STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007"

Transkript

1 1 STŘEDA, 24. ŘÍJNA 2007 PŘEDSEDAJÍCÍ: HANS-GERT PÖTTERING Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Členství v politických skupinách: viz zápis 3. Písemná prohlášení (předložení): viz zápis 4. Vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem (rozprava) Předsedající. Dalším bodem pořadu jednání jsou prohlášení Rady a Komise k vztahům Evropské unie a Turecka. Manuel Lobo Antunes, úřadující předseda Rady. (PT) Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, předsednictvo by v prvé řadě rádo poděkovalo Evropskému parlamentu, a zvláště paní Oomenové-Ruijtenové za návrh usnesení o vztazích EU a Turecka. Předsednictvo oceňuje a vítá aktivní účast Parlamentu v procesu rozšiřování, které je zároveň konstruktivním příspěvkem k všeobecným rozhovorům o rozšiřování, a obzvláště k procesu souvisejícímu s přistoupením Turecka. Není pochyb, že každá diskuse přináší výbornou příležitost na vytváření povědomí o procesu vstupu Turecka, na zapojování obyvatel členských států a Turecka do tohoto procesu a podporování turecké vlády na její cestě k přistoupení. Mohu vás ubezpečit, že názorům Evropského parlamentu věnujeme dostatečnou pozornost. Za několik dní předloží Komise svou pravidelnou zprávu o činnosti, zaměřenou na proces přistoupení Turecka. Rada přezkoumá a posoudí tuto zprávu velmi pozorně. Mezitím bych rád stručně vzpomenul několik bodů v této fázi jednání o přistoupení Turecka. Myslíme si, že nedávné volby v Turecku představily touhy tureckých občanů po demokracii, stabilitě a politické i hospodářském pokroku. Též jsme přivítali, jakým způsobem se volby konaly, vysokou účast voličů a lepší reprezentativnost nového tureckého parlamentu. Předsednictvo sdílí názory a obavy tohoto Parlamentu, pokud jde o turecký reformní proces. Věříme, že má nová vláda větší legitimitu a jasný mandát, který by měl umožnit podniknout rozhodující kroky při prosazovaní a rozšiřovaní reformního procesu v Turecku. Je důležité, aby nová vláda vnesla do reforem svěží impulz, jak do jejich provádění tím, že se soustředí na klíčové oblasti. Z tohoto pohledu je zavedení přístupového partnerství, zejména pokud jde o jeho krátkodobé priority, velmi důležité. Chtěl bych vám připomenout, že musíme přístupové partnerství v nadcházejících měsících přezkoumat. V tomto kontextu bych též rád zdůraznil potřebu rozsáhlého jednání a národního souhlasu s novou tureckou ústavou.

2 Sdílíme vaše názory na důležitost reforem v klíčové oblasti základních svobod a lidských práv. Další rozvoj je nevyhnutný, zejména pokud jde o svobodu projevu, vyznání, kulturních práv a práv žen, ale i o další posilování boje proti týrání a špatnému zacházení. Většina z těchto otázek je uvedena v přístupovém partnerství jako krátkodobé priority, které musí Turecko splnit. Obzvláště v oblasti svobody projevu nás mrzí nedostatek pokroku, a to i přes veřejnou diskusi o této otázce, a máme obavy z rostoucího nacionalismu, který vede k autocenzuře. Stále pevně věříme, že je potřebné, aby byl článek 301 tureckého trestního zákoníku, stejně jako jiné nejasně formulované články, zrušený, nebo podstatně pozměněný, aby tak zaručoval svobodu projevu. Pokrok v této oblasti má rozhodující význam pro celkový posun v přístupových jednání. Pokud jde o svobodu vyznání, urychleně potřebujeme vidět pokrok, zejména po tragických událostech, které se odehrály začátkem tohoto roku. Dlouho očekáváme přijetí právních předpisů, které komplexně pojmenují všechny problémy, kterým čelí nemuslimská společenství, jako je právní postavení, registrace majetku a vzdělávání duchovních, jež by zaručovaly náboženský pluralismus v souladu s evropskými normami. Zákon o nadacích by mohl být v tomto ohledu určitě prvním krokem a po přijetí a realizaci se bude pozorně hodnotit. Znepokojující záležitostí je i nedávné rozhodnutí nejvyššího soudu v otázce ekumenického patriarchátu. Sdílíme vaše názory na vztahy civilistů a vojáků. Nedávné události, zejména před a během volební kampaně, ukázaly potřebu dalších kroků v této oblasti, aby si ozbrojené sily nemohly uplatňovat politický vliv. Stále je potřebné zabezpečit civilní demokratickou kontrolu nad vojskem v souladu s postupy členských států EU. Pokud jde o jihovýchod, silně odsuzujeme nedávný teroristický útok v provincii Sirnak. Odsoudili jsme i další teroristické činy spáchané v Turecku, a budeme v tom pokračovat. Nikdy nebudeme omlouvat teroristické aktivity. Odvoláváme se v tomto ohledu na naši solidaritu s tureckým národem. Na druhé straně bychom kvůli terorismu neměli zapomínat na naléhavou potřebu urychleně vytvořit a zavést komplexní strategii, která bude zaručovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj jihovýchodu. Jde o komplexní oblast, kterou monitorujeme jako součást probíhajících reformních procesů. Kromě souladu s kodaňskými politickými kritérii se bude pokrok Turecka v přípravě na přistoupení měřit v rozporu s požadavky, které byly jasně stanovené v jednacím rámci. Jak Rada dohodla v prosinci minulého roku, bude se v tomto ohledu monitorovat a analyzovat pokrok dosažený v otázkách, na které se vztahuje prohlášení z 21. září 2005, zejména úplné a nediskriminační provádění dodatkového protokolu k Ankarské dohodě. Bohužel nebyl v této otázce zaznamenaný žádný pokrok. Také bych chtěl zdůraznit, že uznání ze strany všech členských států je nevyhnutnou součástí procesu přistoupení, a proto je důležité, aby Evropská unie co nejdříve normalizovala vztahy mezi Tureckem a všemi členskými zeměmi. Práce, která je potřebná na zabezpečení souladu s normami Unie a povinnostmi členství, je náročná a vyžaduje si neustálé úsilí a odhodlání. Procesu přistoupení Turecka věnujeme výjimečnou pozornost a mohu vás ubezpečit, že portugalské předsednictví též udělá, co bude v jeho silách, aby tato jednání pokročila.

3 3 Musíme plnit naše závazky. Podpora reformních procesů a plnění existujících nařízení posune proces vstupu Turecka dopředu, směrem k výhodám pro všechny obyvatele Turecka. Přesto závisí pokrok v procesu přistoupení v podstatné míře a především na chování Turecka. Olli Rehn, člen Komise. Vážený pane předsedo, dovolte mi v první řadě poblahopřát pani Oomenové-Ruijtenové k její výstižné zprávě a k návrhu, který je důkladný a zároveň spravedlivý. Začátkem tohoto roku prošlo Turecko velmi náročným obdobím vážné ústavní krize a politického napětí. I přes tento složitý problém uskutečnilo Turecko své parlamentní a prezidentské volby v duchu demokratických zásad a s velmi vysokou účastí obyvatelstva. Výsledkem bylo vítězství demokracie. Nový turecký parlament je ve velké míře zástupcem turecké politické rozmanitosti a, jak řekl pan Lobo Antunes, nová vláda může nyní pracovat s podporou stabilní většiny a značné podpory lidu. Tímto byla cesta vpřed vydlážděná. Nyní dozrál čas na oživení reformního procesu. Komise proto sdílí základní přístup uvedený v návrhu usnesení, a to určit problémy a podpořit Turecko při plnění těchto politických úloh. To znamená podporovat závazek nové turecké vlády s cílem posilnit reformní snahy a podpořit rychlou přeměnu těchto závazků v činy. To se týká reformního procesu a rovněžankarského protokolu. Komise vítá skutečnost, že vláda umístila ústavní reformy na první místo ve svém programu, s ohledem na posilňování demokracie a rozšiřování základních svobod. To by však nemělo vyústit v odložení reforem, které jsou potřebné už dnes, jako například přepracování smutně známého článku 301 tureckého trestního zákoníku a jiných článků, které se týkají svobody projevu nebo přijetí zákona o nadacích, který by zabezpečil svobodu vyznání. Také je nutné vynaložit další úsilí, které zabezpečí demokratickou nadvládu občansko-vojenských vztahů, ochranu práv žen, dětí a odborů, zlepšení soudního systému a na zvýšení boje proti korupci. Dovolte mi říct několik slov o nedávných událostech a současné situaci, jíž se velmi podrobně věnujeme spolu s předsednictvím a panem Solanou, a řádně jsme sledovali názory Parlamentu. Turecko neustále čelí přeshraničním teroristickým útokům ze strany PKK, která je na seznamu teroristických organizací EU. Evropská unie odsuzuje všechny teroristické útoky a chápe potřebu Turecka chránit své obyvatele. EU a Turecko jsou oba rozhodnuty zabezpečit nezávislost, suverénnost, jednotu a teritoriální integritu Iráku. Stále nabádáme Turecko a Irák, aby tento problém vyřešili prostřednictvím spolupráce mezi příslušnými orgány a dodržováním mezinárodního práva. Základ k tomu poskytla nedávná dvojstranná dohoda mezi Tureckem a Irákem o boji proti terorismu. Turecké orgány se pochopitelně snaží do svých snah zapojit Spojené státy, stejně jako irácké a irácko-kurdské orgány, nedávno jsme dokonce zaznamenali jistý pokrok. Usnesení, které schválil Parlament minulý týden, bychom měli považovat za součást celkové politické strategie. Ukázalo se, že evropská perspektiva představuje pro Turecko klíčový podnět pro reformy v zemi. V souladu s naší hlavní zásadou podmíněnosti v strategii rozšiřování podmiňuje realizace reforem pokrok v jednání o přidružení.

4 Pokud však chceme používat touto zásadu účinně, abychom dosáhli výrazného politického vlivu na podporu reforem, svoje závazky musí dodržovat i samotná Evropská unie. Musíme dodržet své slovo pacta sunt servanda. Všechny členské státy i nadále podporují jednání o vstupu Turecka, a pro důvěryhodnost Unie je nevyhnutné, aby tento proces pokračoval v souladu s ustanoveními rámce jednání přijatého Radou dne 3. října 2005 a rozhodnutím Rady z 11. prosince Šlo o jednomyslné rozhodnutí všech 27 členských států. Proto bychom měli otevřít další kapitoly hned, jak budou technicky připravené. Přinejmenším dvě kapitoly, a to ochranu spotřebitele a zdraví a transevropské sítě, budeme moci otevřít už v nadcházejících týdnech. Zároveň podporujeme Turecko, aby splnilo kritéria pro zahájení jednání již dnes stanovená u 13 kapitol. V neposlední řadě prosím nepochybujte, že náležitě přihlédneme k vašemu přínosu v naší chystané zprávě o pokroku Turecka, kterou Komise přijme dne 6. listopadu. Ria Oomen-Ruijten, jménem skupiny PPE-DE. (NL) Vážený pane předsedající, děkuji Radě a Komisi za milá slova. Dnešní diskuse a usnesení, které se chystáme přijmout, jsou ve skutečnosti v prvé řadě určeny Komisi, protože jsme chtěli přispět do zprávy o činnosti. Jsou však určené i Radě, která se opět sejde v prosinci, jako odpověď na zprávu o činnosti. Co v usnesení říkáme? Co říkáme v jeho textu? Popisujeme pokrok, kterého jsme dosáhli, a dohody, jež jsme uzavřeli. Též jsme popsali, co bylo výsledkem závazku, který na sebe převzalo Turecko. Z tohoto důvodu je uvedené usnesení shrnutím toho, čeho se dosáhlo, ale zároveň obsahuje i seznam věcí, které je ještě nutné udělat. Vážený pane předsedající, je v něm i to, co očekáváme od turecké vlády, protože je to příležitost dát reformnímu procesu nový impuls. Zatřetí bych chtěla říct, že jsme se pokusili prohloubit rozhovory s Tureckem. Proto bych ráda upozornila na soudržnost společnosti, logistiku, dopravu a energetiku. Svoboda projevu a svoboda vyznání mají v našem textu právem přední místo. Ústava, nová ústava, by neměla být výmluvou, proč okamžitě nenasadit všechny páky na to, aby se zabezpečilo uskutečnění všech potřebných reforem, zejména těch, které jsou spojené s článkem 301. Dále bych chtěla mluvit o vztahu mezi sousedícími zeměmi. Dobré vztahy mezi sousedy jsou nevyhnutné. Když se podívám na Turecko a Arménii, znamená to, že hranice musí být otevřené. Všechny hospodářské blokády musí skončit. Kromě toho, a to bude můj poslední bod, když národ neuzná svou minulost, nemá budoucnost. Proto také žádám Komisi o podporu Turecka a Arménie při řešení tohoto problému. Vážený pane předsedající, o straně PKK už nemohu víc říci, protože postupy tohoto Parlamentu mi nedávají víc času. Hannes Swoboda, jménem skupiny PSE. (DE) Vážený pane předsedající, především bych rád poblahopřál paní Oomenové-Ruijtenové k velmi dobré zprávě a poděkoval jí za její vynikající spolupráci. Tato zpráva obsahuje řadu sdělení a při mé návštěvě Turecka s panem Martinem Schulzem jsem tato sdělení mohl tlumočit tureckým orgánům. Za prvé, v reformách se nemůže jen pokračovat, ale musíme je zintenzivnit. Pan komisař se již zmínil o článku 301 tureckého trestního zákoníku a ostatních reformách, které zaručují úplnou a skutečnou svobodu

5 5 projevu a pluralitu názorů v Turecku. To stejné platí přirozeně i o svobodě vyznání a mnoha otázkách, o kterých budou hovořit ostatní kolegové později během této diskuse. Potřebujeme, aby reformní proces nabral na obrátkách. Za druhé, kurdská otázka: rád bych tu velmi jasně vyjádřil své stanovisko. Během mnoha let, ve skutečnosti během celých desetiletí, jsem se snažil zúčastňovat řešení kurdské otázky, ale nyní přišel čas, kdy je možné vyřešit kurdskou otázku politicky a prostřednictvím Parlamentu, a zanechat tak násilí. To je i důvod, proč nerozumím tomu, proč strana PKK i nadále pokračuje v terorismu. Dokážu to pochopit, protože PKK nehledá mírové řešení a pravděpodobně existují i lidé v armádě, kteří též odmítají mírové řešení. A přece bychom měli vyslat jasný signál, že chceme mírové řešení, což by měl učinit i Irák. V Ankaře jsme se setkali se zástupcem předsedy Talabáního, a ten se též jasně vyjádřil, že nechtějí pokračovat cestou terorismu strany PKK, ale upřednostňují politické řešení. Rád bych věřil, že zástupci kurdské regionální vlády budou věnovat pozornost zprávám, které říkají, že pokračování v terorismu PKK ničí nejen Turecko, ale i Irák. To je i důvod, proč já sám, stejně jako i Socialistická skupina Evropského parlamentu, můžeme jen souhlasit s touto výzvou: Turecko a Irák se musí spojit v mírové spolupráci, která musí počítat i s kurdskou místní vládou, aby skoncovali s terorismem. Zároveň musí Turecko kurdskému lidu pomoci, aby se tam cítil pohodlně a mohl považovat Turecko za svůj domov. Alexander Lambsdorff, jménem skupiny ALDE. (DE) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, též bych rád začal poděkováním zpravodajkyni Rii Oomenové-Ruijtenové, ale i pánům Joostovi Lagendijkovi a Hannesovi Swobodovi, za vynikající spolupráci během přípravy návrhu tohoto usnesení. Věřím, že jsme vytvořili dobrý text a překvapivě jsme se shodli, a myslím si, že jde o skutečně dobrou věc. Rád bych pro svou skupinu ještě jednou zdůraznil a podtrhnul klíčové body. Za prvé, pro Turecko představuje toto usnesení pozitivní a konstruktivní signál. Vítáme fakt, že letní ústavní krize byla zažehnána, a vítáme fakt, že nová vláda má silný a jasný mandát k dalším reformám. Jednoznačně však naléháme na vládu, aby použila svůj mandát na skutečnou podporu reforem. Co je důležité v tomto kontextu, jak vyplývá z usnesení, je fakt, že reformy jsou pro samotné Turecko, turecké obyvatele, tureckou společnost a pro turecké hospodářství skutečně důležité. Turecko se musí neustále stabilně zlepšovat, a to samo od sebe, a jsem rád, že v Turecku roste shoda v názorech na touto otázku, jak to bylo vyjádřené v dubnovém programu. Je dobré, že se to děje i nyní. Pro nás je důležité to, že kodaňská kritéria budou i nadále klíčovým referenčním kritériem na jednání, právě tak jako je vlastní absorpční kapacita Evropské unie i nadále důležitým a nevyhnutným kritériem. Naléhavě potřebujeme reformy, obzvlášť v následujících oblastech, přičemž jsme se o některých z nich již zmínili. Trestní zákoník: článek 301 jsme už zmínili, to je celkem jasné. Podle mého názoru bychom měli začít zahrnovat do této diskuse i článek 252. Týká se to i poškození památky Mustafa Kemala Atatürka a je to skutečně problematické, protože jde zároveň o porušení svobody projevu. Druhým důležitým bodem je zlepšení situace žen. Počet vražd ve jménu cti představuje stále vážné obavy. Ústavní reforma musí pokračovat. Musíme chránit základní lidská práva

6 a osobní svobody. Dovolte mi dodat, že z našeho pohledu představuje problém i volební právo. Census 10 % je v OBSE neslýchaný. Dovolte mi shrnout situaci tím, že řeknu, že musíme projevit pochopení pro složitou situaci v Turecku, zejména vzhledem k dramatickým událostem na jihovýchodě, na hranici Turecka s Irákem. Jednoznačně odsuzujeme teroristické aktivity strany PKK během posledních týdnů a rád bych projevil jménem celé skupiny soustrast rodinám vojáků, kteří byli zabití. Naléháme na tureckou vládu, aby na tuto situaci reagovala opatrně. Dodnes nebylo vidět žádné náznaky, že by to tak nebylo. Kroky přijaté na zmírnění hrozby pro turecké území však musí být v souladu s následujícími podmínkami. Musí být přiměřené a časově omezené. Evropská unie chápe složitou situaci v Turecku. Je důležité, aby si Turecko udrželo toto pochopení. Naším nejvyšším cílem je samozřejmě mírové řešení. Dnešní usnesení představuje jednoznačně konstruktivní signál pro příznivý dialog s Tureckem. Turecko bude i nadále významným partnerem Evropské unie a nyní musí ve svém vlastním zájmu rozhodně pokračovat v cestě reforem. Sebastiano (Nello) Musumeci, jménem skupiny UEN. (IT) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rok po přijetí posledního usnesení založeného na vztazích EU a Turecka v tomto Parlamentu je smutné, že některé základní otázky zůstaly i nadále tragicky aktuální. Turecko prakticky nepovažuje Kypr za člena Evropské unie, svoboda tisku je stále omezená, neboť článek 301 trestního zákoníku nebyl stále upravený a Turecko stále vytrvale odmítá uznat genocidu arménské populace z roku Nedávný šokující teroristický útok ze strany PKK, následná mohutná reakce turecké armády a hrozba zásahu v severní části Iráku, pokud PKK neukončí svoje teroristické aktivity jednou provždy: tyto faktory znásobují nebezpečnou a choulostivou geopolitickou situaci, ve které se Turecko nachází. Samozřejmě, určitý pokrok nastal. Myslím zejména zvýšené zastoupení žen v nově zvoleném tureckém parlamentu, v hospodářských kruzích a na akademické půdě, ale musíme se sami sebe ptát, nyní víc než kdy jindy, zda si Evropa zítřku přeje velkou politickou entitu, nebo zda chce mít silnou kulturní identitu, protože tyto nejistoty hrají do karet Turecku, které si nepřeje přestat být samým sebou. Joost Lagendijk, jménem skupiny Verts/ALE (NL) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mrzí mě, že tuto rozpravu zastiňují teroristické útoky v Turecku. Mnohem raději bych hovořil o tom, zda je vhodné navázat na rozhovory o reformách, bohužel jsem však došel k závěru, že o přes množství pěkných slov se v praxi udělalo opravdu málo. I tak si myslím, že dnešní nejdůležitější otázka zní: Co by mělo Turecko podle našeho názoru udělat? Vynechejme z tohoto rozhovoru pokrytectví, dámy a pánové. Každý z nás ví, nebo by měl vědět, že na toto ďábelské dilema neexistuje jednoduchá odpověď. Na jedné straně zjišťujeme, dozvídáme se, že jakákoli země, ve které bylo za poslední měsíc zabito padesát lidé, musí nějakým způsobem reagovat, zatímco mnozí z nás, myslím včetně mnohých členů turecké vlády, pochopili, že velké vojenské operace nejsou řešením. Ty stranu PKK nezničí, způsobují nesmírné diplomatické a politické škody a, co je nejzávažnější, komplikují hledání řešení kurdského problému.

7 7 Dovolte nám proto věřit, že všechny pokusy najít diplomatické a politické řešení budou úspěšné. Koneckonců, problém neleží v iráckých horách, problém leží v Turecku, ale řešení problému, kurdského problému, nespočívá v tom, že postavíme Turky proti Kurdům. Z mého pohledu je problém v Turecku, Turci a Kurdi vědí, že jediné řešení jejich problému je politické, strana AKP na turecké straně a DTP na kurdské straně proti radikálům, které nemají vůbec zájem o politické řešení a které si myslí, že vojenské násilí může pomoci: na turecké straně armáda a část opozice a na kurdské straně PKK. Vyjádříme se velmi jasně: současné útoky strany PKK jsou, samozřejmě namířené na turecký stát, ale zároveň jsou útokem na kurdskou stranu DTP v tureckém parlamentu, která hledá politické řešení problému. Proto je důležité, aby tento Parlament ostře odsoudil stranu PKK a její teroristické útoky, a zároveň vyjádřil podporu všem na straně Kurdů, kteří se pokouší dospět k mírovému politickému řešení tohoto problému. Kyriakos Triantaphyllides, jménem skupiny GUE/NGL. (EL) Vážený pane předsedající, stále máme na paměti naděje Turecka na přijetí do EU, a proto vyzýváme Komisi, a tedy i Unii jako takovou, aby ukončila v následujících několika dnech posuzování pokroku Turecka, nebo jeho nedostatek v jednotlivých oblastech, které je nutné harmonizovat s evropským acquis. Vyhlásili jsme, že za předpokladu, že Turecko splní kodaňská kritéria a povinnosti, se kterými souhlasilo podle jednacího rámce a dodatkového protokolu, mělo by být schopné přistoupit k EU. Nemyslíme si, že nějaké kompromisy přinesou výsledky, ve které doufá ať už Turecko, nebo Unie. Rádi bychom poukázali na to, že Turecko dosáhlo jistého pokrok, ale opakujeme, že pokud má jeho přijetí proběhnout hladce, musí udělat to, co udělaly předcházející země při svém vstupu: plnit závazky své dohody vůči EU jako celku. Turecko musí proto plnit své závazky vůči Kypru, musí otevřít své přístavy a letiště lodím a letadlům z Kyperské republiky a stáhnout veto na účast Kypru v mezinárodních organizacích a v multilaterálních dohodách. Jako levicová skupina, a obzvlášť jako strana AKEL (Pokroková strana pracujícího lidu Kypru), jsme přesvědčení, že vyhlídky na přijetí Turecka do EU zabezpečí plnění těchto závazků, zejména pokud jde o ukončení okupace Kypru tureckými vojsky. Též věříme, že podporováním Turecka na jeho cestě směrem k Evropě, za předpokladu, že Turecko bude zároveň plnit svoje závazky vůči EU, na něj můžeme vyvíjet tlak. Takto musí Turecko splnit následující závazky: bránit a respektovat lidská práva všech, kteří tam žijí, včetně Kurdů a ostatních menšin, uznat genocidu Arménů a otevřít hranici s Arménií se všemi společensko-hospodářskými důsledky, které to s sebou přinese. Pokud Turecko doufá, že bude moci pokračovat a završit své přijetí, potom je zjevné, že opatření a strategie, které přijalo, budou muset vést k úplnému souladu s evropským acquis a absolutnímu dodržování mezinárodního práva, které koneckonců řídí činnost EU. Georgios Georgiou, jménem skupiny IND/DEM. (EL) Vážený pane předsedo, to, co jsme slyšeli, je překvapující a nepřišlo to od nikoho jiného než od příslušného komisaře, který byl až moc připravený označit ty, kteří prohlašovali, že bojují za svobodu, za teroristy. Přemýšlím, zda nejsme příliš svolní popisovat Turecko jako zemi, na kterou se útočí ze všech stran. Je to země, která má stále svoje vojska v členském státu EU, a není to první ani poslední země, která se přizpůsobuje požadavkům EU. Na závěr se chci věnovat mnohem odbornější otázce. Krátce před událostmi na východních hranicích byla cena ropy v Turecku 76 USD za barel, nyní, kvůli zbraním, ke kterým se

8 vždy uchyluje, když potřebuje vyřešit své problémy, stoupla cena ropy na více než 90 USD za barel. (Předsedající řečníka přerušil) Philip Claeys, jménem skupiny ITS. (NL) Vážený pane předsedo, během diskuse o tomto usnesení ve výboru se zdálo, jako by Parlament jako celek napůl usínal. Jakoby čistě formálně se objevila vágní kritika, ale jinak to vypadá, jako bychom přijali vstup Turecka jako hotovou věc. Turecko přitom dosáhlo od začátku jednání jen sotva nějakého pokroku. Narážím například na nedávnou zprávu od Amnesty International o lidských právech a zacházení s menšinami. Pozice Turecka na Kypru se už téměř ani nepřipomíná. Navíc existuje opodstatněné riziko, že Turecko se chystá spustit rozsáhlý vojenský útok na Irák. Potom bychom se dostali do situace, kdy by kandidátská země nejen okupovala část teritoria existující členské země svými vojsky, ale navíc by se chystala vést jakousi místní válku v jiné sousední zemi, v tomto případě v Iráku. Vážený pane předsedo, většina obyvatel Evropy je proti možnému přijetí Turecka za člena EU. Důvodem je fakt, že Turecko není evropská země, a proto do Evropské unie nepatří. Namísto kompromitování věrohodnosti Evropy bychom měli raději dát přednost partnerství s Tureckem, ve vší upřímnosti a jednoznačnosti, a ne jeho plnému členství v EU. Jim Allister (NI). - Vážený pane předsedo, všiml jsem si, obzvlášť ze strany Komise, tendence prezentovat neevropské Turecko v tom nejlepším možném světle. Možná to není překvapující, pokud bereme do úvahy miliony eur předvstupní pomoci, které proudí, ale musíme čelit i nepříjemným věcem. Nejvíc se obávám zločinů ve jménu cti, závažného porušování lidských práv, nedostatku ochrany nemuslimských menšin, absence svobody vyznání, útoků proti křesťanům a propagandy. Tento rok pokračovaly smrtelné útoky na křesťany, například v dubnu došlo k zavraždění tří mužů v Malatyi. Pravá svoboda vyznání je často prubířským kamenem trvalého závazku země vůči lidským právům. V případě Turecka je toho nutné udělat mnoho, včetně právního postavení náboženských skupin a vlastnických práv, ale v podstatě se musí respektovat právo na svobodu vyznání a právo konvertovat. Werner Langen (PPE-DE). (DE) Vážený pane předsedající, zaprvé bych rád poděkoval paní Oomenové-Ruijtenové za vypracování této zprávy, která bude předložená Komisi a měli bychom ji k ní přihlédnout jako k příspěvku Parlamentu do nadcházející zprávy o činnosti. Turecko překonalo domácí problémy, vláda má jasný mandát, výsledkem nedělního referenda o ústavních změnách, které se týká voleb prezidenta, byl správný výsledek a nyní neexistuje žádný důvod, proč ještě víc zdržovat reformy. Proto bych rád začal výzvou k turecké vládě: Pokud myslí vstup do EU vážně, potom je potřebné zvýšit intenzitu reforem. Jak všichni víme, minulý rok se toho dosáhlo poměrně málo. Za druhé, záměrem reforem je na prvním místě zvýhodnit turecký lid. Nejsou ani samoúčelné, ani kouzlem ze strany Evropy, jejich účelem je pojmenovat nedostatky, ke kterým by nemělo v demokracii docházet, zejména v souvislosti se svobodou názoru, svobodou vyznání, právy žen, právy menšin, volebním právem atd. Turecko musí zvládnout tyto problémy a odstranit tyto nedostatky ze své vlastní vůle.

9 9 Rád bych se zmínil i o další věci, a tou je arménská otázka. Jako Němec si myslím, že můžeme od Turecka očekávat jasné uznání jeho historické zodpovědnosti. Jeho odmítání hovořit o tomto problému a odstranit blokádu Arménie je téma, kterému se musíme v diskusi i nadále věnovat. V současnosti, jak právě uvedl pan Swoboda, existuje obava, že se vojenský konflikt na kurdském území přenese do Iráku. Zde jasně preferujeme namísto vojenského řešení diplomatické řešení, a to dohodu. Úplně souhlasím s postojem Socialistické skupiny v Evropském parlamentu. Konec konců samotné Turecko si musí určit, zda a jak si přeje pokračovat po cestě směrem k Evropě. Z našeho pohledu není jedinou možností úplné přijetí Turecka do EU, jednání zůstaly záměrně napůl otevřená a je nakonec na samotném Turecku, zda bude pokračovat tímto proaktivním směrem. Nejde jen o to, zda může samotná Evropa umožnit Turecku vstup do EU. Jan Marinus Wiersma (PSE). (NL) Vážený pane předsedo, též bych rád vyjádřil pochvalu zpravodajkyni paní Oomenové-Ruijtenové. Moje bezprostřední odpověď na poznámku pana Langena je, že v mé skupině rozhodně hovoříme o jednáních za účelem členství v Evropské unii! Usnesení, o kterém dnes mluvíme, má podpořit tureckou vládu, aby, ať už dělá cokoliv, pokračovala po této cestě. Ministerský předseda pan Erdogan k tomu dostal od tureckých voličů silný mandát. Tím se ve skutečnosti dostává do pozice, ve které může podnítit reformy. Nyní rapidně očekáváme výsledky, a proto očekáváme, že Komise přijde co nejdřív ve zprávou o činnosti, která se bude týkat tohoto jevu. Samozřejmě bychom neměli přehlížet naléhavé problémy. Myslím, že by to byl opravdu velmi důležitý symbolický krok, který by měl obrovský dominový efekt, pokud by turecký parlament učinil něco s článkem 301, pokud by ho vyhlásil za neplatný, nebo ho přeformuloval. To by vytvořilo v Turecku potřebnou otevřenost pro rozhovory včetně rozhovorů o otázkách z minulosti a to mě přivádí k arménské otázce. Věříme, že je velmi důležité, aby o tomto proběhla v Turecku interní diskuse, ale je hlavně na samotném Turecku, aby to zorganizovalo, a nikoliv na Parlamentu nebo na Sněmovně reprezentantů Spojených států, aby otevřely tuto problematiku. Je to hlavně vnitřní záležitost, můžeme pomoci, ale ve skutečnosti nemá velký význam, abychom naléhali zvenku. Byla vyhlášená nová ústava. Věříme, že se tak objevuje i příležitost konečně najít politické řešení kurdské otázky. Sdílím názor těch, kteří říkají, že bychom měli udělat vše, co se dá, abychom zabránili vojenské eskalaci v severním Iráku, ale můžeme tak učinit jen v případě, že se distancujeme od teroristických útoků strany PKK a budeme PKK žádat, aby přestala. Zadruhé, musíme též podpořit Turecko v jeho dialogu s Irákem a s iráckými orgány, a taktéž i v jeho dialogu s místními orgány v kurdském Iráku, aby v praxi spolupracovaly, a tak tyto útoky zastavily. Vítáme nové diplomatické iniciativy, ale věříme, že toto násilí ukončí hlavně praktická spolupráce v samotném regionu. Marco Cappato (ALDE). (IT) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předsednictví Rady se vyjádřilo, že to závisí na Turecku a tuto myšlenku zopakovali mnozí kolegové včetně pana Langena, který řekl, že je na nich, aby se rozhodli. Já osobně však nevěřím, že tomu tak je. Podle mě musí Evropa převzít svou zodpovědnost. Není to problém jen Turecka a jeho souladu s formálními kritérii přístupu. Pravdou je, že za poslední měsíce vysílala Evropa, vlády Evropy, počínaje, ale nejen francouzským předsednictvím, vzkaz, že Turecko se k Evropské unii nepřipojí. Zpráva paní

10 Oomenové-Ruijtenové z tohoto předpokladu vychází a její znění je pravděpodobně tím nejlepším, co se dá vytvořit v tomto Parlamentu, ale musíme mít dostatek odvahy na to, abychom změnili celkový kontext: aktuální politická a vojenská krize na hranicích mezi Tureckem a Irákem je částečně odpovědností Evropské unie, vzhledem k tomu, že z politického hlediska jsme Turecku zabouchli dveře před obličejem, i přes to, že příslušná jednání pokračují. To, co potřebujeme, je velký krok vpřed, díky čemuž by se Evropská unie a vlády otevřeně domáhaly politické zprávy o právech obyvatel, kteří žijí na turecké půdě, na demokracii a právní stát, za účelem připojení se k Evropě. To by mohlo pomoci Turecku posunout se dopředu směrem k Evropě, a nikoliv směrem ke Střednímu východu. Feleknas Uca (GUE/NGL). (DE) Vážený pane předsedo, dnešní hlasování o usnesení Parlamentu o Turecku je zastíněné velmi hrozivými a znepokojujícími událostmi. Minulou středu hlasovalo Velké národní shromáždění Turecka drtivou většinou pro vpád tureckých vojsk do severního Iráku. Od té doby jsme slyšeli znepokojující zprávy o mrtvých a zraněných na turecko-iráckých hranicích, o krvavých bitkách a bojích, a slyšeli jsme, že turecká vojska střílejí na vesnice v severním Iráku. Slyšeli jsme o útocích na kurdské instituce a orgány DTP a o rozhněvaných nacionalistech, kteří se pokouší lynčovat své kurdské spoluobčany. A přitom signály, které Turecko vyslalo po ukončení ústavní krize koncem srpna, byly nanejvýš slibné. Mluvilo se o nové civilní ústavě, dalších reformách a intenzivnějších reformních snahách, které by odpovídaly na stále nevyřešené otázky. Paní Oomenová-Ruijtenová a mnozí mí kolegové chtěli přihlédnout k těmto pozitivním signálům a pokroku v Turecku poté, co reformní snahy narazily v Turecku minulý rok na mrtvý bod. Návrh usnesení je ve svém hodnocení vyvážený a spravedlivý. Vzhledem k nedávnému rozhodnutí Turecka a do očí bijící hrozby vojenského vpádu, který porušuje územní celistvost Iráku, však přemýšlím nad tím, jaké cíle momentálně Turecko sleduje. Jde opravdu o stranu PKK? Faktem je, že turecké vojska v posledních letech vykonávaly 24hodinové přeshraniční operace a ani jedna z nich vlastně neměla nějaký trvající účinek. Proč by to tentokrát mělo být jiné? Nebo to má něco společného se zásobami ropy, které se nacházejí v oblasti okolo Kirkúku a se záměrem Turecka odstranit autonomní status Kurdů v severním Iráku? V každém případě je však jasné, že kurdský problém se nebude dát vyřešit vpádem do severního Iráku. Z mého pohledu je též jasné, že Turecko nemůže porušovat mezinárodní zákony a porušovat suverenitu Iráku před očima Evropské unie a mezinárodního společenství. Evropa musí nyní převzít odpovědnost a aktivně se zúčastňovat rozvíjení strategie na nalezení řešení kurdské otázky, neboť to je klíčem k dosažení skutečného míru a demokracie v Turecku. Bastiaan Belder (IND/DEM). (NL) Vážený pane předsedo, v nedávném rozhovoru pro holandský tisk pan komisař Rehn jednoznačně uvedl, které reformy jsou v Turecku pro EU nejnaléhavější, a cituji: Jde o oblast svobody projevu a náboženství, tedy o jádro demokracie. Jsem Komisi vděčný za toto jasné vyjádření stanoviska. To mě dovedlo i k tomu, abych ho upozornil na dokument od Aliance protestantských církví v Turecku. Dokument je datovaný k 1. září 2007 a popisuje vážné nebezpečí a obavy tureckých protestantů z důvodu chybějící svobody vyznání. Pane komisaři, věřím, že budete s účastníky rozhovorů neústupně mluvit

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010

STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 07-07-2010 1 STŘEDA, 7. ČERVENCE 2010 PŘEDSEDAJÍCÍ: JERZY BUZEK Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05) 2. Prohlášení předsednictví Předsedající. Před zahájením bych chtěl učinit

Více

STŘEDA 21. KVĚTNA 2008

STŘEDA 21. KVĚTNA 2008 21-05-2008 1 STŘEDA 21. KVĚTNA 2008 PŘEDSEDA: PAN PÖTTERING předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:05 hod.) 2. Přivítání Předseda. Vážené dámy a pánové, je pro mne velkým potěšením,

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI?

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? Středoevropské pohledy na perspektivy jejich členství v Evropské unii David Král, Piotr Kazmierkiewicz Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, červen 2006 2

Více

Zahraniční politika. České republiky

Zahraniční politika. České republiky Odbor administrativy a zpracování informací MZV ČR Zahraniční politika České republiky dokumenty I-III/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, duben 2012 1 Prezident České republiky... 9 leden 2012...10

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ

BAN KI-MOON V ANTARKTIDĚ UN 1. 08 MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU * 60 LET VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV * S MARTINEM BURSÍKEM O KONFERENCI NA BALI * ČEŠI PRO ROZVOJ * TRVALÁ ŘEŠENÍ PRO UPRCHLÍKY * BAN KI-MOON O AFGHÁNISTÁNU

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. prosince 2006 16879/06 CONCL 3 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 14. a 15. PROSINCE 2006 ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

PRACOVNÍ DOBA (studie)

PRACOVNÍ DOBA (studie) PRACOVNÍ DOBA (studie) Jiří Maštálka - poslanec Evropského parlamentu a kolektiv ilustrace M. Marčák 1 Vážení čtenáři, předkládám Vám v pořadí již třetí publikaci z dílny našeho pracovního kolektivu. Tato

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima Infolinka 800 100 777 www.csobpoj.cz INZERCE Vladimír Špidla s českým eurokomisařem hovoříme o rovných příležitostech žen Evropan, str. 5 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 9 / 2007 ročník

Více

Solidarita. Stačí poslední rána

Solidarita. Stačí poslední rána ČERVEN 2008 Solidarita Vznik PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 23 V ÈÍSLE: Boj proti radaru s. 3-5 Izraele str. 7 Revoluční rok '68 str. 14-16 Podpořte generální stávku 24.6.! Senát UK proti Julínkovi

Více

XIV. KONGRES ODS. XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice

XIV. KONGRES ODS. XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice XIV. KONGRES ODS XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice XIV. kongres ODS, 22. 23. 11. 2003, Luhačovice Ve dnech 22. 23. listopadu 2003 se kulturním domě Elektra v Luhačovicích na Zlínsku konal

Více

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO)

ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ORGANIZACE SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY (NATO) ČLENSKÉ STÁTY Belgie, Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království, Spojené státy,

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Vzpomínka na historický projev Muammara Kaddáfího na Valném shromáždění OSN 23. září 2009

Vzpomínka na historický projev Muammara Kaddáfího na Valném shromáždění OSN 23. září 2009 Vzpomínka na historický projev Muammara Kaddáfího na Valném shromáždění OSN 23. září 2009 Publikováno 30.7.2014 Jménem Africké unie bych chtěl pozdravit členy Valného shromáždění Organizace spojených národů

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26.

securitas imperii Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. Mezinárodní seminář Role a význam institucí historické paměti Senát Parlamentu České republiky, Praha 26. února 2013 ZPRÁVY 170 Při příležitosti 5. výročí vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR)

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Noviny Pražského studentského summitu Prague Student Summit Newspaper CHRONICLE. Fatáh a Hamás: smiřitelní nepřátelé?

Noviny Pražského studentského summitu Prague Student Summit Newspaper CHRONICLE. Fatáh a Hamás: smiřitelní nepřátelé? Noviny Pražského studentského summitu Prague Student Summit Newspaper CHRONICLE Rozšiřování EU. Nebo ne? 7 8 14 WWW.STUDENtSUMMIT.CZ 26. listopadu 2011 2/xviI Fatáh a Hamás: smiřitelní nepřátelé? Model

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

Moderní přímá demokracie

Moderní přímá demokracie Moderní přímá demokracie Švýcarsko-český dialog Švýcarská cesta samostatné rozhodování o vlastní budoucnosti Jako země zastávající přední pozici v oblasti vědy, výzkumu a technologie spolupracuje Švýcarsko

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5

Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 6 / 2009 Nesmíme prohrát válku o svobodu strana 4 5 Efektivita kampaně se potvrdila str. 6 7 Zapomenutá válka o (pouhou) čest str. 18 21 OBJEKTIVEM Vyhrocené

Více