Nabytí účinnosti: Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabytí účinnosti: 28.12.2012. Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ"

Transkript

1 Nabytí účinnosti: Změna č. 2 ÚPO HŘIBINY - LEDSKÁ Listopad 2012

2 OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Výkres základního členění území 1: (1 list) A.2.2 Hlavní výkres 1: (1list) A.2.3 Koncepce technické infrastruktury - zásobování energiemi 1: (1list) (v ÚPO- Inženýrské sítě zásobení energiemi) A.2.4 Koncepce technické infrastruktury- vodní hospodářství (v ÚPO- Inženýrské sítě vodní hospodářství) 1: (1list) B. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU B.1 Textová část B.2 Grafická část B.2.1 Koordinační výkres (v ÚPO Hlavní výkres) 1: (1 list) B.2.2 Předpokládané zábory půdního fondu 1: (1 list) Pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí Odbor územního plánu stavební úřad Palackého nám. 38 Kostelec nad Orlicí Zpracovatel: Ing. arch. Dagmar Vaníčková Autorizovaný architekt pro obor územní plánování Aloise Hanuše 182 Jablonné nad Orlicí

3 A.1 Textová část Obec Hřibiny - Ledská V Hřibinách Ledské Veřejná vyhláška opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská Zastupitelstvo obce Hřibiny - Ledská příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za použití 43 odst. 4 a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením 188 odst.4 stavebního zákona v y d á v á jako opatření obecné povahy č. 1/2012 tuto Změnu č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská, schváleného usnesením Zastupitelstva obce Hřibiny Ledská č. OZ 17/01 dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou Obce Hřibiny Ledská č.192/2001; změněného Změnou č. 1A územního plánu obce Hřibiny - Ledská, vydanou usnesením zastupitelstva obce Hřibiny Ledská dne jako opatření obecné povahy č.19/2009, které nabylo účinnosti dne a Změnou č.1b územního plánu obce Hřibiny Ledská, vydanou usnesením zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská dne , jako opatření obecné povahy č.05/2011, které nabylo účinnosti dne Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 1. Nově se vymezuje následující zastavitelná plocha: Název lokality: Z2/1 Paseky sever I Stávající funkční využití : zemědělsky obdělávané plochy Navrhované funkční využití : území čistého bydlení

4 Specifické podmínky využití: - v lokalitě není přípustná výstavba nového obytného objektu, zastavitelná plocha je vymezena pouze pro umístění garáže k rozestavěnému rodinnému domu na st.p. 87 v k.ú. Hřibiny - lokalita je podmíněně přípustná pro využití, umístění nové stavby je přípustné pouze v případě, že bude získána výjimka z ochranného pásma lesa Výměra lokality: 0,07ha 2. Systém sídelní zeleně se doplňuje o následující rozvojovou plochu: Název lokality: Z2/2- Paseky sever I Stávající funkční využití : zemědělsky obdělávané plochy Navrhované funkční využití : plochy urbanistické zeleně Specifické podmínky využití: - v území je třeba respektovat průběh primerního el. vedení včetně jeho ochranného pásma Výměra lokality: 0,16 ha 2. Koncepce dopravní infrastruktury zůstává zachována, lokality Z2/1 a Z2/2 jsou komunikačně přístupné z místní komunikace vedené po ppč. 294/1 v k.ú. Hřibiny 3. Koncepce technické infrastruktury zůstává zachována, zastavitelná plocha Z1/2 bude zásobována následujícím způsobem: a) lokalita bude napojena na veřejný vodovod, který prochází jihovýchodně od lokality b) odvádění a čištění odpadních vod bude řešeno individuálně v souladu s platnými právními předpisy; v budoucnu je v této místní části uvažováno s realizací jednotné kanalizace zakončené biologickými dočišťovacími nádržemi c) lokalita bude zásobována el. energií ze stávající TS V rámci změny č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská se upravuje Obecně závazná vyhláška zastupitelstva obce Hřibiny Ledská o schválení Územního plánu obce Hřibiny Ledská a vyhlášení jeho závazných částí následujícím způsobem: a) z přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se vypouští odstavec Střechy b) z přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se vypouští odstavec Střešní krytina c) do přílohy č. 1 Závazné regulativy funkčních zón se do odstavce Objekty doplňuje: Objekty budou přízemní s obytným podkrovím, v případě ploché (nebo pultové) střechy budou mít max. 2 nadzemní podlaží (tzn. přízemí a patro).

5 Podmínky typu zastřešení se současně vypouští z podmínek pro plochy území čistého bydlení Bč a území smíšeného bydlení Bs; nově se zde doplňuje bod c) V případě ploché (nebo pultové) střechy mohou mít rodinné domy max. 2 nadzemní podlaží (tzn. přízemí a patro). 5. Součástí změny č. 2 územního plánu obce Hřibiny Ledská jsou v grafické části následující výkresy: A.2 Grafická část a) Výkres základního členění území M 1: list b) Hlavní výkres M1: list c) Koncepce technické infrastruktury zásobení energiemi (v územním plánu Inženýrské sítě- zásobování energiemi ) M 1: list d) Koncepce technické infrastruktury vodní hospodářství (v územním plánu Inženýrské sítě- vodní hospodářství) M 1: list

6 B.1 Textová část O d ů v o d n ě n í 1. Postup při pořízení změny Obec Hřibiny-Ledská podala na Městském úřadě Kostelec n. Orl., odboru územního plánu-stavební úřad, dne žádost o pořízení změny č.2 ÚPO Hřibiny-Ledská. Pořízení změny bylo zastupitelstvem obce schváleno dne Pro spolupráci při pořizování změny byl zastupitelstvem určen pan Jaroslav Klapal (starosta obce). Městský úřad Kostelec n. Orl., odbor územního plánu-stavební úřad, příslušný podle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, (dále jen pořizovatel) vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Jaroslavem Klapalem návrh zadání změny č.2 ÚPO, jehož veřejné projednání oznámil opatřením ze dne dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejnost byla seznámena veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obce Hřibiny-Ledská (od do ) a města Kostelec n. Orl. (od do ). Na základě požadavku dotčeného orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl návrh zadání upraven. Proti lokalitám, které jsou předmětem změny č. 2 nebyly vzneseny žádné námitky. Žádná ze sousedních obcí se k návrhu zadání nevyjádřila. Upravený návrh zadání změny č.2 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Hřibiny-Ledská dne , usnesením č. 08/2011. Na základě schváleného zadání vypracovala projektantka ing. arch. Dagmar Vaníčková návrh změny č. 2. Opatřením ze dne bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Hřibiny-Ledská oznámeno společné jednání o návrhu změny č.2 ÚPO Hřibiny-Ledská. Jednání bylo svoláno na do zasedací místnosti Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Na základě výsledku společného jednání a na základě uplatněných stanovisek zpracoval pořizovatel Zprávu o projednání návrhu změny územního plánu, kterou spolu se žádostí o stanovisko k návrhu změny č.2 ÚPO předložil Krajskému úřadu v Hradci Králové. Stanovisko bylo Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu vydáno dne , pod č.j /UP/2012/Tov. Na základě připomínek dotčených orgánů a pořizovatele provedl projektant úpravu dokumentace změny. Následně oznámil pořizovatel opatřením ze dne veřejné projednání návrhu změny č.2 územního plánu obce jako návrhu opatření obecné povahy dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Veřejnost byla seznámena s projednáváním veřejnou vyhláškou uveřejněnou na úřední desce obce Hřibiny Ledská ( ) a města Kostelec n.orl. ( ). Veřejné projednání bylo svoláno na do sálu restaurace U myslivce v Hřibinách Ledské. Návrh územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu v Hřibinách-Ledské a na Městském úřadu Kostelec n.orl.(stavebním úřadu-životní prostředí) a dále na internetových stránkách města Kostelec nad Orlicí v termínu od do Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, panem starostou Jaroslavem Klapalem, vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny ÚP.

7 2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Předkládaná změna je v souladu s prioritami, stanovenými v Politice územního rozvoje České republiky 2008, která byla vydána usnesením Vlády České republiky č. 929 dne 20. července 2009, a to: - priorita č.22 : Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území, dále - priorita č.25 : Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před možnými riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze), aby se minimalizovaly případné škody a v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod jako zdrojů vody a s cílem zmírňování účinků povodní, - priorita č.26 : Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných případech, dále - priorita č.28 : Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a nakonec - priorita č.30 : Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Obec Hřibiny Ledská se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose, vymezené v Politice územního rozvoje V současné době jsou již schválené a vydané Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje (září 2011). Dle těchto ZÚR neprochází daným územím žádná rozvojová osa. Toto území je zahrnuto do kategorie území s vyváženým rozvojovým potenciálem. Je zde řešeno několik prvků územního systému ekologické stability, územím prochází regionální biokoridor RK 802. Krajové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území: Priorita (7) Vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, sociálních a kulturních služeb). Priorita (8) Ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství. Priorita (17) Péče o zemědělský půdní fond (dále jen ZPF ) a pozemky určené pro funkci lesa (dále jen PUPFL ) jako jednu z hlavních složek životního prostředí. Priorita (19) Ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních tras živočichů

8 3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Předkládaná změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v 18 a 19 Zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Předkládaná změna je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č.2 je vypracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, o čemž svědčí stanoviska a vyjádření: - MěÚ Kostelec n. Orl., odbor životního prostředí bez vyjádření - MěÚ Kostelec n. Orl., organizačně správní odbor ze dne č.j. OSO 761/ /2012-lfal stanovisko s požadavky - MěÚ Kostelec n. Orl., odbor dopravy a silničního hospodářství bez vyjádření - KÚ Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j. 7676/ZP/2012 souhlasné stanovisko, odd. ochrany ZPF nesouhlasné stanovisko, ze dne , č.j. 9174/ZP/2012-Be souhlasné stanovisko - KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov n. Kn. ze dne č.j. S-KHSHK 29185/2011/4/HOK.RK/Li souhlasné stanovisko - HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kn., ze dne č.j. HSHK -327/OP-2012/b souhlasné stanovisko - Ministerstvo dopravy Praha bez vyjádření - Centrum dopravního výzkumu Praha - bez vyjádření - MŽP ČR, odbor výkonu st. správy, pracoviště Hradec Králové ze dne č.j. 399/550/12-Hd a 27595/ENV/12 bez připomínek - MŽP ČR, odbor péče o krajinu, Praha - bez vyjádření - Ministerstvo zdravotnictví ze dne č.j. MZDR 8/2012/INV Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice ze dne , č.j. 2479/ ÚP/ stanovisko s požadavky Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové ze dne č.j. MOCR / bez připomínek a ze dne č.j. MOCR / bez připomínek - Ministerstvo průmyslu a obchodu ze dne , č.j /2012/03100 bez připomínek - Obvodní báňský úřad v Trutnově ze dne , č.j. SBS 11283/2012/09/1 bez připomínek a ze dne č.j. SBS 31731/2012/09/1 - bez připomínek - Ministerstvo zemědělství pozemkový úřad ze dne č.j / MZE bez připomínek a ze dne č.j /2012-mze bez připomínek

9 - ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát Hradec Králové, ze dne č.j. 600/12/52.104/Št souhlasné stanovisko - Státní úřad pro jadernou bezpečnost bez vyjádření - Krajská veterinární správa, Hradec Králové bez vyjádření - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne bez č.j. bez připomínek a ze dne bez č.j. - bez připomínek - Zemědělská vodohospodářská správa, Rychnov n. Kn. ze dne , č.j. ZVHS 689/2012/ÚPHK bez připomínek - Ředitelství silnic a dálnic bez vyjádření - Správa a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Správa železniční dopravní cesty bez vyjádření - České dráhy,a.s., odbor správy nemovitostí ze dne bez č.j.- bez připomínek a ze dne bez č.j. bez připomínek - Aqua servis, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí bez vyjádření - Východočeské plynárny Net, s.r.o., Hradec Králové ze dne č.j stanovisko s požadavky a ze dne č.j stanovisko s požadavky - Telefónica 02 Czech republic, a.s. bez vyjádření - Povodí Labe, s.p. Hradec Králové bez vyjádření - Lesy ČR Lesní správa, Rychnov nad Kněžnou bez vyjádření - Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou ze dne bez č.j. - bez připomínek - Městys Častolovice - bez vyjádření - Obec Libel - bez vyjádření - Obec Třebešov - bez vyjádření - Obec Lično - bez vyjádření - Obec Olešnice - bez vyjádření 6. Vyhodnocení splnění zadání Předkládaný dokument se zabývá požadavky obsaženými v Zadání změny č.2 územního plánu obce Hřibiny Ledská. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hřibiny Ledská usnesením č. 08/2011 ze dne 15. prosince V zadání je používán název ploch s rozdílným způsobem využití, který odpovídá metodice MINIS pro Královéhradecký kraj. V předkládaném návrhu byly uplatněny názvy ploch používaných ve schváleném územním plánu obce. Důvodem tohoto postupu bylo zachování kontinuity územně plánovací dokumentace obce. K úpravě názvů by bylo vhodné přistoupit až při zpracování nového územního plánu. 7. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Ve změně č. 2 je řešen požadavek vlastníka rozestavěného objektu na bydlení na stp. 87 v k.ú. Hřibiny a souvisejícího pozemku ppč v k.ú. Hřibiny (paní Mgr. Jany Šulákové) na rozšíření zastavitelné plochy (Z2/1) pro bydlení v předmětném prostoru.

10 K rozšíření by mělo dojít severním směrem o cca 15 m a západním směrem o cca 4m. Západní hranice zastavitelné plochy bude shodná s hranicí vlastnickou, tedy bude zahrnovat celou plochu, která je ve vlastnictví Mgr. Šulákové. Zastavitelná plocha bude využita výhradně pro rozšíření zázemí již budovaného rodinného domu, konkrétně pro umístění garáže. Rozšíření zastavitelné plochy severním směrem je dáno dispozičním řešením vlastního obytného objektu. Na jižní stranu jsou u rodinného domu orientovány obytné místnosti, zatímco technické zázemí a hlavní vstup do objektu jsou umístěny na straně severní. V tomto prostoru je vhodné z funkčního hlediska umístit také stavbu garáže. Dalším požadavkem je návrh změny využití části pozemku ppč v k.ú. Hřibiny, který leží mezi souvislým zastavěným územím obce a výše uvedenou rozestavěnou stavbou. Místo zemědělského využití je navrhována realizace soukromé zeleně (Z2/2). Prostor není vhodný k zástavbě vzhledem k tomu, že jím prochází nadzemní el. vedení 35 kv a je třeba respektovat jeho trasu včetně ochranného pásma. Západní hranice této lokality bude navazovat na západní hranici vymezované zastavitelné plochy (Z2/1) tak, aby bylo dosaženo pravidelného tvaru sousedících zemědělsky obdělávaných ploch. Vyhodnocení zastavěnosti lokalit určených platným územním plánem pro bydlení Předmětem vyhodnocení zastavěnosti lokalit určených územním plánem pro bydlení je prokázání potřebnosti vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v řešeném území. V místní části Paseky v obci Hřibiny Ledská jsou ve schválené územně plánovací dokumentaci vymezeny dvě rozvojové plochy pro bydlení (Z1B/10a, Z1B/26), které v současné době nejsou zastavěny. Návrh nové zastavitelné plochy pro bydlení (0,07 ha) v předmětném prostoru je do Změny č.2 zařazen s tím, že neumožňuje umístění nového obytného objektu v území (viz Textová část změny bod 1). Plocha je vymezena pouze pro vybudování zázemí již rozestavěné stavby pro bydlení na stp. 87 v k.ú. Hřibiny (předpokládá se realizace garáže). 8. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán, ve svém stanovisku ze dne č.j /ZP/2011 vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a vyhlášené ptačí oblasti, nebylo vyhodnocení vlivu změny č. 2 ÚPO na udržitelný rozvoj požadováno. Krajský úřad ve svém stanovisku rovněž stanovil, že změnu č. 2 není nutno posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí podle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 9. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Nároky na plochy pro jednotlivé rozvojové lokality jsou vyčísleny v přiložené tabulce, vyhodnoceny podle BPEJ, kultur, výměr a vztahu k zastavěnému území.

11 Celkem je pro realizaci záměrů navrhovaných ve Změně č. 2 územního plánu obce požadován zábor 0,23 ha zemědělské půdy mimo zastavěné území obce. Realizace záměrů navržených ve Změně č. 2 si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

12 SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ: LOKALITA FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR VÝMĚRA POZEMKY DOTČENÉ ŘEŠENÍ LOKALITY CELKEM V ZAST. MIMO Č. OBCE ZAST. Č. BPEJ TŘÍDA OCHRA- NY DRUH POZEM- KU CELKEM V ZAST. MIMO Č. OBCE ZAST. Č. NEZEMĚDĚL. POZEMKŮ ROZVOJOVOU PLOCHOU V KN Katastrální území Hřibin: Z2/1 Bydlení čisté 0,07 0 0, V Orná 0,07 0 0, část Z2/2 Urbanistická zeleň 0,16 0 0, V Orná 0,16 0 0, část CELKEM: 0,23 0 0,23 0,23 0 0,23

13 Zastavitelná plocha pro bydlení Z2/1 a je zasažena ochranným pásmem lesa, při konkrétním umisťování objektů v této lokalitě je třeba toto ochranné pásmo respektovat, případně získat výjimku z tohoto ochranného pásma lesa. 10. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Žádné námitky nebyly ke změně č.2 uplatněny. 11. Vyhodnocení připomínek Žádné připomínky nebyly ke změně č.2 uplatněny. Poučení: Proti změně č. 2 územního plánu obce Hřibiny - Ledská vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ( 173odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Josef Zítka místostarosta Jaroslav Klapal starosta v. r. v. r. Razítko obec kulaté Dle 172 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Do opatření obecné povahy může ve smyslu 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Dokumentace změny č.2 územního plánu obce Hřibiny-Ledská, včetně dokladů o jejím pořizování je uložena na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavebním úřadu-životní prostředí. Územní plán, opatřený záznamem o účinnosti, bude uložen na Obecním úřadu Hřibiny-Ledská, na Městském úřadu Kostelec n. Orl., stavebním úřadu-životní prostředí a na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ PODLE 53 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD VÍTĚZNÁ ING. RENATA PERGLEROVÁ, DENISOVA 827, 250 82 ÚVALY

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚPO ALBRECHTICE Květen 2011 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE: A. ZMĚNA Č. 1 ÚPO ALBRECHTICE měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice,

Obec Petrovice. Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice. Opatření obecné povahy. změnu č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice, Obec Petrovice Petrovice 529, 403 37 PETROVICE Č.j. ÚP 01/09-326/Ve V Petrovicích 1. února 2009 Opatření obecné povahy Změna č.6 územního plánu sídelního útvaru Petrovice Zastupitelstvo obce Petrovice

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH

Návrh územního plánu Jindřichov NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Jindřichov jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚP HORNÍ TŘEŠŇOVEC

Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚP HORNÍ TŘEŠŇOVEC Nabytí účinnosti: Změna č. 1 ÚP HORNÍ TŘEŠŇOVEC Červenec 2013 OBSAH ZMĚNY Č. 1 ÚP HORNÍ TŘEŠŇOVEC A. ZMĚNA Č. 1 ÚP HORNÍ TŘEŠŇOVEC měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více