VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasiia Bondarenko Vliv globalizace na řízení hotelu Bakalářská práce 2014

2 Vliv globalizace na řízení hotelu Bakalářská práce Anastasiia Bondarenko Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: HOT Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: červen 2014 Praha 2014

3 Bachelor s thesis Impacts of Globalization on Hotel Management Anastasiia Bondarenko The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: June 2014 Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma vliv globalizace na řízení hotelu zpracovala samostatně. Použitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Anastasiia Bondarenko V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych zde poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce doc. Ing. Petru Čechovi, Ph.D. za jeho cenné rady při vedení bakalářské práce a čas, který mi věnoval při řešení dané problematiky. V neposlední řadě také děkuji všem respondentům, kteří mi poskytli potřebnou informaci.

6 Abstrakt BONDARENKO, Anastasiia. Vliv globalizace na řízení hotelu. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Doc. Ing. Petr Čech, Ph. D. Praha: strana. Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivů globalizace na řízení hotelu. Cílem bakalářské práce bylo stanovit pozitivní i negativní dopady globalizace na řízení hotelů a podnikatelské prostředí v oboru hotelnictví, případně doporučit způsoby jejich maximalizace, resp. minimalizace. Dalším cílem bylo definovat příležitosti a hrozby, které mají původ v globalizačních procesech, a navrhnout vhodná opatření pro využití příležitostí a neutralizaci hrozeb, které vyplývají z odpovědí respondentů, nebo by mohla být využitelná pro stejné účely, avšak nebyla zmíněná v průběhu provedených rozhovorů. V teoretické části práce jsou rozebrány vlivy globalizace na ekonomiku, management a podnikání. Praktická část představuje analýzurozhovorů provedených s manažery vybraných hotelů na téma globalizace. Návrhová část je, na základě získaných dat, zaměřena na vymezení pozitivních a negativních vlivů globalizace, příležitostí a hrozeb pro hotely. Dále jsou uvedené návrhy a způsoby využití zjištěných příležitostí a eliminace nalezených ohrožení. Na základě vyhodnocení provedených rozhovorů lze konstatovat, že globalizace je nevyhnutelný a všestranný fenomén, který ovlivňuje hotelnictví. Pro hotely je nezbytné sledovat globální tendence, aby se udržely na trhu. Procesy globalizace ovlivňují hotelové podniky i práci manažerů z různých aspektů. Zvyšuje se obousměrná dostupnost informací (o hotelu, a pro hotel a management), a následně vzniká potřeba řídit jejich získávání a využívání.stále větší pozornost je věnována internetovým rezervačním a hodnotícím portálům. Kvůli nim cestovní kanceláře ztrácejí na významu jako zprostředkovatele ubytování, což nutí hotely hledat nová partnerství. Celkový růst konkurence přispívá ke zvyšování kvality služeb. Vybrané menší hotely jsou ovlivňovány interkulturním prostředím a zosobňují služby v této souvislosti. Na druhou stranu, hotelnictví negativně ovlivňuje ztráta identity jednotlivých zemí a rostoucí závislost na ekonomických a neekonomických změnách mezinárodního podnikatelského prostředí. Klíčová slova: globalizace, hotel, hotelnictví, příležitosti globalizace, hrozby globalizace.

7 Abstract The bachelor's thesis approaches the impacts of globalization on the hotel management. The aim of the thesis was to determine the positive and negative impacts of globalization on hotel management and business environment in the hospitality industry, to suggest methods of their maximizing or minimizing. Another objective was to define the opportunities and threats that originate in the processes of globalization, and to offer appropriate ways of exploiting the opportunities and neutralize threats that are used by the respondents on the everyday basis or could be used for the same purposes, but were not mentioned in the interviews. In the literature review the study analyzes the effects globalization has on ecomnomy, management and entrepreneurship. The methodology presents an analysis of interviews on globalization with managers of selected hotels. The reccommendations are focused on defining positive and negative effects of globalization, its opportunities and threats for hotels and are based on the data obtained. Furthermore the thesis provides suggestions on how to take advantage of the identified opportunities and eliminate the threats found. Evaluating the conducted interviews it can be said that globalization is inevitable and versatile phenomenon that affects the hospitality industry. Hotels should follow the global trends in order to stay in business. The processes of globalization affect hotels and their management from different perspectives. The bidirectional availability of information (about the hotel, to the hotel and its management) is increasing. As a consequence it needs to be well managed. More attention is being paid to online booking portals and travel websites. Because of which travel agencies are losing importance as accommodation agents forcing hotels to look for new partnerships. The overall competition growth contributes to improving of the service quality. Smaller of the selected hotels are affected by the intercultural environment and personify services in this context. On the other hand, the hospitality industry is being negatively affected by the loss of countries' national identity and the growing dependence on economic and non-economic changes in the international business environment. Keywords:globalization, hotel, hospitality management, opportunities of globalization, threats of globalization.

8 Obsah Úvod Seznam použitých zkratek Seznam příloh Teoretická část 1 Charakteristika pojetí globalizace Historie globalizace Hnací síly globalizace Pozitiva a negativa globální integrace. Antiglobalizační hnutí Vliv globalizace na ekonomiku a podnikání Globalizace a nová ekonomika Mezinárodní pohyb zboží, služeb a kapitálu Hodnotové řetězce, offshoring, outsourcing Vliv globalizace na rozvojové ekonomiky Problém zákonodárství Migrační toky a trh práce Globalizace a podniková etika, koncept globálního dobra Vliv globalizace na management Úspory z rozsahu Management informací Organizační struktura podniku Tendence k diferenciaci a komplexnosti Brand, firemní identita a kultura Management změn Multikulturalita Marketing a řízení vztahů se zákazníky Praktická část 4 Použité metody výzkumu Analýza rozhovorů Obecné poznámky Návrhová část 6 Výsledky rozhovorů Pozitivní vlivy globalizace... 49

9 6.2 Negativní vlivy globalizace Příležitosti spojené s globalizací a možnosti jejich využití Hrozby globalizace a možnosti jejich eliminace Závěr Seznam literatury Přílohy... 62

10 Úvod Pojetí stability v současné době předpokládá určitou míru změn, které se kolem nás odehrávají každodenně. Objevují se kvalitativně nové jevy a věci, jejichž samotná existence byla ještě před pár desítkami let úžasným výplodem představivosti a spadala do kategorie vědecké fantastiky. Když porovnáme způsob života lidí před deseti, třiceti nebo padesáti lety zjistíme, že se změnilo mnohem víc, než se očekávalo. Postoje a hodnoty stejně jako zastaralé věci se stávají záležitostí minulých dní. Pokrok drží krok s degradací, přičemž obojí je součástí procesu evoluce a přirozeného rozvoje lidstva a společnosti. Svět se neustále mění, roste potřeba inovací a invencí, zkracuje se životní cyklus výrobku a služeb. Roste význam vědy a výzkumu. Moderní technologie jsou neoddílnou součástí života jedinců i společnosti, ovlivňují sféru podnikání, mění strukturu ekonomik. Zvídavost lidí a touha po poznání odpradávna vedla k rozšiřování teritoriálních a myšlenkových hranic, poznání nebo zničeníobjevovaných hodnot, kultur a jazyků. Plynutím času nabývaly na hodnotě znalosti, které byly předávané od generace ke generaci, nebo byly tabuizované a ukrytéza zdmi knihoven. Dostupnost informací je v dnešní době neuvěřitelná. Kdo vlastní informace, vlastní svět. Reakcí na růst poptávky po informacích byl rozvoj informačních a komunikačních technologií. Faktem je, že procesy globalizace zasahují do života každého z nás.každý má jinou představu o tom, co to globalizace je, a každý bude mít pravdu. Všestrannost jevů globalizace ho dělá předmětem zájmu ekonomů, sociologů, ekologů a dalších odborníků. Globalizace přispívá k rozvoji cestovního ruchu. Lidé mají více možností cestovat, ale výběr vhodné destinace se pro ně stává složitějším. Globální kulturní integrace nivelizuje rozdíly mezi jednotlivými kulturami a ztotožňuje infrastrukturu turistických destinací. Svět ovládají globální a transnacionální korporace, jejichž roční obrat převyšuje roční HDP menších státu. Existují názory, že jejich rostoucí moc a vliv na společnost ohrožují státní moc. Dochází ke koncentraci i v hotelovém průmyslu. Z pohledu hotelnictví představuje globalizace také fenomén, který má při podrobnějším zkoumání vliv na jednotlivé podniky i celé odvětví. Dá se říci, že se i ty nejmenší hotely pohybují v globálním konkurenčním prostředí. Virtuální realita je dostupná pro všechny uživatele, nezávisle na jejich původu. Globální distribuční systémy, od momentu svého vzniku a používání, postupně rozšířily svou působnost z leteckých společností na další aplikovatelná odvětví, včetně hotelnictví. Na internetových 10

11 rezervačních portálech se snadno vyhledávají velké i malé, samostatné i značkové hotely v závislosti na požadavcích uživatelů. Tato bakalářská práce se zaměří na problematiku globalizace a jejího vlivu na ekonomické a neekonomické stránky řízení hotelu a na prostředí podnikání. Budou specifikovány globální tendence světové ekonomiky a podnikání, a představené moderní manažerské přístupy. Při výběru tématu bakalářské práce jsem se řídila tím, že téma globalizace je rozporuplné a je předmětem vášnivých diskuzí. Globalizace ovlivňuje každého z nás, avšak většinu detailů a věcí dějících se kolem nás bereme jako samozřejmost a považujeme je za takové, které se nás nedotýkají. Hotelnictví a cestovní ruch bezesporu těží z globalizačních procesů, ale každý jev má i druhou stranu mince, která bývá zanedbávána. Toto téma bylo, je a bude aktuální vzhledem k charakteru globalizace, která je nevyhnutelná a těžko zastavitelná. Cílem bakalářské práce bylo stanovit pozitivní a negativní dopady globalizace na řízení hotelů a podnikatelské prostředí v oboru hotelnictví, případně doporučit způsoby jejich maximalizace, resp. minimalizace. Dalším cílem bylo definovat příležitosti a hrozby, které mají původ v globalizačních procesech, a navrhnout vhodná opatření pro využití příležitostí a neutralizaci těchto hrozeb. V zájmu naplnění cíle je bakalářské práce rozdělena do tří částí. V teoretické části je, na základě prozkoumané odborné literatury, komplexně popsán a charakterizován jev globalizace. Dále se zabývá historií globalizace z pohledu různých autorů. Jsou popsány hnací síly globalizace a definována pozitiva a negativa plynoucí z globální integrace. Pouze dílčím způsobem je objasněnaproblematika antiglobalizačních hnutí, příčiny jejich vzniku a cílů. Teoretická část rovněžzahrnuje popis vybraných vlivů globalizace na ekonomiku, podnikání a management. Praktická část pojednává o problematice vlivu globalizace na řízení hotelu z pohledu manažerů různých úseků vybraných hotelů. Pro tyto účely byla využita kvalitativní metodapolostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory byly provedeny s představiteli manažerských týmů hotelů na téma globalizace. Otázky pro rozhovory byly sestaveny tak, aby napomohly komplexně a jasně prozkoumat danou problematiku. Návrhová část je zaměřena na vymezení pozitivních a negativních vlivů globalizace, příležitostí a hrozeb pro hotely na základě získaných dat. Dále na základě získaných poznatků jsou uvedené návrhy a způsoby využití zjištěných příležitostí a eliminace nalezených ohrožení. 11

12 Seznam použitých zkratek BI Business intelligence BRIC - Brazil, Russia, India and China (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) CRT Caux Round Table EC European Commission (Evropská komise) FDI Foreign direct investment (Přímé zahraniční investice) GDS Global Distribution System (Globální distribuční systém) HDI Human development index (Index lidského rozvoje) HDP Hrubý domácí produkt HNP Hrubý národní produkt IMF International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond) IT Informační technologie MINT Mexiko, Indonésie, Nigérie, Turecko OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) OTA Online travel agent (Online cestovní agentura) PPC Pay per click UN United Nations (Organizace spojených národů) UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development (Konference OSN o obchodu a rozvoji) WTO World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 12

13 Seznam příloh Příloha 1: Rozhovor 1 Příloha 2: Rozhovor 2 Příloha 3: Rozhovor 3 Příloha 4: Rozhovor 4 Příloha 5: Rozhovor 5 Příloha 6: Rozhovor 6 Příloha 7: Rozhovor 7 13

14 Teoretická část 1 Charakteristika pojetí globalizace První věc, která nás napadne u slova globalizace, je jeho podobnost se slovem glóbus (anglicky: globalization globe), což je poněkud symbolické, neboť v důsledku rychlého rozvoje komunikačních a informačních technologií, zejména internetu, se zeměkoule virtuálně zmenšila do velikosti glóbu, kde je vše na dosah ruky. Termín globalizace nový není, avšak je natolik rozsáhlý, že v jedné definice lzetěžko zahrnout všechny jeho aspekty. V. Mezřický (2006) uvádí, že definice globalizace jako spontánního, neřízeného procesu stále intenzivnější integrace zemí světa v jediném ekonomickém systému zahrnuje jediné kritérium, s kterým jednoznačně souhlasí všichni odborníci z nejrůznějších oblastí zkoumajících tento fenomén. Stejný autor ve sborníku Perspektivy globalizace (Mezřický, 2011a, str.196) sděluje, že se dnes tento jev ve velké míře chápe jako proces sociální, což ilustruje rostoucím vlivem mezivládních organizací a počtem nadnárodních nevládních organizací, který se zvětšil z 37 v roce 1907 na cca 350 v roce A. Giddens (1990), známý sociolog a poradce bývalého ministerského předsedy Velké Británie Tonyho Blaira, definoval globalizaci jako zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, které spojují vzdálené lokality takovým způsobem, že se místní události formují událostmi, které nastávají mnoho mildaleko, a naopak. Pro lepší pochopení ekonomického smyslu globalizace uvedu definici z manuálu pro oblast statistiky mezinárodního obchodu se službami, který byl vypracován UN, EC, IMF, OECD, UNCTAD a WTO (2002): Pojem globalizace se obecně používá k popisu rostoucí internacionalizace trhů zboží a služeb, výrobních prostředků, finančních systémů, soutěže, společností, technologií a průmyslu. Mimo jiné vede ke zvýšení mobility kapitálu, rychlejšímu šíření technologických inovací a rostoucí vzájemné závislosti a jednotnosti národních trhů. O globalizaci tedy můžeme mluvit jako o ekonomickém, sociálním, kulturním a politickém jevu. Ačkoli tento pojem byl používaný i dříve, popularitu nabyl v roce 1983 díky článku T. Levitta Globalizace trhu publikovaném v Harvard Business Review, kde autor zdůraznil roli globálních korporací (jako jsou McDonalds nebo Coca-Cola) v podmínkách nové komerční reality, budované pod vlivem nových technologií (President and Fellows of Harvard College, 2007). 14

15 1.1 Historie globalizace Období globalizace, jak ho chápeme dnes, je tedy zřetelně novou etapou historického vývoje, - píše V. Mezřický (2011b, str. 216) Ale na to, kdy a jak začíná období globalizace, mají různí autoři odlišné pohledy. Nakonec i Hedvábnou stezku, která spojovala Asii se Středomořím, lze zařadit mezi první projevy globalizace. T. Friedman (2005) vymezuje tři chronologická období globalizace. První trvalo od roku 1492 (první Kolumbova cesta, která umožnila obchod mezi Starým a Novým Světem) do roku Během tohoto období poháněly globalizaci státy a vlády. Druhé období, jehož dynamickou silou byly multinacionální korporace, trvalo přibližně dvě století ( ), ale bylo přerušeno Velkou depresí a světovými válkami. V první polovině tohoto období rostla globální integrace díky Průmyslové revoluci, kdy klesly zejména dopravní náklady. Ve druhé polovině se zmenšily telekomunikační náklady, což napomohlo rozvoji globálního trhu rozsáhlejšími toky zboží a informací mezi kontinenty. Třetí období globalizace začalo kolem roku 2000, a trvá dodnes. Globalizace je charakteristická posílením vlivu velkých i malých firem, a je tažena jednotlivci. Autor zdůrazňuje, že první dvě období globalizace byla řízena Evropany a Američany, ale do současného třetího období se zapojují jednotlivci ze všech koutů světa. Jiný pohled nabízí G. Therborn (2000), který historicky rozděluje proces globalizace do šesti vln. Předpokládá, že se jako první projevila globalizace kulturní, a odkazuje na vznik transkontinentálních civilizací. Druhou vlnu uvádí v souvislosti s objevnými plavbami a kolonialismem. Třetí vlna navazuje na války evropských velmocí. Čtvrtá je charakterizována technologickým pokrokem, ekonomickým růstem a rozvojem mezinárodního obchodu před první světovou válkou. Pátá vlna se vyznačuje mezinárodní kooperací pro řešení nadnárodních problému vzniklých s vypuknutím druhé světové války. Šestá vlna globalizace je významná kvůli rychlému rozvoji informačních a komunikačních technologií a rostoucímu mezinárodnímu pohybu obyvatelstva i kapitálu. 1.2 Hnací síly globalizace Technologický pokrok je zřejmě jednou z hlavních hnacích síl globalizace, zejména z pohledu člověka žijícího v 21. století, kdy o nových vynálezech a technologických novinkách čteme každodenně. Stejný názor má V. Jeníček (2002), který zároveň zdůrazňuje vliv liberalizace obchodu, investic a finančních toků na proces světové integrace. Ale nesmíme přehlednout skutečnost, že proces liberalizace, ve velké míře vítaný světovou komunitou, působí na obou stranách zákona, což zdůrazňuje M. Naím 15

16 (2008) ve své knize Černá globalizace. Globalizují se, mezi jinými, také obchody se zbraněmi, drogami, sex traffic a globální zločin jako takový. A. Toffler (2006) konstatuje, že se liberalizace a deregulace mohou provádět, aniž by se státy zapojovaly do globalizace, stejně jako integrace státní ekonomiky do světové není nutnou podmínkou liberalizace. I když je to teoreticky pravda, těžko si představit zemi, která by za současných podmínek mohla být úplně ekonomicky izolována. Mezinárodní dělba práce se už dávno ukázala jako efektivní způsob organizace světové ekonomiky, stejně jako teorie komparativních výhod dokázala své právo na existenci v praktickém uplatňování. V této souvislosti je zvláštním faktorem přispívajícím k prohloubení procesu globalizace podle M. Mussa (2000) chuť ekonomických subjektů na využívání výhod plynoucích z integrace. Mezi jinými tady vyčnívají nadnárodní společnosti, které jsou podle OECD(2010) nejdůležitější hnací silou globalizace, protože současně ztělesňují mezinárodní převod kapitálu, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a technologie. D. Zadražilová (2007) uvádí, že se velká část zisku multinacionálních a transnacionálních korporací utrácí na investice do výzkumu a vývoje, kromě toho, díky existenci podnikových sítí, multinacionální korporace také významně ovlivňují výběr technologií, které se později rozšíří ve světovém měřítku. V Maďarsku, Belgii, České republice a Rakousku, které mají mnoho zahraničních nadnárodních společností, byly zahraniční pobočky zodpovědné za více než polovinu investic do výzkumu a vývoje. 1.3 Pozitiva a negativa globální integrace. Antiglobalizační hnutí. Proti každé akci vždy působí stejná reakce. Globalizace jako jev má svá pozitiva i negativa, stejně jako své stoupence i odpůrce. Podle statistik Světové banky (The World Bank Group, 2014a) se čistá oficiální rozvojová pomoc ekonomicky chudým zemím zvýšila z 88 miliard v r na 140 miliard v r v současných amerických dolarech; za stejné období se dětská úmrtnost (do 5 let věku) snížila z 65,3 na 47,8 mrtvých dětí na 1000 živě narozených dětí.zvýšila se úroveň gramotnosti lidí ve věku od 15 do 25 let z tří čtvrtin v roce 1975 na devět desetin v roce 2011 (Mezřický, 2011c, str ). Jedním z nejvýznamnějších argumentů v prospěch globalizace je relativní úspěch v celosvětovém boji proti chudobě. Od roku 2000 více než polovina rozvojových ekonomik dosáhla průměrného růstu příjmů na obyvatele 3,2 a více procent ročně (The World Bank Group, 2014b). Když vezmeme do úvahy pojetí blahobytu v širším měřítku a porovnáme data indexu HDI (Human development index), uvidíme, že ekonomicky chudé země udělaly velký krok dopředu (IMF, 2000).Jako příklad 16

17 může sloužit Afrika, která podle týdeníku The Economist (The Economist Newspaper Limited, 2014)je nejrychleji rostoucím kontinentem současnosti. Nárůst HDP (Hrubého domácího produktu) Afriky v příštím desetiletí je odhadován zhruba na 6 % ročně, v neposlední řadě kvůli přímým zahraničním investicím, které stouply z 37 na 46 miliard USD za 6 let ( ). Rozdělení důchodu však není rovnoměrné. P. Nováček (2011, str. 111) píše: Dvě procenta nejbohatších lidí na světě vlastní více než polovinu světového bohatství a 50 % lidí na planetě s nízkými příjmy vlastní dohromady jen 1 % světového bohatství. Velký rozdíl v příjmech se dotýká nejen jednotlivců, situace je stejná i mezi státy. Význačný ekonom naší doby a nositel Nobelové ceny za ekonomii J. Stiglitz (2002) patří mezi kritiky globalizačních procesů a činností mezinárodních finančních institucí vjejich současném projevu. Zastává názor, že liberalizace v podmínkách rozvojové ekonomiky, bez ohledu na charakteristické vlastnosti jednotlivých zemí, nepovede k žádanému ekonomickému růstu. Regulační infrastruktura mezinárodních trhů a státní zásahy jsou nutnou podmínkou využívání výhod integrace do světové ekonomiky. Ve světě se rovněž vyskytují antiglobalizační hnutí, která sjednocují lidi znepokojené negativními projevy a důsledky globalizace. Vymazávání ekonomických hranic a bariér vede k posílení moci nadnárodních společností, které představují hrozbu ve formě korporátního kapitalismu, proti němuž většinou bojují představitelé uvedených organizací. Jako proces přispívá sociálně-kulturní globalizace také ke smíšení a přibližování různých světových kultur. Termíny kosmopolitismus a mondialismus, historicky podporované názory význačných osobností, jako je např. I. Kant, nabývají popularity, ale právě ztráta národní identity je postrachem mnoha občanů (voličů), následně i politiků. I když v dnešním světě bez hranic můžeme stát hodiny ve frontě na pasovou kontrolu, žádné zákonodárství nezastaví zvyšující se tok migrantů do ekonomicky vyspělejších zemí. Podle statistik Světové banky (The World Bank Group, 2013) 3 % světové populace (přibližně 213 milionů lidí) žijí tam, kde se nenarodila. OECD (2013)uvádí, že toky lidského kapitálu rovněž přispívají k internacionalizaci technologií, prostřednictvím zvýšení mezinárodní mobility, a rostoucím počtem zahraničních studentů a výzkumných pracovníků v zemích. Takzvaný odliv mozků lze sledovat i ve státech, které kdysi byly na vrcholu světové technologické soutěže. Na druhou stranu migrace není zcela pozitivní jev. Celé diaspory vytvářejí města ve městech, kam se někdy obává zasahovat i stát. Někteří jednotlivci, kteříse odmítají přizpůsobit místním zvykům, přispívají svým chováním k vytváření sady stereotypů, které 17

18 bezesporu nelze aplikovat na všechny představitele národnosti, ale přesto mají svou podstatu. Tato skutečnost vede dost často k zostření sociálních, kulturních a náboženských konfliktů, včetně mezinárodních. Politika států je důležitým faktorem určujícím míru a rychlost zapojení země do světového společenství, a to nejen z hlediska ekonomického. Je zřejmé, že takové významné politické události, jako např. pád Berlínské zdi, který alespoň formálně znamenal ukončení mnohaleté studené války, přidal dynamiku procesům globalizace. Ačkoli polarizaci světových politických sil je cítit dodnes, současná situace je nesrovnatelná s obdobím před lety. Opačným příkladem jsou tragické události 11. září roku 2001, které přinutily vlivné politické hráče přezkoumat priority a dát přednost otázkám vnitřní bezpečností nad posílením a rozšířením mezinárodních vztahů. Z jiného pohledu byla tato situace podnětem pro posílení mezinárodní spolupráce v rámci globálního boje proti terorismu. V této souvislosti můžeme zmínit termín reglobalizace, jímž A. Toffler a H. Tofflerová (2006) popisují procesy, ke kterým dochází v boji proti výše zmíněnému terorismu, globálním stínovým ekonomikám a v oblasti životního prostředí. Tu a tam slyšíme o znečištění životního prostředí, všímáme si, pro jednotlivé roční období, neobvyklého počasí a obáváme se, že se splní smutné předpovědi vědců, které se zabývají globálním oteplováním. Málokdo nezná globální ekologickou organizaci Greenpeace, řidiči v mnoha státech platí ekologickou daň. Otázka ochrany životního prostředí zajímá stále více lidí po celém světě. Globální komunita se znovu sjednocuje v pokusech zachránit naši zeměkouli. Nikdo ale nemůže zachránit nás od nás samých. Procesy globalizace, které nabírají na rychlosti, těžko zastavíme, ale dějiny ukazují, že člověk má úžasnou schopnost k adaptaci. Proto můžeme říci, že jen pochopení významu a porozumění pojmu globalizace a jejím vlivům pomůže se přizpůsobit rychle se měnícímu prostředí a dosáhnout konkurenceschopnosti v podmínkách globalizujících se ekonomik. Vlivy globalizace na ekonomiku, management a podnikání se pokusím analyzovat v následujících kapitolách. 2 Vliv globalizace na ekonomiku a podnikání Jak již bylo uvedeno v 1. kapitole, ekonomická stránka globální integrace je zjevnou a nedílnousoučástí globalizace.mění se struktury ekonomik, země bojují za kapitál zahraničních investorů. Podniky, jako základní ekonomické subjekty, pohybující se 18

19 v rámci národní a globální ekonomiky jsoutaké následně ovlivněny globalizačními procesy. Globalizace mění i neekonomické aspekty podnikatelského prostředí. 2.1 Globalizace a nová ekonomika Globalizace je především chápána jako proces ekonomický. Z tohoto hlediska D. Zadražilová (2007) definuje globalizaci jako dlouhodobý vývojový proces světové ekonomiky, kdy v závislosti na technickém vývoji dochází k podstatným změnám v charakteru a obsahu práce, ekonomických procesů a aktivit firem. Ale nesmíme přehlédnout změny v samotných ekonomických systémech a jejich základnách jako takových. A. Toffler a H. Tofflerová (2006) v souvislosti se změnami v systému bohatství ( wealth system ) a základech jeho tvoření ( wealth creation fundamentals ) zmiňují termín nová ekonomika", známý světové společnosti od 80. let 20. století. E. Nissan, M. Galindo a M. Méndez (2011) zdůrazňují dvě hlavní vlastnosti nové ekonomiky: za prvé, globalizaci podnikání a byznysu, konkrétně to, že se kapitalismus šíří po celém světě. Díky tomuto procesu firmy získávají nové trhy, zvyšují výrobu a přenáší, pokud je to možné, svá výrobní střediska na nové oblasti spotřeby nebo tam, kde jsou vstupy levnější. Druhou vlastnost představuje technologická revoluce. Spotřebitelé mohou koupit levnější výrobky, které však mají dlouhodobě nahradit původní produkty, vzhledem k jejich znehodnocení nebo zavedení nových technologií. Tato skutečnost značně ovlivňuje cenu (firmy jsou nuceny ke snížení cen kvůli zvýšené disperzi informací v hospodářské soutěži), hospodářskou politiku (je nutné navrhnout opatření na snížení regulace a usnadnit činnost těchto firem) a právní činnost (aby se zabránilo nezákonným internetovým aktivitám). Pojem nová ekonomika" je používán už několik desetiletí a mezi jiným označuje přechod od ekonomiky založené na výrobě do ekonomiky založené na službách, a také na znalostech a technologiích. Podle údajů Světové banky (The World Bank Group, 2013) služby už nyní tvoří téměř 70 % světové produkce a jsou nejrychleji rostoucím sektorem globální ekonomiky. World Investment Report 2013 (United Nations, 2013) uvádí, že sektor služeb byl nejvíce odolný proti světové finanční krizi v roce 2008 v oblasti přímých zahraničních investic, a ukázalo se, že byl nejméně postižen. V rámci mezinárodního obchodu vzrostl obchod se službami výrazně v posledních letech, i když stále tvoří jen zlomek obchodu se zbožím. Dle statistik Světové banky (The World Bank Group, 2013) obrat mezinárodního obchodu se zbožím v roce 2010 odpovídal 48 % globálního hrubého domácího produktu (v porovnání s 32 % v roce 1990). Za stejné období vzrostl obchod se 19

20 službami z 8 na 12 % světového HDP. OECD Economic Outlook 2013 (OECD, 2013) odhaduje, že tyto trendy budou pravděpodobně pokračovat. Ale zatímco se ekonomiky OECD stávají více a více zaměřeny na služby (v mnoha ekonomikách služby představují dvě třetiny HDP), zůstává obchod se službami poměrně omezený. Mnoho služeb vyžaduje místní prezentaci, k níž patří zejména cestovní ruch a služby hotelnictví, a nemohou být mezinárodně obchodovány. Kromě toho služby, které mohou být vyvážené nebo dovážené, podléhají velkému množství omezení. 2.2 Mezinárodní pohyb zboží, služeb a kapitálu Mezinárodní obchod je podle Světové banky (The World Bank Group, 2013) zásadní cestou k integraci. Ekonomiky s vysokými příjmy zůstávají hlavním zdrojem a cílovým místem mezinárodního obchodu, ale i rozvojové ekonomiky se více zapojují a obchod s nimi se rozvíjí. Snížení celních a netarifních překážek zrychlily obchod, ale mnoho z nich zůstává. Ekonomicky nejchudší země stanoví vyšší celní sazby na široké spektrum výrobků, aby ochránily své výrobce a zvýšily státní příjmy. Bohaté země však často selektivně zavádějí nejvyšší celní tarify na dovoz zejména zemědělských a textilních výrobků z rozvojových zemí a nadačně podporují své zemědělce. Efektivní globální integrace vyžaduje volný pohyb zboží, služeb, investic, pracovní síly a technologií, nejen snížení cel a dovozních kvót. Otevřený a spravedlivý obchodní systém dává příležitosti k růstu a podporuje domácí i zahraniční investice. Čisté přímé zahraniční investice (FDI), získané rozvojovými ekonomikami, se zvýšily na 587 miliard dolarů v roce 2010, i kdyžbyl jejich růst zpomalen finanční krizí. Nedávná hospodářská krize nejen podtrhla sílu globalizace, ale také ukázala zranitelnost globálního ekonomického systému. Globální vazby zvýšily vzájemnou ekonomickou závislost mezi zeměmi, což napomohlo šíření krize. To, co začalo jako finanční krize ve Spojených Státech Amerických, se rychle proměnilo v globální ekonomickou krizi, což podle OECD (2010) vedlo k dramatickému kolapsu mezinárodního obchodu a přímých zahraničních investic. Dalším aspektem globalizace je stále větší propojení finančních trhů v důsledku vládních politik. Deregulace mezinárodního obchodu a národních trhů po rozpadu Brettonwoodského systému a přijetí politiky Washingtonského konsenzu přispěly k rozšíření moci nadnárodních společností. Nadnárodní společnosti současně ztělesňují mezinárodní převod kapitálu, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a technologie, jak uvádí OECD (2010). Specifické firemní 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová

Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011. JUDr. Ladislava Steinichová Seminář Velehrad 30. 9. 2. 10. 2011 JUDr. Ladislava Steinichová Zaměstnanost a pracovní migrace z hlediska historického Tendence odcházet za prací na straně jedné a zaměstnávat dělníky, řemeslníky, odborníky

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR

4. průmyslová revoluce. WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR 4. průmyslová revoluce WORKSHOP Inovačního Think Tanku TA ČR Definice Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry 4.0 - nový způsob výroby - předpokládá propojení jednotlivých strojů, které dokážou

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika

Q1 2012. Manpower Index trhu práce Česká republika Q1 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Výsledky průzkumu 1. čtvrtletí 212 Manpower Index trhu práce Česká republika Obsah Q1/12 Index trhu práce v České republice 1 Regionální porovnání Porovnání

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010 Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 13,55% OPF Nových

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress.

Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Recenzenti: Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Vydání knihy doporučila Vědecká rada nakladatelství Ekopress. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována

Více

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná)

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Rut Bízková předsedkyně TA ČR Konference KE VŠB, Rožnov pod Radhoštěm 9. 9. 2015 Nové společenské výzvy Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více