NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ VÝZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/7, 111 21, Praha 1 Nové Město IČ: 67985998 DIČ: CZ67985998 VÝZVA"

Transkript

1 NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/ Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ VÝZVA k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vyjmuté z režimu zákona o veřejných zakázkách dle ustanovení 18 odst. 5 z oboru stavební práce a opravy na akci: OBNOVA VSTUPNÍ HALY Nemovitost: Dílčí část A: Dílčí část B: Místo: Schebkův palác recepce, hala chodba, knihovna Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město Dokumentaci k veřejné zakázce lze získat na podatelně NHU AV ČR, v.v.i. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Profil zadavatele: Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D ředitel ústavu 1

2 NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i. Politických vězňů 936/ Praha 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů vyjmuté z režimu zákona o veřejných zakázkách dle ustanovení 18 odst. 5 z oboru stavební práce a opravy na akci: OBNOVA VSTUPNÍ HALY Nemovitost: Dílčí část A: Dílčí část B: Místo: Schebkův palác recepce, hala chodba, knihovna Politických vězňů 936/7, , Praha 1 Nové Město Praha, dne Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D ředitel ústavu 2

3 Část A Alternativa Předpokládaná hodnota: ,- Kč bez DPH ,- Kč Počet vyzvaných uchazečů: 3 3 Finanční zdroje: vlastní vlastní Charakter zdrojů: provozní náklad rekonstrukce, oprava PREAMBULE Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. I. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a opravy na akci: Obnova vstupní haly Schebkova paláce 1. Vymezení předmětu plnění dílčí část Vstupní hala Politických vězňů 930/7, , Praha 1 Nové Město Konkrétní předmět plnění je vymezen položkami výkazu výměr a projektovou dokumentací pro stavební povolení, zpracovanou Ing. arch. Martinem Poldaufem, Drtinova 2a, , Praha 5. Položkový rozpočet v cenové soustavě individuálu. 2. Klasifikace předmětu plnění CPV stavební práce , , SKP CZ-CPA Požadavek zadavatele Dodavatel je povinen rozúčtovat faktury následovně: a) investice b) provozní náklady 4. Předpokládaná hodnota A, B: ,- Kč bez DPH II. Doba a místo plnění Termíny plnění Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující lhůty plnění: Předpokládaný termín zahájení stavebních úprav Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění 3

4 Termín zahájení stavby bude upřesněn podle rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. III. Kvalifikační předpoklady Rozsah požadavků na kvalifikaci: 1. Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče: - čestným prohlášením k 53 odst. 1 písm. c) až e), g), i), j), k), - předložením dokladů k 53 odst. 1 písm. a), b), f), h), dle 53 odst. 2 a 57 (prostá kopie) 2. Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: - čestným prohlášením k 54 písm. b), c) - předložením dokladu k 54 písm. a), d) Součástí nabídky uchazeče budou seznamy vyžadované 68 odst. 3 zákona, pokud se na uchazeče vztahují. 3. Prokázání kvalifikace u nabídky: a) podané více dodavateli. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit základní kvalifikační kritéria 53, dále ustanovení 54 písm. a), ostatní části kvalifikace musí splnit alespoň jeden z nich b) uchazeč může prokázat ostatní kvalifikační předpoklady předložením dokladů a dohody se subdodavatelem. Týká se ustanovení 54 písm. b), c), d) a 56 zákona 4. Prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle 50 odst. 1 písm. c) zákona. 5. Prokazování technické způsobilosti Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže doložením: - seznamu 3 realizovaných dodávek v oboru stavebních prací v objemu fakturovaných prací vyšším jak 0,5 mil. Kč na nemovité kulturní památce. Uchazeč uvede místo stavby, za posledních 5 let. - uchazeč předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele uchazeče. 6. Oprávnění k podnikání Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží kopii: - živnostenských listů na celý rozsah veřejné zakázky - uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii, pokud je v něm zapsán 7. Odborná způsobilost Uchazeč jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků, činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby. 4

5 IV. Obchodní podmínky návrh smlouvy Zadavatel požaduje vypracovat návrh smlouvy podle Obchodního zákoníku ustanovení a promítnutí následujících podmínek do smlouvy: 1. Záruční lhůta celého plnění předmětu veřejné zakázky je za jakost stavebních prací 5 let 1.1. Odpovědnost za vady díla v minimální hodnotě stanovuje zadavatel následovně: - samostatné movité věci 2 roky - stavební a řemeslné práce 5 let 2. Odpovědnost uchazeče za škodu v plné výši finanční náhrady, vedle smluvní pokuty. Uchazeč navrhne min. hodnoty odpovědnosti za: - prodlení s dokončením díla. Za každý den prodlení smluvní pokuta min. ve výši 5.000,- Kč - smluvní pokutu za každou reklamovanou vadu v min. výši 1.000,- Kč. Jestliže vada nebude ve lhůtě odstraněna, zvyšuje se smluvní pokuta o dalších 5.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení do termínu odstranění a prokazatelného převzetí opravené reklamované vady. - u neodstranitelné vady bránící užívání uhradí dodavatel veškeré náklady na provedení, odstranění a znovu vybudování vadné části díla. - reklamované vady (zjevné, skryté, odstranitelné, neodstranitelné a nebránící užívání) musí dodavatel odstranit do 10 dnů od data doručení reklamace. Vady bránící užívání a vady neodstranitelné jsou podstatným porušením smlouvy a uchazeč takovou dodávku musí nahradit úplně novou dodávkou novým dílem v rozsahu reklamované části 3. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 4. Zadavatel si vyhrazuje jednat o úpravě smlouvy předložené uchazečem. 5. Zadavatel neposkytuje zálohy. 6. Fakturace bude měsíční se zjišťovacím protokolem, podepsaným zástupce zadavatele a faktury budou doloženy soupisem provedených prací ve struktuře provedených položek výkazu výměr. 7. Splatnost faktur bude 30 dní. 8. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, komplexně bez vad, s funkční způsobilostí a bezprostředně k užívání. Dále je povinen chránit dílo až do předání a převzetí. Povinností zhotovitele díla je zajistit odborně kvalifikovaný personál včetně dohledu k provedení díla tj. splnit ustanovení 152, 153, 154, 159, 133 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 9. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Uchazeč bude o změně včas a prokazatelným způsobem informován. 10. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů bude užito podání sporu k místně a věcně příslušnému soudu, pokud nedocílí uzavření smíru. 5

6 11. Nabídka uchazeče musí respektovat obchodní podmínky (body 1 10). Právní vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami se řídí Obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12. Případné nejasnosti v obchodních podmínkách lze řešit dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 13. Případné práce zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou se považují za subdodávku od finanční hodnoty ,- Kč bez DPH. Při překroční této hodnoty subdodavatel vedle oprávnění k podnikání doloží smlouvu se zhotovitelem na provedení specializovaných prací. V. Obsah a forma nabídky uchazeče Nabídka uchazeče musí obsahovat: - návrh smlouvy o dílo - doklady stanovené zadavatelem, jenž jsou nedílnou součástí nabídky - kvalifikační předpoklady ( zákona, vyžádané zadavatelem) Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. 1. Podání nabídky a dokumentace uchazeče Nabídka a dokumentace uchazeče bude podána v jednom svazku, v jenom uzavřeném obalu označeném názvem veřejné zakázky s uvedením adresy uchazeče, na níž je možno nabídku a dokumentaci uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Nabídka bude zpracována v jednom originále a v jedné kopii. 2. Zabezpečení dokumentace uchazeče a způsob označení listů nabídky Zadavatel doporučuje dokumentaci uchazeče (nabídku) zabezpečit proti manipulaci s jednotlivými listy (např. provázáním nabídky provázkem), jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vytáhnout. Pro právní jistotu požaduje zadavatel očíslování všech listů nabídky (dokumentace) pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. 3. Členění obsahu nabídky a dokumentace uchazeče - krycí list nabídky vyplněný formulář podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a opatřený razítkem - návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou, jednat jménem či za uchazeče - kvalifikační dokumentace seřazená dle článku III. - oprávnění k podnikání, odborná způsobilost - jednotkovými cenami oceněný výkaz výměr, příloha č.2 VI. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit mimořádně nízkou cenu nabídky. 6

7 VII. Ostatní předpoklady plnění veřejné zakázky 1. Zadavatel nepřipouští varianty řešení. 2. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění je možná po telefonické dohodě dne od 9:00 do 15:00 s Ing. Andrejem Gnipem, tel , vedoucím THS 3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení odmítnout všechny nabídky, ověřit nebo upřesnit informace uváděné uchazečem v nabídce. 4. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům ani zájemcům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 5. Uchazeč zpracuje měsíční časový harmonogram realizace své dodávky. 6. Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zák. č. 513/1991 Sb.. VIII. Údaje o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 1. Zadávání této zakázky je vyjmuto z režimu zákona137/2006 Sb., dle 18 odst. 5 o veřejných zakázkách. 2. Jedná se o poptávkové řízení. Na dílčí část budou vyzváni tři uchazeči, výzva bude vyvěšena na úřední desce zadavatele a webové stránce akademie věd. Na základě veřejně přístupné výzvy se mohou přihlásit další zájemci. 3. Projektová dokumentace a zadávací podmínky budou poskytnuty zájemcům zdarma po dohodě v podatelně NHU. 4. Zadavatel: NHU AV ČR, v.v.i. Politických vězňů 936/ , Praha 1 IČO: Kontaktní osoba: Ing. Andrej Gnip vedoucí THS tel.: Lhůty pro podání nabídek Datum vyzvednutí: Datum vyvěšení výzvy: Datum sejmutí výzvy: Datum podání nabídek: Datum otevírání obálek: Místo podání nabídek: podatelna NHU AV ČR, v.v.i. 7

8 7. Úřední den: 8:00-15:00 8. Označení obálky Neotvírat Obnova vstupní haly. Podpis a razítko uchazeče včetně zpětné adresy pro doručení. 9. Doplňující dotazy je nutno podat písemně. 10. Otevírání obálek je neveřejné. 11. Zadavatel si vyhrazuje posoudit mimořádně nízkou cenu. Po posouzení si vyhrazuje právo takovou zakázku vyřadit z posuzování a hodnocení. 12. Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zadavatel sdělí uchazečům do 15 dnů od otevírání obálek. V Praze, dne: Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. ředitel ústavu Příloha č. 1 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Položkový výkaz výměr část ZTI - 44 položek část elektro - 51 položek část stavební - část A - 77 položek vzduchotechnika - 10 položek část stavební B - 39 položek 8

9 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY AKCE: SCHEBKŮV PALÁC OBNOVA VSTUPNÍ HALY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (celá adresa včetně PSČ) Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Dílčí část A Díkčí část B nabídková cena za stavbu v Kč včetně DPH (zaokrouhlit na celé koruny) V, dne.... razítko a podpis uchazeče, telefon 9

10 Příloha č. 2 POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR: AKCE: SCHEBKŮV PALÁC OBNOVA VSTUPNÍ HALY Cenová úroveň: URS Praha, a.s. 2012/I. POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR ZTI p.č. TSKP Kanalizace MJ množství Cena/MJ potrubí HT včetně tvarovek a montáže m potrubí HT včetně tvarovek a montáže 75 m potrubí HT včetně tvarovek a montáže 100 m potrubí KG včetně tvarovek a montáže 100 m 8 5 PPC-01 čistící kus 100 ks usazení vývodu ks usazení vývodu 100 ks napojení na stávající rozvod kanalizace 100 ks HL 900NECO kanalizační přivzdušňovací ventil ks přesun hmot t Vodovod potrubí HOSTALEN PN 20 včetně tvarovek a montáže 20 m tepelná izolace TUBOLIT 9 mm m tepelná izolace TUBOLIT 13 mm m nástěnka včetně usazení vývodu 1/2'' ks napojení na stávající rozvody vody ks kulový uzávěr 1/2'' ks kulový uzávěr 1/2'' s koncovkou na hadici ks montáž ohřívače vody včetně uchycení ks ohřívač SHU 10 SL o objemu 10 l, příkon 2 kw, napětí 230 V (uzavřený, odolný proti tlaku), včetně bezpečnostní skupiny SVMT ks 1 20 PPC-02 flexibilní hadice 1/2'' o dl. 500 mm m přesun hmot t Zařizovací předměty WC závěsné - box GEBERIT KOMBIFIX ks tlačítko GEBERIT SAMBA ks protihluková sada ks WC závěsné ks sedátko ZETA ks WC závěsné - montáž ks umyvadlo ks 1 Cena celkem v Kč bez DPH 10

11 R polonoha k umyvadlu ks sifon ks redukce 40/32 ks uchycení ks rohový ventil SCHELL ks baterie umyvadlová stojánková páková ks baterie umyvadlová - prodloužení ks přesun hmot t umyvadlo montáž ks dopojení kuchyňské linky - HL 100G zápachová uzávěrka s přípojkou pro myčku ks rohový ventil SCHELL ks prodloužení m baterie dřezová stojánková páková ks 1 42 R-01 dopojení kuchyňské linky - montáž ks 1 43 R-02 doprava materiálů a pracovníků celkové náklady v Kč bez DPH - ZTI 44 R-03 kuchyňská linka bude dodána včetně dřezu kpl. 1 11

12 POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR ELEKTRO p.č. TSKP A - přístroje MJ množství Cena/MJ spínač jednopólový, řaz. 1, IP20 - ABB Time ks 4 spínač dvojitý jednopólový, řaz. 1+1, IP20 - ABB Time ks 7 ovladač zapínací tlačítkový, řaz. 1+0, IP20 - ABB Time ks 3 zás. jednonásobná 16A / 250V, IP20 - ABB Time, D+M ks 3 zás. dvojnásobná 16A / 250V, IP20 - ABB Time, D+M ks 8 zás. dvojnásobná 16A / 250V, IP20, s ochranou před přepětím - ABB Time, D+M ks zás. anténní TV + R - ABB Time, D+M ks zás. komunikační PC - ABB Time, D+M ks přístrojový rámeček jednonásobný - ABB Time ks přístrojový rámeček dvojnásobný - ABB Time ks přístrojový rámeček čtyřnásobný - ABB Time ks 1 B - Elektromontážní materiál krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks 35 krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks 6 krabice přístrojová pod omítku Kopos KU ks svorkovnice Wago do 3x2,5 mm2 ks svorkovnice Wago do 5x2,5 mm2 ks trubka ohebná PVC 30 mm m spotřební materiál 30% C - Svítidla a příslušenství D + M závěsné svítidlo Lucis chrom, 400 mm, IP 20 ks závěsné svítidlo ks závěsné svítidlo ks nouzové svítidlo - provedení LED ks bodové svítidlo - zapuštěné ks 8 stropní svítidlo zářivkové kombinované zapuštěné ks Nouzový modul k svítidlu C 006 ks 1 Reflektor svítidlo - nasvětlení pamětní tabule list /14 ks Reflektor svítidlo - nasvětlení vchodu list 6/14 ks zářivkové svítidlo - jednolinka m.č ks 1 LED pásek 60 LED/m, 2700 K/barva bílá, studená bílá m ALU profil pro LED pásek m 18 napájení LED pásků - zdroj 12V nebo 24V dle pásků ks 2 32 PPC-01 zář. trubice + startér 4+4/ repase, list 11/14 zadání ks 2 Cena celkem v Kč bez DPH 12

13 D - Kabely a vodiče kabel CYKY J - 5x6 mm2, D+M m kabel CYKY J - 3x1,5 mm2, D+M m kabel CYKY J - 3x2,5 mm2, D+M m kabel CYKY O - 3x1,5 mm2, D+M m kabel SYKFY 10x2x0,5, D+M m 15 E - Rozvaděč + výzbroj (D+M) rozvaděč 2x12 modulů ks jistič PL7-25/3/B 25A ks jistič PL7-20/3/B 20A ks proudový chránič PF-7-25/4N/003 ks přepěťová ochrana - stupeň 3/3+1 ks jistič PL7-16/1/B 16A ks jistič PL7-10/1/B 10A ks hl. vypínač IS-40A/3P ks 3 46 PPC-2 výzbroj - /CU 3f prop. hřeben, svorkovnice a další ks 1 47 PPC-3 48 PPC-4 F - VZT + příslušenství (D+M) axiální ventilátor 100 CZ typu "C" v provedení se zpětnou klapkou a doběrem do 30 min. G - Videotelefon + příslušenství (D+M) sada barevného videotelefonu s 7'' LCD obrazovkou a dveřní stanice s kamerou - montáž na povrch Commax H - Dodavatelská činnost ks 2 ks komplexní zkoušky, výchozí revize kpl 1 50 PPC-5 dokumentace skutečného provedení 51 PPC-6 přesun hmot kpl 1 celkové náklady v Kč bez DPH - elektro Poznámka: PPC - Pořizovací cena R - R položka, kalkuluje dodavatel Cenová soustava URS Praha, a.s. 13

14 Dílčí část: Odvětrání soc. zařízení Sborník 24 M p.č. TSKP popis MJ cena za MJ cena celkem Spiropotrubí d125 6 bm Kč Kč PPC1 Odbočka pravoúhlá 125/125 1 ks Kč Kč PPC2 Oblouk ks Kč Kč PPC3 Spojka vnitřní ks Kč Kč PPC4 Přechod osový 125/100 2 ks Kč Kč Flexibilní hadice Aluflex 10 bm Kč Kč PPC5 Ventilátor Dekor 100 CRZ 2 ks Kč Kč Spojovací a závěsný materiál 2 kg Kč Kč Demontáž + montáž potrubí Kč Kč 10 R1 Doprava Kč Kč Celkem Kč Část A Rekonstrukce přízemí - hala,recepce,zázemí,dílna AV Politických vězňů 7, Praha 1 p.č. TSKP popis m.j. množství Cena za MJ Zednické práce: vysekání rýh pro EI mb vybourání výklenku pro rozvaděč 350/500/100mm ks vybourání průrazu stropní konstrukcí ks vybourání otvoru pro VZT potrubí ve zdivu tl 650mm ks vybourání dělící příčky mezi zázemím a dílnou m odvoz a likvidace stavební suti kpl odstranění starých maleb m2 46, Jádrové vrtání pro odvětrání WC mm m 1, Jádrové vrtání pro potrubí kanalizace a vody 120 mm m Jádrové vrtání pro potrubí kanalizace a vody 60 mm m opravy omítek do 10% plochy m2 46, přestěrkování omítek m A-3112 výmalba stěn a stropů otěruvzdorná m2 102 cena celkem bez DPH dodání a osazení ocel.zárubní 60/197cm do SDK příčky m otevření podlahové konstrukce, uložení potrubí VZT a opětné položení hrubé polahy předpoklad kpl R1 hydroizolace soc.zařízení m2 2, přesun hmot % poplatek za skládku t 14

15 Restaurátorské práce: Vstupní hala Restaurování klenební malby - čištění, zpevnění, retuše, fixace Strop m Stěny m2 68 Sloupy + polosloupy - pískovec Repase, otranění nátěru na původní kamennou vrstvu, restaurování ks 16 Památná tabule R2 Repase, vyčištění, oprava ks A-0101 Lešení pojízdné restaurátorské práce celkem: Podlahářské práce: Materiál: 24 PPC-01 PVC Novoflor Extra Super , červené, role m 2 36,0 25 PPC-02 Obvodové lišty PVC 1363, dekor bm 27,0 26 PPC-03 Schodová hrana PVC 1870, dekor bm 2,5 27 PPC-04 OSB 3N 4PD, tl. 18mm m 2 27,3 28 PPC-05 Pružná stěrka Thomsit FF 69 kg 20,0 29 PPC-06 Lepidlo na PVC Thomsit UK 400 kg 9,0 materiál celkem: Práce: A-0001 Demontáž stávající krytiny + likvidace m 2 25, A-0001 Očištění podkladu m 2 25, A-0101 Montáž OSB desek šroubováním k podkladu m 2 25, A-2002 Zabroušení spojů desek a nanesení pružné stěrky m 2 25, A-0002 Montáž PVC celoplošným lepením + svaření m 2 25, A-0004 Nařezání a lepení schodových hran bm 2, A-0005 Nařezání a lepení PVC na schody ks 2, A-0003 Montáž PVC sokle lepením bm 25,3 38 D-1 Doprava ks 2,0 práce celkem: podlahářské práce celkem: Sádrokartonářské práce: Recepce A-7002 SDK podhled standart m2 9, A-7012 SDK rampa m2 5,4 Zázemí A-6003 příčka obvodová m2 19, A-6001 příčka dělící m A-7012 podhled m2 3, A-2001 izolace příček m3 3,8 sádrokartonářské práce celkem: 15

16 A-1003 Obklady: D+M obklad černý 100/100mm (práce=450,-kč, materiál=748,-kč), D+M m2 3 Dlažby: D+M A-0003 dlažba černá 200/200mm (práce=400,-kč, materiál=460,-kč m2 3 Truhlářské práce: A-0101 parkety kpl A-1001 okno ks A-9302 okenice ks 1 50 R-01 lítačky vchod repase ks 1 51 R-02 nadsvětlík nad nimi ks A-3502 dveře dvůr bez skla ks A-3501 dveře knihovna fládr vpravo ks A-3121 dveře knihovna fládr nadsvětlík ks A-3501 dveře knihovna fládr vlevo ks A-3121 dveře knihovna fládr nadsvětlík ks A-3132 dveře dvůr vlevo a vpravo ks A-3131 dveře dvůr vlevo a vpravo nadsvětlíky ks 2 59 R-03 přesklení dveře dvůr vlevo a vpravo ks 2 60 PPC-07 D01 ks 1 61 PPC-08 D02 ks 1 62 PPC-09 D03 ks 1 63 PPC-10 D06 ks 1 64 PPC-11 T01 ks 1 65 PPC-12 T02 ks 1 66 PPC-13 dveře s el.vrátným ks 1 67 PPC-14 sklo ks 1 68 PPC-15 recepce pochromovaný plech nově (neopravitelné) ks 1 69 PPC-16 stůl recepčního ks 1 70 PPC-17 pultík segmentový ks 1 71 R3 náhradní recepce ks 1 72 PPC-18 vestavěná skříň ks 1 73 PPC-19 fasetová skla 0,40x0,8 m ks osazení litinových krytů ks 2 75 PPC-20 dodání litinových krytů ks repase dlažby z dřevěných špalíků dubové m přesun hmot t celkem: Poznámka: 1. ceny truhlářských nových prvků jsou naceněny v materiálu lakované MDF 2. možná úspora v materiálu DTDL(lamina) a práce u T položek 16

17 Cenová nabídka část B Rekonstrukce přízemí - chodba, klubovna AV Politických vězňů 7, Praha 1 p.č. TSKP popis m.j. množství Cena za MJ cena celkem bez DPH Zednické práce: vysekání rýh pro EI mb vybourání výklenku pro rozvaděč 350/500/100mm ks odvoz a likvidace stavební suti kpl odstranění starých maleb m2 120, opravy omítek do 10% plochy m2 120, přestěrkování omítek m2 120, A-3112 výmalba stěn a stropů otěruvzdorná m2 120, přesun hmot t poplatek za sklad t zednické práce celkem: Malířské práce: Chodba - malba klenba A-3101 strop m A-3112 stěny m A-0101 lešení pojízdné kpl restaurátorské práce celkem: Podlahářské práce: Materiál: 13 PPC-01 PVC Novoflor Extra Super , červené, role m 2 18,0 14 PPC-02 obvodové lišty PVC 1363, dekor bm 25,0 15 PPC-03 OSB 3N 4PD, tl. 18mm m 2 25,0 16 PPC-04 pružná stěrka Thomsit FF 69 kg 18,5 17 PPC-05 lepidlo na PVC Thomsit UK 400 kg 8,2 materiál celkem: Práce: A-0001 demontáž stávající krytiny + likvidace m 2 23, A-0002 očištění podkladu m 2 23, A-0101 montáž OSB desek šroubováním k podkladu m 2 23, A-2002 zabroušení spojů desek a nanesení pružné stěrky m 2 23, A-002 montáž PVC celoplošným lepením + svaření m 2 23, A-003 montáž PVC sokle lepením bm 23,1 24 D-1 doprava ks 2,0 práce celkem: podlahářské práce celkem: 17

18 Truhlářské práce: A-1001 okno - viz dokumentace A-9302 okenice 1 27 PPC-01 D PPC-02 D PPC-03 D PPC-04 D PPC-05 D PPC-06 T PPC-07 T PPC-08 T PPC-09 T dlažba 30x30 cm barevná m PPC-10 dodávka dlaždic 30x30 cm, dlažba barevná m2 12, cementový potěr pod dlažbu tl. do 20 mm m přesun hmot t celkem : AV Politických vězňů 7 Praha 1 Stavební práce: nabídka A nabídka B Rekonstrukce přízemí - hala,recepce,zázemí,dílna,chodba,klubovna AV Politických vězňů 7, Praha 1 REKAPITULACE Nabídky A a B VRN Zařízení staveniště % 2,3 Mimostav. doprava % 3 Územní vlivy % 1,5 Provozní vlivy % 2 V Praze

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4

Realizace sportovního povrchu podlahy tělocvičny v objektu. Gymnázia Na Vítězné pláni 1160 v Praze 4. Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Gymnázium Na Vítězné pláni 1160 140 00 Praha 4 Č.j.: 365/08 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 6 zákona č. 137/2006

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č.

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/008/001/2015-6/LOG/500

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS 88/002/001/2015-6/LOG/503

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů

Dodávka a montáž průtokových ohřívačů Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1379/2014 Haniš/286 028 366 12. 5. 2014 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce

Více

Malby, linkrusty, nátěr topných těles na chodbách a schodištích. objektu Gymnázia, Praha 5, Nad Kavalírkou 1. v y z ý v á

Malby, linkrusty, nátěr topných těles na chodbách a schodištích. objektu Gymnázia, Praha 5, Nad Kavalírkou 1. v y z ý v á věc: Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 příspěvková organizace Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5, 150 00 tel: 257210925, 257224269 tel/fax : 257212086 mobil: +420 606 617812 bankovní spojení: 2002680002/6000

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Zadavatel: Město Rýmařov, nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov zastoupené Ing. Petrem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře 582 73 Nová Ves u Chotěboře 63 tel. 569621528, ounovaves@tiscali.cz

Obec Nová Ves u Chotěboře 582 73 Nová Ves u Chotěboře 63 tel. 569621528, ounovaves@tiscali.cz 1 Obec Nová Ves u Chotěboře 582 73 Nová Ves u Chotěboře 63 tel. 569621528, ounovaves@tiscali.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro určení technologie Splašková kanalizace a ČOV v obci Nové Vsi u Chotěboře Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je restaurátorský průzkum vnějších a vnitřních omítek a provedení restaurátorských prací omítek a náhrobní desky u nemovité kulturní

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu Č.j.: ORŽP/1528/2013/292/2013/bum dne: 19.02.2013 Dům kultury Šluknov obnova části interiéru a balkonu ve 3.NP - m.č. 3.06 Identifikační údaje zadavatele: Město Šluknov nám.

Více

ČÍSLO ÚČTU: /0100 TEL:

ČÍSLO ÚČTU: /0100 TEL: IČ:00300268 DIČ:CZ00300268 BANK.SPOJENÍ:KB Praha 8 ČÍSLO ÚČTU:15730-081/0100 TEL:266106111 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA DNE SOŠ/Ř- 061/2009 Hampl / 565 5.8.2009 Věc: Výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána podle výsledků řízení o zadání veřejné zakázky ve 2. stupni (tzv. užším řízení).

Veřejná zakázka malého rozsahu bude zadána podle výsledků řízení o zadání veřejné zakázky ve 2. stupni (tzv. užším řízení). V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: S-46140/STAR/11 Výzva více zájemcům o úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a k podání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. Č.j.: PPR /ČJ HVZ. Stavební práce. Česká republika Ministerstvo vnitra

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. Č.j.: PPR /ČJ HVZ. Stavební práce. Česká republika Ministerstvo vnitra VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Č.j.: PPR-3556-2/ČJ-2012-009HVZ Název zakázky: Praha 6, Talichova 2036 stavební opravy v bytě Předmět zakázky Stavební práce Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE na zakázku se nevztahuje zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Ostrov Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, 363 50 Ostrov Tel.: 353 240 511, Fax: 353 240 650, ISDS: 998d4zx

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Ostrov Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, 363 50 Ostrov Tel.: 353 240 511, Fax: 353 240 650, ISDS: 998d4zx VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Ostrov Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, 363 50 Ostrov Tel.: 353 240 511, Fax: 353 240 650, ISDS: 998d4zx NAŠE č.j.: VS 88/001/001/2014-7/LOG/510 VYŘIZUJE: Ing.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky V souladu se zákonem č.137/2006sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí MŠMT upravující zadávání VZ malého rozsahu ze dne 22.7.2009

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/000/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. dubna 2009 Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Mackovice jejíž nedílnou součástí jsou zadávací podmínky

Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Mackovice jejíž nedílnou součástí jsou zadávací podmínky ev.číslo : 1/16 Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Mackovice jejíž nedílnou součástí jsou zadávací podmínky Obec Mackovice si Vás podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás Město Semily Husova čp. 82 513 13 Semily IČ 00276111 www.semily.cz 2011-03-21 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provedení kontroly spalinových cest dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Více

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č.

Název zakázky. Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů. Zadavatel zakázky: Obec Vidov. Adresa: Vidov 51, Č. Název zakázky Vidov obnova vodovodu, I.etapa u bytových domů Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim zákona č. 137/2006

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Sociální zařízení a výdejna obědů na Střední průmyslové škole Hranice, pracoviště Teplická Střední průmyslová škola Hranice se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou mimo rámec zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude používán

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Preambule: Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu 27, zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále Zákon). Je zadávána postupem

Více

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 9 odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 9 odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni 74767 Hrabyně 202 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín Vážení, v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - 1 - Obec Staré Město Obecní úřad Staré Město 66, 793 33 Staré Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci akce SPORTOVNÍ A KULTURNÍ CENTRUM Obec Staré Město si Vás dovoluje vyzvat na základě níže popsaných

Více

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016

tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY KK tímto vyzývá k podání nabídky pro veřejnou zakázku Dodávka NB 2016 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst.

Více

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov.

3. Místo plnění : Místem plnění je pozemek parc. č. parc. č. 360, 363/1, 363/2 v k.ú. Dolní Benešov. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na stavební práce Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Vyřizuje: Pohanka Vít tel.: 519 311 365, mobil 731 428 224 e-mail: vit.pohanka@breclav.eu fax: 519 311 363 Datum: 28.5.2015 ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V

Více

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace ZŠ Dr. F.L.Riegra v Semilech Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Slezská diakonie 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení pod označením TDI a Koordinátor BOZP pro projekt Diakonické a vzdělávací centrum Vážení, v souladu

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

Písemná výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Písemná výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Písemná výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na stavební práce Název zakázky: Stavební úpravy sportovního hřiště Zadavatel Martínkov 29, 675 44 Martínkov IČ: 00378151 Tato

Více

Výměna elektroinstalace v multifunkční budově

Výměna elektroinstalace v multifunkční budově OBEC SLATINA Slatina 50 410 02 Slatina Výzva k podání nabídek zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna elektroinstalace v multifunkční budově 1. Zadavatel zakázky název: OBEC Slatina sídlo: Slatina

Více

pro veřejnou zakázku na stavební práce

pro veřejnou zakázku na stavební práce TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADANÉ V SOULADU S 27 zák č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,) pro veřejnou zakázku na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zateplení v budově sportovního zázemí v obci Milín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zateplení v budově sportovního zázemí v obci Milín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy mimo režim zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ ) VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice, oddělení logistiky Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-5772-1/ČJ-2017-800650

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/25753-15/dagm ORRI/3510-2015 V Rumburku dne 27.07.2015 Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ŠANOV MÍSTNÍ KOMUNIKACE Zadavatel : Obec Šanov, Hlavní 65, 671 68 p. Hrabětice 1. PREAMBULE Tato výzva a textová

Více

Městys Koloveč U Staré fary 142, Koloveč Tel , Fax ,

Městys Koloveč U Staré fary 142, Koloveč Tel , Fax , -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zadavatel: Městys Koloveč Sídlem: Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, starostou městyse IČ:00253481

Více

OBEC ONDŘEJOV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: CELKOVÁ OPRAVA TŘÍ LESNÍCH CEST V OBCI ONDŘEJOV. Zadávací řízení:

OBEC ONDŘEJOV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: CELKOVÁ OPRAVA TŘÍ LESNÍCH CEST V OBCI ONDŘEJOV. Zadávací řízení: OBEC ONDŘEJOV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: CELKOVÁ OPRAVA TŘÍ LESNÍCH CEST V OBCI ONDŘEJOV Zadávací řízení: Výběrové řízení na stavební práce na veřejnou zakázku malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784 výměna dveří

Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784 výměna dveří Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ZMĚNA STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVA BUDOVY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Zadavatel : Obec Horrníí Sttrropniice,, Horrníí Sttrropniice

Více

Oprava v kulturním zařízení

Oprava v kulturním zařízení OBEC SKÁLY Skály 61 39811 Protivín VÝZVA k předložení nabídky na stavební práce: Oprava v kulturním zařízení Ve smyslu zákona 137/2006 Sb. 1 OBSAH: 1. Identifikace zadavatele a místa určeného pro přijímání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU č.j. 222778/2013/OM2/Kl-22758 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ( P O Ž A D A V K Y A P O D M Í N K Y P R O Z P R A C O V Á N Í N A B Í D K Y ) Statutární město Hradec Králové, tímto vyzývá

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou. Střecha - smuteční síň

MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou. Střecha - smuteční síň MĚSTO HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j. ORRI/24875-15/dagm ORRI/3430-2015 V Rumburku dne 17.07.2015 Projektová dokumentace zateplení budovy

Více

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje/linka Praha

Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje/linka Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Váš dopis zn. Naše značka Vyřizuje/linka Praha S-ÚMČP17 020006/2014/1 Ing. Havlíčková 4.12.2014 tel. 235321926 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Ostrov Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, Ostrov Tel.: , Fax: , ISDS: 998d4zx

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Ostrov Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, Ostrov Tel.: , Fax: , ISDS: 998d4zx VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Ostrov Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, 363 50 Ostrov Tel.: 353 240 511, Fax: 353 240 650, ISDS: 998d4zx NAŠE č.j.: VS 88/010/002/2014-7/LOG/510 VYŘIZUJE: Ing.

Více

Sdružení obcí Rýmařovska 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 63024276. v y z ý v á uchazeče

Sdružení obcí Rýmařovska 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 63024276. v y z ý v á uchazeče Mikroregion Rýmařovsko, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov VÝZVA VČETNĚ TEXTOVÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sdružení obcí Rýmařovska 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 63024276 v y z ý v á uchazeče dle 25

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 29.9.2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Nákup a pokládka podlahové krytiny v uvolněných

Více

Rekonstrukce otopné soustavy

Rekonstrukce otopné soustavy Název veřejné zakázky: Rekonstrukce otopné soustavy Zadavatel: Národní památkový ústav Sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 IČ: 75032333 Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: PhDr. Michaelem Zachařem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OBCHODNÍ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY UHERSKÉ HRADIŠTĚ, příspěvková organizace Veřejná zakázka malého rozsahu podle 12 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a montáž nábytku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název

Více

ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY

ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODANÍ NABÍDKY Město Břeclav S00RP00OUAW4 Vyřizuje: Milan Stávek tel.: 519 311 353, mobil 731 428 267 e-mail: milan.stavek@breclav.eu fax: 519 311363 Datum: 24.03.2016 ROZHODNUTI O VYPSANÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODANÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Do veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve výběrovém řízení na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve výběrovém řízení na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu - 1 - OBEC VÁCLAVOV U BRUNTÁLU Horní Václavov 69, 793 41 Václavov u Bruntálu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve výběrovém řízení na realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu Obec Václavov

Více

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne

VYŘIZUJE: Dagmar Jonášová TELEFON: , V Lesním Jakubově dne VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Rapotice, oddělení logistiky Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou Tel.: 546 433 111, Fax: 546 433 217, ISDS: 6qcd5bd VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-1979-13/ČJ-2016-800650

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky ev.číslo : 1/16 Výzva k podání nabídky Obec Těšetice si Vás podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle směrnice č.23 obce Těšetice tj.,, Směrnice pro evidenci veřejných zakázek

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA (na dodávku zjednodušené podlimitní řízení)) PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DD ČERNOŢICE,INTERIÉR-OBJEKT A Veřejná zakázka na dodávky dle 8 zákona o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Obnova místních komunikací osa C a D - v Bohuňovicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Obnova místních komunikací osa C a D - v Bohuňovicích Bohuňovice dne 19. 8. 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku Obnova místních komunikací osa C a D - v Bohuňovicích Výběrové řízení malého rozsahu Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více