Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ř ý ž Ť Í ý ú Ť ý ů ů ž ř é Í úř ů é Á ÍÁ ř Č Ě ň ťú ů ý ř Íň ó ř Ť ř ř Á Í ř ř ř Ž ď ť ř ť Í Ě ř Í ó ř Í é é ý Á Ž ž ó Í ý ó é é ň ý ý ř ů ý ř ří É Ť Í ř Ě ť Ě ň ó ý Ě ř ř Ď ň ó É Ó ř ď Á ž ř Í úň óž ř é Ě Ť ň ň ň ó Ý Ž ňř ř Ť é ó ř ň

2 Čn tiqtnlsrnr$tvů zrrrnrneisiúi n"o"ornui s orlginlen Poet stran: 2 Y *!gyze!l L: Íg]g:=:ey l! gl!i : Výe uveclený vlastnický soub o, / tesn1 Zandov t]a Uast Cst L, lbl ranesvobody I762 dobou nesvobooy Žandov / n"él výrrpq přea né1 cejkovou celkovou výnpu PÍeo dob,ou nesvobooy zv vxóstatrou zvr,rl PoustLa / Óeďnal:s /byja _{,o1,y 11z9tÍmi transakcemi na konec převedena na Metterncha 9 gho? ostatnín *ióiř"ňiý1i";io óerto výnře gsi 196 h? rgkt_ 1975 pťevzat^ sttem_ póonito"rns:ls Jest iedy předrnten dnenhořzer,\;67 ha 1esn p1ochy? \ýrnra půůyv_ ha i Z této výmry pře rn : :n?/ s1 stt podni$ SlS do v1astn1ctv lesn celek Dyleň sl stt vó ens}c sprva clo vlastnictv 1esn clek Milkov ]esn : { lfl 19 e55 zoo ); t3 4L2" 32 L,335 celkem celkem Lti67 Přdlovýn Ťzenma úpravou držby při osdlovn uyjy orgny 1KMZ v l{ar TÁzn{ch proveďeny^ns0bdue7 $nny schv1ené ZNŤ r XILI7,/46 zedne 4 února 1948 : r,,:5 Nrsprva ve]kostatku plocw v ha dostalal dala : KúTóv : ppó69 r5??/lr67téz+ o 6??9!! 3oo/4 rl6 " Kú"Krotense : pp, l27/lrl34/7, 1tr6 K 64 /t,3ti /a, (,42, ú H /Graf engúá/ pp lb,l?,/9 t LB5i/I,LB5 /2,L;24 2LI4 aiz GoÓc" eoec2e4e? ^,55l pp 1851,LB52? /L,tBB3 /2, lbag /L,lBBt /2 t 1890^,18 C/2, 1BBB 11 2 Ér :!222 z 1 :EL1 4 OB09 oelken Přlohy o pi,:nýchúaa;chbudou oprainy s ohledem 9a tyto s,mnfi Vechnyvye uvedené výmry byly vzlty iloc1e informac u rrr"" sprvy a" pťid1ců a budou óprvény ató sbe!"u katastrlnch "opertů k dnenmudni ;:{ Př 8i : :$:Htř 5: 3*: ul: il :*i5"í"";+: 3 :li ; pózemkových knih a pozemnostnch archrl,, katastrlnleltitzen7r P&rcelnch sel, zp,lsóbu vzďlvnl a výmr Y!ŤToze 1 dovy s pirvnr o [ 3 Hil g r" ], převzet a odevz ďn soiógkařbř6tiňr toky, dle veker 9 přemanýryi nemov1 pokud ne souvodani veře nýni, piva a prva rybolovu na Vodsch veře ryý9n tostmi sóuvse et vodn i iných, KažÚý z přd1ců, poďnik STs neb vo:iensk sprval PŤeÍn tato prva v olrodu n přemaného maetku Preamtem 1 ff9uťn;iťu ť,3:::ui^"3$"33#" ]i,t;:{í"n?]!::t i?,ťrůisousi přemaného 1esnho hopodřstv Pódnik SlS pťeytn!zelaéna budów5 Myslirrna p 46a horrna p 57, ob v kú Hit^, hovna p 92 v kú Vysok / lllaiersgrin/ a loveck chat; v kú Mohelno i vóensk sprva /Ťeďtelstř vbenských ]esrl v Mznch 1\iysJivnr p6j a borma p Př Kynžvart / pťutn zó3mérrafuudovy :ře Íiian1ich buc1ov est uveden Tov Seznam 26, ob kr1_ a ]rop1s :" ž y!1{roze 2t:" /sr,s/ Zb/VTsl,

3 qfr4\,,r"n" 6ffi1r!r{ffir i Čn mtrutsrér$tvo zeměn L Kopie Souhlas s originieln Poet strni l l i :ťi i 9!zyzy!1lg:i!99!1 zý /!ťy4 L, ^J vekgrý ž1vý i m1tv inventř s1oužcirosi,,i""i"i""r"n"*ořiťó_"t"ót únéřryó4 au9 2/,ir*ož pře m Lnir"r"řo:ov a iných oúiřti;! 33ř"i:::"3lřťťn"ffi;t ;1;ili,;";ň;"i l;;tířoirvýrótků lrři družených zvodech, up+"yn nrirpy, hospodřukť zznamy, 3egigtTetuby ý:ďf ML24 a i" "] a pod, roairol,pró51;h"u3ňb* osóun,dutozn ústřed 1e} " psac stro zr rque$i;";*"!i; přednrty z rozsahumotorové kolo bodn1k STS kostatk;:"s"ní i;lú"ňdyiéňpřun a psrc stro z\ Triumph ML2643 Éřaii"T;ffi vsiťóitáž 31,,16 25o 3men,? z řožsahu ústředve1kostatku p;$ii;; t"o i_ zi_ Ěruncuig"2, lesnn celkenl\iilkov ];: stro l!otacístro řic}::ý 6a*ř;,ň;;]i,1"1Ýr, uriivers ]:r; x iř; peacordaner ;"t;;*,i"_"";ěř;;"e "o""úy c i;řevžéta odevzdn burióu n{rodn snr{v9u spolu urenóhorr "iriňvó"taře a zsob připodeny k tonuto zpipu ako?ř il;a;tňp"iřia8i"ď vyiotoveny a I;přtóňs7sis/a3alvts7"] Veobccnř p1at : movitosti siroené s provbzen_1esje1ku/pře* i _ rú;odnik S],S :; r,rovitosti spoené spřoo""" les celku Milkov n 1IlS Ocenn1 { Seznanru uvedenýchmovtost bude: Provedeno ku dní o,ýi ig+0 poc1le smrnic ini;rl,4eq1 pře : 4/::gÉ:!g:{*Ly"zLs:"ÍglltIgEÉ99:3:?,1:lg:t1:::tl\*_lEi191ig_ :: l:*l,]ř esl L?zŤ Dnem převzet a odevzdn do "ll]: Ii:3 dg převzatý"l1?*ov1to_ 1948l rroáia"řó"t na vechc}n99}7,4!í stech sěf_zao 3ót{ 1948 na úetďovadnhovlastnkamezi po,drulkelr STS leb y9 gns5o u PňtóiÁt iz err:rých nrokůes,t "oaé rczhodný den 3a tzť L94B, g}r"ař;;;""""""lňli"stntrén 5/ _!9t19!Eyt:_ VekerépoÍstky týrztc se ob ektů otievzdaných do vlastgokud setýka n1ctv ol"t,tl l poari<sis neb vonstésfivýg ode dne msce ;;;;ň" ř;ii:ňi, tňó" zrveqy veerrlůt;ednóho Sb: převzet z t:_iuuuaiáy vrstno qmyqru zdilona 9rt15/}a: ištnl :utezcpo ó poistné smlouv Rovnž sonkromopr1p{,)sobni Zruéen a 7"lói 1;é;7tii"ř "ýil uveoné llrrlt zrrreňo Mar Iq,q\ v Sl uoiistek ]Jrovedlu v dohodoůci řeortelstv{ "$;i;;rui"řřis*" uátóň týňz"nrt é,4 loha é 1 Př 6 /,!?epglie :: g1 :4:: g ltiltet I Seznam poistek tvrř p!l= " cio i<ancelře sprvy v9iko K dncrrupře nactilizr,tri byl statku trřzvn oůvinttzanrstnancůr:r přeínaných nenovitosgcn ur;:;ýi; ň;_;tuň;:"z;, zastoobený ministzerndl=ftv ;ij7",*fr",zýr4a"tat rósňí hospo_dřtv, lesnho velkostetku Dre]1ma_;onem vynezeném11 tointo zp1se: Ť;\it E""if,,,*o"ra" e v rozsahu do Ýlagtirctv ;;i8i;"; 8r siatu póaniku sl,s neb,1oierskf sp"ař"_fři l:to_ ;Ťfi"etitosti by1q rrusdlelo, Že zaméstnanc "dogav{n_bh kdy na obéktech ňi; liý"ň dó vras}niclv zrlstva{ ;"ž;ů;ňitstec1:s d"osavacnnri služebnnipožtt<ýaž do dobyneb;d;"ó"ňoa""to o tciich dfin1tivnm l,rý,r7zet!, že vak z toho řňix "ňasťň",r;"iiařóx ň újtnoveď ::,nstruice sttu v ponru úi_ solturnu," Byť upozornn, : o zr"trez1;_een zanstnan=ř:rt7 rvir:4quv ér9i/47 ""o""éň ce plat o"t*ioř;i ;ai;"" 8*1,7],i mus, i ňi;;;, f;;, ]; ;ib i^t"ay1 si: ustenove1*zgl{u, 1rixlrné

4 ť sís a ředite1stv vls se ukld aby poskytova1y zamstnancrlm na přenaném maetku }lotřebné 1nformaóe_a opatřilý tskopisy pro i:riňrastv BodÉzkona ért6/4? Sb orgny poarcixir srs aře:ie1stv vlás v dohod s nrodn sprvorr vyh,tiiv sezn3ni]y vech zametnanců na převzatýchl rtenovtostech s ui)t:í:, lr,1]: t, zastvaného s1užeb3ř nhó msta" a }]ř9ru,nýg_il csobncr r]lrt Tlto sóznamy tvoř 9a gěí } gbu 2l/žL9,/ g ŽEI!!? / T IT byla zťzena nroďrs! sprvn výmrem zemského_nrodnho výboru ; III_NS269/21945 ze dne?l,zť! 194r Tlrto nrodn sprva olevzďv ke dni L7,zŤt 14B nenovitosti uvedené v odst ÍI2/r^v přlohch la e 3b se vnr, Nad pře narrým velkostat]tem přsbenstvmv tch mezch a hranicch, lk ;e saria držel a a ažala neb držeti a uržvatiby}a oprvnnrinisterstvu zemd1stv pťo ls1 stt ezstupce nín žema8tstvinnovitost anovitostí k témuždnl přem a souasne odevič<,=,l rr rozsllhu vynezeném v tornto zpise přcl1ci, s1 sttu : i)ll;; i _ii SiS neb voenské sprvr Nrodn sprva dnenrndnen konía tató skutenost budo oznmena zemskému r:rodrrmu qiboru riodboren mín zeri, _x vyplývajď* Vee}uraila]opatřen z převzet a oďevzdn!, vpředull!v deiiých nemovitostď e ich př!s1uonstvn, budou i]rovedena dodaten eož p1at zeména o oceňovacn Ťzén;stanoven irřdlovýoh icn 3 o zlrknihovn pťevzatých nemovitost na přdlce v rmci oceňovecho Ťzenbude stanovena nharaďa za stavebn 8, půdninvestice, pokud v1astnk, nebo osobe }:_ospodať!c, tentorrrok vag uplatn oceňovaq Ťlzen i stenovenl pťrllových cen bude ureno pod1e stavu pťevzatého maetku ke dni JozŤl i94b 7, trhol důvodu se přcllei lesnho ma etlcu zaueza, že vechny hospodřské úkony l Zaména tžbu dřeva a zalesnn pořec1ou přesn ř patrnosti i:odle nst, v nicktž budou i:o převzct 1lri;vdny a že odhadcůmnpro_ vd cmoceňovlc, Ói k 1::],rsici přesmé výkazy tórrto prac za trn úclem,irrcc eby 1lři tax_rnilochrižce fiohl býti stav pře vzatýcll 1esů ke cini převzet přesn,l uren ds1 sttem převzaté nenovitosti z lesnho velkosttku Doln Žandov zaieňuise^takto i Lesn ceiek"dy1eň za1eňue se prozatimn k ředitelstv S], v l!iart,znch a kn celek Milkov Laleňňe se k ředitelstv vls!,znkynžvart Porzkazovae! prvo ohiecln lsnho celku Dyleň pť eeha na přednostu ředitelství ST, v J,[ar, Lznch lesnho radu Ing, Frant Duka a eho zstupoe, ohlerl_:l;lesní}:o cďku Milkov na přednostu ředitelstv V],s v IÁznch ], "IrTt(:l Kar1a Mrka a eho zstupce Yechny i;řlohy r4,tonť;, :;rrise uveclené i pozď i př11ožené sou ned1nou sgusttóťo zilisu a budou vyhotoveny dodny VIII a IX odboru m1n Z ÍRr ohledn$ lesnho ce1ku Dy1eň řed1te1stvm Sl v Marr IÁzntch i} lhredn 1es" ce1kn MlkoŤře d1te1stvn VTS v IÁznch Kynžvart L /!!!yyy!yl z: : grylj9 i9 395 VI, É : l:{:u Jakož 1 zďzen a Jxné movlt,oltl _ i uv_eď;oné v odst, Í!3/ a vymenované

5 ť é ž ř é ř ž ž ú é ř ý ů ř Íó é ó é é Ó ž ž é é Ě ř é ž ň řň ý Ž ó Ž Ť ň ř ř ř ňň ů ó ř ž ůň Ť ž ň ř ÚĎ ř Ě ý ř Íř

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

ľľľ ľ ż łš ř ř ĺ Ř ĺ Ž š ĺ Ž řĺ ř ú ĺ Ž ř Ž Ú ĺ Ž Ž š š ĺ ĺ ú Ž Ž Ž ú ř Ž Š ř ĺ Ž Úř š Ž ř Š ĺ Ž ĺ Ž ľ Ú Ž ř Řĺ ĺ Í ú Í Ž ĺ Ž Í Ž ř Í Ž ĺ ř Ú Ž Ž ĺ Ž ř ľ ľ ú ż ĺ ĺ ř š Ž ĺ Ž Žĺ ĺ ĺ Ž Ú Ü ř Ž ř ĺ ĺ ĺ ú

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

É É ď ť Ž ť ť ť Č ť ť ť Óť ť ď Ř ť ť Č ť Ý ť ď ť ď Ů Ž ť ť ť ť ť Ž Č Ř Ú ď Ř ď ť ť Č Ž Ž ť ť ť Ž ť Ž ť Ý Ř Ž ť Ž ť É Č Š ť ť ť Ž Ř ť Ú Ř Č ď ť ť É ť ď ť ť Ž ť Ž ď Č ť Č ť ť Ý É ť ť Ž Ž ď ť ť ÝÝť Ý ť Ž

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku

a uspokojování bytových potř eb č lenů druž stva, nikoliv za ú č elem dosaž ení zisku Stanow SBD Mě sta Tř eboň 2000 I. základní ustanovení t. t obchodní f,trma, sí dlo a innost druž stva 1. 2. Obchodní firma druž stva zní : Stavební býové druž stvo Mě sta Tř eboň 2000 Sí dlem druž stva

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s. Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob 1.1.2013-31.12.2013 KD SERVIS a.s., Železničřů 885, 272 80 Kladno Kročehlavy IČ 272 28 916, společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

Více

Úř Ú Ř Á Á Ý Ú ú Úř ř ň ě ý ř Ú Š ř Úř úř ř š ě ý ě ý úř ě š ř ž ý ě ý ř Ú ě ý ž ý š ůž ž ř ž ř ř ě úř ř ě ž ě š ý ý ř ý ě ě š ř ů ý ě ž ř ě ů ý ů Úř š ů ř ě ř ě ř ě ě ř ř ř ě ž Úř š ě ž ř ž š Ž ř ů ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více