PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST"

Transkript

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST OPPIK - prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem- program MARKETING Praha Květen 2015

2 Žadatel podává pouze plnou žádost v souladu s podmínkami Výzvy I programu Marketing včetně jejich příloh a obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce podpory. Výzvu včetně příloh je možné nalézt na a V případě rozporu s obecnou částí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory má přednost informace uvedená v této zvláštní části Pravidel pro žadatele a příjemce podpory a informace uvedená ve Výzvě a jejích přílohách. Pojmy veletrh a výstava užívané ve všech dokumentech vztahujících se k programu Marketing jsou rovnocenné a pro účely zmíněných dokumentů se významově nerozlišují. Přílohami výzvy jsou: 1 Vymezení způsobilých výdajů 2 Kategorie CZ-NACE podporované Příloha I Smlouvy o ES 3 Doporučená osnova podnikatelského záměru 4 Výběrová kritéria 5 Přípustné místo dopadu a regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti 6 Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o dotaci podporu 7 Pravidla pro Výběr dodavatele v OP PIK 8 Pravidla způsobilých výdajů a publicity 9 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace, zvláštní část programu marketing 10 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace, obecná část 11 Přeměna subjektu Žádost musí být úplná se všemi přílohami. Přílohy je nutné naskenovat, vložit do aplikace IS KP14+ a opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za žadatele. V případě, že nebude z výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence zřejmé, kdo je oprávněnou osobou, je žadatel povinen doložit plnou moc či obdobný doklad s úředně ověřenými podpisy. Přílohy, které již máte v elektronické podobě např. v datové schránce, vložte do aplikace IS KP14+ a opatřete je kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního orgánu (popř. jiné oprávněné osoby). Pokud bude některá příloha chybět, poskytovatel nevydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory probíhá elektronickou formou prostřednictvím depeší v IS KP14+. Žadatelé mohou začít podávat plné žádosti prostřednictvím IS KP14+ od 2. června 2015 od 11:00 hodin (CET). Příjem žádosti bude ukončen dne 30. listopadu 2015 ve 12:00 hodin (CET). Druh výzvy průběžná. Systém hodnocení je jednokolový, bližší podmínky hodnocení jsou uvedeny ve výzvě a jejích přílohách. Žadatelem, příjemcem podpory musí k datu podání žádosti být malý nebo střední podnik dle Přílohy č. 1 Nařízení Evropské Komise č. 651/2014, který je oprávněn k podnikání na území České republiky 2

3 odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt a který splní další podmínky poskytnutí dotace, zejména podmínky uvedené v bodě 4. výzvy. Pravidla publicity minimální požadavky na publicitu a podmínky poskytnutí podpory: Výstupy projektu, které jsou předmětem způsobilých výdajů (tj. účast na veletrzích a výstavách v zahraničí a marketingové propagační materiály) musí být řádně označeny povinnými prvky publicity. Informace k povinné publicitě jsou uvedeny v příloze č. 8 Výzvy. Výdaje na publicitu nejsou způsobilými výdaji. Způsobilé výdaje jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy. Způsobilé výdaje: Způsobilé výdaje mohou být proplaceny v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dalšími podmínkami. Výdaje musí být vynaloženy v souvislostí se schváleným projektem, musí být doloženy řádnými účetními doklady a musí být vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně. Výdaje, které vznikly přede dnem podání plné žádosti, nebudou proplaceny. Datum počáteční způsobilosti je závazně stanoveno v Podmínkách poskytnutí dotace. Křížové financování, tj. spolufinancování projektu i z jiných operačních programů není umožněno. Limity: Podpora je poskytována formou dotace, proplácení se uskutečňuje ex-post maximálně do výše 50% celkových způsobilých výdajů. Dotace je poskytována minimálně ve výši ,- Kč (tedy minimální výše způsobilých výdajů je ,-Kč), avšak maximálně do výše ,- Kč (tedy maximální výše způsobilých výdajů je ,-KČ) na jeden projekt. V rámci projektu je možno podpořit účast na maximálně 5 veletrzích či výstavách za jeden rok a zároveň maximálně 15 veletrzích či výstavách v rámci jednoho projektu, tj. maximálně celkem 15 účastí za tři roky. Přesnější limity dle typu způsobilých výdajů jsou uvedeny v bodě 7.3. Výzvy a v příloze č. 1 Výzvy Vymezení způsobilých výdajů. Výstavy a veletrhy se uskuteční mimo území České republiky, avšak místo dopadu projektu je na území ČR mimo hlavní město Prahy. Mezi způsobilé výdaje patří zejména pronájem, zřízení a provoz stánku, doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení, marketingové propagační materiály (blíže viz bod 5 Výzvy a příloha č. 1 Výzvy). 3

4 Druh způsobilých výdajů VÝŠE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ VÝŠE PODPORY ÚČAST NA VELETRZÍCH A VÝSTAVÝCH V ZAHRANIČÍ DOPRAVA VYSTAVOVANÝCH EXPONÁTŮ, VČ. BALNÉHO A MANIPULACE TVORBA MARKETINGOVÝCH PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO ÚČELY VELETRHŮ A VÝSTAV (V CÍZÍCH JAZYCÍCH) Maximálně ,- Kč na jeden konkrétní veletrh. Maximálně ,- Kč na jeden konkrétní veletrh. Maximálně ,- Kč na jeden konkrétní veletrh. Max. 50 % schválených způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku (účast na veletrzích a výstavách), avšak max. 500 tis. Kč na jednu účast na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Max. 50% schválených způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku (doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace), avšak max. 150 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Max. 50% schválených způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku (tvorba marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav), avšak max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovuje maximální částku finančních prostředků, která může být příjemci podpory z programu OP PIK na daný projekt poskytnuta. Upozorňujeme žadatele, že navyšování částky dotace projektu není možné v žádné fázi projektu! Zároveň upozorňujeme žadatele, že v systému IS KP14+ je nutné uvádět výdaje vždy zvlášť dle druhu v souladu s přednastaveným systémem ze strany poskytovatele podpory, tzn. např. rozdělit částky dle účastí na jednotlivých veletrzích a u každého jednoho veletrhu/výstavy dále rozdělit zvlášť výdaje na dopravu na daný veletrh; (viz příklad). Celkové způsobilé výdaje -..Kč 1. veletrh,-kč (Londýn, Velká Británie) 2. veletrh.,- Kč (Hamburk, Německo) 3. veletrh.,-kč (Brasil, Brazílie) 1. doprava.,- Kč (vztahuje se k veletrhu č. 1 - Londýn, Velká Británie) 2. doprava.,- Kč (vztahuje se k veletrhu č. 2 - Hamburk, Německo) 3. doprava.,- Kč (vztahuje se k veletrhu č. 3 - Brasil, Brazílie) Celkové marketingové výdaje Kč Výdaje na propagační materiál budou uvedeny samostatně, celkově na projekt. V rámci dotace bude proplacena částka maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů v souladu s podmínkami Rozhodnutí o 4

5 poskytnutí dotace a souvisejícími dokumenty v rámci Výzvy, tj. maximálně v částce ,- Kč na jeden konkrétní veletrh/výstavu. Příjemce podpory je povinen postupovat v souladu s právním řádem a v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě, že v průběhu přípravy/realizace Vašeho projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu s Plnou žádostí či s Podmínkami poskytnutí dotace, nebo pokud nastane situace vyžadující změnu projektu, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit prostřednictvím depeše v aplikaci IS KP14+ projektovému manažerovi (PM) (blíže viz bod obecné částí Pravidel pro žadatele a příjemce podpory). Upozorňujeme, že porušení závazných podmínek uvedených v Rozhodnutí nebo Podmínkách může vést k odnětí dotace ( 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), neproplacení dotace nebo sankcím ( 14e zákona č. 218/2000 Sb.). Z tohoto důvodu případné změny konzultujte s poskytovatelem dotace prostřednictvím depeší v aplikaci IS KP14+, případně využijte změnového řízení Oznámení o změně (viz kap. 3.3 obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce dotace). Je vhodné všechny změny, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, konzultovat s projektovým manažerem prostřednictvím depeše v aplikaci IS KP14+, ještě než k nim dojde. Na základě této komunikace se příjemce dotace dozví, zda změny, ke kterým došlo nebo má dojít, jsou takového rázu, že vyžadují změnu Podmínek či nikoliv a zda jsou přípustné. Některá ustanovení Podmínek jsou v důsledku svého charakteru pro žadatele závazná již od okamžiku zahájení realizace projektu, a to i přesto, že ještě nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jejich nedodržení může mít za následek nezpůsobilost výdajů. (viz bod 3.2. obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce dotace). Od realizace projektu můžete kdykoliv odstoupit na základě prohlášení učiněného elektronicky v aplikaci IS KP14+ (prostřednictvím depeše). Tato skutečnost Vám bude potvrzena a budete informováni o všech skutečnostech, které jsou s tímto krokem spojeny a které je třeba následně učinit. Pokud odstoupíte ve fázi, kdy již byla vyplacena dotace, respektive její část, následuje postup podle Podmínek. Příjemce bude v takovém případě vyzván k dobrovolnému vrácení dotčené částky dotace na účet poskytovatele (Ministerstva průmyslu a obchodu). (viz bod 3.5. obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce dotace). Cena obvyklá: Žadatel uvádí částky za účelem poskytnutí dotace ve výši ceny obvyklé v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel podpory bude v rámci pronájmu, zřízení a provozu stánku včetně dopravy exponátů považovat uvedené náklady/výdaje za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu, které prokáže žadatel o podporu na základě informací od organizátora veletrhu nebo výstavy (např. e- mailovou komunikací, cenovou nabídkou z oficiálních stránek veletrhu či výstavy a podobně). V případě, že ke dni podání žádosti nemá k dispozici informace přímo od organizátora veletrhu či výstavy, žadatel prokáže jiný způsob stanovení ceny obvyklé na daný veletrh, například dle dokumentů 5

6 prokazující ceny časově nejblíže známy ke dni podání žádosti (z minulosti i budoucnosti). To znamená, že, že žadatel uvádí ceny, které jsou známé a v případě, že nejsou známé, uvede kvalifikovaný odhad viz příklady níže. Příklady: 1) v případě, že žadatel podává žádost v roce 2015 a ceny pro rok 2016 na konkrétní veletrh/výstavu nejsou známy, žadatel uvede kvalifikovaný odhad na základě vývoje cen minulých, tj. doloží ceny za rok 2015 a popř. i za rok 2014 a dříve; 2) v případě, že je žádost podána v roce 2015 a jsou známy ceny na veletrh v roce 2016 a pro rok 2017 nejsou známy, žadatel uvede známé ceny pro rok 2016 s uvedením a doložením zdroje, a ceny pro rok 2017 a 2018 uvede kvalifikovaným odhadem na základě vývoje cen pro rok 2016, 2015 a popř i dříve; 3) v případě, že je žádost podána v roce 2015 a jsou známy ceny pro rok 2016 i rok 2017, žadatel uvede tyto ceny a pro rok 2018 uvedeny kvalifikovaný odhad cen pro rok 2018 na základě vývoje cen v roce 2016 a 2017; 4) v případě, že je žádost podána v roce 2015 a jsou známy ceny pro rok 2016, rok 2017 i rok 2018, žadatel uvede tyto známé ceny. Nelze proplatit částky vyšší, než byly výdaje skutečné a výdaje schválené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v částce v souladu s Výzvou, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dalšími souvisejícími podmínkami. Některé další povinnosti příjemce podpory po dokončení realizace projektu: Po dokončení realizace projektu má příjemce řadu povinností vyplývajících z Podmínek poskytnutí dotace. K těmto povinnostem zejména patří: archivace veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví, po dobu deseti (10) let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky Operačního programu Podnikání a inovace (předpokládaný termín je v roce 2027); příjemce dotace nesmí po dobu pěti (5) let ode dne skutečného ukončení projektu ukončit svoji podnikatelskou činnost; do ukončení doby udržitelnosti projektu (viz kapitola 4 Monitoring obecné části Pravidel pro příjemce a žadatele dotace) dodržovat Pravidla pro publicitu; do ukončení doby udržitelnosti projektu (viz kapitola 4 Monitoring obecné části Pravidel pro příjemce a žadatele dotace) informovat předem poskytovatele o změnách svého majetkoprávního a formálně-právního postavení; umožnit v plném rozsahu poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je dále povinen zajistit (úpravou této povinnosti ve 6

7 smlouvě s dodavatelem nebo formou dodatku ke smlouvě), aby jeho dodavatelé poskytli kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu (dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; písemně informovat poskytovatele o každém porušení rozpočtové kázně, a to do deseti (10) dnů ode dne, kdy toto porušení zjistil; zachovat v podpořeném regionu NUTS II (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož výdaje na pořízení jsou zahrnuty do způsobilých investičních výdajů projektu, a to po dobu 5 let ode dne ukončení projektu; podávat poskytovateli dotace informace pro účely monitorování (viz kapitola 4 Monitoring). Veškeré další informace jsou uvedeny ve Výzvě I programu Marketing a souvisejících dokumentech. 7

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy TECHNOLOGIE Název programu podpory

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více