Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Gerasim Farafonov Návrh byznys plánu s využitím OMG Business Motivation Model Bakalářská práce

2 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh byznys plánu s využitím OMG Business Motivation Model zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí své bakalářské práce Ing. Zdeně Šušákové za její čas a ochotu při konzultacích nad vznikajícím textem této práce. 3

4 Obsah 1. Úvod 6 2. Byznys plán Obecné informace Definice pojmu podnikatelský plán Obecná struktura podnikatelského plánu 8 3. Business Motivation Model (BMM) Úvod do BMM Historie Podniková architektura Enterprise architecture framework Byznys modelování Hlavní elementy BMM Jiné elementy BMM Obchodní pravidla v BMM Celkový pohled na BMM Podnikatelský plán dle BMM Hlavní prvky BMM Koncepty cílů Koncepty prostředků Ovlivňování a hodnocení Ovlivňování cílů a prostředků Oceňování dopadu ovlivňování na cíle nebo prostředky Celková struktura BMM Byznys plán Závěr Seznam použité literatury 51 4

5 Abstrakt V této práci je vypracován podnikatelský plán pro e-shop, zabývající se prodejem dekoračního osvětlení domácností a automobilů, který je zpracován pomocí Byznys motivačního modelu. Na začátku této práce je také vysvětleno co je BMM, čeho je součástí a jak vznikl. Důraz je kladen na novost způsobu zpracování tohoto podnikatelského plánu a na jeho vlastnosti, které napomáhají k vytvoření optimálního funkčního celku, hotového pro další nasazení podnikového informačního systému do něj. Veškeré podklady týkající se hlavního tématu mé práce jsou v angličtině, to znamená, že v průběhu tohoto textu se snažím nalézt české ekvivalenty co nejvíce odpovídající anglickým názvům. Klíčová slova: Business Motivation Model (Byznys motivační model), Zachman Framework (Zachmanový architektonický rámec), Enterprise Architecture (Podniková architektura), Business plan (Podnikatelský plán), Business Rule (Podnikatelské pravidlo), Business Policy (Podnikatelská politika), Goal (Záměr), Objective (Úkol), End (Cíl), Mean (Prostředky), Mission (Poslání) 5

6 1 Úvod V případě, že chce někdo začít s podnikáním, ale nevlastní pro to základní kapitál, jednou z možností je zaujmout investora v jakékoliv jeho podobě. Jak bankéři, tak fondy rizikového kapitálu si ale neustále stěžují na úroveň byznys záměrů a plánů, a to od jejich koncepce až po prezentaci. Podnikatelé mnohdy vůbec neuvažují o tom, co potřebuje investor, a zamýšlí se pouze nad tím, co potřebují oni. Tudy cesta k získání rizikového kapitálu opravdu nevede [1]. Neochotu investovat podporuje velmi mnoho faktorů: například špatné zkušenosti investorů s podnikatelskou morálkou a etikou nebo neprůhlednost a nekoncepčnost jejich záměrů. Ve své práci bych se však soustředil na vypracování co nejideálnějšího byznys plánu pomoci instrumentů, které poskytuje OMG, které ale nejsou využívaně v dostatečné míře. Ve druhé kapitole se pokusím o co nejpřesnější definici byznys plánu. Proberu, co správně vypracovaný plán musí obsahovat, a uvedu několik tradičních struktur pro pozdější porovnávání. Ve třetí kapitole se zaměřím na historii podnikové architektury a předchůdce Business Motivation Modelu. Dotknu se takových témat jako podniková architektura, jednoho z jejích vyjádření podnikového architektonického rámce, byznys modelování, byznys pravidel, proč tyto pojmy se vyskytly a jaký mají mezi sebou vztah. Hlavním účelem tohoto textu je zpracování návrhu byznys plánu pro e-shop, čímž se budu zabývat ve čtvrté kapitole. Proberu celkový přístup, který nám nabízí BMM, jeho jednotlivé kapitole, relace mezi objekty a v průběhu budu definovat jednotlivé části motivačního modelu. Poslední kapitola diskutuje o vhodností použití metody BMM v tomto konkrétním případě a úvahy o celkové využitelnosti metody. 6

7 2 Byznys plán 2.1 Obecné informace Dobrý byznys plán může firmě přinést peníze v případě, že přesvědčí banku či solventního investora. Protože byznys plán obsahuje všechny důležité informace týkající se firmy a podnikání, je prostředkem k tomu, jak porovnat představy o podnikání s realitou. Byznys plán je dokument, kterým podnikatel oslovuje finanční sektor v případě, že chce zaujmout investora nebo si půjčit od banky za účelem rozvoje podnikatelské myšlenky. Při jeho zpracování se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Byznys plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence či strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Existují různé varianty, záleží tedy na podnikateli, jakou formu bude podnikatelský plán mít. [2] 2.2 Definice pojmu podnikatelský plán Podnikatelský plán je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Jeho úkolem je objasnit podnikatelské záměry, konkurenci a potřebnost finančních prostředků. Umožňuje také porovnat plány s realitou, a pokud se liší, identifikovat jak a proč. "Vypracování podnikatelského plánu je důležité, protože slouží začínajícímu podnikateli k orientaci v podmínkách pro zahájení podnikatelské činnosti a pro prezentaci podnikatelského záměru při jednání s bankami a dalšími institucemi v souvislosti s případnou žádostí o úvěr nebo veřejnou podporu" - tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu [4]. Neexistuje žádný přesný předpis, co má podnikatelský plán obsahovat a jak by měl být upraven. "Podnikatelský plán není upraven či zmiňován ani v živnostenském zákonu, ani v obchodním zákoníku. Z právního hlediska není tedy sestavení podnikatelského plánu předpokladem založení firmy" - potvrzuje tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelé jej tedy mohou zpracovávat podle svých představ. 7

8 2.3 Obecná struktura podnikatelského plánu Dobře zpracovaný podrobný podnikatelský plán má tyto části: 1. exekutivní sumář stručný popis podnikatelského záměru, cílové skupiny zákazníků na trhu, strategie a její implementace, zhodnocení manažerských a jiných dovedností, existující a potřebné finanční prostředky 2. popis byznysu charakteristika odvětví podnikání v makroekonomickém prostředí, charakteristika oboru a jeho specifik, důvody pro podnikání 3. marketing výzkum trhu a analýza dat (potenciální zákazníci, velikost celkového trhu pro daný produkt či službu, velikost tržního podílu), analýza konkurence (kdo jsou vaši konkurenti, jejich silné a slabé stránky, charakteristika současných a budoucích dodavatelů a jejich zdrojů), marketingový plán (SWOT analýza, formulace výchozí strategie) 4. místo podnikání zmapování místa podnikání, vzdálenost dodavatelů, situace na trhu práce z hlediska potřeby pracovníků 5. finanční plán tržby (a jejich vývoj ve dvou letech), počáteční provozní prostředky, výdaje, cash flow, předběžný výkaz výnosů a nákladů, propočet základních poměrových ukazatelů, výpočet bodu zvratu (stanovení výše tržeb, od které dochází k vytváření zisku), plán financování 6. management klíčoví pracovníci, předpokládaná potřeba zaměstnanců, propočet mzdových prostředků, organizační struktura a postavení jednotlivých lidí v ní 7. kritická místa potenciální riziko nepříznivého vývoje na trhu dodavatelů, vliv konkurence, náklady vstupu na trhy EU, základní způsoby práce s jednotlivými druhy podnikatelských rizik 8. hlavní projekty podporující podnikatelský záměr žádosti o dotace, stav a plán vývoje nových produktů, plán změny 9. vlivy sociální odpovědnosti na firmu životní prostředí (kontrola znečišťování, obaly, recyklace, likvidace odpadů), energie (opatření k úspoře energií, alternativní zdroje energie), produkt (bezpečnost produktu a požadované normy), péče o pracovníky (základní sociální benefity pro zaměstnance), zapojení firmy do sociálních projektů lokální komunity (sponzoring lokálních sportovních týmů, dary vzdělávacím a kulturním institucím, účast na projektech ochrany ŽP) 10. základní časové etapy časový plán s nejdůležitějšími etapami jednotlivých aktivit 8

9 Daleko stručnější verzi podnikatelského plánu poskytuje [5]: 1. stručné shrnutí podnikatelská myšlenka, cíle, konkurenční výhoda, jedinečnost produktu a jeho ochrana, cílové segmenty trhu, finanční cíle, potenciální zisk 2. popis projektu popis produktu a jeho přínosu (zda se jedná o výrobek či službu, výhody, jedinečnost), identifikace zákaznických segmentů (pro koho je výrobek/služba určena, jaké potřeby produkt uspokojuje), ochrana duševního vlastnictví (patenty, obchodní značky, copyright a jiná práva), tým (zkušenosti, vzdělání a dosažené úspěchy členů týmu), definice cílů projektu 3. analýzy trh (jednotlivé segmenty, konkurenční produkty, síla konkurentů), dodavatelé, odběratelé, výrobní proces a nákladová rozvaha, výzkum a vývoj 4. SWOT analýza shrnutí a vyhodnocení projektu 5. návrhová část cíle (definice cílů projektu v čase), strategie (produktu, ceny, distribuce, propagace, procesů a lidí) 6. finance náklady, předpoklad výnosů, projekce nákladů a výnosů, aktiv a pasiv a cash-flow 7. analýza rizik vnitřní rizika projektu (ta, která můžete ovlivnit), vnější rizika projektu (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.), opatření k minimalizaci rizik Rozsah podnikatelského plánu závisí do značné míry na typu a náročnosti podnikatelského záměru. Důležitým faktorem je také etapa, ve které se záměr nachází. Půjdeli o projekt nové a začínající firmy, bude nutné podnikatelský záměr vypracovat podrobněji než u zaběhnuté firmy. S vypracováním podnikatelského plánu pomohou například komerční poradenské firmy sdružované v Národní asociaci pro podporu podnikání (NARP) [6] nebo v Asociaci pro poradenství (APP) [7]. Jednou z více možností zpracování podnikatelského plánu je využití jednoho ze standardů OMG BMM. Chtěl bych jen zdůraznit, že po prostudování dostatečného množství způsobů a přístupů k vypracování byznys plánu, BMM se jeví jako nejperspektivnější. Dle mého názoru se BMM v krátké době bude hojně využíván. 9

10 3 Business Motivation Model (BMM) Slovníček Jak jsem již výše uvedl - veškeré podklady týkající se hlavního tématu mé práce jsou v angličtině, to znamená, že v průběhu tohoto textu se snažím nalézt české ekvivalenty co nejvíce odpovídajícím anglickým názvům. End Cíl sem patří to, čeho si přeje podnik dosáhnout Mean Prostředek - věci, které podnik použije k tomu, aby dosáhl cíle Desired Result Požadovaný výsledek - cíl, který se jeví jako stav nebo zaměření, kterého se podnik snaží udržet Goal Záměr součást požadovaného výsledku; to, čeho si přeje podnik dosáhnout Objective Úkol - součást požadovaného výsledku; to, čeho si přeje podnik dosáhnout Vision Vize - celkový obraz, čím chce organizace být nebo bude Mission Poslání - vyjadřuje odpovídající dlouhodobý přístup je zaměřený na dosažení vize Course of Action Postup - směřuje úsilí podniku k požadovaným výsledkům Directive Směrnice - ukazují, jak by postupy měly, nebo neměly být uskutečněny Assessment Ohodnocení - posouzení nějakého vlivu Influence Ovlivňování - cokoli, co působí bez zjevné námahy, hmatatelné síly nebo přímého příkazu, a často bez jiného úsilí nebo záměru Potential Impact Možný vliv - předměty, které ovlivňují, tvarují a formují prvky obchodních plánů Business Policy Podnikatelská politika Business Rule Podnikatelské pravidlo 10

11 3.1 Úvod do BMM [8] Business Motivation Model poskytuje schéma nebo strukturu pro vývoj, komunikaci, a řízení podnikatelských plánů organizovaným způsobem. Business Motivation Model vykonává následující funkce: Identifikuje složky, které motivují vývoj podnikatelských plánů Určuje a definuje prvky podnikatelských plánů Ukazuje jak všechny tyto složky a elementy spolu souvisí Mezi těmito elementy jsou ty, které poskytují kontrolu a vedení podnikání obchodní politika a pravidla obchodování. Pro celistvé pochopení, co BMM je a jak s ním správně zacházet je třeba se podívat na to, kam patří, kdo jsou jeho předchůdci a pro jaké potřeby byl vytvořen. 3.2 Historie Podniková architektura Historie podnikové architektury sahá do 60. let. V té době si velké podniky začínaly uvědomovat, že narůstající počet jednotlivých IT systémů a aplikací navzájem provázaných se může stát brzdou pro rozvoj podniku. Bylo tedy třeba začít uvažovat nad nějakým plánováním IT systémů tak, aby jejich rozvoj odpovídal zamýšlenému rozvoji podniku. Dewey Walker, který v té době pracoval ve společnosti IBM, uvedl příručku pro plánování architektury, která později vešla ve známost jako Business Systems Planning. Tento dokument je považován za základ podnikové architektury jako samostatného oboru. Jeho žák John A. Zachman publikoval v roce 1987 [9] svou myšlenku architektonického rámce pro informační systémy (Information systems architectural framework), který byl později pojmenován po svém tvůrci The Zachman framework. Dalším významným milníkem ve vývoji této disciplíny bylo rozhodnutí amerického ministerstva obrany (Department of Defense) vybudovat podnikovou architekturu s cílem uřídit rapidně rostoucí počet systémů používaných v rámci ministerstva. Vznikl architektonický rámec (framework) s názvem TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management). [10] Ten byl později předán uskupení Open Group (skupina 11

12 zabývající se vývojem a prosazováním otevřených standardů v IT), která pokračovala v jeho vývoji pod názvem TOGAF. [11] V roce 1996 byl v USA prosazen zákon s názvem Clinger-Cohen Act, který mj. nařizoval všem vládním úřadům a ministerstvům lépe spravovat své informační systémy, povinnost vybudovat systém kontroly rizik vývoje informačních systémů, zavést metriku pro hodnocení výkonnosti úřadů. Toto mělo za následek vybudování vládního architektonického rámce (FEA - Federal Enterprise Architecture), který byl následně použit jednotlivými ministerstvy, případně sloužil jako inspirace pro vytváření rámců pro specifické oblasti: Armáda - DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) finance - TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework) [12] Obrázek 3.2. Zobrazení vývoje podnikového architektonického rámce ( ). Z levé strany: The Zachman Framework 1987, NIST Enterprise Architecture 1989, EAP 1992, TISAF 1997, FEAF 1999 and TEAF Z pravé strany: POSIX, TAFIM, JTA, JTAA, TOGAF 1995, DoD TRM and C4ISR 1996, and DoDAF

13 Klíčové slovo, kolem kterého se točí celá podniková architektura, je komplexita, složitost. Je to důvod, kvůli kterému byla tato disciplína zavedena a i nadále je jejím hlavním tématem. Složitost informačních systémů v podniku má tendenci v čase narůstat a v případě, že ji podnikoví architekti nejsou schopni uhlídat, stává se z ní výrazná konkurenční nevýhoda (start-up společnosti vs. tradiční podniky). Složitost informačních systémů má původ v době, kdy byly podnikové systémy budovány odspodu inženýři začali spojovat jednotlivé granulární služby do větších celků, ovšem bez vazby na podnikový management a jeho cíle a záměry. Výsledkem toho je, že v informačních systémech jsou agregovány funkce, které jsou si blízké logicky a datově, neodpovídají ovšem jednotlivým oblastem aktivit podniku podle toho, jak jsou rozděleny rozhodnutím managementu. Způsob, jakým podnikoví architekti chtějí zvládnout a řídit vývoj informačních systémů, je začít plánování podnikových systémů podle obchodní strategie a obchodních cílů společnosti. Vývoj podnikové architektury tedy začíná shora nejdříve se definují strategie a cíle, poté se definují oblasti podnikání (tzv. Line of business LOB) a podnikové procesy. Podle těchto procesů se posléze nastavují/vyvíjejí/kupují systémy a aplikace. Obrázek 3.3. Úrovně Podnikové architektury. 13

14 3.2.2 Podnikový architektonický rámec (Enterprise architecture framework) Podnikoví architekti užívají různé byznys metodiky a nástroje k tomu, aby porozuměli a dokumentovali strukturu podniku. Přitom vytváří dokumenty a modely, společně nazvané artefakty. Tyto artefakty popisují logickou organizaci obchodních strategií, metriky, obchodní kapacity, obchodní procesy, informační zdroje, podnikové systémy a infrastrukturu sítového zapojení uvnitř podniku. Kompletní sbírka těchto artefaktů dostačující k tomu, aby popsala podnik efektivními způsoby, může být považovaná za architektonický úrovňový popis podniku, nebo zkráceně - podniková architektura. Toto je definice podnikové architektury navržená populárním architektonickým rámcem TOGAF. Podnikový architektonický rámec je sbírkou nástrojů, procesových modelů a směrnic užívaných architekty k tomu, aby pomáhali při produkci organizačních architektonických popisů. [13] Tři složky podnikového architektonického rámce jsou [14]: Pohledy: poskytují mechanismy pro komunikační informaci o vztazích, které jsou důležité v architektuře Metodiky: poskytují pravidla pro shromažďování a organizaci dat a konstrukci pohledů způsobem, který pomáhá zabezpečit celistvost, přesnost a úplnost Trénink/zkušenosti: podporuje použití metody a použití nástrojů Z důvodů toho, že obor podnikového inženýrství a podnikové architektury je široký, a podniky mohou být velké a komplikované, mají doprovodné modely také sklon být velké a komplexní. Pro řízení velkého objemu informací a složitých situací, architektonický rámec poskytuje nástroje a metodiky, které mohou pomoct zaostřit pozornost na určitý cíl a poskytnout cenné artefakty v případě nejvyšší potřeby. Architektonický rámec se obvykle používá v informačních technologiích a řízení Informačních systémů. Organizace si může přát vyprodukování určitých modelů před tím, než bude návrh systému schválený. Podobně, organizace si může přát specifikaci určitých pohledů používaných v dokumentaci získaných systémů. 14

15 3.2.3 Byznys modelování Byznys modelování (modelování byznys procesů) je činnost, při které se odhalují, popisují a imitují existující byznys procesy. Byznys modelování také navrhuje nové Byznys procesy za účelem jejich následující analýzy a optimalizace. Byznys modelování se také nazývá disciplína a izolovaný sub-proces v procesu zpracování programového vybavení, v němž se popisuje činnost společnosti a definují se požadavky k systému, sub-procesy a operace, které podléhají automatizaci ve zpracovávaném informačním systému. [15] 3.3 Hlavní elementy BMM Existují dvě hlavní části Business Motivation Modelu: První oblast zahrnuje cíle a prostředky obchodních plánů. Mezi cíle patří to, čeho si přeje podnik dosáhnout - například, stanovené záměry a úkoly. Mezi prostředky patří věci, které podnik použije k tomu, aby dosáhl své cíle například, strategii, taktiku, obchodní politiku a pravidla obchodování. Druhá oblast jsou předměty, které ovlivňují, tvarují a formují prvky obchodních plánů, a hodnocení dopadů těchto vlivů na cíle a prostředky (tj. silné, slabé stránky, příležitosti, a hrozby). Cíle, prostředky a vlivy spolu tvoří jakýsi systém, který by byl schopný získat odpovědi na dvě následující základní otázky: 1. Čeho je potřeba, aby podnik dosáhl toho, čeho si přeje dosáhnout? Tato otázka je zodpovězená rozkladem jednotlivých prvků obchodního plánů - jinými slovy, prostředky jsou nezbytné, abychom dosáhli požadované cíle. 15

16 2. Proč existuje každý prvek obchodního plánu? Tato otázka je zodpovězená identifikací jednotlivých cílů, které poskytuje každý z prostředků a vlivů, které tvoří základ udělaného výběru. Toto je motivace. Veškeré prvky Business Motivation Modelu jsou vyvinuté z obchodní perspektivy. Základní myšlenkou je vyvinout obchodní model pro prvky obchodních plánů před návrhem systému nebo před tím, než je zahájený technický vývoj. Tímto způsobem, obchodní plány se mohou stát základem pro aktivitu, spojující systémová řešení pevně s jejich obchodními záměry. 3.4 Jiné elementy BMM Business Motivation Model není úplný obchodní model. Například, prvky byznys plánů podrobně nepopisují nic z níže uvedeného, ale každý prvek je součásti plnohodnotného obchodního modelu. Byznys procesy. Byznys plány zahrnují způsoby jednání - je to to, co podnik musí udělat, aby dosáhl svých cílů - transformované do byznys procesů zahrnují aktivity, řazení, závislosti, vzájemná ovlivňování, synchronizaci obchodními událostmi, atd. Specifikace byznys procesů přesahuje meze obchodních plánů. Nicméně Business Motivation Model zahrnuje i oblast pro byznys procesy, aby zabezpečil integraci objevujících se byznys procesních standardů. Pracovní toky. Základní funkci pracovního toku je přiřazení zodpovědností byznys procesům roli v organizaci. Návrh pracovního toku přesahuje meze obchodních plánů. Nicméně, obchodní plány mohou zahrnout strategii nebo taktiku konfigurující organizační strukturu pro dosažení efektivního pracovního toku. Obchodní slovník. Také je zapotřebí plná specifikace podmínek a faktů nezbytných pro podporu podnikání, nicméně, obchodní plány poskytují obchodní základy pro takový vývoj - a to, koncepty a slovník užívaný v prvkách obchodních plánů, zvláště v jeho byznys pravidlech. 16

17 3.5 Obchodní pravidla v BMM Pravidla obchodování hrají důležitou roli ve vývoji obchodních plánů. Například, mohou sloužit následujícím účelům: vytváření obchodní taktiky dostatečně dobře vyvinuté proto, aby směrovaly aktuální výkon práce poskytnutí nouzového řešení v případě, že nějaký prvek obchodního plánu selhává vyřešení konfliktů cílů stanovených podnikem a jiných cílů 3.6 Celkový pohled na BMM Nezbytná pro Business Motivation Model je představa o motivaci. OMG myšlení je následující: jestliže podnik předepisuje jistý přístup pro jeho obchodní činnost, měl by být schopný říci proč. Někdy je těžké odkrýt takové motivace, zvláště v provozu, který již nějakou dobu běží. OMG pochopilo, že základem jakékoliv práce by měly být motivace, snaha (vize) a plány pro dosažení svého poslání. Později OMG zveřejnilo upřesnění této myšlenky záměry a úkoly definují vizi, strategie určuje poslání pro dosažení záměrů a taktika pro dosažení úkolů. OMG přijal obecný termín cíl k tomu, aby se odkazoval na jakýkoli z konceptů snahy (vize, záměr, úkol), a pojem prostředky pro to, aby se mohl odvolávat na jakýkoli z konceptů činnostních plánů (poslání, strategie, taktika). Toto spojení cílů a prostředků být a činit dalo OMG hlavní koncepty modelů. Podnik není schopný operovat tímto Modelem samostatně - podnikání potřebuje vzít v úvahu početné vlivy, které mohou bránit nebo napomáhat jeho činnosti. Tyto vlivy poskytují příležitosti, které by pomáhaly podniku fungovat, stejně jako hrozby, které by tyto příležitosti mařily. Vlivy také mohou představovat působení zevnitř podniku, které by bylo možné využívat, nebo slabé stránky které by měl podnik vyvážit. Položme si otázku: jestli nějaký vliv na podnik je neodmyslitelně síla nebo slabost, jestli je to hrozba nebo příležitost? Odpověď na tuto otázku jsme schopni stanovit až po ocenění dopadu vlivu na uvedené cíle a prostředky jakýsi odhad, který je vyvinutý ve SWOT analýze v této běžně užívané technice, vnitřní vlivy (ohodnocené jako silné a slabé stránky) a vnější vlivy (ohodnocené jako příležitosti a hrozby) jsou analyzované jako části vývoje obchodního plánu. [16] Jakmile v modulu ohodnocení určíme významné vlivy dle jejich dopadů na cíle a prostředky, můžou být směrnice (byznys politika a byznys pravidla) přiřazené k řízení a 17

18 vedení podnikových postupů. Směrnice drží podnik ve správném směru a zajišťuje posun směrem k jeho žádaným výsledkům. Kvůli jejich integrální roli ve vůdčích postupech, směrnice jsou zahrnuté v sadě konceptů prostředků. Byznys pravidla jsou v tomto ohledu pozoruhodné. Byznys pravidla zpřesňují taktiky, protože pravidla dělají postupy na operační úrovni konkrétnější. Byznys pravidla mohou také poskytovat určitá opatření, kdy průběh podnikání selhává, a určitá řešení pro problémové situace, které se nevyhnutelně objevují mezi cíly. Zkrátka, Byznys pravidla poskytují pákový efekt potřebný pro stavení efektivních, přizpůsobivých obchodních řešení a systémů. 18

19 4 Podnikatelský plán dle BMM 4.1 Hlavní prvky BMM Hlavní prvky obchodních plánů jsou jejich cíle a prostředky. Tyto základní pojmy představují jakési dvě hierarchie, jak je ukázáno na obrázcích 4.1 a 4.5. [8] Koncepty Cílů Cíl je něco, čeho se podnik snaží dosáhnout. Důležitá věc pro zapamatování je, že cíl nezahrnuje žádný údaj o tom, jak bude dosažen. Při vytváření cílů je nutno zaznamenat, kdo definoval cíl a kdy by ho podnik měl dosáhnout. Je to důležité pro budoucí zhodnocení toho, které cíle byly dosaženy a které ne. Kategorie cílů Koncepty cílů mohou být uspořádané do hierarchie, jak je ukázáno na Obrázku 4.1. Obrázek 4.1. Hierarchie konceptů cílů (tento a následující grafy jsou zpracovány dle [8]) Cíl se může jevit buď v podobě vize nebo nějakého požadovaného výsledku (záměru nebo úkolu). Podstatou je, že toto jsou druhy cílů, kterých se podnik snaží dosáhnout. Vize je celkový obraz, čím chce organizace být nebo bude. Obvykle tento pojem zahrnuje celou organizaci a dlouhodobě existuje v její perspektivě. Požadované výsledky, na druhé straně, jsou jenom blíže specifikované záměry a úkoly, kterých se podnik, nebo nějaká jeho část, snaží dosáhnout. 19

20 Vize Vize popisuje budoucí stav podniku, bez ohledu na to jak tento stav bude dosažen. Je to konečný, možná nedosažitelný, stav podniku, ke kterému se společnost snaží přiblížit. Vize je často spíše obecné vyjádření, než soustředění se na jeden specifický aspekt obchodního problému. Záměr, na rozdíl od vize, by měl být obecně dosažitelný a měl by být více orientovaný na vybraný aspekt obchodního problému. Vize je podporovaná (je účinná díky) úlohám. Je také zesílena (podpořena) záměry. Obrázek 4.2. Vize Na základě obecné analýzy jednotlivých prvků tohoto systému, naformulují návrh konkrétních opatření pro větší názornost v samostatných rámečcích, které oddělí část teoretickou a vymezí aplikaci teorie. Vize Být největším dodavatelem dekoračního osvětlení v ČR. Asociovat se u lidí se slovem osvětlení, dekorace. Požadovaný výsledek Požadovaný výsledek je cíl, který se jeví jako stav nebo zaměření, kterého se podnik snaží udržet. Požadovaný výsledek je silně podporován postupy. 20

21 Kategorie Požadovaných výsledků Požadovaný výsledek zahrnuje následující koncepty: záměr úkol Obrázek 4.3. Požadované výsledky - Záměry a Úkoly Ve srovnání s úkolem, záměr má sklon mít delší termín trvání, být spíše kvalitativní všeobecný a trvající. Ve srovnání se záměrem, úkol má sklon být krátkodobý, spíše kvantitativní, specifický a přesahuje hranice své životnosti (které mohou být cyklické). Úkoly se liší od záměrů tím, že úkoly by měly vždy být časově cílené a měřitelné. Záměry, na rozdíl od toho, nejsou určité v těchto měřítkách. Požadované výsledky jsou podporovány postupy, které se mohou jevit buď jako strategie nebo taktika. Obecně, záměry jsou podporované strategii, a úkoly jsou dosažené díky taktice. Záměr Záměr je definice podmínky nebo stavu podniku, které by měly zapůsobit jednou nebo působit trvalé během vykonávání určité funkce. Záměr posiluje vizi - definuje podmínky, které by měly být splněny, aby vize byla efektivně dosažena. Záměr by měl být omezený dost konkrétní na to, aby mohl být popsán úkolem. Vize, na rozdíl od toho je příliš široký nebo abstraktní pojem na to, aby byl přímo specificky změřen úkolem. Určování zda sdělení je vize nebo záměr je často nemožné bez podrobné znalosti souvislostí a záměru obchodních plánovačů. 21

22 Záměr Být obchodem a společnosti vysoké kvalty. Být na úrovní Alza.cz a Mall.cz. Poskytovat nejlepší na trhu služby zákazníkům. Prodávat velmi kvalitní, hezké a prestižní zboží. Být co nejvíce k dispozici pro zákazníka a poskytovat největší pohodlí při nákupu. Snažit se získat co nejvíce zákazníků přetáhnout od konkurující společnosti. Úkol Úkol je definice dosažitelného, cíleného a časově změřitelného cíle, o dosažení kterého podnik usiluje, aby mohl dosáhnout svých záměrů. Dosažitelný. Je samozřejmé, že úkol by měl být dosažitelný. Jestli úkoly nejsou - obchodní plány jsou nereálné a pravděpodobně selžou. Časově cílený. Veškeré úkoly by měly být časově cílené. Toto znamená, že musí existovat buď časová hranice absolutní ("do 1. ledna 2007") nebo relativní ("během dvou let") a měla by být zahrnuta v každém úkolu. Tato časová hranice označuje, kdy proběhne dosažení úkolu. Měřitelný. Úkoly by měly být měřitelné. To znamená, že musí zahrnovat některé explicitní kritéria pro určování, zda se s úkolem setkáme v praxi. Tato kritéria mohou být docela přísná ("uskutečněné nějakého Cíle včas v 95% případů"). V bodě minima, kritéria musí poskytovat základy pro vykonávání "jdi/stůj" rozhodnutí. Taková kritéria mohou být základem pro jistý byznys pravidla, vytvořené speciálně pro vypočítání nebo odvození relevantních vyhodnocení. Porozumění OMG pojmu úkol se shoduje s populárními "SMART" kritérii o tom, co úkol je: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Based. 22

23 Úkol kvantitativně určuje záměr - poskytuje základy pro určení zda záměr je dosažený. Na druhé straně záměr je kvantifikovaný těmito měřitelnými úkoly. Úkol Do jednoho měsíce od otevření obchodu se zaregistrovat na serverech, sdružujících informace o e-shopech (http://www.heureka.cz/, Do tří měsíců od otevření obchodu si udělat certifikát kvality například od APEK (http://www.apek.cz/). Rozmístit reklamu a bannery takovým způsobem, aby již první měsíc obchod měl unikátních návštěvníků. Z toho aby se uskutečnilo 300 transakcí. Z toho aby nebylo více než 5% reklamací. Fakta, které organizují cíle Potřebujeme logická spojení (tj. druhy faktů), kromě zmíněných výše, pro plnohodnotnou organizaci cílů. Tato logická spojení poskytují dodatečnou strukturu mezi prvky cílů. Souvislosti požadovaných výsledků Jeden požadovaný výsledek může zahrnovat další požadované výsledky; také může být zahrnutý v nějakém dalším požadovaném výsledku. Toto spojení by mělo být využíváno pouze pro spojování podobných instancí; například, záměry s jinými záměry a úkoly s jinými úkoly. 23

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více