P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU"

Transkript

1 P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

2 I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní (ObZ) pfii dodrïení ust. 194 odst. 5 první vûta tohoto zákona a s pfiihlédnutím k ustanovením 80 zák. ã. 591/1991 Sb. v platném znûní (ZoCP). Zpráva byla projednána a schválena na jednání pfiedstavenstva dne 20. bfiezna 2002 za úãasti a se souhlasem v ech ãlenû pfiedstavenstva. Zpráva byla pfiedána k pfiezkoumání dozorãí radû spoleãnosti v souladu s ust. odst a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada spoleãnosti, rozhodující o schválení fiádné úãetní závûrky, o rozdûlení zisku nebo o úhradû ztráty a o stanovení tantiém. Správnost údajû uveden ch ve zprávû byla pfiedána k ovûfiení auditoru A & CE Auditofii a znalci Praha, s. r. o., podle ust. odst a ObZ. Zpráva je zpracována za úãetní období roku II. URČENÍ A CHARAKTERISTIKA PROPOJENÝCH OSOB Schéma ovládacích vztahû VIVENDI ENVIRONNEMENT 66 % DALKIA 75 % Dalkia International Severoãeská energetika, a. s. 52 % 66 % 100 % 100 % 51 % 59 % Dalkia Projekt, s. r. o. SPID 2 Dalkia, s. r. o. JVCD, a. s. Teplárna Ústí n. L., a. s. 34% 66% 100 % 98 % EKOTERM âr, a. s. Dalkia Morava, a. s. PPC Trmice, a. s. 2 příloha II.

3 Spoleãnost: Obchodní firma: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, okres Ústí nad Labem Identifikaãní ãíslo: odd. B, vloïka 232, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová spoleãnost - v roba a prodej elektfiiny a tepla, - rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojû tepla, - inïen rská ãinnost v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství, - investorská ãinnost v oblasti teplárenství, - odborn v cvik uãàû, - úprava vody pro prûmyslové úãely, - montáï, opravy, údrïba vyhrazen ch elektrikáfisk ch zafiízení, - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, - poskytování ubytovacích sluïeb v kategorii turistická ubytovna* a **, chatová osada **, - expertivní a zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti teplárenství, - pronájem hmotného investiãního majetku, - v roba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební úãely, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady Statutární orgán - pfiedstavenstvo: âlen pfiedstavenstva Ing. Erich Grünbaum âlen pfiedstavenstva Ing. Karel Îáãek Pfiedseda pfiedstavenstva Denis Givois Místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Novák âlen pfiedstavenstva Francois Habegre âlen pfiedstavenstva Ing. Zdenûk Duba âlen pfiedstavenstva JUDr. Lubomír Lubojack Dozorãí rada Místopfiedseda dozorãí rady Oto Neubauer âlen dozorãí rady Jifií Böhm Pfiedseda dozorãí rady Ing. Miroslav Pátek âlen dozorãí rady Ing. Jan Koufiimsk âlen dozorãí rady Ing. Jan Demjanoviã âlen dozorãí rady Gérard Levet Akcie: ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã Základní kapitál Kã Splaceno: 100 % Spoleãnost ovládající do 28. srpna 2001: Obchodní firma: Severoãeská energetika, a. s. Sídlo: Dûãín IV, Teplická 874/8, PSâ Identifikaãní ãíslo: odd. B, vloïka 512, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová spoleãnost příloha II. 3

4 - v roba, rozvod a odbyt elektfiiny, vãetnû poskytování sluïeb souvisejících s dodávkou, odbûrem nebo pouïitím elektfiiny, - projektování elektrick ch zafiízení, - automatizované zpracování dat, - poskytování software (prodej hotov ch programû na základû smlouvy s autory, nebo vyhotovování programû na zakázku), - provozování tûlov chovn ch zafiízení a zafiízení slouïících regeneraci a rekondici, - pronájem nemovitostí, - ubytovací sluïby, - opravy a montáï mûfiidel, - instalace a opravy elektronick ch zafiízení, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady, - automatické kopírování, - poskytování telekomunikaãních sluïeb, - revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení, - projektová ãinnost ve v stavbû, - hostinská ãinnost, - silniãní motorová doprava nákladní, - velkoobchod, - montáï, údrïba a servis telekomunikaãních zafiízení, - montáï, opravy a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Pfiedseda pfiedstavenstva: Místopfiedseda pfiedstavenstva: Dozorãí rada: Pfiedseda: Místopfiedseda dozorãí rady: Akcie: Ing. Miroslav Kekule Ing. Jifií Èastn Ing. Jan Saska Ing. Edvard Renner Ing. Vladislav Krajíc Ing. Vladislav Ra ka Ing. Martin Hu ek Irena KlÛsová Ing. Pavel Martínek Ing. Jan Juchelka Jifií Bára Ing. Jan Such Norbert Wenner Ing. Petr Pûtiok 1 ks akcie se zvlá tními právy ve jmenovité hodnotû 1000 Kã ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 1000 Kã ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã Kã Splaceno: 100 % V prûbûhu mûsíce srpna do lo ke zmûnû ovládající osoby, z vlastnick ch vztahû odstoupila spoleãnost Severoãeská energetika, a. s., odprodejem majoritního podílu akcií spoleãnosti. Spoleãnost ovládající od 29. srpna 2001: Obchodní firma: Sídlo: Identifikaãní ãíslo: DALKIA INTERNATIONAL S.A. 37 Avenue Mal de Lattre de Tassigny ST ANDRE LEZ LILLE RCS LILLE (2000B01375) akciová spoleãnost se správní radou 4 příloha II.

5 - správa podnikû: pfievzetí jak chkoli podílû a úãastí, pfiím ch ãi nepfiím ch, koupí, úpisem, vkladem, fúzí nebo jinak ve spoleãnostech jakékoli právní formy, zaloïen ch nebo které budou zaloïeny s tím, Ïe sídlo tûchto spoleãností bude v zahraniãí Pfiedseda správní rady: M. DENIS Jean Pierre Titulární revizor úãtû: kanceláfi ERNST&YOUNG AUDIT Titulární revizor úãtû: obãanská spoleãnost BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE Spoleãnosti ovládané stejnou ovládající osobou: Obchodní firma: Dalkia, s. r. o. Sídlo: Praha 1, Národní 17 Identifikaãní ãíslo: oddíl C., vloïka 62955, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze spoleãnost s ruãením omezen m - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej - vyjma zboïí uved. v pfiíl. z.ã. 455/1991 Sb., v úplném znûní, a tímto zákonem vylouãeného - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti obchodu a sluïeb - poradenství v oblasti obchodu a sluïeb Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois V e vkladu kaïdého spoleãníka a rozsah splacení: Dalkia (dfiíve COMPAGNIE GENERAL DE CHAUFFE, komanditní spoleãnost na akcie ) 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 5935O Saint Andre, Francouzská republika Vklad: Kã Splaceno: 100 % Kã Obchodní firma: Dalkia Morava, a. s. Sídlo: Ostrava, 28. fiíjna 3123/152, PSâ: odd. B, vloïka 318, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ostravû Identifikaãní ãíslo: akciová spoleãnost - v roba elektfiiny, - distribuce elektfiiny, - v roba tepelné energie, - rozvod tepelné energie, - nákup a prodej tepelné energie, - nákup a prodej elektfiiny, - v roba, opravy a montáï mûfiidel, - v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení, - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, - polygrafická v roba, - projektová ãinnost ve v stavbû, - provozování vodovodû a kanalizací, - úprava a rozvod uïitkové vody, - v roba chemick ch látek a chemick ch pfiípravkû, - zpracování dat, sluïby databank, správa sítí, - zámeãnictví, - vodoinstalatérství, - topenáfiství, - maloobchod provozovan mimo fiádné provozovny, - v roba stavebních hmot a stavebních v robkû, - nakládání s odpady (vyjma nebezpeãn ch), - ãinnost podnikatelsk ch, finanãních, organizaãních a ekonomick ch poradcû, - ãinnost technick ch poradcû v oblasti energetiky, - inïen rská ãinnost v investiãní v stavbû, - pfiípravné práce pro stavby, - testování mûfiení, anal zy, - realitní ãinnost, - správa a údrïba nemovitostí, - poskytování technick ch sluïeb, - pronájem a pûjãování vûcí movit ch, - zprostfiedkování sluïeb, - zprostfiedkování obchodu, - ubytovací sluïby, - technické ãinnosti v dopravû, - provozování Ïelezniãních drah - vleãek, - provozování dráïní dopravy příloha II. 5

6 Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Místopfiedseda pfiedstavenstva: Pfiedseda pfiedstavenstva: Dozorãí rada: Pfiedseda: Akcie: Lubomír Kuznik Denis Givois JUDr. Lubomír Lubojack Ing. Zdenûk Duba Francois Habegre Zdenûk Krakovsk Brice Alleman Bruno Masson ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã zaknihované, neregistrované Kã Obchodní firma: Dalkia Projekt, s. r. o. Sídlo: Praha 1, Národní tfiída 17 Identifikaãní ãíslo: Spisová znaãka oddíl C, vloïka 34450, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Spoleãnost s ruãením omezen m - pronájem vlastních nemovitostí nebo z titulu oprávnûné osoby z vûcného bfiemene, - obstaravatelská ãinnost v oblasti správy kotelen ( v reïimu Ïivnosti volné ), - obstaravatelská ãinnost v oblasti správy technick ch zafiízení a budov ( v reïimu Ïivnosti volné ), - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti v roby a distribuce tepla, - konstruktérská ãinnost v oblasti energetick ch zdrojû a zafiízení (v reïimu Ïivnosti volné), - kolicí ãinnost v oblasti v roby a dodávek tepla a v oblasti v voje a vyuïití zafiízení na v robu tepla, - poradenská ãinnost v oblasti provozu tepeln ch zafiízení, - kontrola a regulace topn ch systémû a zafiízení na rozvod tepla ( vyjma ãinností uveden ch v pfiíloze ã. 2 zák. ã. 455/91 Sb.) Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois V e vkladu kaïdého spoleãníka a rozsah splacení: Dalkia 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, , Saint André Lez Lille, Francouzská republika Vklad: Kã Splaceno: 100 % Kã 6 příloha II.

7 Obchodní firma: EKOTERM âeská REPUBLIKA, a.s. (zkrácenû EKOTERM âr, a.s.) Sídlo: Praha 2, Americká 36 Identifikaãní ãíslo: oddíl B., vloïka 933, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze akciová spoleãnost - správa a údrïba technick ch zafiízení budov, - projektová ãinnost v investiãní v stavbû (technické zafiízení budov, technologické zafiízení), - montáï a opravy regulaãní techniky, - modernizace kotelen - klimatizace a tepelná zafiízení, - obstaravatelská ãinnost ve správû kotelen, - poradenská ãinnost v provozu tepeln ch zafiízení, - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, - v roba, instalace a opravy ústfiedního vytápûní a vûtrání, - kontrola, revize a regulace topn ch systémû a zafiízení na rozvod tepla (vyjma ãinností uveden ch v pfiíloze zák. ã. 455/1991 Sb. o Ïivnostenském podnikání), - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, - v roba, pfienos a distribuce elektrické energie a tepla Statutární orgán - pfiedstavenstvo: pfiedseda pfiedstavenstva: Denis Givois ãlen pfiedstavenstva: Gerard Levet ãlen pfiedstavenstva: Bruno Masson ãlen pfiedstavenstva: Alain Cochepin Dozorãí rada: pfiedseda dozorãí rady: Francois Habegre ãlen dozorãí rady: Miroslav ehák ãlen dozorãí rady: Gilles Humbert Jedin akcionáfi: SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2 (SPID 2), akciová spoleãnost 33 Pce Ronde, Puteaux, Francouzská republika Akcie: 200 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû Kã Kã Obchodní firma: JVCD, a.s. Sídlo: Praha 2, Americká 36, PSâ Identifikaãní ãíslo: oddíl B, vloïka 2321, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze akciová spoleãnost - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, vyjma zboïí uvedeného v pfiílohách zákona ã. 455/91 Sb., o Ïivnostenském podnikání a zboïí tímto zákonem vylouãeného - poradenská ãinnost v provozu tepeln ch zafiízení. - modernizace kotelen - klimatizace a tepeln ch zafiízení (vyjma ãinností uveden ch v pfiíl. zák. ã. 455/91 Sb., o Ïivnost. podnikání) - obstaravatelská ãinnost ve správû kotelen. - kontrola, revize a regulace topn ch systémû a zafiízení na rozvod tepla (vyjma ãinností uveden ch v pfiíl. zák. ã. 455/91 Sb., o Ïivnostenském podnikání. - správa a údrïba technick ch zafiízení a budov - podnikání v oblasti nakládání s odpady - v roba demineralizované vody - v roba, pfienos a distribuce elektrické energie a tepla - zámeãnictví - kovoobrábûní příloha II. 7

8 Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Pfiedseda Místopfiedseda: Dozorãí rada: Místopfiedseda: Akcie: RENE JAMIN JI Í P ÍHODA BRICE ALLEMAN GERARD LEVET TOMÁ PLESKAâ DENIS GIVOIS FRANCOIS HABEGRE ZDENùK LINHART MILAN PINTER JACQUES SICOTTE JI Í INÁGL 1000 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû Kã Kã Obchodní firma: PPC Trmice, a. s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSâ Identifikaãní ãíslo: odd.b, vloïka 967, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová spoleãnost - v roba tepla, - v roba elektfiiny - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej - zprostfiedkování v oblasti nákupu a prodeje zboïí - investorská ãinnost v oblasti teplárenství, Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Místopfiedseda pfiedstavenstva: Ing. Josef Novák Pfiedseda pfiedstavenstva: Denis Givois Francois Habègre Dozorãí rada: Pfiedseda dozorãí rady: Gérard Levet JUDr. Lubomír Lubojack Ing. Franti ek vrãek Akcie: 250 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû Kã Kã Splaceno: 100 % 8 příloha II.

9 Spoleãnosti ovládající ovládající osoby Obchodní firma: Sídlo: Identifikaãní ãíslo: - v roba nebo distribuce energie ve v ech formách prezident: titulární revizor úãtû: titulární revizor úãtû: DALKIA 37 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ST ANDRE R.C.S. LILLE B (97B01362) akciová spoleãnost zjednodu ená M. DENIS JEAN PIERRE SALUSTRO REYDEL ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE Obchodní firma: VIVENDI ENVIRONNEMENT Sídlo: 36/38 AV KLEBER, PARIS Identifikaãní ãíslo: R.C.S. PARIS B (95B16223) Akciová spoleãnost - ve Francii a ve v ech zemích: poskytování sluïeb soukromé, odborné klientele a vefiejnosti v oblasti Ïivotního prostfiedí, zejména vody, asanace, energie, dopravy, ãistoty - nab vání, získávání a vyuïívání jak chkoli patentû, licencí, obchodních znaãek, vzorû pfiímo ãi nepfiímo se váïících k obchodní ãinnosti - jakákoli úãast v jiï existujících spoleãnostech nebo ve spoleãnostech teprve vznikajících, a to formou zaloïení, koupû, vloïení vkladu, v mûny nebo jin m moïn m zpûsobem, získáním akcií, obligací nebo jin ch cenn ch papírû spoleãnosti, dále schopnost pfievést uvedenou úãast ve spoleãnostech - a obecnû, jakékoliv obchodní, prûmyslové, finanãní operace a operace s movitostmi a nemovitostmi, které se pfiímo ãi nepfiímo pojí s v e uveden m pfiedmûtem podnikání pfiedseda pfiedstavenstva: M. PROGLIO Henrie Eduard pfiedseda dozorãí rady: M. MESSIER Jean-Marie titulární revizor úãtû: SALUSTRO REYDEL titulární revizor úãtû: BARBIER FRINAULT ET CIE STE CIVILE III. POPIS USKUTEČNĚNÝCH A PŘIJATÝCH SMLUV, JINÝCH PRÁV NÍCH ÚKONŮ A OPATŘENÍ VE VZTAHU K OVLÁDAJÍCÍ OSOBĚ A PROPOJENÝM OSOBÁM, PŘEHLED PROTIPLNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ O ÚJMĚ A. Vztahy k ovládající osobû I. Spoleãnost DALKIA INTERNATIONAL S.A. A.1 Smluvní vztahy Îádné smluvní vztahy mezi spoleãnostmi nebyly realizovány. A.2 Jiné právní úkony a opatfiení Nedo lo k Ïádn m právním úkonûm ani opatfiením ve vztahu na spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, a. s.. příloha II. 9

10 A.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Nedo lo k Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi ovládající a ovládanou spoleãností. Spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla tímto ovládacím vztahem Ïádná újma. II. Spoleãnost SEVEROâESKÁ ENERGETIKA A.1 Mezi spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., a Severoãeskou energetikou, a.s. byla v roce 2001 uzavfiena kupní smlouva o dodávce a odbûru elektrické energie a to za podmínek a cen v obchodním styku obvykl ch. A.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. A.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v i, termínech a zpûsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla tímto ovládacím vztahem Ïádná újma. B. Vztahy k ostatním ovládan m osobám I. Spoleãnost DALKIA, s. r. o. B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia, s. r. o., a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byla uzavfiena smlouva o poskytování sluïeb a to za podmínek a cen v obchodním styku obvykl ch, dodavatelské smlouvy nebyly ze strany spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., realizovány. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v i, termínech a zpûsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. II. Spoleãnost Dalkia Morava B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia Morava a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s,. nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení Pro spoleãnost je ze strany spoleãnosti Dalkia Morava zaji Èováno pfiedávání metodiky v oblasti finanãní, technické, právní a know-how. K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. II. Spoleãnost DALKIA PROJEKT B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia Projekt a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. 10 příloha II.

11 B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. III. Spoleãnost EKOTERM âr B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností EKOTERM âr a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. IV. Spoleãnost JVCD B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností JVCD a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. V. Spoleãnost PPC TRMICE B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností PPC Trmice, a. s. a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byly uzavfieny následující smlouvy: 1. Kupní smlouva na dodávku a odbûr tepla 2. Smlouva o poskytování sluïeb pfii vyvedení elektrického v konu 3. Smlouva o provozování elektrozafiízení PPC 4. Kupní smlouva o nákupu a prodeji elektfiiny 5. Smlouva mandátní 6. Smlouva o provozování paroplynové jednotky 7. Smlouva o dílo 8. Smlouva o provozování a údrïbû PPC (tato smlouva s úãinností od 12/01 nahradila smlouvy uvedené pod 3, 5, 6, 7) a to v e za podmínek a cen v obchodním styku obvykl ch. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. příloha II. 11

12 B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v i, termínech a zpûsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. C. Vztahy k osobám ovládajícím ovládající osobu Nebyly uskuteãnûny Ïádné smluvní vztahy, ãinûny Ïádné právní úkony a opatfiení ve vztahu ke spoleãnosti a nedo lo k Ïádnému plnûní ãi protiplnûní mezi tûmito osobami a spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla Ïádná újma. IV. Závěr Na základû informací pfiedstavenstva a jeho jednotliv ch ãlenû a z v e uvádûn ch údajû pfiedstavenstvo konstatuje, Ïe v rozhodném období nevyplynula pro spoleãnost újma ze vztahû s ovládající osobou nebo ze vztahû mezi propojen mi osobami. Pfiedstavenstvo dále konstatuje, Ïe zpráva je úplná a Ïe zvefiejnûní dal ích informací, zejména pokud se t ká roz ífiení rozsahu nebo hloubky údajû podléhá reïimu obchodního tajemství dle 17 ObZ, resp. mlãenlivosti dle 80 ZoCP. Z PRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V souladu s pfiíslu n mi ustanoveními obchodního zákoníku se dozorãí rada na svém zasedání dne seznámila se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou podle ustanovení odstavce 9 66a zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znûní a schválenou pfiedstavenstvem spoleãnosti. Dozorãí rada pfiezkoumala text zprávy v návaznosti na právní v chodiska této zprávy a na skuteãnosti zji tûné pfii v konu funkce dozorãí rady. Dozorãí rada po pfiezkoumání nemá ke zprávû v hrady. V Trmicích dne Ing. Miroslav P á t e k pfiedseda dozorãí rady 12 příloha II.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz Z p r á v a o v z t a z í c h mezi ovládající

Více

výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích

výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracovaná

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Výroční zpráva 2002. Teplárna Ústí nad Labem

Výroční zpráva 2002. Teplárna Ústí nad Labem v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 2 Výroční zpráva 2002 Teplárna Ústí nad Labem obsah výroč n í zprá va 2002 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o společnosti 4 Přehled vybraných ukazatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Vybraná finanční data za poslední tři roky

Vybraná finanční data za poslední tři roky F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Výroční zpráva 2001 Finanční zpráva Vybraná finanční data za poslední tři roky Vybraná finanční data za poslední tři roky (v tis. Kč) (Vzhledem k rozhodnému dni fúze

Více

Pomáháme druh m k vítûzství!

Pomáháme druh m k vítûzství! V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 KRÁLOVNA NOCI barevná litografie, 68 x 53 cm, 2005 Pomáháme druh m k vítûzství! Jsme tradiãní ãeskou spoleãností, která se snaïí b t co nejvíce dynamická a inovativní. Hlavním pfiedmûtem

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Obsah 1. Identifikační a obecné údaje společnosti 4

Obsah 1. Identifikační a obecné údaje společnosti 4 Výroční zpráva 2009 Obsah 1. Identifikační a obecné údaje společnosti 4 1.1. Základní údaje 6 1.2. Charakteristika společnosti 6 1.3. Orgány společnosti 7 1.4. Ostatní skutečnosti 7 2. Zpráva představenstva

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Datum zápisu: 3. října 1990 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Spisová značka: C 205 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: PROMEDICA SPOL.

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007 Datum zápisu: 13. července 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12389 Spisová značka: B 1610 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vymazáno

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2006 Každý den se něco děje Krátké i dlouhé úseky našich životů jsou spojeny s nejrůznějšími místy, událostmi, lidmi. Dennodenně zažíváme něco nového

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz F i n a n č n í z p r á v a 2 0 0 2 prázdná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Datum zápisu: 28. ledna 1999 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Spisová značka: C 65212 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 19002

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Ing. Jiří Dušek pracuje jako konzultant v Organizační kanceláři, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1992 až 2003 zastával funkci jednatele. Od roku 1994 je daňovým poradcem. V okrese Žďár nad Sázavou

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Datum zápisu: 16. června 1997 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4785 Spisová značka: B 4785 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: ZAPA beton

Více

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle Již šesté, aktualizované vydání na 173 názorných přehledech zobrazuje ojedinělým a nezvyklým způsobem činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou

Více

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2 A l u m i n i u

Více