VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností e-shop partner s.r.o., se sídlem Modletice, Modletice 128, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen ESP ), a fyzickou nebo právnickou osobu provozující e-shop / e-shopy, která je ve smluvním vztahu s ESP (dále jen E-shop ). ESP je provozovatelem sítě výdejních míst Geis Point. 2. Není-li Smlouvou o distribuci stanoveno jinak, ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou závazná pro všechny smluvní vztahy mezi ESP a E-shopem. II. Základní pojmy 1. Není-li ve Smlouvě o distribuci nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, pro účely vztahu smluvních stran mají následující pojmy dále definovaný význam: Zásilka je věc, kterou ESP převzal od E-shopu za účelem poskytnutí Služby specifikované ve Smlouvě o distribuci; Příjemce fyzická nebo právnická osoba, které je Zásilka podle průvodních dokladů určena; Nevyzvednutá zásilka Zásilka, kterou si Příjemce nevyzvedl po dobu uložení na Výdejním místě Výdejní místo prostor, ve kterém jsou Zásilky vydávány Příjemcům a jehož provozovatel patří do smluvní sítě Výdejních míst ESP; Služby služby specifikované ve Smlouvě o distribuci; Ceník aktuální Ceník ESP; Název E-shopu označení užívané E-shopem v obchodním styku s Příjemci 2. Pro definici pojmů, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se za účelem určitosti a srozumitelnosti smluvních ujednání, použijí definice uvedené v dalších ustanoveních těchto Všeobecných obchodních podmínek a v ustanoveních Smlouvy o distribuci. 3. Definice pojmů se vztahují na všechny právní vztahy mezi ESP a E-shopem. III. Vznik smluvního vztahu 1. Smluvní vztah mezi ESP a E-shopem vzniká uzavřením Smlouvy o distribuci. 2. Smlouvou o distribuci se ESP zavazuje vlastním jménem poskytnout E-shopu Služby specifikované v této smlouvě a E-shop se zavazuje zaplatit ESP odměnu ve výši stanovené Ceníkem, případně Smlouvou o distribuci. 3. Pro platnost Smlouvy o distribuci je požadována písemná forma. 4. Není-li ve Smlouvě o distribuci stanoveno jinak, je ESP oprávněn v konkrétním případě určit nejvhodnější způsob přepravy Zásilky a rozsah poskytovaných služeb. 5. Smluvní vztahy mezi ESP a E-shopem se řídí ustanoveními zákona, nejsou-li práva a povinnosti smluvních stran stanoveny odlišně ve Smlouvě o distribuci nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Všeobecné obchodní podmínky 1/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

2 IV. Cena služeb a platební podmínky 1. E-shop se zavazuje zaplatit ESP smluvní odměnu, která je součtem hodnot poskytnutých Služeb vyčíslených v cenách dle Ceníku, případně dle Smlouvy o distribuci. Všechny ceny uvedené v Ceníku, případně ve Smlouvě o distribuci jsou uvedeny bez DPH. 2. ESP je oprávněn Ceník měnit, přičemž každou jeho změnu je povinen písemně oznámit E-shopu nejméně 1 měsíc před nabytím jeho účinnosti. V případě takto učiněné změny je Ceník považován za odsouhlasený, jestliže po nahlášení změny E-shop nevyužije svého práva Smlouvu o distribuci vypovědět, a to do 14 dnů ode dne, kdy je toto oznámení doručeno na jeho adresu. Ve výpovědní době jsou odměny za Služby účtovány ve výši stanovené dle Ceníku platného přede dnem, kdy byla E-shopu oznámena změna Ceníku. Písemná forma oznámení je také splněna, pokud je oznámení ESP odesláno em nebo prostřednictvím datové schránky. 3. Nárok na uhrazení smluvní odměny za Služby vzniká přepravou Zásilky na Výdejní místo a vydáním Zásilky Příjemci nebo vrácením Nevyzvednuté zásilky E-shopu, není-li ve Smlouvě o distribuci ujednáno jinak. 4. Jednotlivé odměny budou vypláceny na základě faktury ESP vystavené vždy v pondělí v kalendářním týdnu následujícím po kalendářním týdnu, za který ESP vznikl nárok na jejich zaplacení. Faktura je splatná do 8 dnů ode dne vystavení. 5. Faktura bude vystavována 1x za kalendářní týden vyjma období, kdy je kalendářní týden rozdělen dvěma kalendářními měsíci. V těchto případech vystaví ESP zvlášť fakturu za ty dny, které z kalendářního týdne spadají do uplynulého kalendářního měsíce, a zvlášť fakturu za dny, které z kalendářního týdne spadají do aktuálního kalendářního měsíce. 6. Faktura popř. příloha k faktuře ESP za Služby poskytnuté E-shopu musí obsahovat: a) výčet Zásilek doručených do Výdejních míst a vydaných Příjemcům a dále počet Nevyzvednutých zásilek, a to i v datové podobě, b) výši odměny v Kč za poskytnutou Službu dle Ceníku, případně dle Smlouvy o distribuci, c) celkovou odměnu ESP určenou součtem součinů počtu jednotlivých poskytnutých Služeb a výší odměn za jejich poskytnutí, zejména součtem součinu počtu Zásilek doručených do Výdejních míst a vydaných Příjemcům a výší odměny v Kč za doručení a vydání jednotlivé Zásilky Příjemci a dále součinu počtu Nevyzvednutých zásilek vydaných E-shopu a výší odměny za výdej Nevyzvednuté zásilky E-shopu, d) hodnotu inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období, přičemž hodnotou inkasa vydaných Zásilek Příjemcům se rozumí souhrn všech tržeb přijatých od Příjemců za Zásilky vydané ve Výdejních místech v období uvedeném v odstavci 4 a 5, e) částku, která zbývá po započtení celkové odměny (provize) ESP proti hodnotě inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období a je určena k úhradě E-shopu (dále též Rozdíl ), f) zákonnou výši DPH, g) ostatní náležitosti stanovené zákonem. 7. Za zaplacení faktury se pokládá též započtení celkové odměny ESP (provize) proti hodnotě inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období se současným převodem Rozdílu na účet E-shopu. 8. Převod Rozdílu z účtu ESP na účet E-shopu je splatný ke dni splatnosti faktur vystavených ESP za fakturované období dle odstavce 4. Pokud hodnota inkasa vydaných Zásilek Příjemcům nepokrývá celkovou odměnu ESP za fakturované období, je povinen E-shop uhradit ESP částku rovnající se rozdílu mezi celkovou odměnou ESP a hodnotou inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za Všeobecné obchodní podmínky 2/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

3 fakturované období. V případě prodlení s úhradou odměny je E-shop povinen zaplatit ESP smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. V. Parametry Zásilky a další požadavky na Zásilku 1. Není-li mezi ESP a E-shopem dohodnuto jinak, je ESP oprávněn odmítnout převzetí Zásilky, která nesplňuje některou z následujících podmínek: a) délka Zásilky, tj. její nejdelší strana, nesmí překročit rozměr největší Zásilky uvedené v Ceníku, b) hmotnost Zásilky včetně obalu nesmí překročit hmotnost nejtěžší Zásilky uvedené v Ceníku. 2. E-shop je povinen dodat ESP Zásilku zabalenou tak, aby: a) obsah Zásilky byl zajištěn proti pohybu, b) obal Zásilky: zajišťoval dostatečnou ochranu přepravovanému obsahu, zejména aby odolával běžnému působení okolních vlivů při systémové silniční přepravě, a to jak vně obalu, tak uvnitř obalu, a umožňoval přepravu na válečkové dráze, znemožňoval vizuální identifikaci obsahu v těch případech, kdy jsou v ní uloženy cenné předměty, znemožňoval její nekontrolovatelné otevření, umožňoval snadnou a bezpečnou manipulaci se Zásilkou jedné osobě, umožňoval přepravu Zásilek ve vrstvách, byl celistvý a pravidelného tvaru. c) neohrožovala: další společně přepravované Zásilky, dopravní prostředek, ve kterém je převážena, zařízení ESP a jeho skladové prostory, život, zdraví a bezpečnost osob, které s ní přijdou do styku. 3. ESP může odmítnout nebo vyloučit z přepravy Zásilku, jejímž obsahem jsou: a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, b) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, c) živá zvířata, d) pozůstatky lidí a zvířat, e) předměty a látky, jejichž ochranu před poškozením nelze zabezpečit nebo které s ohledem na svůj charakter vyžadují vytvoření speciálních podmínek. 4. E-shop je povinen oznámit ESP všechny skutečnosti, které by podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy o distribuci zakládaly oprávnění ESP Zásilku odmítnout. VI. Označení Zásilky 1. E-shop je povinen každou Zásilku předanou k přepravě ESP opatřit na horní straně přepravním/evidenčním štítkem. Všeobecné obchodní podmínky 3/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

4 2. E-shop je povinen uvádět na přepravním/evidenčním štítku následující údaje: a) kód Výdejního místa (dle číselníku ESP), do kterého má být Zásilka doručena Příjemci, b) číselný a čárový kód Zásilky, c) Příjemce Zásilky: u fyzické osoby uvede jméno, příjmení a bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby uvede obchodní firmu a sídlo, d) Název E-shopu, e) výši dobírky v Kč, f) případně jiné důležité informace, které usnadňují doručení Zásilky. 3. E-shop je povinen používat evidenční štítky, které splňují následující podmínky: a) jsou schváleny ESP před zahájením jejich používání, b) jsou označeny číselnou řadou přidělenou ESP. 4. E-shop předá ke schválení ESP vzor vlastních přepravních/evidenčních štítků, a to v minimálním počtu 5 kusů. Po schválení předložených přepravních/evidenčních štítků ESP předá E-shopu číselnou řadu pro generování čísel Zásilek a čárových kódů, kterými je E-shop povinen označit jednotlivé přepravní/evidenční štítky. 5. E-shop je povinen zajistit, aby: a) Zásilka byla označena pouze jedním přepravním/evidenčním štítkem, b) ze Zásilky byly odstraněny všechny ostatní označení, adresy a dříve použité přepravní/evidenční štítky, které nemají souvislost s probíhající přepravou a výdejem Zásilky. VII. Podací kniha 1. E-shop je povinen před každým jednotlivým předáním Zásilek k přepravě ESP vyplnit a v elektronické podobě zaslat ESP Podací knihu. Způsob zasílání, podoba a obsahované údaje Podací knihy jsou specifikované v příručce ESP s názvem: Technické parametry spolupráce s e-shop partner (dále jen Údaje ). 2. E-shop je povinen řádně a včas sdělit ESP správné, úplné a srozumitelné Údaje, jinak odpovídá za škodu, která ESP porušením této povinnosti vznikla. VIII. Převzetí Zásilky 1. ESP nebo jím pověřený zástupce převezme Zásilku určenou k přepravě v předem dohodnutém místě podle Smlouvy o distribuci. 2. Před předáním Zásilky k přepravě je E-shop povinen: a) označit Zásilku přepravním/evidenčním štítkem s čárovým kódem, b) označit Zásilku, jejíž charakter to vyžaduje, příslušnou výstražnou nálepkou vymezující způsob, jakým s ní lze zacházet, c) odstranit ze Zásilky všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s aktuální poskytovanou Službou, a zajistit, aby každá Zásilka byla opatřena pouze jednou platnou etiketou, a to i pro případ, že obal Zásilky bude použit vícekrát, jinak odpovídá za škodu, která s tím ESP vznikne, Všeobecné obchodní podmínky 4/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

5 E-shop odpovídá za splnění povinností dle tohoto odstavce i v případě, že Zásilku předává k přepravě třetí osoba. 3. ESP je oprávněn odmítnout převzetí Zásilky, pokud je zřejmé, že nemá vymíněné vlastnosti nebo není řádně označena v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že ESP zjistí tuto skutečnost až po převzetí Zásilky, je oprávněn Zásilku vrátit E-shopu. ESP v takovém případu vzniká vůči E-shopu nárok na úhradu přepravného a na úhradu skutečných nákladů souvisejících se zpětným doručením Zásilky. Nelze-li Zásilku vrátit E-shopu, řídí se další postup příslušnými ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek. 4. ESP má právo upravit údaj E-shopu o hmotnosti a objemu Zásilky včetně jednotlivých kusů, a to v případě, kdy automatická váha nebo jiné prostředky a metody ESP zaznamenají rozdíl mezi údajem uvedeným v podací knize a skutečnou hmotností nebo objemem Zásilky. V těchto případech je pro výpočet úplaty za poskytované Služby rozhodující údaj uvedený ESP. IX. Doručení Zásilky 1. ESP obstará doručení Zásilky na Výdejnu Geis Point zpravidla v první pracovní den následující po dni převzetí Zásilky na adrese provozovny nebo sídla ESP. 2. ESP neodpovídá za škody, které vzniknou E-shopu z důvodu nedodržení lhůty uvedené v odstavci 1. X. Výdej Zásilky 1. Zásilka se považuje za vydanou, je-li ve Výdejním místě Geis Point předána Příjemci nebo fyzické osobě, kterou Příjemce k převzetí Zásilky zmocnil. 2. ESP je povinen při výdeji Zásilky ve Výdejním místě Geis Point zajistit její předání Příjemci uvedenému na přepravním/evidenčním štítku nebo jím zmocněné osobě, jestliže Příjemce nebo jím zmocněná osoba prokáží svou totožnost nebo nejsou pochybnosti o jejich oprávněnosti Zásilku převzít. ESP prokáže na žádost E-shopu výdej Zásilky Příjemci podpisem Příjemce nebo jím zmocněné osoby na průvodním dokladu Zásilky E-shopu (pokud je k dispozici) nebo na předávacím lístku ESP, za který je považován i doklad o zaplacení příslušné dobírkové částky Příjemcem, jednáli se o Zásilku na dobírku. 3. ESP je povinen částku, kterou vybral od Příjemce při doručení Zásilky na dobírku, převést nejpozději do 15 kalendářních dnů na účet určený E-shopem s právem započtení celkové odměny ESP v souladu s článkem IV Všeobecných smluvních podmínek. Převedením se zde rozumí odepsání částky z účtu ESP ve prospěch účtu E-shopu. 4. ESP je oprávněn provést zápočet dobírkové částky vybrané od Příjemců při doručení Zásilek na dobírku proti všem svým splatným pohledávkám za E-shopem. O provedeném zápočtu je ESP povinen písemně vyrozumět E-shop. 5. Pokud Příjemce odmítne Zásilku převzít (viz Nevyzvednutá zásilka), ESP vrátí Zásilku E-shopu. V takovém případě je E-shop povinen nahradit ESP cenu uvedenou v Ceníku, případně ve Smlouvě o distribuci. 6. Obsluha Výdejního místa Geis Point provádějící vydání Zásilky není povinna účastnit se kontroly jejího obsahu prováděné Příjemcem. Všeobecné obchodní podmínky 5/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

6 XI. Zásilka na dobírku 1. V případě, že E-shop chce využít Služby Zásilka na dobírku, je povinen takovou Zásilku označit způsobem požadovaným ESP. 2. V rámci zadávání požadavku na využití Služby Zásilka na dobírku je E-shop povinen buď na průvodních dokladech Zásilky přístupných jak ESP při přepravě a tak obsluze Výdejního místa Geis Point při výdeji Zásilky Příjemci, nebo na příkazním/evidenčním štítku viditelně vyznačit částku, která má být při doručení vybrána od Příjemce, případně uvést jiný inkasní úkon. 3. U Zásilek na dobírku obsluha Výdejního místa Geis Point přijme při vydání Zásilky od Příjemce částku vyznačenou E-shopem. Pokud Příjemce odmítne zaplatit částku stanovenou E-shopem, obsluha Výdejního místa mu Zásilku nevydá. XII. Uskladnění Zásilky ESP zajistí uskladnění Zásilky na Výdejním místě Geis Point, a to do doby vydání Zásilky Příjemci. Pokud si Příjemce Zásilku nevyzvedne, ESP uskladní Zásilku na Výdejním místě Geis Point nejméně po dobu 7 kalendářních dnů ode dne doručení Zásilky na Výdejní místo. V odůvodněných případech může být tato doba zkrácena. 1. ESP je oprávněn otevřít Zásilku, jestliže: XIII. Otevření Zásilky a) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto Všeobecných obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být jejím obsahem, nebo věc, jejíž přeprava není podle právních předpisů dovolena, b) je důvodná obava, že by doručením došlo nebo by mohlo dojít ke vzniku škody, c) je to nezbytné k dodržení povinností uložených ESP právním předpisem nebo Smlouvou o distribuci. 2. Obsah Zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky a musí být zajištěna ochrana skutečností v souladu s platnými právními předpisy. 3. Po zjištění stavu musí být Zásilka zabezpečena přelepem a o otevření musí být ESP sepsán protokol. XIV. Likvidace Zásilky 1. ESP je oprávněn obstarat likvidaci Zásilky nebo její části, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví osob. 2. E-shop je povinen uhradit ESP náklady spojené s likvidací Zásilky a s nároky třetích osob vznesených vůči ESP v souvislosti s doručováním Zásilky. XV. Odpovědnost ESP za škodu 1. ESP odpovídá E-shopu pouze za skutečnou škodu, která na přepravované Zásilce vznikla výhradně při poskytování Služby. 2. ESP neodpovídá E-shopu za ušlý zisk ani jiné následné škody, které E-shopu nebo třetím osobám v souvislosti s poskytnutím Služby vznikly nebo mohou vzniknout. Všeobecné obchodní podmínky 6/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

7 3. ESP se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena: a) v důsledku jednání E-shopu nebo Příjemce Zásilky, b) vadou nebo vlastnostmi Zásilky, c) vadným obalem Zásilky, d) postupem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 4. ESP se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce také v případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení obvyklé odborné péče. XVI. Odpovědnost E-shopu za škodu 1. E-shop odpovídá za škodu, která vznikla ESP nebo třetí osobě v důsledku porušení povinností E- shopu vyplývajících ze Smlouvy o distribuci nebo z těchto Všeobecných obchodních podmínek. 2. Za porušení povinností E-shopu se zejména považuje poskytnutí neúplných, nesprávných nebo zkreslujících údajů o obsahu Zásilky, jeho charakteru, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo obstarání nebo provedení přepravy Zásilky. XVII. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované Zásilce 1. E-shop je oprávněn reklamovat vůči ESP výhradně škodu vzniklou při přepravě, a to poškozením obsahu Zásilky, zničením obsahu Zásilky nebo úbytkem obsahu Zásilky nebo úplnou ztrátou přepravované Zásilky. 2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek: a) poškozením se rozumí taková změna na věci tvořící obsah Zásilky, kterou je možno odstranit opravou, a taková změna na věci, kterou sice nelze odstranit opravou, ale která nebrání dalšímu užívání věci ke stanovenému účelu, b) zničením se rozumí taková změna na věcí tvořících obsah Zásilky, kterou nelze odstranit opravou a pro kterou tuto věc nelze používat ke stanovenému účelu. 3. Škoda představuje: a) v případě opravitelného poškození obsahu Zásilky, přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení přepravované věci do původního stavu, b) v případě neopravitelného poškození obsahu Zásilky při zachování užitné hodnoty přepravované věci, rozdíl hodnoty přepravované věci před poškozením a po vzniku škody, c) v případě zničení nebo ztráty Zásilky skutečnou hodnotu obsahu Zásilky v době převzetí Zásilky k přepravě, případně skutečnou hodnotu části obsahu Zásilky, pokud se ztratí nebo zničí jen její část. 4. Reklamaci je nutno uplatnit písemně na adrese ESP do jednoho týdne po dni, kdy byla Zásilka, kterou Příjemce nepřevzal pro poškození obalu, vrácena E-shopu nebo do jednoho týdne po dni, kdy ESP oznámil E- shopu její ztrátu nebo zničení. 5. ESP neodpovídá za škodu vzniklou poškozením obsahu Zásilky, zničením obsahu Zásilky a úbytkem obsahu Zásilky, jestliže obal Zásilky nebyl při jejím vydání Příjemci nebo při jejím vrácení E-shopu poškozen. V pochybnostech se má za to, že obal Zásilky nebyl při jejím vydání Příjemci nebo při jejím vrácení E-shopu poškozen, pokud Příjemce nebo E-shop Zásilku převzal. Všeobecné obchodní podmínky 7/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

8 6. V případech poškození, zničení nebo úbytku obsahu Zásilky je E-shop povinen umožnit ESP, aby se seznámil se skutečným stavem Zásilky. Z těchto důvodů je E-shop povinen zajistit, aby se Zásilkou nebylo do příchodu jím pověřené osoby jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal, ve kterém mu byla Zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být Zásilka bez souhlasu ESP likvidována nebo přepravována na jiné místo. 7. U poškozených pojištěných Zásilek je E-shop povinen umožnit ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny. 8. K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody a její povaze, rozsahu a výši skutečné škody, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 4 tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek. Vyčíslení skutečné škody musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou. 9. ESP je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu byla reklamace doručena, a sdělit E-shopu své stanovisko. 10. Náhrada škody z řádně uplatněné a uznané reklamace je splatná do 14 dnů ode dne uznání reklamace ESP. 11. V případě, že během reklamačního řízení je nalezena pohřešovaná Zásilka nebo její část, považuje se nárok E-shopu na náhradu škody za uhrazený okamžikem, kdy E-shop získá možnost se Zásilkou nakládat. Pokud byla E-shopu uhrazena škoda, nebo její část, před nalezením Zásilky, je povinen zaplacenou částku ESP vrátit. XVIII. Zvláštní ujednání o náhradě škody Pro případ, že při uplatnění nároku na náhradu škody vyjde najevo, že E-shop podal k přepravě Zásilku s hodnotou vyšší než Kč, ESP není povinen škodu nad tuto částku uhradit E-shopu. XIX. Ochrana osobních údajů E-shopu 1. E-shop dává tímto ESP souhlas, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje E-shopu uvedené ve Smlouvě o distribuci a v dalších listinách nezbytných pro poskytnutí zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou ESP zpracovávány a archivovány pouze pro účely plnění povinností vyplývajících z jeho závazků. 2. E-shop uděluje ESP souhlas dle odst. 1 na celou dobu trvání smluvního vztahu mezi E-shopem a ESP a dále na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu. XX. Ochrana osobních údajů Příjemců 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích o třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud s takovými údaji přijdou do styku. Smluvní strany jsou si rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany vzájemně prokázat způsob jakým je zajištěno dodržování povinností stanovených zákonem. 2. E-shop se v této souvislosti zavazuje zajistit souhlas Příjemců Zásilek se zpracováním jejich osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby ESP mohl řádně plnit své povinnosti. E-shop se zavazuje uhradit ESP jakoukoliv újmu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Příjemců vznikne, v případě, že tento souhlas nezajistí. Všeobecné obchodní podmínky 8/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

9 XXI. Ochrana důvěrných informací 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, právního, finančního, výrobního a technického charakteru, které získaly nebo které mají z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a obchodních postupů druhé strany. 2. Veškeré informace v odst. 1 jsou smluvními stranami považovány za důvěrné a jsou povinny s nimi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany těchto informací a zajistit jejich ochranu. 3. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, aby jejich zaměstnanci byly smluvně zavázáni k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu v jakém jsou tyto povinnosti stanoveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro smluvní strany. Porušení těchto povinností ze strany zaměstnance je vždy považováno za porušení povinností smluvní stranou. 4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými byla při své činnosti seznámena nebo které při poskytování služeb získala, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro třetí osoby, a to ani po skončení smluvního vztahu. 5. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely vzájemné spolupráce. 6. Povinnost považovat informace za důvěrné a předmět utajení se nevztahuje na informace, které jsou, anebo se stávají, informacemi veřejně dostupnými jinak než tím, že jedna ze smluvních stran porušila své povinnosti. XXII. Povinnosti smluvních stran při nakládání s důvěrnými informacemi 1. Smluvní strany jsou povinny: a) neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické či ústní formě třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká, b) důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany, c) poskytovat důvěrné informace výhradně zaměstnancům, kteří se podílejí přímo na spolupráci smluvních stran a užití jejích výsledků a pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce vzájemné spolupráce smluvních stran a vedou přímo ke splnění jejích cílů, d) nekopírovat důvěrné informace ani jiným způsobem je nereprodukovat bez výslovného písemného souhlasu smluvní strany, která je zpřístupnila, kromě užití pro konkrétní, smluvními stranami výslovně stanovenou, interní potřebu smluvních stran. 2. Smluvní strana je povinna důvěrné informace, které jí byly zpřístupněny druhou smluvní stranou v hmotné formě (např. ovými, faxovými, písemnými zprávami nebo zprávami na nosičích dat): a) vydat, kdykoli o jejich vydání požádá smluvní strana, která jí tyto důvěrné informace poskytla, b) zničit, nepožádá-li o jejich vrácení smluvní strana, která jí tyto důvěrné informace poskytla, do 15 dnů ode dne ukončení Smlouvy o distribuci. Všeobecné obchodní podmínky 9/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

10 3. O provedeném zničení důvěrných informací je smluvní strana povinna vyhotovit písemný záznam a na výzvu smluvní strany, která důvěrné informace poskytla, jí tento záznam zaslat ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. 4. Ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy o distribuci nezaniká povinnost smluvních stran zachovávat mlčenlivost, chránit důvěrné informace včetně informací o vzájemné spolupráci a know how. XXIII. Ujednání o ochranně před nekalosoutěžním jednáním 1. E-shop se zavazuje zdržet se jednání, které by mohlo vést k parazitování na dobré pověsti ESP, zejména tím, že bez jeho souhlasu E-shop sám nebo prostřednictvím jiného subjektu využije k doručování Zásilek Výdejních míst Geis Point, které jsou smluvními partnery ESP. V případě pochybností se jakákoliv taková spolupráce s Výdejními místy Geis Point, které jsou smluvními partnery ESP, považuje za parazitování na dobré pověsti ESP. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, trvá tento závazek po dobu účinnosti této smlouvy a 12 měsíců po jejím ukončení. 2. V případě porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, E-shop uhradí ESP smluvní pokutu ve výši odpovídající souhrnu všech částek, které ESP fakturoval E-shopu za předcházejících 6 měsíců, a dále se E-shop zavazuje uhradit ESP škodu, která mu porušením této povinnosti vznikla. XXIV. Ostatní ujednání ESP se zavazuje průběžně informovat E-shop o síti Výdejních míst Geis Point a E-shop se zavazuje na svých www stránkách tuto síť Výdejních míst zveřejnit, a to včetně identifikačních údajů, kterými jsou minimálně: název Výdejního místa, ulice, č.p., město a otevírací doba Výdejního místa. Při této a jakékoliv jiné prezentaci sítě Výdejních míst je E-shop povinen uvádět, není-li dohodnuto jinak, že se jedná o Výdejní místa Geis Point. Jiné označení sítě Výdejních míst se považuje za porušení smluvního závazku. XXV. Závěrečná ustanovení 1. ESP je v zájmu zkvalitňování svých služeb oprávněn provést změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek. O změně Všeobecných obchodních podmínek je ESP povinen vyrozumět E-shop na svých webových stránkách 30 dnů před dnem účinnosti navržených změn. Pokud nejpozději 14 dní přede dnem účinnosti navržených změn E-shop písemně nesdělí ESP svůj nesouhlas, má se za to, že s navrženými změnami souhlasí, a takto odsouhlasené nové znění Všeobecných obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o distribuci. 2. Pokud E-shop projeví písemný nesouhlas se změnami v termínu dle odstavce 1, je oprávněn Smlouvu o distribuci vypovědět. Ve výpovědní době jsou pro obě strany závazné Všeobecné smluvní podmínky platné před provedenými změnami. 3. Pokud se kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy o distribuci ukáže být neplatným nebo neúčinným, zbývající ustanovení zůstanou platná a účinná v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Smluvní strany se zavazují, že neplatné a nevymahatelné ustanovení nahradí vzájemně přijatelným, platným a vymahatelným ustanovením. 4. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku a další informace jsou zveřejňovány na webových stránkách ESP. 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne Všeobecné obchodní podmínky 10/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BSA CZ s.r.o. IČ: 25616714 Se sídlem: Varnsdorfská 344/8, Střížkov, 190 00 Praha 9 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55131 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Denas Energy s.r.o., Hradní 27/37, 71000 Ostrava, IČ 28641019

Denas Energy s.r.o., Hradní 27/37, 71000 Ostrava, IČ 28641019 Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást zasílatelské smlouvy, na základě které se obstaravatel přepravy zavazuje obstarat přepravu zásilky a příkazce se zavazuje

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky) stanovují postup při uzavírání, změně

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Smluvní strany: 1. Poskytovatel: sídlo: IČ: DIČ: bankovní účet číslo:, vedený u zastoupení:, 2. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více