NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ VÝZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1 Nové Město IČ: 67985998 DIČ: CZ67985998 VÝZVA"

Transkript

1 NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/ Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ VÝZVA k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vyjmuté z režimu zákona o veřejných zakázkách dle ustanovení 18 odst. 5 z oboru stavební práce a opravy na akci: OBNOVA VSTUPNÍ HALY Nemovitost: Dílčí část A: Dílčí část B: Místo: Schebkův palác recepce, hala chodba, knihovna Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město Dokumentaci k veřejné zakázce lze získat na podatelně NHU AV ČR, v.v.i. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Profil zadavatele: Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D ředitel ústavu 1

2 NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/ Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vyjmuté z režimu zákona o veřejných zakázkách dle ustanovení 18 odst. 5 z oboru stavební práce a opravy na akci: OBNOVA VSTUPNÍ HALY Nemovitost: Dílčí část A: Dílčí část B: Místo: Schebkův palác recepce, hala chodba, knihovna Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město Praha, dne Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D ředitel ústavu 2

3 Část A Alternativa Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH ,- Kč Počet vyzvaných uchazečů: 3 3 Finanční zdroje: vlastní vlastní Charakter zdrojů: provozní náklad rekonstrukce, oprava PREAMBULE Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. I. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a opravy na akci: Obnova vstupní haly Schebkova paláce 1. Vymezení předmětu plnění dílčí část Vstupní hala Politických vězňů 930/7, , Praha 1 Nové Město Konkrétní předmět plnění je vymezen položkami výkazu výměr a projektovou dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou Ing. arch. Martinem Poldaufem, Drtinova 2a, , Praha 5. Položkový rozpočet v cenové soustavě individuálu. 2. Klasifikace předmětu plnění CPV stavební práce , , SKP CZ-CPA Požadavek zadavatele Dodavatel je povinen rozúčtovat faktury následovně: a) investice b) provozní náklady 4. Předpokládaná hodnota A, B: ,- Kč bez DPH II. Doba a místo plnění Termíny plnění Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění: Předpokládaný termín zahájení stavebních úprav Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění 3

4 Termín zahájení stavby bude upřesněn podle rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. III. Kvalifikační předpoklady Rozsah požadavků na kvalifikaci: 1. Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče: - čestným prohlášením k 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i), j), k), - předložením dokladů k 53 odst. 1 písm. a), b), f), h), dle 53 odst. 2 a 57 (prostá kopie) 2. Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: - čestným prohlášením k 54 písm. b), c) - předložením dokladu k 54 písm. a), d) Součástí nabídky uchazeče budou seznamy vyžadované 68 odst. 3 zákona, pokud se na uchazeče vztahují. 3. Prokázání kvalifikace u nabídky: a) podané více dodavateli. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační kritéria 53, dále ustanovení 54 písm. a), ostatní části kvalifikace musí splnit alespoň jeden z nich b) uchazeč může prokázat ostatní kvalifikační předpoklady předložením dokladů a dohody se subdodavatelem. Týká se ustanovení 54 písm. b), c), d) a 56 zákona 4. Prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) zákona. 5. Prokazování technické způsobilosti Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže doložením: - seznamu 3 realizovaných dodávek v oboru stavebních prací v objemu fakturovaných prací vyšším jak 0,5 mil. Kč na nemovité kulturní památce. Uchazeč uvede místo stavby, za posledních 5 let. - uchazeč předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele uchazeče. 6. Oprávnění k podnikání Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopii: - živnostenských listů na celý rozsah veřejné zakázky - uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii, pokud je v něm zapsán 7. Odborná způsobilost Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby. 4

5 IV. Obchodní podmínky návrh smlouvy Zadavatel požaduje vypracovat návrh smlouvy podle Obchodního zákoníku ustanovení a promítnutí následujících podmínek do smlouvy: 1. Záruční lhůta celého plnění předmětu veřejné zakázky je za jakost stavebních prací 5 let 1.1. Odpovědnost za vady díla v minimální hodnotě stanovuje zadavatel následovně: - samostatné movité věci 2 roky - stavební a řemeslné práce 5 let 2. Odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši finanční náhrady, vedle smluvní pokuty. Uchazeč navrhne min. hodnoty odpovědnosti za: - prodlení s dokončením díla. Za každý den prodlení smluvní pokuta min. ve výši 5.000,- Kč - smluvní pokutu za každou reklamovanou vadu v min. výši 1.000,- Kč. Jestliže vada nebude ve lhůtě odstraněna, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení do termínu odstranění a prokazatelného převzetí opravené reklamované vady. - u neodstranitelné vady bránící užívání uhradí dodavatel veškeré náklady na provedení, odstranění a znovu vybudování vadné části díla. - reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) musí dodavatel odstranit do 10 dnů od data doručení reklamace. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a uchazeč takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou novým dílem v rozsahu reklamované části 3. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 4. Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy předložené uchazečem. 5. Zadavatel neposkytuje zálohy. 6. Fakturace bude měsíční se zjišťovacím protokolem, podepsaným zástupce zadavatele a faktury budou doloženy soupisem provedených prací ve struktuře provedených položek výkazu výměr. 7. Splatnost faktur bude 30 dní. 8. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí a bezprostředně k užívání. Dále je povinen chránit dílo až do předání a převzetí. Povinností zhotovitele díla je zajistit odborně kvalifikovaný personál včetně dohledu k provedení díla tj. splnit ustanovení 152, 153, 154, 159, 133 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Uchazeč bude o změně včas a prokazatelným způsobem informován. 10. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito podání sporu k místně a věcně příslušnému soudu, pokud nedocílí uzavření smíru. 5

6 11. Nabídka uchazeče musí respektovat obchodní podmínky (body 1 10). Právní vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12. Případné nejasnosti v obchodních podmínkách lze řešit dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 13. Případné práce zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou se považují za subdodávku od finanční hodnoty ,- Kč bez DPH. Při překroční této hodnoty subdodavatel vedle oprávnění k podnikání doloží smlouvu se zhotovitelem na provedení specializovaných prací. V. Obsah a forma nabídky uchazeče Nabídka uchazeče musí obsahovat: - návrh smlouvy o dílo - doklady stanovené zadavatelem, jenž jsou nedílnou součástí nabídky - kvalifikační předpoklady ( zákona, vyžádané zadavatelem) Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 1. Podání nabídky a dokumentace uchazeče Nabídka a dokumentace uchazeče bude podána v jednom svazku, v jenom uzavřeném obalu označeném názvem veřejné zakázky s uvedením adresy uchazeče, na níž je možno nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Nabídka bude zpracována v jednom originále a v jedné kopii. 2. Zabezpečení dokumentace uchazeče a způsob označení listů nabídky Zadavatel doporučuje dokumentaci uchazeče (nabídku) zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy (např. provázáním nabídky provázkem), jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vytáhnout. Pro právní jistotu požaduje zadavatel očíslování všech listů nabídky (dokumentace) pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. 3. Členění obsahu nabídky a dokumentace uchazeče - krycí list nabídky vyplněný formulář podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřený razítkem - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou, jednat jménem či za uchazeče - kvalifikační dokumentace seřazená dle článku III. - oprávnění k podnikání, odborná způsobilost - jednotkovými cenami oceněný výkaz výměr, příloha č.2 VI. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit mimořádně nízkou cenu nabídky. 6

7 VII. Ostatní předpoklady plnění veřejné zakázky 1. Zadavatel nepřipouští varianty řešení. 2. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě dne od 9:00 do 15:00 s Ing. Andrejem Gnipem, tel , vedoucím THS 3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení odmítnout všechny nabídky, ověřit nebo upřesnit informace uváděné uchazečem v nabídce. 4. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům ani zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 5. Uchazeč zpracuje měsíční časový harmonogram realizace své dodávky. 6. Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.. VIII. Údaje o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 1. Zadávání této zakázky je vyjmuto z režimu zákona137/2006 Sb., dle 18 odst. 5 o veřejných zakázkách. 2. Jedná se o poptávkové řízení. Na dílčí část budou vyzváni tři uchazeči, výzva bude vyvěšena na úřední desce zadavatele a webové stránce akademie věd. Na základě veřejně přístupné výzvy se mohou přihlásit další zájemci. 3. Projektová dokumentace a zadávací podmínky budou poskytnuty zájemcům zdarma po dohodě v podatelně NHU. 4. Zadavatel: NHU AV ČR, v.v.i. Politických vězňů 936/ , Praha 1 IČO: Kontaktní osoba: Ing. Andrej Gnip vedoucí THS tel.: Lhůty pro podání nabídek Datum vyzvednutí: Datum vyvěšení výzvy: Datum sejmutí výzvy: Datum podání nabídek: Datum otevírání obálek: Místo podání nabídek: podatelna NHU AV ČR, v.v.i. 7

8 7. Úřední den: 8:00-15:00 8. Označení obálky Neotvírat Obnova vstupní haly. Podpis a razítko uchazeče včetně zpětné adresy pro doručení. 9. Doplňující dotazy je nutno podat písemně. 10. Otevírání obálek je neveřejné. 11. Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou cenu. Po posouzení si vyhrazuje právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení. 12. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 15 dnů od otevírání obálek. V Praze, dne: Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ředitel ústavu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Položkový výkaz výměr část ZTI - 44 položek část elektro - 51 položek část stavební - část A - 77 položek vzduchotechnika - 10 položek část stavební B - 39 položek 8

9 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY AKCE: SCHEBKŮV PALÁC OBNOVA VSTUPNÍ HALY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Dílčí část A Díkčí část B nabídková cena za stavbu v Kč včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) V, dne.... razítko a podpis uchazeče, telefon 9

10 Příloha č. 2 POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR: AKCE: SCHEBKŮV PALÁC OBNOVA VSTUPNÍ HALY Cenová úroveň: URS Praha, a.s. 2012/I. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR ZTI p.č. TSKP Kanalizace MJ množství Cena/MJ potrubí HT včetně tvarovek a montáže m potrubí HT včetně tvarovek a montáže 75 m potrubí HT včetně tvarovek a montáže 100 m potrubí KG včetně tvarovek a montáže 100 m 8 5 PPC-01 čistící kus 100 ks usazení vývodu ks usazení vývodu 100 ks napojení na stávající rozvod kanalizace 100 ks HL 900NECO kanalizační přivzdušňovací ventil ks přesun hmot t Vodovod potrubí HOSTALEN PN 20 včetně tvarovek a montáže 20 m tepelná izolace TUBOLIT 9 mm m tepelná izolace TUBOLIT 13 mm m nástěnka včetně usazení vývodu 1/2'' ks napojení na stávající rozvody vody ks kulový uzávěr 1/2'' ks kulový uzávěr 1/2'' s koncovkou na hadici ks montáž ohřívače vody včetně uchycení ks ohřívač SHU 10 SL o objemu 10 l, příkon 2 kw, napětí 230 V (uzavřený, odolný proti tlaku), včetně bezpečnostní skupiny SVMT ks 1 20 PPC-02 flexibilní hadice 1/2'' o dl. 500 mm m přesun hmot t Zařizovací předměty WC závěsné - box GEBERIT KOMBIFIX ks tlačítko GEBERIT SAMBA ks protihluková sada ks WC závěsné ks sedátko ZETA ks WC závěsné - montáž ks umyvadlo ks 1 Cena celkem v Kč bez DPH 10

11 R polonoha k umyvadlu ks sifon ks redukce 40/32 ks uchycení ks rohový ventil SCHELL ks baterie umyvadlová stojánková páková ks baterie umyvadlová - prodloužení ks přesun hmot t umyvadlo montáž ks dopojení kuchyňské linky - HL 100G zápachová uzávěrka s přípojkou pro myčku ks rohový ventil SCHELL ks prodloužení m baterie dřezová stojánková páková ks 1 42 R-01 dopojení kuchyňské linky - montáž ks 1 43 R-02 doprava materiálů a pracovníků celkové náklady v Kč bez DPH - ZTI 44 R-03 kuchyňská linka bude dodána včetně dřezu kpl. 1 11

12 POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR ELEKTRO p.č. TSKP A - přístroje MJ množství Cena/MJ spínač jednopólový, řaz. 1, IP20 - ABB Time ks 4 spínač dvojitý jednopólový, řaz. 1+1, IP20 - ABB Time ks 7 ovladač zapínací tlačítkový, řaz. 1+0, IP20 - ABB Time ks 3 zás. jednonásobná 16A / 250V, IP20 - ABB Time, D+M ks 3 zás. dvojnásobná 16A / 250V, IP20 - ABB Time, D+M ks 8 zás. dvojnásobná 16A / 250V, IP20, s ochranou před přepětím - ABB Time, D+M ks zás. anténní TV + R - ABB Time, D+M ks zás. komunikační PC - ABB Time, D+M ks přístrojový rámeček jednonásobný - ABB Time ks přístrojový rámeček dvojnásobný - ABB Time ks přístrojový rámeček čtyřnásobný - ABB Time ks 1 B - Elektromontážní materiál krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks 35 krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks 6 krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks svorkovnice Wago do 3x2,5 mm2 ks svorkovnice Wago do 5x2,5 mm2 ks trubka ohebná PVC 30 mm m spotřební materiál 30% C - Svítidla a příslušenství D + M závěsné svítidlo Lucis chrom, 400 mm, IP 20 ks závěsné svítidlo ks závěsné svítidlo ks nouzové svítidlo - provedení LED ks bodové svítidlo - zapuštěné ks 8 stropní svítidlo zářivkové kombinované zapuštěné ks Nouzový modul k svítidlu C 006 ks 1 Reflektor svítidlo - nasvětlení pamětní tabule list /14 ks Reflektor svítidlo - nasvětlení vchodu list 6/14 ks zářivkové svítidlo - jednolinka m.č ks 1 LED pásek 60 LED/m, 2700 K/barva bílá, studená bílá m ALU profil pro LED pásek m 18 napájení LED pásků - zdroj 12V nebo 24V dle pásků ks 2 32 PPC-01 zář. trubice + startér 4+4/ repase, list 11/14 zadání ks 2 Cena celkem v Kč bez DPH 12

13 D - Kabely a vodiče kabel CYKY J - 5x6 mm2, D+M m kabel CYKY J - 3x1,5 mm2, D+M m kabel CYKY J - 3x2,5 mm2, D+M m kabel CYKY O - 3x1,5 mm2, D+M m kabel SYKFY 10x2x0,5, D+M m 15 E - Rozvaděč + výzbroj (D+M) rozvaděč 2x12 modulů ks jistič PL7-25/3/B 25A ks jistič PL7-20/3/B 20A ks proudový chránič PF-7-25/4N/003 ks přepěťová ochrana - stupeň 3/3+1 ks jistič PL7-16/1/B 16A ks jistič PL7-10/1/B 10A ks hl. vypínač IS-40A/3P ks 3 46 PPC-2 výzbroj - /CU 3f prop. hřeben, svorkovnice a další ks 1 47 PPC-3 48 PPC-4 F - VZT + příslušenství (D+M) axiální ventilátor 100 CZ typu "C" v provedení se zpětnou klapkou a doběrem do 30 min. G - Videotelefon + příslušenství (D+M) sada barevného videotelefonu s 7'' LCD obrazovkou a dveřní stanice s kamerou - montáž na povrch Commax H - Dodavatelská činnost ks 2 ks komplexní zkoušky, výchozí revize kpl 1 50 PPC-5 dokumentace skutečného provedení 51 PPC-6 přesun hmot kpl 1 celkové náklady v Kč bez DPH - elektro Poznámka: PPC - Pořizovací cena R - R položka, kalkuluje dodavatel Cenová soustava URS Praha, a.s. 13

14 Dílčí část: Odvětrání soc. zařízení Sborník 24 M p.č. TSKP popis MJ cena za MJ cena celkem Spiropotrubí d125 6 bm Kč Kč PPC1 Odbočka pravoúhlá 125/125 1 ks Kč Kč PPC2 Oblouk ks Kč Kč PPC3 Spojka vnitřní ks Kč Kč PPC4 Přechod osový 125/100 2 ks Kč Kč Flexibilní hadice Aluflex 10 bm Kč Kč PPC5 Ventilátor Dekor 100 CRZ 2 ks Kč Kč Spojovací a závěsný materiál 2 kg Kč Kč Demontáž + montáž potrubí Kč Kč 10 R1 Doprava Kč Kč Celkem Kč Část A Rekonstrukce přízemí - hala,recepce,zázemí,dílna AV Politických vězňů 7, Praha 1 p.č. TSKP popis m.j. množství Cena za MJ Zednické práce: vysekání rýh pro EI mb vybourání výklenku pro rozvaděč 350/500/100mm ks vybourání průrazu stropní konstrukcí ks vybourání otvoru pro VZT potrubí ve zdivu tl 650mm ks vybourání dělící příčky mezi zázemím a dílnou m odvoz a likvidace stavební suti kpl odstranění starých maleb m2 46, Jádrové vrtání pro odvětrání WC mm m 1, Jádrové vrtání pro potrubí kanalizace a vody 120 mm m Jádrové vrtání pro potrubí kanalizace a vody 60 mm m opravy omítek do 10% plochy m2 46, přestěrkování omítek m A-3112 výmalba stěn a stropů otěruvzdorná m2 102 cena celkem bez DPH dodání a osazení ocel.zárubní 60/197cm do SDK příčky m otevření podlahové konstrukce, uložení potrubí VZT a opětné položení hrubé polahy předpoklad kpl R1 hydroizolace soc.zařízení m2 2, přesun hmot % poplatek za skládku t 14

15 Restaurátorské práce: Vstupní hala Restaurování klenební malby - čištění, zpevnění, retuše, fixace Strop m Stěny m2 68 Sloupy + polosloupy - pískovec Repase, otranění nátěru na původní kamennou vrstvu, restaurování ks 16 Památná tabule R2 Repase, vyčištění, oprava ks A-0101 Lešení pojízdné restaurátorské práce celkem: Podlahářské práce: Materiál: 24 PPC-01 PVC Novoflor Extra Super , červené, role m 2 36,0 25 PPC-02 Obvodové lišty PVC 1363, dekor bm 27,0 26 PPC-03 Schodová hrana PVC 1870, dekor bm 2,5 27 PPC-04 OSB 3N 4PD, tl. 18mm m 2 27,3 28 PPC-05 Pružná stěrka Thomsit FF 69 kg 20,0 29 PPC-06 Lepidlo na PVC Thomsit UK 400 kg 9,0 materiál celkem: Práce: A-0001 Demontáž stávající krytiny + likvidace m 2 25, A-0001 Očištění podkladu m 2 25, A-0101 Montáž OSB desek šroubováním k podkladu m 2 25, A-2002 Zabroušení spojů desek a nanesení pružné stěrky m 2 25, A-0002 Montáž PVC celoplošným lepením + svaření m 2 25, A-0004 Nařezání a lepení schodových hran bm 2, A-0005 Nařezání a lepení PVC na schody ks 2, A-0003 Montáž PVC sokle lepením bm 25,3 38 D-1 Doprava ks 2,0 práce celkem: podlahářské práce celkem: Sádrokartonářské práce: Recepce A-7002 SDK podhled standart m2 9, A-7012 SDK rampa m2 5,4 Zázemí A-6003 příčka obvodová m2 19, A-6001 příčka dělící m A-7012 podhled m2 3, A-2001 izolace příček m3 3,8 sádrokartonářské práce celkem: 15

16 A-1003 Obklady: D+M obklad černý 100/100mm (práce=450,-kč, materiál=748,-kč), D+M m2 3 Dlažby: D+M A-0003 dlažba černá 200/200mm (práce=400,-kč, materiál=460,-kč m2 3 Truhlářské práce: A-0101 parkety kpl A-1001 okno ks A-9302 okenice ks 1 50 R-01 lítačky vchod repase ks 1 51 R-02 nadsvětlík nad nimi ks A-3502 dveře dvůr bez skla ks A-3501 dveře knihovna fládr vpravo ks A-3121 dveře knihovna fládr nadsvětlík ks A-3501 dveře knihovna fládr vlevo ks A-3121 dveře knihovna fládr nadsvětlík ks A-3132 dveře dvůr vlevo a vpravo ks A-3131 dveře dvůr vlevo a vpravo nadsvětlíky ks 2 59 R-03 přesklení dveře dvůr vlevo a vpravo ks 2 60 PPC-07 D01 ks 1 61 PPC-08 D02 ks 1 62 PPC-09 D03 ks 1 63 PPC-10 D06 ks 1 64 PPC-11 T01 ks 1 65 PPC-12 T02 ks 1 66 PPC-13 dveře s el.vrátným ks 1 67 PPC-14 sklo ks 1 68 PPC-15 recepce pochromovaný plech nově (neopravitelné) ks 1 69 PPC-16 stůl recepčního ks 1 70 PPC-17 pultík segmentový ks 1 71 R3 náhradní recepce ks 1 72 PPC-18 vestavěná skříň ks 1 73 PPC-19 fasetová skla 0,40x0,8 m ks osazení litinových krytů ks 2 75 PPC-20 dodání litinových krytů ks repase dlažby z dřevěných špalíků dubové m přesun hmot t celkem: Poznámka: 1. ceny truhlářských nových prvků jsou naceněny v materiálu lakované MDF 2. možná úspora v materiálu DTDL(lamina) a práce u T položek 16

17 Cenová nabídka část B Rekonstrukce přízemí - chodba, klubovna AV Politických vězňů 7, Praha 1 p.č. TSKP popis m.j. množství Cena za MJ cena celkem bez DPH Zednické práce: vysekání rýh pro EI mb vybourání výklenku pro rozvaděč 350/500/100mm ks odvoz a likvidace stavební suti kpl odstranění starých maleb m2 120, opravy omítek do 10% plochy m2 120, přestěrkování omítek m2 120, A-3112 výmalba stěn a stropů otěruvzdorná m2 120, přesun hmot t poplatek za sklad t zednické práce celkem: Malířské práce: Chodba - malba klenba A-3101 strop m A-3112 stěny m A-0101 lešení pojízdné kpl restaurátorské práce celkem: Podlahářské práce: Materiál: 13 PPC-01 PVC Novoflor Extra Super , červené, role m 2 18,0 14 PPC-02 obvodové lišty PVC 1363, dekor bm 25,0 15 PPC-03 OSB 3N 4PD, tl. 18mm m 2 25,0 16 PPC-04 pružná stěrka Thomsit FF 69 kg 18,5 17 PPC-05 lepidlo na PVC Thomsit UK 400 kg 8,2 materiál celkem: Práce: A-0001 demontáž stávající krytiny + likvidace m 2 23, A-0002 očištění podkladu m 2 23, A-0101 montáž OSB desek šroubováním k podkladu m 2 23, A-2002 zabroušení spojů desek a nanesení pružné stěrky m 2 23, A-002 montáž PVC celoplošným lepením + svaření m 2 23, A-003 montáž PVC sokle lepením bm 23,1 24 D-1 doprava ks 2,0 práce celkem: podlahářské práce celkem: 17

18 Truhlářské práce: A-1001 okno - viz dokumentace A-9302 okenice 1 27 PPC-01 D PPC-02 D PPC-03 D PPC-04 D PPC-05 D PPC-06 T PPC-07 T PPC-08 T PPC-09 T dlažba 30x30 cm barevná m PPC-10 dodávka dlaždic 30x30 cm, dlažba barevná m2 12, cementový potěr pod dlažbu tl. do 20 mm m přesun hmot t celkem : AV Politických vězňů 7 Praha 1 Stavební práce: nabídka A nabídka B Rekonstrukce přízemí - hala,recepce,zázemí,dílna,chodba,klubovna AV Politických vězňů 7, Praha 1 REKAPITULACE Nabídky A a B VRN Zařízení staveniště % 2,3 Mimostav. doprava % 3 Územní vlivy % 1,5 Provozní vlivy % 2 V Praze

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 011. zasedání dne 02.05.2011 USNESENÍ č. 044/11/RMČ k výběrovému řízení na službu Údržba veřejné zeleně Městská část Praha Ďáblice Rada MČ po projednání

Více

VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA

VÝZVA ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA VÝZVA Zadání veřejné zakázky s užitím rámcové smlouvy akce: Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů (projekt DF 12 P010VV019) ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ VÝZVA dle 38 a podmínky

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Oslovená firma Kontaktní osoba Ulice č. PSČ Obec Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠST228/2015 Ing. Vladimír Ruml 4.5.2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové. Zadávací dokumentace Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 500 03 Hradec Králové Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v podlimitním otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk V Žamberku dne 22. 10. 2013 Číslo jednací: 277/2013/ŘED Vyřizuje/linka: tyč, 608 144 347 E-mail: tyc@gyzamb.cz Výzva k podání nabídky na plnění

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více