Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Gerasim Farafonov Návrh byznys plánu s využitím OMG Business Motivation Model Bakalářská práce

2 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Návrh byznys plánu s využitím OMG Business Motivation Model zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí své bakalářské práce Ing. Zdeně Šušákové za její čas a ochotu při konzultacích nad vznikajícím textem této práce. 3

4 Obsah 1. Úvod 6 2. Byznys plán Obecné informace Definice pojmu podnikatelský plán Obecná struktura podnikatelského plánu 8 3. Business Motivation Model (BMM) Úvod do BMM Historie Podniková architektura Enterprise architecture framework Byznys modelování Hlavní elementy BMM Jiné elementy BMM Obchodní pravidla v BMM Celkový pohled na BMM Podnikatelský plán dle BMM Hlavní prvky BMM Koncepty cílů Koncepty prostředků Ovlivňování a hodnocení Ovlivňování cílů a prostředků Oceňování dopadu ovlivňování na cíle nebo prostředky Celková struktura BMM Byznys plán Závěr Seznam použité literatury 51 4

5 Abstrakt V této práci je vypracován podnikatelský plán pro e-shop, zabývající se prodejem dekoračního osvětlení domácností a automobilů, který je zpracován pomocí Byznys motivačního modelu. Na začátku této práce je také vysvětleno co je BMM, čeho je součástí a jak vznikl. Důraz je kladen na novost způsobu zpracování tohoto podnikatelského plánu a na jeho vlastnosti, které napomáhají k vytvoření optimálního funkčního celku, hotového pro další nasazení podnikového informačního systému do něj. Veškeré podklady týkající se hlavního tématu mé práce jsou v angličtině, to znamená, že v průběhu tohoto textu se snažím nalézt české ekvivalenty co nejvíce odpovídající anglickým názvům. Klíčová slova: Business Motivation Model (Byznys motivační model), Zachman Framework (Zachmanový architektonický rámec), Enterprise Architecture (Podniková architektura), Business plan (Podnikatelský plán), Business Rule (Podnikatelské pravidlo), Business Policy (Podnikatelská politika), Goal (Záměr), Objective (Úkol), End (Cíl), Mean (Prostředky), Mission (Poslání) 5

6 1 Úvod V případě, že chce někdo začít s podnikáním, ale nevlastní pro to základní kapitál, jednou z možností je zaujmout investora v jakékoliv jeho podobě. Jak bankéři, tak fondy rizikového kapitálu si ale neustále stěžují na úroveň byznys záměrů a plánů, a to od jejich koncepce až po prezentaci. Podnikatelé mnohdy vůbec neuvažují o tom, co potřebuje investor, a zamýšlí se pouze nad tím, co potřebují oni. Tudy cesta k získání rizikového kapitálu opravdu nevede [1]. Neochotu investovat podporuje velmi mnoho faktorů: například špatné zkušenosti investorů s podnikatelskou morálkou a etikou nebo neprůhlednost a nekoncepčnost jejich záměrů. Ve své práci bych se však soustředil na vypracování co nejideálnějšího byznys plánu pomoci instrumentů, které poskytuje OMG, které ale nejsou využívaně v dostatečné míře. Ve druhé kapitole se pokusím o co nejpřesnější definici byznys plánu. Proberu, co správně vypracovaný plán musí obsahovat, a uvedu několik tradičních struktur pro pozdější porovnávání. Ve třetí kapitole se zaměřím na historii podnikové architektury a předchůdce Business Motivation Modelu. Dotknu se takových témat jako podniková architektura, jednoho z jejích vyjádření podnikového architektonického rámce, byznys modelování, byznys pravidel, proč tyto pojmy se vyskytly a jaký mají mezi sebou vztah. Hlavním účelem tohoto textu je zpracování návrhu byznys plánu pro e-shop, čímž se budu zabývat ve čtvrté kapitole. Proberu celkový přístup, který nám nabízí BMM, jeho jednotlivé kapitole, relace mezi objekty a v průběhu budu definovat jednotlivé části motivačního modelu. Poslední kapitola diskutuje o vhodností použití metody BMM v tomto konkrétním případě a úvahy o celkové využitelnosti metody. 6

7 2 Byznys plán 2.1 Obecné informace Dobrý byznys plán může firmě přinést peníze v případě, že přesvědčí banku či solventního investora. Protože byznys plán obsahuje všechny důležité informace týkající se firmy a podnikání, je prostředkem k tomu, jak porovnat představy o podnikání s realitou. Byznys plán je dokument, kterým podnikatel oslovuje finanční sektor v případě, že chce zaujmout investora nebo si půjčit od banky za účelem rozvoje podnikatelské myšlenky. Při jeho zpracování se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Byznys plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů podnikání cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence či strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Existují různé varianty, záleží tedy na podnikateli, jakou formu bude podnikatelský plán mít. [2] 2.2 Definice pojmu podnikatelský plán Podnikatelský plán je dokument, který popisuje základní smysl existence firmy, dlouhodobý cíl a cestu k jeho dosažení. Jeho úkolem je objasnit podnikatelské záměry, konkurenci a potřebnost finančních prostředků. Umožňuje také porovnat plány s realitou, a pokud se liší, identifikovat jak a proč. "Vypracování podnikatelského plánu je důležité, protože slouží začínajícímu podnikateli k orientaci v podmínkách pro zahájení podnikatelské činnosti a pro prezentaci podnikatelského záměru při jednání s bankami a dalšími institucemi v souvislosti s případnou žádostí o úvěr nebo veřejnou podporu" - tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu [4]. Neexistuje žádný přesný předpis, co má podnikatelský plán obsahovat a jak by měl být upraven. "Podnikatelský plán není upraven či zmiňován ani v živnostenském zákonu, ani v obchodním zákoníku. Z právního hlediska není tedy sestavení podnikatelského plánu předpokladem založení firmy" - potvrzuje tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelé jej tedy mohou zpracovávat podle svých představ. 7

8 2.3 Obecná struktura podnikatelského plánu Dobře zpracovaný podrobný podnikatelský plán má tyto části: 1. exekutivní sumář stručný popis podnikatelského záměru, cílové skupiny zákazníků na trhu, strategie a její implementace, zhodnocení manažerských a jiných dovedností, existující a potřebné finanční prostředky 2. popis byznysu charakteristika odvětví podnikání v makroekonomickém prostředí, charakteristika oboru a jeho specifik, důvody pro podnikání 3. marketing výzkum trhu a analýza dat (potenciální zákazníci, velikost celkového trhu pro daný produkt či službu, velikost tržního podílu), analýza konkurence (kdo jsou vaši konkurenti, jejich silné a slabé stránky, charakteristika současných a budoucích dodavatelů a jejich zdrojů), marketingový plán (SWOT analýza, formulace výchozí strategie) 4. místo podnikání zmapování místa podnikání, vzdálenost dodavatelů, situace na trhu práce z hlediska potřeby pracovníků 5. finanční plán tržby (a jejich vývoj ve dvou letech), počáteční provozní prostředky, výdaje, cash flow, předběžný výkaz výnosů a nákladů, propočet základních poměrových ukazatelů, výpočet bodu zvratu (stanovení výše tržeb, od které dochází k vytváření zisku), plán financování 6. management klíčoví pracovníci, předpokládaná potřeba zaměstnanců, propočet mzdových prostředků, organizační struktura a postavení jednotlivých lidí v ní 7. kritická místa potenciální riziko nepříznivého vývoje na trhu dodavatelů, vliv konkurence, náklady vstupu na trhy EU, základní způsoby práce s jednotlivými druhy podnikatelských rizik 8. hlavní projekty podporující podnikatelský záměr žádosti o dotace, stav a plán vývoje nových produktů, plán změny 9. vlivy sociální odpovědnosti na firmu životní prostředí (kontrola znečišťování, obaly, recyklace, likvidace odpadů), energie (opatření k úspoře energií, alternativní zdroje energie), produkt (bezpečnost produktu a požadované normy), péče o pracovníky (základní sociální benefity pro zaměstnance), zapojení firmy do sociálních projektů lokální komunity (sponzoring lokálních sportovních týmů, dary vzdělávacím a kulturním institucím, účast na projektech ochrany ŽP) 10. základní časové etapy časový plán s nejdůležitějšími etapami jednotlivých aktivit 8

9 Daleko stručnější verzi podnikatelského plánu poskytuje [5]: 1. stručné shrnutí podnikatelská myšlenka, cíle, konkurenční výhoda, jedinečnost produktu a jeho ochrana, cílové segmenty trhu, finanční cíle, potenciální zisk 2. popis projektu popis produktu a jeho přínosu (zda se jedná o výrobek či službu, výhody, jedinečnost), identifikace zákaznických segmentů (pro koho je výrobek/služba určena, jaké potřeby produkt uspokojuje), ochrana duševního vlastnictví (patenty, obchodní značky, copyright a jiná práva), tým (zkušenosti, vzdělání a dosažené úspěchy členů týmu), definice cílů projektu 3. analýzy trh (jednotlivé segmenty, konkurenční produkty, síla konkurentů), dodavatelé, odběratelé, výrobní proces a nákladová rozvaha, výzkum a vývoj 4. SWOT analýza shrnutí a vyhodnocení projektu 5. návrhová část cíle (definice cílů projektu v čase), strategie (produktu, ceny, distribuce, propagace, procesů a lidí) 6. finance náklady, předpoklad výnosů, projekce nákladů a výnosů, aktiv a pasiv a cash-flow 7. analýza rizik vnitřní rizika projektu (ta, která můžete ovlivnit), vnější rizika projektu (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.), opatření k minimalizaci rizik Rozsah podnikatelského plánu závisí do značné míry na typu a náročnosti podnikatelského záměru. Důležitým faktorem je také etapa, ve které se záměr nachází. Půjdeli o projekt nové a začínající firmy, bude nutné podnikatelský záměr vypracovat podrobněji než u zaběhnuté firmy. S vypracováním podnikatelského plánu pomohou například komerční poradenské firmy sdružované v Národní asociaci pro podporu podnikání (NARP) [6] nebo v Asociaci pro poradenství (APP) [7]. Jednou z více možností zpracování podnikatelského plánu je využití jednoho ze standardů OMG BMM. Chtěl bych jen zdůraznit, že po prostudování dostatečného množství způsobů a přístupů k vypracování byznys plánu, BMM se jeví jako nejperspektivnější. Dle mého názoru se BMM v krátké době bude hojně využíván. 9

10 3 Business Motivation Model (BMM) Slovníček Jak jsem již výše uvedl - veškeré podklady týkající se hlavního tématu mé práce jsou v angličtině, to znamená, že v průběhu tohoto textu se snažím nalézt české ekvivalenty co nejvíce odpovídajícím anglickým názvům. End Cíl sem patří to, čeho si přeje podnik dosáhnout Mean Prostředek - věci, které podnik použije k tomu, aby dosáhl cíle Desired Result Požadovaný výsledek - cíl, který se jeví jako stav nebo zaměření, kterého se podnik snaží udržet Goal Záměr součást požadovaného výsledku; to, čeho si přeje podnik dosáhnout Objective Úkol - součást požadovaného výsledku; to, čeho si přeje podnik dosáhnout Vision Vize - celkový obraz, čím chce organizace být nebo bude Mission Poslání - vyjadřuje odpovídající dlouhodobý přístup je zaměřený na dosažení vize Course of Action Postup - směřuje úsilí podniku k požadovaným výsledkům Directive Směrnice - ukazují, jak by postupy měly, nebo neměly být uskutečněny Assessment Ohodnocení - posouzení nějakého vlivu Influence Ovlivňování - cokoli, co působí bez zjevné námahy, hmatatelné síly nebo přímého příkazu, a často bez jiného úsilí nebo záměru Potential Impact Možný vliv - předměty, které ovlivňují, tvarují a formují prvky obchodních plánů Business Policy Podnikatelská politika Business Rule Podnikatelské pravidlo 10

11 3.1 Úvod do BMM [8] Business Motivation Model poskytuje schéma nebo strukturu pro vývoj, komunikaci, a řízení podnikatelských plánů organizovaným způsobem. Business Motivation Model vykonává následující funkce: Identifikuje složky, které motivují vývoj podnikatelských plánů Určuje a definuje prvky podnikatelských plánů Ukazuje jak všechny tyto složky a elementy spolu souvisí Mezi těmito elementy jsou ty, které poskytují kontrolu a vedení podnikání obchodní politika a pravidla obchodování. Pro celistvé pochopení, co BMM je a jak s ním správně zacházet je třeba se podívat na to, kam patří, kdo jsou jeho předchůdci a pro jaké potřeby byl vytvořen. 3.2 Historie Podniková architektura Historie podnikové architektury sahá do 60. let. V té době si velké podniky začínaly uvědomovat, že narůstající počet jednotlivých IT systémů a aplikací navzájem provázaných se může stát brzdou pro rozvoj podniku. Bylo tedy třeba začít uvažovat nad nějakým plánováním IT systémů tak, aby jejich rozvoj odpovídal zamýšlenému rozvoji podniku. Dewey Walker, který v té době pracoval ve společnosti IBM, uvedl příručku pro plánování architektury, která později vešla ve známost jako Business Systems Planning. Tento dokument je považován za základ podnikové architektury jako samostatného oboru. Jeho žák John A. Zachman publikoval v roce 1987 [9] svou myšlenku architektonického rámce pro informační systémy (Information systems architectural framework), který byl později pojmenován po svém tvůrci The Zachman framework. Dalším významným milníkem ve vývoji této disciplíny bylo rozhodnutí amerického ministerstva obrany (Department of Defense) vybudovat podnikovou architekturu s cílem uřídit rapidně rostoucí počet systémů používaných v rámci ministerstva. Vznikl architektonický rámec (framework) s názvem TAFIM (Technical Architecture Framework for Information Management). [10] Ten byl později předán uskupení Open Group (skupina 11

12 zabývající se vývojem a prosazováním otevřených standardů v IT), která pokračovala v jeho vývoji pod názvem TOGAF. [11] V roce 1996 byl v USA prosazen zákon s názvem Clinger-Cohen Act, který mj. nařizoval všem vládním úřadům a ministerstvům lépe spravovat své informační systémy, povinnost vybudovat systém kontroly rizik vývoje informačních systémů, zavést metriku pro hodnocení výkonnosti úřadů. Toto mělo za následek vybudování vládního architektonického rámce (FEA - Federal Enterprise Architecture), který byl následně použit jednotlivými ministerstvy, případně sloužil jako inspirace pro vytváření rámců pro specifické oblasti: Armáda - DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) finance - TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework) [12] Obrázek 3.2. Zobrazení vývoje podnikového architektonického rámce ( ). Z levé strany: The Zachman Framework 1987, NIST Enterprise Architecture 1989, EAP 1992, TISAF 1997, FEAF 1999 and TEAF Z pravé strany: POSIX, TAFIM, JTA, JTAA, TOGAF 1995, DoD TRM and C4ISR 1996, and DoDAF

13 Klíčové slovo, kolem kterého se točí celá podniková architektura, je komplexita, složitost. Je to důvod, kvůli kterému byla tato disciplína zavedena a i nadále je jejím hlavním tématem. Složitost informačních systémů v podniku má tendenci v čase narůstat a v případě, že ji podnikoví architekti nejsou schopni uhlídat, stává se z ní výrazná konkurenční nevýhoda (start-up společnosti vs. tradiční podniky). Složitost informačních systémů má původ v době, kdy byly podnikové systémy budovány odspodu inženýři začali spojovat jednotlivé granulární služby do větších celků, ovšem bez vazby na podnikový management a jeho cíle a záměry. Výsledkem toho je, že v informačních systémech jsou agregovány funkce, které jsou si blízké logicky a datově, neodpovídají ovšem jednotlivým oblastem aktivit podniku podle toho, jak jsou rozděleny rozhodnutím managementu. Způsob, jakým podnikoví architekti chtějí zvládnout a řídit vývoj informačních systémů, je začít plánování podnikových systémů podle obchodní strategie a obchodních cílů společnosti. Vývoj podnikové architektury tedy začíná shora nejdříve se definují strategie a cíle, poté se definují oblasti podnikání (tzv. Line of business LOB) a podnikové procesy. Podle těchto procesů se posléze nastavují/vyvíjejí/kupují systémy a aplikace. Obrázek 3.3. Úrovně Podnikové architektury. 13

14 3.2.2 Podnikový architektonický rámec (Enterprise architecture framework) Podnikoví architekti užívají různé byznys metodiky a nástroje k tomu, aby porozuměli a dokumentovali strukturu podniku. Přitom vytváří dokumenty a modely, společně nazvané artefakty. Tyto artefakty popisují logickou organizaci obchodních strategií, metriky, obchodní kapacity, obchodní procesy, informační zdroje, podnikové systémy a infrastrukturu sítového zapojení uvnitř podniku. Kompletní sbírka těchto artefaktů dostačující k tomu, aby popsala podnik efektivními způsoby, může být považovaná za architektonický úrovňový popis podniku, nebo zkráceně - podniková architektura. Toto je definice podnikové architektury navržená populárním architektonickým rámcem TOGAF. Podnikový architektonický rámec je sbírkou nástrojů, procesových modelů a směrnic užívaných architekty k tomu, aby pomáhali při produkci organizačních architektonických popisů. [13] Tři složky podnikového architektonického rámce jsou [14]: Pohledy: poskytují mechanismy pro komunikační informaci o vztazích, které jsou důležité v architektuře Metodiky: poskytují pravidla pro shromažďování a organizaci dat a konstrukci pohledů způsobem, který pomáhá zabezpečit celistvost, přesnost a úplnost Trénink/zkušenosti: podporuje použití metody a použití nástrojů Z důvodů toho, že obor podnikového inženýrství a podnikové architektury je široký, a podniky mohou být velké a komplikované, mají doprovodné modely také sklon být velké a komplexní. Pro řízení velkého objemu informací a složitých situací, architektonický rámec poskytuje nástroje a metodiky, které mohou pomoct zaostřit pozornost na určitý cíl a poskytnout cenné artefakty v případě nejvyšší potřeby. Architektonický rámec se obvykle používá v informačních technologiích a řízení Informačních systémů. Organizace si může přát vyprodukování určitých modelů před tím, než bude návrh systému schválený. Podobně, organizace si může přát specifikaci určitých pohledů používaných v dokumentaci získaných systémů. 14

15 3.2.3 Byznys modelování Byznys modelování (modelování byznys procesů) je činnost, při které se odhalují, popisují a imitují existující byznys procesy. Byznys modelování také navrhuje nové Byznys procesy za účelem jejich následující analýzy a optimalizace. Byznys modelování se také nazývá disciplína a izolovaný sub-proces v procesu zpracování programového vybavení, v němž se popisuje činnost společnosti a definují se požadavky k systému, sub-procesy a operace, které podléhají automatizaci ve zpracovávaném informačním systému. [15] 3.3 Hlavní elementy BMM Existují dvě hlavní části Business Motivation Modelu: První oblast zahrnuje cíle a prostředky obchodních plánů. Mezi cíle patří to, čeho si přeje podnik dosáhnout - například, stanovené záměry a úkoly. Mezi prostředky patří věci, které podnik použije k tomu, aby dosáhl své cíle například, strategii, taktiku, obchodní politiku a pravidla obchodování. Druhá oblast jsou předměty, které ovlivňují, tvarují a formují prvky obchodních plánů, a hodnocení dopadů těchto vlivů na cíle a prostředky (tj. silné, slabé stránky, příležitosti, a hrozby). Cíle, prostředky a vlivy spolu tvoří jakýsi systém, který by byl schopný získat odpovědi na dvě následující základní otázky: 1. Čeho je potřeba, aby podnik dosáhl toho, čeho si přeje dosáhnout? Tato otázka je zodpovězená rozkladem jednotlivých prvků obchodního plánů - jinými slovy, prostředky jsou nezbytné, abychom dosáhli požadované cíle. 15

16 2. Proč existuje každý prvek obchodního plánu? Tato otázka je zodpovězená identifikací jednotlivých cílů, které poskytuje každý z prostředků a vlivů, které tvoří základ udělaného výběru. Toto je motivace. Veškeré prvky Business Motivation Modelu jsou vyvinuté z obchodní perspektivy. Základní myšlenkou je vyvinout obchodní model pro prvky obchodních plánů před návrhem systému nebo před tím, než je zahájený technický vývoj. Tímto způsobem, obchodní plány se mohou stát základem pro aktivitu, spojující systémová řešení pevně s jejich obchodními záměry. 3.4 Jiné elementy BMM Business Motivation Model není úplný obchodní model. Například, prvky byznys plánů podrobně nepopisují nic z níže uvedeného, ale každý prvek je součásti plnohodnotného obchodního modelu. Byznys procesy. Byznys plány zahrnují způsoby jednání - je to to, co podnik musí udělat, aby dosáhl svých cílů - transformované do byznys procesů zahrnují aktivity, řazení, závislosti, vzájemná ovlivňování, synchronizaci obchodními událostmi, atd. Specifikace byznys procesů přesahuje meze obchodních plánů. Nicméně Business Motivation Model zahrnuje i oblast pro byznys procesy, aby zabezpečil integraci objevujících se byznys procesních standardů. Pracovní toky. Základní funkci pracovního toku je přiřazení zodpovědností byznys procesům roli v organizaci. Návrh pracovního toku přesahuje meze obchodních plánů. Nicméně, obchodní plány mohou zahrnout strategii nebo taktiku konfigurující organizační strukturu pro dosažení efektivního pracovního toku. Obchodní slovník. Také je zapotřebí plná specifikace podmínek a faktů nezbytných pro podporu podnikání, nicméně, obchodní plány poskytují obchodní základy pro takový vývoj - a to, koncepty a slovník užívaný v prvkách obchodních plánů, zvláště v jeho byznys pravidlech. 16

17 3.5 Obchodní pravidla v BMM Pravidla obchodování hrají důležitou roli ve vývoji obchodních plánů. Například, mohou sloužit následujícím účelům: vytváření obchodní taktiky dostatečně dobře vyvinuté proto, aby směrovaly aktuální výkon práce poskytnutí nouzového řešení v případě, že nějaký prvek obchodního plánu selhává vyřešení konfliktů cílů stanovených podnikem a jiných cílů 3.6 Celkový pohled na BMM Nezbytná pro Business Motivation Model je představa o motivaci. OMG myšlení je následující: jestliže podnik předepisuje jistý přístup pro jeho obchodní činnost, měl by být schopný říci proč. Někdy je těžké odkrýt takové motivace, zvláště v provozu, který již nějakou dobu běží. OMG pochopilo, že základem jakékoliv práce by měly být motivace, snaha (vize) a plány pro dosažení svého poslání. Později OMG zveřejnilo upřesnění této myšlenky záměry a úkoly definují vizi, strategie určuje poslání pro dosažení záměrů a taktika pro dosažení úkolů. OMG přijal obecný termín cíl k tomu, aby se odkazoval na jakýkoli z konceptů snahy (vize, záměr, úkol), a pojem prostředky pro to, aby se mohl odvolávat na jakýkoli z konceptů činnostních plánů (poslání, strategie, taktika). Toto spojení cílů a prostředků být a činit dalo OMG hlavní koncepty modelů. Podnik není schopný operovat tímto Modelem samostatně - podnikání potřebuje vzít v úvahu početné vlivy, které mohou bránit nebo napomáhat jeho činnosti. Tyto vlivy poskytují příležitosti, které by pomáhaly podniku fungovat, stejně jako hrozby, které by tyto příležitosti mařily. Vlivy také mohou představovat působení zevnitř podniku, které by bylo možné využívat, nebo slabé stránky které by měl podnik vyvážit. Položme si otázku: jestli nějaký vliv na podnik je neodmyslitelně síla nebo slabost, jestli je to hrozba nebo příležitost? Odpověď na tuto otázku jsme schopni stanovit až po ocenění dopadu vlivu na uvedené cíle a prostředky jakýsi odhad, který je vyvinutý ve SWOT analýze v této běžně užívané technice, vnitřní vlivy (ohodnocené jako silné a slabé stránky) a vnější vlivy (ohodnocené jako příležitosti a hrozby) jsou analyzované jako části vývoje obchodního plánu. [16] Jakmile v modulu ohodnocení určíme významné vlivy dle jejich dopadů na cíle a prostředky, můžou být směrnice (byznys politika a byznys pravidla) přiřazené k řízení a 17

18 vedení podnikových postupů. Směrnice drží podnik ve správném směru a zajišťuje posun směrem k jeho žádaným výsledkům. Kvůli jejich integrální roli ve vůdčích postupech, směrnice jsou zahrnuté v sadě konceptů prostředků. Byznys pravidla jsou v tomto ohledu pozoruhodné. Byznys pravidla zpřesňují taktiky, protože pravidla dělají postupy na operační úrovni konkrétnější. Byznys pravidla mohou také poskytovat určitá opatření, kdy průběh podnikání selhává, a určitá řešení pro problémové situace, které se nevyhnutelně objevují mezi cíly. Zkrátka, Byznys pravidla poskytují pákový efekt potřebný pro stavení efektivních, přizpůsobivých obchodních řešení a systémů. 18

19 4 Podnikatelský plán dle BMM 4.1 Hlavní prvky BMM Hlavní prvky obchodních plánů jsou jejich cíle a prostředky. Tyto základní pojmy představují jakési dvě hierarchie, jak je ukázáno na obrázcích 4.1 a 4.5. [8] Koncepty Cílů Cíl je něco, čeho se podnik snaží dosáhnout. Důležitá věc pro zapamatování je, že cíl nezahrnuje žádný údaj o tom, jak bude dosažen. Při vytváření cílů je nutno zaznamenat, kdo definoval cíl a kdy by ho podnik měl dosáhnout. Je to důležité pro budoucí zhodnocení toho, které cíle byly dosaženy a které ne. Kategorie cílů Koncepty cílů mohou být uspořádané do hierarchie, jak je ukázáno na Obrázku 4.1. Obrázek 4.1. Hierarchie konceptů cílů (tento a následující grafy jsou zpracovány dle [8]) Cíl se může jevit buď v podobě vize nebo nějakého požadovaného výsledku (záměru nebo úkolu). Podstatou je, že toto jsou druhy cílů, kterých se podnik snaží dosáhnout. Vize je celkový obraz, čím chce organizace být nebo bude. Obvykle tento pojem zahrnuje celou organizaci a dlouhodobě existuje v její perspektivě. Požadované výsledky, na druhé straně, jsou jenom blíže specifikované záměry a úkoly, kterých se podnik, nebo nějaká jeho část, snaží dosáhnout. 19

20 Vize Vize popisuje budoucí stav podniku, bez ohledu na to jak tento stav bude dosažen. Je to konečný, možná nedosažitelný, stav podniku, ke kterému se společnost snaží přiblížit. Vize je často spíše obecné vyjádření, než soustředění se na jeden specifický aspekt obchodního problému. Záměr, na rozdíl od vize, by měl být obecně dosažitelný a měl by být více orientovaný na vybraný aspekt obchodního problému. Vize je podporovaná (je účinná díky) úlohám. Je také zesílena (podpořena) záměry. Obrázek 4.2. Vize Na základě obecné analýzy jednotlivých prvků tohoto systému, naformulují návrh konkrétních opatření pro větší názornost v samostatných rámečcích, které oddělí část teoretickou a vymezí aplikaci teorie. Vize Být největším dodavatelem dekoračního osvětlení v ČR. Asociovat se u lidí se slovem osvětlení, dekorace. Požadovaný výsledek Požadovaný výsledek je cíl, který se jeví jako stav nebo zaměření, kterého se podnik snaží udržet. Požadovaný výsledek je silně podporován postupy. 20

21 Kategorie Požadovaných výsledků Požadovaný výsledek zahrnuje následující koncepty: záměr úkol Obrázek 4.3. Požadované výsledky - Záměry a Úkoly Ve srovnání s úkolem, záměr má sklon mít delší termín trvání, být spíše kvalitativní všeobecný a trvající. Ve srovnání se záměrem, úkol má sklon být krátkodobý, spíše kvantitativní, specifický a přesahuje hranice své životnosti (které mohou být cyklické). Úkoly se liší od záměrů tím, že úkoly by měly vždy být časově cílené a měřitelné. Záměry, na rozdíl od toho, nejsou určité v těchto měřítkách. Požadované výsledky jsou podporovány postupy, které se mohou jevit buď jako strategie nebo taktika. Obecně, záměry jsou podporované strategii, a úkoly jsou dosažené díky taktice. Záměr Záměr je definice podmínky nebo stavu podniku, které by měly zapůsobit jednou nebo působit trvalé během vykonávání určité funkce. Záměr posiluje vizi - definuje podmínky, které by měly být splněny, aby vize byla efektivně dosažena. Záměr by měl být omezený dost konkrétní na to, aby mohl být popsán úkolem. Vize, na rozdíl od toho je příliš široký nebo abstraktní pojem na to, aby byl přímo specificky změřen úkolem. Určování zda sdělení je vize nebo záměr je často nemožné bez podrobné znalosti souvislostí a záměru obchodních plánovačů. 21

22 Záměr Být obchodem a společnosti vysoké kvalty. Být na úrovní Alza.cz a Mall.cz. Poskytovat nejlepší na trhu služby zákazníkům. Prodávat velmi kvalitní, hezké a prestižní zboží. Být co nejvíce k dispozici pro zákazníka a poskytovat největší pohodlí při nákupu. Snažit se získat co nejvíce zákazníků přetáhnout od konkurující společnosti. Úkol Úkol je definice dosažitelného, cíleného a časově změřitelného cíle, o dosažení kterého podnik usiluje, aby mohl dosáhnout svých záměrů. Dosažitelný. Je samozřejmé, že úkol by měl být dosažitelný. Jestli úkoly nejsou - obchodní plány jsou nereálné a pravděpodobně selžou. Časově cílený. Veškeré úkoly by měly být časově cílené. Toto znamená, že musí existovat buď časová hranice absolutní ("do 1. ledna 2007") nebo relativní ("během dvou let") a měla by být zahrnuta v každém úkolu. Tato časová hranice označuje, kdy proběhne dosažení úkolu. Měřitelný. Úkoly by měly být měřitelné. To znamená, že musí zahrnovat některé explicitní kritéria pro určování, zda se s úkolem setkáme v praxi. Tato kritéria mohou být docela přísná ("uskutečněné nějakého Cíle včas v 95% případů"). V bodě minima, kritéria musí poskytovat základy pro vykonávání "jdi/stůj" rozhodnutí. Taková kritéria mohou být základem pro jistý byznys pravidla, vytvořené speciálně pro vypočítání nebo odvození relevantních vyhodnocení. Porozumění OMG pojmu úkol se shoduje s populárními "SMART" kritérii o tom, co úkol je: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-Based. 22

23 Úkol kvantitativně určuje záměr - poskytuje základy pro určení zda záměr je dosažený. Na druhé straně záměr je kvantifikovaný těmito měřitelnými úkoly. Úkol Do jednoho měsíce od otevření obchodu se zaregistrovat na serverech, sdružujících informace o e-shopech ( Do tří měsíců od otevření obchodu si udělat certifikát kvality například od APEK ( Rozmístit reklamu a bannery takovým způsobem, aby již první měsíc obchod měl unikátních návštěvníků. Z toho aby se uskutečnilo 300 transakcí. Z toho aby nebylo více než 5% reklamací. Fakta, které organizují cíle Potřebujeme logická spojení (tj. druhy faktů), kromě zmíněných výše, pro plnohodnotnou organizaci cílů. Tato logická spojení poskytují dodatečnou strukturu mezi prvky cílů. Souvislosti požadovaných výsledků Jeden požadovaný výsledek může zahrnovat další požadované výsledky; také může být zahrnutý v nějakém dalším požadovaném výsledku. Toto spojení by mělo být využíváno pouze pro spojování podobných instancí; například, záměry s jinými záměry a úkoly s jinými úkoly. 23

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci

ENTERPRISE INTELLIGENCE. zpravodajství v organizaci ENTERPRISE INTELLIGENCE zpravodajství v organizaci Vladimíra Zádová Dobré zpravodajství mít důvěryhodné zdroje mít všechny informace požadované pro rozhodování včas musí být i správně zpracovány a analyzovány

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více