Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Gerasim Farafonov Návrh byznys plánu s využitím OMG Business Motivation Model Bakalářská práce

2 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh byznys plánu s využitím OMG Business Motivation Model zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí své bakalářské práce Ing. Zdeně Šušákové za její čas a ochotu při konzultacích nad vznikajícím textem této práce. 3

4 Obsah 1. Úvod 6 2. Byznys plán Obecné informace Definice pojmu podnikatelský plán Obecná struktura podnikatelského plánu 8 3. Business Motivation Model (BMM) Úvod do BMM Historie Podniková architektura Enterprise architecture framework Byznys modelování Hlavní elementy BMM Jiné elementy BMM Obchodní pravidla v BMM Celkový pohled na BMM Podnikatelský plán dle BMM Hlavní prvky BMM Koncepty cílů Koncepty prostředků Ovlivňování a hodnocení Ovlivňování cílů a prostředků Oceňování dopadu ovlivňování na cíle nebo prostředky Celková struktura BMM Byznys plán Závěr Seznam použité literatury 51 4

5 Abstrakt V této práci je vypracován podnikatelský plán pro e-shop, zabývající se prodejem dekoračního osvětlení domácností a automobilů, který je zpracován pomocí Byznys motivačního modelu. Na začátku této práce je také vysvětleno co je BMM, čeho je součástí a jak vznikl. Důraz je kladen na novost způsobu zpracování tohoto podnikatelského plánu a na jeho vlastnosti, které napomáhají k vytvoření optimálního funkčního celku, hotového pro další nasazení podnikového informačního systému do něj. Veškeré podklady týkající se hlavního tématu mé práce jsou v angličtině, to znamená, že v průběhu tohoto textu se snažím nalézt české ekvivalenty co nejvíce odpovídající anglickým názvům. Klíčová slova: Business Motivation Model (Byznys motivační model), Zachman Framework (Zachmanový architektonický rámec), Enterprise Architecture (Podniková architektura), Business plan (Podnikatelský plán), Business Rule (Podnikatelské pravidlo), Business Policy (Podnikatelská politika), Goal (Záměr), Objective (Úkol), End (Cíl), Mean (Prostředky), Mission (Poslání) 5

6 1 Úvod V případě, že chce někdo začít s podnikáním, ale nevlastní pro to základní kapitál, jednou z možností je zaujmout investora v jakékoliv jeho podobě. Jak bankéři, tak fondy rizikového kapitálu si ale neustále stěžují na úroveň byznys záměrů a plánů, a to od jejich koncepce až po prezentaci. Podnikatelé mnohdy vůbec neuvažují o tom, co potřebuje investor, a zamýšlí se pouze nad tím, co potřebují oni. Tudy cesta k získání rizikového kapitálu opravdu nevede [1]. Neochotu investovat podporuje velmi mnoho faktorů: například špatné zkušenosti investorů s podnikatelskou morálkou a etikou nebo neprůhlednost a nekoncepčnost jejich záměrů. Ve své práci bych se však soustředil na vypracování co nejideálnějšího byznys plánu pomoci instrumentů, které poskytuje OMG, které ale nejsou využívaně v dostatečné míře. Ve druhé kapitole se pokusím o co nejpřesnější definici byznys plánu. Proberu, co správně vypracovaný plán musí obsahovat, a uvedu několik tradičních struktur pro pozdější porovnávání. Ve třetí kapitole se zaměřím na historii podnikové architektury a předchůdce Business Motivation Modelu. Dotknu se takových témat jako podniková architektura, jednoho z jejích vyjádření podnikového architektonického rámce, byznys modelování, byznys pravidel, proč tyto pojmy se vyskytly a jaký mají mezi sebou vztah. Hlavním účelem tohoto textu je zpracování návrhu byznys plánu pro e-shop, čímž se budu zabývat ve čtvrté kapitole. Proberu celkový přístup, který nám nabízí BMM, jeho jednotlivé kapitole, relace mezi objekty a v průběhu budu definovat jednotlivé části motivačního modelu. Poslední kapitola diskutuje o vhodností použití metody BMM v tomto konkrétním případě a úvahy o celkové využitelnosti metody. 6

7 2 Byznys plán 2.1 Obecné informace Dobrý byznys plán může firmě přinést peníze v případě, že přesvědčí banku či solventního investora. Protože byznys plán obsahuje všechny důležité informace týkající se firmy a podnikání, je prostředkem k tomu, jak porovnat představy o podnikání s realitou. Byznys plán je dokument, kterým podnikatel oslovuje finanční sektor v případě, že chce zaujmout investora nebo si půjčit od banky za účelem rozvoje podnikatelské myšlenky. Při jeho zpracování se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Byznys plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence či strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Existují různé varianty, záleží tedy na podnikateli, jakou formu bude podnikatelský plán mít. [2] 2.2 Definice pojmu podnikatelský plán Podnikatelský plán je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Jeho úkolem je objasnit podnikatelské záměry, konkurenci a potřebnost finančních prostředků. Umožňuje také porovnat plány s realitou, a pokud se liší, identifikovat jak a proč. "Vypracování podnikatelského plánu je důležité, protože slouží začínajícímu podnikateli k orientaci v podmínkách pro zahájení podnikatelské činnosti a pro prezentaci podnikatelského záměru při jednání s bankami a dalšími institucemi v souvislosti s případnou žádostí o úvěr nebo veřejnou podporu" - tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu [4]. Neexistuje žádný přesný předpis, co má podnikatelský plán obsahovat a jak by měl být upraven. "Podnikatelský plán není upraven či zmiňován ani v živnostenském zákonu, ani v obchodním zákoníku. Z právního hlediska není tedy sestavení podnikatelského plánu předpokladem založení firmy" - potvrzuje tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelé jej tedy mohou zpracovávat podle svých představ. 7

8 2.3 Obecná struktura podnikatelského plánu Dobře zpracovaný podrobný podnikatelský plán má tyto části: 1. exekutivní sumář stručný popis podnikatelského záměru, cílové skupiny zákazníků na trhu, strategie a její implementace, zhodnocení manažerských a jiných dovedností, existující a potřebné finanční prostředky 2. popis byznysu charakteristika odvětví podnikání v makroekonomickém prostředí, charakteristika oboru a jeho specifik, důvody pro podnikání 3. marketing výzkum trhu a analýza dat (potenciální zákazníci, velikost celkového trhu pro daný produkt či službu, velikost tržního podílu), analýza konkurence (kdo jsou vaši konkurenti, jejich silné a slabé stránky, charakteristika současných a budoucích dodavatelů a jejich zdrojů), marketingový plán (SWOT analýza, formulace výchozí strategie) 4. místo podnikání zmapování místa podnikání, vzdálenost dodavatelů, situace na trhu práce z hlediska potřeby pracovníků 5. finanční plán tržby (a jejich vývoj ve dvou letech), počáteční provozní prostředky, výdaje, cash flow, předběžný výkaz výnosů a nákladů, propočet základních poměrových ukazatelů, výpočet bodu zvratu (stanovení výše tržeb, od které dochází k vytváření zisku), plán financování 6. management klíčoví pracovníci, předpokládaná potřeba zaměstnanců, propočet mzdových prostředků, organizační struktura a postavení jednotlivých lidí v ní 7. kritická místa potenciální riziko nepříznivého vývoje na trhu dodavatelů, vliv konkurence, náklady vstupu na trhy EU, základní způsoby práce s jednotlivými druhy podnikatelských rizik 8. hlavní projekty podporující podnikatelský záměr žádosti o dotace, stav a plán vývoje nových produktů, plán změny 9. vlivy sociální odpovědnosti na firmu životní prostředí (kontrola znečišťování, obaly, recyklace, likvidace odpadů), energie (opatření k úspoře energií, alternativní zdroje energie), produkt (bezpečnost produktu a požadované normy), péče o pracovníky (základní sociální benefity pro zaměstnance), zapojení firmy do sociálních projektů lokální komunity (sponzoring lokálních sportovních týmů, dary vzdělávacím a kulturním institucím, účast na projektech ochrany ŽP) 10. základní časové etapy časový plán s nejdůležitějšími etapami jednotlivých aktivit 8

9 Daleko stručnější verzi podnikatelského plánu poskytuje [5]: 1. stručné shrnutí podnikatelská myšlenka, cíle, konkurenční výhoda, jedinečnost produktu a jeho ochrana, cílové segmenty trhu, finanční cíle, potenciální zisk 2. popis projektu popis produktu a jeho přínosu (zda se jedná o výrobek či službu, výhody, jedinečnost), identifikace zákaznických segmentů (pro koho je výrobek/služba určena, jaké potřeby produkt uspokojuje), ochrana duševního vlastnictví (patenty, obchodní značky, copyright a jiná práva), tým (zkušenosti, vzdělání a dosažené úspěchy členů týmu), definice cílů projektu 3. analýzy trh (jednotlivé segmenty, konkurenční produkty, síla konkurentů), dodavatelé, odběratelé, výrobní proces a nákladová rozvaha, výzkum a vývoj 4. SWOT analýza shrnutí a vyhodnocení projektu 5. návrhová část cíle (definice cílů projektu v čase), strategie (produktu, ceny, distribuce, propagace, procesů a lidí) 6. finance náklady, předpoklad výnosů, projekce nákladů a výnosů, aktiv a pasiv a cash-flow 7. analýza rizik vnitřní rizika projektu (ta, která můžete ovlivnit), vnější rizika projektu (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.), opatření k minimalizaci rizik Rozsah podnikatelského plánu závisí do značné míry na typu a náročnosti podnikatelského záměru. Důležitým faktorem je také etapa, ve které se záměr nachází. Půjdeli o projekt nové a začínající firmy, bude nutné podnikatelský záměr vypracovat podrobněji než u zaběhnuté firmy. S vypracováním podnikatelského plánu pomohou například komerční poradenské firmy sdružované v Národní asociaci pro podporu podnikání (NARP) [6] nebo v Asociaci pro poradenství (APP) [7]. Jednou z více možností zpracování podnikatelského plánu je využití jednoho ze standardů OMG BMM. Chtěl bych jen zdůraznit, že po prostudování dostatečného množství způsobů a přístupů k vypracování byznys plánu, BMM se jeví jako nejperspektivnější. Dle mého názoru se BMM v krátké době bude hojně využíván. 9

10 3 Business Motivation Model (BMM) Slovníček Jak jsem již výše uvedl - veškeré podklady týkající se hlavního tématu mé práce jsou v angličtině, to znamená, že v průběhu tohoto textu se snažím nalézt české ekvivalenty co nejvíce odpovídajícím anglickým názvům. End Cíl sem patří to, čeho si přeje podnik dosáhnout Mean Prostředek - věci, které podnik použije k tomu, aby dosáhl cíle Desired Result Požadovaný výsledek - cíl, který se jeví jako stav nebo zaměření, kterého se podnik snaží udržet Goal Záměr součást požadovaného výsledku; to, čeho si přeje podnik dosáhnout Objective Úkol - součást požadovaného výsledku; to, čeho si přeje podnik dosáhnout Vision Vize - celkový obraz, čím chce organizace být nebo bude Mission Poslání - vyjadřuje odpovídající dlouhodobý přístup je zaměřený na dosažení vize Course of Action Postup - směřuje úsilí podniku k požadovaným výsledkům Directive Směrnice - ukazují, jak by postupy měly, nebo neměly být uskutečněny Assessment Ohodnocení - posouzení nějakého vlivu Influence Ovlivňování - cokoli, co působí bez zjevné námahy, hmatatelné síly nebo přímého příkazu, a často bez jiného úsilí nebo záměru Potential Impact Možný vliv - předměty, které ovlivňují, tvarují a formují prvky obchodních plánů Business Policy Podnikatelská politika Business Rule Podnikatelské pravidlo 10

11 3.1 Úvod do BMM [8] Business Motivation Model poskytuje schéma nebo strukturu pro vývoj, komunikaci, a řízení podnikatelských plánů organizovaným způsobem. Business Motivation Model vykonává následující funkce: Identifikuje složky, které motivují vývoj podnikatelských plánů Určuje a definuje prvky podnikatelských plánů Ukazuje jak všechny tyto složky a elementy spolu souvisí Mezi těmito elementy jsou ty, které poskytují kontrolu a vedení podnikání obchodní politika a pravidla obchodování. Pro celistvé pochopení, co BMM je a jak s ním správně zacházet je třeba se podívat na to, kam patří, kdo jsou jeho předchůdci a pro jaké potřeby byl vytvořen. 3.2 Historie Podniková architektura Historie podnikové architektury sahá do 60. let. V té době si velké podniky začínaly uvědomovat, že narůstající počet jednotlivých IT systémů a aplikací navzájem provázaných se může stát brzdou pro rozvoj podniku. Bylo tedy třeba začít uvažovat nad nějakým plánováním IT systémů tak, aby jejich rozvoj odpovídal zamýšlenému rozvoji podniku. Dewey Walker, který v té době pracoval ve společnosti IBM, uvedl příručku pro plánování architektury, která později vešla ve známost jako Business Systems Planning. Tento dokument je považován za základ podnikové architektury jako samostatného oboru. Jeho žák John A. Zachman publikoval v roce 1987 [9] svou myšlenku architektonického rámce pro informační systémy (Information systems architectural framework), který byl později pojmenován po svém tvůrci The Zachman framework. Dalším významným milníkem ve vývoji této disciplíny bylo rozhodnutí amerického ministerstva obrany (Department of Defense) vybudovat podnikovou architekturu s cílem uřídit rapidně rostoucí počet systémů používaných v rámci ministerstva. Vznikl architektonický rámec (framework) s názvem TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management). [10] Ten byl později předán uskupení Open Group (skupina 11

12 zabývající se vývojem a prosazováním otevřených standardů v IT), která pokračovala v jeho vývoji pod názvem TOGAF. [11] V roce 1996 byl v USA prosazen zákon s názvem Clinger-Cohen Act, který mj. nařizoval všem vládním úřadům a ministerstvům lépe spravovat své informační systémy, povinnost vybudovat systém kontroly rizik vývoje informačních systémů, zavést metriku pro hodnocení výkonnosti úřadů. Toto mělo za následek vybudování vládního architektonického rámce (FEA - Federal Enterprise Architecture), který byl následně použit jednotlivými ministerstvy, případně sloužil jako inspirace pro vytváření rámců pro specifické oblasti: Armáda - DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) finance - TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework) [12] Obrázek 3.2. Zobrazení vývoje podnikového architektonického rámce ( ). Z levé strany: The Zachman Framework 1987, NIST Enterprise Architecture 1989, EAP 1992, TISAF 1997, FEAF 1999 and TEAF Z pravé strany: POSIX, TAFIM, JTA, JTAA, TOGAF 1995, DoD TRM and C4ISR 1996, and DoDAF

13 Klíčové slovo, kolem kterého se točí celá podniková architektura, je komplexita, složitost. Je to důvod, kvůli kterému byla tato disciplína zavedena a i nadále je jejím hlavním tématem. Složitost informačních systémů v podniku má tendenci v čase narůstat a v případě, že ji podnikoví architekti nejsou schopni uhlídat, stává se z ní výrazná konkurenční nevýhoda (start-up společnosti vs. tradiční podniky). Složitost informačních systémů má původ v době, kdy byly podnikové systémy budovány odspodu inženýři začali spojovat jednotlivé granulární služby do větších celků, ovšem bez vazby na podnikový management a jeho cíle a záměry. Výsledkem toho je, že v informačních systémech jsou agregovány funkce, které jsou si blízké logicky a datově, neodpovídají ovšem jednotlivým oblastem aktivit podniku podle toho, jak jsou rozděleny rozhodnutím managementu. Způsob, jakým podnikoví architekti chtějí zvládnout a řídit vývoj informačních systémů, je začít plánování podnikových systémů podle obchodní strategie a obchodních cílů společnosti. Vývoj podnikové architektury tedy začíná shora nejdříve se definují strategie a cíle, poté se definují oblasti podnikání (tzv. Line of business LOB) a podnikové procesy. Podle těchto procesů se posléze nastavují/vyvíjejí/kupují systémy a aplikace. Obrázek 3.3. Úrovně Podnikové architektury. 13

14 3.2.2 Podnikový architektonický rámec (Enterprise architecture framework) Podnikoví architekti užívají různé byznys metodiky a nástroje k tomu, aby porozuměli a dokumentovali strukturu podniku. Přitom vytváří dokumenty a modely, společně nazvané artefakty. Tyto artefakty popisují logickou organizaci obchodních strategií, metriky, obchodní kapacity, obchodní procesy, informační zdroje, podnikové systémy a infrastrukturu sítového zapojení uvnitř podniku. Kompletní sbírka těchto artefaktů dostačující k tomu, aby popsala podnik efektivními způsoby, může být považovaná za architektonický úrovňový popis podniku, nebo zkráceně - podniková architektura. Toto je definice podnikové architektury navržená populárním architektonickým rámcem TOGAF. Podnikový architektonický rámec je sbírkou nástrojů, procesových modelů a směrnic užívaných architekty k tomu, aby pomáhali při produkci organizačních architektonických popisů. [13] Tři složky podnikového architektonického rámce jsou [14]: Pohledy: poskytují mechanismy pro komunikační informaci o vztazích, které jsou důležité v architektuře Metodiky: poskytují pravidla pro shromažďování a organizaci dat a konstrukci pohledů způsobem, který pomáhá zabezpečit celistvost, přesnost a úplnost Trénink/zkušenosti: podporuje použití metody a použití nástrojů Z důvodů toho, že obor podnikového inženýrství a podnikové architektury je široký, a podniky mohou být velké a komplikované, mají doprovodné modely také sklon být velké a komplexní. Pro řízení velkého objemu informací a složitých situací, architektonický rámec poskytuje nástroje a metodiky, které mohou pomoct zaostřit pozornost na určitý cíl a poskytnout cenné artefakty v případě nejvyšší potřeby. Architektonický rámec se obvykle používá v informačních technologiích a řízení Informačních systémů. Organizace si může přát vyprodukování určitých modelů před tím, než bude návrh systému schválený. Podobně, organizace si může přát specifikaci určitých pohledů používaných v dokumentaci získaných systémů. 14

15 3.2.3 Byznys modelování Byznys modelování (modelování byznys procesů) je činnost, při které se odhalují, popisují a imitují existující byznys procesy. Byznys modelování také navrhuje nové Byznys procesy za účelem jejich následující analýzy a optimalizace. Byznys modelování se také nazývá disciplína a izolovaný sub-proces v procesu zpracování programového vybavení, v němž se popisuje činnost společnosti a definují se požadavky k systému, sub-procesy a operace, které podléhají automatizaci ve zpracovávaném informačním systému. [15] 3.3 Hlavní elementy BMM Existují dvě hlavní části Business Motivation Modelu: První oblast zahrnuje cíle a prostředky obchodních plánů. Mezi cíle patří to, čeho si přeje podnik dosáhnout - například, stanovené záměry a úkoly. Mezi prostředky patří věci, které podnik použije k tomu, aby dosáhl své cíle například, strategii, taktiku, obchodní politiku a pravidla obchodování. Druhá oblast jsou předměty, které ovlivňují, tvarují a formují prvky obchodních plánů, a hodnocení dopadů těchto vlivů na cíle a prostředky (tj. silné, slabé stránky, příležitosti, a hrozby). Cíle, prostředky a vlivy spolu tvoří jakýsi systém, který by byl schopný získat odpovědi na dvě následující základní otázky: 1. Čeho je potřeba, aby podnik dosáhl toho, čeho si přeje dosáhnout? Tato otázka je zodpovězená rozkladem jednotlivých prvků obchodního plánů - jinými slovy, prostředky jsou nezbytné, abychom dosáhli požadované cíle. 15

16 2. Proč existuje každý prvek obchodního plánu? Tato otázka je zodpovězená identifikací jednotlivých cílů, které poskytuje každý z prostředků a vlivů, které tvoří základ udělaného výběru. Toto je motivace. Veškeré prvky Business Motivation Modelu jsou vyvinuté z obchodní perspektivy. Základní myšlenkou je vyvinout obchodní model pro prvky obchodních plánů před návrhem systému nebo před tím, než je zahájený technický vývoj. Tímto způsobem, obchodní plány se mohou stát základem pro aktivitu, spojující systémová řešení pevně s jejich obchodními záměry. 3.4 Jiné elementy BMM Business Motivation Model není úplný obchodní model. Například, prvky byznys plánů podrobně nepopisují nic z níže uvedeného, ale každý prvek je součásti plnohodnotného obchodního modelu. Byznys procesy. Byznys plány zahrnují způsoby jednání - je to to, co podnik musí udělat, aby dosáhl svých cílů - transformované do byznys procesů zahrnují aktivity, řazení, závislosti, vzájemná ovlivňování, synchronizaci obchodními událostmi, atd. Specifikace byznys procesů přesahuje meze obchodních plánů. Nicméně Business Motivation Model zahrnuje i oblast pro byznys procesy, aby zabezpečil integraci objevujících se byznys procesních standardů. Pracovní toky. Základní funkci pracovního toku je přiřazení zodpovědností byznys procesům roli v organizaci. Návrh pracovního toku přesahuje meze obchodních plánů. Nicméně, obchodní plány mohou zahrnout strategii nebo taktiku konfigurující organizační strukturu pro dosažení efektivního pracovního toku. Obchodní slovník. Také je zapotřebí plná specifikace podmínek a faktů nezbytných pro podporu podnikání, nicméně, obchodní plány poskytují obchodní základy pro takový vývoj - a to, koncepty a slovník užívaný v prvkách obchodních plánů, zvláště v jeho byznys pravidlech. 16

17 3.5 Obchodní pravidla v BMM Pravidla obchodování hrají důležitou roli ve vývoji obchodních plánů. Například, mohou sloužit následujícím účelům: vytváření obchodní taktiky dostatečně dobře vyvinuté proto, aby směrovaly aktuální výkon práce poskytnutí nouzového řešení v případě, že nějaký prvek obchodního plánu selhává vyřešení konfliktů cílů stanovených podnikem a jiných cílů 3.6 Celkový pohled na BMM Nezbytná pro Business Motivation Model je představa o motivaci. OMG myšlení je následující: jestliže podnik předepisuje jistý přístup pro jeho obchodní činnost, měl by být schopný říci proč. Někdy je těžké odkrýt takové motivace, zvláště v provozu, který již nějakou dobu běží. OMG pochopilo, že základem jakékoliv práce by měly být motivace, snaha (vize) a plány pro dosažení svého poslání. Později OMG zveřejnilo upřesnění této myšlenky záměry a úkoly definují vizi, strategie určuje poslání pro dosažení záměrů a taktika pro dosažení úkolů. OMG přijal obecný termín cíl k tomu, aby se odkazoval na jakýkoli z konceptů snahy (vize, záměr, úkol), a pojem prostředky pro to, aby se mohl odvolávat na jakýkoli z konceptů činnostních plánů (poslání, strategie, taktika). Toto spojení cílů a prostředků být a činit dalo OMG hlavní koncepty modelů. Podnik není schopný operovat tímto Modelem samostatně - podnikání potřebuje vzít v úvahu početné vlivy, které mohou bránit nebo napomáhat jeho činnosti. Tyto vlivy poskytují příležitosti, které by pomáhaly podniku fungovat, stejně jako hrozby, které by tyto příležitosti mařily. Vlivy také mohou představovat působení zevnitř podniku, které by bylo možné využívat, nebo slabé stránky které by měl podnik vyvážit. Položme si otázku: jestli nějaký vliv na podnik je neodmyslitelně síla nebo slabost, jestli je to hrozba nebo příležitost? Odpověď na tuto otázku jsme schopni stanovit až po ocenění dopadu vlivu na uvedené cíle a prostředky jakýsi odhad, který je vyvinutý ve SWOT analýze v této běžně užívané technice, vnitřní vlivy (ohodnocené jako silné a slabé stránky) a vnější vlivy (ohodnocené jako příležitosti a hrozby) jsou analyzované jako části vývoje obchodního plánu. [16] Jakmile v modulu ohodnocení určíme významné vlivy dle jejich dopadů na cíle a prostředky, můžou být směrnice (byznys politika a byznys pravidla) přiřazené k řízení a 17

18 vedení podnikových postupů. Směrnice drží podnik ve správném směru a zajišťuje posun směrem k jeho žádaným výsledkům. Kvůli jejich integrální roli ve vůdčích postupech, směrnice jsou zahrnuté v sadě konceptů prostředků. Byznys pravidla jsou v tomto ohledu pozoruhodné. Byznys pravidla zpřesňují taktiky, protože pravidla dělají postupy na operační úrovni konkrétnější. Byznys pravidla mohou také poskytovat určitá opatření, kdy průběh podnikání selhává, a určitá řešení pro problémové situace, které se nevyhnutelně objevují mezi cíly. Zkrátka, Byznys pravidla poskytují pákový efekt potřebný pro stavení efektivních, přizpůsobivých obchodních řešení a systémů. 18

19 4 Podnikatelský plán dle BMM 4.1 Hlavní prvky BMM Hlavní prvky obchodních plánů jsou jejich cíle a prostředky. Tyto základní pojmy představují jakési dvě hierarchie, jak je ukázáno na obrázcích 4.1 a 4.5. [8] Koncepty Cílů Cíl je něco, čeho se podnik snaží dosáhnout. Důležitá věc pro zapamatování je, že cíl nezahrnuje žádný údaj o tom, jak bude dosažen. Při vytváření cílů je nutno zaznamenat, kdo definoval cíl a kdy by ho podnik měl dosáhnout. Je to důležité pro budoucí zhodnocení toho, které cíle byly dosaženy a které ne. Kategorie cílů Koncepty cílů mohou být uspořádané do hierarchie, jak je ukázáno na Obrázku 4.1. Obrázek 4.1. Hierarchie konceptů cílů (tento a následující grafy jsou zpracovány dle [8]) Cíl se může jevit buď v podobě vize nebo nějakého požadovaného výsledku (záměru nebo úkolu). Podstatou je, že toto jsou druhy cílů, kterých se podnik snaží dosáhnout. Vize je celkový obraz, čím chce organizace být nebo bude. Obvykle tento pojem zahrnuje celou organizaci a dlouhodobě existuje v její perspektivě. Požadované výsledky, na druhé straně, jsou jenom blíže specifikované záměry a úkoly, kterých se podnik, nebo nějaká jeho část, snaží dosáhnout. 19

20 Vize Vize popisuje budoucí stav podniku, bez ohledu na to jak tento stav bude dosažen. Je to konečný, možná nedosažitelný, stav podniku, ke kterému se společnost snaží přiblížit. Vize je často spíše obecné vyjádření, než soustředění se na jeden specifický aspekt obchodního problému. Záměr, na rozdíl od vize, by měl být obecně dosažitelný a měl by být více orientovaný na vybraný aspekt obchodního problému. Vize je podporovaná (je účinná díky) úlohám. Je také zesílena (podpořena) záměry. Obrázek 4.2. Vize Na základě obecné analýzy jednotlivých prvků tohoto systému, naformulují návrh konkrétních opatření pro větší názornost v samostatných rámečcích, které oddělí část teoretickou a vymezí aplikaci teorie. Vize Být největším dodavatelem dekoračního osvětlení v ČR. Asociovat se u lidí se slovem osvětlení, dekorace. Požadovaný výsledek Požadovaný výsledek je cíl, který se jeví jako stav nebo zaměření, kterého se podnik snaží udržet. Požadovaný výsledek je silně podporován postupy. 20

21 Kategorie Požadovaných výsledků Požadovaný výsledek zahrnuje následující koncepty: záměr úkol Obrázek 4.3. Požadované výsledky - Záměry a Úkoly Ve srovnání s úkolem, záměr má sklon mít delší termín trvání, být spíše kvalitativní všeobecný a trvající. Ve srovnání se záměrem, úkol má sklon být krátkodobý, spíše kvantitativní, specifický a přesahuje hranice své životnosti (které mohou být cyklické). Úkoly se liší od záměrů tím, že úkoly by měly vždy být časově cílené a měřitelné. Záměry, na rozdíl od toho, nejsou určité v těchto měřítkách. Požadované výsledky jsou podporovány postupy, které se mohou jevit buď jako strategie nebo taktika. Obecně, záměry jsou podporované strategii, a úkoly jsou dosažené díky taktice. Záměr Záměr je definice podmínky nebo stavu podniku, které by měly zapůsobit jednou nebo působit trvalé během vykonávání určité funkce. Záměr posiluje vizi - definuje podmínky, které by měly být splněny, aby vize byla efektivně dosažena. Záměr by měl být omezený dost konkrétní na to, aby mohl být popsán úkolem. Vize, na rozdíl od toho je příliš široký nebo abstraktní pojem na to, aby byl přímo specificky změřen úkolem. Určování zda sdělení je vize nebo záměr je často nemožné bez podrobné znalosti souvislostí a záměru obchodních plánovačů. 21

22 Záměr Být obchodem a společnosti vysoké kvalty. Být na úrovní Alza.cz a Mall.cz. Poskytovat nejlepší na trhu služby zákazníkům. Prodávat velmi kvalitní, hezké a prestižní zboží. Být co nejvíce k dispozici pro zákazníka a poskytovat největší pohodlí při nákupu. Snažit se získat co nejvíce zákazníků přetáhnout od konkurující společnosti. Úkol Úkol je definice dosažitelného, cíleného a časově změřitelného cíle, o dosažení kterého podnik usiluje, aby mohl dosáhnout svých záměrů. Dosažitelný. Je samozřejmé, že úkol by měl být dosažitelný. Jestli úkoly nejsou - obchodní plány jsou nereálné a pravděpodobně selžou. Časově cílený. Veškeré úkoly by měly být časově cílené. Toto znamená, že musí existovat buď časová hranice absolutní ("do 1. ledna 2007") nebo relativní ("během dvou let") a měla by být zahrnuta v každém úkolu. Tato časová hranice označuje, kdy proběhne dosažení úkolu. Měřitelný. Úkoly by měly být měřitelné. To znamená, že musí zahrnovat některé explicitní kritéria pro určování, zda se s úkolem setkáme v praxi. Tato kritéria mohou být docela přísná ("uskutečněné nějakého Cíle včas v 95% případů"). V bodě minima, kritéria musí poskytovat základy pro vykonávání "jdi/stůj" rozhodnutí. Taková kritéria mohou být základem pro jistý byznys pravidla, vytvořené speciálně pro vypočítání nebo odvození relevantních vyhodnocení. Porozumění OMG pojmu úkol se shoduje s populárními "SMART" kritérii o tom, co úkol je: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Based. 22

23 Úkol kvantitativně určuje záměr - poskytuje základy pro určení zda záměr je dosažený. Na druhé straně záměr je kvantifikovaný těmito měřitelnými úkoly. Úkol Do jednoho měsíce od otevření obchodu se zaregistrovat na serverech, sdružujících informace o e-shopech (http://www.heureka.cz/, Do tří měsíců od otevření obchodu si udělat certifikát kvality například od APEK (http://www.apek.cz/). Rozmístit reklamu a bannery takovým způsobem, aby již první měsíc obchod měl unikátních návštěvníků. Z toho aby se uskutečnilo 300 transakcí. Z toho aby nebylo více než 5% reklamací. Fakta, které organizují cíle Potřebujeme logická spojení (tj. druhy faktů), kromě zmíněných výše, pro plnohodnotnou organizaci cílů. Tato logická spojení poskytují dodatečnou strukturu mezi prvky cílů. Souvislosti požadovaných výsledků Jeden požadovaný výsledek může zahrnovat další požadované výsledky; také může být zahrnutý v nějakém dalším požadovaném výsledku. Toto spojení by mělo být využíváno pouze pro spojování podobných instancí; například, záměry s jinými záměry a úkoly s jinými úkoly. 23

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Začínáme plánovat Podnikové strategické plánování Otázky tvořící základ strategického plánování : - Kde se nacházíme? - Jak jsme se sem dostali? - Kam směřujeme? - Kde bychom

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str.

Podnikatelský plán. VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-029-5, str. Podnikatelský plán VEBER, Jaromír r a kol. Management základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press,, 2002, ISBN 80-7261-029 029-5, str. 464 489 Obsah přednp ednášky Co je to podnikatelský

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více