PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY"

Transkript

1 PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/ Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU EKONOMIKA Podnikání FO podle živnostenského zákona Autorem tohoto výukového materiálu je Bc. Dana Kovandová SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín

3 Živnost Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním m jménem, na vlastní odpovědnost, dnost, za účelem dosažen ení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. z

4 Živností není například klad: - provozování činnosti vyhrazené státu, tu, - činnost lékal kařů,, zubních lékal kařů,, farmaceutů, - činnost veterinárn rních lékal kařů, - činnost advokátů,, notářů řů, - činnost auditorů a daňových poradců, - činnost bank, pojišťoven, oven, obchodníků s cennými papíry, - výroba elektřiny, distribuce elektřiny, zemědělstv lství, - provozování rozhlasového ho a televizního vysílání, - zprostředkov edkování zaměstn stnání, - výchova a vzdělávání ve školách, - pronájem nemovitostí,, bytů a nebytových prostor.

5 Všeobecné podmínky provozování živnosti - dosažen ení věku 18 let, - způsobilost k právn vním úkonům, - bezúhonnost. Zvláš áštní podmínky provozování živnosti Zvláš áštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláš áštní předpisy vyžaduj adují.

6 Rozdělen lení živností Živnosti jsou: a) ohlašovac ovací,, které při i splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základz kladě ohláš ášení, b) koncesované,, které smějí být provozovány na základz kladě koncese.

7 Živnosti ohlašovac ovací Živnosti řemeslné Příklady řemeslných živností: - Řeznictví a uzenářstv ství - Pekařstv ství,, cukrářstv ství - Zámečnictví, nástrojářství - Hodinářstv ství - Zlatnictví a klenotnictví - Truhlářstv ství - Zednictví

8 Živnosti ohlašovac ovací Živnosti řemeslné Příklady řemeslných živností: - Výroba a opravy hudebních nástrojn strojů - Klempířstv ství a oprava karoserií - Opravy silničních vozidel - Kadeřnictv nictví,, holičstv ství - Čištění a praní textilu a oděvů - Hostinská činnost - Kosmetické služby - Pedikúra, manikúra

9 2) Živnosti vázanv zané Příklady vázaných v živností: - Geologické práce - Výroba a zpracování paliv a maziv - Oční optika - Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků - Projektová činnost ve výstavbě - Obchod se zvířaty určenými pro zájmovz jmové chovy

10 2) Živnosti vázanv zané Příklady vázaných v živností: - Činnost účetních poradců,, vedení účetnictví,, vedení daňov ové evidence - Speciáln lní ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - Provozování autoškoly - Péče e o dítěd do třít let věku v v denním režimu - Psychologické poradenství a diagnostika - Provozování solári rií

11 3) Živnosti volné Pro jejich provozování zákon nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. K získání živnostenského oprávn vnění musí být splněny ny všeobecné podmínky. Příklady volných živností: - Výroba potravinářských a škrobárenských renských výrobků - Výroba krmiv, krmných směsí,, doplňkových látek - Výroba a opravy obuvi, brašnářsk ského a sedlářsk ského zboží - Výroba a zpracování skla - Výroba jízdnj zdních kol, vozíků pro invalidy - Výroba a opravy čalounických výrobků

12 - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - Velkoobchod a maloobchod - Zastavárensk renská činnost a maloobchod s použitým zbožím - Ubytovací služby - Realitní činnost - Reklamní činnost, marketing - Překladatelská a tlumočnick nická činnost - Pořádání kulturních produkcí,, zábav, z výstav,veletrhů,, přehlp ehlídek - Praní pro domácnost, žehlení,, opravy a údržba oděvů,, bytového textilu

13

14 Živnosti koncesované Příklady koncesovaných živností: - Výroba, opravy, prodej zbraní a střeliva - Silniční motorová doprava nákladnn kladní, osobní,, taxislužba - Vnitrozemská vodní doprava - Provádění veřejných ejných dražeb - Provozování cestovní kanceláře - Ostraha majetku a osob - Služby soukromých detektivů

15 Živnosti koncesované Příklady koncesovaných živností: - Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob - Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelb elbě se zbraní - Provádění trhacích ch a ohňostrojových ostrojových prací - Provozování pohřebn ební služby - Provozování krematoria

16 Podnikání fyzických osob podle živnostenského zákona

17 Ohlašov ování živnosti Fyzická osoba v ohláš ášení uvede: - jméno a příjmenp jmení,, obchodní firmu, státn tní občanstv anství,, bydliště,, rodné číslo, místo m narození a rodné příjmení, - u odpovědn dného zástupce z obdobné údaje, provozuje-li živnost prostřednictv ednictvím m jeho osoby, - zahraniční FO jméno, příjmenp jmení,, obchodní firmu, datum narození,, bydliště mimo území ČR, místo m pobytu v ČR, označen ení a umíst stění podniku v ČR,

18 - místo podnikání, - předmět t podnikání, - identifikační číslo, bylo-li li přidp iděleno, - provozovnu nebo provozovny, kde bude provozování živnosti zahájeno, - datum zahájen jení provozování živnosti, - datum ukončen ení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou, - datum vzniku živnostenského oprávn vnění, je-li pozdější než den ohláš ášení.

19

20

21

22

23

24

25 Fyzická osoba připojp ipojí k ohláš ášení - výpis z evidence Rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce), m - občanský průkaz, - doklad prokazující odbornou způsobilost, pokud ji zákon z vyžaduje, - u zahraniční FO doklady o pobytu v ČR, - prohláš ášení odpovědn dného zástupce, z že e souhlasí s ustanovením m do funkce; jeho podpis musí být úředně ověř ěřen, - doklad o zaplacení správn vního poplatku.

26 Splnil-li li ohlašovatel ovatel všechny v podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis z do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručen ení ohláš ášení a vydá podnikateli výpis.

27 Fyzická osoba můžm ůže e společně s ohláš ášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též: t - podat přihlp ihlášku k daňov ové registraci, - oznámit zahájen jení samostatné výděle lečné činnosti (sociáln lní zabezpečen ení), - podat přihlp ihlášku k důchodovému pojištění, - podat přihlp ihlášku k nemocenskému mu pojištění, - oznámit vznik volného pracovního místa m nebo jeho obsazení, - podat oznámen mení k zdravotnímu pojištění.

28 Řízení o koncesi Náležitosti žádosti o koncesi jsou obdobné jako u ohláš ášení živnosti. Je-li k provozování živnosti podle zvláš áštních předpisp edpisů nutné oprávn vnění nebo souhlas nebo vyjádřen ení orgánu státn tní správy, živnostenský úřad mu předlop edloží žádost o koncesi a všechny v doklady, které žadatel předlop edložil. Tento orgán n je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručen ení žádosti. Tímto T stanoviskem je živnostenský úřad vázán. v Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právn vní moci rozhodnutí o udělen lení koncese provede zápis z do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

29 Ohláš ášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na určen eném m tiskopise. Informační povinnost živnostenského úřadu Živnostenský úřad zašle výpis: - místně příslušnému správci daně, - Českému statistickému úřadu, - správě sociáln lního zabezpečen ení místně příslušné podle bydliště nebo sídla s podnikatele, - příslušné zdravotní pojišťovn ovně.

30 Živnostenský rejstřík Živnostenský rejstřík k je informační systém veřejn ejné správy, je veden v elektronické podobě příslušnými živnostenskými úřady. Je z části veřejný ejný seznam.. Zapisují se do něj n údaje ze živnostenského oprávn vnění.

31 Povinnosti podnikatele Podnikatel je povinen například: - viditelně označit obchodní firmou a identifikačním číslem objekt, ve kterém m mám místo podnikání,, liší ší-li se od bydliště, - zajistit účast odpovědn dného zástupce z při i provozování živnosti, je-li ustanoven, - zajistit doklady prokazující způsob nabytí prodávan vaného zboží nebo materiálu používan vaného k poskytování služeb,

32 - podnikatel zodpovídá za to, že e jeho zaměstnanci jsou bezúhonn honní,, pokud to zákon z vyžaduje a odborně způsobil sobilí,, pokud to zákon z vyžaduje, - podnikatel a zaměstnanci jsou povinni prokázat svoji totožnost pracovníkům živnostenského úřadu, - přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsícům předem písemnp semně oznámit živnostenskému úřadu, - vydat na žádost zákaznz kazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby,

33 - na žádost ŽÚ sdělit, zda živnost provozuje a doložit to doklady, - jestliže e mám více provozoven, musí být všechny v označeny obchodní firmou, adresou, předmětem podnikání,, jménem a příjmenp jmením odpovědn dné osoby, prodejní nebo provozní dobou, - řídit se zvláš áštními právn vními předpisy, p jestliže připravuje mláde dež na povolání, - při i provozování živnosti dodržovat ovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona z a zvláš áštních právn vních předpisp edpisů.

34 Zánik živnostenského oprávn vnění Živnostenské oprávn vnění zaniká například: - smrtí podnikatele, nepokračuj ují-li v živnosti dědicovd dicové,, správce dědictvd dictví - uplynutím m doby, pokud bylo živnostenské oprávn vnění omezeno na dobu určitou, - výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku, - rozhodnutím ŽÚ o zrušen ení živnostenského oprávn vnění, - podnikatel o to požádá.

35 Zdroje: Živnostenský zákonz

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel

Podnikatel. Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) Prameny práva spotřebitel, podnikatel. Historie podnikatel, spotřebitel Podnikatel a základy živnostenského práva (v.2013) (2005-)2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Historie podnikatel, spotřebitel Zákon č.227/1859 ř.z., Živnostenský řád Zákon č. 1/1863 ř.z., Obecný

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 47 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20)

- 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) - 48 - ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ (K 20) Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Část A Řeznictví a uzenářství Mlékárenství Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455_1991_Sb.txt. 455/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 2. října 1991. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455/1991 Sb. ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Změna: 600/1992 Sb., od 1.1.1993-591/1992 Sb. Změna: 231/1992 Sb. Změna: 273/1993 Sb. Změna: 303/1993 Sb. Změna: 42/1994

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Nová úprava živnostenského zákona

Nová úprava živnostenského zákona Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Nová úprava živnostenského zákona Bakalářská práce Autor: Petr Vajner právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. JOSEF SVOBODA Praha

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1 z 53 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová

MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová MCR: 2. přednáška Legislativní podmínky pro podnikání (nejen v CR). Eva Štichhauerová Obsah přednášky Základní legislativní rámec a terminologie spojená s podnikáním 1 Občanský zákoník. 2 Typologie podniků.

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Právní formy podnikání Fyzická osoba Právnická osoba na základě živnostenského Typy,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více