12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Poslední kapitola pojednává o základních právních normách vztahujících se k obchodní činnost z hlediska jejich praktického využívání. Týká se zejména právní úpravy obchodních živností, problematiky hospodářské soutěže, možností cenových regulací dle zákona a ochraně spotřebitelů v ČR i v širších souvislostech. Součástí kapitoly je vnější kontrola, jež má širší celospolečenský význam. Seznámíme se základní charakteristikou kontrolních institucí a jejich kompetencemi. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Budete umět chápat potřebnost právního prostředí v obchodním podnikání. Získáte: Získáte poznatky o praktickém využívání uvedených právních norem a nařízení vlády, přehled o hlavních kontrolních orgánech činných v obchodě.

2 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 214 Budete schopni: Budete schopni komplexněji vnímat základní legislativní rámec obchodního podnikání, vyhodnotit význam kontroly v obchodě a posuzovat kompetence hlavních kontrolních orgánů. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 180 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Základní právní normy v obchodě, obchodní živnosti, 3 skutkové podstaty ochrany hospodářské soutěže, způsob cenové regulace, úředně stanovené ceny, věcně cenové moratorium, cenová kontrola, obchodní věstník, ochrana spotřebitelů, reklamační řízení, ČOI, hlavní kontrolní orgány a jejich kompetence. Klíčová slova PRŮVODCE STUDIEM 26 Vážení studenti, poslední kapitola završí Váš kurz Ekonomiky obchodu. Tvorba legislativního rámce tržní ekonomiky v ČR po roce 1989 se vyvíjela opožděně. O to více je třeba, aby seriózní podnikatel a manažer v obchodě pracoval v souladu s platnou legislativou. Věnujte prosím pozornost této kapitole, která některé vaše znalosti

3 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 215 opakuje, některé doplňuje a prohlubuje zejména v oblasti kontrolní činnosti v obchodě, která hájí zájmy nás všech, nás zákazníků a daňových poplatníků Základní právní normy v obchodě Nejzákladnější právní normy, které upravují podmínky pro obchodní podnikání jsou: Základní právní normy Občanský zákoník a Obchodní zákoník Živnostenský zákon Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákon o cenách Nařízení vlády o obchodním věstníku Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o České obchodní inspekci 12.2 Právní úprava obchodních živností dle živnostenského podnikání Podmínky živnostenského podnikání (jako podmnožiny podnikání) upravuje živnostenský zákon, resp. zákon o živnostenském podnikání v platném znění.

4 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 216 Rozdělení živností: Rozdělení živností 1. ohlašovací (řemeslné, vázané, volné), 2. koncesované, 3. živnosti provozované průmyslovým způsobem. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány na základě splnění stanovených podmínek pouze ohlášením: Ohlašovací živnosti u řemeslných je předepsaná odborná způsobilost, minimálně vyučení, u vázaných je předepsaná odborná způsobilost získaná jinak, u volných není stanovena podmínka odborné způsobilosti (platí obecně v obchodě). Koncesované živnosti vyžadují: Koncesované živnosti odbornou způsobilost, spolehlivost ve vztahu k předmětu podnikání (ochrana zdraví, ochrana životů, veřejné zájmy). Živnosti provozované průmyslovým způsobem (globalizace živností) v rámci jednoho pracovního procesu zahrnují více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živností (zjednodušení administrativy pro velké firmy, a to i obchodní, které při zajišťování prodeje dříve potřebovaly někdy až živností). Živnosti provozované průmyslovým způsobem Obchod především patří mezi živnosti ohlašovací., a to živnosti volné. Najdeme ho také mezi živnostmi řemeslnými, pokud je obchodní činnost spojena s výrobou produktů nebo mezi vázanými u speciálních sortimentů. Zvláštní postavení má živnost koncesovaná, jež se v obchodě s ní setkáváme při prodeji např. zbraní, střeliva apod. Praxe Z hlediska předmětu podnikání jsou živnosti členěny na obchodní, výrobní a poskytující služby. Druhy živností z hlediska předmětu podnikání Obchodní živnosti : Patří především mezi živnosti volné ohlašovací. Platí proto pro ně také dodržení všeobecných podmínek. Existují výjimky, např. u prodeje jedů, žíravin, pesticidů (vázaná živnost), prodeje zbraní, střeliva, výbušnin, paliv a maziv (koncesovaná živnost). Obchodní živnosti

5 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 217 Obecně patří do obchodních živností: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, Hostinská živnost, Ubytování, Činnost cestovní kanceláře, Pronájem průmyslového zboží, Pronájem motorových vozidel, Provádění dražeb (dobrovolný prodej). Druhy obchodních živností Kromě těchto základních vymezení je podnikatel oprávněn také provádět: drobné opravy na zboží, montáž (bez zvláštních odborných znalostí) a servis zboží (pokud má pro něho odbornou způsobilost). Svou činnost provozuje podnikatel v provozovnách včetně stánků, v pojízdných prodejnách a v automatech. Mimo provozovnu může prodávat potraviny a jiné zboží na základě ohlášení 3 dny předem obci, kde se akce koná (o svátcích, při slavnostech, při sportovních akcích apod.) Ochrana hospodářské soutěže Každý podnikatelský subjekt má snahu získat pro sebe co nejvýhodnější postavení na trhu a jeho prostřednictvím realizovat maximální zisk. Aby tato snaha nevedla k omezování jiných subjektů, je nezbytné vytvořit systém právní regulace, který by chránil svobodu hospodářské soutěže. Součástí tohoto systému je i ochrana proti nekalé soutěži, upravena obchodním zákoníkem. Právní regulace tržního prostředí Stručný komentář k zákonu: Zákon se vztahuje na všechny podnikatele podnikající na našem území a upravuje 3 okruhy skutkových podstat. Patří sem: 3 okruhy skutkových podstat - kartelové dohody, - dohody o sloučení podniků-fúze, - dohody o získání monopolního nebo dominantního postavení některých podnikatelů na trhu. Kartelové dohody se nevztahují na jednotnost obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, umožňují specializaci firem pokud nevede Kartelové dohody

6 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 218 k podstatnému omezení trhu, poskytování slev (rabaty), které nevedou k diskriminaci mezi odběrateli. Jsou povoleny dohody při zásobování trhu, pokud nepřekročí hranici stanovenou zákonem. Nelegální jsou cenové kartely, a to ve většině zemí. Fúze nebo-li sloučení podniků podléhá kontrole vzhledem k možnosti sloučených podniků přesáhnout hranici celkového obratu zúčastněných podniků na relevantním trhu. Fúze Zákon monopolní ani dominantní postavení firem nezakazuje. Zakázáno je jeho zneužití na úkor jiných podnikatelů, spotřebitelů, popřípadě na úkor veřejného zájmu. V obchodě je tento zákon zvlášť potřebný, s nastupující koncentrací obchodních firem se sítí supermarketů, hypermarketů, velkodistribučních skladů apod. řada firem směřuje k dominantnímu či monopolnímu postavení. Týká se to zejména velkých mezinárodních obchodních řetězců. Zakázáno je např. : vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách (diktování ceny), vázání prodeje, spekulativní zastavování výroby či prodeje s cílem zvýšit ceny a získat tak neoprávněný prospěch apod. Dominantní postavení na trhu V praxi obchodu se objevují problémy v oblasti vertikálních dohod mezi firmami, přetrvávajících regulovaných nebo monopolizovaných sektorů (doprava, telekomunikace), míry státní pomoci malému a střednímu podnikání apod. Kontrolu nad dodržováním zákona zajišťuje Úřad pro hospodářskou soutěž. Pokuty jsou vyměřovány v závislosti na výši ročního obratu či majetkovém prospěchu. Přehled o uzavřených kartelových dohodách podává tzv. kartelový rejstřík vedený Úřadem pro hospodářskou soutěž. Kontrola dodržování zákona Kartelový rejstřík KONTROLNÍ OTÁZKA Jak se nazývají živnosti, které zahrnují více dílčích činností pracovního procesu? 2. Které kartelové dohody jsou nelegální?

7 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Cenové regulace Dle zákona o cenách je cena peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro ocenění k jiným účelům. Cenové aktivity jsou usměrňovány také dalšími zákony (obchodní zákoník, zákon o ochraně hospodářské soutěže, živnostenský zákon apod.). Veškeré ceny, a to i regulované, jsou cenami sjednanými mezi prodávajícími a kupujícími. Co je cena dle zákona Zákon o cenách vytváří prostor pro uplatnění regulačních nástrojů státu v případě, že je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže (např. zhoršení nabídky, monopolní postavení prodávajících či kupujících), mimořádnou krizovou situací na trhu (extrémní vývoj cen strategických výrobků na světovém trhu), přírodních pohrom či neúrodou. Význam zákona Způsoby regulace cen: Stát může uplatnit několik způsobů cenové regulace. Může úředně stanovit ceny maximální, minimální, mimořádně i pevné. Maximální ceny se mohou týkat strategických výrobků (např. benzínu), životně důležitých nákladů a služeb, jak je tomu u elektrické energie, plynu atd. Věcné usměrňování cen bere v úvahu různé souvislosti, týkající se maximálního zvýšení v určitém čase. Často se řeší problém, jak se budou promítat ceny vstupní energie do konečných cen. Obvyklé je dodržování postupů při cenové kalkulaci. Nejmírnějšími způsoby regulace je časové usměrňování, jež se zpravidla uplatňuje, pokud prodávající zaujímá monopolní nebo dominantní postavení na trhu. Způsoby regulace cen Členění způsobů regulace Úředně stanovené ceny a)stanovení cen (úředně stanovené ceny), ceny maximální (brzda spekulacím), ceny pevné (jsou výjimkou, neboť blokují tržní vztahy), ceny minimální (zaručení ceny např. u zemědělských produktů).

8 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 220 b)věcně usměrňované ceny, Věcně usměrňované ceny stanovení maximálního rozsahu možného zvýšení cen zboží ve vymezeném časovém období, maximální podíl, v němž je možné promítnout do konečné ceny zvýšení cen vstupů ve vymezeném období, závazný postup při tvorbě cen nebo při její kalkulaci. c)časově usměrňované ceny (využíváno do roku 1993), Časově usměrňované ceny minimální časový předstih pro ohlášení uvažovaného zvýšení, minimální lhůta po ohlášení, po jejímž uplynutí lze uvažované zvyšování ceny uskutečnit, časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny. d) cenové moratorium: Představuje širokou aplikaci maximálních cen. Doba omezení nesmí přesáhnout 6 měsíců (v kompetenci vlády). Cenové moratorium Cenovou kontrolu provádí orgány státní správy a jiné instituce (Ministerstvo financí, Úřad pro hospodářskou soutěž, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce ). Pokuty vyplývají z majetkového prospěchu. Seznam regulovaných cen najdeme v Cenovém věstníku. Cenová kontrola

9 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Obchodní věstník Slouží ke zveřejňování údajů o podnikatelích a jejich firmách, jak jim to ukládá zákon. Co všechno se zde zveřejňuje? Např. vybrané údaje zapisované do obchodního rejstříku, výpisy z usnesení soudu o prohlášení konkursu, údaje z účetních závěrek dle zákona, nucená správa bank, údaje o státním rozpočtu, žádosti o souhlas s uzavřením fúzí, o zneužití monopolního či dominantního postavení atd. Význam obchodního věstníku KONTROLNÍ OTÁZKA 37 V jaké tržní situaci jsou navrhovány minimální ceny? 12.6 Ochrana spotřebitelů Ochranu spotřebitelů v ČR upravuje několik zákonů (zákon o cenách, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci a další ). Které zákony upravují ochranu spotřebitelů Zákon o ochraně spotřebitele: Vymezuje vztahy mezi prodávajícími a spotřebiteli, vztahuje se na prodej výrobků a poskytování služeb. Vymezuje pojmy jako spotřebitel, prodávající, výrobce atd. Upravuje povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb: Zákon o ochraně spotřebitele Poctivost při prodeji (správná hmotnost, míra, množství zboží, schválená jakost, dodržování cen v souladu se sjednanými předpisy, správné účtování). Hygienické podmínky (zajištění hygieny prodeje, místnosti, pracovníků,

10 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 222 zboží, obalů ). Zákaz diskriminace spotřebitele (odmítnutí prodeje vystaveného zboží mimo alkoholu, toxických látek a zbraní, kde jsou vyžadovány zvláštní podmínky, zákaz vázaného prodeje, diskriminace rasy ). Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků (např. petardy neschválené příslušným úřadem ). Zákaz klamání spotřebitele (nekalá soutěž-klamavá reklama, klamavé označování zboží, prodej plagiátů apod.). Poskytování informací o výrobku (o vlastnostech, způsobech použití a údržby), výrobek musí obsahovat návod v češtině, musí být označen dle zákona. Používání pojmu záruka. Předvedení výrobku spotřebiteli. Doklad o prodeji. Výkup lahví. Průběh reklamačního řízení. Zákon o České obchodní inspekci (ČOI): ČOI je orgánem státní správy, podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu, člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty. Kontroluje právnické i fyzické osoby prodávající zboží, poskytující služby na vnitřním trhu a jejich zaměstnance. Spolupracuje s obcemi, hygienickou službou, veterinární péčí a dalšími institucemi. Zákon o České obchodní inspekci Pracovníci ČOI mohou při kontrole vstupovat do všech prostorů provozoven, vyžadovat potřebné údaje, odebírat vzorky na náklad kontrolovaného, Kompetence

11 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 223 požadovat ve stanovené lhůtě nápravu. Prokazují se průkazy ČOI. Průběh reklamačního řízení: Postup podnikatele či prodávajícího se plně opírá o zákon. Firma si nemůže vypracovávat vlastní pravidla. Při vyřizování reklamace je nutné dodržovat tyto zásady: Reklamační řízení Povinnost informovat - prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, místě uplatnění a provádění záručních oprav. Kde se přijímá reklamace - v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí možné s ohledem na sortiment (výjimka - jiný podnikatel určený k opravě). Kdo a kdy přijímá reklamace - v provozovně musí být po celou dobu provozu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Jak se rozhoduje o reklamaci - v jednoduchý případech ihned, ve složitých do 30 dnů, jestliže okolnosti vyžadují odborné posouzení reklamované vady, vypracování odborného posudku. Podklad pro reklamaci - doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby s příslušnými náležitostmi. Záruční doba - dle ustanovení občanského zákoníka - základní je 24 měsíců (vstoupilo v platnost ), u rychle kazícího se zboží následující den, či dle doby trvanlivosti. Práva kupujících vyplývající z odpovědnosti za vady - vyplývají z charakteru vad. Při odstranitelných vadách má kupující právo na bezplatné odstranění vady, výměnu věci za bezvadnou, či odstoupení od smlouvy při opětovném výskytu vady. Při neodstranitelných vadách může kupující požadovat výměnu zboží, odstoupení od smlouvy či přiměřenou slevu. Práva kupujících u vadných výrobků OSN k ochraně spotřebitelů: S internacionalizací obchodu vstoupila do boje za ochranu spotřebitelů i OSN. Základním dokumentem je rezoluce č. 39/248 schválená Valným shromážděním OSN v roce 1985, kterou byla přijata Směrnice pro ochranu spotřebitelů. Tato směrnice završila několikaletá vyjednávání a diskuse mezi vládami, agenturami a organizacemi pracujícími OSN a ochrana spotřebitelů

12 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 224 v rámci OSN a zainteresovanou veřejností. Směrnice poskytuje rámec pro vypracování legislativy na ochranu spotřebitelů, doporučuje modely, avšak přitom doporučuje vládám nutnost stanovit si své vlastní priority v souladu s ekonomickými a sociálními podmínkami své země a potřebami obyvatelstva. Směrnice OSN k ochraně spotřebitelů Směrnice je zaměřena na tyto problémové okruhy: Problémové okruhy Pomoc zemím v dosažení nebo udržení přiměřené ochrany jejich populace jako spotřebitele. Usnadnění výroby a formy distribuce odpovídající potřebám a přáním spotřebitelů. Podpora etickému chování všech zúčastněných subjektů. Podpora rozvoji nezávislých spotřebitelských skupin. Podněcování rozvoje tržních podmínek. Byla vydána publikace OSN Unifikovaný seznam výrobků (obsahuje výrobky zakázané, vyňaté, omezené nebo neschválené vládami). Tento seznam je k nahlédnutí v Praze v Knihovně OSN. Unifikovaný seznam výrobků 12.7 Kontrolní orgány činné v obchodě Vnější kontrola v obchodě má celospolečenský význam. Přispívá ke zvyšování úrovně spotřebitelského trhu, zdokonalení podmínek obchodního podnikání, růstu kulturnosti prodeje, odbornosti atd. Význam kontroly Kontrolní orgán je vybaven kontrolním průkazem a vypisuje inspekční záznam. Vstupuje do všech místností a odebírá vzorky, zakazuje prodej.

13 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 225 ČOI (viz dříve). ČOI Česká zemědělská a potravinářská inspekce provádí kontrolu zemědělských, potravinářských, kosmetických, mydlářských, saponátových a tabákových výrobků včetně vlivů obalů a jiných činitelů na jejich jakost. Sleduje dodržování podmínek pro zabezpečení jakosti, provádí rozbory vzorků, posudky a uděluje osvědčení o jakosti. Česká zemědělská a potravinářská inspekce Veterinární správa vykonává veterinární dozor při prodeji živočišných produktů, dohlíží nad ochranou potravin před kontaminací cizorodými látkami, nad zdravotní nezávadností živočišných produktů. Veterinární správa Hygienická stanice kontroluje dodržování hygienických předpisů pro provoz zejména potravinářských prodejen a velkoobchodních skladů. Hygienická stanice Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává normy, kontroluje jejich dodržování, kontroluje správnost vah a měřidel, ověřuje jejich platnost cejchováním, neplatná měřidla vyřazuje z provozu. Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Celní správa provádí kontrolu dovozu, vývozu, a průvozu zboží. Rozhoduje o propuštění tohoto zboží do celního režimu a provádí dohled a ostrahu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu /do 25 km vzdušnou čarou od hranic a letišť/, pátrá po zboží uniklém kontrole a spolupracuje s dalšími kontrolními orgány při porušování celního a devizového zákona. Celní správa Úřad pro hospodářskou soutěž (viz dříve). Úřad pro hospodářskou soutěž Živnostenský úřad kontroluje podmínky pro provozování živnosti dle živnostenského zákona. Ohrožuje-li stav prodejny či skladu život, zdraví, bezpečnost osob, životní a pracovní prostředí, sepíše protokol o prohlídce a předá ho příslušnému orgánu kontroly. Kontroluje také hodnověrnost prokázání způsobu nabytí zboží a materiálu. Živnostenský úřad

14 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 226 Orgány státní správy mohou pokutovat za porušování obecně závazných vyhlášek týkajících se např. porušování čistoty a pořádku, ohrožování životního prostředí, manipulace s odpady. Jsou oprávněny dávat podněty pro jiné orgány. Ostatní orgány státní správy Banky, spořitelny z důvodů poskytování úvěrů jsou oprávněny se přesvědčovat o hospodaření s poskytnutým úvěrem, kontrolovat dodržování pokladní kázně, odvod tržeb, likviditu podniku. Banky, spořitelny Finanční úřad sleduje hospodaření podniku, vedení účetnictví v souvislosti s důchodovými poměry, které jsou určující pro výpočet daňového základu. Usiluje o zamezení daňových úniků, případně odhaluje podvody v této oblasti. Finanční úřad Pojišťovny, v souvislosti s pojišťováním podnikatelských rizik, kontrolují hospodaření podniku, zabezpečení prodejen proti vloupání, předepsanou ochranu, zámky. Pojišťovny Inspekce požární ochrany kontroluje dodržování protipožárních předpisů, případně podává návrhy trestního stíhání pro obecné ohrožení. Inspekce požární ochrany Energetická inspekce zjišťuje stav elektro zařízení a měřidel. Energetická inspekce Český úřad bezpečnosti práce kontroluje dodržování pracovně-právních předpisů v souladu se zákoníkem práce a jinými platnými předpisy. Český úřad bezpečnostní práce Policie ČR postihuje hospodářskou kriminalitu a nařizuje trestní stíhání dle podnětů příslušných kontrolních orgánů. Policie ČR K podpoře podnikatelských aktivit slouží různé organizace a zájmová společenstva vzniklá za stanovených podmínek. Jedná se o organizace s celostátní působnosti nebo s regionální. Jsou to zejména: Zájmová společenstva Svaz obchodu a cestovního ruchu prosazuje optimální podmínky podnikání, poukazuje na problémová místa, organizuje vzdělávání svých Svaz obchodu a

15 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 227 členů a poradenství. Je členem tripartity. Pracuje na vybudování informační základny pro své členy, kterými jsou podnikatelské subjekty v obchodě, poradenské firmy i školské instituce. Rozvíjí styky se zahraničními svazy podobného zaměření. cestovního ruchu Hospodářská komora vznikla k podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. Prosazuje zájmy svých členů. Členství je dobrovolné. Působnost komory se zaměřuje na poradenství, konzultační služby, vzdělávací činnosti, spolupráci s orgány státní správy. Organizuje smírčí komise k předcházení obchodním sporům apod. Hospodářská komora Asociace spotřebitelů je organizace, která dává podněty příslušným kontrolním orgánům ohledně ochrany spotřebitelů Asociace spotřebitelů KONTROLNÍ OTÁZKA 38 Musí existovat možnost po celou dobu provozu uplatnit reklamaci? SHRNUTÍ KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Mezi nejzákladnější právní normy, jež se využívají v obchodě, patří občanský a obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o cenách, zákon o ochraně hospodářské soutěže a zákon o České obchodní inspekci. Shrnutí Základní právní normy Obchodní živnosti patří především mezi živnosti ohlašovací a volné, menší část mezi vázané, řemeslné nebo koncesované. Záleží na druhu prodávaného sortimentu. Velký význam mělo pro obchodníky zavedení kategorie živností provozovaných průmyslovým způsobem, jež zjednodušila administrativní podchycení obchodních činností. Obecně patří do obchodních živností koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, hostinská živnost, ubytování, činnost cestovních Obchodní živnosti

16 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 228 kanceláří, pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel a dražby. Ochrana hospodářské soutěže je součástí tržních ekonomik. Zákon se vztahuje ke 3 skutkovým podstatám, a to ke kartelovým dohodám, dohodám o sloučení podniků a dohodám o získání monopolního nebo dominantního postavení na trhu. Nad dodržováním zákona dozoruje Úřad pro hospodářskou soutěž. Výjimky ze zákona jsou zveřejňovány v kartelovém rejstříku. Ochrana hospodářské soutěže V situaci, že je trh ohrožen účinky hospodářské soutěže, má stát možnost uplatnit cenovou regulaci. K tomu mu slouží několik způsobů. Může úředně stanovit ceny (maximální, minimální, případně pevné), může věcně vymezit atd. Cenovou kontrolu provádějí orgány státní správy a další instituce, jako je, kromě Úřadu pro hospodářskou soutěž, také Nejvyšší kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo financí apod. Seznam regulovaných cen se zveřejňuje v cenovém věstníku. Cenové regulace Ke zveřejňování údajů o podnikatelích a jejich firmách, jak ukládá zákon, slouží Obchodní věstník. Obchodní věstník Ochrana spotřebitelů je především zakotvena v zákoně o ochraně spotřebitele, ale i v dalších zákonech. Zákon se zaměřuje na poctivost při prodeji, dodržování hygienických podmínek, diskriminaci spotřebitele, zamezení nabídky a prodeje nebezpečných výrobků, klamání spotřebitele, povinnost poskytování informací o výrobku, záruku, předvedení výrobku, doklad při prodeji, výkup lahví a průběh reklamačního řízení. Ochrana spotřebitele Postup prodávajících se musí opírat o zákon. Firma si nemůže vypracovávat vlastní pravidla, pouze nad rámec zákona. Firma je povinna informovat spotřebitele o podmínkách reklamací. Zákon vymezuje, kde se reklamace přijímá, kdo a kdy ji přijímá, jak se rozhoduje o reklamaci, musí poskytnout doklad o prodeji, dodržet záruční dobu. Z odpovědnosti za vady vyplývají pro kupující konkrétní práva, jež jsou závislá na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. Reklamační řízení Česká obchodní inspekce bdí nad dodržováním zákona. Je orgánem Česká obchodní

17 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 229 státní správy. Kontroluje jak právnické, tak fyzické osoby. Pracovníci mají rozsáhlé kompetence, vstupují do všech prostorů provozoven, mohou vyžadovat potřebné údaje, odebírat vzorky, požadovat nápravu ve stanovené lhůtě. inspekce OSN se zapojila do ochrany spotřebitelů schválenou Valnou hromadou v roce Směrnice má povahu doporučení a zaměřuje se na zejména na pomoc zemím na udržení přiměřené ochrany trhu, podporu etickému chování subjektů, podporu rozvoji nezávislých spotřebitelských skupin apod. Je vydán Unifikovaný seznam výrobků týkající se výrobků zakázaných, omezených nebo neschválených vládami pro prodej. OSN a ochrana spotřebitelů Kontrola v obchodě má celospolečenský význam. Přispívá ke zvyšování úrovně spotřebitelského trhu, zdokonalení podmínek obchodního podnikání, růstu kulturnosti atd. Kontrola v obchodě ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY Živnosti provozované průmyslovým způsobem. 2. Cenové kartely. ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY 37 U výkupních cen zemědělských produktů. ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY 38 Ano.

18 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 230 PRŮVODCE STUDIEM 27 Milí studenti, dokončili jste poslední kapitolu kurzu. Doufám, že jste se dozvěděli zajímavé poznatky, které využijete ve své praxi. Teď již nás čeká osobní setkání, kde budete mít možnost prokázat, jak jste studijní látku zvládli. Přeji Vám hodně štěstí. Průchod modulem Halina Starzyczná

19 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 231 SHRNUTÍ MODULU EKONOMIKA OBCHODU pochopíte podstatu obchodní činnosti a význam obchodu pro rozvoj národního hospodářství, Shrnutí modulu pochopíte historické souvislosti vývoje českého obchodu, porozumíte systémovému pojetí obchodního provozu, porozumíte jeho jednotlivým prvkům a vazbám mezi nimi, budete umět charakterizovat význam maloobchodu pro národní hospodářství, vztah životního cyklu maloobchodu a struktury obchodní sítě, posoudíte postavení, význam a funkci velkoobchodu, porozumíte základním souvislostem obchodní logistiky a fyzické distribuce zboží, rozlišíte druhy velkoobchodních skladů jako východiska pro jejich výběr z pohledu strategie firmy a volby optimální dopravy, pochopíte vztah mezi charakterem sídelní soustavy a uspořádáním obchodní sítě, pochopíte základní vývojové tendence v maloobchodní síti, osvojíte si principy rozvoje maloobchodní sítě, pochopíte si základní souvislosti zřízení prodejny včetně specifik podnikatelského záměru, osvojíte si základní souvislosti řízení maloobchodního prodeje, pochopíte vztah psychologie prodeje a výkonu maloobchodu a zvládnete základní techniky vedení prodejního procesu, budete vnímat potřebnost právního prostředí v obchodním podnikání.

20 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 232 KLÍČOVÁ SLOVA MODULU EKONOMIKA OBCHODU Společenská dělba práce, historie trhu, éra přežití, produktivní éra, spotřebitelská éra, zbožní výroba, zbožně-peněžní vztahy, tržní mechanismus, tržní nabídka, tržní poptávka, překlenovací funkce obchodu, aktivizující funkce obchodu, funkce uspokojování potřeb, druhy obchodu, charakteristické rysy obchodu první republiky, organizace prodeje ve firmě Baťa, vývoj obchodu za 2. světové války, hlavní rysy přechodného období, obchod v CPE, transformace obchodu po roce 1989, velikostní struktura obchodu, sortimentní struktura obchodu, obchodní provoz, prvky provozu, obchodní technologie, nákupní atmosféra, zboží, obchodní sortiment, vývojové a sezónní změny sortimentu, šířka a hloubka sortimentu, seskupování sortimentu, pracnost sortimentu, technologické skupiny zboží, zásoby zboží, minimální zásoba, běžná zásoba, signální zásoba, maximální zásoba, indisponibilní zásoba, rychlost obratu zásob, obchodní operace, mechanizační prostředky, obchodní zařízení, ergonomie, dispoziční řešení maloobchodní jednotky, pohyb zboží, formy prodeje, pultový prodej, samoobslužný prodej, volný výběr, význam maloobchodu, funkce maloobchodu, výkon maloobchodu, životní cyklus maloobchodu, hypotéza maloobchodního okruhu, stádium životního cyklu maloobchodních jednotek, druhy maloobchodníků, význam velkoobchodu, transakcionální teorie, funkce velkoobchodu, druhy velkoobchodníků, pojetí a cíle logistiky, cíle fyzické distribuce zboží, druhy velkoobchodních skladů dle jejich funkce, dle stupně mechanizace, dle jejich provedení a kvality, progresivní technologie, hlediska mechanizace skladu, kritéria volby dopravy, druhy dopravy, sídelní útvar, soustava osídlení, struktura osídlení, dynamické a statické faktory vývoje, regionální struktura, městské a venkovské sídelní regiony, urbanizace, aglomerace, hierarchie spádovosti a střediskovosti, koeficient proximity, faktory rozmístění ekonomických aktivit, maloobchodní síť, členění maloobchodní sítě, systemizace maloobchodních jednotek, strukturální a instrumentální znaky, míra specializace, směry vývoje maloobchodní sítě, členění dle Tietze, akční rádius, nákupní spád, rovnoměrnost rozmístění jednotek, provozní a prostorová koncentrace, hierarchie řešení maloobchodní sítě, stupně obchodní vybavenosti, specifické součásti podnikatelského záměru, hygienické minimum pro podnikatele, osvědčení k činnosti, projekt prodejny, její exteriér a interiér, aspekty projektu z hygienických hledisek, psychologické aspekty prezentace zboží, rozpočet, nákupní ceny, obchodní přirážka, provozní náklady, plán obratu zboží, řízení zásob, fyzická kontrola zásob, finanční kontrola, metody plánování zásob, základní výběr sortimentu, analýza ABC, analýza potřeb Klíčová slova

21 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 233 zákazníků, hlediska tvorby ceny, cenová kalkulace, vnitřní a vnější motivace, Maslowova pyramida potřeb, kategorie zákazníků, základní osobnostní typy, komunikace zákazníka, typy otázek, metodická příprava prodeje, námitky zákazníka, argumentace a metody odpovědi, postavení prodejce v prodeji, fáze obchodního jednání, pravidla jednání, psychologické aspekty rozmístění zboží, pásma vystavování, základní právní normy v obchodě, obchodní živnosti, 3 skutkové podstaty ochrany hospodářské soutěže, způsob cenové regulace, úředně stanovené ceny, věcně cenové moratorium, cenová kontrola, obchodní věstník, ochrana spotřebitelů, reklamační řízení, ČOI, hlavní kontrolní orgány a jejich kompetence. DOPLŇUJÍCÍ ZDROJE 1. BŐHM,J.Dobře zařízený obchod, předpoklad úspěchu. Ostrava: SAGIT,1991 (reedice) Kniha 2.BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing,1994. ISBN Kniha 3.CIMLER,P. Retail management. Praha: VŠE,1998. ISBN Skripta 4. GRETZ,K.F. Psychologie prodeje. Praha: Victoria Publishing,1990.ISBN Kniha 5.HADRAVOVÁ,Z. Obchodní technologie.praha: Merkur,1990. Skripta 6. JINDRA, J.: Obchodní logistika. Praha VŠE Další reedice. (vybrané problémy). Skripta 7. Kol.: Technika a psychologie prodeje. Profit 9/92. Speciál příloha 8. KOTLER, P.: Marketing management. Praha. Victoria Publishing 1992 /vybrané kapitoly). ISBN Kniha

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_194 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005

Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Živnostenské podnikání v ČR k 31. prosinci 2005 Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje živnostenský zákon (zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších

Více

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012

Cenová regulace v oboru vodovody. Praha 24. září 2012 Cenová regulace v oboru vodovody a kanalizace Praha 24. září 2012 Odbor 16 Cenová politika Ministerstvo financí Ing.. Marie Janečková, tel. 257 042 432 marie.janeckova@mfcr.cz Ing. Tomáš Trojek, tel. 257

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 127 7 OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY OSÍDLENÍ JAKO ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ ORGANIZACE OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. REKLAMACE REKLAMACE PODLE SOZ 626 (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Město Třinec 2007 Nařízení města Třince č. 2/2007, kterým se vydává tržní řád Rada města Třince se na svém zasedání dne 16.4.2007 usnesla vydat na základě 18 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Nařízení obce Vážany nad Litavou č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Vážany nad Litavou č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Vážany nad Litavou č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Vážany nad Litavou se na svém zasedání, dne 8.4.2015, usnesením č. 9. 1. usneslo vydat na základě 11 odst. 1,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Ing. Stanislav Vitner

Ing. Stanislav Vitner MONITORING A KONTROLA IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství Ústřední inspektorát Státní energetická inspekce 1) Postavení a činnost SEI

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 17 1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Kapitola uvede studenta

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE

OCHRANA SPOTŘEBITELE OCHRANA SPOTŘEBITELE SPŠ na Proseku 2-1 Ing. A. Styblíková, Ing. L. Procházka - je podmínkou dobře fungujícího tržního hospodářství - ochrana spotřebitele se rozvíjí 2 směry: Stát - vypracovává koncepci

Více

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo

Město Stráž pod Ralskem Nařízení Města č. 1/2013. Nařízení Města Stráž pod Ralskem. č. 1/2013. TRŽNíŘÁo Nařízení Města Stráž pod Ralskem č. 1/2013 TRŽNíŘÁo 1 Rada města Stráž pod Ralskem se na svém zasedání dne 21. srpna 2013 usnesením č. R/20112013 rozhodla vydat na základě 18, odst. (1) a (3) zákona č.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád

Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád Nařízení města Lanškroun č. 4/2007, tržní řád Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 952/2007, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d

Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Nařízení obce Vítonice č. 1/2013, kterým se vydává t r ž n í ř á d Zastupitelstvo obce se na zasedání dne 29. 5. 2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení rady města Slatiňany. číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává. Tržní řád Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád Rada města Slatiňany se na svém zasedání dne 12.srpna 2013 usnesla vydat, na základě zmocnění v ustanovení 18 odstavec

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání Založení firmy VY_32_INOVACE_329_16 Ing. Alena Mojžíšová Orgány vykonávající živnostenskou správu Živnostenský

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád

Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA. č. 2/2013. Tržní řád Město Chodov NAŘÍZENÍ MĚSTA CHODOVA č. 2/2013 Tržní řád Rada města Chodova se na svém zasedání dne 18.7.2013 usnesením č. 15R-246-2013 usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Živnostenský odbor Magistrátu města Zlína vykonává kontrolní a dozorovou činnost z titulu výkonu funkce obecního živnostenského

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 247 87 426 se sídlem Praha 10, U Tvrze č. 65, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1988. Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Uverejnené: 28.06.1988 Účinnosť od: 01.07.1988 116 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. června 1988, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více