ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE 1. Postup při pořízení územního plánu 1 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území 4 4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 7 5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu projednávanému dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona Stanovisko krajského úřadu dle 50 odst. 7 stavebního zákona Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu projednávanému dle ustanovení 52 stavebního zákona Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledku vyhodnocení vlivů na životní prostředí Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 20 9.A Důvody pro pořízení Územního plánu Změny č. 3 ÚP Kopřivnice, údaje o podkladech 20 9.A.1 Důvody pro pořízení Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 20 9.A.2 Obsah a rozsah Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 20 9.A.3 Údaje o podkladech 21 9.B Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 9.B.1 Sociodemografické podmínky, hospodářské podmínky a bydlení 23 9.B.2 Koncepce rozvoje území města Kopřivnice, ochrany a rozvoje jeho hodnot 24 9.B.3 Vymezení zastavitelných ploch 24 9.B.4 Vymezení ploch přestavby 24 9.B.5 Systém sídlení zeleně 24 9.B.6 Dopravní infrastruktura 25 9.B.6.1 Silniční komunikace a významnější silniční zařízení 25 9.B.6.2 Železniční doprava a významnější železniční zařízení 28 9.B.6.3 Hromadná doprava osob 28 9.B.6.4 Ostatní druhy doprav 28 9.B.6.5 Ochranná pásma - ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací 28 9.B.7 Technická infrastruktura vodní hospodářství 29 9.B.7.1 Zásobování pitnou vodou 29 9.B.7.2 Zásobování užitkovou vodou 29 9.B.7.3 Odkanalizování a likvidace odpadních vod 29 9.B.7.4 Vodní režim 30 9.B.8 Technická infrastruktura - energetická zařízení 30

2 9.B.8.1 Zásobování elektrickou energií 30 9.B.8.2 Zásobování plynem 31 9.B.8.3 Zásobování teplem 31 9.B.9 Technická infrastruktura - elektronické komunikace 31 9.B.10 Ukládání a zneškodňování odpadů 31 9.B.11 Občanské vybavení 31 9.B.12 Veřejná prostranství 31 9.B.13 Koncepce uspořádání krajiny 32 9.B.14 Územní systém ekologické stability 32 9.B.15 Prostupnost krajiny 39 9.B.16 Protierozní opatření 39 9.B.17 Ochrana před povodněmi 39 9.B.18 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 39 9.B.19 Vymezení ploch pro dobývání nerostů 39 9.B.20 Návrh členění území na plochy s rozdílným způsobem využití 39 9.B.21 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 40 9.B.22 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 40 9.B.23 Vymezení ploch územních rezerv a stanovení možného budoucího využití 40 9.B.24 Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení změna územního plánu a o jejím obsahu v případě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Úprava tabulkové části vyhodnocení záboru půdy po zpracování ÚP Kopřivnice, k. ú. Mniší a k. ú. Větřkovice nad KMD Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa Změny č. 3 ÚP Kopřivnice Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění Vyhodnocení připomínek Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu projednávanému dle ustanovení 50 odst.3 stavebního zákona Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu projednávanému dle ustanovení 52 stavebního zákona 106 Grafická část odůvodnění 107 Poučení 108 Příloha č. 1 Limity využití území 109

3 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOPŘIVNICE Textová část územního plánu s vyznačením změn je uvedena v Příloze č. 2 tohoto dokumentu. Základem je právní stav Územního plánu Kopřivnice po jeho Změně č. 1 a Změně č. 2, ve kterém jsou vyznačeny úpravy prováděné Změnou č. 3 Územního plánu Kopřivnice. 1. Postup při pořízení územního plánu O pořízení Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice rozhodlo Zastupitelstvo města Kopřivnice na základě projednané a schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice na svém 11. zasedání konaném dne Součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice byly v souladu s ustanovením 55 odst. 1 stavebního zákona pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. Pořizovatel pořídil zpracování návrhu projektantem, kterým bylo na základě výběrového řízení Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. arch. Vladimíra Fusková. Návrh změny územního plánu byl pořizovateli předán dne Dopisem č.j /2013/Kvito ze dne oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, krajskému úřadu a dotčeným obcím místo a dobu konání společného jednání. Společné jednání se konalo dne na Městském úřadě v Kopřivnici. Ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tj. do , mohly dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a dotčené obce své připomínky. Návrh změny byl zaslán krajskému úřadu na CD nosiči pro jeho posouzení dle ustanovení 50 odst. 5, 6 a 7 dopisem č.j /2013/Kvito ze dne Současně bylo podle ustanovení 50 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou č.j /2013/Kvito ze dne oznámeno, že bylo zahájeno projednávání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice. Do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, tj. do , mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Po celou dobu, tj. od do , bylo všem umožněno nahlížet do návrhu změny územního plánu na Městském úřadě v Kopřivnici a na webových stránkách města Kopřivnice ( - Radnice Úřední deska nebo Územní plány - Aktuálně). Uplatněné připomínky a stanoviska dotčených orgánů, krajského úřadu i občanů měly vliv na úpravu návrhu změny územního plánu. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury ve svém stanovisku č.j. MSK /2013 ze dne požadoval upravit návrh změny zejména s ohledem na soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil upravení návrhu projektantem. Upravený návrh změny územního plánu předal projektant pořizovateli dne Dopisem č.j. 7568/2014/Kvito ze dne požádal pořizovatel krajský úřad o nové posouzení návrhu a potvrzení o odstranění nedostatků v souladu s ustanovením 50 odst. 8 stavebního zákona. Krajský úřad potvrdil odstranění nedostatků z návrhu Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice dopisem č.j. MSK 24666/2014 ze dne Návrh Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice byl podle ustanovení 52 stavebního zákona oznámen veřejnou vyhláškou č.j /2014/Kvito ze dne , současně byl oznámen termín veřejného projednání a všichni byli vyzvání k uplatnění stanovisek, námitek či připomínek. Uvedená písemnost byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kopřivnice v období od do Veřejné projednání proběhlo dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Kopřivnice. Do 7 dnů ode dne veřejného Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 1

4 projednání, tj. do mohl každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby námitky a dotčené orgány stanoviska k částem řešení, které byly od projednání dle 50 změněny. Na základě uplatněných námitek a připomínek byly provedeny další úpravy návrhu (zejména ve vymezení zastavěného území), které však nebyly takového charakteru, aby vyžadovaly nové veřejné projednání. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny územního plánu. Návrhy doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu dopisem č.j /2014/Kvito ze dne a vyzval je k uplatnění stanoviska do 30 dnů od obdržení s tím, že pokud neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy souhlasí. Všechna doručená stanoviska byla souhlasná. Jelikož nebylo třeba návrh změny územního plánu dále upravovat, byl Zastupitelstvu města Kopřivnice pořizovatelem předložen návrh na vydání Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice. 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem Přezkoumání souladu Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 Správní území města Kopřivnice je součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava. Vymezení OB2: Území obcí z ORP Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice (jen obce v severní části), Kravaře (bez obcí v severní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jihozápadní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části). Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska. Výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru. Úkoly pro územní plánování: a) Pro vlastní rozvojovou oblast Vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice. b) Obecné Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území, a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy. c) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 2

5 d) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os. Změna č. 3 respektuje zařazení správního území města Kopřivnice do rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava a respektuje především obecné úkoly pro územní plánování, vzhledem k tomu, že změny v území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice se ploch řešených Změnou č. 3 netýkají. Úkoly stanovené v Politice územního rozvoje byly upřesněny v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje (viz text dále). Změna č. 3 je zpracována v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. Zastavitelné plochy navržené v záplavovém území řeky Lubiny, které bylo stanoveno KÚ MSK dne , byly Změnou č. 3 vypuštěny. Přezkoumání souladu Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. 16/1426, a nabyly platnosti dne Podle ZÚR MSK je správní území města Kopřivnice součástí rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava, pro kterou jsou stanoveny následující úkoly pro územní plánování: - Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím v sousedních krajích a Polsku. Změnou č. 3 byl aktualizován rozsah záměrů Územního plánu Kopřivnice, revidován stav silniční sítě a sítě místních a účelových komunikací a vymezeny nové požadavky v souladu se Zprávou o uplatňování Územního plánu Kopřivnice. Zároveň bylo upraveno vymezení ploch pro územní systém ekologické stability v souladu se ZÚR MSK. - Nové rozvojové plochy vymezovat: - přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby, - výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury, - mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných případech). - Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy. - V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně. Změnou č. 3 byly vymezeny pouze tři zastavitelné plochy. Jde o plochu výroby drobné, řemeslné a skladování (VD), plochu výroby zemědělské a skladování (VZ) a plochu dopravní infrastruktury silniční (DS). Viz předchozí text odůvodnění.změny č. 3. Změnou č. 3 Územního plánu Kopřivnice je nutno v souladu se ZÚR MSK respektovat veřejně prospěšné stavby a opatření: DZ7 - silnice II/482 Kopřivnice, severozápadní obchvat tento záměr je již v ÚP Kopřivnice zapracován D80 - silnice I/58 Kopřivnice křiž. R48, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy stavba již byla realizována a je Změnou č. 3 zapracována jako stav Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 3

6 D81 - silnice I/58 Kopřivnice Frenštát pod Radhoštěm, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy byla zpracována studie proveditelnosti a účelnosti, ze které vyplynuly dílčí úpravy, které zapracovány Změnou č. 3. Územní systém ekologické stability byl uveden Změnou č. 3 do souladu se ZÚR MSK. Nadregionální a regionální prvky byly vymezeny jako veřejně prospěšné opatření s možností vyvlastnění podle 170 stavebního zákona: NRBC97 - Hukvaldy NRBK144 - spojuje NRBC Petřkovická hora a NRBC Hukvaldy RBC115 - Červený kámen Pískovna RBC127 - Helenské údolí - v ÚP Kopřivnice dosud zapracováno jako LBC RBC265 - Větřkovická Lubina RBK550 - Fryčovice Hukvaldy Větřkovice u Lubiny Mniší Sklenov RBK630 - Drnholec nad Lubinou Větřkovice u Lubiny RBK547 - Vlčovice Mniší Větřkovice u Lubiny 3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území Cíle a úkoly územního plánování stanovuje stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) takto: 1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Změnou č. 3 je aktualizováno využívání zastavěného území a způsob jeho využívání, vyhodnoceno účelné využívání zastavěného území. Dále se Změnou č. 3 vymezuje plocha výroby drobné, řemeslné a skladování (VD), plocha výroby zemědělské a skladování (VZ) a plocha dopravní infrastruktury silniční (DS). Změnou č. 3 je podpořen rozvoj výstavby také s ohledem na již realizovanou výstavbu (viz kapitola č. 10 tohoto odůvodnění). Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 3 nemají významný vliv na životní prostředí ani na hospodářský rozvoj. 2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Při zpracování Změny č. 3 bylo vyhodnoceno využívání zastavěného území, aktualizována hranice zastavěného území s ohledem na již realizované stavby (viz kapitola č. 10 tohoto odůvodnění a grafická část průsvitka k výkresu 2. Hlavní výkres). 3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Záměry obsažené ve Změně č. 3 se posuzují při projednání územního plánu podle stavebního zákona. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 4

7 4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Územním plánem Kopřivnice jsou stanoveny podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití. Změnou č. 3 byly tyto podmínky částečně upraveny a doplněny (viz oddíl F textové části Změny č. 3). Změnou č. 3 jsou vymezeny tři zastavitelné plochy o celkové rozloze 0,6 ha. Jde o plochu výroby drobné, řemeslné a skladování (VD) 3/Z4 (k.ú. Větřkovice u Lubiny), plochu výroby zemědělské a skladování (VZ) 3/Z5 (k.ú. Mniší) a plochu dopravní infrastruktury silniční (DS) 3/Z3 (k.ú. Kopřivnice). Návrhem řešení Změny č. 3 nejsou dotčeny nemovité kulturní památky. 5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Plochy v nezastavěném území jsou Územním plánem Kopřivnice vymezeny převážně jako plochy stabilizované s výjimkou územního systému ekologické stability, který je vymezen jako plochy návrhové, vzhledem k tomu, že lze ÚSES dále upřesnit při zpracování komplexních pozemkových úprav, nebo při zpracování podrobnější dokumentace. Změnou č. 3 bylo upraveno vymezení ÚSES s ohledem na vydání ZÚR MSK. Podmínky pro využívání ploch v nezastavěném území jsou stanoveny ÚP Kopřivnice a Změnou č. 3 nejsou měněny. 6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Viz bod 5). (1) Úkolem územního plánování je zejména a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty Tato zjištění a posouzení byla předmětem průzkumů a rozborů ke Změně č. 3 Územního plánu Kopřivnice. b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území Změnou č. 3 jsou vymezeny tři zastavitelné plochy o celkové rozloze 0,6 ha. Jde o plochu výroby drobné, řemeslné a skladování (VD), plochu výroby zemědělské a skladování (VZ) a plochu dopravní infrastruktury silniční (DS). Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 3 nemají žádný vliv na ochranu nemovitých kulturních památek. Podrobněji viz kapitola 9.B.2 tohoto odůvodnění. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 5

8 c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání Řešením Změny č. 3 nedochází k významným změnám v území. Stavby realizované na plochách vymezených Změnou č. 3 nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území nebo veřejnou infrastrukturu. d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb Podmínky pro využívání ploch vymezených Změnou č. 3 jsou již stanoveny ÚP Kopřivnice. Umístění, uspořádání a řešení staveb je předmětem podrobnější územně plánovací dokumentace nebo podkladů. e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území Podmínky pro využívání ploch vymezených Změnou č. 3 jsou již stanoveny ÚP Kopřivnice a byly Změnou č. 3 jen částečně změněny. Plochy vymezené Změnou č. 3 a stanovený způsob využití respektují stávající charakter a strukturu zástavby. f) stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) Pořadí změn v území není Změnou č. 3 stanoveno. g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem Netýká se Změny č. 3. h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn Netýká se Změny č. 3. i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení Netýká se Změny č. 3. j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území Netýká se Změny č. 3, nejde o investici hrazenou z veřejných rozpočtů. k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany Netýká se Změny č. 3. l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území Netýká se Změny č. 3. m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak Změny v území navržené Změnou č. 3 nebudou mít negativní vlivy na území, kompenzační opatření se proto nestanovují. n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů Netýká se Změny č. 3. o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 6

9 Při zpracování Změny č. 3 byly využity veškeré dostupné podklady, vztahující se k řešeným plochám, zejména informace z doplňujících průzkumů a rozborů, dále informace z ÚAP a RURÚ pro SO ORP Kopřivnice. Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území; jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv nevyloučil. Změny v území nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Pro Změnu č. 3 nebylo požadováno zpracování posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani zpracování posouzení Změny č. 3 z hlediska vyhodnocení vlivů dle 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu není zpracováno posouzení vlivu Změny č. 3 ÚP Kopřivnice na udržitelný rozvoj území. 4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území, ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 3 rozvíjí a aktualizuje koncepci Územního plánu Kopřivnice stanovenou v souladu s ustanovením 43 odst. 1 stavebního zákona. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, který jeho pořízení zajišťuje úředníkem splňujícím kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost v souladu s ustanovením 24 a 189 odst. 3 stavebního zákona. Zodpovědným projektantem územního plánu je Ing. arch. Vladimíra Fusková, autorizovaný architekt, ČKA , tj. Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice byla zpracována osobou oprávněnou k vybrané činnosti ve výstavbě v souladu s ustanovením 158 odst. 1 a 159 stavebního zákona. Obsah Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice odpovídá příloze č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 7

10 5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice respektuje požadavky zvláštních právních předpisů. 5.1 Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu projednávanému dle ustanovení 50 odst. 2 stavebního zákona Č. AUTOR A OBSAH STANOVISKA VYPOŘÁDÁNÍ 1. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, zn. 657/ UPR/2-Ma ze dne : Zákon č. 2/1969 Sb. 17, ve zněni pozdějších předpisů, ustanovuje Ministerstvo dopravy jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Ustanovení 22 dále uvádí, že Ministerstvo dopravy zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví - dopravních sítí v rámci jednotlivých druhů dopravy. Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje Ministerstvo dopravy rozvojové záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do územně plánovací dokumentace na úrovni ZÚR i ÚP jednotlivých obcí. Na základě ustanovení 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., vydává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle 40 odst.2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, podle 88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů stanovisko k návrhu změny č. 3 ÚPo Kopřivnice. Ministerstvo dopravy sleduje ze své působnosti v předmětném území stávající silnici I/58 a výhledový záměr přeložky silnice 1/58 v úseku Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice (koridor D81 ZÚR MSK). Nesouhlasíme se zrušením odstavce 1 kapitoly D.1.1 Doprava silniční (str. 10 návrhu výrokové části textu) a požadujeme stávající text ve znění: 1) Pro přeložku silnice I/58 (úsek Lubina - Vlčovice - Tichá) je navržen koridor vymezený pro její realizaci a úpravy ostatní komunikační sítě, včetně přeložek sítí technické infrastruktury nahradit textem: 1) Pro přeložku silnice I/58 v úseku Vlčovice - Tichá ( obchvat Vlčovic ) je navržen koridor vymezený pro její realizaci a úpravy ostatní komunikační sítě, včetně přeložek síti technické infrastruktury. Požadujme vymezit koridor pro výhledový záměr veřejně prospěšné stavby Silnice I/58 Frenštát pod Změnou č. 3 se ruší odstavec 1 v kapitole D.1.1 ve znění 1) Pro přeložku silnice I/58 (obchvat Příbora) je navržen koridor vymezený pro její realizaci a úpravy ostatní komunikační sítě, včetně přeložek sítí technické infrastruktury.. V návrhu změny (určeném pro projednání dle 50 SZ) byl nesprávně uveden text rušeného odstavce 1, kdy byl omylem použit text odstavce 2 (týkající se navazující etapy, tzv. obchvatu Vlčovic ). Text odstavce 2 byl upraven dle požadavku Ministerstva dopravy. Návrh byl upraven. Byla zapracována varianta A dle jmenované Studie účelnosti a proveditelnosti. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 8

11 Radhoštěm - Vlčovice (koridor D 81 ZÚR MSK) v šířce budoucího ochranného pásma dle varianty A stejnojmenné Studie účelnosti a proveditelnosti (STPÚ) zpracované v r. 2010, v gesci ŘSD ČR, SHB a.s. Brno, vč. staveb souvisejících. Plochy Z73 a Z74 pro smíšené venkovské bydlení (SV), zasahující do silničního ochranného pásma silnice I/58 požadujeme vyznačit jako podmíněně přípustné. Ochranné pásmo silnice 1. třídy je územím se zvláštním režimem, jehož využití je podmíněno souhlasem územně příslušného silničního správního úřadu, kterým je odbor dopravy Krajského úřadu. Návrh změny č. 3 není v kolizi se železniční tratí č. 325 Studénka - Veřovice, a proto nemáme z hlediska železniční dopravy připomínky. Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 2. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Nádražní 869/55, Ostrava 2 zn. SPU /2013/Kem ze dne : Sdělujeme, že nemáme žádné připomínky ke zveřejněnému Návrhu změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice. 3. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, Ostrava Vítkovice, č.j. SVS/2013/ T ze dne : Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj s návrhem Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice souhlasí. 4. ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, Brno, čj. 3004/ ÚP-OL ze dne : K návrhu změny č. 3 územního plánu Kopřivnice nemáme připomínky. Řešené změny nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. Silniční ochranná pásma ( SOP ) jsou územním plánem respektována jako limit využití území a jsou vymezena v textové i grafické části. Textová část dále obsahuje kapitolu, věnující se ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jako zdroj nadměrné hlučnosti je zde identifikována zejména silnice I/58 a silnice II/480. Pro území podél těchto komunikací je provedeno orientační posouzení z hlediska ochrany před hlukem a návrh ochrany obytných objektů před externalitami dopravy. Územním plánem nelze podmínit výstavbu v plochách Z73 a Z74 získáním souhlasu silničního správního úřadu ( SSÚ ). Tato podmínka je obsažena v zákoně o pozemních komunikacích a jako takovou ji nelze stanovit opatřením obecné povahy. Podmínky pro využití jednotlivých ploch mohou být pouze věcné, nikoli procesní. Plochy Z73 a Z74 mají takové rozměry, které umožňují výstavbu zcela mimo SOP. Pokud by snad byla snaha umístit stavby v SOP, bude možno jejich umístění v rámci územního řízení povolit jedině se souhlasem SSÚ a za podmínek jím stanovených. Toto však není otázkou územního plánování, ale navazujících správních řízení. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 9

12 5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, Ostrava, zn. SBS21595/2013/OBÚ- 05/630/Ing.Tk ze dne : OBÚ k návrhu změny č. 3 územního plánu Kopřivnice nemá námitek. Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem se ve správním obvodu města řešeném změnou č. 3 nachází dobývací prostor s názvem Štramberk II (zásobník) pro výhradní ložisko zemního plynu a Příbor a Tichá pro těžené výhradní ložisko zemního plynu. V rozhodnutí o stanovení těchto dobývacích prostorů není uvedena žádná zvláštní ochrana předmětných dobývacích prostorů spočívající v omezení výstavby na povrchu. 6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Ostrava, č.j. MSK /2013 ze dne : Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán vydává k návrhu změny č. 3 územního plánu Kopřivnice toto koordinované stanovisko: 1) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny. Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 2) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, dle ustanovení 40 odstavce 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska řešení územních zájmů silnic II. a III. třídy, s předloženým návrhem změny č. 3 územního plánu města Kopřivnice souhlasí. Odůvodnění: Předložený návrh změny č. 3 ÚP Kopřivnice v koncepci dopravy k silnicím II. a III. třídy navrhuje řešení drobných lokálních závad, které jsou v souladu s krajským podkladovým koncepčním materiálem pod názvem "Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje" schváleným usnesením zastupitelstva kraje č. 24/979/1 ze dne (ve znění pozdějších změn). Upozornění: Krajský úřad doporučuje uvést do souladu text návrhu s textem odůvodnění, zejména bod D.1.1 Při navrhování řešení dopravní obslužnosti lokalit Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 1) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 2) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 10

13 určených pro bydlení a občanskou vybavenost (úpravy křižovatek, napojení nové bytové zástavby, optimalizace sítě místních komunikací, doplnění chodníků apod.) zejména s odkazem na ust. 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí dodržet soulad komunikačního systému pozemních komunikací s platnou ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích a stanovit minimální šíři uličního prostoru (zejména odstup oplocení a dalších pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích komunikacích, nezbytné manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy v křižovatkách, přípojky infrastruktury apod. Při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat i podmínky pro stanovení nejmenší šíře veřejného prostranství dle ust. 22 citované vyhlášky. Dopravní obsluhu v rámci celého obytného prostoru nebo zóny řešit tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť. Vzhledem k výše uvedenému vhodnému návrhu dopravní obslužnosti navrhovaných lokalit pro bydlení je stejně tak nutné zapracovat podmínku ochrany obyvatel před škodlivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zejména hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. U lokalit určených pro výrobu a skladování upozorňuje na nezbytnost vyčlenění ploch pro dopravní napojení těchto lokalit na veřejně přístupné komunikace v souladu s platnou ČSN , nezbytnost prověření kapacitních možností stávajících komunikací pro dopravu a ve smyslu norem vyčlenit plochy pro pěší, včetně rozptylových ploch a ploch určených k parkování vozidel. Z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou působností - 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic I. třídy ministerstvo dopravy. 3) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad souhlasí v souladu s ustanovením 8a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým návrhem změny č. 3 ÚP Kopřivnice. Odůvodnění: Krajský úřad podle 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům 3) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 11

14 obcí s rozšířenou působností. V návrhu změny č. 3 ÚP Kopřivnice se předpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu 0,44 ha, který souvisí s plochami dopravní infrastruktury (doprava silniční, doprava ostatní). Záborem PUPFL nedojde k významnému narušení hospodaření v okolních lesích a plnění jejich funkcí. 4) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad jako dotčený orgán podle 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona s předloženým návrhem změny územního plánu souhlasí. Odůvodnění: Návrh změny respektuje veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona. 5) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny. 6) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů krajský úřad s předloženým návrhem souhlasí. Odůvodnění: Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody. Plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability jsou v rámci návrhu ÚP vymezeny v souladu se schválenými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Změnami řešenými v rámci návrhu ÚP není dotčeno žádné zvláště chráněné území v kompetenci krajského úřadu ani jeho ochranné pásmo. 7) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad posoudil předložený návrh v souladu s kompetencí vymezenou 17a zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o ochraně zemědělského půdního fondu") a postupů vymezených 4 a 5 uvedeného zákona a s předloženým návrhem nesouhlasí. Nesouhlas 4) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 5) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 6) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 7) Stanovisko dotčeného orgánu bylo respektováno a zastavitelné plochy označené 3/Z1 a 3/Z2 byly z dalšího projednávání vyřazeny. Návrh změny územního plánu byl pro další projednávání dle ustanovení 52 stavebního zákona podle tohoto požadavku upraven. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 12

15 se vztahuje k lokalitám požadovaným pro účely bydlení ozn. 3/Z1 a 3/Z2. K požadavku 3/Z3 pro dopravní účely není námitek. Odůvodnění: Krajský úřad, jako správní orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předložený návrh změny územního plánu a konstatuje, že v daném případě nebyla prokázána nezbytnost a výhodnost navrhovaného řešení dle postupů daných 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Krajský úřad je na základě předchozích požadavků projednaných a odsouhlasených ploch pro bydlení toho názoru, že stávající a platný územní plán disponuje významnými možnostmi realizace stavebních záměrů pro tyto účely. K samotným lokalitám je z hlediska ochrany zemědělské půdy dle 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu potřebné konstatovat, že v případě plochy 3/Z1 a také 3/Z2 se jedná o záměry nenavazující na stávající zastavěné území a nevyužívající proluky, ale jde o požadavky vytvářející novou zástavbu v dosud nedotčeném území. Na základě těchto zjištění krajský úřad, vázán právním zájmem uvolňovat zemědělskou půdu pro nezemědělské účely jen v nejnutnějších případech, dospěl k závěru, že se nejedná o nezbytný požadavek rozšíření stávajících ploch pro účely bydlení a rozhodl jak je uvedeno výše. 8) zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy, chráněné uvedeným zákonem v působnosti krajského úřadu, nejsou předmětnou územně plánovací dokumentací dotčeny. V rámci projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP) Kopřivnice, který obsahoval pokyny pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP Kopřivnice, nebyl uplatněn požadavek na posouzení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí dle uvedeného zákona. 9) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Krajský úřad podle 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, souhlasí s územně plánovací dokumentací. Odůvodnění: Návrh změny územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 10) zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a 8) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 9) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 10) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 13

16 zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). Veřejné zájmy vyplývající ze zákona o prevenci závažných havárií, které hájí krajský úřad podle 32 odst. 2 tohoto zákona, nejsou záměrem dotčeny. V obci se nenachází žádný objekt ani zařízení zařazený rozhodnutím krajského úřadu do skupiny A ani B. Zóna havarijního plánování není pro žádný objekt stanovena. Závěr Krajský úřad posoudil návrh změny územního plánu podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 7. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, Územní pracoviště Nový Jičín, č.j. KHSMS23933/2013/NJ/HOK ze dne : Po prostudování podkladů KHS MSK vydává toto stanovisko: S návrhem Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice souhlasí bez připomínek. 8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, Nový Jičín, zn. HSOS /2013 ze dne : Závěr: Stanovisko dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bylo respektováno a návrh změny územního plánu byl pro další projednávání podle tohoto požadavku upraven. Ostatní části koordinovaného stanoviska byly vzaty na vědomí, nemají vliv na obsah změny územního plánu. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Hasičský záchranný sbor posoudil předloženou Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. dokumentaci a vydává k ní souhlasné stanovisko. 9. ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro MSK, Provozní 1, Ostrava Třebovice, zn. DZ/1562/13/P-114/80.103/Hrd ze dne : K návrhu změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice sdělujeme, že není v rozporu s ochranou zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. Souhlasíme s návrhem změny č. 3 ÚP Kopřivnice a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení. 10. Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí, Štefánikova 1163, Kopřivnice, zn /2013/KrVe ze dne : Orgán ochrany přírody a krajiny v rámci Změny č. 3 ÚP Kopřivnice žádá o opravu chybného zakreslení významného krajinného prvku č s názvem Bezejmenný levostranný přítok Kopřivničky. Průběh vodního toku je v ÚP Kopřivnice zakreslen na pozemcích p.č. 3380/5 a 3380/7 v k.ú. Kopřivnice, ve skutečnosti se však nachází na pozemcích p.č. 3378/2 a 3378/1 v k.ú. Kopřivnice. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Stanovisko dotčeného orgánu bylo respektováno a VKP 3452 byl pro další projednávání návrhu změny ÚP podle 52 stavebního zákona zakreslen podle uvedeného požadavku. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 14

17 5.2 Stanovisko krajského úřadu dle 50 odst. 7 stavebního zákona Návrh Změny č. 3 společně se stanovisky dotčených orgánů a připomínkami, které byly doručeny v zákonné lhůtě, zaslal pořizovatel krajskému úřadu k posouzení dopisem č.j /2013/Kvito ze dne Krajský úřad posoudil návrh Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice v souladu s ustanovením 50 odst. 7 stavebního zákona a konstatoval, že z hlediska koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy nemá připomínky. Pro zajištění souladu s Politikou územního rozvoje ČR bylo nutné upravit řešení tak, aby nedocházelo ke kolizi aktualizovaného záplavového území a zastavitelných ploch Z106A, Z130 a Z234. Dále bylo nutno upravit využití hlavní v plochách rekreace individuální zahrádky (RZ) a zeleň soukromá (ZS) tak, aby nebyl umožňován rozvoj rodinné rekreace v rozporu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Dalším požadavkem na řešení bylo zapracování cyklotrasy Greenways evropský turistický koridor; Krakow Wien páteřní trasa. Pořizovatel zajistil odstranění těchto nedostatků a dopisem č.j. 7568/2014/Kvito ze dne požádal krajský úřad o nové posouzení návrhu a potvrzení o odstranění nedostatků v souladu s ustanovením 50 odst. 8 stavebního zákona. Krajský úřad potvrdil odstranění nedostatků z návrhu Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice dopisem č.j. MSK 24666/2014 ze dne Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu projednávanému dle ustanovení 52 stavebního zákona Č. AUTOR A OBSAH STANOVISKA VYPOŘÁDÁNÍ 1. Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, Územní pracoviště Nový Jičín, č.j. S- KHSMS08774/2014/NJ/HOK ze dne : Po prostudování podkladů KHS MSK vydává toto stanovisko: S upraveným návrhem Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice souhlasí bez připomínek. 2. ČR Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro MSK, Provozní 1, Ostrava Třebovice, zn. DZ/785/14/P-50/80.103/Hrd ze dne : K návrhu změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice sdělujeme, že není v rozporu s ochranou zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. Souhlasíme s návrhem ÚP a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení. 3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Ostrava, č.j. MSK 38221/2014 ze dne : Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán vydává k částem řešení návrhu Změny č. 3, které byly od společného jednání změněny, toto koordinované stanovisko: 1) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. Na území obce se nenachází národní kulturní památka ani památková zóna, pro které je Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 1) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 15

18 krajský úřad dotčeným orgánem státní památkové péče ve smyslu ustanovení 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 2) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. Předložený Návrh změny č. 3 ÚP Kopřivnice nenavrhuje od společného jednání v koncepci dopravy žádné změny na síti silnic II. a III. třídy. Upozornění: Při navrhování řešení dopravní obslužnosti lokalit určených pro bydlení a občanskou vybavenost (úpravy křižovatek, napojení nové bytové zástavby, optimalizace sítě místních komunikací, doplnění chodníků apod.) zejména s odkazem na ust. 20 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí dodržet soulad komunikačního systému pozemních komunikací s platnou ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích a stanovit minimální šíři uličního prostoru (zejména odstup oplocení a dalších pevných překážek) s ohledem na provoz na budoucích komunikacích, nezbytné manipulační plochy zimní údržby (plochy pro odklízení sněhu), rozhledy v křižovatkách, přípojky infrastruktury apod. Při stanovení šíře uličního prostoru je nutno respektovat i podmínky pro stanovení nejmenší šíře veřejného prostranství dle ust. 22 citované vyhlášky. Dopravní obsluhu v rámci celého obytného prostoru nebo zóny řešit tak, aby se minimalizoval počet připojení na silniční síť. Vzhledem k výše uvedenému vhodnému návrhu dopravní obslužnosti navrhovaných lokalit pro bydlení je stejně tak nutné zapracovat podmínku ochrany obyvatel před škodlivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zejména hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. U lokalit určených pro výrobu a skladování upozorňuje na nezbytnost vyčlenění ploch pro dopravní napojení těchto lokalit na veřejně přístupné komunikace v souladu s platnou ČSN , nezbytnost prověření kapacitních možností stávajících komunikací pro dopravu a ve smyslu norem vyčlenit plochy pro pěší, včetně rozptylových ploch a ploch určených k parkování vozidel. Z hlediska řešení místních a veřejně přístupných účelových komunikací uplatňují stanovisko k územně plánovací dokumentaci obecní úřady obcí s rozšířenou působností ustanovení 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 2) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 16

19 pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic I. třídy Ministerstvo dopravy. 3) zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad souhlasí v souladu s ustanovením 48a odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým návrhem změny č. 3 ÚP Kopřivnice. Odůvodnění: Krajský úřad podle 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností. V návrhu změny č. 3 ÚP Kopřivnice se předpokládá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v rozsahu 0,44 ha, který souvisí s plochami dopravní infrastruktury (doprava silniční, doprava ostatní). Záborem PUPFL nedojde k významnému narušení hospodaření v okolních lesích a plnění jejich funkcí. 4) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. 5) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. 6) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle 77a odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny krajský úřad s předloženou koncepcí souhlasí. Odůvodnění: Krajský úřad dle předmětného ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny uplatňuje ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo o vojenské újezdy, stanovisko k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody. Změnami řešenými v rámci koncepce nebude dotčeno žádné maloplošné zvláště chráněné území v kompetenci krajského úřadu, jeho ochranné pásmo, ani prvky územního systému ekologické stability regionální a nadregionální úrovně. 7) zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 3) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 4) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 5) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 6) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 7) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 17

20 půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: Krajský úřad posoudil předložené podklady a s návrhem změny č. 3 ÚP Kopřivnice souhlasí. Odůvodnění: Z předloženého vyhodnocení je možno dovodit, že dochází k rozšíření menší výměry půdy náležící zemědělskému půdnímu fondu, a to pro účely rozšíření řemeslné a zemědělské výroby. Krajský úřad dospěl v daném případě k závěru, že se zde nejedná o zásah výrazným způsobem poškozující zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. 8) zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Krajský úřad podle 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší, souhlasí s územně plánovací dokumentací. Odůvodnění: Návrh územně plánovací dokumentace není v rozporu s platným programem zlepšování kvality ovzduší, z něhož krajský úřad vychází podle 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a s ním související Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje. 9) zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií): Veřejné zájmy, vyplývající z tohoto zákona, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, nejsou dotčeny. Závěr Krajský úřad posoudil části řešení návrhu změny ÚP, které byly od společného jednání změněny, ve smyslu 52 odst. 3 stavebního zákona, podle ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, na základě nichž je krajský úřad příslušný k vydávání stanovisek k předmětné územně plánovací dokumentaci. S ohledem na vše uvedené vydal postupy především podle části čtvrté správního řádu coby dotčený orgán toto koordinované stanovisko podle 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako nesamostatné rozhodnutí ve správním řízení, které je závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 4. Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163, Kopřivnice, zn /2014/RaA ze dne : Návrh Změny č. 3 ÚP Kopřivnice v rozsahu přeloženého návrhu neovlivní negativně památkové hodnoty kulturních památek, nacházejících se v k.ú. Kopřivnice a je z hlediska zájmů státní památkové péče akceptovatelný za těchto změny. 8) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. 9) Bere se na vědomí nemá vliv na návrh změny. Požadované je součástí Územního plánu Kopřivnice v platném znění a oproti němu nedochází ke změně, tudíž není potřebné dublovat informace ve Změně č. 3 ÚP Kopřivnice. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 18

21 podmínek: Kulturní památky evidované v ÚSKP ČR budou uvedeny v textové i grafické části řešené změny územního plánu, včetně uvedení jejich ochrany, nutno uvést definici ochrany území s pravděpodobností výskytu archeologických situací. Požadované je součástí odůvodnění ÚP Kopřivnice, kapitoly 4.5 Kulturní a historické hodnoty území a v grafické části jsou jak kulturní památky, tak území s archeologickými nálezy vyznačeny v koordinačním výkrese. 6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není zpracováno, neboť ve stanovisku ke Zprávě o uplatňování Územního plánu Kopřivnice, ve které jsou stanoveny požadavky na zpracování Změny č. 3, příslušný dotčený orgán, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s ustanovením 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat Změnu č. 3 podle ustanovení 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a konstatoval, že Změna č. 3 nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. 7. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Stanovisko krajského úřadu podle ustanovení 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno, neboť nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Změny č. 3 na udržitelný rozvoj území. 8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly Stanovisko krajského úřadu podle ustanovení 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno a tudíž ani zohledněno, neboť nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů Změny č. 3 na udržitelný rozvoj území. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 19

22 9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 9.A DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE, OBSAH A ROZSAH ZMĚNY, ÚDAJE O PODKLADECH 9.A.1 DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE Územní plán Kopřivnice (dále jen ÚP Kopřivnice ) byl zpracován a pořizován od roku 2005 do konce roku 2009 v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. ÚP Kopřivnice vydalo Zastupitelstvo města Kopřivnice formou opatření obecné povahy dne Účinnosti nabyl dne V následujících letech byly zpracovány dvě změny územního plánu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ). Změna č. 1 Územního plánu Kopřivnice byla vydána Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 14. zasedání, konaném dne , usnesením č Účinnosti nabyla dne Změna č. 2 Územního plánu Kopřivnice byla vydána Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 2. zasedání, konaném dne , usnesením č. 12. Účinnosti nabyla V souladu s ustanovením 55 odst. 1 stavebního zákona, kde je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, zpracoval Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako pořizovatel územního plánu příslušný dle ustanovení 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, Zprávu o uplatňování ÚP Kopřivnice, která byla upravena po konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Tato zpráva byla schválena Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 11. zasedání, konaném dne , usnesením č Zároveň bylo rozhodnuto o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice. 9.A.2 OBSAH A ROZSAH ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE Změnou č. 3 je řešeno správní území města Kopřivnice, které je tvořeno pěti katastrálními územími: k.ú. Kopřivnice (1 032,9 ha), k.ú. Drnholec nad Lubinou (328,8 ha), k.ú. Větřkovice u Lubiny (474,6 ha), k.ú. Mniší (370,3 ha) a k.ú. Vlčovice (541,4 ha). K.ú. Mniší a k.ú. Větřkovice u Lubiny byly v ÚP Kopřivnice zpracovány nad rastrovou státní mapou v měřítku 1 : V současné době je již pro tato katastrální území zpracována katastrální mapa digitalizovaná (KMD). V průběhu prací na Změně č. 3 bylo zjištěno, že rozdíl mezi hranicemi pozemků v KMD a státní mapou se pohybuje až okolo 10 m. Vzhledem k této okolnosti by nebylo možno řádně projednat Změnu č. 3 a po projednání a vydání Změny č. 3 vyhotovit právní stav ÚP Kopřivnice Vydaný ÚP Kopřivnice, k.ú. Větřkovice u Lubiny a Mniší, byl digitalizován nad mapovým podkladem KMD v měřítku katastrální mapy a vytištěn na průsvitky pro potřebu zpracování Změny č. 3 a následné zpracování právního vztahu po vydání Změny č. 3 v měřítku 1: Změna č. 3 je zpracována na průsvitkách, které tvoří přílohu k výkresům ÚP Kopřivnice. Na průsvitkách je zobrazen aktualizovaný stav území, tj. plochy které již byly zastavěny, oploceny, proluky mezi stávající zástavbou a plochy, pro které již byly zpracovány územní studie, na základě kterých byl upraven způsob využití zastavitelných ploch. U těchto ploch je zachováno číslo zastavitelné plochy dle ÚP Kopřivnice, které je doplněno novým označením. Dále jsou na průsvitkách zobrazeny návrhy změn v území řešeném Změnou č. 3, aktualizovaný stav dopravní a technické infrastruktury a dále bylo upraveno vymezení územního systému ekologické stability, který byl uveden do souladu se ZÚR MSK. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 20

23 Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice obsahuje: textové části Textovou část Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice Odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice Grafickou část Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice průsvitky k výkresům: 1. Základní členění území 2. Hlavní výkres 3. Doprava 4. Vodní hospodářství 5. Energetika, spoje 6. Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace Grafickou část odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice průsvitky k výkresům 7. Koordinační výkres 8. Předpokládané zábory půdního fondu 9. Širší vztahy Průsvitky k výkresům jsou zpracovány v měřítku 1 : s výjimkou průsvitky k výkresu Širší vztahy, která je zpracována v měřítku 1 : A.3 ÚDAJE O PODKLADECH Pro zpracování Změny č. 3 byla použita územně plánovací dokumentace a podklady: - Územní plán Kopřivnice, vydaný Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 21. zasedání konaném dne usnesením č. 437; - Změna č. 1 Územního plánu Kopřivnice, vydaná Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 14. zasedání, konaném dne , usnesením č. 286; - Změna č. 2 Územního plánu Kopřivnice, vydaná Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 2. zasedání, konaném dne , usnesením č. 12; - Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice, schválená Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 11. zasedání, konaném dne , usnesením č. 243; Splnění požadavků obsažených ve Zprávě o uplatňování ÚP Kopřivnice je popsáno v kapitole č. 12 tohoto odůvodnění. - ÚAP a RURÚ SO ORP Kopřivnice (aktualizace 2012). Změnou č. 3 byly aktualizovány a zapracovány údaje o území v podrobnosti pro potřeby územního plánu. - Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením Vlády České republiky dne 20. července 2009 č Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. 16/1426. Změnou č. 3 byly veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření stanovené v ZÚR MSK zapracovány do Změny č. 3 s upřesněním nad katastrální mapou. - Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne ; - Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne ; Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 21

24 - Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny, schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 5/298/1 dne ; - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje, schválen zastupitelstvem v září 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010); - Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 dne , včetně Změny Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne ); - Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne ; - Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzato na vědomí radou kraje dne , včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen 2009); - Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o.); - Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 ze dne ; - Krajský programem snižování emisí Moravskoslezského kraje, vydán nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne , včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010); - Plán oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne ; - Akční plán ke strategickým hlukovým mapám; - Strategie rozvoje kraje na léta (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava); - Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období , (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava); - Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, Ostrava); - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta , schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne ; - Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje z listopadu 2011; - Strategie rozvoje kraje na léta , Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období Změna č. 3 je v souladu, případně není v rozporu, s výše uvedenými koncepčními materiály Moravskoslezského kraje. Popis záměrů na změny navržené Změnou č. 3 je součástí jednotlivých kapitol odůvodnění. Dále byly použity podklady: - Okresní vlastivědná mapa (Kartografie Praha); - Půdní syntetická mapa ČR (Praha 1991); - Odvozená mapa radonového rizika (Ústřední ústav geologický Praha, Uranový průmysl Liberec, Geofyzika Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 1990); - Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 1995, 2000 a 2005 (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha); Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 22

25 - Základní silniční mapy ČR v měřítku 1 : , vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním; - Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : , vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. - Mapy ložiskové ochrany - Kraj Moravskoslezský (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha); - Mapy svahových deformací na území Moravskoslezského kraje (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha); - Mapy poddolovaných území - Moravskoslezský kraj (MŽP - Česká geologická služba - Geofond, Praha); - Znečištění ovzduší na území České republiky v roce tabelární přehled (Český hydrometeorologický ústav Praha, 2009); - Územní studie Kopřivnice nad ul. Sluneční, zprac. Ing. arch. Palacký, 2012; - Územní studie Kopřivnice nad ul. Záhumenní lokality Z45 a Z46,, zprac. Ing. arch. Pazdziora, 2012; - Územní studie Lubina pod křižovatkou lokality Z106, Z110, Z112, zprac. Ing. arch. Pazdziora, 2010; - Územní studie Kopřivnice sever plochy Z11, Z12, zprac. Ing. arch. Dušek, 2012; - Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky lokality Z24 a Z26, zprac. Ing. arch. Pazdziora, 2011; - Územní studie lokality Kopřivnice západ, zprac. Atelier Archplan Ostrava, s.r.o., 2009; - Územní studie Kopřivnice Lubina Sýkorec 1, zprac. Ing. arch. Buschová, Použitá literatura: Metodika: Rukověť projektanta územního systému ekologické stability (Lőw, J., a kol., 1995) 9.B KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 9.B.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ Změnou č. 3 jsou vymezeny tři zastavitelné plochy. Jde o plochu výroby drobné, řemeslné a skladování (VD), plochu výroby zemědělské a skladování (VZ) a plochu dopravní infrastruktury silniční (DS). Vymezením dvou zastavitelných ploch s využitím pro výrobu jsou především dále rozvíjeny podmínky pro vytváření pracovních míst a podporu podnikání ve správním území města Kopřivnice, přiřazení částí zastavitelných ploch k plochám stabilizovaným. Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny také s ohledem na vyřazení zastavitelných ploch ze stanoveného záplavového území. Podrobněji viz kapitola 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Vzhledem k malému rozsahu navržených ploch není předpokládán vliv na sociodemografické nebo hospodářské podmínky a také vliv na rozvoj bydlení je poměrně malý. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 23

26 9.B.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA KOPŘIVNICE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Změnou č. 3 se koncepce rozvoje území města Kopřivnice nemění. Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 3 nemají žádný vliv na ochranu nemovitých kulturních památek. Zastavitelná plocha 3/Z3 je vymezena pro dopravní infrastrukturu silniční v centru k.ú. Kopřivnice dle zpracované studie. Tato zastavitelná plocha nemá vliv na kulturní nebo přírodní hodnoty území. 9.B.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Změnou č. 3 jsou vymezeny tři zastavitelné plochy o celkové rozloze 0,6 ha, z toho je 0,07 ha navrženo pro plochu dopravní infrastruktury silniční (3/Z3) v centru zástavby, v k.ú. Kopřivnice. 9.B.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY Změnou č. 3 nejsou vymezeny plochy přestavby. 9.B.5 SYSTÉM SÍDLENÍ ZELENĚ Změnou č. 3 je systém zeleně na veřejných prostranstvích doplněn o plochy, které byly převzaty ze zpracovaných územních studií pro zastavitelné plochy navržené Územním plánem Kopřivnice. Tyto plochy jsou v grafické části Změny č. 3 označeny číslem plochy v souladu s Územním plánem Kopřivnice a číslem veřejného prostranství. Změnou č. 3 se dělí plocha zeleně na veřejných prostranstvích park, označená ZV5, na dvě plochy, a to ZV5A (0,07 ha) a ZV5B (0,94 ha) z důvodu navržené plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), která touto plochou prochází. Celková výměra těchto ploch je 1,01 ha a je vymezena především pro potřeby zastavitelných ploch navržených v blízkém okolí, především pro plochy smíšené obytné městské (SM) označené č. Z11C (3,99 ha), Z11D (5,59 ha), Z11E (2,69 ha), které mají celkovou výměru 12, 27 ha. (podrobněji viz kapitola 9.B.12). V rámci zastavitelné plochy označené Z24 (k.ú. Kopřivnice) jsou navrženy tři plochy zeleně na veřejných prostranstvích, které jsou označeny č. Z24-ZV1, Z24-ZV2, Z24-ZV3. Celková výměra těchto tří ploch je 0,42 ha. V rámci zastavitelné plochy Z26 (k.ú. Kopřivnice) je navržena jedna plocha zeleně na veřejných prostranstvích, které je označena č. Z26-ZV1. Výměra této plochy je 0,04 ha. V rámci zastavitelné plochy označené Z28 (k.ú. Kopřivnice) jsou navrženy dvě plochy zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které jsou označeny č. Z28-ZV1 a Z28-ZV2. Celková výměra těchto dvou ploch je 0,73 ha. V rámci zastavitelné plochy Z32 (k.ú. Kopřivnice) je navržena jedna plocha zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které je označena č. Z32-ZV1. Výměra této plochy je 0,57 ha. V rámci zastavitelné plochy Z45 (k.ú. Kopřivnice) je navržena jedna plocha zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které je označena č. Z45-ZV1. Výměra této plochy je 0,24 ha. V rámci zastavitelné plochy Z46 (k.ú. Kopřivnice) je navržena jedna plocha zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které je označena č. Z46-ZV1. Výměra této plochy je 0,03 ha. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 24

27 V rámci zastavitelné plochy označené Z106 (k.ú. Drnholec nad Lubinou) je navrženo pět ploch zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které jsou označeny č. Z106-ZV1, Z106-ZV2, Z106-ZV3, Z106-ZV4 a Z106-ZV5. Celková výměra těchto pěti ploch je 0,39 ha. V rámci zastavitelné plochy označené Z110 (k.ú. Drnholec nad Lubinou) je navrženo pět ploch zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které jsou označeny č. Z110-ZV1, Z110-ZV2, Z110-ZV3, Z110-ZV4 a Z110-ZV5. Celková výměra těchto pěti ploch je 0,65 ha. V rámci zastavitelné plochy označené Z112 (k.ú. Drnholec nad Lubinou) jsou navrženy dvě plochy zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které jsou označeny č. Z112-ZV1 a Z112-ZV2. Celková výměra těchto dvou ploch je 0,26 ha. V rámci zastavitelné plochy Z238 (k.ú. Drnholec nad Lubinou) je navržena jedna plocha zeleně na veřejných prostranstvích - parků, které je označena č. Z238-ZV1. Výměra této plochy je 0,44 ha. Změnou č. 3 je vymezeno celkem 3,77 ha ploch zeleně na veřejných prostranstvích-parků. 9.B.6 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 9.B.6.1 SILNIČNÍ KOMUNIKACE A VÝZNAMNĚJŠÍ SILNIČNÍ ZAŘÍZENÍ A. Návrh koncepce řešení s širšími vazbami na území Změnou č. 3 byl aktualizován rozsah záměrů Územního plánu Kopřivnice, revidován stav silniční sítě a sítě místních a účelových komunikací a vymezeny nové požadavky v souladu se Zprávou o uplatňování Územního plánu Kopřivnice. Z důvodu realizace se z dalšího sledování vypouští přeložka silnice I/58 v úseku Příbor (obchvat) Lubina (stavba D80 dle ZÚR MSK) a upravuje se označení dotčených komunikací. Původní trasa silnice I/58 (průtah Příborem) je přeřazena do sítě silnic II. třídy (v současné době má označení II/464). Dále byly aktualizovány trasy přeložek silnic I/58 (obchvat Vlčovic, D81 dle ZÚR MSK) a II/482 (DZ7 dle ZÚR MSK). V síti místních a účelových komunikací byly vymezeny nové úseky v souladu s požadavky zadání a její stav byl rovněž aktualizován. B. Dopravní prognóza intenzit silničního ruchu Změnou č. 3 nebyla prováděna úprava dopravní prognózy uvedené v ÚP Kopřivnice. C. Hlavní zásady návrhu technického řešení komunikací Silnice I/58 Rožnov p.r. (I/35) Frenštát p.r. Příbor (I/48) Ostrava (I/11, I/56) Bohumín (I/67) Polsko I. etapa výstavby přestavby silnice I/58 byla již zrealizována. Obchvat Příbora (stavba D80 dle ZÚR MSK) byl zprovozněn v listopadu Územní plán tedy sleduje ve správním území Kopřivnice již pouze dokončení II. etapy výstavby, a to realizaci obchvatu Vlčovic (D81 dle ZÚR MSK). Změnou č. 3 byla trasa přeložky upravena do souladu se studií proveditelnosti a účelnosti Silnice I/58 Frenštát p. Radhoštěm Vlčovice, kterou v r zpracovala společnost SHB, a.s. pro ŘSD ČR. Plošný rozsah záměru z platného územního plánu se mění. Mimo zastavěné území je vymezen koridor/plocha v šířce 50 m od osy vymezené komunikace, při průchodu Vlčovicemi je z důvodu ochrany civilizačních, kulturních a historických hodnot (navržená trasa je vedena v blízkosti kostela a hřbitova, předpokládá se, že po mostní estakádě) rozsah plochy patřičně upraven. Rovněž se ruší křižovatka v severní části Vlčovic, která umožňovala zapojení původní trasy silnice I/58 do navržené přeložky. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 25

28 Silnice II/480 Kopřivnice, Lubina (I/58) Veřovice (II/483) Přestavba průsečné křižovatky silnic I/58, II/480 a III/4824 v Lubině na okružní a dostavba ramena mimoúrovňové křižovatky s ul. Dělnická již byla realizována a v grafické části jsou tyto plochy dopravní infrastruktury silniční vymezeny jako plochy stavu. Silnice II/482 Rybí (I/48) Závišice Kopřivnice (II/480) Změnou č. 3 byla trasa přeložky silnice II/482 směrově upravena, a to z důvodu změny dopravní obsluhy zastavitelných ploch Z11A Z11E. V grafické části územního plánu je pak pro vedení přeložky silnice II/482, jejíž stavba je sledována pod označením DZ7 i v rámci ZÚR MSK, vymezen upřesněný koridor, jehož šířka přibližně odpovídá ochrannému pásmu silnice II. třídy (15 m od osy návrhu na obě strany). Součástí záměru je i návrh stezky pro cyklisty v přidruženém prostoru komunikace pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy. Místní komunikace Z důvodu realizace nebo návrhu jiného dopravního řešení se vypouští následující záměry nebo se mění na stav: - propojení místních komunikací v Lubině (napříč plochou Z106) ve dvoupruhové kategorii navržené pro případ zrušení křižovatky silnice I/58 a místní komunikace, po které je vedena cyklotrasa č. 502 (křižovatka může být zrušena v rámci homogenizace celého tahu na jednotnou kategorii, její stávající stav je pro levé odbočení nevyhovující) V rámci Změny č. 3 bylo dále upraveno i řešení některých zastavitelných ploch dle zpracovaných územních studií a vymezeny nové komunikace pro zajištění základní dopravní obsluhy. V řešeném území jde o nové úseky v lokalitách: - pro zastavitelné plochy SV s označením Z106A, Z106B a část zastavitelné plochy Z106C v Lubině, v lokalitě pod křižovatkou, bude dopravní obsluha realizována v zastavitelné ploše DS s označením Z106-DS1 - pro zastavitelné plochy SV s označením Z106C (část plochy), Z106D, Z106E, Z106F, Z106G, Z106H, Z106I, Z106J, Z106K, Z110A, Z110B a Z110C v Lubině, v lokalitě pod křižovatkou, bude dopravní obsluha realizována v zastavitelných plochách DS s označením Z106-DS2 a Z110-DS1 se zapojením do silnice III/4824. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie Lubina pod křižovatkou lokality Z106, Z110, Z112, kterou v r zpracoval ing.arch. Pavel Pazdziora pro MÚ Kopřivnice. - pro zastavitelné plochy SV s označením Z112A a Z112B v Lubině, v lokalitě pod křižovatkou, bude dopravní obsluha realizována v zastavitelné ploše DS s označením Z112-DS1. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie Lubina pod křižovatkou lokality Z106, Z110, Z112, kterou v r zpracoval ing.arch. Pavel Pazdziora pro MÚ Kopřivnice. - pro zastavitelné plochy SV s označením Z238A, Z238B, Z238C, Z238D, Z238E, Z238F a Z238G v Lubině, v lokalitě Sýkorec, bude dopravní obsluha realizována v zastavitelné ploše DS s označením Z238-DS1 se zapojení do silnic I/58 a II/480. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie Kopřivnice, Lubina, Sýkorec 1, kterou v r zpracovala ing. arch. Kateřina Buschová pro MÚ Kopřivnice. - pro zastavitelné plochy SM s označením Z24A, Z24B a Z24C v Kopřivnici, v lokalitě u Kopřivničky, bude dopravní obsluha realizována v zastavitelných plochách DS s označením Z24-DS1 a Z24-DS2 se zapojením do ul. Severní. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky lokality Z24 a Z26, kterou v r zpracoval ing.arch. Pavel Pazdziora pro MÚ Kopřivnice. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 26

29 - pro zastavitelné plochy SM s označením Z26A a Z26B v Kopřivnici, v lokalitě u Kopřivničky, bude dopravní obsluha realizována v zastavitelné ploše DS s označením Z26-DS1 se zapojením do ul. Dolní. - pro zastavitelné plochy SM s označením Z11A, Z11B, Z11C, Z11D a Z11E v Kopřivnici v lokalitě Sever bude dopravní obsluha realizována v zastavitelných plochách DS s označením Z11-DS1, Z11-DS2 a Z11-DS3 se zapojením do trasy navržené přeložky silnice II/482. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie Kopřivnice sever plochy Z11, Z12, kterou v r zpracoval ing. arch. Dan Dušek pro MÚ Kopřivnice. - pro zastavitelné plochy SM s označením Z28A, Z28B, Z28C, Z28D, Z28E a Z28F v Kopřivnici v lokalitě Kopřivnice západ bude dopravní obsluha realizována v zastavitelných plochách DS s označením Z28-DS1 a Z28-DS2. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie lokality Kopřivnice - západ, kterou v r zpracovala společnost Atelier Archplan Ostrava, s.r.o. pro MÚ Kopřivnice. - pro zastavitelné plochy SM s označením Z32A, Z32B a Z32C v Kopřivnici v lokalitě nad Sluneční bude dopravní obsluha realizována v zastavitelné ploše DS s označením Z32-DS1. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie: Kopřivnice Nad Sluneční, kterou v r zpracoval ing.arch. Aleš Palacký pro MÚ Kopřivnice. - pro zastavitelné plochy BI s označením Z45A, Z45B, Z45C, Z45D, Z45E, Z46A a Z46B v Kopřivnici v lokalitě Záhumenní bude dopravní obsluha realizována v zastavitelné ploše DS s označením Z45-DS1, Z45-DS2 a Z46-DS1. Trasy komunikací byly navrženy v souladu s územní studií Územní studie Kopřivnice nad ul. Záhumenní lokality Z45 a Z46, kterou v r zpracovala společnost RUSTICUS, s.r.o. pro MÚ Kopřivnice. - pro zlepšení dopravní obslužnosti sídliště Sever je navrženo propojení silnice II/480 (ul. Čs. armády) a místní komunikace ul. Kadláčkova, a to dle Komplexní dopravní studie města Kopřivnice, kterou v r zpracovala společnost UDIMO, s.r.o. pro MÚ Kopřivnice. Místní a účelové komunikace V rámci aktualizace sítě místních a účelových komunikací Změnou č. 3 bylo zakresleno vedení již realizovaných staveb. Jde především o sjezd ze silnice I/58 u útulku pro psy (z křižovatky s komunikací do průmyslového parku). Dále byl v rámci aktualizace trasy přeložky silnice I/58 (obchvat Vlčovic) zrušen původně navrhovaný sjezd z přeložky do průmyslového parku, a to z důvodu nedostatečné mezikřižovatkové vzdálenosti. Nahrazen byl novou komunikací, která navazuje ve Vlčovicích na původní tah silnice I/58 a podjezdem pod navrženou přeložkou je přivedena k jižnímu okraji průmyslového parku, kde naváže na stávající obslužné komunikace. D. Provoz chodců a cyklistů Změnou č. 3 byl aktualizován rozsah záměrů platného územního plánu v oblasti cyklistické dopravy, revidován stav sítě komunikací pro chodce a cyklisty a vymezeny nové záměry v souladu se Zprávou o uplatňování ÚP Kopřivnice a doplňujícími požadavky. Stav sítě cykloturistických tras (tras vedených vesměs po stávajících komunikacích pro motorovou dopravu) v Kopřivnici je stabilizovaný. V řešeném území byly v uplynulém období některé úseky stávajících cykloturistických tras postupně zařazeny jako části významné evropské trasy Greenways Krakow Morava Wien. Jde o úseky trasy č. 502 vedené od Štramberka po ul. U Vodojemu a K Očnímu k silnici II/482 a mezi Větřkovicemi a Hukvaldy, č vedené od silnice II/482 po ul. K Pasekám a Paseky do Příbora a č od Příbora do Větřkovic. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 27

30 Z důvodu realizace se z dalšího sledování vypouští úsek stezky pro cyklisty mezi Příborem a Lubinou, stezka pro cyklisty podél ul. Panská a stezka podél Kopřivničky a dále podél silnice II/480 vedená napříč městem. Tyto nemotoristické komunikace jsou vedeny již jako stávající. Nově navržené záměry zahrnují: - v parku u Městského úřadu je vymezena nová plocha DS s označením 3/Z3 pro realizaci stezky pro chodce. - úpravu trasy stezky pro cyklisty navržené podél vodního toku Lubiny, a to mezi Lubinou a Vlčovicemi s návazností na sousední Lichnov, - stezku podél přeložky silnice II/482, - trasu propojující stávající stezku vedenou podél ul. Panská v Kopřivnici s navrženou stezkou vedenou podél Lubiny ve Vlčovicích, která je vedena po obslužných komunikacích průmyslového parku a navržené účelové komunikaci, která je podjezdem vedena pod přeložkou silnice I/58 a navazuje na stávající silniční průtah vedený Vlčovicemi, - trasu mezi Průmyslovým parkem Kopřivnice a cyklostezkou Lubina Vlčovice. E. Odstavování a parkování automobilů Změnou č. 3 je navržena nová parkovací plocha v blízkosti polikliniky s přístupem z ulice H. Ledwinky a parkoviště navržené pro zastavitelné plochy Z24B a Z28A Z28F, u kterých lze předpokládat i rozvoj občanské vybavenosti, která bude zvyšovat poptávku po nových parkovacích plochách. Vzhledem k navrhovanému rozvoji zástavby v lokalitě Kopřivnice Západ (plochy Z28A Z28F) je navrženo v rámci zastavitelné plochy Z28A realizovat hromadné garáže (předběžně uvažované jako podzemní), a to jak pro parkování, tak i odstavování vozidel. Důvodem pro vymezení nových parkovacích a odstavných kapacit je zejména zajištění odpovídajících kapacit pro nové rozvojové plochy a zvýšení nabídky pro stávající občanskou vybavenost. Grafické zobrazení je provedeno ve výkrese 3. Doprava. F. Ostatní obslužná silniční zařízení Změna č. 3 nemá vliv na ostatní obslužná silniční zařízení v ÚP Kopřivnice. 9.B.6.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A VÝZNAMNĚJŠÍ ŽELEZNIČNÍ ZAŘÍZENÍ Změna č. 3 nemá vliv na koncepci řešení železniční dopravy v ÚP Kopřivnice. 9.B.6.3 HROMADNÁ DOPRAVA OSOB Změna č. 3 nemá vliv na koncepci řešení hromadné dopravy osob v ÚP Kopřivnice. 9.B.6.4 OSTATNÍ DRUHY DOPRAV Změna č. 3 nemá vliv na koncepci řešení ostatních druhů dopravy v ÚP Kopřivnice. 9.B.6.5 OCHRANNÁ PÁSMA - OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ Změna č. 3 nemá vliv na řešení ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanovené v ÚP Kopřivnice. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 28

31 9.B.7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 9.B.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Koncepce zásobování pitnou vodou stanovená platným ÚP Kopřivnice je v zásadě v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje a platnými ZÚR MSK. Návrhem řešení Změny č. 3 je navrženo rozšíření vodovodu o řady DN 80 DN 100 v celkové délce cca 1,5 km. Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje je navržena výstavba vodojemu na Bílé hoře, který není územním plánem navržen z důvodů dostatečné kapacity stávajících akumulací pitné vody. Dále jsou Změnou č. 3 upraveny trasy navržených vodovodních řadů v platném Územním plánu Kopřivnice podle ÚAP Kopřivnice, aktualizace 2012 a podle územních studií Kopřivnice nad ul. Sluneční (Ing. arch. Aleš Palacký & kolektiv, listopad 2012), Kopřivnice nad ul. Záhumenní (Rusticus s.r.o., březen 2012), Kopřivnice u Kopřivničky (Ing. arch. Pavel Pazdziora, březen 2011), Kopřivnice Západ (Archplan Ostrava s.r.o., prosinec 2009), Lubina po křižovatkou (Ing. arch. Pavel Pazdziora, listopad 2010), Kopřivnice Lubina Sýkorec 1 (Ing. arch Kateřina Buschová, duben 2012) a Kopřivnice sever (Ing. arch. Dan Dušek, prosinec 2012). Ochranná pásma vodovodních řadů jsou stanovena dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí a u vodovodních řadů DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí. 9.B.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU Změnou č. 3 se nenavrhují nové řady pro zásobování provozní (užitkovou) vodou. Aktualizována byla trasa řadu provozní vody vedená do plochy výroby průmyslu a skladování v k. ú. Kopřivnice. 9.B.7.3 ODKANALIZOVÁNÍ A LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD Koncepce likvidace odpadních vod stanovena platným ÚP Kopřivnice je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje a platnými ZÚR MSK. Návrhem řešení Změny č. 3 je doplněno zakreslení nově vybudované kombinované (gravitační a tlaková) splaškové kanalizace v místní části Lubina (k. ú. Drnholec nad Lubinou a k. ú. Větřkovice u Lubiny) v celkové délce 11,5 km (gravitační) a 4,1 km (tlaková). Kanalizace byla budována v letech Dále je Změnou č. 3 navrženo rozšířit stávající kanalizační síť o stoky splaškové kanalizace v celkové délce cca 1,7 km (gravitační) a jsou upraveny trasy navržených stok platným územním plánem města Kopřivnice dle dodaných územních studií Kopřivnice nad ul. Sluneční (Ing. arch. Aleš Palacký & kolektiv, listopad 2012), Kopřivnice nad ul. Záhumenní (Rusticus s.r.o., březen 2012), Kopřivnice u Kopřivničky (Ing. arch. Pavel Pazdziora, březen 2011), Kopřivnice Západ (Archplan Ostrava s.r.o., prosinec 2009), Lubina pod křižovatkou (Ing. arch. Pavel Pazdziora, listopad 2010), Kopřivnice Lubina Sýkorec 1 (Ing. arch Kateřina Buschová, duben 2012) a Kopřivnice sever (Ing. arch. Dan Dušek, prosinec 2012). Změnou č. 3 jsou zapracovány návrhy tří retenčních nádrží dle územních studií Kopřivnice nad ul. Sluneční, Lubina pod křižovatkou lokality Z106, Z110, Z112 a Územní studie Kopřivnice sever plochy Z11, Z1. Retenční nádrže jsou označeny v grafické části (Koordinačním výkrese a výkrese Vodní hospodářství) VV1 (k.ú. Drnholec nad Lubinou), VV2 a VV3. Jejich účelem je ochrana staveb zachycením dešťových vod při přívalových nebo dlouhotrvajících deštích. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 29

32 Pro kanalizační stoky je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kolem kanalizačních do DN 500 včetně 1,5 m a nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí a u kanalizačních stok DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti výše uvedené zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí. 9.B.7.4 VODNÍ REŽIM Vodní toky Změnou č. 3 je aktualizováno číslo vyhlášky 470/2001 Sb. ze dne 14.prosince 2001, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností související se správou vodních toků. Také podle vyhlášky č. 178/2012 Sb. ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností související se správou vodních toků je řeka Lubina v řešeném území zařazena mezi významné vodní toky. Změnou č. 3 se doplňuje text: Plánem oblasti povodí Odry je navržena revitalizace Lubiny po roce 2015, a to v říčním km 19,6 22,4, v rámci které bude řešena obnova přirozené členitosti vodního toku v rámci koryta s tím, že koryto včetně sklonových poměrů bude částečně nebo zcela zachováno včetně rybího přechodu na příčné překážce. Záplavové území Změnou č. 3 je aktualizováno záplavové území a vymezení jeho aktivní zóny na řece Lubině, které je stanoveno opatřením obecné povahy KÚ Moravskoslezského kraje č.j. MSK 61439/2011 ze dne Tím pozbývá platnosti stanovení záplavového území vymezené dle rozhodnutí OkÚ Nový Jičín č.j. ŽP-2045/2000/Ko ze dne v km 3,350 24,463 a rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. ŽPZ/10970/03 ze dne stanovené v km 24,463 28,670. Vodní plochy Změnou č. 3 jsou zapracovány návrhy retenčních nádrží (označené v grafické části VV1 VV3) pro zachycení dešťových vod dle územních studií Kopřivnice nad ul. Sluneční, Lubina pod křižovatkou lokality Z106, Z110, Z112 a Územní studie Kopřivnice sever plochy Z11, Z12. 9.B.8 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 9.B.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Změnou č. 3 jsou v grafické části doplněny distribuční trafostanice TR 6159, TR 6163, TR 6434, TR 9024 v Kopřivnici a TR 6201 v Mniší, včetně kabelových přípojek VN a současně jsou z návrhu vypuštěny TR-N8, TR-K9 a TR-N16, které nahradily trafostanice TR 6163, TR 9024 a TR Trafostanice pro samostatné odběratele byly Změnou č. 3 přečíslovány podle aktuálních čísel ČEZ Distribuce a.s. V souvislosti s návrhem nových místních komunikací v lokalitě Kopřivnice sever plochy Z11, Z12" se v rámci Změny č. 3 ÚP upravuje konfigurace navržené kabelové sítě 22 kv, spolu s přemístěním TR-K5, K6 a K7. Pro lokalitu Kopřivnice - západ" se navrhuje změna kabelového napojení TR-K2. Pro zajištění příkonu elektrické energie pro navrženou zástavbu v ostatních lokalitách se uvažuje s využitím stávajících distribučních trafostanic situovaných v blízkosti nově navržené zástavby (TR 5908, 5909, 5910, 5925, 5933, 5940), s případným zvýšením jejich výkonu. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 30

33 9.B.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Změnou č. 3 byl v grafické části dokumentace návrh plynovodní sítě upraven podle tras místních komunikací vymezených Změnou č B.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V případě navržené smíšené obytné městské zástavby v lokalitě Kopřivnice - západ" je možno alternativně uvažovat s možností napojení na horkovodní soustavu centralizovaného zásobování teplem u stávající výměníkové stanice VS 16, přes objektové předávací stanice (OPS) instalované v každém zásobovaném objektu. 9.B.9 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE Změnou č. 3 nebyly navrženy nové trasy spojů (elektronických komunikací). 9.B.10 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ Změnou č. 3 nejsou navrženy plochy pro ukládání a zneškodňování odpadu. Koncepce ukládání a zneškodňování odpadů se Změnou č. 3 nemění. 9.B.11 OBČANSKÉ VYBAVENÍ Změnou č. 3 nejsou navrženy zastavitelné plochy občanského vybavení. Na základě požadavku MÚ Kopřivnice byla jako plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) zařazen pozemek Základní umělecké školy Zd. Buriana v k.ú. Kopřivnice, který byl ÚP Kopřivnice zařazen do ploch bydlení v rodinných domech (individuální) městské a příměstské (BI). Dále byla na základě požadavku MÚ Kopřivnice v k.ú. Vlčovice vymezen jako plocha občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV) pozemek Hájenky včetně zahrady, který byl ÚP Kopřivnice vymezen jako plocha smíšená venkovská a zahrada byla vymezena jako plocha neurbanizovaná zemědělské pozemky. 9.B.12 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Na základě zpracovaných územních studií, které byly požadovány k zapracování do Změny č. 3, byly vymezeny plochy zeleně na veřejných prostranstvích parky (ZV). Podrobněji viz kapitola 9.B.5 Systém sídlení zeleně. Změnou č. 3 byl ve výrokové části ÚP Kopřivnice zrušen text bodu 1 v oddíle D.5 Veřejná prostranství, který zní: Jako nová veřejná prostranství se navrhují místní komunikace pro obsluhu zastavitelných území. Trasy místních komunikací jsou v ÚP Kopřivnice vedeny v plochách dopravní infrastruktury silniční (DS). Podle vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, by mělo být vymezeno na každé 2 ha zastavitelných ploch vymezeno nejméně m 2 veřejných prostranství (mimo pozemní komunikace) buď v rámci těchto ploch, nebo v plochách navazujících (dostupných v krátkém časovém limitu), což odpovídá 5 % ze 2 ha. Změnou č. 3 se dělí plocha zeleně na veřejných prostranstvích park, označená ZV5, na dvě plochy, a to ZV5A (0,07 ha) a ZV5B (0,94 ha) z důvodu navržené plochy dopravní Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 31

34 infrastruktury silniční (DS), která touto plochou prochází. Celková výměra těchto ploch je 1,01 ha a je vymezena především pro potřeby zastavitelných ploch navržených v blízkém okolí, především pro plochy smíšené obytné městské (SM) označené v ÚP Kopřivnice č. Z11 kdy po zpracování územní studie je tato plocha dále členěna na zastavitelné plochy smíšené obytné městské č. Z11A (0,43 ha), Z11B (1,16 ha), Z11C (3,99 ha), Z11D (5,59 ha), Z11E (2,69 ha), které mají celkovou výměru 13,86 ha. Pět procent z této výměry je 0,69 ha. Výměra ploch ZV5A a ZV5B je tedy zcela dostačující. Dále byla zpracována území studie pro zastavitelnou plochu Z45, která je pro zpracování územní studie dále členěna na plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) označené Z45A (0,78 ha), Z45B (3,53 ha), Z45C(0,48ha), Z45D (0,65 ha), Z45E (0,61 ha) s celkovou výměrou 4,04 ha, plochy dopravní infrastruktury silniční a plochu zeleně na veřejných prostranstvích park, označenou Z45-ZV1 o výměře 0,24 ha. Pět procent z výměry 4,04 ha ploch BI je 0,20 ha. Výměra plochy Z45-ZV1 je dostačující. 9.B.13 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Změnou č. 3 byly nově vymezeny plochy přírodní územního systému ekologické stability (ÚSES) z důvodu nutnosti uvedení vymezení prvků nadregionálních a regionálních do souladu se ZÚR MSK a upřesnění tohoto vymezení nad katastrální mapou při zajištění vazeb ÚSES na vymezení prvků ÚSES v územních plánech sousedících obcí. Podrobněji viz kapitola 9.B.14 Územní systém ekologické stability. 9.B.14 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Změnou č. 3 byl nově vymezen územní systém ekologické stability, prvky nadregionální, regionální i lokální v plochách přírodních územního systému ekologické stability (ÚSES) z důvodu nutnosti uvedení ÚP Kopřivnice do souladu s vydanými ZÚR MSK a upravení vazeb jednotlivých prvků na sousední území obcí, které již mají územní plány upraveny do souladu se ZÚR MSK. Plochy ÚSES jsou vymezeny jako návrh vzhledem k tomu, že můžou být dále upřesněny a minimalizovány v rámci komplexních pozemkových úprav nebo podrobnější projektovou dokumentací při zachování nezbytných výměr dle Metodiky: Rukověť projektanta územního systému ekologické stability. Zachování minimálních výměr je nutné z důvodu zachování funkčnosti navrženého územního systému ekologické stability. Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických společenstev. Tato původní společenstva jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek. Těmito podmínkami jsou reprezentace pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocénů (STG). Územní systém ekologické stability má základní prvky: Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 32

35 (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů. Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční podmínky. Pod pojmem "migrace" se rozumí nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i o výměna genetické informace v rámci populace, přenos pylu, živočišných zárodků apod. Hierarchické členění ÚSES Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů) se dělí ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom v daném území stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich opěrné body a výchozí linie. Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně stanoven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je respektována minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů. Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvlášť chráněných druhů rostlin je systém doplněn i řetězem lučních biokoridorů a biocenter. Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES Cílovými porosty ÚSES by měly být lesy třetího až čtvrtého lesního vegetačního stupně, s převahou území ve třetím vegetačním stupni, tj. lesy s cílovou druhovu skladbou v nejvyšších polohách jedlových bučin až v polohách třetího vegetačního stupně dubových bučin, bukových jedlin, javorových jasenin. Na vlhkých stanovištích se společenstvy jasenin, jasanových olšin, střemchových jasenin a olšových jasenin. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze ty změny v hospodaření, které mají ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění). Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních porostů a lesních pásů. Při případné minimalizaci biocenter je nutno pamatovat na vhodný tvar biocentra tak, aby v biocentru byly vytvořeny podmínky pro vznik pravého lesního prostředí. Při zakládání prvků ÚSES na nezalesněné půdě je nutno využít ve velké míře meliorační dřeviny - keře a stromy. Při přeměnách druhové skladby respektovat místní provenienci (přírodní lesní oblast) a odpovídající ekotop. V lesních biokoridorech mimo pozemky lesů a v břehových porostech podél potoků provádět obnovu jednotlivým nebo skupinovým výběrem, případně ponechat obnovu přirozenou. Na plochách navržených biokoridorů a biocenter zabezpečit do doby výsadby takové hospodaření, které nebude zhoršovat stávající stav, tzn. že na těchto plochách nelze povolit realizaci trvalých staveb, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat vzrostlou zeleň a pod. Přípustné jsou hospodářské zásahy mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu, např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění. Velikosti skladebných součástí ÚSES V plochách pro skladebné části ÚSES, kde neexistují vhodné porosty a společenstva pro zajištění funkcí biokoridoru nebo biocentra, je vymezení ÚSES provedeno tak, aby se s ohledem na účelné a krajinářsky vhodné členění krajiny blížilo k minimálním parametrům. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 33

36 Větší výměry lokálních biocenter a šířky biokoridorů jsou navrženy v lesích pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech a lesních hospodářských osnovách. Parametry navrženého ÚSES lesní společenstva: - lokální biokoridor maximální délka m a minimální šířka 15 m, možnost přerušení na 15 m - lokální biocentrum minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m) - regionální biocentrum minimální výměra od 10 ha do 40 ha podle formace cílového společenstva a vegetačním stupni; - regionální biokoridor je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra - nadregionální biocentrum minimální výměra je ha. - nadregionální biokoridor je složen z jednoduchých nadregionálních biokoridorů o maximální délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodářského plánu (LHP) a lesních hospodářských osnov. Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést. V celcích zemědělského hospodaření může být rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno při zpracování komplexních pozemkových úprav za předpokladu dodržení předepsaných parametrů a splnění funkčnosti ÚSES (respektování propojení příbuzných geobiocénů). Všechny změny ve vymezení ÚSES musí být prováděny jen osobou s příslušnou autorizací. Pro skladebné části existující a nefunkční by měla být změněna druhová skladba dřevinných porostů, pro skladebné části částečně existující nebo částečně chybějící by měla být rozšířena plochy dřevinných porostů s cílovou druhovou skladbou dle STG, případně upravena druhová skladba v existujících částech, skladebné části chybějící je potřebné založit. Části označené jako částečně funkční jsou s vyhovující cílovou formací (lesem), ale s nevhodnou nebo z části nevhodnou druhovou skladbou. Popis prvků ÚSES Změnou č. 3 územního plánu Kopřivnice se současně zapracovává ÚSES obsažený v ZÚR Moravskoslezského kraje. Nadregionální úroveň je zastoupena: - částí nadregionálního biocentra 97 Hukvaldy (cílové ekosystémy mezofilní bučinné a luční), zasahujícího do východní části k.ú. Mniší z k.ú. Sklenov, je tvořeno převážně lesními porosty s dominancí buku. V grafické části je označeno NRBC 97 Hukvaldy; - částí složeného nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 144, (mezofilní bučinný) tvořeného jednoduchými nadregionálními biokoridory, vloženým regionálním biocentrem a vloženým lokálním biocentrem a procházejícího z k.ú. Štramberk přes k.ú. Kopřivnice (NRBK K144 MB Štramberk Kopřivnice), dále přes k.ú. Vlčovice do k.ú. Tichá na Moravě (NRBK K 144 MB Vlčovice, NRBK K 144 MB Vlčovice - Tichá), dále přes k.ú. Mniší (NRBK K 144 MB Mniší Tichá) a dále do k.ú. Sklenov (NRBK K 144 MB Mniší Tichá Sklenov 1, K 144 Mniší-Tichá-Sklenov 2); - vloženým regionálním biocentrem 115 Červený kámen-pískovna (mezofilní bučinné) (RBC 115 Kopřivnice Lichnov) zasahujícím do jižní části k.ú. Kopřivnice z k.ú. Lichnov; Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 34

37 - vloženým lokálním biocentrem (LBC Vlčovice). Regionální úroveň je zastoupena: - částí složeného regionálního biokoridoru 550 (mezofilní bučinný, mezofilní hájový v úz. města Kopřivnice) tvořeného jednoduchými regionálními biokoridory a vloženým lokálním biocentrem vymezeným v trase z NRBC 97 Hukvaldy (k.ú. Sklenov) v k.ú. Mniší, vedeným do k.ú. Větřkovice u Lubiny (RBK 550 Větřkovice Mniší Sklenov), dále vedeným zpět na k.ú. Sklenov (RBK 550 Větřkovice Sklenov) s vloženým lokálním biocentrem Větřkovice (LBC Větřkovice), - složeným regionálním biokoridorem 547 vedeným z k.ú. Tichá na Moravě do k.ú. Vlčovice po toku Lubiny (jednoduché regionální biokoridory: RBK 547 Vlčovice Tichá 1 a RBK Vlčovice Tichá 2), se dvěma vloženými lokálními biocentry (LBC Vlčovice, LBC Mniší), - regionálním biocentrem 265 Větřkovická Lubina (RBC 265 Větřkovice) napojeným na regionální biokoridory 547 a 630 na hranici k.ú. Větřkovice u Lubiny s k.ú. Vlčovice a k.ú. Drnholec nad Lubinou, - složeným regionálním biokoridorem 630, nivním a vodním (s jednoduchými regionálními biokoridory RBK 630 Větřkovice 1 a RBK 630 Větřkovice 2) vedeným po hranici k.ú. Větřkovice u Lubiny a Drnholec nad Lubinou a s vloženým lokálním biocentrem (LBC Drnholec Větřkovice), - regionálním biocentrem 127 Helenské údolí (RBC 127 Drnholec Příbor) na hranici k.ú. Drnholec nad Lubinou a k.ú. Příbor napojeným na regionální biokoridory 630 a 546. Lokální úroveň je zastoupena: - lokální trasou od Hájova severovýchodním okrajem území Kopřivnice přes k.ú. Větřkovice u Lubiny tvořenou lokálním biokoridorem LBK Hájov Větřkovice Sklenov, vymezeným v trase z k.ú. Hájov, lokálním biocentrem (LBC Větřkovice 2) a lokálním biokoridorem (LBK Sklenov Větřkovice), napojeným do RBK 550 Větřkovice Mniší Sklenov; - lokální trasou od Závišic přes k. ú. Kopřivnice, Příbor s lokálním biocentrem (LBC Kopřivnice) vymezeným na hranici s k.ú. Závišice a pokračující k východu LBK Kopřivnice Příbor do lokálního biocentra LBC Drnholec-Příbor, se stanovišti středně živnými a středně vlhkými, - lokálním biokoridorem LBK Mniší Sklenov, který souběhem posiluje část NRBK K 144 dalším propojením mezi NRBC 97 Hukvaldy a údolnicí Lubiny a končí v LBC Mniší, je veden středně živnými a středně vlhkými stanovišti. Vlivy na sousední území po upřesnění trasy přeložky silnice I/58 je doporučeno vymezit další vložené lokální biocentrum na dílčím RBK 547 Vlčovice-Tichá 1 v území Tiché při zpracování změny ÚP Tiché. Podrobný popis jednotlivých prvků je uveden v tabulkách, označena jsou biocentra, a to podle příslušnosti do katastrálního území a pak pořadí, u prvků vyšší úrovně, regionálních a nadregionálních, je uvedeno i republikové číslování. (tučným tiskem). Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 35

38 označení prvku funkce, funkčnost nadregionální úroveň STG rozměr charakter ekotopu typ, opatření nadregionální biocentrum 97 Hukvaldy, mezofilní bučinné a luční NRBC 97 3B3, Hukvaldy 3BC4 NRBC Hukvaldy funkční (1,2 ha) okraj lesního komplexu, převážně buky a další listnaté dřeviny lesní nadregionální biokoridor K144 Jezernice-Hukvaldy, mezofilní bučinné bučinné v úz. Kopřivnice RBC 115 vložené RBC 115 Červený kámen Pískovna, mezofilní bučinné Kopřivnice- Lichnov RBC, funkční 4BC3 4CD3 4B23 (79 ha) bučiny, dubové bučiny, suťové lesy, místy smrčiny lesní NRBK 144 MB Vlčovice LBC Vlčovice NRBK K 144 Vlčovice- Tichá 3C4 NRBK, funkční 4BC3 550 m bučiny, smrčiny, smíšené lesy LBC, funkční 4BC3 8 ha bučiny, smrčiny lesní modální NRBK funkční 4BC3 560 m bučiny, smrčiny lesní, modální průchod přes území Tiché vložené lokální biocentrum NRBK K 144 Mniší-Tichá + NRBK K 144 Mniší- Tichá- Sklenov 2 NRBK, část. chybějící 4BC4 4B3 512 m liniový porost v údolnici, pole, louky postupné omezení smrčin lesní, rozšíření porostů biokoridoru regionální úroveň regionální biokoridor 550, v území Kopřivnice mezofilní hájový a mezofilní bučinný RBK 550 RBK, částečně 4BC3 890 m smrčina, míst dub, buk, lesní modální Větřkovice- existující lípy, 3C4 Sklenov neobhospodařované 4B3 plochy travních porostů, pole LBC Větřkovice 1 RBK 550 Větřkovice- Mniší- Sklenov LBC nefunkční RBK část. chybějící 4BC3 4CD3 4B23 3C4 3C34 4B3 6,29 ha smrčina a listnatý porost - dub, klen, mléč, jasan, lípa, habr (910m) v porostech jasan, lípa, dub, buk, smrk, břehový porost Svěceného potoka lesní změna druhové skladby na ploše se smrčinou lesní, modální doplnění lesních porostů Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 36

39 regionální biokoridor 547, vodní, nivní LBC Vlčovice RBK 547 Vlčovice- Tichá 1 LBC, nefunkční 4BC3 8 ha bučiny, smrčiny lesní, nivní, posílení autochtonních druhů nivy Lubiny RBK funkční 3BC45 3C45 LBC Mniší LBC, funkční 3BC45 RBK 547 Vlčovice- Tichá 2 LBC Mniší- Vlčovice RBK 547 Vlčovice- Tichá 2 RBK funkční LBC, funkční RBK funkční 3C45 4BC3 4BD3 3BC45 3C45 3BC45 3C45 3BC45 3C m břehové porosty Lubiny, jasanové olšiny, vrbiny, smrčiny, porosty převážně na pravém břehu Lubiny 18 ha porosty v nivě Lubiny a porosty na svazích nad Lubinou 580 m břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše 6,4 ha břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše 340 m břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše lesní, vodní, modální lesní, nivní vodní; lesní modální dosadba porostů chybějících částí lesní, nivní modální dosadba porostů chybějících částí lesní, nivní modální dosadba porostů chybějících částí RBC 256 Větřkovice regionální biocentrum 265 Větřkovická Lubina RBK, částečně existující 3BC45 3C45 53,1 ha břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše, louky, pole vodní, nivní modální dosadba porostů chybějících částí regionální biokoridor 630, vodní, nivní RBK 630 Větřkovice 1 RBK, funkční 3BC45 3C m břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše vodní, nivní modální LBC Drnholec- Větřkovice 1 RBK 630 Větřkovice2 LBC, funkční RBK, funkční 3BC45 3C45 3BC45 3C45 7,4 ha břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše, louky 400 m břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše lesní, nivní modální vodní, nivní modální RBC 127 Drnholec- Příbor regionální biocentrum 127 Helénské údolí, nivní, vodní RBC, částečně existující 3BC45 3C45 (13,7 ha) břehové porosty Lubiny; klen, mléč, dub, lípa, habr, jasan, olše vodní, nivní modální lokální úroveň lokální trasou od Hájova severovýchodním okrajem území Kopřivnice přes k. ú. Větřkovice u Lubiny Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 37

40 LBK Hájov- Větřkovice- Sklenov LBK částečně chybějící 4BC3 3BC34 (1230 m) část pole, část listnaté porosty lípy, duby, kleny, habry, mléče, buky, jasany, smrky lesní modální dolesnění LBC Větřkovice2 LBC část. chybějící 3BC3 3BC4 3C4 4,4 ha smrčina s modřínem, listnaté porosty lípy, duby, kleny, buky, habry, třešně, břízy; neobhospodařované zemědělské pozemky lesní dolesnění, změna druhové skladby v nevhodných porostech LBK Sklenov- Větřkovice LBK částečně existující 3BC34 3C m břehy vodní nádrže Větřkovice, lesík nad nádrží-lípy, dub, klen, buk, jasan, mléč, jilm, smrk lesní kontrastní zalesnění lokální trasou od Závišic přes k. ú. Kopřivnice do Příbora/Drnholce, se stanovišti středně živnými a středně vlhkými LBC Kopřivnice LBC funkční 3B3 lesní LBK Kopřivnice- Příbor přes území Příbora LBC Drnholec- Příbor LBK částečně existující LBC část. existující 3C4 3B m 3BC4 3C4 3BC3 8,2 ha v severní části smrky, borovice, v jižní části dub, jasan, lípa, klen, mléč (1,7 ha) pole, louky, břehové porosty potoka pole, louka, břehové porosty Kopřivničky, rekultivovaná skládka změna druhové skladby náhrada jehličnatého porostu lesní modální výsadba koridoru ve většině jeho délky lesní založení lesního biocentra lokálním biokoridorem, který souběhem posiluje část NRBK K 144 dalším propojení mezi NRBC 97 Hukvaldy a údolnicí Lubiny a končí v LBC Mniší, je veden středně živnými a středně vlhkými stanovišti. LBK Mniší- Sklenov LBK částečně existující 4BC3 (1870 m) převážně na zemědělsky užívaných pozemcích a drobnými lesíky s převahou listnáčů lesní, modální doplnění porostů na chybějících částech Vysvětlivky k tabulkám: funkce funkčnost pro lesní biokoridory a biocentra: funkční stav porostů vyhovuje funkci, nefunkční stromové porosty jsou nevyhovujícího druhového složení, je nutná změna skladby, částečně chybějící většina prvku je tvořena dřevinnými porosty, částečně existující jen malá část prvku je tvořena dřevinnými porosty, většina plochy je bez stromového porostu STG kód skupiny typů geobiocénů začáteční číslice označují vegetační stupeň, písmena označují úživnost stanoviště, poslední číslice vlhkostní řadu, rozměr, délku biokoridorů nebo výměru biocenter, údaje v závorkách uvádějí velikost prvku pouze na řešeném území Kopřivnice, prvek je vymezen i mimo řešené území stav stručný popis současného stavu typ cíl, opatření cílová formace a typ prvku, navržená opatření TUČNÝM TISKEM OZNAČENÍ REGIONÁLNÍCH A NADREGIONÁLNÍCH BIOCENTER A BIOKORIDORŮ DLE ZÚR MSK Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 38

41 9.B.15 PROSTUPNOST KRAJINY Změnou č. 3 jsou v rámci zlepšení prostupnosti krajiny navrženy úpravy trasy stezky pro cyklisty navržené podél vodního toku Lubiny, a to mezi Lubinou a Vlčovicemi s návazností na sousední Lichnov, stezka podél přeložky silnice II/482, trasa propojující stávající stezku vedenou podél ul. Panská v Kopřivnici s navrženou stezkou vedenou podél Lubiny ve Vlčovicích, která je vedena po obslužných komunikacích průmyslového parku a navržené účelové komunikaci, která je podjezdem vedena pod přeložkou silnice I/58 a navazuje na stávající silniční průtah vedený Vlčovicemi a dále trasa mezi Průmyslovým parkem Kopřivnice a cyklostezkou Lubina Vlčovice. 9.B.16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Změnou č. 3 nejsou navržena protierozní opatření v území. 9.B.17 OCHRANA PŘED POVODNĚMI Změnou č. 3 není navržena ochrana před povodněmi. V okrajových částech zastavitelných ploch, které jsou situovány v záplavovém území, nebudou realizovány stavby. Zastavitelné plochy jsou vždy takového rozsahu, že je možné hlavní stavbu a stavby související se stavbou hlavní umístit mimo stanovené záplavové území (např. v plochách Z106A, Z130, Z234). 9.B.18 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY Změnou č. 3 se podmínky rekreačního využívání krajiny nemění. Ke zlepšení rekreačního využívání krajiny přispěje realizace cyklostezek uvedených v kapitole 9.B.6 Dopravní infrastruktura a 9.B.15 Prostupnost krajiny. 9.B.19 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Změnou č. 3 není vymezena plocha pro dobývání nerostů. 9.B.20 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Změnou č. 3 se upravuje název plochy s rozdílným způsobem využití a to ploch územního systému ekologické stability (ÚSES) na plochy přírodní územního systému ekologické stability (ÚSES). Dále byly Změnou č. 3 upraveny: - podmínky využití hlavního pro plochy smíšené městské centrum, kde se připouští realizace bytů majitelů a správců zařízení, - podmínky využití přípustného v plochách bydlení v rodinných domech (individuálního) městského a příměstského, kde se vypustila podmínka při realizaci nových staveb rodinných nebo bytových domů pro stavby a zařízení pro obchod, stravování a administrativu, že tato doplňková funkce pro bydlení nebude překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu pro bydlení, - podmínky v plochách občanského vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení s ohledem na vymezení stabilizované plochy občanského vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení na části pozemku p.č. PK 835/18 v k.ú. Vlčovice, kde se připouští Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 39

42 pouze provozování kynologického cvičiště a staveb a zařízení souvisejících s jeho provozováním. Jde o kynologické cvičiště, které bylo přemístěno z k.ú. Kopřivnice z důvodu zahájení sanace skládky kalů, která je ÚP Kopřivnice vymezena jako navržená plocha zeleně na veřejných prostranstvích parky. Změnou č. 3 není vymezen nový typ plochy s rozdílným způsobem využití. 9.B.21 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změnou č. 3 byly z výčtu veřejně prospěšných staveb vypuštěny stavby již realizované a stavby, pro které stačí zřízení věcného břemene. Výčet těchto staveb je uveden v oddíle G.1 textové části Změny č. 3 ÚP Kopřivnice (výroku). Změnou č. 3 byl doplněn výčet veřejně prospěšných opatření za účelem zabezpečení souvislého vymezení prvků územního systému ekologické stability, prvků nadregionálních a regionálních v souladu se ZÚR MSK a s upřesněním nad katastrální mapou. Podrobněji viz oddíl G.2 textové části Změny č. 3 ÚP Kopřivnice (výroku). 9.B.22 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO Změnou č. 3 byly z výčtu veřejně prospěšných staveb vypuštěny stavby již realizované. Výčet těchto staveb je uveden v oddíle H textové části Změny č. 3 ÚP Kopřivnice (výroku). 9.B.23 VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ Změnou č. 3 Územního plánu Kopřivnice není vymezena plocha územní rezervy. 9.B.24 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ Změnou č. 3 je pro zastavitelné plochy Z2A Z2D, Z35B, Z77, Z88 a Z135 stanovena podmínka zpracování územní studie za účelem dalšího rozhodování o změnách v území. Zastavitelná plocha Z2 smíšená venkovská je, vzhledem k již realizované zástavbě, dále členěna na plochy Z2A a Z2B. Celková výměra těchto ploch je 5,95 ha. Důvodem stanovení podmínky zpracování je skutečnost, že využití vymezených ploch je omezeno trasami stávajícího nadzemního vedení VN 22 kv a jejich ochrannými pásmy a trasami stávajícího vysokotlakého plynovodu a jejich bezpečnostními a ochrannými pásmy. Pozemky v ploše, ve kterých bude omezena možnost výstavby s ohledem na uvedené limity, bude vhodné využít k dopravní obsluze území a jako veřejná prostranství. Podle vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, by pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné měla být vymezena plocha veřejného Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 40

43 prostranství se zastavitelnou plochou související o výměře nejméně m 2, což je 5 % z výměry ploch. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Zastavitelná plocha Z35 bydlení v rodinných domech (individuálního) městského a příměstského je, vzhledem k již realizované zástavbě, dále členěna na plochy Z35A a Z35B. Výměra plochy Z35B je 3,53 ha. Důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je skutečnost, že využití vymezené plochy je omezeno stávajícími trasami vodovodních řadů a kanalizačním řadem a jejich ochrannými pásmy. Dále je nutné dořešení dopravní obsluhy plochy a vymezení veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb. Zastavitelná plocha Z77 smíšená venkovská má výměru 7,95 ha. Důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je potřeba vymezení veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., a dořešení dopravní obsluhy jednotlivých pozemků v ploše. Využití vymezené plochy je omezeno stávající trasou vodovodu a stávající trasou nadzemního vedení VN 22 kv a jejich ochrannými pásmy. Dále je část plochy situována ve vzdálenosti 50 m od lesa. Podél severovýchodní hranice plochy prochází trasa silnice I/58, kde je nutno počítat s externalitami z dopravy. Zastavitelná plocha Z88 smíšená venkovská má výměru 4,58 ha. Důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je potřeba vymezení veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., a dořešení dopravní obsluhy jednotlivých pozemků v ploše. Zastavitelná plocha Z135 smíšená venkovská má výměru 3,94 ha. Důvodem stanovení podmínky zpracování územní studie je potřeba vymezení veřejných prostranství v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., a dořešení dopravní obsluhy jednotlivých pozemků v ploše. Využití vymezené plochy je omezeno stávající trasou vodovodu a jeho ochranným pásmem. Dále je část plochy situována ve vzdálenosti 50 m od lesa. Ustanovení 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, definuje veřejné prostranství jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Do pojmu lze zahrnout jen otevřená prostranství, nikoliv veřejně přístupné interiéry veřejných budov, provozoven apod. 10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Změnou č. 3 bylo v celém správním území Kopřivnice prověřeno využití zastavěného území, a to jak doplňujícími průzkumy pořizovatele ÚP Kopřivnice tak doplňujícími průzkumy zpracovatele Změny č. 3. Na základě těchto průzkumů byly Změnou č. 3 zastavitelné plochy nebo části zastavitelných ploch, které již byly zastavěny nebo přiřazeny ke stabilizovaným plochám vymezeny v grafické části jako plochy stavu (v dále uvedené tabulce jsou tyto plochy označeny slovem zastavěno, částečně zastavěno ). Dále byly některé plochy z ploch zastavitelných vyřazeny s ohledem na limity území (ochranné pásmo, záplavové území). Současně byla upravena hranice zastavěného území a zastavitelných ploch, které byly zastavěny pouze z části. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 41

44 Plocha číslo Katastrální území Plocha - způsob využití Stav využití Výměra zastav. nebo vyřazeného území v ha Z2 k.ú. Kopřivnice smíšené venkovské (SV) částečně zastavěno, plocha je dále dělena na plochy Z2A, Z2B, Změnou č. 3 je na tyto plochy stanovena podmínky zpracování územní studie Z5 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z6 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z8 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) ponecháno stávající využívání území zeleň soukromá (ZS) Z11 k.ú. Kopřivnice smíšené obytné městské (SM), po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) 5,95 zastavěno 0,20 částečně zastavěno vyřazeno ze zastav. ploch zpracována územní studie, částečně zastavěno, plocha je dále děle na plochy Z11A Z11E, Z11-DS1 Z11- DS3 Z12 k.ú. Kopřivnice smíšené obytné městské (SM) zpracována územní studie Z13 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - částečně městské a příměstské (BI) zastavěno Z18 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - částečně městské a příměstské (BI) zastavěno Z24 k.ú. Kopřivnice smíšené obytné městské (SM), po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) Z26 k.ú. Kopřivnice smíšené obytné městské (SM), po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy zeleně na veřejných zpracována územní studie, částečně zastavěno, plocha je dále dělena na plochy Z24A Z24C, Z24 DS1 Z24 DS2, Z24ZV1 Z24ZV3 zpracována územní studie, plocha je dále dělena na plochy Z26A, Z26B, Z26-DS1, 0,34 0,40 0,33 0,00 0,17 0,26 0,25 0,00 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 42

45 prostranstvích (ZV) Z28 k.ú. Kopřivnice smíšené obytné městské (SM), po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) Z26-ZV1 zpracována 1,31 územní studie, částečně zastavěno, plocha je dále dělena na Z28A Z28F, Z28-DS1, Z28DS2, Z28-ZV1, Z28ZV2 zastavěno 0,07 Z29 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) Z30 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech zastavěno 0,16 městské a příměstské (BI) Z31 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech zastavěno 0,20 městské a příměstské (BI) Z32 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - zpracována 0,00 městské a příměstské (BI), územní studie, po zapracování studie jsou plocha je dále vymezeny v rámci původní dělena na Z32A plochy také plochy dopravní Z32C, infrastruktury silniční (DS) Z32-DS1, Z32- a plochy zeleně na veřejných ZV1 prostranstvích (ZV) Z33 k.ú. Kopřivnice zeleň soukromá (ZS) částečně 0,36 zastavěno Z34 k.ú. Kopřivnice zeleň soukromá (ZS) zastavěno 0,32 Z35 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z39 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z41 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z42 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z44 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Z45 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI), po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy zeleně na veřejných částečně 0,53 zastavěno, plocha je dále dělena na plochy Z32A a Z35B, pro kterou je stanovena podmínka zpracování územní studie zastavěno 0,21 zastavěno 0,25 zastavěno 0,19 zastavěno 0,97 zpracována územní studie, částečně zastavěno, plocha je dále dělena na plochy Z45A Z45E, 0,56 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 43

46 prostranstvích (ZV) Z45-DS1, Z45-DS2 a Z45-ZV1 Z46 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - zpracována 0,00 městské a příměstské (BI), územní studie, po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) plocha je dále dělena na Z46A, Z46B, Z46-DS1, Z46-ZV1 a plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) Z48 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - zastavěno 0,22 městské a příměstské (BI) Z50 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - zastavěno 0,10 městské a příměstské (BI) Z52 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - zastavěno 0,32 městské a příměstské (BI) Z54 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - zastavěno 0,14 městské a příměstské (BI) Z56 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - zastavěno 0,14 městské a příměstské (BI) Z59 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - částečně 0,39 městské a příměstské (BI) zastavěno Z60 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - částečně 0,10 městské a příměstské (BI) zastavěno Z61 bydlení v rodinných domech - částečně 0,68 k.ú. Kopřivnice městské a příměstské (BI) zastavěno, plocha je dále dělena na plochy Z61A, Z61B Z62 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech - částečně 0,22 městské a příměstské (BI) zastavěno Z68 k.ú. Kopřivnice, výroba drobná, řemeslná úprava vymezení 0,59 k.ú.drnholec nad Lubinou a skladování (VD) plochy ve vazbě na realizovanou dopravní infrastrukturu Z69 k.ú.drnholec nad smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,40 Lubinou Z72 k.ú.drnholec nad výroba drobná, řemeslná a částečně 0,13 Lubinou skladování (VD) zastavěno Z73 k.ú.drnholec nad smíšené venkovské (SV) částečně 0,14 Lubinou zastavěno Z74 k.ú.drnholec nad smíšené venkovské (SV) částečně 0,10 Lubinou zastavěno Z75 k.ú.drnholec nad smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,49 Lubinou Z76 k.ú.drnholec nad smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,51 Lubinou Z77 k.ú.drnholec nad smíšené venkovské (SV) stanovení 0,00 Lubinou podmínky zpracování územní studie Z78 k.ú.drnholec nad smíšené venkovské (SV) částečně 0,08 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 44

47 Z79 Z81 Z82 Z83 Z84 Z86 Z87 Z88 Z89 Z90 Z91 Z93 Z95 Z96 Z97 Z98 Z100 Z103 Z105 Z106 Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou zastavěno smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,25 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,04 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,21 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,46 smíšené venkovské (SV) zastavěno 1,67 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,14 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,12 smíšené venkovské (SV) částečně zastavěno, stanovena podmínky zpracování územní studie 0,61 smíšené venkovské (SV) částečně 0,77 zastavěno smíšené venkovské (SV) částečně 1,01 zastavěno smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,23 smíšené venkovské (SV) částečně zastavěno 0,19 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,47 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,17 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,12 smíšené venkovské (SV) záplavové 0,16 území smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,68 smíšené venkovské (SV) záplavové 0,47 území smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,63 smíšené venkovské (SV), po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) zpracována územní studie, částečně zastavěno, plocha je dále dělena na Z106A Z106K, Z106-DS1, Z106-DS2, Z106- ZV1 Z106-ZV5 0,94 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 45

48 Z107 Z109 Z110 Z111 Z112 Z116 Z118 Z121 Z122 Z124 Z126 Z128 Z129 Z130 Z131 Z133 k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.drnholec nad Lubinou k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.větřkovice u Lubiny k.ú.drnholec nad Lubinou smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,10 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,87 smíšené venkovské (SV), po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy technické infrastruktury (TI), plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) zpracována územní studie, plocha je dále dělena na Z110A Z110C, Z110-TI1, T110-DS1, Z110-ZV1 Z110-ZV5 0,00 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,10 smíšené venkovské (SV) zpracována územní studie, plocha je dále dělena na Z112A Z112C, T112-DS1, Z112-ZV1 Z112-ZV2 0,00 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,20 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,33 smíšené venkovské (SV) částečně zastavěno 0,25 smíšené venkovské (SV) částečně 1,10 zastavěno, vyřazena část plochy v OP plyn. sondy smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,40 smíšené venkovské (SV) částečně zastavěno 0,47 smíšené venkovské (SV) částečně 0,10 zastavěno, plocha je dále dělena na plochy Z128A a Z128B smíšené venkovské (SV) částečně 0,38 zastavěno smíšené venkovské (SV) částečně 0,83 zastavěno smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,10 smíšené venkovské (SV) částečně zastavěno, plocha je dále dělena na Z133A a Z133B 0,88 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 46

49 Z135 k.ú.drnholec nad Lubinou smíšené venkovské (SV) částečně zastavěno, na zbývající část plochy je stanovena povinnost zpracování územní studie Z142 k.ú. Vlčovice výroba průmyslová (VP) částečně 10,45 zastavěno Z152 k.ú.větřkovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,07 u Lubiny Z157 k.ú.větřkovice smíšené venkovské (SV) částečně 0,99 u Lubiny zastavěno Z158 k.ú.větřkovice smíšené venkovské (SV) částečně 0,07 u Lubiny zastavěno Z159 k.ú.větřkovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,24 u Lubiny Z160 k.ú.větřkovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,05 u Lubiny Z161 k.ú.větřkovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,35 u Lubiny Z163 k.ú.větřkovice smíšené venkovské (SV) částečně 0,21 u Lubiny zastavěno Z164 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,54 0,22 Z165 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,40 Z166 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,27 Z167 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,10 Z168 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,25 Z169 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,17 zastavěno Z170 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,24 Z171 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,25 Z172 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,91 Z173 k.ú. Mniší zeleň soukromá (ZS) zastavěno 0,67 Z175 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,18 Z177 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,20 Z178 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,10 Z179 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,59 Z180 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,19 Z182 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,21 Z183 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,22 zastavěno Z184 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,10 zastavěno Z185 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,17 Z186 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,13 Z187 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,49 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 47

50 zastavěno Z188 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,09 Z189 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,12 Z191 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,07 zastavěno Z192 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,05 Z193 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,04 zastavěno Z194 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,04 Z195 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,15 zastavěno, plocha je dále dělena na plochy Z195A a Z195B Z196 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,47 zastavěno Z197 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,64 Z198 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,53 Z199 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,39 zastavěno Z201 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,19 Z202 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,73 Z203 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,24 zastavěno Z204 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,32 zastavěno Z208 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) částečně 0,14 zastavěno Z210 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) částečně 0,24 zastavěno Z212 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,83 Z215 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,11 Z216 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,36 Z217 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,07 Z218 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) částečně 0,72 zastavěno Z221 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,20 Z222 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,19 Z226 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,66 Z227 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,08 Z228 k.ú. Vlčovice smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,34 Z231 k.ú. Kopřivnice dopravní infrastruktury specifické silniční (DXS) Z233 k.ú. Větřkovice u Lubiny plocha se zmenšuje novým řešením plochy DS1 0,24 smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,13 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 48

51 Z238 k.ú. Drnholec smíšené venkovské (SV), zpracována 0,00 nad Lubinou po zapracování studie jsou vymezeny v rámci původní plochy také plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) a plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) územní studie, plocha je dále dělena na plochy Z238A Z238G, Z238-DS1 a Z238-ZV1 Z236 k.ú. Mniší smíšené venkovské (SV) zastavěno 0,13 1/Z1 k.ú. Kopřivnice bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) zastavěno 0,10 Vyhodnocení využívání zastavitelných ploch včetně Změny č. 1 a Změny č. 2 funkční členění zábor půdy ÚP celkem zastavěno / / vyřazeno zůstává zábor (ha) (ha) (ha) 36,03 6,94 29,09 BI - bydlení v rod.domech městské, příměstské SV - bydlení smíšené venkovské 112,32 33,19 79,13 SM - plochy smíšené obytné městské 31,18 1,89 29,29 OV - obč. vybav.- veřejná infrastruktura 3,35-3,35 OS - obč.vybav. tělovýchovná a sport. 1,86-1,86 zařízení OH - občanské vybavení hřbitovy 0,42-0,42 VP - výroba průmysl a skladování 60,36 10,45 49,91 VD - výroba drobná, řemeslná a skladování 23,25 0,72 22,53 DXS - dopr. infrastruktura specifická silniční 2,32 0,24 2,08 RZ - rekreace individuální zahrádky 1,44-1,44 RN - rekreace na plochách přírod. charakteru 5,10-5,10 ZS - zeleň soukromá samostatné zahrady 4,27 0,68 3,59 DS - dopravní infrastruktura silniční 33,52 25,33 8,19 D - plochy dopravy ostatní 1,93-1,93 celkem 317,35 79,44 237,91 Celkové vyhodnocení využívání zastavitelných ploch funkční členění zábor půdy ÚP celkem celkem 317,35 / /100 zastavěno/ /vyřazeno zůstává zábor (ha) / % (ha) / % (ha) / % 79,44/ 237,91 / / 25,03 /74,97 Vyhodnocení využívání zastavitelných ploch s převažující funkcí obytnou funkční členění zábor půdy ÚP celkem zastavěno / / vyřazeno zůstává zábor (ha) (ha) (ha) 36,03 6,94 29,09 BI - bydlení v rod.domech městské, příměstské SV - bydlení smíšené venkovské 112,32 33,19 79,13 SM - plochy smíšené obytné městské 31,18 1,89 29,29 celkem 179,53 42,02 137,51 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 49

52 Celkové vyhodnocení využívání zastavitelných ploch s převažující funkcí obytnou funkční členění zábor půdy ÚP celkem zastavěno/ / vyřazeno zůstává zábor celkem 179,53 / / 100 (ha) / % (ha) / % (ha) / % 42,02/ 137,51 / 23,40 76,60 Z výše uvedených údajů vyplývá, že ve správním území města Kopřivnice převažuje výstavba nebo využívání (tj. přiřazení pozemků ke plochám stabilizovaným za účelem zvětšení pozemku se stávajícími stavbami) ploch smíšených venkovských (SV). Zastavitelných ploch s touto funkcí již bylo využito, případně vyřazeno z důvodu situování ploch v záplavovém území a ochranném pásmu plynové sondy celkem 33,19 ha, což je 29,55 % ploch s touto funkcí. To znamená, že od roku 2009, kdy byl ÚP Kopřivnice vydán, byla využita téměř 1/3 ploch smíšených venkovských. Plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské (BI) vykazují 6,94 ha využitých ploch, což je 19,26 %. Plochy smíšené obytné městské (SM) vykazují 1,89 ha využitých ploch, což je 6,06 %. Také plochy výroby průmyslu a skladování (VP) jsou již ze 17,31 % zastavěny. Významná je také realizace staveb na plochách dopravní infrastruktury silniční (DS), kde již byly realizovány dopravní stavby na 75,57 % navržených ploch. Zatím nejsou využity zastavitelné plochy občanského vybavení, které je však nutné v ÚP Kopřivnice zachovat s ohledem na poměrně rychlý rozvoj zástavby, a tím i předpoklad nutnosti případné realizace stavby občanského vybavení dle místních potřeb. Změnou č. 3 jsou navrženy tři zastavitelné plochy. Jde o plochu výroby drobné, řemeslné a skladování (VD) s označením 3/Z4, plochu výroby zemědělské a skladování (VZ) s označením 3/Z5 a třetí plocha je navržena pro dopravní infrastrukturu silniční (DS) v k.ú. Kopřivnice. Je převzata z územní studie a řeší dopravní propojení ul. Štefánikovy s komunikací vedenou jižně od městského úřadu, v trase východně od Lašského muzea. Tato plocha je označena č. 3/Z Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů Změnou č. 3 bylo upraveno vymezení územního systému ekologické stability v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje při upřesnění nad katastrální mapou a ve vazbě na územní plány sousedících obcí zpracované v souladu se ZÚR MSK (ÚP Příbora, ÚP Hukvaldy, ÚP Štramberka). Vazba na správní území sousedících obcí byla upravena u nadregionálního biocentra (NRBC) 97 Hukvaldy, které přesahuje na území města Kopřivnice ze správního území obce Hukvaldy, u nadregionálního biokoridoru (NRBK) K 144 MB, který zajišťuje vazbu mezi nadregionálními biocentry Petřkovickou Horou a Hukvaldy, vedeným v trase z k.ú. Štramberku do k.ú. Kopřivnice, dále přes k.ú. Vlčovice na území obce Tichá, zpět na území města Kopřivnice k.ú. Mniší a dále do správního území obce Hukvaldy. Bylo upraveno vymezení regionálního biocentra 115 Červený kámen Pískovna ve vazbě na území obce Lichnov. RBC je ve Změně č. 3 označeno RBC 115 Kopřivnice Lichnov. Bylo upraveno: - vymezení regionálního biokoridoru (RBK) 550 Fryčovice Hukvaldy Větřkovice u Lubiny Mniší se zapojením do NRBC 97 Hukvaldy, vedeným na území obce Hukvaldy, Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 50

53 - vymezení regionálního biokoridoru (RBK) 547 vedeným ze správního území obce Tichá do k.ú. Vlčovice, - vymezení regionálního biocentra 127 Helenské údolí, označeného ve Změně č. 3 RBC 127 Drnholec Příbor. Vliv na širší vazby má také vymezení a upřesnění prvků s lokálním významem: - lokálního biokoridoru vymezeného v trase ze správního území města Příbora, z k.ú. Hájova, severovýchodní částí k.ú. Větřkovice u Lubiny do správního území obce Hukvaldy, k.ú Sklenov. Změnou č. 3 je LBC označen LBK Hájov Větřkovice Sklenov, - lokálního biokoridoru vedeného ze správního území obce Hukvaldy, k.ú. Sklenov, východní částí k.ú. Větřkovice u Lubiny zapojeného do RBK 550 Větřkovice Mniší Sklenov. Lokální biokoridor je označen ve Změně č. 3 LBK Sklenov Větřkovice, - lokálního biokoridoru vymezeného v severozápadní části k.ú. Kopřivnice a vedeného do správního území města Příbor, k.ú. Příbor. Ve Změně č. 3 je označen LBK Kopřivnice Příbor, - lokálního biocentra (LBC Kopřivnice) vloženého do lokálního biokoridoru LBK Kopřivnice Příbor, vymezeného na hranici s obcí. Závišice, - lokálního biocentra vymezeného v k.ú. Větřkovice u Lubiny a zasahujícího do správního území města Příbor. Ostatní změny řešené Změnou č. 3 nemají vliv na širší vztahy v území. 12. Vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu v případě postupu podle 55 odst. 3 stavebního zákona Vyhodnocení splnění požadavků zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice Zpráva o uplatňování ÚP Kopřivnice byla schválena Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 11. zasedání, konaném dne , usnesením č Problémy k řešení obsažené v této zprávě: 1) Aktualizace zastavěného území Změnou č. 3 Územního plánu Kopřivnice je vymezeno zastavěné území ve správním území města Kopřivnice ke dni s ohledem na realizované stavby, dále byly do zastavěného území zahrnuty plochy využívané ve vazbě na stávající stavby, např. pod jedním oplocením. Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s 58 odst. 1 stavebního zákona. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Podle odst. 2 citovaného paragrafu se do zastavěného území zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví)nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků dále pozemky vně intravilánu, a to a) zastavěné stavební pozemky,b) stavební proluky, c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, d) ostatní veřejná prostranství, e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. Podle 2 odst. 1 písm. c) se v tomto zákoně zastavěným stavebním pozemkem rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 51

54 celek s obytnými a hospodářskými budovami. Při vymezování zastavěného území tedy záleží na konkrétním posouzení. Při aktualizaci zastavěného území byly využity údaje MÚ Kopřivnice o zahájených stavbách a údaje ze Státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí ( 2) Aktualizace záplavového území Záplavové území na řece Lubině stanovené rozhodnutím OkÚ Nový Jičín č.j. ŽP- 2045/2000/Ko ze dne (stanovení záplavového území v km 3,350 24,463) a rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. ŽPZ/10970/03 ze dne (stanovení záplavového území v km 24,463 28,670) bylo zrušeno a nahrazeno záplavovým územím dle rozhodnutí KÚ Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 61439/2011 ze dne , kterým je stanoveno záplavové území včetně vymezení jeho aktivní zóny. Změnou č. 3 je na základě výše uvedeného nově stanoveného záplavového území aktualizována hranice záplavového území v textové i grafické části. V souvislosti s vymezením záplavového území bylo upraveno vymezení zastavitelných ploch navržených v tomto záplavovém území, které dosud nebyly zastavěny (Z98, Z103). 3) Zapracování studií a územních studií - Studie proveditelnosti a účelnosti Silnice I/58 Frenštát p. Radhoštěm Vlčovice, kterou v roce 2010 zpracovala firma SHB, a.s., Ostrava pro ŘSD ČR, odbor přípravy staveb Brno - především v oblasti nového napojení PPK - Studie Úpravy městského parku úprava objektu bývalého depozitáře pro dětský areál (Ing. arch. Šonovský) - Komplexní dopravní studie města Kopřivnice (UDIMO) zejména garážové domy - Územní studie Kopřivnice Západ - Územní studie Kopřivnice sever - Územní studie Kopřivnice u Kopřivničky - Územní studie Kopřivnice nad ul. Záhumenní - Územní studie Lubina Pod křižovatkou - Územní studie Sýkorec 1 - Územní studie Kopřivnice nad ul. Sluneční Uvedené studie byly Změnou č. 3 zapracovány do grafické části v podrobnosti odpovídající územnímu plánu. - Analýzy rizik 10 starých ekologických zátěží (U Benčáku, Jezdecký areál, Skládka kalů, Pod Brdy, Pod Velovou, Přední potok, Nad Marákovými, Nad letním koupalištěm, Nohlice, Pod břehem) Ve sledovaných plochách starých ekologických zátěží nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy. Lokalita U Benčáku doporučené provedení ověřovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod je mimo možnosti řešení ÚP. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 52

55 Lokalita Skládka kalů je územním plánem vymezena jako stávající plocha rekreace na plochách přírodního charakteru (jezdecký areál) a navržená plocha zeleně na veřejných prostranstvích parky (dosud využívaná jako kynologické cvičiště) předpokládá kompletní technické zabezpečení skládky. Sanace skládky byla zahájena. Kynologické cvičiště je přesunuto na část pozemku p.č. PK 835/18 v k.ú. Vlčovice (pozemek Města Kopřivnice). Tato plocha je Změnou č. 3 vymezena jako plocha občanského vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení s využitím pouze pro kynologické cvičiště. Stanovené využití ploch v lokalitě Skládka kalů se Změnou č. 3 nemění. Lokalita Pod Brdy a Lokalita Nad letním koupalištěm doporučené provedení ověřovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod je mimo možnosti řešení ÚP. Lokalita Pod Velovou I a Pod Velovu II, lokalita Přední potok, lokalita Nad Marákovými, lokalita Nohlice a lokalita Pod břehem - doporučené provedení ověřovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod je mimo možnosti řešení ÚP. - Studie proveditelnosti nápravných opatření lokality č. 3 Skládka kalů, Kopřivnice. Viz text výše. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 53

56 4) Ostatní požadavky - opravit zařazení pozemku p.č. 573/2 k.ú.kopřivnice, který bude dle stavu zapracován jako plocha BI stav požadavek byl zapracován viz grafická část - opravit zařazení pozemku p.č. 573/1 k.ú.kopřivnice (ve vlastnictví města Kopřivnice), který bude zapracován jako plocha ZV návrh požadavek je již obsažen ve vydané Změně č. 1, Změnou č. 3 se tedy neřeší - opravit, že zastavitelná plocha Z240 je v k.ú. Drnholec n. L. a ne v k.ú. Kopřivnice opraveno v textové části Změny č. 3, v oddíle C.3 - upravit zkratku pro plochu průmyslu a skladování v textové části návrhu: ne PV (to je pro prostranství veřejná), ale VP provedena oprava v textové části Změny č. 3, oddíle F - Hájenka zvětšit plochu o část zahrady za domem, která je využívaná (tj. část p.č. 335/1 k.ú. Vlčovice) a změnit plochu na OV (jako školská zařízení) požadavek byl zapracován viz grafická část - Vedení VN v Mniší od nových RD k pozemkům u bývalého vodojemu povede jinak, než je návrh v ÚP požadavek byl zapracován viz grafická část - lokalitu nízkopodlažních bytových domů na ulici Wolkerově přeřadit z plochy bydlení v bytových domech (hromadné) (BH) do plochy smíšené obytné městské (SM) požadavek byl zapracován viz grafická část - aktualizovat trasu cyklostezky Z Poodří do Beskyd úsek Příbor-Lubina-Vlčovice - aktualizovat trasu cyklostezky pokračování od ulice Panská změna převedení přes I/58 v místě před závodem Brose a navázání na trasu cyklistického propojení Lubina Vlčovice požadavky na aktualizaci cyklostezek byly zapracovány viz grafická část - navrhnout propojovací komunikaci mezi ulicemi Kadláčkova a Čs. armády (jako VPS) dle dopravní studie požadavek byl zapracován viz grafická část, po dohodě s pořizovatelem nebyla komunikace zařazena mezi VPS - prověřit možnost nové lokalizace kynologického cvičiště kynologické cvičiště bylo vymezeno na části pozemku p.č. PK 835/18 v k.ú. Vlčovice (usnesení Rady města Kopřivnice ze dne ) jako stávající plocha občanského vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení - navrhnout úrovňové parkování (kapacitní parkoviště) v blízkosti polikliniky požadavek byl zapracován do grafické části, výkresu Doprava a do textové části - zapracovat úpravu sjezdového ramene z II/480 na ul. Dělnickou dle projektové dokumentace MSK požadavek byl zapracován jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury silniční viz grafická část - upravit hranice území NATURA 2000 (EVL Červený kámen). Výběžek nad ul. Janáčkovou, který je z části určen pro individuální bytovou zástavbu, není v současné době součástí soustavy NATURA 2000, hranice byla posunuta na hranici lesa požadavek byl zapracován viz grafická část - upravit charakteristiku ploch s rozdílným způsobem využití bydlení v rodinných domech (individuální) městské, příměstské (BI) požadavek byl zapracován, byla zrušena druhá část pododrážky v první odrážce ve využití přípustném, která zní: nebude překračovat 30 % z celkové užitné plochy objektu bydlení; viz oddíl F textové části Změny č. 3 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 54

57 - rodinné domy na ul. Na Drahách zařadit do plochy využití bydlení v rodinných domech (individuální) městské, příměstské (BI) požadavek byl zapracován - upřesnit zákres pozemků 859/20 k.ú. Vlčovice a 611/8 k.ú. Mniší. požadavek byl zapracován viz grafická část Doplňující požadavky ze dne prověřit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s ohledem na současné výklady právních předpisů byly upraveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití bydlení v rodinných domech (individuální) městské, příměstské (BI) - upřesnit hranici plochy Z204 (nová KMD), mimo vedení lokálního biokoridoru vymezení plochy bylo upraveno viz grafická část - prověřit, je-li možné vymezit pozemek p.č. 725/11, 725/14 a st.340 v k.ú. Mniší jako plochu ZS stav plocha byla vymezena jako ZS s ohledem na stávající využívání území viz grafická část - prověřit, zda a příp. kam zapracovat informaci o tom, že se v Kopřivnici u technického muzea nachází movitá národní kulturní památka Slovenská strela upozornění na tuto movitou kulturní památku bylo zařazeno do aktualizovaných limitů území uvedených ve Změně č. 3 v příloze č.1 (v ÚP Kopřivnice jsou limity území uvedeny v kapitole č. 4.9) - prověřit a upravit hranice zastavěného území u stávajících ploch ZS vymezení hranice zastavěného území bylo aktualizováno viz grafická část - opravit zákres vodovodu v k.ú. Drnholec n. L. v oblasti zastavitelné plochy Z76 byly upraveny zákresy vodovodních řadů v souladu s předanými podklady včetně ÚAP - prověřit změnu plochy s rozdílným způsobem využití u pozemku p.č. 1373/5 k.ú. Kopřivnice - plochu DXS změnit na VD, jelikož pozemek je pod společným oplocením s areálem bývalého kravína vymezení plochy bylo upraveno viz grafická část - upravit textovou část odůvodnění (neuvádět údaje o televizních a rozhlasových příjmech, detaily o zemědělcích apod.) nebylo upraveno textová část odůvodnění se vztahuje pouze ke Změně č. 3 ÚP Kopřivnice - prověřit zařazení areálu firmy Union Ocel v Kopřivnici do plochy s rozdílným způsobem využití, která lépe odpovídá současnému i budoucímu využití, tj. do plochy VP (nyní VD) zařazení plochy bylo změněno na plochu VP viz grafická část - prověřit možné zařazení pozemku p.č. 700/2 k.ú. Větřkovice u L. do plochy VD (nyní v SV) - je využit jako zpevněná plocha a nachází se na něm hospodářská budova 160 m 2, která slouží jako sklad materiálu pro zámečnickou činnost zařazení plochy bylo změněno na plochu VD viz grafická část - prověřit zařazení pozemku u Základní umělecké školy Zd. Buriana - nyní je v ploše BI, vhodnější se jeví zařazení do plochy OV. zařazení plochy bylo změněno na plochu OV viz grafická část Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 55

58 Vyhodnocení splnění pokynů na úpravu po společném jednání Návrh 1. C.2: doplnit, že se v části k.ú. Drnholec nad Lubinou vypouští věta Z hlediska dopravního... přeložka silnice I/58. požadavek byl splněn 2. C.3: pro plochy Z12 a Z88 již neuvádět podmínku zpracování územní studie do (pro Z12 byla zpracována ÚS sever) požadavek byl splněn, pro zpracování územní studie pro plochu Z88 již uplynula doba stanovené podmínky 3. C.3: plocha DS4 je v k.ú. Vlčovice oprava byla provedena 4. C.3: chybí plochy, které již byly zastavěny Z5, Z9, Z29, Z30, Z31, Z34, Z39, Z41, Z42, Z44, Z48, Z50, Z52, Z54, Z56, Z69, Z75, Z76, Z79, Z81, Z82, Z83, Z84, Z86, Z87, Z91, Z96, Z97, Z100, Z105, Z107, Z111, Z116, Z118, Z124, Z131, Z159, Z160, Z161, Z164, Z165, Z166, Z167, Z168, Z170, Z171, Z172, Z173, Z175, Z177, Z178, Z179, Z180, Z182, Z185, Z188, Z189, Z192, Z194, Z197, Z198, Z201, Z202, Z212, Z215, Z216, Z217, Z221, Z222, Z225, Z226, Z227, Z228, Z233 plochy, které již byly zastavěny nejsou dále uváděny ve výčtu zastavitelných ploch. Tyto plochy jsou uvedeny v Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice, kapitole 10 a 14. Plochy Z171 a Z225 byly ponechány jako plochy zastavitelné stavby nebyly dosud realizovány. Plocha Z79 byla z části zastavěna, ale úpravami na základě výsledku projednání byla zároveň její plocha rozšířena. 5. C.3: Z8 změna na ZS stav 6. C.3: Z95 změna na ZS stav 7. C.3: Z109 změna na ZS stav a část SV stav 8. C.3: Z133 část změna na ZS stav + u zbytku doplnit částečně zastavěno 9. C.3: Z27, Z80, Z85 se nemění nemusí být v tabulce 10. C.3: Z98, Z103 změna ze SV na NZ záplavové území 11. C.3: Z152 zastavěno - část VD stav, část SV stav 12. C.3: Z162 doplnit * 13. C.3: Z174 změna na ZS 14. C.3: Z186 zastavěno - část SV stav, část PV stav 15. C.3: Z198 zastavěno úplně 16. C.3: Z208 v tabulce chybí úplně, ačkoli bylo částečně zastavěno 17. C.3: Z236 změna na ZS výše uvedené požadavky byly splněny s tím, že zcela zastavěné plochy již nejsou dále uváděny v zastavitelných plochách. Tyto plochy jsou uvedeny v Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice, kapitole 10 a D.1.1: doplnit, že se Změnou č. 3 odstavec 2 nahrazuje tímto textem: 2) Pro přeložku silnice I/58 v úseku Vlčovice - Tichá ( obchvat Vlčovic ) je navržen koridor vymezený pro její realizaci a úpravy ostatní komunikační sítě, včetně přeložek síti technické infrastruktury. požadavek byl splněn 19. D.1.1: nerušit 3. odrážku v odstavci 14, tj. text - nová obslužná komunikace navržená v souběhu se stávající silnicí I/58 a její přeložkou v Lubině (lokalita Dolní Roličky) požadavek byl splněn 20. D.1.4: nedoplňovat bod 3), neboť cyklostezka Příbor Lubina je již realizována a úsek Lubina Vlčovice bude dokončen v roce 2013 požadavek byl splněn 21. D.2.2: Ruší se body 9), 10), 11) a 12) v souvislostí s realizací odkanalizování m.č. Lubina Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 56

59 požadavek byl splněn 22. E.3: nově doplněný odstavec upravit, protože cyklostezka mezi Příborem a Lubinou a dále do Vlčovic již byla realizována požadavek byl splněn 23. F.2: doplnit Obecné podmínky... o tyto odrážky: 8) Připustit realizaci mělkých zatravněných příkopů nebo trativodů zaústěných do vhodného recipientu pro odvod přebytečných srážkových vod kdekoliv v území dle potřeby, aniž jsou plochy pro tato zařízení vymezeny v grafické části. 9) Ve všech plochách nezastavěného území je nepřípustná realizace ekologických a informačních center... požadavek byl splněn a na základě pracovní schůzky rozšířen o zákaz zemědělských staveb s výjimkou staveb uvedených v podmínkách hlavních a přípustných pro využití jednotlivých ploch. 24. F.2: doplnit Pojmy použité v dále uváděných podmínkách pro využití ploch o tyto pojmy: Byty pro majitele a zaměstnance byty v objektu hlavního nebo přípustného využití plochy, případně v izolovaném objektu, které slouží vlastníkovi, příp. zaměstnancům daného zařízení. V případě, že jde o izolovaný objekt, zůstává součástí plochy provozovny a nelze jej dělením pozemku převést do plochy pro bydlení. Diskontní prodejny varianta maloobchodní prodejny samoobslužného charakteru. Drobná výroba výroba o menším objemu v dílnách, např. výroba oděvů a obuvi, keramických výrobků, drátěné programy, stolařství, rámařství, včetně půjčoven spotřebního zboží apod. Fotovoltaické zařízení (solární zařízení) zařízení na výrobu elektrické energie ze sluneční energie sestávající z fotovoltaických článků (modulů, panelů) a zařízení souvisejícího, tj. měniče napětí, regulátoru dobíjení, baterií, rozvodné sítě, apod. Chov hospodářských zvířat pro vlastní potřebu, tj. pro potřebu obyvatel vlastníků hlavní stavby (obytného objektu), je takový, který je provozován ve stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbám pro bydlení. Pokud je třeba stanovit ochranné pásmo, nesmí toto pásmo přesáhnout hranici pozemku majitele. Zastavitelnost pozemků - vyjadřuje intenzitu využití pozemků v plochách, tj. plošný podíl zastavěných a zpevněných ploch k celkové ploše dosud nezastavěného pozemku (stavební parcely). Lokální (místní) význam stavbami a zařízeními místního významu se pro potřebu územního plánu myslí stavby a zařízení využívané především obyvateli okolní zástavby, případně obce. Manipulační plocha plocha (zpevněná i nezpevněná) sloužící např. k dočasnému uskladnění posypového materiálu komunikací pro zimní období, překládání materiálu, otáčení a dočasnému odstavování vozidel, umístění kontejnerů pro tříděný odpad apod. Malá hospodářská zvířata - pro účely tohoto územního plánu se tímto pojmem rozumí drůbež hrabavá a vodní (slepice, krůty, perličky, husy, kachny), holubi, králíci a kožešinová zvířata (např. norci a nutrie), ovce, kozy, pštrosi, prasata, včely, apod. Chov psů, koček a dalšího domácího zvířectva včetně drobného ptactva není územním plánem řešen. Nezbytná dopravní infrastruktura - dopravní infrastruktura sloužící především pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozování, případně dopravní infrastruktura zajišťující prostup územím, kterou není vhodné vést v jiné trase z důvodu ekonomických, konfigurace terénu, ochrany hodnot území apod. Nezbytná technická infrastruktura - technická infrastruktura sloužící především pro uspokojení potřeb vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a zajišťující její provozování, případně zajišťující provázanost sítí technické infrastruktury. Podlaží podzemní, nadzemní podzemní podlaží má úroveň podlahy nebo její větší části níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 57

60 stavby. Nadzemní podlaží je každé podlaží, které nemůžeme pokládat za podzemní. Počet nadzemních podlaží se počítá po hlavní římsu, tj. nezahrnuje podkroví. Pro potřeby územního plánu uvažujeme výšku nadzemního podlaží 3 m. Podkroví přístupný prostor nad nadzemním podlažím, vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití; pro potřeby územního plánu uvažujeme max. výšku podkroví (po hlavní hřeben střechy) 6 m. Stavby pro letní ustájení dobytka stavby jednoprostorové, nepodsklepené, opatřené obvodovými stěnami maximálně ze tří stran, realizované za účelem ochrany zvířat před nepříznivým počasím případně izolování jednotlivých hospodářských zvířat od ostatních. Sociální zařízení např. toalety, umývárny, sprchy, šatny apod. Stavby pro skladování zemědělských produktů jednopodlažní stavby, max. výška stavby nad terénem po hřeben střechy 8 m. Stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m 2 zastavěné plochy, nepodsklepené, bez pobytové místnosti, bez hygienických zařízení a vytápění. Tyto stavby neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklad hořlavých kapalin a plynů (dle 103, odst. a), bod 1. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). tímto nahradit definici ve stávajícím ÚP Účelová komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí (např. uvnitř uzavřených areálů) nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků (lesní a polní cesty). Včelín je stavba s jednoznačným účelem využití pro hospodářské účely, ve které jsou umístěny úly, veškeré včelařské nářadí a ochranné pomůcky. Součástí včelínu může být místnost na vytáčení medu. Veřejná prostranství náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení po 24 hodin denně, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ( 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Veřejným prostranství mohou tedy být i zatravněné pásy podél komunikací sloužících k obsluze zástavby. V těchto prostranstvích mohou být pokládány sítě technické infrastruktury, v zimním období mohou být využívány k uložení sněhu odhrnutého z komunikací, dále mohou být využity pro vybudování chodníků, případné odstavení vozidla apod. i když se jedná o soukromé pozemky. Výrobní služby výroba oděvů, obuvi, nábytku, servisy a opravny, zkušebny apod. Zařízení pro využívání volného času hřiště, lezecké stěny, lanové dráhy apod. Zemědělská výroba chov hospodářských zvířat a pěstování zemědělských plodin za účelem zisku (nikoliv pro vlastní potřebu majitelů). Výroba související s lesním hospodářstvím a myslivostí (např. obory, bažantnice apod). Zeleň ochranná zeleň s funkcí izolační před negativními vlivy z dopravy a z výroby (tj. především před hlukem, prachem, funkce změny proudění vzduchu = omezení pachů) a s funkcí estetickou (omezení pohledů především na výrobní haly, železniční vlečky apod.) a částečně také funkcí krajinotvornou. U této zeleně je nutné travní, keřové i stromové patro, kromě nezbytného zachování rozhledových trojúhelníků u křižovatek, železničních přejezdů apod. požadavek byl splněn 25. I: celá kapitola má špatný název, chceme ji zrušit nebo po dohodě se SÚ správně popsat. název kapitoly byl opraven, do kapitoly byly doplněny požadavky ze stanoviska MÚ Kopřivnice, Odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, útvaru Památkové péče 26. Zrušit návrhové plochy 3/Z1 a 3/Z2 a rezervu 3/R1 Na hornici požadavek byl splněn Odůvodnění 1. Opravit překlepy viz opravy tužkou přímo v dokumentu. požadavek byl splněn Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 58

61 2. Zrušit návrhové plochy 3/Z1 a 3/Z2 a rezervu 3/R1 Na hornici kap. E.1, E.2, E.3, E.5. požadavek byl splněn, uvedené návrhové plochy včetně rezervy byly zrušeny v celé Změně č E.6.1:původní trasa I/58 Lubina Příbor je nyní již II/464. požadavek byl splněn 4. E.6.1: Silnice I/58 průchod Vlčovicemi upravit podle varianty A ze studie proveditelnosti. požadavek byl splněn 5. E.6.1: Místní komunikace nechat obslužnou komunikaci podél I/58 a Dolních Roliček. požadavek byl splněn, realizovaná část komunikace byla zakreslena jako stav 6. E.6.1: I. Provoz chodců a cyklistů poslední věta o podjezdu vs. záměr na stezku od nového křížku k bývalé skládce textová část oddílu byla upravena 7. E.6: nikde se nepíše o nové zastavitelné ploše 3/Z3, ploše DS v parku u MÚ. doplněno do Kapitoly E.6, oddílu D. Provoz chodců a cyklistů 8. E.15: poslední věta o podjezdu vs. záměr na stezku od nového křížku k bývalé skládce požadavek byl splněn 9. E.23: nebude rezerva 3/R1 upravit. rezerva byla vypuštěna ze Změny č F: poslední 3 odstavce nebudou zastavitelné plochy SV v Lubině upravit. 11. G.2: nepsat o nových zastavitelných plochách 3/Z1 a 3/Z H.1, H.2: nepsat o nových zastavitelných plochách 3/Z1 a 3/Z2. požadavky byly splněny, uvedené návrhové plochy včetně rezervy byly zrušeny v celé Změně č. 3 Příloha č. 1 V ÚP Kopřivnice nemáme vypsané limity využití území v příloze č. 1, ale v kapitole 4.9 odůvodnění. Dle našeho názoru nelze změnou měnit odůvodnění a potažmo ani přílohy odůvodnění. textová část byla opravena Grafická část 1. Požadavek na zapracování varianty A pro přechod I/58 přes Vlčovice, tj. estakádou (Požadujme vymezit koridor pro výhledový záměr veřejně prospěšné stavby Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice (koridor D 81 ZÚR MSK) v šířce budoucího ochranného pásma dle varianty A stejnojmenné Studie účelnosti a proveditelnosti (STPÚ) zpracované v r. 2010, v gesci ŘSD ČR, SHB a.s. Brno, vč. staveb souvisejících). Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 59

62 požadavek byl splněn 2. Mniší pod oborou jsou dva pozemky nově po digitalizaci jako les, proto jsou ve změně nově v NL, ale jeden byl dříve ZS a druhý NZ Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 60

63 pozemky jsou vedeny jako les v katastru nemovitostí (aktuální katastrální mapě), proto jsou ponechány v plochách lesních 3. Větřkovice Na hornici se změnou z úzké zahrady v poli stává plocha NZ, ale v grafice je pouze Z chyba v grafické části byla opravena 4. Zrušit návrhové plochy 3/Z1 a 3/Z2 a rezervu 3/R1 Na hornici. požadavek byl splněn 5. Pozemek p.č. 55/2 je už les, tak by to chtělo upravit i v ÚP. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 61

64 využití pozemku nebylo změněno vzhledem k tomu, že nebylo obsaženo v zadání a v katastrální mapě, kterou má k dispozici zpracovatel Změny č. 3 ÚP Kopřivnice je tento pozemek veden jako travní porost (pastvina). 6. Upravit trasu biokoridoru za Bublou jižně od komunikace Kopř. - NJ. požadavek byl splněn 7. Pozemek p.č. 1917/7 k.ú. Kopřivnice u kolejí za Deichmannem přeřadit do plochy DZ. požadavek byl splněn 8. U garáží pod BH pozemek města změna z DXS na BI požadavek byl splněn Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 62

65 9. Umístění retenční nádrže podle ÚS Sever posunout na p.č. ÚS ÚP požadavek nebyl splněn, byl do Změny č. 3 zapracován dle studie, retenční nádrží je příkop mezi zástavbou. 10. Správně zapracovat hotovou část přeložky I/58 a její navázání na starou I/58 a dokreslit návrh cyklostezky z PPK k cyklostezce Lubina - Vlčovice: požadavek byl splněn 11. Parkoviště u polikliniky je zakresleno jen ve výkrese Dopravy, ale není v koordinačním výkrese. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 63

66 požadavek nebyl splněn. V Koordinačním výkrese nejsou zakreslena žádná parkoviště. 12. Plochy DS1, DS2 a DS3 nejsou od sebe odděleny, fakticky se jedná o jednu plochu. byla provedena úprava grafické části, linie zastavitelné plochy byla původně překryta kresbou komunikací. 13. Z187 (k.ú. Mniší) jedná se o dvě plochy, tzn. označit jako Z187A a Z187B propojení dvou částí není patrné vzhledem k jeho překrytí červeným lemování ohraničujícím zastavitelnou plochu 14. k.ú. Mniší chybně označena plocha (Z196A a B namísto Z195A a B) přepis byl opraven Ostatní 1. Plocha Z62 (Horečkova) je v současnosti průběžně zastavována novými RD rozhodnutí, k jakému datu bude hranice zastavěného území. Obdobně pozemek p.č. 1375/68 v k.ú. Kopřivnice (na severu vedle Polívky), kde je rozestavěný RD. plocha je označena jako Z11E 2. Původní trasa cyklostezky mezi Příborem a Vlčovicemi - realizována je cyklostezka jinde trasa cyklostezky není Změnou č. 3 zrušena 3. Z112-VD1 nevymezovat jako VD využití plochy bylo změněno na plochu SV Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 64

67 Doplňující požadavky 1) Pozemky v katastru Větřkovic u Lubiny č. parcel 361/1, 361/2, 361/4 a 363 ve tvaru navrhovaném v přiloženém zákresu v kat. mapě o celkové výměře m 2 vymezit jako plochy výroby drobné, řemeslné a skladování (VD). požadavek byl splněn 2) Vyznačená část pozemku p.č. 725/7 v k.ú. Mniší bude zapracována jako zastavitelná plocha výroby zemědělské a skladování (VZ). požadavek byl splněn 3) Bude opraveno využití přípustné pro plochu zeleň soukromá (ZS) tak, aby zde bylo možno povolit stavbu bazénu. požadavek byl splněn, za výčet již uvedených možných staveb a zařízení bylo doplněno slovo apod., aby mohly být na zahradách zařazených do ploch zeleně soukromé realizovány další stavby a zařízení v souladu se způsobem využívání těchto ploch Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 65

68 4) Pozemek p.č. 431/2 k.ú. Drnholec u Lubiny bude zapracován jako součást plochy výroby drobné, řemeslné a skladování (VD). požadavek byl splněn 5) Bude prověřeno vymezení zastavěného území, sporná místa budou projektantem řádně odůvodněná. Návrh Změny č. 3 ÚP Kopřivnice bude dle předloženého požadavku případně upraven a dále projednán podle ustanovení 52 stavebního zákona s dotčenými orgány a veřejností. Vzhledem k tomu, že nebyla označena sporná místa, je odůvodněno vymezení zastavěného území takto: Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s 58 odst. 1 stavebního zákona. Hranici jednoho zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích. Podle odst. 2 citovaného paragrafu se do zastavěného území zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví)nebo pozemků přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků dále pozemky vně intravilánu, a to a) zastavěné stavební pozemky,b) stavební proluky, c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, d) ostatní veřejná prostranství, e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků vinic, chmelnic a zahradnictví. Podle 2 odst. 1 písm. c) se v tomto zákoně zastavěným stavebním pozemkem rozumí pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Při vymezování zastavěného území tedy záleží na konkrétním posouzení. Při aktualizaci zastavěného území byly využity údaje MěÚ Kopřivnice o zahájených stavbách a údaje ze Státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí ( 6) Upravit využívání ploch, aby bylo možné realizovat technickou infrastrukturu v plochách: NP plocha přírodní památky Váňův kámen, specifické NXH zřícenina hradu Šostýn a vodní a vodohospodářské VV vodní toky a vodní plochy. požadavek byl splněn. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 66

69 13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení Změnou č. 3 je upraveno vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v souladu se ZÚR MSK. S touto úpravou souvisí úprava vymezení prvků územního systému ekologické stability s lokálním významem s ohledem na vazbu na prvky s lokálním významem vymezených ve správním území sousedících obcí. Důvodem vytváření vazeb mezi biocentry vymezenými ve správním území sousedících obcí je zajištění trvalé existence a reprodukce typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách a v podmínkách kulturní krajiny. Změnou č. 3 je upřesněno vymezení: - lokálního biokoridoru vymezeného v trase ze správního území města Příbora, z k.ú. Hájov, severovýchodní částí k.ú. Větřkovice u Lubiny do správního území obce Hukvaldy, k.ú Sklenov. Změnou č. 3 je LBK označen LBK Hájov Větřkovice Sklenov. - lokálního biokoridoru vedeného ze správního území obce Hukvaldy, k.ú. Sklenov, východní částí k.ú. Větřkovice u Lubiny, zapojeného do RBK 550 Větřkovice Mniší Sklenov. Lokální biokoridor je označen ve Změně č. 3 LBK Sklenov Větřkovice. - lokálního biokoridoru vymezeného v severozápadní části k.ú. Kopřivnice a vedeného do správního území města Příbor, k.ú. Příbor. Ve Změně č. 3 je označen LBK Kopřivnice Příbor. - lokálního biocentra (LBC Kopřivnice) vloženého do lokálního biokoridoru LBK Kopřivnice Příbor, vymezeného na hranici s obcí Závišice. - lokálního biocentra vymezeného v k.ú. Větřkovice u Lubiny a zasahujícího do správního území města Příbor. 14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 14.1) ÚPRAVA TABULKOVÉ ČÁSTI VYHODNOCENÍ ZÁBORU PŮDY PO ZPRACOVÁNÍ ÚP KOPŘIVNICE, K.Ú. MNIŠÍ A K.Ú. VĚTŘKOVICE U LUBINY, NAD KATASTRÁLNÍ MAPOU DIGITALIZOVANOU Pro katastrální území Větřkovice u Lubiny a Mniší byly dodány nové mapové podklady. Nad těmito novými mapovými podklady byl ve Změně č. 3 přepracován výkres č. 8. Předpokládané zábory půdního fondu. Vzhledem ke značným rozdílům ve starých a nových mapových podkladech (jiné druhy pozemků, jiné tvary parcel apod.) je přepracována také tabulková příloha (viz text dále). U části ploch ve vyhodnocení záboru půdy došlo k menším změnám v celkových výměrách ploch a změně druhů pozemků uvnitř ploch. Z upravených výměr je vycházeno ve Změně č. 3. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 67

70 ZÁBOR PŮDY V NÁVRHOVÉM OBDOBÍ Upravený celkový předpokládaný zábor půdy v návrhovém období činí 330,09 ha, z toho je 303,35 ha zemědělských pozemků dle ÚP Kopřivnice (bez započtení Změny č. 1 a Změny č. 2). Zábor půdy podle funkčního členění ploch funkční členění zábor půdy celkem z toho zemědělských pozemků z nich orné půdy ha ha ha 35,93 34,65 16,62 BI - bydlení v rod.domech městské, příměstské SV - bydlení smíšené venkovské 112,83 109,69 75,09 SM - plochy smíšené obytné městské 31,18 29,21 25,28 bydlení celkem 179,43 172,94 115,76 OV - obč. vybav. - veřejná infrastruktura 3,35 0,15 - OS - obč.vybav. tělovýchovná a sport. 1,86 1,86 1,65 zařízení OH - občanské vybavení hřbitovy 0,40 0,40 - VP - výroba průmysl a skladování 60,36 58,70 58,70 VD - výroba drobná, řemeslná a skladování 22,13 21,14 19,45 DXS - dopr. infrastruktura specifická silniční 2,32 2,24 2,16 RZ - rekreace individuální zahrádky 1,44 1,07 - RN - rekreace na plochách přírod. charakteru 5,10 4,88 2,34 ZS - zeleň soukromá 4,27 4,27 3,28 P1,4,5 - plochy přestavby 4,15 0,27 - ZV - zeleň na veřejných prostranstvích 2,66 1,64 1,64 ZO - zeleň ochranná 5,62 5,62 5,62 NS - plochy neurbanizované smíšené 1,04 0,85 0,85 DS - dopravní infrastruktura silniční 33,52 26,18 24,62 D - plochy dopravy ostatní 1,93 0,53 0,48 návrh celkem 330,09 303,35 237,78 Meliorace v návrhovém období se předpokládá zábor celkem 152,58 ha odvodněných zemědělských pozemků. Plochy jsou uvedeny v tabulce č. 2. DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Celkem se v návrhovém období předpokládá trvalý zábor 0,44 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. plocha funkční využití zábor ha kategorie lesních pozemků DS4 - doprava silniční 0,12 10 lesy hospodářské D9 - doprava ostatní 0,25 10 lesy hospodářské DS9 - doprava ostatní 0,07 10 lesy hospodářské celkem 0,44 - DS4 navržená trasa silnice I/58 protíná drobný lesík v katastrálním území Vlčovice. DS9 jde o úpravu trasy silnice v katastrálním území Mniší. D9 jde o návrh cyklistické stezky v katastrálním území Větřkovice a Drnholec n. L. (viz grafická část, výkres 8. Předpokládané zábory půdy) Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 68

71 PŘEDPOKLÁDANÉ ODNĚTÍ PŮDY PODLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ PLOCH Tabulka č.1 označení plochy / funkce celková výměra z toho pozemky z celkového odnětí zemědělských pozemků půdy ( ha) nezemědělské (ha) lesní (ha) zemědělské (ha) orná (ha) zahrady (ha) TTP (ha) Z4 BI 0, ,86 0,20 0,23 0,43 Z5 BI 0, , ,20 Z6 BI 0, ,67 0,33 0,34 - Z7 BI 0, ,25 0, Z8 BI 0, ,40-0,40 - Z9 BI 0, ,38-0,38 - Z13 BI 2, ,02 0,16 1,86 - Z16 BI 0, ,49-0,25 0,24 Z18 BI 0, ,63 0, Z19 BI 0, ,26-0,26 - Z29 BI 0, ,07-0,07 - Z30 BI 0, ,16-0,16 - Z31 BI 0, ,20-0,20 - Z32 BI 5, ,95-5,95 - Z35 BI 4,81 0,65-4,16 2,51 0,77 0,88 Z36 BI 0, ,20 0, Z39 BI 0, ,21 0, Z41 BI 0,25 0,03-0,22 0, Z42 BI 0, ,19-0,19 - Z43 BI 0, ,57 0, Z44 BI 0,97 0,02-0,95-0,95 - Z45 BI 4,92 0,20-4,72 4, Z46 BI 2,07 0,02-2,05 1,54 0,51 - Z47 BI 0, ,21 0, Z48 BI 0, ,22 0, Z49 BI 1, ,12 1, Z50 BI 0, , ,10 Z52 BI 0, ,32 0,10 0,22 - Z53 BI 0,89 0,18-0,71 0,17-0,54 Z54 BI 0, ,14-0,14 - Z56 BI 0,14 0, Z58 BI 0, ,35-0,35 - Z59 BI 0,92 0,04-0,88-0,88 - Z60 BI 1, ,96 1,81 0,15 - Z61 BI 1, ,07-1,07 - Z62 BI 1, ,49 1,28-0,21 Z63 BI 0, ,17 0, Z176 BI 0, ,10-0, BI Σ 35,93 1,28-34,65 16,62 15,43 2,60 Z1 SV 0, ,35 0, Z2 SV 6, ,20 4,32 0,43 1,45 Z66 SV 0, ,22 0, Z69 SV 0, ,40 0, Z73 SV 0, ,37 0,14 0,23 - Z74 SV 0, ,95 0, Z75 SV 0, ,49 0,07 0,42 - Z76 SV 0, ,51 0,29 0,13 0,09 Z77 SV 7,95 0,46-7,49 7,18 0,31 - Z78 SV 0, ,73 0,65 0,08 - Z79 SV 0,25 0,07-0,18-0,18 - Z80 SV 0, ,31-0,31 - Z81 SV 0, ,04-0,04 - Z82 SV 0, ,21-0,21 - Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 69

72 označení plochy / funkce celková výměra z toho pozemky z celkového odnětí zemědělských pozemků půdy ( ha) nezemědělské (ha) lesní (ha) zemědělské (ha) orná (ha) zahrady (ha) TTP (ha) Z83 SV 0, ,46 0, Z84 SV 1, ,67 0,48 1,19 - Z85 SV 0, ,17-0,17 - Z86 SV 0, ,14 0, Z87 SV 0, ,12-0,12 - Z88 SV 5,19 0,22-4,97 4, Z89 SV 1, ,76 0,93 0,83 - Z90 SV 2, ,40 1,86 0,54 - Z91 SV 0, ,23-0,06 0,17 Z92 SV 0, ,58 0, Z93 SV 0, ,50 0,23 0,27 - Z94 SV 0, , ,27 Z95 SV 0, ,47-0,47 - Z96 SV 0, ,17-0,17 - Z97 SV 0, ,12-0,12 - Z98 SV 0, ,16-0,16 - Z100 SV 0, ,68-0,68 - Z103 SV 0, ,47 0, Z105 SV 0, ,63-0,63 - Z106 SV 6,48 0,10-6,38 5,89 0,24 0,25 Z107 SV 0, ,10 0, Z108 SV 0, ,69 0,60 0,09 - Z109 SV 0, ,87 0,69 0,10 0,08 Z110 SV 2,67 0,03-2,64 2,13 0,42 0,09 Z111 SV 0, ,10-0,10 - Z112 SV 2, ,56 2,03-0,53 Z114 SV 0, ,25-0,25 - Z115 SV 0, ,28-0,28 - Z116 SV 0, ,20 0, Z117 SV 0, ,36 0,16 0,20 - Z118 SV 0, ,33 0, Z119 SV 1, ,09 1, Z120 SV 0, ,06 0, Z121 SV 0,81 0,08-0,73 0,50 0,23 - Z122 SV 2, ,08 2, Z124 SV 0, ,40-0,40 - Z125 SV 0, ,49 0, Z126 SV 0, ,57 0,34 0,23 - Z128 SV 0, , ,62 Z129 SV 1, , ,42 Z130 SV 1,00 0,12-0, ,88 Z131 SV 0, ,10-0,10 - Z132 SV 0, ,13 0, Z133 SV 1, ,37 1, Z134 SV 1, ,19 1, Z135 SV 4, ,16 4, Z136 SV 0, ,50 0, Z137 SV 0, ,32 0, Z138 SV 0, ,46 0, Z147 SV 0,24 0,03-0,21-0,11 0,10 Z151 SV 0,52 0,06-0,46 0,23-0,23 Z152 SV 0,07 0,03-0,04-0,04 - Z153 SV 0,42 0, Z157 SV 1,32 0,18-1,14-0,81 0,33 Z158 SV 0, ,42 0, Z159 SV 0, ,23-0,23 - Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 70

73 označení plochy / funkce celková výměra z toho pozemky z celkového odnětí zemědělských pozemků půdy ( ha) nezemědělské (ha) lesní (ha) zemědělské (ha) orná (ha) zahrady (ha) TTP (ha) Z160 SV 0, , ,05 Z161 SV 0, ,39-0,39 - Z162 SV 0, ,30-0,30 - Z163 SV 1, ,47 1, Z164 SV 0, ,54 0, Z165 SV 0, ,40-0,40 - Z166 SV 0, ,27-0,27 - Z167 SV 0,10 0,08-0,02-0,02 - Z168 SV 0,25 0,07-0,18-0,18 - Z169 SV 0, ,86 0,48-0,38 Z170 SV 0, ,24 0,19 0,05 - Z171 SV 0, ,25 0, Z172 SV 0,90 0,04-0,86 0,61-0,25 Z174 SV 1, , ,50 Z175 SV 0,18 0,03-0,15-0,15 - Z177 SV 0, ,20-0,20 - Z178 SV 0, ,10-0,10 - Z179 SV 0, ,59-0,59 - Z180 SV 0, ,19-0,19 - Z181 SV 0, ,30-0,30 - Z182 SV 0, ,21-0,21 - Z183 SV 0, ,45-0,23 0,22 Z184 SV 0, ,66 0,26 0,40 - Z185 SV 0,17 0,10-0,07-0,07 - Z186 SV 0,13 0,09-0,04-0,04 - Z187 SV 1, ,24 0,26 0,59 0,39 Z188 SV 0, ,09 0, Z189 SV 0, ,12-0,12 - Z190 SV 0,23 0, Z191 SV 0,31 0,02-0,29 0, Z192 SV 0,05 0,01-0,04 0, Z193 SV 0, ,52-0,52 - Z194 SV 0, ,04-0,04 - Z195 SV 1,41 0,01-1,40-0,39 1,01 Z196 SV 0,54 0,10-0,44 0,27 0,17 - Z197 SV 0,64 0,09-0, ,55 Z198 SV 0, ,53-0,53 - Z199 SV 0, ,65-0,40 0,25 Z200 SV 0, ,25 0, Z201 SV 0, ,19-0,19 - Z202 SV 0, ,73 0, Z203 SV 1, ,49 1, Z204 SV 0, ,67 0, Z205 SV 0, ,27-0,11 0,16 Z206 SV 0, ,44 0,33 0,11 - Z207 SV 0, ,13 0, Z208 SV 0, ,35 0,18 0,17 - Z210 SV 0, ,42 0, Z211 SV 2, ,58 2, Z212 SV 0,83 0,18-0,65-0,65 - Z214 SV 2, ,07 2, Z215 SV 0, ,11 0, Z216 SV 0,36 0,01-0,35 0, Z217 SV 0, , ,07 Z218 SV 2, ,17 1,43-0,74 Z219 SV 1, ,47 1, Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 71

74 označení plochy / funkce celková výměra z toho pozemky z celkového odnětí zemědělských pozemků půdy ( ha) nezemědělské (ha) lesní (ha) zemědělské (ha) orná (ha) zahrady (ha) TTP (ha) Z221 SV 0, ,20-0,20 - Z222 SV 0, ,19-0,19 - Z225 SV 0, ,10-0,10 - Z226 SV 0,66 0,15-0,51-0,51 - Z227 SV 0, ,08-0,08 - Z228 SV 0, ,34-0,34 - Z233 SV 0, ,19 0, Z234 SV 0, ,69 0, Z236 SV 0,13 0, Z237 SV 0, ,20 0, Z238 SV 6, ,24 6, Z239 SV 0, , ,25 Z240 SV 0, ,51 0,11-0,40 Z241 SV 1, ,33 0,54-0,79 - SV Σ 112,83 3,14-109,69 75,09 21,08 13,52 Z11 SM 14,57 0,04-14,53 14,10 0,43 - Z12 SM 1, ,73 1, Z20 SM 1,16 0,05-1,11 0,29 0,82 - Z24 SM 2,86 0,10-2,76 0,71 0,37 1,68 Z26 SM 1, ,16 0,53-0,63 Z28 SM 9,70 1,78-7,92 7, SM Σ 31,18 1,97-29,21 25,28 1,62 2,31 Z148 OV Σ 3,35 3,20-0, ,15 Z27 OS 0, ,57 0,36-0,21 Z213 OS 1, ,29 1, OS Σ 1, ,86 1,65-0,21 Z127 OH 0, , ,11 Z224 OH 0, ,29-0, OH Σ 0, ,40-0,29 0,11 Z141 VP 12,46 0,51-11,95 11, Z142 VP 47,94 1,19-46,75 46, VP Σ 60,40 1,70-58,70 58, Z3 VD 1, ,17 0,85 0,25 0,07 Z17 VD 1, ,62 1, Z22 VD 1, ,26 1, Z23 VD 0, ,44 0,14 0,30 - Z68 VD 6, ,71 6, Z70 VD 1, ,04 1,00-0,04 Z71 VD 0,92 0,08-0,84 0,29-0,55 Z72 VD 3, ,31 3, Z140 VD 1,71 0,16-1,55 1, Z144 VD 0,45 0, Z145 VD 0, ,94 0,71 0,11 0,12 Z146 VD 0,30 0, Z232 VD 0, ,73 0,48 0,25 - Z235 VD 1, ,53 1, VD Σ 22,13 0,99-21,14 19,45 0,91 0,78 Z14 DXS 0, ,89 0, Z230 DXS 0,22 0,08-0,14 0,06 0,05 0,03 Z231 DXS 1, ,21 1, DXS Σ 2,32 0,08-2,24 2,16 0,05 0,03 Z51 RZ Σ 1,44 0,37-1, ,07 Z21 RN 0, , ,67 Z155 RN 2,56 0,22-2,34 2, Z220 RN 1, , ,87 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 72

75 označení plochy / funkce celková výměra z toho pozemky z celkového odnětí zemědělských pozemků půdy ( ha) nezemědělské (ha) lesní (ha) zemědělské (ha) orná (ha) zahrady (ha) TTP (ha) - RN Σ 5,10 0,22-4,88 2,34-2,54 Z33 ZS 0, ,74 0, Z34 ZS 0, , ,32 Z139 ZS 2, ,54 2, Z173 ZS 0, ,67-0, ZS Σ 4, ,27 3,28 0,67 0,32 P1 TI 0,68 0,41-0,27-0,27 - P4 SC 3,10 3, P5 BI 0,37 0,37 P Σ 4,15 3,88-0,27-0,27 - ZV1 0,88 0, ZV4 0, ,65 0, ZV5 0, ,99 0, ZV6 0,10 0, ZV Σ 2,62 0,98-1,64 1, ZO1 1, ,85 1, ZO2 2, ,00 2, ZO3 1, ,26 1, ZO5 0, ,51 0, ZO Σ 5, ,62 5, NS1 0, ,32 0, NS2 0,22 0,19-0,03 0, NS4 0, ,50 0, NS Σ 1,04 0,19-0,85 0, DS1 4,55 1,68-2,87 2,80 0,07 - DS2 1, ,10 1,08 0,02 - DS3 0,49 0,46-0,03-0,03 - DS4 21,80 2,55 0,12 19,13 18,26 0,87 - DS5 0,19 0, DS6 0,62 0, DS7 0,49 0, DS8 2,83 0,50-2,33 2,25-0,08 DS9 1,45 0,66 0,07 0,72 0,23 0,32 0,17 DS Σ 33,52 7,15 0,19 26,18 24,62 1,31 0,25 D7 0, ,48 0, D9 1,45 1,15 0,25 0,05-0,05 - D Σ 1,93 1,15 0,25 0,53 0,48 0,05 0,13 Celkem 330,09 26,30 0,44 303,35 237,78 41,68 23, ) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE Vyhodnocení záboru půdy je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.oolp/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Mění se zařazení BPEJ do tříd ochrany zemědělských pozemků podle Vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany. V řešeném území došlo k přeřazení některých kvalitních půd ze třídy ochrany II do třídy ochrany III, v některých případech ze třídy ochrany III a IV do třídy ochrany IV a V. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 73

76 Do vyhodnocení záboru půdy se Změnou č. 3 doplňují nové plochy Plochy zastavitelné - 3/Z3 DS dopravní infrastruktura silniční - 3/Z4 VD výroby drobné, řemeslné a skladování - 3/Z5 VZ výroby zemědělské a skladování Jde o menší plochy navazující na stávající zástavbu. Jejich záborem nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu. Plocha dopravy je uvnitř zástavby na nezemědělských pozemcích. Změnou č. 3 se mění vymezení navržené plochy DS4 a současně se mění rozsah navazujících ploch. Změna funkčního využití plochy U plochy Z174 SV (bydlení smíšené venkovské) se Změnou č. 3 mění funkční využití na plochu ZS zeleň soukromá. ZAPRACOVÁNÍ STUDIÍ A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÝCH PLOCH Změnou č. 3 se do vyhodnocení záboru kromě nových ploch zapracovávají úpravy vyvolané novým vymezením ploch podle jednotlivých studií. Původní plochy se dělí na několik dalších ploch a v některých případech dochází ke změnám funkčního využití. Současně jsme vymezili plochy nebo jejich části, které již byly zastavěny a ze záboru půdy budou vypuštěny.tyto úpravy se týkají následujících ploch: Z2 SV (6,20 ha k.ú. Kopřivnice) nově se plocha dělí na: Z2A SV 5,16 ha Z2B SV 0,79 ha nová výměra celé lokality je 5,16 ha ze záboru se vypouští zastavěné části plochy 0,25 ha Z5 BI (0,20 ha k.ú. Kopřivnice) Z6 BI 0,67 ha k.ú. Kopřivnice) nová výměra plochy je 0,33 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,34 ha Z8 BI (0,40 ha k.ú. Kopřivnice) Z11 SM (14,57 ha k.ú. Kopřivnice) nově se plocha dělí na: Z11A SM 0,43 ha Z11B SM 1,16 ha Z11C SM 3,99 ha Z11D SM 5,59 ha Z11E SM 2,69 ha Z11 DS1 0,44 ha Z11 DS2 0,19 ha Z11 DS3 0,26 ha nová výměra celé lokality je celkem 14,75 ha ze záboru se vypouští zastavěná část 0,33 ha. Celková výměra nové lokality se novým řešením zvětšuje o 0,18 ha. Z13 BI (2,02 ha k.ú. Kopřivnice) nová výměra plochy je 1,85 ha Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 74

77 ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,17 ha Z14 DXS (0,89ha k.ú. Kopřivnice) - nová výměra plochy je 0,83 ha ze záboru se vypouští změnou původního tvaru část plochy 0,06 ha Z18 BI (0,63 ha k.ú. Kopřivnice) - nová výměra plochy je 0,37 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,26 ha Z24 SM (2,86 ha k.ú. Kopřivnice) nově se plocha dělí na: Z24A SM - 0,61 ha Z24B SM 1,11 ha Z24C SM 0,22 ha Z24 DS1 0,16 ha Z24 DS2 0,09 ha Z24 ZV1 0,30 ha Z24 ZV2 0,04 ha Z24 ZV3 0,08 ha nová výměra je celkem 2,61 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,25 ha Z26 SM (1,16 ha k.ú. Kopřivnice) - nově se plocha dělí na: Z26A - SM 0,34 ha Z26B SM 0,56 ha Z26 DS1 0,24 ha Z26 ZV1 0,04 ha nová výměra lokality je celkem 1,18 ha Z28 SM (9,70 ha k.ú. Kopřivnice) - nově se plocha dělí na: Z28A SM 2,06 ha Z28B SM 0,61 ha Z28C SM 1,64 ha Z28D SM 1,64 ha Z28E SM 0,23 ha Z28F SM 0,17 ha Z28 DS1 1,13 ha Z28 DS2 0,18 ha Z28 ZV1 0,68 ha Z28 ZV2 0,05 ha nová výměra lokality je celkem 8,39 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 1,31 ha Z29 BI (0,07 ha k.ú. Kopřivnice) Z30 BI (0,16 ha k.ú. Kopřivnice) Z31 BI (0,20 ha k.ú. Kopřivnice) Z32 BI (5,95 ha k.ú. Kopřivnice) - nově se plocha dělí na: Z32A BI 1,86 ha Z32B BI 1,26 ha Z32C BI 1,51 ha Z32 DS1 0,80 ha Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 75

78 Z32 ZV1 0,57 ha nová výměra lokality je celkem 6,00 ha změnou tvaru se zábor zvyšuje o 0,05 ha Z33 ZS (0,74 ha k.ú. Kopřivnice) nová výměra plochy je 0,38 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,36 ha Z34 ZS (0,32 ha k.ú. Kopřivnice) Z35 BI (4,81 ha k.ú. Kopřivnice) - nově se plocha dělí na: Z35A BI 0,75 ha Z35B BI 3,53 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,53 ha Z39 BI (0,21 ha k.ú. Kopřivnice) Z41 BI (0,25 ha k.ú. Kopřivnice) Z42 BI (0,19 ha k.ú. Kopřivnice) Z44 BI (0,97 ha k.ú. Kopřivnice) Z45 BI (4,92 ha k.ú. Kopřivnice) - nově se plocha dělí na: Z45A BI 0,78 ha Z45B BI 1,52 ha Z45C BI 0,48 ha Z45D BI 0,65 ha Z45E BI 0,61 ha Z45 DS1 0,31 ha Z45 DS2 0,57 ha Z45 ZV1 0,24 ha nová výměra lokality je celkem 5,16 ha novým řešením se lokalita zvětšuje o 0,24 ha Z46 BI (2,07 ha k.ú. Kopřivnice) nově se plocha dělí na: Z46A BI 0,27 ha Z46B BI 0,55 ha Z46C BI 0,16 ha Z46D BI 0,31 ha Z46 DS1 0,19 ha Z46 ZV1 0,03 ha nová výměra lokality je celkem 1,51 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,56 ha Z48 BI (0,22 ha k.ú. Kopřivnice) Z50 BI (0,10 ha k.ú. Kopřivnice) Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 76

79 Z52 BI (0,32 ha k.ú. Kopřivnice) Z54 BI (0,14 ha k.ú. Kopřivnice) Z56 BI (0,14 ha k.ú. Kopřivnice) Z59 BI (0,92 ha k.ú. Kopřivnice) - nová výměra plochy je 0,53 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,39 ha Z60 BI (1,96 ha k.ú. Kopřivnice) - nová výměra plochy je 1,75 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,21 ha Z61 BI (1,07 ha k.ú. Kopřivnice) nově se plocha dělí na: Z61A SV 0,12 ha Z61B SV 0,27 ha nová výměra lokality je celkem 0,39 ha, ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,68 ha Z62 BI (1,49 ha k.ú. Kopřivnice) - nová výměra plochy je 1,27 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,22 ha Z68 VD (6,71 ha - k.ú. Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 6,63 ha novým řešením se lokalita zmenšuje o 0,08 ha Z69 SV (0,40 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou Z72 VD (3,31 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 3,18 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,13 ha Z73 SV (0,37 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 0,23 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,14 ha Z74 SV (0,95 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 0,85 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,10 ha Z75 SV (0,49 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z76 SV (0,51 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z78 SV (0,73 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 0,65 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,08 ha, nově se přiřazuje 0,14 ha Z79 SV (0,25 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z81 SV (0,04 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z82 SV (0,21 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 77

80 Z83 SV (0,46 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z84 SV (1,67 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z86 SV (0,14 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z87 SV (0,12 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z88 SV (5,19 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 4,58 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,61 ha Z89 SV (1,76 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 0,99 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,77 ha Z90 SV (2,40 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 1,39 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 1,01 ha Z91 SV (0,23 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z93 SV (0,42 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 0,23 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,19 ha Z95 SV (0,47 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z96 SV (0,17 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z97 SV (0,12 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z98 SV (0,16 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) (záplavové území) Z100 SV (0,68 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z103 SV (0,47 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) (záplavové území) Z105 SV (0,63 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z106 SV (6,48 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) - nově se plocha dělí na: Z106A SV 0,57 ha Z106B SV 0,16 ha Z106C SV 1,05 ha Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 78

81 Z106D SV 0,84 ha Z106E SV 0,31 ha Z106F SV 0,23 ha Z106G SV 0,28 ha Z106H SV 0,47 ha Z106I SV 0,22 ha Z106J SV 0,28 ha Z106K SV 0,07 ha Z106 DS1 0,23 ha Z106 DS2 0,53 ha Z106 ZV1 0,02 ha Z106 ZV2 0,17 ha Z106 ZV3 0,04 ha Z106 ZV4 0,07 ha Z106 ZV5 0,09 ha nová výměra lokality je celkem 5,59 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,89 ha Z107 SV (0,10 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z109 SV (0,87 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z110 SV (2,67 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) - nově se plocha dělí na: Z110A SV 0,64 ha Z110B SV 0,29 ha Z110C SV 0,63 ha Z110 TI1 0,02 ha Z110 DS1 0,57 ha Z110 ZV1 0,39 ha Z110 ZV2 0,12 ha Z110 ZV3 0,04 ha Z110 ZV4 0,03 ha Z110 ZV5 0,07 ha nová výměra lokality je celkem 2,80 ha novým řešením se lokalita zvětšuje o 0,13 ha Z111 SV (0,10 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z112 SV (2,56 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) - nově se plocha dělí na: Z112A SV 0,42 ha Z112B SV 1,14 ha Z112C SV 0,40 ha Z112 DS1 0,34 ha Z112 ZV1 0,04 ha Z112 ZV2 0,22 ha výměra lokality celkem se nemění Z116 SV (0,20 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Z118 SV (0,33 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 79

82 Z121 SV (0,81 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 0,56 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,25 ha Z122 - SV (2,08 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 0,98 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,21 ha a plocha v ochranném pásmu plynové sondy 0,89 ha. Celkem se lokalita zmenšuje o 1,10 ha Z124 SV (0,40 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z126 - SV (0,57 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 0,10 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,47 ha Z128 SV (0,62 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) - nově se plocha dělí na: Z128A SV 0,32 ha Z128B SV 0,20 ha nová výměra lokality je celkem 0,52 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,10 ha Z129 SV (1,42 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 1,04 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,38 ha Z130 SV (1,00 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 0,17 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,83 ha Z131 SV (0,10 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z133 - SV (1,37 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) - nově se plocha dělí na: Z133A SV 0,17 ha Z133B SV 0,32 ha nová výměra lokality je celkem 0,49 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,88 ha Z135 - SV (4,16 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) nová výměra lokality je celkem 3,94 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,22 ha Z141 VP (12,46 ha k.ú. Vlčovice) nová výměra lokality je 11,48 ha. Úpravou plochy DS4 se zmenšuje o 0,98 ha Z142 VP (47,94 ha k.ú. Vlčovice) nová výměra lokality je celkem 36,59 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 10,45 ha a 0,90 ha úpravou plochy DS4 Z151 SV (0,52 ha k.ú. Vlčovice) nová výměra lokality je 0,43 ha. Úpravou plochy DS4 se zmenšuje o 0,10 ha Z152 SV (0,07 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z157 - SV (1,30 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 0,31 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,99 ha Z158 - SV (0,42 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 0,35 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,07 ha Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 80

83 Z159 SV (0,24 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z160 SV (0,05 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z161 SV (0,39 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z163 - SV (1,47 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) nová výměra lokality je celkem 1,26 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,21 ha Z164 - SV (0,54 ha k.ú. Vlčovice) Z165 - SV (0,40 ha k.ú. Mniší) Z166 - SV (0,27 ha k.ú. Mniší) Z167 - SV (0,10 ha k.ú. Mniší) Z168 - SV (0,25 ha k.ú. Mniší) Z169 - SV (0,86 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 0,69 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,17 ha Z170 - SV (0,24 ha k.ú. Mniší) Z171 - SV (0,25 ha k.ú. Mniší) Z172 - SV (0,90 ha k.ú. Mniší) Z173 - ZS (0,67 ha k.ú. Mniší) Z175 - SV (0,18 ha k.ú. Mniší) Z177 SV (0,20 ha k.ú. Vlčovice) Z178 SV (0,10 ha k.ú. Vlčovice) Z179 - SV (0,59 ha k.ú. Vlčovice) Z180 - SV (0,19ha k.ú. Mniší) Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 81

84 Z182 - SV (0,21 ha k.ú. Mniší) Z183 SV (0,45 ha k.ú. Mniší) - nová výměra lokality je celkem 0,23 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,22 ha Z184 SV (0,66 ha k.ú. Mniší) - nová výměra lokality je celkem 0,56 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,10 ha Z185 - SV (0,17 ha k.ú. Mniší) Z186 - SV (0,13 ha k.ú. Mniší) Z187 - SV (1,24 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 0,75 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,49 ha Z188 - SV (0,09 ha k.ú. Mniší) Z189 SV (0,12 ha k.ú. Mniší) Z191 - SV (0,31 ha) nová výměra lokality je celkem 0,24 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,07 ha Z192 - SV (0,05 ha k.ú. Mniší) Z193 - SV (0,52 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 0,48 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,04 ha Z194 - SV (0,04 ha k.ú. Mniší) Z195 SV (1,41 ha k.ú. Mniší) - nově se plocha dělí na: Z195A SV 0,97 ha Z195B SV 0,29 ha nová výměra lokality je celkem 1,26 ha novým řešením se plocha zmenšuje o 0,15 ha Z196 - SV (0,54 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 0,07 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,47 ha Z197 - SV (0,64 ha k.ú. Mniší) Z198 - SV (0,53 ha k.ú. Mniší) Z199 - SV (0,65 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 0,26 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,39 ha Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 82

85 Z201 - SV (0,19 ha k.ú. Mniší) Z202 - SV (0,73 ha k.ú. Mniší) Z203 - SV (1,49 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 1,25 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,24 ha Z204 - SV (0,67 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 0,35 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,32 ha Z208 - SV (0,35 ha k.ú. Mniší) nová výměra lokality je celkem 0,31 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,18 ha současně se plocha rozšiřuje o 0,14 ha Z210 - SV (0,42 ha k.ú. Vlčovice) nová výměra lokality je celkem 0,18 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,24 ha Z212 - SV (0,83 ha k.ú. Vlčovice) Z215 - SV (0,11 ha k.ú. Vlčovice) Z216 - SV (0,36 ha k.ú. Vlčovice) Z217 - SV (0,07 ha k.ú. Vlčovice) Z218 - SV (2,17 ha k.ú. Vlčovice) nová výměra lokality je celkem 1,45 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,72 ha Z219 SV (1,47 ha k.ú. Vlčovice) Nová výměra lokality je 1,44 ha. Úpravou plochy DS4 se zmenšuje o 0,03 ha Z221 - SV (0,20 ha k.ú. Vlčovice) Z222 - SV (0,19 ha k.ú. Vlčovice) Z226 - SV (0,66 ha k.ú. Vlčovice) Z227 - SV (0,08 ha k.ú. Vlčovice) Z228 - SV (0,34 ha k.ú. Vlčovice) Z231 - DXS (1,21 ha k.ú. Kopřivnice) nová výměra lokality je celkem 0,97 ha plocha se zmenšuje novým řešením plochy DS1 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 83

86 Z233 - SV (0,19 ha k.ú. Větřkovice u Lubiny) Z236 - SV (0,13 ha k.ú. Mniší) Z238 SV (6,24 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) - nově se plocha dělí na: Z238A SV 0,49 ha Z238B SV 0,62 ha Z238C SV 0,66 ha Z238D SV 0,07 ha Z238E SV 0,66 ha Z238F SV 0,77 ha Z238G SV 1,26 ha Z238 DS1 1,22 ha Z238 ZV1 0,44 ha ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 0,43 ha současně se novým řešením lokalita rozšiřuje o 0,38 ha nová výměra lokality je celkem 6,19 ha ZV5 (0,99 ha k.ú. Kopřivnice) - nově se plocha dělí na: ZV5A 0,07 ha ZV5B 0,94 ha nová výměra lokality je celkem 1,02 ha novým řešením se plocha zvětšuje o 0,02 ha ZV6 (0,10 ha k.ú. Kopřivnice) DS1 (4,55 ha k.ú. Kopřivnice) nová výměra lokality je celkem 4,47 ha plocha se zmenšuje novým řešením o 0,08 ha DS2 (1,10 ha k.ú. Kopřivnice) nová výměra lokality je celkem 1,18 ha plocha se zvětšuje novým řešením o 0,08 ha DS3 (0,49 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) DS4 (21,80 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou, Vlčovice) ze záboru se vypouští zastavěná část plochy 5,30 ha novým řešením se plocha zvětšuje o 4,97 ha nová výměra lokality je celkem 21,47 ha DS7 (0,49 ha k.ú. Vlčovice) DS8 (2,83 ha k.ú. Drnholec nad Lubinou) P5 BI (0,37 ha k.ú. Kopřivnice) Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 84

87 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch Změnou č. 3 Tabulka č. 1 označení plochy / funkce celková výměra půdy (ha) nezemědělské (ha) z toho pozemky lesní (ha) zemědělské (ha) z celkového odnětí zemědělských pozemků zahrady TTP (ha) (ha) plochy zastavitelné: 3/Z4 VD 0,37 0,02-0,35 0, /Z5 VZ 0, , ,16 3/Z3 DS 0,07 0, celkem 0,60 0,09-0,51 0,35-0,16 úprava plochy DS4 4,97 0,87-4,10 3,69 0,39 0,02 celkem ZM3 5,15 0,96-4,61 4,04 0,39 0,18 Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF Tabulka č. 2 katastrální území plochy zastavitelné: onačení plochy, funkce odnětí zemědělských poz. celkem (ha) druh pozemku orná (ha) kód BPEJ třída ochrany odvodnění (ha) Větřkovice 3/Z4 VD 0, II - 0, III - Σ 3/Z4 VD 0, Mniší Σ 3/Z5 VZ 0, V - celkem - - 0, Větřkovice DS4 1, II 1,69 1, III 1,22 0, II 0,02 0, III 0,43 0, III 0,10 0, III 0,03 0, V 0,06 0, II - 0, III - 0, V - 0, V - 0, III - Σ DS4 D 4, ,55 celkem ZM , ,55 Vysvětlivky: druh pozemku 2 orná půda 5 zahrady 7 trvalé travní porosty DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Zábor ani omezení obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa se pro Změnu č. 3 nepředpokládá. Vzdálenost 50 m od okraje lesních pozemků splňují plochy všechny nové plochy. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 85

88 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Změnou č. 3 se mění návrh územního systému ekologické stability v celém správním území města Kopřivnice. Nové řešení se netýká záboru půdy. 15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění Ve dnech až byl projednáván návrh Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice podle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ). K tomuto návrhu byly v souladu s ustanovením 52 odst. 2 stavebního zákona uplatněny tři námitky. N1 Milan Křístek, Lubina 222, Kopřivnice Text námitky Uplatňuji námitku ke Změně č. 3 ÚP Kopřivnice: Žádám Vás tímto znovu o změnu územního plánu na části pozemku, parc.č. 58/5 v k.ú. Drnholec nad Lubinou a to o změnu zařazení části pozemku na zahradu s možností výstavby rodinného domu. Tento pozemek je od r součástí VKP č a dle Vašeho vyjádření k žádosti o revizi zařazení pozemku do VKP ze dne (Vaše zn. 20/2010/OŽP&69895/2009ŠimŠ) cituji: Teoreticky lze uvažovat o umístění stavby v horní, rovinaté části pozemku K mé předešlé žádosti z byla přiložena Závěrečná zpráva - Drnholec nad Lubinou - Geotechnické posouzení, která se zabývala zhodnocením potenciálně sesuvného území ve vztahu k možné výstavbě a doporučuje situovat RD maximálně po vrstevnici 310 m n.m. Chtěl bych Vás tímto znovu požádat o zvážení změny využití tohoto území, neboť od roku 1992, kdy došlo ke schválení VKP č byly v bezprostřední blízkosti tohoto pozemku schváleny změny územního plánu pro možnost výstavby, ale na pozemku samotném, i přes mou opakovanou žádost, povoleny nebyly. Nezdá se mi totiž objektivní, aby v okolí pozemku byly pozemky s možností výstavby schváleny a jen výseč tvořená parc. č. 58/5 byla z této možnosti vyloučena. Rozhodnutí o námitce N1 Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce N1 Autor námitky je vlastníkem pozemku p.č. 58/5 v k.ú. Drnholec nad Lubinou a žádá o zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy již po několikáté. Poprvé to bylo při pořizování Územního plánu Kopřivnice, kdy v roce 2005 požádal o změnu využití pozemku z louky na stavební parcelu pro dva rodinné domy. Tento požadavek byl součástí projednávaného návrhu zadání ÚP Kopřivnice v roce Bylo konstatováno, že se jedná o pozemek bez technické infrastruktury, se ztíženým přístupem a zasahující do potenciálního sesuvného území. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem nedoporučili zařazení uvedeného požadavku do konečného znění Zadání územního plánu. Zastupitelstvo města na svém 5. zasedání dne usnesením č. 140 neschválilo zařazení předmětného pozemku do zastavitelných ploch. Vlastník pozemku p.č. 58/5 v k.ú. Drnholec nad Lubinou následně ve fázi konceptu ani návrhu ÚP Kopřivnice neuplatnil žádnou námitku a ÚP Kopřivnice byl vydán s tím, že předmětný pozemek je vymezen v ploše neurbanizované zemědělských pozemků (NZ). Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 86

89 Podruhé vlastník pozemku uplatnil požadavek na změnu územního plánu dne během projednávání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kopřivnice. Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém zasedání konaném dne rozhodlo o tom, že bude prověřena možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro část pozemku p.č. 58/5 v k.ú. Drnholec nad Lubinou. Nová zastavitelná plocha pod označením 3/Z2 byla zapracována do návrhu Změny č. 3 a byla řádně projednána dle ustanovení 50 stavebního zákona. Během projednávání uplatnil dotčený orgán (Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí) nesouhlasné stanovisko z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu. Dotčený orgán konstatoval, že v daném případě nebyla prokázána nezbytnost a výhodnost navrhovaného řešení dle postupů daných 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Krajský úřad je na základě předchozích požadavků projednaných a odsouhlasených ploch pro bydlení toho názoru, že stávající a platný územní plán disponuje významnými možnostmi realizace stavebních záměrů pro tyto účely. K samotným lokalitám je z hlediska ochrany zemědělské půdy dle 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu potřebné konstatovat, že v případě plochy 3/Z1 a také 3/Z2 se jedná o záměry nenavazující na stávající zastavěné území a nevyužívající proluky, ale jde o požadavky vytvářející novou zástavbu v dosud nedotčeném území. Na základě těchto zjištění krajský úřad, vázán právním zájmem uvolňovat zemědělskou půdu pro nezemědělské účely jen v nejnutnějších případech, dospěl k závěru, že se nejedná o nezbytný požadavek rozšíření stávajících ploch pro účely bydlení a rozhodl, jak je uvedeno výše. Návrh Změny č. 3 ÚP Kopřivnice byl na základě stanoviska dotčeného orgánu upraven tak, že plochy 3/Z1 a 3/Z2 byly vyřazeny, a dále projednáván dle ustanovení 52 stavebního zákona. Ve fázi projednávání návrhu Změny č. 3 dle ust. 52 stavebního zákona využil vlastník pozemku své právo uplatnit námitku, a tím vlastně již potřetí požádal o zařazení části předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy. Ani v tomto případě nebude možno vlastníku pozemku vyhovět, neboť od doby projednávání návrhu změny ÚP dle ustanovení 50 stavebního zákona nedošlo k žádným nově zjištěným a doloženým skutečnostem. Důvodem zůstává nesoulad s požadavky zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, tedy to, že nelze prokázat nezbytnost a výhodnost navrhovaného řešení, a dále skutečnost, že v současné době nelze prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch. Toto lze doložit výpočtem dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje ze srpna Výsledkem tohoto výpočtu je zjištění, že ve městě Kopřivnici včetně místních částí je vymezeno dostatek ploch k pokrytí potřeby bydlení v rodinných domech na necelých 9 let (8,8 roku), a to včetně rezervy. Rovněž výstup z tzv. urbanistické kalkulačky URBANKA (projekt Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Institutu regionálních informací, s.r.o. a Katedry městského inženýrství fakulty stavební na Vysoké škole báňské TU Ostrava) dokazuje, že Územním plánem Kopřivnice je vymezen dostatek ploch pro bydlení. N2 SLUMEKO, s.r.o., Štefánikova 58/31, Kopřivnice Text námitky Žádáme vás v rámci projednávání návrhu Změny č.3 Územního plánu Kopřivnice o změnu zařazení pozemku parc. č. 835/24 a části pozemku 835/31 (prostor bývalé skládky n.p. TATRA) v k.ú. Vlčovice dle zákresu v příloze této připomínky. Na uvedených pozemcích hodláme provozovat shromaždiště velkoobjemového odpadu (odpadové dřevo, starý nábytek) a stavební suti (beton, asfalt) za účelem dalšího předrcení, dotřídění a dalšího využití nebo likvidace v souladu se zákonnými předpisy. Zařazení pozemků parc.č. 835/24 a 835/31 ve stávajícím ÚP včetně změn č. 1 a 2 umožňuje využití pouze jako pozemky v dopravní infrastruktuře (plocha DXS). Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 87

90 Rozhodnutí o námitce N2 Námitce se nevyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce N2 Pozemek p.č. 835/24 je podle stávajícího Územního plánu Kopřivnice součástí plochy dopravní infrastruktury specifické silniční (DXS). Do této plochy byl pozemek zařazen z důvodu jeho těsného sousedství s hlukovou dráhou, kterou využívá TATRA TRUCKS a.s., Kopřivnice. Pozemek p.č. 835/31 je podle stávajícího ÚP Kopřivnice součástí plochy neurbanizované rekultivace na trvalé travní porosty (NXR). Předmětný pozemek je součástí bývalé skládky komunálního odpadu. V 90-tých letech proběhlo rozšíření skládky, v roce 2010 byla dokončena její technická a biologická rekultivace. Vyznačená část pozemku p.č. 835/31 byla součástí 3. a 4. etapy rozšíření skládky. K realizaci těchto dvou etap však nedošlo, jednalo se o neupravený terén se skrývkami z 1. a 2. etapy (východně od 3. etapy), který byl následně uveden do původního stavu. Pozemek byl zatravněn a na jižní a jihozápadní straně osázen stromy a keři. Celá skládka (včetně 3. a 4. etapy) je oplocena. Následná péče o uzavřenou a rekultivovanou skládku je stanovena provozním řádem. Dle ustanovení 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doba trvání péče o skládku nesmí být kratší než 30 let. Po tuto dobu je na skládce prováděn monitoring jímaných skládkových vod a skládkového plynu, údržba zeleně, údržba provozních objektů. Při každém vstupu do prostoru uzavřené skládky je veden provozní deník. Plocha skládky se po rekultivaci stala novým krajinotvorným prvkem a zvýšila její rekreační potenciál, zejména ve vztahu ke každodenní rekreaci. Podél rekultivované skládky je nově vybudována součást cyklistické stezky Z Poodří do Beskyd. Degradace území, které bylo teprve v nedávné době zrekultivováno, se jeví jako značně nekoncepční krok. Pro aktivity, odpovídající požadovanému záměru, jsou Územním plánem Kopřivnice definovány plochy výroby drobné, řemeslné a skladování (VD) a výroby průmyslu a skladování (VP). Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 88

91 Pro záměr o rozsahu, jaký byl uveden v námitce, by byly dostačující územním plánem vymezené zastavitelné plochy VD Z68 (k.ú. Kopřivnice a Drnholec nad Lubinou, 6,63 ha), VD Z72 (k.ú. Drnholec nad Lubinou, 3,18 ha), VP Z141 (k.ú. Vlčovice, 12,46 ha) a VP Z142 (k.ú. Vlčovice, 37,49 ha). Plocha Z141 je prozatím držena jako rezerva pro rozvoj firem, sídlících v Průmyslovém parku Kopřivnice. I tak zůstává 47,3 ha zastavitelných ploch vhodných pro umístění předmětného záměru. Územní plán Kopřivnice vymezuje i další plochy výroby drobné, řemeslné a skladování (VD) o menších rozměrech, než je požadováno, nicméně jejich výměra by mohla být i tak pro záměr dostačující. Jedná se o plochy VD Z235 (k.ú. Drnholec nad Lubinou, 1,53 ha) a VD Z140 (k.ú. Vlčovice, 1,71 ha), tedy dalších 3,24 ha zastavitelných ploch, které lze pro záměr využít. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy a tudíž ani nevyplynula potřeba vymezení nové zastavitelné plochy, nejsou tedy splněny podmínky stanovené pro vymezování nových zastavitelných ploch stavebním zákonem. Využití obou pozemků limituje rovněž skutečnost, že sousedí s hlukovou dráhou TATRY TRUCKS a.s., Kopřivnice, která je v současnosti stále využívána pro potřeby společnosti. N3 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, ze dne , naše č.j /2014/Buj ze dne Text námitky ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněný investor, uplatňuje, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též SZ ), podle ustanovení 52 odst. 3 námitku k návrhu Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice. 1. Nesouhlas s vymezením zastavěného území (pozn.: dále bude označováno jako námitka N3.1) Odůvodnění námitky: ČEZ Distribuce, a. s. uplatnila připomínku k návrhu Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice. Domníváme se, že naše připomínka je vyhodnocena nesprávně a nadále trváme na tom, že vymezení zastavěného území je v rozporu se SZ Toto je potvrzeno i mylným vyhodnocením připomínky, kde se uvádí, že projektant zahrnul do vymezení zastavěného území vně intravilánu i pozemky, které nesplňují ustanovení 2 odst. 1 písm. c). Tzn., že v zastavěném území jsou zahrnuty i pozemky, které nesplňují podmínku uvedeného ustanovení a to konkrétně část první - nemají druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela = zastavěné plochy a nádvoří podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, 2 písm. c). Vyhodnocení připomínky uvádí, že jsou tam zahrnuty všechny pozemky, na kterých stojí budovy či jsou vydaná územní rozhodnuti, územní souhlasy aniž by uvedené podmínky SZ splňovala. Z tohoto důvodu považujeme vymezení zastavěného území za nezákonné. Podle ustálené judikatury NSS č. j. 4 Ao/2011 není oprávněn správní orgán domýšlet definici pojmů podle 2 odst. 1 písm. c), uvedených ve SZ. Pro úplnost uvádíme, že posuzování, zda vymezené zastavěné území splňuje náležitosti uvedené ve SZ, bylo ČEZ Distribucí, a. s. i s ohledem na aktuální údaje katastru nemovitosti pomocí geoportálu ČÚZK veřejného nahlížení se zohledněním časového posunu vůči vymezení zastavěného území Změnou č. 3 Územního plánu Kopřivnice. K mylné interpretaci mapových podkladů tudíž ze strany ČEZ Distribuce, a.s. nemohlo dojit. V návrhu Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice není ani úvaha, co vše pořizovatel považoval z hlediska rozsahu a obsahu za proluku, kdy na základě těchto nastavených parametrů došlo k aplikaci na konkrétní území. Obdobně není uvedena úvaha, co vše Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 89

92 pořizovatel považoval za pozemková parcela tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. S ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 45 odst. 2 písm. a), b), c), by nezákonné vymezení zastavěného území založilo po vydání územního plánu legitimní očekávání na způsob financování, vlastnictví a z toho plynoucí povinnosti k záměrům na vybudování elektrických přípojek. Počet očekávaných připojení má vliv na požadavky kapacit distribuční soustavy a tudíž má vliv na veřejnou infrastrukturu. Vymezením zastavěného území nad rámec zmocnění SZ je také popřen jeden ze základních úkolů územního plánování uvedený v ustanoveni 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. ČEZ Distribuce, a. s., musí dbát na hospodárné využívání finančních prostředků vyplývající z příslušných právních předpisů a nemůže tudíž souhlasit s vymezením zastavěného území nad rámec zmocnění SZ. Požadujeme vymezit zastavěné území v souladu se SZ. 2. Nesouhlas se stanovením podmínek v plochách s rozdílným způsobem využití a dalších stanovených podmínek pro využívání území (pozn.: dále bude označováno jako námitka N3.2) Odůvodněni námitky V textových částech návrhu ( výroku ) Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice jsou ve vzájemném rozporu stanovené podmínky pro technickou infrastrukturu - elektroenergetiku uvedené zejména v kapitolách: E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,..., první odrážka plochy přírodní... a E2 UZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY, body 2) a 3). Nově stanovené podmínky jsou nyní rovněž v rozporu s účinným zněním ÚP Kopřivnice zejména se stanovenými podmínkami ve vymezených plochách nezastavěného území. Tzn. že na jednu plochu platí podmínky několika ploch s rozdílným způsobem využití + podmínky pro územní systém ekologické stability krajiny. Pořizovatel tento vnitřní rozpor nevyhodnotil správně. Dané podmínky ploch s rozdílným způsobem využití nebyly uvedeny do vzájemného souladu. Požadujeme dát stanovené podmínky do vzájemného souladu zejména u přípustného využití trasy technické infrastruktury - veřejné infrastruktury - elektroenergetiky v relevantních plochách s rozdílným způsobem využití, a s podmínkami stanovené v kapitolách E1 a E.2. Požadujeme, aby v plochách s rozdílným způsobem využití nezastavěného území nebylo vyloučeno umisťovat stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu - elektroenergetiku, které ustanovení 18 odst 5 SZ umožňuje v souladu s novelou SZ účinnou od 1. ledna Požadujeme v relevantních plochách rozdílného způsobu využití a dalších kapitolách stanovující podmínky pro využívání území stanovit takové podmínky, které umožní v rámci vymezených a přípustných pozemků a tras veřejné technické infrastruktury - elektroenergetiky také realizaci s nimi provozně souvisejících zařízeni technického vybavení. Doplnění námitky ČEZ Distribuce, a.s. ve své námitce neuvedl území, dotčené námitkou, což je nezbytná součást námitky dle 52 odst. 3 stavebního zákona. Pořizovatel vyzval ČEZ Distribuci, a.s. k doplnění námitky o vymezení konkrétních pozemků, u nichž má být nesprávně vymezeno zastavitelné území. Bez lokalizace námitky, tzn. uvedení konkrétního pozemku či pozemků nebo konkrétní části zastavěného území, jehož se námitka týká, není možné o ní zodpovědně rozhodnout. ČEZ Distribuce, a.s. námitku doplnil dopisem ze dne následovně: ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněný investor, uplatnil, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů (dále též SZ ), podle ustanovení 52 odst. 3, námitku k návrhu Změna č. 3 Územního plánu Kopřivnice. Na základě žádosti pořizovatele Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice, doplňuje námitku podle požadavků pořizovatele. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 90

93 ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněný investor uplatnil námitku pod označením: 1. 'Nesouhlas s vymezením zastavěného území včetně jejího odůvodnění Odůvodnění námitky: Jak správně pořizovatel uvádí v 'Žádost o doplnění námitky' je povinnou součástí námitky uplatněné oprávněným investorem podle 52 odst. 3 stavebního zákona i vymezené území dotčené námitkou. ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněný investor se domnívá, že tento zákonný požadavek splnil, když v 'Odůvodnění námitky:' uvedl, že nesouhlasí s vymezením zastavěného území vně intravilánů s odůvodněním v čem spatřuje rozpor oproti právnímu předpisu i jak jsou nezákonným vymezením zastavěného území dotčená jeho práva V 39 odst. 2 je definice pojmu oprávněný investor, ze kterého ČEZ Distribuce, a. s. dovozuje, že je oprávněn podat námitku. CEZ Distribuce, a. s přitom nemusí být vlastníkem pozemků, které jsou dotčené námitkou. Nemůže tudíž splnit požadavek pořizovatele na přesný výčet pozemků. Právními předpisy není konkretizováno, jakým způsobem má být vymezené území dotčené námitkou vymezeno. ČEZ Distribuce, a. s. považuje za dostatečný slovní popis vymezeného území dotčené námitkou včetně jejího podrobného odůvodnění uvedený v Odůvodnění námitky: Z hlediska právní jistoty však uvádí: Vymezení území dotčené námitkou 'Nesouhlas s vymezením zastavěného území : území obce Kopřivnice vně intravilánu Pro názornou ukázku přikládáme jeden příklad vymezení zastavěného území, které považujeme za nezákonné. Výřez z Hlavní_výkres.pdf. Nahlížení do KN geoportál ČÚZK 05/2014 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 91

94 ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněný investor uplatnil také námitku pod označením: 2. Nesouhlas se stanovením podmínek v plochách s rozdílným způsobem využití a dalších stanovených podmínek pro využívání území včetně Odůvodnění námitky. I v tomto bodě se domníváme, že ČEZ Distribuce, a. s. jako oprávněný investor splnil zákonnou povinnost a slovním vyjádřením popsal vymezení území dotčené námitkou. Z hlediska právní jistoty však uvádí: Vymezení území dotčené námitkou 'Nesouhlas se stanovením podmínek v plochách...': území obce Kopřivnice, na kterém je Změnou č 3 Územního plánu Kopřivnice stanoveno několik podmínek pro plochy s rozdílným využitím v návaznosti na podmínky pro územní systém ekologické stability v kapitole E.2, které jsou ve vzájemném rozporu. (Podrobně je uvedeno v odůvodnění námitky č. 2 ze dne ) a které Změna č. 3 ÚP Kopřivnice neupravila ve všech souvislostech k dosud účinnému znění ÚP Kopřivnice. Pro názornou ukázku přikládáme jeden příklad vzájemně kolidujících podmínek ploch v území a dalších podmínek pro ÚSES. Výřez z Hlavního výkresu, výřez legendy a textových částí návrhu Změny č 3 Územního plánu Kopřivnice. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 92

95 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 93

96 Ukázka účinného znění ÚP Kopřivnice se vzájemně kolidujícími podmínkami ploch a dalších podmínek pro ÚSES v území. Výřez z Hlavního výkresu, výřez legendy a textových části Územního plánu Kopřivnice, které neodpovídá změnám v území stanovené Změnou č. 3 Územního plánu Kopřivnice (způsobila zmatečnost). Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 94

97 Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 95

98 Rozhodnutí o námitce N3.1 Námitce se vyhovuje. Odůvodnění rozhodnutí o námitce N3.1 Námitce se vyhovuje v tom smyslu, že bylo znovu prověřeno a upraveno vymezení zastavěného území, zejména ve vztahu k samostatným zahradám, na kterých jsou umístěny stavby, které však nejsou zapsány do katastru nemovitostí. Zastavěné území bylo vymezeno plně v souladu s 58 stavebního zákona. Jsou do něj zahrnuty pozemky v intravilánu, a dále zastavěné stavební pozemky (těmi jsou dle 2 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami), stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 96

99 Pojem proluka není v souvislosti s vymezováním zastavěného území nijak definován. Jak je uvedeno v metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje ze září 2013 Vymezení zastavěného území, vhodnost a rozsah zahrnutí volných (nezastavěných) pozemků charakteru proluky do zastavěného území se v tomto případě posuzuje individuálně podle specifických podmínek v území. Ve Slovníku stavařských pojmů Pozemní stavitelství je proluka definována takto: Proluka je nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění. Obecně lze pro účely vymezování zastavěného území považovat za proluku mezeru mezi zastavěnými stavebními pozemky, která je vymezena jako zastavitelná plocha a bylo by na ní možné umístit max. cca 3 rodinné domy, tj. max. vzdálenost cca m. Nejedná se však o striktní pravidlo, vždy záleží na specifických podmínkách v území. Příklad proluky (výřez: vlevo z návrhu Změny č. 3 ÚP Kopřivnice, vpravo z katastrální mapy): zastavěné území po komunikaci proluka Do zastavěného území patří rovněž i další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením se stavebními parcelami dle KN, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. Tyto pozemky jsou užívány např. jako zahrady k rodinným domům, bývají ve vlastnictví stejného vlastníka, zpravidla bývají oplocené zároveň s pozemkem rodinného domu a jsou na nich umístěny stavby související se stavbou hlavní, které nemusí být nutně zapsány do katastru nemovitostí např. hospodářské budovy, stavby pro drobné chovatelství, garáže, zahradní domky, altány, pergoly, bazény apod. Je patrné, že tvoří s obytnými a hospodářskými budovami jeden celek. Příklad (výřez: vlevo z návrhu Změny č. 3 ÚP Kopřivnice, vpravo z ortofotomapy + KN): pozemková parcela, tvořící souvislý celek s pozemkem rodinného domu Odůvodnění Změny č. 3 ÚP Kopřivnice 97

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE Název kapitoly strana A) Důvody pro pořízení Územního plánu Dolní Domaslavice, údaje o podkladech 1 A.1) Důvody pro pořízení ÚP Dolní Domaslavice

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

I. STANOVISKA, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU

I. STANOVISKA, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU I. STANOVISKA, POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ, VYHODNOCENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU společné jednání Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava ze dne 9.011.2012, čj.:

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Nabytí účinnosti: Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Návrh červenec 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín v samostatné působnosti, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE stupeň dokumentace: ZADÁNÍ katastrální území: Strážkovice, Lomec Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování Únor 2016 OBSAH A. Požadavky

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

O B E C R O P R A C H T I C E

O B E C R O P R A C H T I C E O B E C R O P R A C H T I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROPRACHTICE Zastupitelstvo obce Roprachtice příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kočí

Změna č. 1 Územního plánu Kočí Změna č. 1 Územního plánu Kočí Zastupitelstvo obce Kočí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst. 4 a 55 odst.

Více

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE

Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Změna č. 3 ÚPO ČENKOVICE Upravený návrh březen 2011 SEZNAM PŘÍLOH: A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území- 1x výřez 1: 5 000 A.2.2 Hlavní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel:

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel: Návrh Zadání změny č. 8 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 8: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ing. arch. Jaroslav Haluza

ing. arch. Jaroslav Haluza ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE I.NÁVRH I.A.TEXTOVÁ ČÁST únor 2014 ing. arch. Jaroslav Haluza územně plánovací dokumentace a podklady DÍLO ÚZEMNÍ PLÁN OLBRAMICE ČÁST DÍLA I.NÁVRH - I.A.TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL OBEC

Více