Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 18.5.2005"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne Zasedání se zúčastnilo:8 zastupitelů viz presenční listina omluveni: p.kudr ověřovateli byli zvoleni: Marelová Dagmar, Baudyš Petr zapisovatelem určená p. Šulcová Jaroslava Průběh hlasování: Pro: 8 Proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé byli 8 hlasy schváleni. Program: 1.Kontrola usnesení 2.Informace o činnosti 3.Závěrečný účet obce 4.Závěrečná zpráva a rozpočet ZŠ Vítězná 5.Závazné dokumenty obce 6.Prodej a nákup majetku obce 7.Žádosti k Zastupitelstvu 8.Rozpočtové opatření č.2 9.Různé 10.Zprávy výborů a komisí 11.Diskuse Program byl 8 hlasy schválen. 1.Kontrola usnesení č.02/2005 a č.03/2005 Zastupitelstvo uložilo usnesením č.02/2005 pod bodem 1, starostovi vyvolat jednání se Společenstvím vlastníků b.j.69 o opravě společných prostor ve vstupní části domu č.p.69 v Kocléřově. Bylo splněno, jednání proběhlo dne a výbor SVJ byl pověřen v nabídkovém řízení zjistit cenu a poté s ohledem na finanční možnosti SVJ opravu zrealizovat. Bylo taky řečeno, že z hlediska priorit má před touto opravou malby ve společných prostorách přednost provedení opravy odpadního potrubí ve sklepě. Pod bodem 2 uložilo obecnímu úřadu vyzvat SÚS k provedení základní údržby na komunikacích v jejich správě. Byl odeslán dopis a osobně jednáno s cestmistrem našich úseků. Oprava byla zčásti provedena a zbytek dle sdělení cestmistra bude dokončen v průběhu 1

2 měsíce května. Pod bodem 3 měl starosta prověřit možnost přemístění sirény umístěné na domě č.p.308 v Huntířově. Starosta zjistil, že přemístění lze provést po předchozím souhlasu HZS Hradec Králové a vyhledání vhodnějšího místa, které musí splňovat předepsané požadavky, a to vše na náklady obce. Zastupitelstvo svým usnesením č.03/2005 pověřilo starostu obce podepsáním trojdohody o postoupení a vzájemném započtení pohledávky. Bylo provedeno. 2.Informace o činnosti Obecní úřad se od posledního zasedání mimo běžnou agendu zabýval přípravou na provádění základní údržby na veřejných komunikacích v obci se zaměřením na odvodnění jednotlivých vytipovaných úseků, obnovou příkopů podél cest a výrobou a instalací nových ocelových svodnic. Pracovníci obecního úřadu prováděli práce na likvidaci klestu štěpkování v obecních lesích a zahájili práce na ošetřování veřejných zelených ploch. Byly zahájeny práce na obnově původního hřiště místních jeslí čímž dojde k přemístění současně využívaného hřiště MŠ. Záměrem je zvětšení vymezené plochy a zkvalitnění nabídky herních prvků. Byla dokončena jednání s FÚ ohledně vrácení DPH za 3.čtvrtletí roku 2004 v celkové částce 430tis.Kč. Dále probíhají aktivní přípravy na realizaci výměny primárního zdroje vytápění budovy obecního úřadu a mateřské školy tak, aby bylo možno tuto akci zrealizovat ještě před zahájením nové topné sezóny. Sledujeme dokončovací terénní práce společnosti Z+D, které by měly být předané do Obec zadala a již od zpracovatele obdržela studii dlouhodobého záměru budování chodníků ve třech nebezpečných úsecích v katastru obce. Tato studie by měla být podkladem pro možnost schválení dlouhodobého záměru obce v oblasti zvyšování bezpečnosti a obslužnosti jednotlivých frekventovaných úseků v obci. Dne se starosta společně s místostarostkou zúčastnil soudního jednání ve věci vyloučení dvou vodojemů z konkurzní podstaty bývalého JZD Obránců míru. I přes skutečnost, že Krajský soud vyloučil tento majetek z konkurzní podstaty úpadce, díky odvolání správce konkurzní podstaty spor nadále pokračuje. Dne 20.4.proběhlo jednání mezi zástupcem Emausy o.p.s.a zástupcem Sdružením Franze Wihana ve věci pronájmu kostela v Huntířově. Podoba nájemní smlouvy se nyní připravuje. Dne na fotbalovém hřišti v Huntířově proběhlo tradiční kulturou nabité odpoledne zakončené parádním ohňostrojem. V této souvislosti starosta poděkoval všem, kdo pomohli s přípravou i se samotným průběhem celé této stále více navštěvovanější akce. Největší zásluhu na zdařilém průběhu a zejména za přípravu dětských soutěží po celé odpoledne má občanského sdružení Pegale, s technickým zajištěním pomohla TJ Sokol Vítězná a ohňostroj vymýšlel, instaloval a zdařile odpaloval pan Špůr Josef. Dne 26.4.se paní Marelová Věra zúčastnila jako zástupce obce schůzky komunitního plánování kde mimo jiné vznesla připomínku k finančním požadavkům města za umísťování občanů do DPS. Za účelem propagace obce byla pořadateli závodů Královédvorského okruhu, který se koná ve dnech 2. a nabídnuta pomoc ve formě pomoci úklidu tratě od slámy dne K propagaci bude použit znak a název obce umístěný v propagačních materiálech závodu. 3. Závěrečný účet obce Starosta předložil Zastupitelstvu Závěrečný účet obsahující komplexní pohled na hospodaření obce v roce 2004, jehož nedílnou součástí je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2

3 rok 2004.viz.příloha č.1(vyvěšeno na úřední desce ) Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření podle 10 odst.2 zákona č.420/2004 o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků spočívajících v porušení rozpočtové kázně,neúplnosti, neprůkaznosti nebo nesprávnosti účetnictví, starosta navrhl zastupitelstvu přijmout toto usnesení: Zastupitelstvo schvaluje předložený Závěrečný účet bez výhrad. Drobné nedostatky budou odstraněny nejpozději do odpovídá účetní obce. 4.Závěrečná zpráva o hospodaření ZŠ Vítězná Příspěvková organizace obce ZŠ ve Vítězné předkládá zastupitelstvu Závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2004.viz příloha č.2 Starosta navrhl vzít tuto zprávu na vědomí. V souvislosti s výsledkem hospodaření ZŠ Vítězná dále navrhl schválit převod částky ,-Kč do rezervního fondu ZŠ. Následně starosta navrhl schválení předloženého rozpočtu Základní školy ve Vítězné,viz příloha č.3 5.Závazné dokumenty obce Na vědomí Zastupitelstvu obce předložil starosta Směrnici k DPH a jejímu průkaznému vykazování schválenou starostou obce dne Směrnice je zařazena mezi závazné dokumenty obce. Ke schválení také předložil Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2004.viz příloha č.4. Výroční zpráva byla 8 hlasy schválena. 6.Prodej a nákup majetku obce Záměry obce: A/Záměr obce koupit pozemkovou parcelu č.240/2 o výměře 3817m v k.ú.záboří u Dvora Králové nad Labem. B/Záměr obce prodat poz.par.č.1535/1 ostatní komunikace o výměře 787m2 v k.ú. Huntířov. 3

4 C/Záměr obce prodat poz.par.č.1253/1 o výměře 158m2 v k.ú.huntířov. D/Záměr obce prodat poz.par.1442/4 o výměře 108m2 v k.ú.huntířov. E/Záměr obce prodat poz.parcelu č.1366/2 o výměře 2603m2 v k.ú.huntířov F/Záměr obce prodat pozem.par.č.227/1 o výměře 1987m2 v k.ú.kocléřov Prodej obecního majetku: A/ ideální poloviny domu č.p. 246 v Kocléřově č.p.246, jedinému zájemci p.burdovi Jiřímu bytem Dvůr Králové nad Labem, za cenu ,-Kč B/poz.par.č.2077 o výměře 1137m2 a ideální polovinu stavební parcely č.234 vše v k.ú.kocléřov za cenu ,-Kč pro Společenství vlast.b.j.vítězná Kocléřov 210. C/poz.par.2078 o výměře 703m2 a ideální polovinu stavební parcely č.235 vše v.k.ú.kocléřov za cenu ,-Kč pro Společenství vlast.b.j.vítězná Kocléřov 211. D/poz.par.č.2081 o výměře 881m2 a ideální polovinu stavební parcely č.235 vše v k.ú.kocléřov za cenu ,-Kč pro Společenství vlastníků b.j.č.p.213 Kocléřov. E/poz.par.č.2082 o výměře 989m2 a st.par.č.244 vše v k.ú.kocléřov za cenu ,-Kč pro Společenství vlastníků b.j.vítězná Kocléřov

5 7.Žádosti k Zastupitelstvu A/FKS Vítězná Huntířov se obrátil na Zastupitelstvo obce se žádostí o poskytnutí finančního daru na nákup poháru a cen na již 9. ročník Memoriálu Josefa Janáčka v kopané starých gard. Zastupitelstvo doporučilo starostovi poskytnout finanční dar ve výši 1000,-Kč (jeden tisíc korun) ve prospěch FKS Vítězná Huntířov odpovědná osoba Jan Pavlis, bytem Dvůr Králové nad Labem, na základě darovací smlouvy. B/TJ Sokol Vítězná žádá o poskytnutí finančního příspěvku na nákup nemovitosti sloužící k technickému zabezpečení oddílu TJ Sokol Vítězná. Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ Sokolu Vítězná na nákup nemovitosti č.p.89 v k.ú.huntířov ve výši stejné jako oddíl TJ Sokol Vítězná, nejvýše však 50tisíc korun českých za podmínek uvedených ve smlouvě, která bude obsahovat závazek vedení TJ Sokolu Vítězná, že zajistí činnost TJ Sokolu v roce 2006 bez finanční účasti Obce Vítězná. Poskytnuté prostředky budou použity až po uzavření předložené smlouvy a pouze na výše uvedený účel. C/ing.Josef Bella žádá obec o bezúplatný pronájem poz.par.č.901 v k.ú.huntířov o výměře 4332m2 za účelem vypasení neudržovaného pozemku. Zastupitelstvo navrhlo doporučit starostovi uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený pozemek. D/Z důvodu zajištění odpovídajících hygienických podmínek ve snaze zabránit možnosti šíření nákazy zejména v letním období starosta navrhl Zastupitelstvu doporučit starostovi uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s Technickými službami Dvůr Králové na zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu celoročního každotýdenního svozu. Průběh hlasování:.. Pro: 4 Proti: 4 zdržel se: 0 Návrh nebyl schválen. E/ Starosta předložil Zastupitelstvu návrh nájemní smlouvy se Sdružením Franze Wihana na pronájem kostela v Huntířově a požádal o posouzení a doporučení podepsání předložené nájemní smlouvy. Průběh hlasování:.. Pro: 6 Proti: 1 zdržel se: 1 Návrh byl 6 hlasy schválen. 8.Rozpočtové opatření č.2 Z důvodu povinnosti obce hospodařit dle schváleného rozpočtu s ohledem na nové požadavky a realizaci schválených záměrů byl předložen zastupitelstvu ke schválení návrh Rozpočtového opatření č.2 (viz příloha č 5) 5

6 9.Různé A/Starosta navrhl přijmout a schválit za dlouhodobý investiční záměr obce, který je obecně zpracovaný autorizovaným stavitelem Josefem Součkem v návrhu stavby z dubna 2005 pod názvem Chodníky Vítězná za závazný pro období 2005 až Jedná se o výstavbu chodníků ve třech lokalitách na území obce. B/Starosta požádal zastupitelstvo o souhlas s přijetím účelové dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 200tis. Kč a s uvolněním vlastních prostředků na rekonstrukci víceúčelového sportovního hřiště v Komárově. C/Starosta navrhl ve dnech 3. až uspořádat den otevřených dveří Obecního úřadu ve Vítězné se zaměřením na výstavu pohledů a fotografií obce současnosti a minulosti. Garantem této akce je Jiří Petera a Věra Marelová. 10.Zprávy výborů a komisí: Zpráva finančního výboru dne byla provedena kontrola pokladní hotovosti. Zůstatek v pokladní knize souhlasil se stavem hotovosti v pokladně. Dále byla provedena kontrola poplatků za psy. Bylo uloženo neplatičům poslat upomínky,platební výměry a zápovědi na důchody, platy. Kontrolní výbor a komise ŽP neměly žádnou zprávu. Komise výstavby- předseda komise pan Höfer ve zkratce seznámil přítomné s činností komise. 11.Diskuse Věra Marelová požádala o objasnění výše finančních prostředků na položce Občerstvení, která byla v roce 2004 zvýšena oproti rozpočtu o 11875,-. Starosta odpověděl, že na tento účet byl účtován nákup dárkových sklenic se znakem obce ve výši ,- Kč, dále minerálky do volebních místností, které nám nebyly uznány do vyúčtování voleb Zbývající částka je za nákup kávy,čajů a minerálek pro návštěvy. Jindřich Höfer se dotazoval, zda bude pokračovat kontrola vypouštění septiků od rodinných domků do příkopů v obci. Starosta odpověděl, že bude pokračovat i v dalších částech obce. Zároveň pověřil komisi výstavby aby se do budoucna zabývala tímto problémem a vypracovala návrh řešení kanalizace obce. Starosta informoval přítomné, že obecní úřad rozšířil nabídku ových adres a umožnil tím tak komunikaci přímo s konkrétními představiteli či pracovníky obce. Starosta podatelna účetní- komise výstavby 6

7 USNESENÍ 04/2005 ze dne Zastupitelstvo schválilo: 1. Ověřovatele zápisu 2. Program zasedání 3. Závěrečný účet obce bez výhrad 4. Převod částky ,- Kč do rezervního fondu ZŠ 5. Rozpočet ZŠ 6. Výroční zpráva o poskytování informací Záměr obce: koupit ppč. 240/2 o výměře 3817 m v kú Záboří u Dvora Králové n.l. prodat ppč. 1535/1 o výměře 787 m2 v kú Huntířov prodat ppč. 1253/1 o výměře 158 m2 v kú Huntířov prodat ppč. 1442/4 o výměře 108 m2 v kú Huntířov prodat ppč. 1366/2 o výměře 2603 m2 v kú Huntířov prodat ppč. 227/1 o výměře 1987 m2 v kú Kocléřov. 8. Prodej obecního majetku: ideální polovinu domu čp. 246 Kocléřov panu Jiřímu Burdovi za cenu 92600,- Kč. Ppč a ideální polovinu st.pč. 234 kú Kocléřov za cenu ,- pro SVBJ Kocléřov čp. 210, ppč a ideální polovinu st.pč. 235 kú Kocléřov za cenu ,- Kč pro SVBJ Kocléřov čp. 211, ppč a ideální polovinu st.pč. 235 v kú Kocléřov za cenu ,- Kč pro SVBJ Kocléřov čp. 213 a ppč a st.pč. 244 v kú Kocléřov za cenu ,- Kč pro SVBJ Kocléřov čp Finanční dar na nákup poháru a cen 9. ročníku v kopané starých gard ve výši 1000,- Kč 10.Poskytnutí účelové dotace TJ Sokolu Vítězná na nákup nemovitosti čp. 89 v kú Huntířov ve stejné výši jako oddíl TJ maximálně však 50tis. Kč za podmínek uvedených ve smlouvě. 11.Uzavření nájemní smlouvy na bezúplatný pronájem ppč. 901 v kú Huntířov za účelem vypasení. 12.Doporučení podepsání nájemní smlouvy Franze Wihana na pronájem kostela v Huntířově. 13.Rozpočtové opatření č Dlouhodobý investiční záměr obce výstavba chodníků ve třech lokalitách na území obce na období Přijetí účelové dotace od Královéhradeckého kraje s uvolněním vlastních prostředků na rekonstrukci sportovního hřiště v Komárově ve výši 200tis. Kč. 16.Uspořádání kulturní akce dne otevšených dveří Obecního úřadu ve Vítězné ve dnech 3.až Zastupitelstvo zamítlo: 1. Celoroční každotýdenní svoz komunálního odpadu Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení č. 02 a 03/ Informaci o činnosti obecního úřadu 3. Směrnici k DPH 4. Závěrečnou zprávu o hospodaření ZŠ za rok 2004 č.2 5. Zprávu finančního výboru 6. Zprávu komise výstavby 7

8 Dne zapsala: Šulcová Jaroslava ověřovatel Dagmar Marelová ověřovatel Petr Baudyš starosta obce Műhl Zdeněk místostarosta obce Ing.Baláková Z

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 4. 5. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban Ing.

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více