Nabytí účinnosti: Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ"

Transkript

1 Nabytí účinnosti: Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Listopad 2012

2 OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Výkres základního členění území 1: (1 list) A.2.2 Hlavní výkres 1: (1list) A.2.3 Koncepce technické infrastruktury - zásobování energiemi 1: (1list) (v ÚPO- Inženýrské sítě zásobení energiemi) A.2.4 Koncepce technické infrastruktury- vodní hospodářství (v ÚPO- Inženýrské sítě vodní hospodářství) 1: (1list) B. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1 Textová část B.2 Grafická část B.2.1 Koordinační výkres (v ÚPO Hlavní výkres) 1: (1 list) B.2.2 Předpokládané zábory půdního fondu 1: (1 list) Pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí Odbor územního plánu stavební úřad Palackého nám. 38 Kostelec nad Orlicí Zpracovatel: Ing. arch. Dagmar Vaníčková Autorizovaný architekt pro obor územní plánování Aloise Hanuše 182 Jablonné nad Orlicí

3 A.1 Textová část Obec Hřibiny - Ledská V Hřibinách Ledské Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za použití 43 odst. 4 a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst.4 stavebního zákona v y d á v á jako opatření obecné povahy č. 1/2012 tuto Změnu č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Hřibiny Ledská č. OZ 17/01 dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Hřibiny Ledská č.192/2001; změněného Změnou č. 1A územního plánu obce Hřibiny - Ledská, vydanou usnesením zastupitelstva obce Hřibiny Ledská dne jako opatření obecné povahy č.19/2009, které nabylo účinnosti dne a Změnou č.1b územního plánu obce Hřibiny Ledská, vydanou usnesením zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská dne , jako opatření obecné povahy č.05/2011, které nabylo účinnosti dne Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 1. Nově se vymezuje následující zastavitelná plocha: Název lokality: Z2/1 Paseky sever I Stávající funkční využití : zemědělsky obdělávané plochy Navrhované funkční využití : území čistého bydlení

4 Specifické podmínky využití: - v lokalitě není přípustná výstavba nového obytného objektu, zastavitelná plocha je vymezena pouze pro umístění garáže k rozestavěnému rodinnému domu na st.p. 87 v k.ú. Hřibiny - lokalita je podmíněně přípustná pro využití, umístění nové stavby je přípustné pouze v případě, že bude získána výjimka z ochranného pásma lesa Výměra lokality: 0,07ha 2. Systém sídelní zeleně se doplňuje o následující rozvojovou plochu: Název lokality: Z2/2- Paseky sever I Stávající funkční využití : zemědělsky obdělávané plochy Navrhované funkční využití : plochy urbanistické zeleně Specifické podmínky využití: - v území je třeba respektovat průběh primerního el. vedení včetně jeho ochranného pásma Výměra lokality: 0,16 ha 2. Koncepce dopravní infrastruktury zůstává zachována, lokality Z2/1 a Z2/2 jsou komunikačně přístupné z místní komunikace vedené po ppč. 294/1 v k.ú. Hřibiny 3. Koncepce technické infrastruktury zůstává zachována, zastavitelná plocha Z1/2 bude zásobována následujícím způsobem: a) lokalita bude napojena na veřejný vodovod, který prochází jihovýchodně od lokality b) odvádění a čištění odpadních vod bude řešeno individuálně v souladu s platnými právními předpisy; v budoucnu je v této místní části uvažováno s realizací jednotné kanalizace zakončené biologickými dočišťovacími nádržemi c) lokalita bude zásobována el. energií ze stávající TS V rámci změny č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská se upravuje Obecně závazná vyhláška zastupitelstva obce Hřibiny Ledská o schválení Územního plánu obce Hřibiny Ledská a vyhlášení jeho závazných částí následujícím způsobem: a) z přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se vypouští odstavec Střechy b) z přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se vypouští odstavec Střešní krytina c) do přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se do odstavce Objekty doplňuje: Objekty budou přízemní s obytným podkrovím, v případě ploché (nebo pultové) střechy budou mít max. 2 nadzemní podlaží (tzn. přízemí a patro).

5 Podmínky typu zastřešení se současně vypouští z podmínek pro plochy území čistého bydlení Bč a území smíšeného bydlení Bs; nově se zde doplňuje bod c) V případě ploché (nebo pultové) střechy mohou mít rodinné domy max. 2 nadzemní podlaží (tzn. přízemí a patro). 5. Součástí změny č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská jsou v grafické části následující výkresy: A.2 Grafická část a) Výkres základního členění území M 1: list b) Hlavní výkres M1: list c) Koncepce technické infrastruktury zásobení energiemi (v územním plánu Inženýrské sítě- zásobování energiemi ) M 1: list d) Koncepce technické infrastruktury vodní hospodářství (v územním plánu Inženýrské sítě- vodní hospodářství) M 1: list

6 B.1 Textová část O d ů v o d n ě n í 1. Postup při pořízení změny Obec Hřibiny-Ledská podala na Městském úřadě Kostelec n. Orl., odboru územního plánu-stavební úřad, dne žádost o pořízení změny č.2 ÚPO Hřibiny-Ledská. Pořízení změny bylo zastupitelstvem obce schváleno dne Pro spolupráci při pořizování změny byl zastupitelstvem určen pan Jaroslav Klapal (starosta obce). Městský úřad Kostelec n. Orl., odbor územního plánu-stavební úřad, příslušný podle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, (dále jen pořizovatel) vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Jaroslavem Klapalem návrh zadání změny č.2 ÚPO, jehož veřejné projednání oznámil opatřením ze dne dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejnost byla seznámena veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obce Hřibiny-Ledská (od do ) a města Kostelec n. Orl. (od do ). Na základě požadavku dotčeného orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl návrh zadání upraven. Proti lokalitám, které jsou předmětem změny č. 2 nebyly vzneseny žádné námitky. Žádná ze sousedních obcí se k návrhu zadání nevyjádřila. Upravený návrh zadání změny č.2 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská dne , usnesením č. 08/2011. Na základě schváleného zadání vypracovala projektantka ing. arch. Dagmar Vaníčková návrh změny č. 2. Opatřením ze dne bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Hřibiny-Ledská oznámeno společné jednání o návrhu změny č.2 ÚPO Hřibiny-Ledská. Jednání bylo svoláno na do zasedací místnosti Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Na základě výsledku společného jednání a na základě uplatněných stanovisek zpracoval pořizovatel Zprávu o projednání návrhu změny územního plánu, kterou spolu se žádostí o stanovisko k návrhu změny č.2 ÚPO předložil Krajskému úřadu v Hradci Králové. Stanovisko bylo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu vydáno dne , pod č.j /UP/2012/Tov. Na základě připomínek dotčených orgánů a pořizovatele provedl projektant úpravu dokumentace změny. Následně oznámil pořizovatel opatřením ze dne veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu obce jako návrhu opatření obecné povahy dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejnost byla seznámena s projednáváním veřejnou vyhláškou uveřejněnou na úřední desce obce Hřibiny Ledská ( ) a města Kostelec n.orl. ( ). Veřejné projednání bylo svoláno na do sálu restaurace U myslivce v Hřibinách Ledské. Návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu v Hřibinách-Ledské a na Městském úřadu Kostelec n.orl.(stavebním úřadu-životní prostředí) a dále na internetových stránkách města Kostelec nad Orlicí v termínu od do Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, panem starostou Jaroslavem Klapalem, vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ÚP.

7 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Předkládaná změna je v souladu s prioritami, stanovenými v Politice územního rozvoje České republiky 2008, která byla vydána usnesením Vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, a to: - priorita č.22 : Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území, dále - priorita č.25 : Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před možnými riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze), aby se minimalizovaly případné škody a v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod jako zdrojů vody a s cílem zmírňování účinků povodní, - priorita č.26 : Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných případech, dále - priorita č.28 : Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a nakonec - priorita č.30 : Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Obec Hřibiny Ledská se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose, vymezené v Politice územního rozvoje V současné době jsou již schválené a vydané Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje (září 2011). Dle těchto ZÚR neprochází daným územím žádná rozvojová osa. Toto území je zahrnuto do kategorie území s vyváženým rozvojovým potenciálem. Je zde řešeno několik prvků územního systému ekologické stability, územím prochází regionální biokoridor RK 802. Krajové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: Priorita (7) Vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních služeb). Priorita (8) Ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství. Priorita (17) Péče o zemědělský půdní fond (dále jen ZPF ) a pozemky určené pro funkci lesa (dále jen PUPFL ) jako jednu z hlavních složek životního prostředí. Priorita (19) Ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů

8 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Předkládaná změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v 18 a 19 Zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Předkládaná změna je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č.2 je vypracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, o čemž svědčí stanoviska a vyjádření: - MěÚ Kostelec n. Orl., odbor životního prostředí bez vyjádření - MěÚ Kostelec n. Orl., organizačně správní odbor ze dne č.j. OSO 761/ /2012-lfal stanovisko s požadavky - MěÚ Kostelec n. Orl., odbor dopravy a silničního hospodářství bez vyjádření - KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j. 7676/ZP/2012 souhlasné stanovisko, odd. ochrany ZPF nesouhlasné stanovisko, ze dne , č.j. 9174/ZP/2012-Be souhlasné stanovisko - KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov n. Kn. ze dne č.j. S-KHSHK 29185/2011/4/HOK.RK/Li souhlasné stanovisko - HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kn., ze dne č.j. HSHK -327/OP-2012/b souhlasné stanovisko - Ministerstvo dopravy Praha bez vyjádření - Centrum dopravního výzkumu Praha - bez vyjádření - MŽP ČR, odbor výkonu st. správy, pracoviště Hradec Králové ze dne č.j. 399/550/12-Hd a 27595/ENV/12 bez připomínek - MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Praha - bez vyjádření - Ministerstvo zdravotnictví ze dne č.j. MZDR 8/2012/INV Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ze dne , č.j. 2479/ ÚP/ stanovisko s požadavky Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové ze dne č.j. MOCR / bez připomínek a ze dne č.j. MOCR / bez připomínek - Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne , č.j /2012/03100 bez připomínek - Obvodní báňský úřad v Trutnově ze dne , č.j. SBS 11283/2012/09/1 bez připomínek a ze dne č.j. SBS 31731/2012/09/1 - bez připomínek - Ministerstvo zemědělství pozemkový úřad ze dne č.j / MZE bez připomínek a ze dne č.j /2012-mze bez připomínek

9 - ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát Hradec Králové, ze dne č.j. 600/12/52.104/Št souhlasné stanovisko - Státní úřad pro jadernou bezpečnost bez vyjádření - Krajská veterinární správa, Hradec Králové bez vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne bez č.j. bez připomínek a ze dne bez č.j. - bez připomínek - Zemědělská vodohospodářská správa, Rychnov n. Kn. ze dne , č.j. ZVHS 689/2012/ÚPHK bez připomínek - Ředitelství silnic a dálnic bez vyjádření - Správa a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Správa železniční dopravní cesty bez vyjádření - České dráhy,a.s., odbor správy nemovitostí ze dne bez č.j.- bez připomínek a ze dne bez č.j. bez připomínek - Aqua servis, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí bez vyjádření - Východočeské plynárny Net, s.r.o., Hradec Králové ze dne č.j stanovisko s požadavky a ze dne č.j stanovisko s požadavky - Telefónica 02 Czech republic, a.s. bez vyjádření - Povodí Labe, s.p. Hradec Králové bez vyjádření - Lesy ČR Lesní správa, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou ze dne bez č.j. - bez připomínek - Městys Častolovice - bez vyjádření - Obec Libel - bez vyjádření - Obec Třebešov - bez vyjádření - Obec Lično - bez vyjádření - Obec Olešnice - bez vyjádření 6. Vyhodnocení splnění zadání Předkládaný dokument se zabývá požadavky obsaženými v Zadání změny č.2 územního plánu obce Hřibiny Ledská. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hřibiny Ledská usnesením č. 08/2011 ze dne 15. prosince V zadání je používán název ploch s rozdílným způsobem využití, který odpovídá metodice MINIS pro Královéhradecký kraj. V předkládaném návrhu byly uplatněny názvy ploch používaných ve schváleném územním plánu obce. Důvodem tohoto postupu bylo zachování kontinuity územně plánovací dokumentace obce. K úpravě názvů by bylo vhodné přistoupit až při zpracování nového územního plánu. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Ve změně č. 2 je řešen požadavek vlastníka rozestavěného objektu na bydlení na stp. 87 v k.ú. Hřibiny a souvisejícího pozemku ppč v k.ú. Hřibiny (paní Mgr. Jany Šulákové) na rozšíření zastavitelné plochy (Z2/1) pro bydlení v předmětném prostoru.

10 K rozšíření by mělo dojít severním směrem o cca 15 m a západním směrem o cca 4m. Západní hranice zastavitelné plochy bude shodná s hranicí vlastnickou, tedy bude zahrnovat celou plochu, která je ve vlastnictví Mgr. Šulákové. Zastavitelná plocha bude využita výhradně pro rozšíření zázemí již budovaného rodinného domu, konkrétně pro umístění garáže. Rozšíření zastavitelné plochy severním směrem je dáno dispozičním řešením vlastního obytného objektu. Na jižní stranu jsou u rodinného domu orientovány obytné místnosti, zatímco technické zázemí a hlavní vstup do objektu jsou umístěny na straně severní. V tomto prostoru je vhodné z funkčního hlediska umístit také stavbu garáže. Dalším požadavkem je návrh změny využití části pozemku ppč v k.ú. Hřibiny, který leží mezi souvislým zastavěným územím obce a výše uvedenou rozestavěnou stavbou. Místo zemědělského využití je navrhována realizace soukromé zeleně (Z2/2). Prostor není vhodný k zástavbě vzhledem k tomu, že jím prochází nadzemní el. vedení 35 kv a je třeba respektovat jeho trasu včetně ochranného pásma. Západní hranice této lokality bude navazovat na západní hranici vymezované zastavitelné plochy (Z2/1) tak, aby bylo dosaženo pravidelného tvaru sousedících zemědělsky obdělávaných ploch. Vyhodnocení zastavěnosti lokalit určených platným územním plánem pro bydlení Předmětem vyhodnocení zastavěnosti lokalit určených územním plánem pro bydlení je prokázání potřebnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v řešeném území. V místní části Paseky v obci Hřibiny Ledská jsou ve schválené územně plánovací dokumentaci vymezeny dvě rozvojové plochy pro bydlení (Z1B/10a, Z1B/26), které v současné době nejsou zastavěny. Návrh nové zastavitelné plochy pro bydlení (0,07 ha) v předmětném prostoru je do Změny č.2 zařazen s tím, že neumožňuje umístění nového obytného objektu v území (viz Textová část změny bod 1). Plocha je vymezena pouze pro vybudování zázemí již rozestavěné stavby pro bydlení na stp. 87 v k.ú. Hřibiny (předpokládá se realizace garáže). 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán, ve svém stanovisku ze dne č.j /ZP/2011 vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a vyhlášené ptačí oblasti, nebylo vyhodnocení vlivu změny č. 2 ÚPO na udržitelný rozvoj požadováno. Krajský úřad ve svém stanovisku rovněž stanovil, že změnu č. 2 není nutno posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí podle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou vyčísleny v přiložené tabulce, vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území.

11 Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných ve Změně č. 2 územního plánu obce požadován zábor 0,23 ha zemědělské půdy mimo zastavěné území obce. Realizace záměrů navržených ve Změně č. 2 si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

12 SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ: LOKALITA FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR VÝMĚRA POZEMKY DOTČENÉ ŘEŠENÍ LOKALITY CELKEM V ZAST. MIMO Č. OBCE ZAST. Č. BPEJ TŘÍDA OCHRA- NY DRUH POZEM- KU CELKEM V ZAST. MIMO Č. OBCE ZAST. Č. NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ ROZVOJOVOU PLOCHOU V KN Katastrální území Hřibin: Z2/1 Bydlení čisté 0,07 0 0, V Orná 0,07 0 0, část Z2/2 Urbanistická zeleň 0,16 0 0, V Orná 0,16 0 0, část CELKEM: 0,23 0 0,23 0,23 0 0,23

13 Zastavitelná plocha pro bydlení Z2/1 a je zasažena ochranným pásmem lesa, při konkrétním umisťování objektů v této lokalitě je třeba toto ochranné pásmo respektovat, případně získat výjimku z tohoto ochranného pásma lesa. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Žádné námitky nebyly ke změně č.2 uplatněny. 11. Vyhodnocení připomínek Žádné připomínky nebyly ke změně č.2 uplatněny. Poučení: Proti změně č. 2 územního plánu obce Hřibiny - Ledská vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Josef Zítka místostarosta Jaroslav Klapal starosta v. r. v. r. Razítko obec kulaté Dle 172 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Do opatření obecné povahy může ve smyslu 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Dokumentace změny č.2 územního plánu obce Hřibiny-Ledská, včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavebním úřadu-životní prostředí. Územní plán, opatřený záznamem o účinnosti, bude uložen na Obecním úřadu Hřibiny-Ledská, na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavebním úřadu-životní prostředí a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ÚZEMNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ ZMĚNA Č. 1 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM ČERVENEC 2014 Změna č. 1 Územního plánu Královské Poříčí 1. ÚPRAVA PŘED VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM 07/2014 Pořizovatel: Určený zastupitel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více