Podnikání fyzických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikání fyzických osob"

Transkript

1 2. přednáška Právní formy podniku Podnikání fyzických osob Podnik jednotlivce Výhody Menší regulace státem, což ve svém důsledku znamená minimalizaci nákladů (např. na audit účetní závěrky, zveřejňovací povinnost, notářský zápis) a úsporu času, autonomie při rozhodování, minimální výše počátečního a provozního kapitálu, flexibilita (nenáročnost provedení změn) při přerušení, ukončení, nebo rozšíření činnosti. Obtížný přístup ke kapitálu, neúspěch v podnikání se přenáší do rodinného života, malá vyjednávací síla v obchodních vztazích např. při nakupování (platby za hotové, zálohy apod.), vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem podnikatele (riziko lze omezit změnou podílu na společném jmění manželů), vysoké požadavky na odborné znalosti podnikatele, velké pracovní vytížení, nemusí být zaručena kontinuita podnikání. Sdružení fyzických osob bez právní subjektivity - nejedná se o samostatný právní subjekt (ani v případě písemné smlouvy). - nemůže vstupovat do žádných obchodních ani právních vztahů. Členové jednají vlastním jménem nebo jako zmocněnci ostatních účastníků, jejich ručení za závazky vzniklé z činnosti zůstává neomezené. Výhody Jednoduchost vzniku (smlouva o sdružení fyzických osob nemusí být písemná, ale doporučujeme ji), vznik synergického efektu (týmová práce), rovnoprávné postavení členů, jednoduché ukončení členství, agregace podnikatelských zkušeností a finančních prostředků, úspory fixních nákladů, lze dohodnout poměr rozdělení výdajů a příjmů. Problematické vlastnické vztahy, neomezené ručení za závazky, možnost konfliktů při změnách účastníků nebo při vypořádání v souvislosti s ukončením smlouvy o sdružení, předpokládaná velká důvěra a solidarita mezi účastníky.

2 Podnikání právnických osob osobní společnosti, kapitálové společnosti družstva. - zapsány v obchodním rejstříku. Osobní společnosti -Veřejná obchodní společnost společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem. Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. Statutárním orgánem jsou všichni společníci, společenskou smlouvou lze stanovit jinak. Výhody Minimální nároky na počáteční kapitál, neomezené ručení společníků je zárukou dobrých vztahů uvnitř společnosti a solidnosti podnikání, jednoduché vystoupení společníka ze společnosti, dobrý přístup k cizímu kapitálu, zisk je rozdělen mezi společníky a podléhá dani z příjmů fyzických osob (výhoda při nízkém zisku). Neomezené ručení společníků za závazky společnosti, musí být minimálně dva společníci tj, mohou vznikat konflikty při řízení společnosti, pro společníky platí zákaz konkurence, společnost lze založit pouze za účelem podnikání. Komanditní společnost - ručí za závazky společnosti celým svým majetkem - komplementáři obchodní řízení společnosti. - ručí za závazky společnosti do výše svých vkladů - komanditisté kontrolní činnost. Výhody Malé nároky na počáteční kapitál, pro komanditisty neplatí zákaz konkurence, zisk se dělí podle podmínek společenské smlouvy, komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a zmocnit auditora ke kontrole účetní závěrky, Je nutné sepsat společenskou smlouvu, neomezené ručení komplementářů, možné rozpory mezi komanditisky a komplementáři (odlišná rizika).

3 Kapitálové společnosti - společnost s ručením omezeným - akciová společnost. -účast na podnikání je kapitálová nikoliv osobní. -regulace ze strany státu je poměrně značná, Společnost s ručením omezeným - základní kapitál je tvořen vklady společníků (2-50) - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem, přičemž společníci pouze do výše svých nesplacených vkladů. -minimální výše základního kapitálu je 200 tis.kč(jednoho společníka je 20 tis. Kč.) Výhody Omezené ručení společníků za závazky společnosti. Zákaz konkurence platí pouze pro jednatele. Vklad lze splatit ve lhůtě pěti let (před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno 30 % každého vkladu, v úhrnné výši všech vkladů alespoň 100 tis. Kč). Do společnosti lze vložit i nepeněžitý vklad. Lze ustanovit kontrolní orgán dozorčí radu. Vyplacené podíly na zisku společníkům fyzickým osobám nepodléhají pojistnému sociálního pojištění. Polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na dani společnosti. Je nutný počáteční kapitál ve výši minimálně 200 tis. Kč Administrativně náročnější založení a chod společnosti svolávání valné hromady, zápisy z valných hromad někdy nutný notářský zápis, nutné ustanovení jednatele. V očích obchodních partnerů (zejména s ohledem na ručení) méně důvěryhodná než osobní obchodní společnosti či akciové společnosti. Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní.

4 Akciová společnost - může založit jedna právnická osoba nebo několik zakladatelů. - základní kapitál je tvořen akciemi, resp. penězi, které majitelé akcií za ně zaplatili. - společnost odpovídá za závazky svým majetkem, - akcionáři (majitelé akcií) za závazky společnosti neručí. nejvyšším orgánem je valná hromada, statutární orgán: představenstvo kontrolní orgán: dozorčí rada. Základním dokumentem společnosti jsou stanovy. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 mil. Kč, s veřejnou nabídkou akcií alespoň 20 mil. Kč. Výhody Akcionáři neručí za závazky společnosti. Velmi dobře vnímána obchodními partnery solidnost a stabilita. Nejlepší přístup k cizímu kapitálu. Polovinu daně sražené z vyplácených dividend lze uplatnit jako slevu na dani společnosti. Vyplacené dividendy nepodléhají pojistnému sociálního pojištění. Vysoký základní kapitál. Komplikovaná právní úprava. Administrativně náročné založení a řízení společnosti (ověření účetní závěrky auditorem, zveřejňování údajů z ověřené účetní závěrky, výroční zpráva společnosti, svolávání valné hromady apod.). Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené dividendy ze zisku jsou zdaněny srážkovou daní.

5 Družstva společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstvo odpovídá za závazky celým svým majetkem, členové družstva za závazky neručí. - základní kapitál družstva je minimálně 50 tis. Kč. Orgány družstva : členská schůze, představenstvo a kontrolní komise. Základním dokumentem: stanovy družstva. Výhody Členové neručí za závazky družstva. Přijetí nového člena nebo vystoupení člena je velmi jednoduché, nemění se stanovy, stačí přihláška. Nízké nároky na počáteční kapitál. Z vyplacených podílů na zisku se neplatí pojistné sociálního pojištění. Nevýhody Zákaz konkurence pro členy představenstva a kontrolní komise. Vytváření nedělitelného fondu. Zisk družstva je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly na zisku jsou zdaněny srážkovou daní.

6 Státní (veřejné) podniky Veřejné podniky - zřizovány státem pro zajištění těžby, výroby, nebo poskytování služeb a to strategických, objemově náročných nebo celostátně působících. Zisková sféra Jedná se např. o těžbu a výrobu paliv (uhlí), výrobu a distribuci energií (elektřina, plyn), výrobu zbraní, doprava (železniční, vodní, silniční), pošta, telekomunikace, televizní a rozhlasové vysílání atd. Stát tyto podniku vlastní zcela, nebo z části, přičemž trend je státní podíly minimalizovat - privatizovat. Neziskové organizace Jejich prostřednictvím zajišťuje stát strategické činnosti a to zejména vzdělávání obyvatelstva, obranu státu, jeho infrastrukturu, zdravotní péči, kulturu a podobně. Struktura neziskových organizací: příspěvkové organizace jsou financovány z části příjmy z vlastní činnosti a z části příspěvkem státu resp. obce. Působí zejména v kulturní oblasti tzn., že se jedné o divadla, muzea, státní kulturní památky, galerie, kina apod., rozpočtové organizace - jsou financovány z rozpočtů státu nebo obce. Mohou vykonávat i vlastní podnikatelskou činnost a v případě dosažení kladného hospodářského výsledku ho používají jako vlastní zdroj financování. Mezi rozpočtové organizace patří zejména státní zdravotnická zařízení, soudní systém, školství a pod. občanská sdružení - jsou financována pomocí příspěvků svých členů, dary a podobně. Jejich typickými představiteli jsou spolky, hnutí, kluby, svazy, nadace - jsou zakládány účelově a především k uskutečnění humánních cílů. Financuje je jejich zakladatel a většinou vystupují pod jeho jménem (Nobelova cena).

7 Typologie podniků - zejména ve statistice. Základním třídícím znakem podniků je jejich právní forma. Za další třídící znaky považujeme např.: sektor a odvětví, velikost podniku, typ výroby. Sektorové a odvětvové členění Sektor - určitou část národního hospodářství. - veřejné a soukromé, - primární, sekundární a terciální, - sektor zemědělství, průmyslu a služeb. Odvětví člení národní hospodářství - v ČR odvětví určuje OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností). Velikost podniku - malé, střední a velké. Třídící kritéria mohou být různá - počet zaměstnanců, - roční obrat a - hodnota aktiv. Typ výroby hromadnou, při které podnik vyrábí dlouhodobě pouze jeden druh výrobku (pivovary, doly, elektrárny apod.), sériovou, při které se vyrábí ve skupinách (sériích) výrobků procházejících najednou výrobním procesem (např. textilní, automobilový, potravinářský průmysl), plynulou, při které výroba probíhá nepřetržitě za použití stejné technologie, jejíž působením se výchozí surovina mění ve finální výrobek, kusovou, při které se vyrábí mnoho druhů výrobků, ale v malém množství (zakázková výroba).

8 Okolí podniku, typologie podniku, právní formy podnikání Prvky okolí podniku Politická situace země - ovlivňuje činnost podniku dlouhodobě a tudíž dominantně (znárodnění, privatizace apod.). V tržní ekonomice působí na podnik zejména - prostřednictvím hospodářské politiky vlády. - komunální politika. Právní prostředí -Vytváří rámec pro veškeré podnikatelské subjekty. - Určuje podmínky podnikání (chování podniků) prostřednictvím zákonů. Ekonomické prostředí (hospodářská situace země a její vývoj) - má přímý vliv a zásadní význam - ceny výrobních faktorů resp. jejich dostupnost determinují jakost a kvalitu produkce a tím i náklady na výrobu a prodejnost produkce, - daňový systém (výše daní a konstrukce) - rizika vyplývající ze zapojení do mezinárodního obchodu - inflace, posilování či oslabování domácí měny vůči měnám zahraniční - hospodářský růst země zvyšující kupní sílu domácností (zvýšení koupěschopné poptávky). Sociální okolí - vztah k zaměstnanců, spokojenost v rámci podniku, v rámci ekonomiky (sociální smír je základním předpokladem pro ekonomický růst podniku a i dané země.) - sociálně tržní ekonomika - takové zásahy státu do ekonomiky, které - zajišťují fungování hospodářské soutěže, - odstraňují sociální napětí, Technický pokrok - zvyšuje obecně efektivitu podnikání - umožňuje odstraněni namáhavé nebo nebezpečné lidské práce - minimalizaci rizika souvisejícího např.se selháním lidského činitele. Geografická poloha podniku - ovlivňuje zejména výší přepravních resp. distribučních - nákladů, dostupností a cenou pracovní síly. Kulturně historické prostředí země (kultura, vzdělanost a dovednost obyvatelstva významným předpokladem (konkurenční výhodou) pro úspěšný ekonomický růst. Etika v podnikání hraje stále důležitější roli.v podnikání se etické jednání promítá do čestnosti, poctivosti, dodržování dohod a závazků, plnění společenského poslání podniku

9

10 Cíle podniku Hledisko priorit Vrcholové cíle např. maximalizace hodnoty podniku pro akcionáře, měřená ukazateli MVA (market value added), EVA (economic value added). Podřazené cíle např. meziroční zvýšení obratu, zvýšení tržního podílu, zvýšení produktivity práce, snížení materiálových nákladů. Mezicíle např. modernizace výrobní technologie, provedení restrukturalizace. Hledisko času Dlouhodobé cíle vycházejí z přijaté strategie podniku, např. zvýšit obrat do pěti let o 40%, dosáhnout meziročního zvýšení zisku o 5 % apod. Krátkodobé cíle - jsou prostředkem k dosažení cílů dlouhodobých, např.zajistit likviditu podniku, proniknout na trhy EU, uvést na trh nový výrobek apod. Hledisko vztahu mezi cíli Komplementární cíle - dosažení jednoho cíle vede k dosažení druhého cíle (snížení nákladů vede ke zvýšení zisku), Konkurenční cíle - vyšší plnění jednoho cíle, vede ke snížení plnění druhého cíle (zvýšení mzdových nákladů vede ke snížení zisku), Indiferentní cíle mezi cíli není závislost. Hledisko obsahu cílů Ekonomické cíle můžeme členit na výkonové (např. obrat, podíl na trhu, hodnota zásob), finanční (výše pohledávek, likvidita, celkový kapitál, vlastní kapitál, cizí kapitál), výsledkové (výnosy, náklady, zisk, peněžní tok, rentabilita, produktivita práce). Technické cíle - vývoj výrobků, rozvoj technologií, zvýšení výrobních kapacit, jakost výrobků. Sociální cíle vytváření pracovních příležitostí, zvýšení průměrných mezd, stabilita pracovních míst, pracovní prostředí. Hledisko organizační struktury podniku - cíle jednotlivých vnitropodnikových útvarů - například podle podnikových funkcí (nákup, výroba, prodej, rozvoj) nebo podle vnitropodnikových středisek (objem, sortiment a termíny výroby, plánovaná výše zisku, zvýšení tržního podílu apod.).

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.1 1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz 1. PODNIK PRVKY SYSTÉMU 1.1. CHARAKTERISTIKA PODNIKU Podnik: uspořádání jednotlivých prvků, které tvoří určitou

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU

2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZALOŽENÍM PODNIKU 2. ZALOŽENÍ PODNIKU 2.1. Činnosti související se založením podniku 2.2. Vliv právní formy na založení podniku 2.3. Postup při zakládání podniku 2.4. Zakladatelský rozpočet Tržní ekonomiky na rozdíl od

Více

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání

Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání Základy ekonomiky a podnikání (ZAEP) Připravil: Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Podnikání FORMY PODNIKÁNÍ Podnikatel dle OZ osoba zapsaná v obchodním rejstříku osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1 PODNIK 2 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU 3 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 9 SVTP ČR (SPOLEČNOST VĚDECKO-TECHNICKÝCH PARKŮ ČR) 9 PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15

Nauka o podniku NAUKA O PODNIKU KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 NAUKA O PODNIKU Nauka o podniku PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. KATEŘINA MARŠÍKOVÁ, PH.D. KONZULTAČNÍ HODINY: ST: 9:30-10:15, ČT: 9:4510:15 EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA PODNIKOVÉ EKONOMIKY BUDOVA H, 6. POSCHODÍ TEL.:

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více