VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností e-shop partner s.r.o., se sídlem Modletice, Modletice 128, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen ESP ), a fyzickou nebo právnickou osobu provozující e-shop / e-shopy, která je ve smluvním vztahu s ESP (dále jen E-shop ). ESP je provozovatelem sítě výdejních míst Geis Point. 2. Není-li Smlouvou o distribuci stanoveno jinak, ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou závazná pro všechny smluvní vztahy mezi ESP a E-shopem. II. Základní pojmy 1. Není-li ve Smlouvě o distribuci nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, pro účely vztahu smluvních stran mají následující pojmy dále definovaný význam: Zásilka je věc, kterou ESP převzal od E-shopu za účelem poskytnutí Služby specifikované ve Smlouvě o distribuci; Příjemce fyzická nebo právnická osoba, které je Zásilka podle průvodních dokladů určena; Nevyzvednutá zásilka Zásilka, kterou si Příjemce nevyzvedl po dobu uložení na Výdejním místě Výdejní místo prostor, ve kterém jsou Zásilky vydávány Příjemcům a jehož provozovatel patří do smluvní sítě Výdejních míst ESP; Služby služby specifikované ve Smlouvě o distribuci; Ceník aktuální Ceník ESP; Název E-shopu označení užívané E-shopem v obchodním styku s Příjemci 2. Pro definici pojmů, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se za účelem určitosti a srozumitelnosti smluvních ujednání, použijí definice uvedené v dalších ustanoveních těchto Všeobecných obchodních podmínek a v ustanoveních Smlouvy o distribuci. 3. Definice pojmů se vztahují na všechny právní vztahy mezi ESP a E-shopem. III. Vznik smluvního vztahu 1. Smluvní vztah mezi ESP a E-shopem vzniká uzavřením Smlouvy o distribuci. 2. Smlouvou o distribuci se ESP zavazuje vlastním jménem poskytnout E-shopu Služby specifikované v této smlouvě a E-shop se zavazuje zaplatit ESP odměnu ve výši stanovené Ceníkem, případně Smlouvou o distribuci. 3. Pro platnost Smlouvy o distribuci je požadována písemná forma. 4. Není-li ve Smlouvě o distribuci stanoveno jinak, je ESP oprávněn v konkrétním případě určit nejvhodnější způsob přepravy Zásilky a rozsah poskytovaných služeb. 5. Smluvní vztahy mezi ESP a E-shopem se řídí ustanoveními zákona, nejsou-li práva a povinnosti smluvních stran stanoveny odlišně ve Smlouvě o distribuci nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Všeobecné obchodní podmínky 1/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

2 IV. Cena služeb a platební podmínky 1. E-shop se zavazuje zaplatit ESP smluvní odměnu, která je součtem hodnot poskytnutých Služeb vyčíslených v cenách dle Ceníku, případně dle Smlouvy o distribuci. Všechny ceny uvedené v Ceníku, případně ve Smlouvě o distribuci jsou uvedeny bez DPH. 2. ESP je oprávněn Ceník měnit, přičemž každou jeho změnu je povinen písemně oznámit E-shopu nejméně 1 měsíc před nabytím jeho účinnosti. V případě takto učiněné změny je Ceník považován za odsouhlasený, jestliže po nahlášení změny E-shop nevyužije svého práva Smlouvu o distribuci vypovědět, a to do 14 dnů ode dne, kdy je toto oznámení doručeno na jeho adresu. Ve výpovědní době jsou odměny za Služby účtovány ve výši stanovené dle Ceníku platného přede dnem, kdy byla E-shopu oznámena změna Ceníku. Písemná forma oznámení je také splněna, pokud je oznámení ESP odesláno em nebo prostřednictvím datové schránky. 3. Nárok na uhrazení smluvní odměny za Služby vzniká přepravou Zásilky na Výdejní místo a vydáním Zásilky Příjemci nebo vrácením Nevyzvednuté zásilky E-shopu, není-li ve Smlouvě o distribuci ujednáno jinak. 4. Jednotlivé odměny budou vypláceny na základě faktury ESP vystavené vždy v pondělí v kalendářním týdnu následujícím po kalendářním týdnu, za který ESP vznikl nárok na jejich zaplacení. Faktura je splatná do 8 dnů ode dne vystavení. 5. Faktura bude vystavována 1x za kalendářní týden vyjma období, kdy je kalendářní týden rozdělen dvěma kalendářními měsíci. V těchto případech vystaví ESP zvlášť fakturu za ty dny, které z kalendářního týdne spadají do uplynulého kalendářního měsíce, a zvlášť fakturu za dny, které z kalendářního týdne spadají do aktuálního kalendářního měsíce. 6. Faktura popř. příloha k faktuře ESP za Služby poskytnuté E-shopu musí obsahovat: a) výčet Zásilek doručených do Výdejních míst a vydaných Příjemcům a dále počet Nevyzvednutých zásilek, a to i v datové podobě, b) výši odměny v Kč za poskytnutou Službu dle Ceníku, případně dle Smlouvy o distribuci, c) celkovou odměnu ESP určenou součtem součinů počtu jednotlivých poskytnutých Služeb a výší odměn za jejich poskytnutí, zejména součtem součinu počtu Zásilek doručených do Výdejních míst a vydaných Příjemcům a výší odměny v Kč za doručení a vydání jednotlivé Zásilky Příjemci a dále součinu počtu Nevyzvednutých zásilek vydaných E-shopu a výší odměny za výdej Nevyzvednuté zásilky E-shopu, d) hodnotu inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období, přičemž hodnotou inkasa vydaných Zásilek Příjemcům se rozumí souhrn všech tržeb přijatých od Příjemců za Zásilky vydané ve Výdejních místech v období uvedeném v odstavci 4 a 5, e) částku, která zbývá po započtení celkové odměny (provize) ESP proti hodnotě inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období a je určena k úhradě E-shopu (dále též Rozdíl ), f) zákonnou výši DPH, g) ostatní náležitosti stanovené zákonem. 7. Za zaplacení faktury se pokládá též započtení celkové odměny ESP (provize) proti hodnotě inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období se současným převodem Rozdílu na účet E-shopu. 8. Převod Rozdílu z účtu ESP na účet E-shopu je splatný ke dni splatnosti faktur vystavených ESP za fakturované období dle odstavce 4. Pokud hodnota inkasa vydaných Zásilek Příjemcům nepokrývá celkovou odměnu ESP za fakturované období, je povinen E-shop uhradit ESP částku rovnající se rozdílu mezi celkovou odměnou ESP a hodnotou inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za Všeobecné obchodní podmínky 2/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

3 fakturované období. V případě prodlení s úhradou odměny je E-shop povinen zaplatit ESP smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. V. Parametry Zásilky a další požadavky na Zásilku 1. Není-li mezi ESP a E-shopem dohodnuto jinak, je ESP oprávněn odmítnout převzetí Zásilky, která nesplňuje některou z následujících podmínek: a) délka Zásilky, tj. její nejdelší strana, nesmí překročit rozměr největší Zásilky uvedené v Ceníku, b) hmotnost Zásilky včetně obalu nesmí překročit hmotnost nejtěžší Zásilky uvedené v Ceníku. 2. E-shop je povinen dodat ESP Zásilku zabalenou tak, aby: a) obsah Zásilky byl zajištěn proti pohybu, b) obal Zásilky: zajišťoval dostatečnou ochranu přepravovanému obsahu, zejména aby odolával běžnému působení okolních vlivů při systémové silniční přepravě, a to jak vně obalu, tak uvnitř obalu, a umožňoval přepravu na válečkové dráze, znemožňoval vizuální identifikaci obsahu v těch případech, kdy jsou v ní uloženy cenné předměty, znemožňoval její nekontrolovatelné otevření, umožňoval snadnou a bezpečnou manipulaci se Zásilkou jedné osobě, umožňoval přepravu Zásilek ve vrstvách, byl celistvý a pravidelného tvaru. c) neohrožovala: další společně přepravované Zásilky, dopravní prostředek, ve kterém je převážena, zařízení ESP a jeho skladové prostory, život, zdraví a bezpečnost osob, které s ní přijdou do styku. 3. ESP může odmítnout nebo vyloučit z přepravy Zásilku, jejímž obsahem jsou: a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, b) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, c) živá zvířata, d) pozůstatky lidí a zvířat, e) předměty a látky, jejichž ochranu před poškozením nelze zabezpečit nebo které s ohledem na svůj charakter vyžadují vytvoření speciálních podmínek. 4. E-shop je povinen oznámit ESP všechny skutečnosti, které by podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy o distribuci zakládaly oprávnění ESP Zásilku odmítnout. VI. Označení Zásilky 1. E-shop je povinen každou Zásilku předanou k přepravě ESP opatřit na horní straně přepravním/evidenčním štítkem. Všeobecné obchodní podmínky 3/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

4 2. E-shop je povinen uvádět na přepravním/evidenčním štítku následující údaje: a) kód Výdejního místa (dle číselníku ESP), do kterého má být Zásilka doručena Příjemci, b) číselný a čárový kód Zásilky, c) Příjemce Zásilky: u fyzické osoby uvede jméno, příjmení a bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby uvede obchodní firmu a sídlo, d) Název E-shopu, e) výši dobírky v Kč, f) případně jiné důležité informace, které usnadňují doručení Zásilky. 3. E-shop je povinen používat evidenční štítky, které splňují následující podmínky: a) jsou schváleny ESP před zahájením jejich používání, b) jsou označeny číselnou řadou přidělenou ESP. 4. E-shop předá ke schválení ESP vzor vlastních přepravních/evidenčních štítků, a to v minimálním počtu 5 kusů. Po schválení předložených přepravních/evidenčních štítků ESP předá E-shopu číselnou řadu pro generování čísel Zásilek a čárových kódů, kterými je E-shop povinen označit jednotlivé přepravní/evidenční štítky. 5. E-shop je povinen zajistit, aby: a) Zásilka byla označena pouze jedním přepravním/evidenčním štítkem, b) ze Zásilky byly odstraněny všechny ostatní označení, adresy a dříve použité přepravní/evidenční štítky, které nemají souvislost s probíhající přepravou a výdejem Zásilky. VII. Podací kniha 1. E-shop je povinen před každým jednotlivým předáním Zásilek k přepravě ESP vyplnit a v elektronické podobě zaslat ESP Podací knihu. Způsob zasílání, podoba a obsahované údaje Podací knihy jsou specifikované v příručce ESP s názvem: Technické parametry spolupráce s e-shop partner (dále jen Údaje ). 2. E-shop je povinen řádně a včas sdělit ESP správné, úplné a srozumitelné Údaje, jinak odpovídá za škodu, která ESP porušením této povinnosti vznikla. VIII. Převzetí Zásilky 1. ESP nebo jím pověřený zástupce převezme Zásilku určenou k přepravě v předem dohodnutém místě podle Smlouvy o distribuci. 2. Před předáním Zásilky k přepravě je E-shop povinen: a) označit Zásilku přepravním/evidenčním štítkem s čárovým kódem, b) označit Zásilku, jejíž charakter to vyžaduje, příslušnou výstražnou nálepkou vymezující způsob, jakým s ní lze zacházet, c) odstranit ze Zásilky všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s aktuální poskytovanou Službou, a zajistit, aby každá Zásilka byla opatřena pouze jednou platnou etiketou, a to i pro případ, že obal Zásilky bude použit vícekrát, jinak odpovídá za škodu, která s tím ESP vznikne, Všeobecné obchodní podmínky 4/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

5 E-shop odpovídá za splnění povinností dle tohoto odstavce i v případě, že Zásilku předává k přepravě třetí osoba. 3. ESP je oprávněn odmítnout převzetí Zásilky, pokud je zřejmé, že nemá vymíněné vlastnosti nebo není řádně označena v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že ESP zjistí tuto skutečnost až po převzetí Zásilky, je oprávněn Zásilku vrátit E-shopu. ESP v takovém případu vzniká vůči E-shopu nárok na úhradu přepravného a na úhradu skutečných nákladů souvisejících se zpětným doručením Zásilky. Nelze-li Zásilku vrátit E-shopu, řídí se další postup příslušnými ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek. 4. ESP má právo upravit údaj E-shopu o hmotnosti a objemu Zásilky včetně jednotlivých kusů, a to v případě, kdy automatická váha nebo jiné prostředky a metody ESP zaznamenají rozdíl mezi údajem uvedeným v podací knize a skutečnou hmotností nebo objemem Zásilky. V těchto případech je pro výpočet úplaty za poskytované Služby rozhodující údaj uvedený ESP. IX. Doručení Zásilky 1. ESP obstará doručení Zásilky na Výdejnu Geis Point zpravidla v první pracovní den následující po dni převzetí Zásilky na adrese provozovny nebo sídla ESP. 2. ESP neodpovídá za škody, které vzniknou E-shopu z důvodu nedodržení lhůty uvedené v odstavci 1. X. Výdej Zásilky 1. Zásilka se považuje za vydanou, je-li ve Výdejním místě Geis Point předána Příjemci nebo fyzické osobě, kterou Příjemce k převzetí Zásilky zmocnil. 2. ESP je povinen při výdeji Zásilky ve Výdejním místě Geis Point zajistit její předání Příjemci uvedenému na přepravním/evidenčním štítku nebo jím zmocněné osobě, jestliže Příjemce nebo jím zmocněná osoba prokáží svou totožnost nebo nejsou pochybnosti o jejich oprávněnosti Zásilku převzít. ESP prokáže na žádost E-shopu výdej Zásilky Příjemci podpisem Příjemce nebo jím zmocněné osoby na průvodním dokladu Zásilky E-shopu (pokud je k dispozici) nebo na předávacím lístku ESP, za který je považován i doklad o zaplacení příslušné dobírkové částky Příjemcem, jednáli se o Zásilku na dobírku. 3. ESP je povinen částku, kterou vybral od Příjemce při doručení Zásilky na dobírku, převést nejpozději do 15 kalendářních dnů na účet určený E-shopem s právem započtení celkové odměny ESP v souladu s článkem IV Všeobecných smluvních podmínek. Převedením se zde rozumí odepsání částky z účtu ESP ve prospěch účtu E-shopu. 4. ESP je oprávněn provést zápočet dobírkové částky vybrané od Příjemců při doručení Zásilek na dobírku proti všem svým splatným pohledávkám za E-shopem. O provedeném zápočtu je ESP povinen písemně vyrozumět E-shop. 5. Pokud Příjemce odmítne Zásilku převzít (viz Nevyzvednutá zásilka), ESP vrátí Zásilku E-shopu. V takovém případě je E-shop povinen nahradit ESP cenu uvedenou v Ceníku, případně ve Smlouvě o distribuci. 6. Obsluha Výdejního místa Geis Point provádějící vydání Zásilky není povinna účastnit se kontroly jejího obsahu prováděné Příjemcem. Všeobecné obchodní podmínky 5/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

6 XI. Zásilka na dobírku 1. V případě, že E-shop chce využít Služby Zásilka na dobírku, je povinen takovou Zásilku označit způsobem požadovaným ESP. 2. V rámci zadávání požadavku na využití Služby Zásilka na dobírku je E-shop povinen buď na průvodních dokladech Zásilky přístupných jak ESP při přepravě a tak obsluze Výdejního místa Geis Point při výdeji Zásilky Příjemci, nebo na příkazním/evidenčním štítku viditelně vyznačit částku, která má být při doručení vybrána od Příjemce, případně uvést jiný inkasní úkon. 3. U Zásilek na dobírku obsluha Výdejního místa Geis Point přijme při vydání Zásilky od Příjemce částku vyznačenou E-shopem. Pokud Příjemce odmítne zaplatit částku stanovenou E-shopem, obsluha Výdejního místa mu Zásilku nevydá. XII. Uskladnění Zásilky ESP zajistí uskladnění Zásilky na Výdejním místě Geis Point, a to do doby vydání Zásilky Příjemci. Pokud si Příjemce Zásilku nevyzvedne, ESP uskladní Zásilku na Výdejním místě Geis Point nejméně po dobu 7 kalendářních dnů ode dne doručení Zásilky na Výdejní místo. V odůvodněných případech může být tato doba zkrácena. 1. ESP je oprávněn otevřít Zásilku, jestliže: XIII. Otevření Zásilky a) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto Všeobecných obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být jejím obsahem, nebo věc, jejíž přeprava není podle právních předpisů dovolena, b) je důvodná obava, že by doručením došlo nebo by mohlo dojít ke vzniku škody, c) je to nezbytné k dodržení povinností uložených ESP právním předpisem nebo Smlouvou o distribuci. 2. Obsah Zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky a musí být zajištěna ochrana skutečností v souladu s platnými právními předpisy. 3. Po zjištění stavu musí být Zásilka zabezpečena přelepem a o otevření musí být ESP sepsán protokol. XIV. Likvidace Zásilky 1. ESP je oprávněn obstarat likvidaci Zásilky nebo její části, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví osob. 2. E-shop je povinen uhradit ESP náklady spojené s likvidací Zásilky a s nároky třetích osob vznesených vůči ESP v souvislosti s doručováním Zásilky. XV. Odpovědnost ESP za škodu 1. ESP odpovídá E-shopu pouze za skutečnou škodu, která na přepravované Zásilce vznikla výhradně při poskytování Služby. 2. ESP neodpovídá E-shopu za ušlý zisk ani jiné následné škody, které E-shopu nebo třetím osobám v souvislosti s poskytnutím Služby vznikly nebo mohou vzniknout. Všeobecné obchodní podmínky 6/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

7 3. ESP se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena: a) v důsledku jednání E-shopu nebo Příjemce Zásilky, b) vadou nebo vlastnostmi Zásilky, c) vadným obalem Zásilky, d) postupem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 4. ESP se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce také v případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení obvyklé odborné péče. XVI. Odpovědnost E-shopu za škodu 1. E-shop odpovídá za škodu, která vznikla ESP nebo třetí osobě v důsledku porušení povinností E- shopu vyplývajících ze Smlouvy o distribuci nebo z těchto Všeobecných obchodních podmínek. 2. Za porušení povinností E-shopu se zejména považuje poskytnutí neúplných, nesprávných nebo zkreslujících údajů o obsahu Zásilky, jeho charakteru, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo obstarání nebo provedení přepravy Zásilky. XVII. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované Zásilce 1. E-shop je oprávněn reklamovat vůči ESP výhradně škodu vzniklou při přepravě, a to poškozením obsahu Zásilky, zničením obsahu Zásilky nebo úbytkem obsahu Zásilky nebo úplnou ztrátou přepravované Zásilky. 2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek: a) poškozením se rozumí taková změna na věci tvořící obsah Zásilky, kterou je možno odstranit opravou, a taková změna na věci, kterou sice nelze odstranit opravou, ale která nebrání dalšímu užívání věci ke stanovenému účelu, b) zničením se rozumí taková změna na věcí tvořících obsah Zásilky, kterou nelze odstranit opravou a pro kterou tuto věc nelze používat ke stanovenému účelu. 3. Škoda představuje: a) v případě opravitelného poškození obsahu Zásilky, přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení přepravované věci do původního stavu, b) v případě neopravitelného poškození obsahu Zásilky při zachování užitné hodnoty přepravované věci, rozdíl hodnoty přepravované věci před poškozením a po vzniku škody, c) v případě zničení nebo ztráty Zásilky skutečnou hodnotu obsahu Zásilky v době převzetí Zásilky k přepravě, případně skutečnou hodnotu části obsahu Zásilky, pokud se ztratí nebo zničí jen její část. 4. Reklamaci je nutno uplatnit písemně na adrese ESP do jednoho týdne po dni, kdy byla Zásilka, kterou Příjemce nepřevzal pro poškození obalu, vrácena E-shopu nebo do jednoho týdne po dni, kdy ESP oznámil E- shopu její ztrátu nebo zničení. 5. ESP neodpovídá za škodu vzniklou poškozením obsahu Zásilky, zničením obsahu Zásilky a úbytkem obsahu Zásilky, jestliže obal Zásilky nebyl při jejím vydání Příjemci nebo při jejím vrácení E-shopu poškozen. V pochybnostech se má za to, že obal Zásilky nebyl při jejím vydání Příjemci nebo při jejím vrácení E-shopu poškozen, pokud Příjemce nebo E-shop Zásilku převzal. Všeobecné obchodní podmínky 7/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

8 6. V případech poškození, zničení nebo úbytku obsahu Zásilky je E-shop povinen umožnit ESP, aby se seznámil se skutečným stavem Zásilky. Z těchto důvodů je E-shop povinen zajistit, aby se Zásilkou nebylo do příchodu jím pověřené osoby jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal, ve kterém mu byla Zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být Zásilka bez souhlasu ESP likvidována nebo přepravována na jiné místo. 7. U poškozených pojištěných Zásilek je E-shop povinen umožnit ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny. 8. K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody a její povaze, rozsahu a výši skutečné škody, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 4 tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek. Vyčíslení skutečné škody musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou. 9. ESP je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu byla reklamace doručena, a sdělit E-shopu své stanovisko. 10. Náhrada škody z řádně uplatněné a uznané reklamace je splatná do 14 dnů ode dne uznání reklamace ESP. 11. V případě, že během reklamačního řízení je nalezena pohřešovaná Zásilka nebo její část, považuje se nárok E-shopu na náhradu škody za uhrazený okamžikem, kdy E-shop získá možnost se Zásilkou nakládat. Pokud byla E-shopu uhrazena škoda, nebo její část, před nalezením Zásilky, je povinen zaplacenou částku ESP vrátit. XVIII. Zvláštní ujednání o náhradě škody Pro případ, že při uplatnění nároku na náhradu škody vyjde najevo, že E-shop podal k přepravě Zásilku s hodnotou vyšší než Kč, ESP není povinen škodu nad tuto částku uhradit E-shopu. XIX. Ochrana osobních údajů E-shopu 1. E-shop dává tímto ESP souhlas, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje E-shopu uvedené ve Smlouvě o distribuci a v dalších listinách nezbytných pro poskytnutí zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou ESP zpracovávány a archivovány pouze pro účely plnění povinností vyplývajících z jeho závazků. 2. E-shop uděluje ESP souhlas dle odst. 1 na celou dobu trvání smluvního vztahu mezi E-shopem a ESP a dále na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu. XX. Ochrana osobních údajů Příjemců 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích o třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud s takovými údaji přijdou do styku. Smluvní strany jsou si rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany vzájemně prokázat způsob jakým je zajištěno dodržování povinností stanovených zákonem. 2. E-shop se v této souvislosti zavazuje zajistit souhlas Příjemců Zásilek se zpracováním jejich osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby ESP mohl řádně plnit své povinnosti. E-shop se zavazuje uhradit ESP jakoukoliv újmu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Příjemců vznikne, v případě, že tento souhlas nezajistí. Všeobecné obchodní podmínky 8/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

9 XXI. Ochrana důvěrných informací 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, právního, finančního, výrobního a technického charakteru, které získaly nebo které mají z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a obchodních postupů druhé strany. 2. Veškeré informace v odst. 1 jsou smluvními stranami považovány za důvěrné a jsou povinny s nimi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany těchto informací a zajistit jejich ochranu. 3. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, aby jejich zaměstnanci byly smluvně zavázáni k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu v jakém jsou tyto povinnosti stanoveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro smluvní strany. Porušení těchto povinností ze strany zaměstnance je vždy považováno za porušení povinností smluvní stranou. 4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými byla při své činnosti seznámena nebo které při poskytování služeb získala, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro třetí osoby, a to ani po skončení smluvního vztahu. 5. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely vzájemné spolupráce. 6. Povinnost považovat informace za důvěrné a předmět utajení se nevztahuje na informace, které jsou, anebo se stávají, informacemi veřejně dostupnými jinak než tím, že jedna ze smluvních stran porušila své povinnosti. XXII. Povinnosti smluvních stran při nakládání s důvěrnými informacemi 1. Smluvní strany jsou povinny: a) neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické či ústní formě třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká, b) důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany, c) poskytovat důvěrné informace výhradně zaměstnancům, kteří se podílejí přímo na spolupráci smluvních stran a užití jejích výsledků a pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce vzájemné spolupráce smluvních stran a vedou přímo ke splnění jejích cílů, d) nekopírovat důvěrné informace ani jiným způsobem je nereprodukovat bez výslovného písemného souhlasu smluvní strany, která je zpřístupnila, kromě užití pro konkrétní, smluvními stranami výslovně stanovenou, interní potřebu smluvních stran. 2. Smluvní strana je povinna důvěrné informace, které jí byly zpřístupněny druhou smluvní stranou v hmotné formě (např. ovými, faxovými, písemnými zprávami nebo zprávami na nosičích dat): a) vydat, kdykoli o jejich vydání požádá smluvní strana, která jí tyto důvěrné informace poskytla, b) zničit, nepožádá-li o jejich vrácení smluvní strana, která jí tyto důvěrné informace poskytla, do 15 dnů ode dne ukončení Smlouvy o distribuci. Všeobecné obchodní podmínky 9/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

10 3. O provedeném zničení důvěrných informací je smluvní strana povinna vyhotovit písemný záznam a na výzvu smluvní strany, která důvěrné informace poskytla, jí tento záznam zaslat ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. 4. Ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy o distribuci nezaniká povinnost smluvních stran zachovávat mlčenlivost, chránit důvěrné informace včetně informací o vzájemné spolupráci a know how. XXIII. Ujednání o ochranně před nekalosoutěžním jednáním 1. E-shop se zavazuje zdržet se jednání, které by mohlo vést k parazitování na dobré pověsti ESP, zejména tím, že bez jeho souhlasu E-shop sám nebo prostřednictvím jiného subjektu využije k doručování Zásilek Výdejních míst Geis Point, které jsou smluvními partnery ESP. V případě pochybností se jakákoliv taková spolupráce s Výdejními místy Geis Point, které jsou smluvními partnery ESP, považuje za parazitování na dobré pověsti ESP. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, trvá tento závazek po dobu účinnosti této smlouvy a 12 měsíců po jejím ukončení. 2. V případě porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, E-shop uhradí ESP smluvní pokutu ve výši odpovídající souhrnu všech částek, které ESP fakturoval E-shopu za předcházejících 6 měsíců, a dále se E-shop zavazuje uhradit ESP škodu, která mu porušením této povinnosti vznikla. XXIV. Ostatní ujednání ESP se zavazuje průběžně informovat E-shop o síti Výdejních míst Geis Point a E-shop se zavazuje na svých www stránkách tuto síť Výdejních míst zveřejnit, a to včetně identifikačních údajů, kterými jsou minimálně: název Výdejního místa, ulice, č.p., město a otevírací doba Výdejního místa. Při této a jakékoliv jiné prezentaci sítě Výdejních míst je E-shop povinen uvádět, není-li dohodnuto jinak, že se jedná o Výdejní místa Geis Point. Jiné označení sítě Výdejních míst se považuje za porušení smluvního závazku. XXV. Závěrečná ustanovení 1. ESP je v zájmu zkvalitňování svých služeb oprávněn provést změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek. O změně Všeobecných obchodních podmínek je ESP povinen vyrozumět E-shop na svých webových stránkách 30 dnů před dnem účinnosti navržených změn. Pokud nejpozději 14 dní přede dnem účinnosti navržených změn E-shop písemně nesdělí ESP svůj nesouhlas, má se za to, že s navrženými změnami souhlasí, a takto odsouhlasené nové znění Všeobecných obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o distribuci. 2. Pokud E-shop projeví písemný nesouhlas se změnami v termínu dle odstavce 1, je oprávněn Smlouvu o distribuci vypovědět. Ve výpovědní době jsou pro obě strany závazné Všeobecné smluvní podmínky platné před provedenými změnami. 3. Pokud se kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy o distribuci ukáže být neplatným nebo neúčinným, zbývající ustanovení zůstanou platná a účinná v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Smluvní strany se zavazují, že neplatné a nevymahatelné ustanovení nahradí vzájemně přijatelným, platným a vymahatelným ustanovením. 4. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku a další informace jsou zveřejňovány na webových stránkách ESP. 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne Všeobecné obchodní podmínky 10/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vnitrostátní a mezinárodní přepravy

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vnitrostátní a mezinárodní přepravy Všeobecné obchodní podmínky (VOP) vnitrostátní a mezinárodní přepravy Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vnitrostátní a mezinárodní přepravy (dále jen Podmínky ) upravují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více