NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ VÝZVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1 Nové Město IČ: 67985998 DIČ: CZ67985998 VÝZVA"

Transkript

1 NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/ Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ VÝZVA k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vyjmuté z režimu zákona o veřejných zakázkách dle ustanovení 18 odst. 5 z oboru stavební práce a opravy na akci: OBNOVA VSTUPNÍ HALY Nemovitost: Dílčí část A: Dílčí část B: Místo: Schebkův palác recepce, hala chodba, knihovna Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město Dokumentaci k veřejné zakázce lze získat na podatelně NHU AV ČR, v.v.i. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Profil zadavatele: Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D ředitel ústavu 1

2 NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/ Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vyjmuté z režimu zákona o veřejných zakázkách dle ustanovení 18 odst. 5 z oboru stavební práce a opravy na akci: OBNOVA VSTUPNÍ HALY Nemovitost: Dílčí část A: Dílčí část B: Místo: Schebkův palác recepce, hala chodba, knihovna Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město Praha, dne Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D ředitel ústavu 2

3 Část A Alternativa Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH ,- Kč Počet vyzvaných uchazečů: 3 3 Finanční zdroje: vlastní vlastní Charakter zdrojů: provozní náklad rekonstrukce, oprava PREAMBULE Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. I. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a opravy na akci: Obnova vstupní haly Schebkova paláce 1. Vymezení předmětu plnění dílčí část Vstupní hala Politických vězňů 930/7, , Praha 1 Nové Město Konkrétní předmět plnění je vymezen položkami výkazu výměr a projektovou dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou Ing. arch. Martinem Poldaufem, Drtinova 2a, , Praha 5. Položkový rozpočet v cenové soustavě individuálu. 2. Klasifikace předmětu plnění CPV stavební práce , , SKP CZ-CPA Požadavek zadavatele Dodavatel je povinen rozúčtovat faktury následovně: a) investice b) provozní náklady 4. Předpokládaná hodnota A, B: ,- Kč bez DPH II. Doba a místo plnění Termíny plnění Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění: Předpokládaný termín zahájení stavebních úprav Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění 3

4 Termín zahájení stavby bude upřesněn podle rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. III. Kvalifikační předpoklady Rozsah požadavků na kvalifikaci: 1. Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče: - čestným prohlášením k 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i), j), k), - předložením dokladů k 53 odst. 1 písm. a), b), f), h), dle 53 odst. 2 a 57 (prostá kopie) 2. Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: - čestným prohlášením k 54 písm. b), c) - předložením dokladu k 54 písm. a), d) Součástí nabídky uchazeče budou seznamy vyžadované 68 odst. 3 zákona, pokud se na uchazeče vztahují. 3. Prokázání kvalifikace u nabídky: a) podané více dodavateli. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační kritéria 53, dále ustanovení 54 písm. a), ostatní části kvalifikace musí splnit alespoň jeden z nich b) uchazeč může prokázat ostatní kvalifikační předpoklady předložením dokladů a dohody se subdodavatelem. Týká se ustanovení 54 písm. b), c), d) a 56 zákona 4. Prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) zákona. 5. Prokazování technické způsobilosti Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže doložením: - seznamu 3 realizovaných dodávek v oboru stavebních prací v objemu fakturovaných prací vyšším jak 0,5 mil. Kč na nemovité kulturní památce. Uchazeč uvede místo stavby, za posledních 5 let. - uchazeč předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele uchazeče. 6. Oprávnění k podnikání Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopii: - živnostenských listů na celý rozsah veřejné zakázky - uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii, pokud je v něm zapsán 7. Odborná způsobilost Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby. 4

5 IV. Obchodní podmínky návrh smlouvy Zadavatel požaduje vypracovat návrh smlouvy podle Obchodního zákoníku ustanovení a promítnutí následujících podmínek do smlouvy: 1. Záruční lhůta celého plnění předmětu veřejné zakázky je za jakost stavebních prací 5 let 1.1. Odpovědnost za vady díla v minimální hodnotě stanovuje zadavatel následovně: - samostatné movité věci 2 roky - stavební a řemeslné práce 5 let 2. Odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši finanční náhrady, vedle smluvní pokuty. Uchazeč navrhne min. hodnoty odpovědnosti za: - prodlení s dokončením díla. Za každý den prodlení smluvní pokuta min. ve výši 5.000,- Kč - smluvní pokutu za každou reklamovanou vadu v min. výši 1.000,- Kč. Jestliže vada nebude ve lhůtě odstraněna, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení do termínu odstranění a prokazatelného převzetí opravené reklamované vady. - u neodstranitelné vady bránící užívání uhradí dodavatel veškeré náklady na provedení, odstranění a znovu vybudování vadné části díla. - reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) musí dodavatel odstranit do 10 dnů od data doručení reklamace. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a uchazeč takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou novým dílem v rozsahu reklamované části 3. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 4. Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy předložené uchazečem. 5. Zadavatel neposkytuje zálohy. 6. Fakturace bude měsíční se zjišťovacím protokolem, podepsaným zástupce zadavatele a faktury budou doloženy soupisem provedených prací ve struktuře provedených položek výkazu výměr. 7. Splatnost faktur bude 30 dní. 8. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí a bezprostředně k užívání. Dále je povinen chránit dílo až do předání a převzetí. Povinností zhotovitele díla je zajistit odborně kvalifikovaný personál včetně dohledu k provedení díla tj. splnit ustanovení 152, 153, 154, 159, 133 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Uchazeč bude o změně včas a prokazatelným způsobem informován. 10. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito podání sporu k místně a věcně příslušnému soudu, pokud nedocílí uzavření smíru. 5

6 11. Nabídka uchazeče musí respektovat obchodní podmínky (body 1 10). Právní vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12. Případné nejasnosti v obchodních podmínkách lze řešit dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 13. Případné práce zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou se považují za subdodávku od finanční hodnoty ,- Kč bez DPH. Při překroční této hodnoty subdodavatel vedle oprávnění k podnikání doloží smlouvu se zhotovitelem na provedení specializovaných prací. V. Obsah a forma nabídky uchazeče Nabídka uchazeče musí obsahovat: - návrh smlouvy o dílo - doklady stanovené zadavatelem, jenž jsou nedílnou součástí nabídky - kvalifikační předpoklady ( zákona, vyžádané zadavatelem) Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 1. Podání nabídky a dokumentace uchazeče Nabídka a dokumentace uchazeče bude podána v jednom svazku, v jenom uzavřeném obalu označeném názvem veřejné zakázky s uvedením adresy uchazeče, na níž je možno nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Nabídka bude zpracována v jednom originále a v jedné kopii. 2. Zabezpečení dokumentace uchazeče a způsob označení listů nabídky Zadavatel doporučuje dokumentaci uchazeče (nabídku) zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy (např. provázáním nabídky provázkem), jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vytáhnout. Pro právní jistotu požaduje zadavatel očíslování všech listů nabídky (dokumentace) pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. 3. Členění obsahu nabídky a dokumentace uchazeče - krycí list nabídky vyplněný formulář podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřený razítkem - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou, jednat jménem či za uchazeče - kvalifikační dokumentace seřazená dle článku III. - oprávnění k podnikání, odborná způsobilost - jednotkovými cenami oceněný výkaz výměr, příloha č.2 VI. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit mimořádně nízkou cenu nabídky. 6

7 VII. Ostatní předpoklady plnění veřejné zakázky 1. Zadavatel nepřipouští varianty řešení. 2. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě dne od 9:00 do 15:00 s Ing. Andrejem Gnipem, tel , vedoucím THS 3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení odmítnout všechny nabídky, ověřit nebo upřesnit informace uváděné uchazečem v nabídce. 4. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům ani zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 5. Uchazeč zpracuje měsíční časový harmonogram realizace své dodávky. 6. Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.. VIII. Údaje o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 1. Zadávání této zakázky je vyjmuto z režimu zákona137/2006 Sb., dle 18 odst. 5 o veřejných zakázkách. 2. Jedná se o poptávkové řízení. Na dílčí část budou vyzváni tři uchazeči, výzva bude vyvěšena na úřední desce zadavatele a webové stránce akademie věd. Na základě veřejně přístupné výzvy se mohou přihlásit další zájemci. 3. Projektová dokumentace a zadávací podmínky budou poskytnuty zájemcům zdarma po dohodě v podatelně NHU. 4. Zadavatel: NHU AV ČR, v.v.i. Politických vězňů 936/ , Praha 1 IČO: Kontaktní osoba: Ing. Andrej Gnip vedoucí THS tel.: Lhůty pro podání nabídek Datum vyzvednutí: Datum vyvěšení výzvy: Datum sejmutí výzvy: Datum podání nabídek: Datum otevírání obálek: Místo podání nabídek: podatelna NHU AV ČR, v.v.i. 7

8 7. Úřední den: 8:00-15:00 8. Označení obálky Neotvírat Obnova vstupní haly. Podpis a razítko uchazeče včetně zpětné adresy pro doručení. 9. Doplňující dotazy je nutno podat písemně. 10. Otevírání obálek je neveřejné. 11. Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou cenu. Po posouzení si vyhrazuje právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení. 12. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 15 dnů od otevírání obálek. V Praze, dne: Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ředitel ústavu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Položkový výkaz výměr část ZTI - 44 položek část elektro - 51 položek část stavební - část A - 77 položek vzduchotechnika - 10 položek část stavební B - 39 položek 8

9 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY AKCE: SCHEBKŮV PALÁC OBNOVA VSTUPNÍ HALY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Dílčí část A Díkčí část B nabídková cena za stavbu v Kč včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) V, dne.... razítko a podpis uchazeče, telefon 9

10 Příloha č. 2 POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR: AKCE: SCHEBKŮV PALÁC OBNOVA VSTUPNÍ HALY Cenová úroveň: URS Praha, a.s. 2012/I. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR ZTI p.č. TSKP Kanalizace MJ množství Cena/MJ potrubí HT včetně tvarovek a montáže m potrubí HT včetně tvarovek a montáže 75 m potrubí HT včetně tvarovek a montáže 100 m potrubí KG včetně tvarovek a montáže 100 m 8 5 PPC-01 čistící kus 100 ks usazení vývodu ks usazení vývodu 100 ks napojení na stávající rozvod kanalizace 100 ks HL 900NECO kanalizační přivzdušňovací ventil ks přesun hmot t Vodovod potrubí HOSTALEN PN 20 včetně tvarovek a montáže 20 m tepelná izolace TUBOLIT 9 mm m tepelná izolace TUBOLIT 13 mm m nástěnka včetně usazení vývodu 1/2'' ks napojení na stávající rozvody vody ks kulový uzávěr 1/2'' ks kulový uzávěr 1/2'' s koncovkou na hadici ks montáž ohřívače vody včetně uchycení ks ohřívač SHU 10 SL o objemu 10 l, příkon 2 kw, napětí 230 V (uzavřený, odolný proti tlaku), včetně bezpečnostní skupiny SVMT ks 1 20 PPC-02 flexibilní hadice 1/2'' o dl. 500 mm m přesun hmot t Zařizovací předměty WC závěsné - box GEBERIT KOMBIFIX ks tlačítko GEBERIT SAMBA ks protihluková sada ks WC závěsné ks sedátko ZETA ks WC závěsné - montáž ks umyvadlo ks 1 Cena celkem v Kč bez DPH 10

11 R polonoha k umyvadlu ks sifon ks redukce 40/32 ks uchycení ks rohový ventil SCHELL ks baterie umyvadlová stojánková páková ks baterie umyvadlová - prodloužení ks přesun hmot t umyvadlo montáž ks dopojení kuchyňské linky - HL 100G zápachová uzávěrka s přípojkou pro myčku ks rohový ventil SCHELL ks prodloužení m baterie dřezová stojánková páková ks 1 42 R-01 dopojení kuchyňské linky - montáž ks 1 43 R-02 doprava materiálů a pracovníků celkové náklady v Kč bez DPH - ZTI 44 R-03 kuchyňská linka bude dodána včetně dřezu kpl. 1 11

12 POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR ELEKTRO p.č. TSKP A - přístroje MJ množství Cena/MJ spínač jednopólový, řaz. 1, IP20 - ABB Time ks 4 spínač dvojitý jednopólový, řaz. 1+1, IP20 - ABB Time ks 7 ovladač zapínací tlačítkový, řaz. 1+0, IP20 - ABB Time ks 3 zás. jednonásobná 16A / 250V, IP20 - ABB Time, D+M ks 3 zás. dvojnásobná 16A / 250V, IP20 - ABB Time, D+M ks 8 zás. dvojnásobná 16A / 250V, IP20, s ochranou před přepětím - ABB Time, D+M ks zás. anténní TV + R - ABB Time, D+M ks zás. komunikační PC - ABB Time, D+M ks přístrojový rámeček jednonásobný - ABB Time ks přístrojový rámeček dvojnásobný - ABB Time ks přístrojový rámeček čtyřnásobný - ABB Time ks 1 B - Elektromontážní materiál krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks 35 krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks 6 krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks svorkovnice Wago do 3x2,5 mm2 ks svorkovnice Wago do 5x2,5 mm2 ks trubka ohebná PVC 30 mm m spotřební materiál 30% C - Svítidla a příslušenství D + M závěsné svítidlo Lucis chrom, 400 mm, IP 20 ks závěsné svítidlo ks závěsné svítidlo ks nouzové svítidlo - provedení LED ks bodové svítidlo - zapuštěné ks 8 stropní svítidlo zářivkové kombinované zapuštěné ks Nouzový modul k svítidlu C 006 ks 1 Reflektor svítidlo - nasvětlení pamětní tabule list /14 ks Reflektor svítidlo - nasvětlení vchodu list 6/14 ks zářivkové svítidlo - jednolinka m.č ks 1 LED pásek 60 LED/m, 2700 K/barva bílá, studená bílá m ALU profil pro LED pásek m 18 napájení LED pásků - zdroj 12V nebo 24V dle pásků ks 2 32 PPC-01 zář. trubice + startér 4+4/ repase, list 11/14 zadání ks 2 Cena celkem v Kč bez DPH 12

13 D - Kabely a vodiče kabel CYKY J - 5x6 mm2, D+M m kabel CYKY J - 3x1,5 mm2, D+M m kabel CYKY J - 3x2,5 mm2, D+M m kabel CYKY O - 3x1,5 mm2, D+M m kabel SYKFY 10x2x0,5, D+M m 15 E - Rozvaděč + výzbroj (D+M) rozvaděč 2x12 modulů ks jistič PL7-25/3/B 25A ks jistič PL7-20/3/B 20A ks proudový chránič PF-7-25/4N/003 ks přepěťová ochrana - stupeň 3/3+1 ks jistič PL7-16/1/B 16A ks jistič PL7-10/1/B 10A ks hl. vypínač IS-40A/3P ks 3 46 PPC-2 výzbroj - /CU 3f prop. hřeben, svorkovnice a další ks 1 47 PPC-3 48 PPC-4 F - VZT + příslušenství (D+M) axiální ventilátor 100 CZ typu "C" v provedení se zpětnou klapkou a doběrem do 30 min. G - Videotelefon + příslušenství (D+M) sada barevného videotelefonu s 7'' LCD obrazovkou a dveřní stanice s kamerou - montáž na povrch Commax H - Dodavatelská činnost ks 2 ks komplexní zkoušky, výchozí revize kpl 1 50 PPC-5 dokumentace skutečného provedení 51 PPC-6 přesun hmot kpl 1 celkové náklady v Kč bez DPH - elektro Poznámka: PPC - Pořizovací cena R - R položka, kalkuluje dodavatel Cenová soustava URS Praha, a.s. 13

14 Dílčí část: Odvětrání soc. zařízení Sborník 24 M p.č. TSKP popis MJ cena za MJ cena celkem Spiropotrubí d125 6 bm Kč Kč PPC1 Odbočka pravoúhlá 125/125 1 ks Kč Kč PPC2 Oblouk ks Kč Kč PPC3 Spojka vnitřní ks Kč Kč PPC4 Přechod osový 125/100 2 ks Kč Kč Flexibilní hadice Aluflex 10 bm Kč Kč PPC5 Ventilátor Dekor 100 CRZ 2 ks Kč Kč Spojovací a závěsný materiál 2 kg Kč Kč Demontáž + montáž potrubí Kč Kč 10 R1 Doprava Kč Kč Celkem Kč Část A Rekonstrukce přízemí - hala,recepce,zázemí,dílna AV Politických vězňů 7, Praha 1 p.č. TSKP popis m.j. množství Cena za MJ Zednické práce: vysekání rýh pro EI mb vybourání výklenku pro rozvaděč 350/500/100mm ks vybourání průrazu stropní konstrukcí ks vybourání otvoru pro VZT potrubí ve zdivu tl 650mm ks vybourání dělící příčky mezi zázemím a dílnou m odvoz a likvidace stavební suti kpl odstranění starých maleb m2 46, Jádrové vrtání pro odvětrání WC mm m 1, Jádrové vrtání pro potrubí kanalizace a vody 120 mm m Jádrové vrtání pro potrubí kanalizace a vody 60 mm m opravy omítek do 10% plochy m2 46, přestěrkování omítek m A-3112 výmalba stěn a stropů otěruvzdorná m2 102 cena celkem bez DPH dodání a osazení ocel.zárubní 60/197cm do SDK příčky m otevření podlahové konstrukce, uložení potrubí VZT a opětné položení hrubé polahy předpoklad kpl R1 hydroizolace soc.zařízení m2 2, přesun hmot % poplatek za skládku t 14

15 Restaurátorské práce: Vstupní hala Restaurování klenební malby - čištění, zpevnění, retuše, fixace Strop m Stěny m2 68 Sloupy + polosloupy - pískovec Repase, otranění nátěru na původní kamennou vrstvu, restaurování ks 16 Památná tabule R2 Repase, vyčištění, oprava ks A-0101 Lešení pojízdné restaurátorské práce celkem: Podlahářské práce: Materiál: 24 PPC-01 PVC Novoflor Extra Super , červené, role m 2 36,0 25 PPC-02 Obvodové lišty PVC 1363, dekor bm 27,0 26 PPC-03 Schodová hrana PVC 1870, dekor bm 2,5 27 PPC-04 OSB 3N 4PD, tl. 18mm m 2 27,3 28 PPC-05 Pružná stěrka Thomsit FF 69 kg 20,0 29 PPC-06 Lepidlo na PVC Thomsit UK 400 kg 9,0 materiál celkem: Práce: A-0001 Demontáž stávající krytiny + likvidace m 2 25, A-0001 Očištění podkladu m 2 25, A-0101 Montáž OSB desek šroubováním k podkladu m 2 25, A-2002 Zabroušení spojů desek a nanesení pružné stěrky m 2 25, A-0002 Montáž PVC celoplošným lepením + svaření m 2 25, A-0004 Nařezání a lepení schodových hran bm 2, A-0005 Nařezání a lepení PVC na schody ks 2, A-0003 Montáž PVC sokle lepením bm 25,3 38 D-1 Doprava ks 2,0 práce celkem: podlahářské práce celkem: Sádrokartonářské práce: Recepce A-7002 SDK podhled standart m2 9, A-7012 SDK rampa m2 5,4 Zázemí A-6003 příčka obvodová m2 19, A-6001 příčka dělící m A-7012 podhled m2 3, A-2001 izolace příček m3 3,8 sádrokartonářské práce celkem: 15

16 A-1003 Obklady: D+M obklad černý 100/100mm (práce=450,-kč, materiál=748,-kč), D+M m2 3 Dlažby: D+M A-0003 dlažba černá 200/200mm (práce=400,-kč, materiál=460,-kč m2 3 Truhlářské práce: A-0101 parkety kpl A-1001 okno ks A-9302 okenice ks 1 50 R-01 lítačky vchod repase ks 1 51 R-02 nadsvětlík nad nimi ks A-3502 dveře dvůr bez skla ks A-3501 dveře knihovna fládr vpravo ks A-3121 dveře knihovna fládr nadsvětlík ks A-3501 dveře knihovna fládr vlevo ks A-3121 dveře knihovna fládr nadsvětlík ks A-3132 dveře dvůr vlevo a vpravo ks A-3131 dveře dvůr vlevo a vpravo nadsvětlíky ks 2 59 R-03 přesklení dveře dvůr vlevo a vpravo ks 2 60 PPC-07 D01 ks 1 61 PPC-08 D02 ks 1 62 PPC-09 D03 ks 1 63 PPC-10 D06 ks 1 64 PPC-11 T01 ks 1 65 PPC-12 T02 ks 1 66 PPC-13 dveře s el.vrátným ks 1 67 PPC-14 sklo ks 1 68 PPC-15 recepce pochromovaný plech nově (neopravitelné) ks 1 69 PPC-16 stůl recepčního ks 1 70 PPC-17 pultík segmentový ks 1 71 R3 náhradní recepce ks 1 72 PPC-18 vestavěná skříň ks 1 73 PPC-19 fasetová skla 0,40x0,8 m ks osazení litinových krytů ks 2 75 PPC-20 dodání litinových krytů ks repase dlažby z dřevěných špalíků dubové m přesun hmot t celkem: Poznámka: 1. ceny truhlářských nových prvků jsou naceněny v materiálu lakované MDF 2. možná úspora v materiálu DTDL(lamina) a práce u T položek 16

17 Cenová nabídka část B Rekonstrukce přízemí - chodba, klubovna AV Politických vězňů 7, Praha 1 p.č. TSKP popis m.j. množství Cena za MJ cena celkem bez DPH Zednické práce: vysekání rýh pro EI mb vybourání výklenku pro rozvaděč 350/500/100mm ks odvoz a likvidace stavební suti kpl odstranění starých maleb m2 120, opravy omítek do 10% plochy m2 120, přestěrkování omítek m2 120, A-3112 výmalba stěn a stropů otěruvzdorná m2 120, přesun hmot t poplatek za sklad t zednické práce celkem: Malířské práce: Chodba - malba klenba A-3101 strop m A-3112 stěny m A-0101 lešení pojízdné kpl restaurátorské práce celkem: Podlahářské práce: Materiál: 13 PPC-01 PVC Novoflor Extra Super , červené, role m 2 18,0 14 PPC-02 obvodové lišty PVC 1363, dekor bm 25,0 15 PPC-03 OSB 3N 4PD, tl. 18mm m 2 25,0 16 PPC-04 pružná stěrka Thomsit FF 69 kg 18,5 17 PPC-05 lepidlo na PVC Thomsit UK 400 kg 8,2 materiál celkem: Práce: A-0001 demontáž stávající krytiny + likvidace m 2 23, A-0002 očištění podkladu m 2 23, A-0101 montáž OSB desek šroubováním k podkladu m 2 23, A-2002 zabroušení spojů desek a nanesení pružné stěrky m 2 23, A-002 montáž PVC celoplošným lepením + svaření m 2 23, A-003 montáž PVC sokle lepením bm 23,1 24 D-1 doprava ks 2,0 práce celkem: podlahářské práce celkem: 17

18 Truhlářské práce: A-1001 okno - viz dokumentace A-9302 okenice 1 27 PPC-01 D PPC-02 D PPC-03 D PPC-04 D PPC-05 D PPC-06 T PPC-07 T PPC-08 T PPC-09 T dlažba 30x30 cm barevná m PPC-10 dodávka dlaždic 30x30 cm, dlažba barevná m2 12, cementový potěr pod dlažbu tl. do 20 mm m přesun hmot t celkem : AV Politických vězňů 7 Praha 1 Stavební práce: nabídka A nabídka B Rekonstrukce přízemí - hala,recepce,zázemí,dílna,chodba,klubovna AV Politických vězňů 7, Praha 1 REKAPITULACE Nabídky A a B VRN Zařízení staveniště % 2,3 Mimostav. doprava % 3 Územní vlivy % 1,5 Provozní vlivy % 2 V Praze

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 011. zasedání dne 02.05.2011 USNESENÍ č. 044/11/RMČ k výběrovému řízení na službu Údržba veřejné zeleně Městská část Praha Ďáblice Rada MČ po projednání

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov

Zřízení studijní knihovny v objektu Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 75/25, Praha 5 - Smíchov SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, 150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz IČO: 61386855 Naše značka: Vyřizuje/ tel.: V Praze, dne: Ing. Radko Sáblík/ 257 320 533 20.9.2012 Věc: Výzva

Více

zadávací dokumentace

zadávací dokumentace Stavebně montážní práce - oprava domu k bydlení pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

zadávací dokumentace a výzva

zadávací dokumentace a výzva Stavební práce oprava produkčních ploch pro ČZU v Praze ŠLP v Kostelci nad Černými lesy zadávací dokumentace a výzva Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Oslovená firma Kontaktní osoba Ulice č. PSČ Obec Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠST228/2015 Ing. Vladimír Ruml 4.5.2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Strančice dne 15.12.2008 čj. ST/ZPŘ/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ:43750672 Vás ve smyslu

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53, vyhlašuje výzvu k podání nabídky na: Poskytnutí investičního úvěru na financování

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Obnova místních komunikací v obci Vanovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZÍSKÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, ze 23. 2. 2010, Vás vyzývám ke zpracování a podání nabídky na získání zakázky malého rozsahu s názvem:

Více

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2,

Demolice bývalé plynové stanice pro Gymnázium, Praha 2, Jednací číslo Vyřizuje V Praze GB238/2015 Kamila Pejčochová, tel.: 224 920 848 1. 4. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební zakázce malého rozsahu podle zákona 137/2006 Sb.,

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 23.5.2011 Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu:

Číslo zakázky. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace

Královopolské Vážany oprava dešťové kanalizace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636 v v, v,, v, v MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 25230 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavby

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavby Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavby Název veřejné zakázky: Rozvláknění optických kabelů v panelových domech na sídlišti B - 2. etapa, ul. Koželužská, Sukova, Věžní a Zeyerova

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á GYMNÁZIUM, KARLA SLADKOVSKÉHO PRAHA 3, SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 8 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006

Více

Město Veselí nad Moravou vyhlašuje

Město Veselí nad Moravou vyhlašuje Město Veselí nad Moravou odbor ekonomický pracoviště park Petra Bezruče 697 naše č.j.: naše sp.zn.: MVNM/6223/2015 S-MVNM/5762/2015 E vyřizuje: tel.: e-mail: datum: místo odeslání: Radka Nekardová 518670159

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104

KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE akceptační číslo:14213104 Dokumentace k zadávání zakázek spolufinancovaných ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí Zadavatel obec Častohostice, vyhlašuje zadávací řízení na dodavatele: KOMPOSTÁRNA ČASTOHOSTICE

Více