P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU"

Transkript

1 P ŘÍLOHA II. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

2 I. PREAMBULE Zpráva je zpracována pfiedstavenstvem spoleãnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znûní (ObZ) pfii dodrïení ust. 194 odst. 5 první vûta tohoto zákona a s pfiihlédnutím k ustanovením 80 zák. ã. 591/1991 Sb. v platném znûní (ZoCP). Zpráva byla projednána a schválena na jednání pfiedstavenstva dne 20. bfiezna 2002 za úãasti a se souhlasem v ech ãlenû pfiedstavenstva. Zpráva byla pfiedána k pfiezkoumání dozorãí radû spoleãnosti v souladu s ust. odst a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada spoleãnosti, rozhodující o schválení fiádné úãetní závûrky, o rozdûlení zisku nebo o úhradû ztráty a o stanovení tantiém. Správnost údajû uveden ch ve zprávû byla pfiedána k ovûfiení auditoru A & CE Auditofii a znalci Praha, s. r. o., podle ust. odst a ObZ. Zpráva je zpracována za úãetní období roku II. URČENÍ A CHARAKTERISTIKA PROPOJENÝCH OSOB Schéma ovládacích vztahû VIVENDI ENVIRONNEMENT 66 % DALKIA 75 % Dalkia International Severoãeská energetika, a. s. 52 % 66 % 100 % 100 % 51 % 59 % Dalkia Projekt, s. r. o. SPID 2 Dalkia, s. r. o. JVCD, a. s. Teplárna Ústí n. L., a. s. 34% 66% 100 % 98 % EKOTERM âr, a. s. Dalkia Morava, a. s. PPC Trmice, a. s. 2 příloha II.

3 Spoleãnost: Obchodní firma: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, okres Ústí nad Labem Identifikaãní ãíslo: odd. B, vloïka 232, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová spoleãnost - v roba a prodej elektfiiny a tepla, - rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojû tepla, - inïen rská ãinnost v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství, - investorská ãinnost v oblasti teplárenství, - odborn v cvik uãàû, - úprava vody pro prûmyslové úãely, - montáï, opravy, údrïba vyhrazen ch elektrikáfisk ch zafiízení, - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, - poskytování ubytovacích sluïeb v kategorii turistická ubytovna* a **, chatová osada **, - expertivní a zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti teplárenství, - pronájem hmotného investiãního majetku, - v roba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební úãely, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady Statutární orgán - pfiedstavenstvo: âlen pfiedstavenstva Ing. Erich Grünbaum âlen pfiedstavenstva Ing. Karel Îáãek Pfiedseda pfiedstavenstva Denis Givois Místopfiedseda pfiedstavenstva Ing. Josef Novák âlen pfiedstavenstva Francois Habegre âlen pfiedstavenstva Ing. Zdenûk Duba âlen pfiedstavenstva JUDr. Lubomír Lubojack Dozorãí rada Místopfiedseda dozorãí rady Oto Neubauer âlen dozorãí rady Jifií Böhm Pfiedseda dozorãí rady Ing. Miroslav Pátek âlen dozorãí rady Ing. Jan Koufiimsk âlen dozorãí rady Ing. Jan Demjanoviã âlen dozorãí rady Gérard Levet Akcie: ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã Základní kapitál Kã Splaceno: 100 % Spoleãnost ovládající do 28. srpna 2001: Obchodní firma: Severoãeská energetika, a. s. Sídlo: Dûãín IV, Teplická 874/8, PSâ Identifikaãní ãíslo: odd. B, vloïka 512, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová spoleãnost příloha II. 3

4 - v roba, rozvod a odbyt elektfiiny, vãetnû poskytování sluïeb souvisejících s dodávkou, odbûrem nebo pouïitím elektfiiny, - projektování elektrick ch zafiízení, - automatizované zpracování dat, - poskytování software (prodej hotov ch programû na základû smlouvy s autory, nebo vyhotovování programû na zakázku), - provozování tûlov chovn ch zafiízení a zafiízení slouïících regeneraci a rekondici, - pronájem nemovitostí, - ubytovací sluïby, - opravy a montáï mûfiidel, - instalace a opravy elektronick ch zafiízení, - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeãn mi odpady, - automatické kopírování, - poskytování telekomunikaãních sluïeb, - revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení, - projektová ãinnost ve v stavbû, - hostinská ãinnost, - silniãní motorová doprava nákladní, - velkoobchod, - montáï, údrïba a servis telekomunikaãních zafiízení, - montáï, opravy a revize vyhrazen ch elektrick ch zafiízení Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Pfiedseda pfiedstavenstva: Místopfiedseda pfiedstavenstva: Dozorãí rada: Pfiedseda: Místopfiedseda dozorãí rady: Akcie: Ing. Miroslav Kekule Ing. Jifií Èastn Ing. Jan Saska Ing. Edvard Renner Ing. Vladislav Krajíc Ing. Vladislav Ra ka Ing. Martin Hu ek Irena KlÛsová Ing. Pavel Martínek Ing. Jan Juchelka Jifií Bára Ing. Jan Such Norbert Wenner Ing. Petr Pûtiok 1 ks akcie se zvlá tními právy ve jmenovité hodnotû 1000 Kã ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû 1000 Kã ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã Kã Splaceno: 100 % V prûbûhu mûsíce srpna do lo ke zmûnû ovládající osoby, z vlastnick ch vztahû odstoupila spoleãnost Severoãeská energetika, a. s., odprodejem majoritního podílu akcií spoleãnosti. Spoleãnost ovládající od 29. srpna 2001: Obchodní firma: Sídlo: Identifikaãní ãíslo: DALKIA INTERNATIONAL S.A. 37 Avenue Mal de Lattre de Tassigny ST ANDRE LEZ LILLE RCS LILLE (2000B01375) akciová spoleãnost se správní radou 4 příloha II.

5 - správa podnikû: pfievzetí jak chkoli podílû a úãastí, pfiím ch ãi nepfiím ch, koupí, úpisem, vkladem, fúzí nebo jinak ve spoleãnostech jakékoli právní formy, zaloïen ch nebo které budou zaloïeny s tím, Ïe sídlo tûchto spoleãností bude v zahraniãí Pfiedseda správní rady: M. DENIS Jean Pierre Titulární revizor úãtû: kanceláfi ERNST&YOUNG AUDIT Titulární revizor úãtû: obãanská spoleãnost BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE Spoleãnosti ovládané stejnou ovládající osobou: Obchodní firma: Dalkia, s. r. o. Sídlo: Praha 1, Národní 17 Identifikaãní ãíslo: oddíl C., vloïka 62955, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze spoleãnost s ruãením omezen m - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej - vyjma zboïí uved. v pfiíl. z.ã. 455/1991 Sb., v úplném znûní, a tímto zákonem vylouãeného - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti obchodu a sluïeb - poradenství v oblasti obchodu a sluïeb Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois V e vkladu kaïdého spoleãníka a rozsah splacení: Dalkia (dfiíve COMPAGNIE GENERAL DE CHAUFFE, komanditní spoleãnost na akcie ) 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 5935O Saint Andre, Francouzská republika Vklad: Kã Splaceno: 100 % Kã Obchodní firma: Dalkia Morava, a. s. Sídlo: Ostrava, 28. fiíjna 3123/152, PSâ: odd. B, vloïka 318, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ostravû Identifikaãní ãíslo: akciová spoleãnost - v roba elektfiiny, - distribuce elektfiiny, - v roba tepelné energie, - rozvod tepelné energie, - nákup a prodej tepelné energie, - nákup a prodej elektfiiny, - v roba, opravy a montáï mûfiidel, - v roba, instalace a opravy elektronick ch zafiízení, - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, - polygrafická v roba, - projektová ãinnost ve v stavbû, - provozování vodovodû a kanalizací, - úprava a rozvod uïitkové vody, - v roba chemick ch látek a chemick ch pfiípravkû, - zpracování dat, sluïby databank, správa sítí, - zámeãnictví, - vodoinstalatérství, - topenáfiství, - maloobchod provozovan mimo fiádné provozovny, - v roba stavebních hmot a stavebních v robkû, - nakládání s odpady (vyjma nebezpeãn ch), - ãinnost podnikatelsk ch, finanãních, organizaãních a ekonomick ch poradcû, - ãinnost technick ch poradcû v oblasti energetiky, - inïen rská ãinnost v investiãní v stavbû, - pfiípravné práce pro stavby, - testování mûfiení, anal zy, - realitní ãinnost, - správa a údrïba nemovitostí, - poskytování technick ch sluïeb, - pronájem a pûjãování vûcí movit ch, - zprostfiedkování sluïeb, - zprostfiedkování obchodu, - ubytovací sluïby, - technické ãinnosti v dopravû, - provozování Ïelezniãních drah - vleãek, - provozování dráïní dopravy příloha II. 5

6 Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Místopfiedseda pfiedstavenstva: Pfiedseda pfiedstavenstva: Dozorãí rada: Pfiedseda: Akcie: Lubomír Kuznik Denis Givois JUDr. Lubomír Lubojack Ing. Zdenûk Duba Francois Habegre Zdenûk Krakovsk Brice Alleman Bruno Masson ks, akcie na majitele ve jmenovité hodnotû 1000 Kã zaknihované, neregistrované Kã Obchodní firma: Dalkia Projekt, s. r. o. Sídlo: Praha 1, Národní tfiída 17 Identifikaãní ãíslo: Spisová znaãka oddíl C, vloïka 34450, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze Spoleãnost s ruãením omezen m - pronájem vlastních nemovitostí nebo z titulu oprávnûné osoby z vûcného bfiemene, - obstaravatelská ãinnost v oblasti správy kotelen ( v reïimu Ïivnosti volné ), - obstaravatelská ãinnost v oblasti správy technick ch zafiízení a budov ( v reïimu Ïivnosti volné ), - zprostfiedkovatelská ãinnost v oblasti v roby a distribuce tepla, - konstruktérská ãinnost v oblasti energetick ch zdrojû a zafiízení (v reïimu Ïivnosti volné), - kolicí ãinnost v oblasti v roby a dodávek tepla a v oblasti v voje a vyuïití zafiízení na v robu tepla, - poradenská ãinnost v oblasti provozu tepeln ch zafiízení, - kontrola a regulace topn ch systémû a zafiízení na rozvod tepla ( vyjma ãinností uveden ch v pfiíloze ã. 2 zák. ã. 455/91 Sb.) Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois V e vkladu kaïdého spoleãníka a rozsah splacení: Dalkia 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, , Saint André Lez Lille, Francouzská republika Vklad: Kã Splaceno: 100 % Kã 6 příloha II.

7 Obchodní firma: EKOTERM âeská REPUBLIKA, a.s. (zkrácenû EKOTERM âr, a.s.) Sídlo: Praha 2, Americká 36 Identifikaãní ãíslo: oddíl B., vloïka 933, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze akciová spoleãnost - správa a údrïba technick ch zafiízení budov, - projektová ãinnost v investiãní v stavbû (technické zafiízení budov, technologické zafiízení), - montáï a opravy regulaãní techniky, - modernizace kotelen - klimatizace a tepelná zafiízení, - obstaravatelská ãinnost ve správû kotelen, - poradenská ãinnost v provozu tepeln ch zafiízení, - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, - v roba, instalace a opravy ústfiedního vytápûní a vûtrání, - kontrola, revize a regulace topn ch systémû a zafiízení na rozvod tepla (vyjma ãinností uveden ch v pfiíloze zák. ã. 455/1991 Sb. o Ïivnostenském podnikání), - v roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû, - v roba, pfienos a distribuce elektrické energie a tepla Statutární orgán - pfiedstavenstvo: pfiedseda pfiedstavenstva: Denis Givois ãlen pfiedstavenstva: Gerard Levet ãlen pfiedstavenstva: Bruno Masson ãlen pfiedstavenstva: Alain Cochepin Dozorãí rada: pfiedseda dozorãí rady: Francois Habegre ãlen dozorãí rady: Miroslav ehák ãlen dozorãí rady: Gilles Humbert Jedin akcionáfi: SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS DIVERSIFIES 2 (SPID 2), akciová spoleãnost 33 Pce Ronde, Puteaux, Francouzská republika Akcie: 200 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû Kã Kã Obchodní firma: JVCD, a.s. Sídlo: Praha 2, Americká 36, PSâ Identifikaãní ãíslo: oddíl B, vloïka 2321, obchodního rejstfiíku u Mûstského soudu v Praze akciová spoleãnost - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej, vyjma zboïí uvedeného v pfiílohách zákona ã. 455/91 Sb., o Ïivnostenském podnikání a zboïí tímto zákonem vylouãeného - poradenská ãinnost v provozu tepeln ch zafiízení. - modernizace kotelen - klimatizace a tepeln ch zafiízení (vyjma ãinností uveden ch v pfiíl. zák. ã. 455/91 Sb., o Ïivnost. podnikání) - obstaravatelská ãinnost ve správû kotelen. - kontrola, revize a regulace topn ch systémû a zafiízení na rozvod tepla (vyjma ãinností uveden ch v pfiíl. zák. ã. 455/91 Sb., o Ïivnostenském podnikání. - správa a údrïba technick ch zafiízení a budov - podnikání v oblasti nakládání s odpady - v roba demineralizované vody - v roba, pfienos a distribuce elektrické energie a tepla - zámeãnictví - kovoobrábûní příloha II. 7

8 Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Pfiedseda Místopfiedseda: Dozorãí rada: Místopfiedseda: Akcie: RENE JAMIN JI Í P ÍHODA BRICE ALLEMAN GERARD LEVET TOMÁ PLESKAâ DENIS GIVOIS FRANCOIS HABEGRE ZDENùK LINHART MILAN PINTER JACQUES SICOTTE JI Í INÁGL 1000 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû Kã Kã Obchodní firma: PPC Trmice, a. s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSâ Identifikaãní ãíslo: odd.b, vloïka 967, obchodní rejstfiík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová spoleãnost - v roba tepla, - v roba elektfiiny - koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej - zprostfiedkování v oblasti nákupu a prodeje zboïí - investorská ãinnost v oblasti teplárenství, Statutární orgán - pfiedstavenstvo: Místopfiedseda pfiedstavenstva: Ing. Josef Novák Pfiedseda pfiedstavenstva: Denis Givois Francois Habègre Dozorãí rada: Pfiedseda dozorãí rady: Gérard Levet JUDr. Lubomír Lubojack Ing. Franti ek vrãek Akcie: 250 ks, akcie na jméno ve jmenovité hodnotû Kã Kã Splaceno: 100 % 8 příloha II.

9 Spoleãnosti ovládající ovládající osoby Obchodní firma: Sídlo: Identifikaãní ãíslo: - v roba nebo distribuce energie ve v ech formách prezident: titulární revizor úãtû: titulární revizor úãtû: DALKIA 37 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY ST ANDRE R.C.S. LILLE B (97B01362) akciová spoleãnost zjednodu ená M. DENIS JEAN PIERRE SALUSTRO REYDEL ET ASSOCIES BARBIER FRINAULT&COMPAGNIE Obchodní firma: VIVENDI ENVIRONNEMENT Sídlo: 36/38 AV KLEBER, PARIS Identifikaãní ãíslo: R.C.S. PARIS B (95B16223) Akciová spoleãnost - ve Francii a ve v ech zemích: poskytování sluïeb soukromé, odborné klientele a vefiejnosti v oblasti Ïivotního prostfiedí, zejména vody, asanace, energie, dopravy, ãistoty - nab vání, získávání a vyuïívání jak chkoli patentû, licencí, obchodních znaãek, vzorû pfiímo ãi nepfiímo se váïících k obchodní ãinnosti - jakákoli úãast v jiï existujících spoleãnostech nebo ve spoleãnostech teprve vznikajících, a to formou zaloïení, koupû, vloïení vkladu, v mûny nebo jin m moïn m zpûsobem, získáním akcií, obligací nebo jin ch cenn ch papírû spoleãnosti, dále schopnost pfievést uvedenou úãast ve spoleãnostech - a obecnû, jakékoliv obchodní, prûmyslové, finanãní operace a operace s movitostmi a nemovitostmi, které se pfiímo ãi nepfiímo pojí s v e uveden m pfiedmûtem podnikání pfiedseda pfiedstavenstva: M. PROGLIO Henrie Eduard pfiedseda dozorãí rady: M. MESSIER Jean-Marie titulární revizor úãtû: SALUSTRO REYDEL titulární revizor úãtû: BARBIER FRINAULT ET CIE STE CIVILE III. POPIS USKUTEČNĚNÝCH A PŘIJATÝCH SMLUV, JINÝCH PRÁV NÍCH ÚKONŮ A OPATŘENÍ VE VZTAHU K OVLÁDAJÍCÍ OSOBĚ A PROPOJENÝM OSOBÁM, PŘEHLED PROTIPLNĚNÍ A PROHLÁŠENÍ O ÚJMĚ A. Vztahy k ovládající osobû I. Spoleãnost DALKIA INTERNATIONAL S.A. A.1 Smluvní vztahy Îádné smluvní vztahy mezi spoleãnostmi nebyly realizovány. A.2 Jiné právní úkony a opatfiení Nedo lo k Ïádn m právním úkonûm ani opatfiením ve vztahu na spoleãnost Teplárna Ústí nad Labem, a. s.. příloha II. 9

10 A.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Nedo lo k Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi ovládající a ovládanou spoleãností. Spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla tímto ovládacím vztahem Ïádná újma. II. Spoleãnost SEVEROâESKÁ ENERGETIKA A.1 Mezi spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., a Severoãeskou energetikou, a.s. byla v roce 2001 uzavfiena kupní smlouva o dodávce a odbûru elektrické energie a to za podmínek a cen v obchodním styku obvykl ch. A.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. A.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v i, termínech a zpûsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla tímto ovládacím vztahem Ïádná újma. B. Vztahy k ostatním ovládan m osobám I. Spoleãnost DALKIA, s. r. o. B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia, s. r. o., a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byla uzavfiena smlouva o poskytování sluïeb a to za podmínek a cen v obchodním styku obvykl ch, dodavatelské smlouvy nebyly ze strany spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., realizovány. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v i, termínech a zpûsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. II. Spoleãnost Dalkia Morava B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia Morava a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s,. nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení Pro spoleãnost je ze strany spoleãnosti Dalkia Morava zaji Èováno pfiedávání metodiky v oblasti finanãní, technické, právní a know-how. K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. II. Spoleãnost DALKIA PROJEKT B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností Dalkia Projekt a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. 10 příloha II.

11 B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. III. Spoleãnost EKOTERM âr B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností EKOTERM âr a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. IV. Spoleãnost JVCD B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností JVCD a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nebyly uzavfieny Ïádné smluvní vztahy. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K Ïádn m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû K Ïádnému plnûní nebo protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi nedo lo. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. V. Spoleãnost PPC TRMICE B.1 Smluvní vztahy Mezi spoleãností PPC Trmice, a. s. a spoleãností Teplárna Ústí nad Labem, a. s., byly uzavfieny následující smlouvy: 1. Kupní smlouva na dodávku a odbûr tepla 2. Smlouva o poskytování sluïeb pfii vyvedení elektrického v konu 3. Smlouva o provozování elektrozafiízení PPC 4. Kupní smlouva o nákupu a prodeji elektfiiny 5. Smlouva mandátní 6. Smlouva o provozování paroplynové jednotky 7. Smlouva o dílo 8. Smlouva o provozování a údrïbû PPC (tato smlouva s úãinností od 12/01 nahradila smlouvy uvedené pod 3, 5, 6, 7) a to v e za podmínek a cen v obchodním styku obvykl ch. B.2 Jiné právní úkony a opatfiení K jin m právním úkonûm a opatfiením ve vztahu mezi tûmito spoleãnostmi nedo lo. příloha II. 11

12 B.3 Protiplnûní a prohlá ení o újmû Protiplnûní mezi obûma spoleãnostmi bylo provádûno ve v i, termínech a zpûsobem v té dobû a na tom místû v obchodním styku obvyklém. Ze vztahû mezi obûma spoleãnostmi nevznikla spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., Ïádná újma. C. Vztahy k osobám ovládajícím ovládající osobu Nebyly uskuteãnûny Ïádné smluvní vztahy, ãinûny Ïádné právní úkony a opatfiení ve vztahu ke spoleãnosti a nedo lo k Ïádnému plnûní ãi protiplnûní mezi tûmito osobami a spoleãnosti Teplárna Ústí nad Labem, a. s., nevznikla Ïádná újma. IV. Závěr Na základû informací pfiedstavenstva a jeho jednotliv ch ãlenû a z v e uvádûn ch údajû pfiedstavenstvo konstatuje, Ïe v rozhodném období nevyplynula pro spoleãnost újma ze vztahû s ovládající osobou nebo ze vztahû mezi propojen mi osobami. Pfiedstavenstvo dále konstatuje, Ïe zpráva je úplná a Ïe zvefiejnûní dal ích informací, zejména pokud se t ká roz ífiení rozsahu nebo hloubky údajû podléhá reïimu obchodního tajemství dle 17 ObZ, resp. mlãenlivosti dle 80 ZoCP. Z PRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V souladu s pfiíslu n mi ustanoveními obchodního zákoníku se dozorãí rada na svém zasedání dne seznámila se zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou podle ustanovení odstavce 9 66a zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znûní a schválenou pfiedstavenstvem spoleãnosti. Dozorãí rada pfiezkoumala text zprávy v návaznosti na právní v chodiska této zprávy a na skuteãnosti zji tûné pfii v konu funkce dozorãí rady. Dozorãí rada po pfiezkoumání nemá ke zprávû v hrady. V Trmicích dne Ing. Miroslav P á t e k pfiedseda dozorãí rady 12 příloha II.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 2 0 0 1 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

Více

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.

Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava. Dalkia Morava, a.s. 28. října 3123/152 709 74 Ostrava Česká republika tel.: +420 596 609 111 fax: +420 596 609 300 e-mail: info@dalkiamorava.cz www.dalkiamorava.cz Z p r á v a o v z t a z í c h mezi ovládající

Více

OLTERM & TD Olomouc, a. s. Janského 469/8 779 00 Olomouc Česká republika tel.: +420 585 705 111 fax: +420 585 705 131 e-mail: info@olterm.

OLTERM & TD Olomouc, a. s. Janského 469/8 779 00 Olomouc Česká republika tel.: +420 585 705 111 fax: +420 585 705 131 e-mail: info@olterm. OLTERM & TD Olomouc, a. s. Janského 469/8 779 00 Olomouc Česká republika tel.: +420 585 705 111 fax: +420 585 705 131 e-mail: info@olterm.cz www.olterm.cz Z p r á v a o v z t a z í c h mezi ovládající

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) Výroční zpráva 2003 Zpráva o vztazích Zpráva o

Více

výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích

výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích výroční zpráva 2004 zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracovaná

Více

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA

P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA P ŘÍLOHA I. FINANČNÍ ZPRÁVA R OZVAHA K 31 PROSINCI 2001 - AKTIVA v tisících Kã. PoloÏka BûÏné úãetní období Min. úã. období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 4 770 519-2 244 861 2 525 658 2 673

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000

OBSAH. Finanãní pfiíloha 37 Rozvaha 38 V kaz zisku a ztrát 42 Pfiíloha k úãetní závûrce 44 V kaz Cash Flow 51. výroční zpráva 2000 OBSAH Základní údaje spoleãnosti 3 Úvodní slovo generálního fieditele 4 Pfiehled vybran ch ukazatelû 6 Organizaãní struktura spoleãnosti 7 Organizaãní struktura 7 Orgány spoleãnosti 8 Majetková struktura

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015)

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2015 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2015) se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podle ust. 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vypracovaná představenstvem

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007

Úplný výpis. Datum zápisu: 13. července 2007 Datum zápisu: 13. července 2007 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12389 Spisová značka: B 1610 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích vymazáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Obsah ročníku 2015 podle témat

Obsah ročníku 2015 podle témat 1REKAPITULACE Obsah ročníku 2015 podle témat DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY která se jí nehodí do krámu? Olga Holubová.......................... 3/8 Soudní dvûr m lí Ing. Tomá Brandejs..................... 3/12

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Datum zápisu: 3. října 1990 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 205 Spisová značka: C 205 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: PROMEDICA SPOL.

Více

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi

Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů Daň z nemovitých věcí Daňový řád Účetnictví Dotazy a odpovědi FD_01_15_zlom(4) 18.2.2015 10:19 Stránka 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ráda bych vám poděkovala za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2009 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2-3 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4198 Datum zápisu: 11. února 1998 Spisová značka: C 29753 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 4198 vedená

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2013 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost

Severoãeská vodárenská spoleãnost. akciová spoleãnost Severoãeská vodárenská spoleãnost akciová spoleãnost V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, pfiedkládáme vám v roãní zprávu Severoãeské vodárenské spoleãnosti

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice podle ustanovení 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 20. prosince 1995

Úplný výpis. Datum zápisu: 20. prosince 1995 Datum zápisu: 20. prosince 1995 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 14177 Spisová značka: C 14177 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: Technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech bezdûvodného obohacení Úvod............................... 21 A. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA BEZDÒVODNÉHO OBOHACENÍ................. 25 1. Funkce bezdûvodného obohacení...................

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Čéčova 44, 370 22 České Budějovice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2009 Zpráva je zpracována v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

Více

Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo

Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo OBSAH Metrostav a.s. 04 Základní ukazatele 05 Profil spoleãnosti 06 V znamné události roku 2001 08 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 10 Orgány spoleãnosti 12 Vedení spoleãnosti 16 Organizaãní struktura

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Datum zápisu: 26. února 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Spisová značka: C 9655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2014 zpráva je zpracována za společnost: BBB spol. s r.o. se sídlem. IČ 111 11 111 společnost je vedená u Krajského soudu v Olomouci, oddíl

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze

Úplný výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka B 7055 vedená u Městského soudu v Praze Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7055 Datum zápisu: 1. března 2001 Spisová značka: Obchodní firma: B 7055 vedená u Městského soudu v Praze RIHA, a.s.

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Datum zápisu: 28. ledna 1999 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19002 Spisová značka: C 65212 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: B 19002

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více

dle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

dle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 dle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Datum zápisu: 7. března 2005 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2874 Spisová značka: B 2874 vedená u Krajského soudu v Ostravě Obchodní firma: SILGOR

Více

ZPRÁVA. 1. Osoby tvořící holding. 1.1 Ovládaná osoba

ZPRÁVA. 1. Osoby tvořící holding. 1.1 Ovládaná osoba ZPRÁVA představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2015 Veškeré dokumenty a materiály

Více

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov :

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov : Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov : Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více