sezemice Datum: 10/2014 Změna č. 2 územního plánu obce Písty Zastupitelstvo obce Písty, příslušné

Více

Obec Sudislav nad Orlicí ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Obec Sudislav nad Orlicí ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ NÁVRH ZADÁNÍ Obec Sudislav nad Orlicí ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDISLAV NAD ORLICÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání Změny č. 2 ÚP Sudislav nad Orlicí schválilo Zastupitelstvo obce dne. pod číslem usnesení. V Ústí nad Orlicí, září

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEMILY Zastupitelstvo města Semily příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

C. Odůvodnění Změny č.1 regulačního plánu

C. Odůvodnění Změny č.1 regulačního plánu C. Odůvodnění Změny č.1 regulačního plánu Obsah textové části odůvodnění regulačního plánu: C.1. Posouzení změny RP dle 68 zákona 183/2006 Sb. C.1.a. Posouzení souladu změny RP dle odst. (4): a) Posouzení

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 ÚZEMNÍHO PLÁNU NAPAJEDLA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 ÚZEMNÍHO PLÁNU NAPAJEDLA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 ÚZEMNÍHO PLÁNU NAPAJEDLA Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo města Napajedla Datum nabytí účinnosti ÚP: Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Dotčené orgány, KrÚ, obec Velký Karlov, sousední obce Dle rozdělovníku Váš dopis zn. naše značka vyřizuje tel.: 515

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

BUKOVINA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Z4, ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVINA

BUKOVINA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Z4, ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVINA BUKOVINA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Z4, ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BUKOVINA Z4: Vypuštění návrhové plochy pro podnikání v jihozápadní části obce a ponechání funkčního využití stávajícímu účelu Odůvodnění Změny bylo zpracováno

Více

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx

Územní plán Hodice- návrh opatření obecné povahy jihlvp17v01exk. Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hodice, xx. xx. xxxx Zastupitelstvo obce Hodice v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm.

Více

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM VE SMYSLU UST. 53 ODST. 4 a 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 1. Postup při pořízení změny O pořízení změny č.1 ÚPNSÚ Zálesná Zhoř rozhodlo na svém zasedání dne 28.12.2009 Zastupitelstvo

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A návrh k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum: červenec

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6.

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KROUČOVÁ ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kroučová PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Zastupitelstva obce Vyšehořovice. è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1. územního plánu obce Vyšehořovice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Vyšehořovice è. 1/2009 ze dne 3. èervence 2009 ZMĚNA Č. 1 územního plánu obce Vyšehořovice OBEC VYäEHOÿOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Vyšehořovice 23, 250 87 Mochov;

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN

.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVOJETÍN ODŮVODNĚNÍ ETAPA: NÁVRH Pro společné jednání dle 50 zákona č.183/2006 Sb. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Svojetín PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

vydává územní plán Liblice

vydává územní plán Liblice O B E C L i b l i c e Č.j. Výst.1119/08 6.9.2010 ÚZEMNÍ PLÁN L I B L I C E Zastupitelstvo obce Liblice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n o d ů v o d n ě n í. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n o d ů v o d n ě n í. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN

KOMENTÁŘ OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMENTÁŘ A. ÚZEMNÍ PLÁN B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A. ÚZEMNÍ PLÁN A. 1. Textová část A. 1. 1. Vymezení zastavěného území - datum, ke kterému bylo vymezeno zastavěné území

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu pit e lst v a obce Jeneč è. 1/2 0 1 5 / O O P ZMĚNA č. 3 územního plánu obce Jeneč OBEC JENEČ ZASTUPITELSTVO OBCE Lidická 82, 252 61 Jeneč, okres Praha-západ, kraj Středočeský,

Více

Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE

Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE - 1 - Opatřením obecné povahy č. 1/2008 ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE Zastupitelstvo obce Olbramice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p ite ls t va obce Zlatn ík y- H o d ko v ic e è. 1/2 0 1 7 / O O P ZMĚNA č. 1 regulačního plánu Zlatníky-Hodkovice lokalita H2 Obec Zlatníky Hodkovice ZASTUPITELSTVO OBCE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Územní plán KRALOVICE. Změna č. 5. Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Územní plán KRALOVICE. Změna č. 5. Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán KRALOVICE Změna č. 5 Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem města Kralovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obecní úřad Ledčice, Ledčice 45, 277 08 Ledčice V Ledčicích, dne 8. prosince 2009 Zastupitelstvo obce Ledčice jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb. o územním

Více

Změna č.i. ÚPO CEREKVICE n. B.

Změna č.i. ÚPO CEREKVICE n. B. Změna č.i. ÚPO CEREKVICE n. B. C E L K O V Ý S E Z N A M P Ř Í L O H A - Výroková část Změny č. I. ÚPO A1 - TEXTOVÁ ČÁST. str. 2 A2 - GRAFICKÁ ČÁST 1 : 5 000 2-Zm I. 3-Zm I. Komplexní urbanistický návrh

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2011

Opatření obecné povahy č. 1/2011 Opatření obecné povahy č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Horní Studénky jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013 NÁVRH ZADÁNí ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU " HODEJICE ÚNOR 2013 Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.8.2012 a dále dne 24.9.2012 rozhodnutí o pořízení Změny

Více

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy

N á v r h. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy N á v r h O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Podbrdy č. 1/2015 ze dne 2015 ÚZEMNÍ PLÁN PODBRDY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Zastupitelstvo obce Podbrdy Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh

Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změna č. 3 Územního plánu obce Smržov - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY

OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY OBEC OPLOCANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN OPLOCANY Zastupitelstvo obce Oplocany, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST Zadání na zpracování změny č. 3 územního plánu Chrást ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

O B E C D O L N Í P Ř Í M

O B E C D O L N Í P Ř Í M O B E C D O L N Í P Ř Í M Zastupitelstvo obce Dolní Přím, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastu p it e ls tv a obce Dobře j ov ic e è. 1/2 0 1 4 / O O P ZMĚNA č. 1 územního plánu Dobřejovic OBEC DOBÿEJOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany u

Více