VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi obchodní společností e-shop partner s.r.o., se sídlem Modletice, Modletice 128, PSČ , IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen ESP ), a fyzickou nebo právnickou osobu provozující e-shop / e-shopy, která je ve smluvním vztahu s ESP (dále jen E-shop ). ESP je provozovatelem sítě výdejních míst Geis Point. 2. Není-li Smlouvou o distribuci stanoveno jinak, ustanovení Všeobecných obchodních podmínek jsou závazná pro všechny smluvní vztahy mezi ESP a E-shopem. II. Základní pojmy 1. Není-li ve Smlouvě o distribuci nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, pro účely vztahu smluvních stran mají následující pojmy dále definovaný význam: Zásilka je věc, kterou ESP převzal od E-shopu za účelem poskytnutí Služby specifikované ve Smlouvě o distribuci; Příjemce fyzická nebo právnická osoba, které je Zásilka podle průvodních dokladů určena; Nevyzvednutá zásilka Zásilka, kterou si Příjemce nevyzvedl po dobu uložení na Výdejním místě Výdejní místo prostor, ve kterém jsou Zásilky vydávány Příjemcům a jehož provozovatel patří do smluvní sítě Výdejních míst ESP; Služby služby specifikované ve Smlouvě o distribuci; Ceník aktuální Ceník ESP; Název E-shopu označení užívané E-shopem v obchodním styku s Příjemci 2. Pro definici pojmů, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se za účelem určitosti a srozumitelnosti smluvních ujednání, použijí definice uvedené v dalších ustanoveních těchto Všeobecných obchodních podmínek a v ustanoveních Smlouvy o distribuci. 3. Definice pojmů se vztahují na všechny právní vztahy mezi ESP a E-shopem. III. Vznik smluvního vztahu 1. Smluvní vztah mezi ESP a E-shopem vzniká uzavřením Smlouvy o distribuci. 2. Smlouvou o distribuci se ESP zavazuje vlastním jménem poskytnout E-shopu Služby specifikované v této smlouvě a E-shop se zavazuje zaplatit ESP odměnu ve výši stanovené Ceníkem, případně Smlouvou o distribuci. 3. Pro platnost Smlouvy o distribuci je požadována písemná forma. 4. Není-li ve Smlouvě o distribuci stanoveno jinak, je ESP oprávněn v konkrétním případě určit nejvhodnější způsob přepravy Zásilky a rozsah poskytovaných služeb. 5. Smluvní vztahy mezi ESP a E-shopem se řídí ustanoveními zákona, nejsou-li práva a povinnosti smluvních stran stanoveny odlišně ve Smlouvě o distribuci nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Všeobecné obchodní podmínky 1/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

2 IV. Cena služeb a platební podmínky 1. E-shop se zavazuje zaplatit ESP smluvní odměnu, která je součtem hodnot poskytnutých Služeb vyčíslených v cenách dle Ceníku, případně dle Smlouvy o distribuci. Všechny ceny uvedené v Ceníku, případně ve Smlouvě o distribuci jsou uvedeny bez DPH. 2. ESP je oprávněn Ceník měnit, přičemž každou jeho změnu je povinen písemně oznámit E-shopu nejméně 1 měsíc před nabytím jeho účinnosti. V případě takto učiněné změny je Ceník považován za odsouhlasený, jestliže po nahlášení změny E-shop nevyužije svého práva Smlouvu o distribuci vypovědět, a to do 14 dnů ode dne, kdy je toto oznámení doručeno na jeho adresu. Ve výpovědní době jsou odměny za Služby účtovány ve výši stanovené dle Ceníku platného přede dnem, kdy byla E-shopu oznámena změna Ceníku. Písemná forma oznámení je také splněna, pokud je oznámení ESP odesláno em nebo prostřednictvím datové schránky. 3. Nárok na uhrazení smluvní odměny za Služby vzniká přepravou Zásilky na Výdejní místo a vydáním Zásilky Příjemci nebo vrácením Nevyzvednuté zásilky E-shopu, není-li ve Smlouvě o distribuci ujednáno jinak. 4. Jednotlivé odměny budou vypláceny na základě faktury ESP vystavené vždy v pondělí v kalendářním týdnu následujícím po kalendářním týdnu, za který ESP vznikl nárok na jejich zaplacení. Faktura je splatná do 8 dnů ode dne vystavení. 5. Faktura bude vystavována 1x za kalendářní týden vyjma období, kdy je kalendářní týden rozdělen dvěma kalendářními měsíci. V těchto případech vystaví ESP zvlášť fakturu za ty dny, které z kalendářního týdne spadají do uplynulého kalendářního měsíce, a zvlášť fakturu za dny, které z kalendářního týdne spadají do aktuálního kalendářního měsíce. 6. Faktura popř. příloha k faktuře ESP za Služby poskytnuté E-shopu musí obsahovat: a) výčet Zásilek doručených do Výdejních míst a vydaných Příjemcům a dále počet Nevyzvednutých zásilek, a to i v datové podobě, b) výši odměny v Kč za poskytnutou Službu dle Ceníku, případně dle Smlouvy o distribuci, c) celkovou odměnu ESP určenou součtem součinů počtu jednotlivých poskytnutých Služeb a výší odměn za jejich poskytnutí, zejména součtem součinu počtu Zásilek doručených do Výdejních míst a vydaných Příjemcům a výší odměny v Kč za doručení a vydání jednotlivé Zásilky Příjemci a dále součinu počtu Nevyzvednutých zásilek vydaných E-shopu a výší odměny za výdej Nevyzvednuté zásilky E-shopu, d) hodnotu inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období, přičemž hodnotou inkasa vydaných Zásilek Příjemcům se rozumí souhrn všech tržeb přijatých od Příjemců za Zásilky vydané ve Výdejních místech v období uvedeném v odstavci 4 a 5, e) částku, která zbývá po započtení celkové odměny (provize) ESP proti hodnotě inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období a je určena k úhradě E-shopu (dále též Rozdíl ), f) zákonnou výši DPH, g) ostatní náležitosti stanovené zákonem. 7. Za zaplacení faktury se pokládá též započtení celkové odměny ESP (provize) proti hodnotě inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za fakturované období se současným převodem Rozdílu na účet E-shopu. 8. Převod Rozdílu z účtu ESP na účet E-shopu je splatný ke dni splatnosti faktur vystavených ESP za fakturované období dle odstavce 4. Pokud hodnota inkasa vydaných Zásilek Příjemcům nepokrývá celkovou odměnu ESP za fakturované období, je povinen E-shop uhradit ESP částku rovnající se rozdílu mezi celkovou odměnou ESP a hodnotou inkasa vydaných Zásilek Příjemcům za Všeobecné obchodní podmínky 2/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

3 fakturované období. V případě prodlení s úhradou odměny je E-shop povinen zaplatit ESP smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení. V. Parametry Zásilky a další požadavky na Zásilku 1. Není-li mezi ESP a E-shopem dohodnuto jinak, je ESP oprávněn odmítnout převzetí Zásilky, která nesplňuje některou z následujících podmínek: a) délka Zásilky, tj. její nejdelší strana, nesmí překročit rozměr největší Zásilky uvedené v Ceníku, b) hmotnost Zásilky včetně obalu nesmí překročit hmotnost nejtěžší Zásilky uvedené v Ceníku. 2. E-shop je povinen dodat ESP Zásilku zabalenou tak, aby: a) obsah Zásilky byl zajištěn proti pohybu, b) obal Zásilky: zajišťoval dostatečnou ochranu přepravovanému obsahu, zejména aby odolával běžnému působení okolních vlivů při systémové silniční přepravě, a to jak vně obalu, tak uvnitř obalu, a umožňoval přepravu na válečkové dráze, znemožňoval vizuální identifikaci obsahu v těch případech, kdy jsou v ní uloženy cenné předměty, znemožňoval její nekontrolovatelné otevření, umožňoval snadnou a bezpečnou manipulaci se Zásilkou jedné osobě, umožňoval přepravu Zásilek ve vrstvách, byl celistvý a pravidelného tvaru. c) neohrožovala: další společně přepravované Zásilky, dopravní prostředek, ve kterém je převážena, zařízení ESP a jeho skladové prostory, život, zdraví a bezpečnost osob, které s ní přijdou do styku. 3. ESP může odmítnout nebo vyloučit z přepravy Zásilku, jejímž obsahem jsou: a) předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, b) předměty a látky, které podléhají změnám teploty, c) živá zvířata, d) pozůstatky lidí a zvířat, e) předměty a látky, jejichž ochranu před poškozením nelze zabezpečit nebo které s ohledem na svůj charakter vyžadují vytvoření speciálních podmínek. 4. E-shop je povinen oznámit ESP všechny skutečnosti, které by podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy o distribuci zakládaly oprávnění ESP Zásilku odmítnout. VI. Označení Zásilky 1. E-shop je povinen každou Zásilku předanou k přepravě ESP opatřit na horní straně přepravním/evidenčním štítkem. Všeobecné obchodní podmínky 3/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

4 2. E-shop je povinen uvádět na přepravním/evidenčním štítku následující údaje: a) kód Výdejního místa (dle číselníku ESP), do kterého má být Zásilka doručena Příjemci, b) číselný a čárový kód Zásilky, c) Příjemce Zásilky: u fyzické osoby uvede jméno, příjmení a bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby uvede obchodní firmu a sídlo, d) Název E-shopu, e) výši dobírky v Kč, f) případně jiné důležité informace, které usnadňují doručení Zásilky. 3. E-shop je povinen používat evidenční štítky, které splňují následující podmínky: a) jsou schváleny ESP před zahájením jejich používání, b) jsou označeny číselnou řadou přidělenou ESP. 4. E-shop předá ke schválení ESP vzor vlastních přepravních/evidenčních štítků, a to v minimálním počtu 5 kusů. Po schválení předložených přepravních/evidenčních štítků ESP předá E-shopu číselnou řadu pro generování čísel Zásilek a čárových kódů, kterými je E-shop povinen označit jednotlivé přepravní/evidenční štítky. 5. E-shop je povinen zajistit, aby: a) Zásilka byla označena pouze jedním přepravním/evidenčním štítkem, b) ze Zásilky byly odstraněny všechny ostatní označení, adresy a dříve použité přepravní/evidenční štítky, které nemají souvislost s probíhající přepravou a výdejem Zásilky. VII. Podací kniha 1. E-shop je povinen před každým jednotlivým předáním Zásilek k přepravě ESP vyplnit a v elektronické podobě zaslat ESP Podací knihu. Způsob zasílání, podoba a obsahované údaje Podací knihy jsou specifikované v příručce ESP s názvem: Technické parametry spolupráce s e-shop partner (dále jen Údaje ). 2. E-shop je povinen řádně a včas sdělit ESP správné, úplné a srozumitelné Údaje, jinak odpovídá za škodu, která ESP porušením této povinnosti vznikla. VIII. Převzetí Zásilky 1. ESP nebo jím pověřený zástupce převezme Zásilku určenou k přepravě v předem dohodnutém místě podle Smlouvy o distribuci. 2. Před předáním Zásilky k přepravě je E-shop povinen: a) označit Zásilku přepravním/evidenčním štítkem s čárovým kódem, b) označit Zásilku, jejíž charakter to vyžaduje, příslušnou výstražnou nálepkou vymezující způsob, jakým s ní lze zacházet, c) odstranit ze Zásilky všechna zavádějící sdělení, označení, adresy, případně použité etikety, které nemají souvislost s aktuální poskytovanou Službou, a zajistit, aby každá Zásilka byla opatřena pouze jednou platnou etiketou, a to i pro případ, že obal Zásilky bude použit vícekrát, jinak odpovídá za škodu, která s tím ESP vznikne, Všeobecné obchodní podmínky 4/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

5 E-shop odpovídá za splnění povinností dle tohoto odstavce i v případě, že Zásilku předává k přepravě třetí osoba. 3. ESP je oprávněn odmítnout převzetí Zásilky, pokud je zřejmé, že nemá vymíněné vlastnosti nebo není řádně označena v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že ESP zjistí tuto skutečnost až po převzetí Zásilky, je oprávněn Zásilku vrátit E-shopu. ESP v takovém případu vzniká vůči E-shopu nárok na úhradu přepravného a na úhradu skutečných nákladů souvisejících se zpětným doručením Zásilky. Nelze-li Zásilku vrátit E-shopu, řídí se další postup příslušnými ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek. 4. ESP má právo upravit údaj E-shopu o hmotnosti a objemu Zásilky včetně jednotlivých kusů, a to v případě, kdy automatická váha nebo jiné prostředky a metody ESP zaznamenají rozdíl mezi údajem uvedeným v podací knize a skutečnou hmotností nebo objemem Zásilky. V těchto případech je pro výpočet úplaty za poskytované Služby rozhodující údaj uvedený ESP. IX. Doručení Zásilky 1. ESP obstará doručení Zásilky na Výdejnu Geis Point zpravidla v první pracovní den následující po dni převzetí Zásilky na adrese provozovny nebo sídla ESP. 2. ESP neodpovídá za škody, které vzniknou E-shopu z důvodu nedodržení lhůty uvedené v odstavci 1. X. Výdej Zásilky 1. Zásilka se považuje za vydanou, je-li ve Výdejním místě Geis Point předána Příjemci nebo fyzické osobě, kterou Příjemce k převzetí Zásilky zmocnil. 2. ESP je povinen při výdeji Zásilky ve Výdejním místě Geis Point zajistit její předání Příjemci uvedenému na přepravním/evidenčním štítku nebo jím zmocněné osobě, jestliže Příjemce nebo jím zmocněná osoba prokáží svou totožnost nebo nejsou pochybnosti o jejich oprávněnosti Zásilku převzít. ESP prokáže na žádost E-shopu výdej Zásilky Příjemci podpisem Příjemce nebo jím zmocněné osoby na průvodním dokladu Zásilky E-shopu (pokud je k dispozici) nebo na předávacím lístku ESP, za který je považován i doklad o zaplacení příslušné dobírkové částky Příjemcem, jednáli se o Zásilku na dobírku. 3. ESP je povinen částku, kterou vybral od Příjemce při doručení Zásilky na dobírku, převést nejpozději do 15 kalendářních dnů na účet určený E-shopem s právem započtení celkové odměny ESP v souladu s článkem IV Všeobecných smluvních podmínek. Převedením se zde rozumí odepsání částky z účtu ESP ve prospěch účtu E-shopu. 4. ESP je oprávněn provést zápočet dobírkové částky vybrané od Příjemců při doručení Zásilek na dobírku proti všem svým splatným pohledávkám za E-shopem. O provedeném zápočtu je ESP povinen písemně vyrozumět E-shop. 5. Pokud Příjemce odmítne Zásilku převzít (viz Nevyzvednutá zásilka), ESP vrátí Zásilku E-shopu. V takovém případě je E-shop povinen nahradit ESP cenu uvedenou v Ceníku, případně ve Smlouvě o distribuci. 6. Obsluha Výdejního místa Geis Point provádějící vydání Zásilky není povinna účastnit se kontroly jejího obsahu prováděné Příjemcem. Všeobecné obchodní podmínky 5/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

6 XI. Zásilka na dobírku 1. V případě, že E-shop chce využít Služby Zásilka na dobírku, je povinen takovou Zásilku označit způsobem požadovaným ESP. 2. V rámci zadávání požadavku na využití Služby Zásilka na dobírku je E-shop povinen buď na průvodních dokladech Zásilky přístupných jak ESP při přepravě a tak obsluze Výdejního místa Geis Point při výdeji Zásilky Příjemci, nebo na příkazním/evidenčním štítku viditelně vyznačit částku, která má být při doručení vybrána od Příjemce, případně uvést jiný inkasní úkon. 3. U Zásilek na dobírku obsluha Výdejního místa Geis Point přijme při vydání Zásilky od Příjemce částku vyznačenou E-shopem. Pokud Příjemce odmítne zaplatit částku stanovenou E-shopem, obsluha Výdejního místa mu Zásilku nevydá. XII. Uskladnění Zásilky ESP zajistí uskladnění Zásilky na Výdejním místě Geis Point, a to do doby vydání Zásilky Příjemci. Pokud si Příjemce Zásilku nevyzvedne, ESP uskladní Zásilku na Výdejním místě Geis Point nejméně po dobu 7 kalendářních dnů ode dne doručení Zásilky na Výdejní místo. V odůvodněných případech může být tato doba zkrácena. 1. ESP je oprávněn otevřít Zásilku, jestliže: XIII. Otevření Zásilky a) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle těchto Všeobecných obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, která nesmí být jejím obsahem, nebo věc, jejíž přeprava není podle právních předpisů dovolena, b) je důvodná obava, že by doručením došlo nebo by mohlo dojít ke vzniku škody, c) je to nezbytné k dodržení povinností uložených ESP právním předpisem nebo Smlouvou o distribuci. 2. Obsah Zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky a musí být zajištěna ochrana skutečností v souladu s platnými právními předpisy. 3. Po zjištění stavu musí být Zásilka zabezpečena přelepem a o otevření musí být ESP sepsán protokol. XIV. Likvidace Zásilky 1. ESP je oprávněn obstarat likvidaci Zásilky nebo její části, jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví osob. 2. E-shop je povinen uhradit ESP náklady spojené s likvidací Zásilky a s nároky třetích osob vznesených vůči ESP v souvislosti s doručováním Zásilky. XV. Odpovědnost ESP za škodu 1. ESP odpovídá E-shopu pouze za skutečnou škodu, která na přepravované Zásilce vznikla výhradně při poskytování Služby. 2. ESP neodpovídá E-shopu za ušlý zisk ani jiné následné škody, které E-shopu nebo třetím osobám v souvislosti s poskytnutím Služby vznikly nebo mohou vzniknout. Všeobecné obchodní podmínky 6/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

7 3. ESP se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce, pokud prokáže, že škoda byla způsobena: a) v důsledku jednání E-shopu nebo Příjemce Zásilky, b) vadou nebo vlastnostmi Zásilky, c) vadným obalem Zásilky, d) postupem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 4. ESP se zprostí odpovědnosti za škodu na převzaté Zásilce také v případě, pokud vzniku škody nemohl zabránit ani při vynaložení obvyklé odborné péče. XVI. Odpovědnost E-shopu za škodu 1. E-shop odpovídá za škodu, která vznikla ESP nebo třetí osobě v důsledku porušení povinností E- shopu vyplývajících ze Smlouvy o distribuci nebo z těchto Všeobecných obchodních podmínek. 2. Za porušení povinností E-shopu se zejména považuje poskytnutí neúplných, nesprávných nebo zkreslujících údajů o obsahu Zásilky, jeho charakteru, jakož i o jiných skutečnostech potřebných k uzavření smlouvy o přepravě nebo obstarání nebo provedení přepravy Zásilky. XVII. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované Zásilce 1. E-shop je oprávněn reklamovat vůči ESP výhradně škodu vzniklou při přepravě, a to poškozením obsahu Zásilky, zničením obsahu Zásilky nebo úbytkem obsahu Zásilky nebo úplnou ztrátou přepravované Zásilky. 2. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek: a) poškozením se rozumí taková změna na věci tvořící obsah Zásilky, kterou je možno odstranit opravou, a taková změna na věci, kterou sice nelze odstranit opravou, ale která nebrání dalšímu užívání věci ke stanovenému účelu, b) zničením se rozumí taková změna na věcí tvořících obsah Zásilky, kterou nelze odstranit opravou a pro kterou tuto věc nelze používat ke stanovenému účelu. 3. Škoda představuje: a) v případě opravitelného poškození obsahu Zásilky, přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení přepravované věci do původního stavu, b) v případě neopravitelného poškození obsahu Zásilky při zachování užitné hodnoty přepravované věci, rozdíl hodnoty přepravované věci před poškozením a po vzniku škody, c) v případě zničení nebo ztráty Zásilky skutečnou hodnotu obsahu Zásilky v době převzetí Zásilky k přepravě, případně skutečnou hodnotu části obsahu Zásilky, pokud se ztratí nebo zničí jen její část. 4. Reklamaci je nutno uplatnit písemně na adrese ESP do jednoho týdne po dni, kdy byla Zásilka, kterou Příjemce nepřevzal pro poškození obalu, vrácena E-shopu nebo do jednoho týdne po dni, kdy ESP oznámil E- shopu její ztrátu nebo zničení. 5. ESP neodpovídá za škodu vzniklou poškozením obsahu Zásilky, zničením obsahu Zásilky a úbytkem obsahu Zásilky, jestliže obal Zásilky nebyl při jejím vydání Příjemci nebo při jejím vrácení E-shopu poškozen. V pochybnostech se má za to, že obal Zásilky nebyl při jejím vydání Příjemci nebo při jejím vrácení E-shopu poškozen, pokud Příjemce nebo E-shop Zásilku převzal. Všeobecné obchodní podmínky 7/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

8 6. V případech poškození, zničení nebo úbytku obsahu Zásilky je E-shop povinen umožnit ESP, aby se seznámil se skutečným stavem Zásilky. Z těchto důvodů je E-shop povinen zajistit, aby se Zásilkou nebylo do příchodu jím pověřené osoby jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal, ve kterém mu byla Zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být Zásilka bez souhlasu ESP likvidována nebo přepravována na jiné místo. 7. U poškozených pojištěných Zásilek je E-shop povinen umožnit ohledání Zásilky také zástupci pojišťovny. 8. K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody a její povaze, rozsahu a výši skutečné škody, a to ve lhůtě stanovené v odstavci 4 tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek. Vyčíslení skutečné škody musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou. 9. ESP je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu byla reklamace doručena, a sdělit E-shopu své stanovisko. 10. Náhrada škody z řádně uplatněné a uznané reklamace je splatná do 14 dnů ode dne uznání reklamace ESP. 11. V případě, že během reklamačního řízení je nalezena pohřešovaná Zásilka nebo její část, považuje se nárok E-shopu na náhradu škody za uhrazený okamžikem, kdy E-shop získá možnost se Zásilkou nakládat. Pokud byla E-shopu uhrazena škoda, nebo její část, před nalezením Zásilky, je povinen zaplacenou částku ESP vrátit. XVIII. Zvláštní ujednání o náhradě škody Pro případ, že při uplatnění nároku na náhradu škody vyjde najevo, že E-shop podal k přepravě Zásilku s hodnotou vyšší než Kč, ESP není povinen škodu nad tuto částku uhradit E-shopu. XIX. Ochrana osobních údajů E-shopu 1. E-shop dává tímto ESP souhlas, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje E-shopu uvedené ve Smlouvě o distribuci a v dalších listinách nezbytných pro poskytnutí zasílatelských služeb. Tyto osobní údaje budou ESP zpracovávány a archivovány pouze pro účely plnění povinností vyplývajících z jeho závazků. 2. E-shop uděluje ESP souhlas dle odst. 1 na celou dobu trvání smluvního vztahu mezi E-shopem a ESP a dále na dobu dalších pěti let od ukončení smluvního vztahu. XX. Ochrana osobních údajů Příjemců 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích o třetích osobách, majících charakter osobních údajů dle ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pokud s takovými údaji přijdou do styku. Smluvní strany jsou si rovněž povinny na žádost druhé smluvní strany vzájemně prokázat způsob jakým je zajištěno dodržování povinností stanovených zákonem. 2. E-shop se v této souvislosti zavazuje zajistit souhlas Příjemců Zásilek se zpracováním jejich osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a splnění informační povinnosti dle ustanovení 11 zákona o ochraně osobních údajů v takovém rozsahu, aby ESP mohl řádně plnit své povinnosti. E-shop se zavazuje uhradit ESP jakoukoliv újmu, která mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Příjemců vznikne, v případě, že tento souhlas nezajistí. Všeobecné obchodní podmínky 8/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

9 XXI. Ochrana důvěrných informací 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, právního, finančního, výrobního a technického charakteru, které získaly nebo které mají z titulu vzájemné spolupráce k dispozici, včetně informací, které se týkají minulých, současných nebo budoucích podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a obchodních postupů druhé strany. 2. Veškeré informace v odst. 1 jsou smluvními stranami považovány za důvěrné a jsou povinny s nimi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany těchto informací a zajistit jejich ochranu. 3. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit, aby jejich zaměstnanci byly smluvně zavázáni k dodržování mlčenlivosti o důvěrných informacích ve stejném rozsahu v jakém jsou tyto povinnosti stanoveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro smluvní strany. Porušení těchto povinností ze strany zaměstnance je vždy považováno za porušení povinností smluvní stranou. 4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými byla při své činnosti seznámena nebo které při poskytování služeb získala, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany ani pro třetí osoby, a to ani po skončení smluvního vztahu. 5. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely vzájemné spolupráce. 6. Povinnost považovat informace za důvěrné a předmět utajení se nevztahuje na informace, které jsou, anebo se stávají, informacemi veřejně dostupnými jinak než tím, že jedna ze smluvních stran porušila své povinnosti. XXII. Povinnosti smluvních stran při nakládání s důvěrnými informacemi 1. Smluvní strany jsou povinny: a) neposkytnout důvěrné informace získané v písemné, elektronické či ústní formě třetí straně bez předchozího výslovného písemného souhlasu té strany, které se informace bezprostředně týká, b) důvěrné informace nezneužít, nepoužít v rozporu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany ve prospěch svůj nebo třetích osob a přijmout dostatečná opatření, aby se předešlo nepovolanému užívání důvěrných informací třetí stranou bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušné smluvní strany, c) poskytovat důvěrné informace výhradně zaměstnancům, kteří se podílejí přímo na spolupráci smluvních stran a užití jejích výsledků a pouze k účelům, které jsou v souladu s účelem spolupráce vzájemné spolupráce smluvních stran a vedou přímo ke splnění jejích cílů, d) nekopírovat důvěrné informace ani jiným způsobem je nereprodukovat bez výslovného písemného souhlasu smluvní strany, která je zpřístupnila, kromě užití pro konkrétní, smluvními stranami výslovně stanovenou, interní potřebu smluvních stran. 2. Smluvní strana je povinna důvěrné informace, které jí byly zpřístupněny druhou smluvní stranou v hmotné formě (např. ovými, faxovými, písemnými zprávami nebo zprávami na nosičích dat): a) vydat, kdykoli o jejich vydání požádá smluvní strana, která jí tyto důvěrné informace poskytla, b) zničit, nepožádá-li o jejich vrácení smluvní strana, která jí tyto důvěrné informace poskytla, do 15 dnů ode dne ukončení Smlouvy o distribuci. Všeobecné obchodní podmínky 9/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

10 3. O provedeném zničení důvěrných informací je smluvní strana povinna vyhotovit písemný záznam a na výzvu smluvní strany, která důvěrné informace poskytla, jí tento záznam zaslat ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy. 4. Ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy o distribuci nezaniká povinnost smluvních stran zachovávat mlčenlivost, chránit důvěrné informace včetně informací o vzájemné spolupráci a know how. XXIII. Ujednání o ochranně před nekalosoutěžním jednáním 1. E-shop se zavazuje zdržet se jednání, které by mohlo vést k parazitování na dobré pověsti ESP, zejména tím, že bez jeho souhlasu E-shop sám nebo prostřednictvím jiného subjektu využije k doručování Zásilek Výdejních míst Geis Point, které jsou smluvními partnery ESP. V případě pochybností se jakákoliv taková spolupráce s Výdejními místy Geis Point, které jsou smluvními partnery ESP, považuje za parazitování na dobré pověsti ESP. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, trvá tento závazek po dobu účinnosti této smlouvy a 12 měsíců po jejím ukončení. 2. V případě porušení povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku, E-shop uhradí ESP smluvní pokutu ve výši odpovídající souhrnu všech částek, které ESP fakturoval E-shopu za předcházejících 6 měsíců, a dále se E-shop zavazuje uhradit ESP škodu, která mu porušením této povinnosti vznikla. XXIV. Ostatní ujednání ESP se zavazuje průběžně informovat E-shop o síti Výdejních míst Geis Point a E-shop se zavazuje na svých www stránkách tuto síť Výdejních míst zveřejnit, a to včetně identifikačních údajů, kterými jsou minimálně: název Výdejního místa, ulice, č.p., město a otevírací doba Výdejního místa. Při této a jakékoliv jiné prezentaci sítě Výdejních míst je E-shop povinen uvádět, není-li dohodnuto jinak, že se jedná o Výdejní místa Geis Point. Jiné označení sítě Výdejních míst se považuje za porušení smluvního závazku. XXV. Závěrečná ustanovení 1. ESP je v zájmu zkvalitňování svých služeb oprávněn provést změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek. O změně Všeobecných obchodních podmínek je ESP povinen vyrozumět E-shop na svých webových stránkách 30 dnů před dnem účinnosti navržených změn. Pokud nejpozději 14 dní přede dnem účinnosti navržených změn E-shop písemně nesdělí ESP svůj nesouhlas, má se za to, že s navrženými změnami souhlasí, a takto odsouhlasené nové znění Všeobecných obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy o distribuci. 2. Pokud E-shop projeví písemný nesouhlas se změnami v termínu dle odstavce 1, je oprávněn Smlouvu o distribuci vypovědět. Ve výpovědní době jsou pro obě strany závazné Všeobecné smluvní podmínky platné před provedenými změnami. 3. Pokud se kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy o distribuci ukáže být neplatným nebo neúčinným, zbývající ustanovení zůstanou platná a účinná v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Smluvní strany se zavazují, že neplatné a nevymahatelné ustanovení nahradí vzájemně přijatelným, platným a vymahatelným ustanovením. 4. Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek, Ceníku a další informace jsou zveřejňovány na webových stránkách ESP. 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne Všeobecné obchodní podmínky 10/10 e-shop partner s.r.o. E-shop

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo.

SMLOUVA O DÍLO číslo. SMLOUVA O DÍLO číslo. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Objednatel: 1.2 Zhotovitel:.. Zastoupený:..

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v:

SMLOUVA O DÍLO. název/jméno: se sídlem: zapsaný v: SMLOUVA O DÍLO uzavřená mezi Obec Nepolisy se sídlem: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy IČ: 00269212 DIČ: CZ00269212 zastoupená: Ing. Dušanem Šustrem, starostou (dále jen objednatel ) Číslo účtu: 1080782309/0800

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: 109 00, Praha 10 IČ: 002 31 355 DIČ: CZ00231355 Milanem Wenzlem, starostou (dále jen příkazce ) na straně jedné a

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více