12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Poslední kapitola pojednává o základních právních normách vztahujících se k obchodní činnost z hlediska jejich praktického využívání. Týká se zejména právní úpravy obchodních živností, problematiky hospodářské soutěže, možností cenových regulací dle zákona a ochraně spotřebitelů v ČR i v širších souvislostech. Součástí kapitoly je vnější kontrola, jež má širší celospolečenský význam. Seznámíme se základní charakteristikou kontrolních institucí a jejich kompetencemi. Rychlý náhled CÍLE KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Budete umět chápat potřebnost právního prostředí v obchodním podnikání. Získáte: Získáte poznatky o praktickém využívání uvedených právních norem a nařízení vlády, přehled o hlavních kontrolních orgánech činných v obchodě.

2 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 214 Budete schopni: Budete schopni komplexněji vnímat základní legislativní rámec obchodního podnikání, vyhodnotit význam kontroly v obchodě a posuzovat kompetence hlavních kontrolních orgánů. ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 180 minut. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Základní právní normy v obchodě, obchodní živnosti, 3 skutkové podstaty ochrany hospodářské soutěže, způsob cenové regulace, úředně stanovené ceny, věcně cenové moratorium, cenová kontrola, obchodní věstník, ochrana spotřebitelů, reklamační řízení, ČOI, hlavní kontrolní orgány a jejich kompetence. Klíčová slova PRŮVODCE STUDIEM 26 Vážení studenti, poslední kapitola završí Váš kurz Ekonomiky obchodu. Tvorba legislativního rámce tržní ekonomiky v ČR po roce 1989 se vyvíjela opožděně. O to více je třeba, aby seriózní podnikatel a manažer v obchodě pracoval v souladu s platnou legislativou. Věnujte prosím pozornost této kapitole, která některé vaše znalosti

3 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 215 opakuje, některé doplňuje a prohlubuje zejména v oblasti kontrolní činnosti v obchodě, která hájí zájmy nás všech, nás zákazníků a daňových poplatníků Základní právní normy v obchodě Nejzákladnější právní normy, které upravují podmínky pro obchodní podnikání jsou: Základní právní normy Občanský zákoník a Obchodní zákoník Živnostenský zákon Zákon o ochraně hospodářské soutěže Zákon o cenách Nařízení vlády o obchodním věstníku Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o České obchodní inspekci 12.2 Právní úprava obchodních živností dle živnostenského podnikání Podmínky živnostenského podnikání (jako podmnožiny podnikání) upravuje živnostenský zákon, resp. zákon o živnostenském podnikání v platném znění.

4 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 216 Rozdělení živností: Rozdělení živností 1. ohlašovací (řemeslné, vázané, volné), 2. koncesované, 3. živnosti provozované průmyslovým způsobem. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány na základě splnění stanovených podmínek pouze ohlášením: Ohlašovací živnosti u řemeslných je předepsaná odborná způsobilost, minimálně vyučení, u vázaných je předepsaná odborná způsobilost získaná jinak, u volných není stanovena podmínka odborné způsobilosti (platí obecně v obchodě). Koncesované živnosti vyžadují: Koncesované živnosti odbornou způsobilost, spolehlivost ve vztahu k předmětu podnikání (ochrana zdraví, ochrana životů, veřejné zájmy). Živnosti provozované průmyslovým způsobem (globalizace živností) v rámci jednoho pracovního procesu zahrnují více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živností (zjednodušení administrativy pro velké firmy, a to i obchodní, které při zajišťování prodeje dříve potřebovaly někdy až živností). Živnosti provozované průmyslovým způsobem Obchod především patří mezi živnosti ohlašovací., a to živnosti volné. Najdeme ho také mezi živnostmi řemeslnými, pokud je obchodní činnost spojena s výrobou produktů nebo mezi vázanými u speciálních sortimentů. Zvláštní postavení má živnost koncesovaná, jež se v obchodě s ní setkáváme při prodeji např. zbraní, střeliva apod. Praxe Z hlediska předmětu podnikání jsou živnosti členěny na obchodní, výrobní a poskytující služby. Druhy živností z hlediska předmětu podnikání Obchodní živnosti : Patří především mezi živnosti volné ohlašovací. Platí proto pro ně také dodržení všeobecných podmínek. Existují výjimky, např. u prodeje jedů, žíravin, pesticidů (vázaná živnost), prodeje zbraní, střeliva, výbušnin, paliv a maziv (koncesovaná živnost). Obchodní živnosti

5 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 217 Obecně patří do obchodních živností: Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, Hostinská živnost, Ubytování, Činnost cestovní kanceláře, Pronájem průmyslového zboží, Pronájem motorových vozidel, Provádění dražeb (dobrovolný prodej). Druhy obchodních živností Kromě těchto základních vymezení je podnikatel oprávněn také provádět: drobné opravy na zboží, montáž (bez zvláštních odborných znalostí) a servis zboží (pokud má pro něho odbornou způsobilost). Svou činnost provozuje podnikatel v provozovnách včetně stánků, v pojízdných prodejnách a v automatech. Mimo provozovnu může prodávat potraviny a jiné zboží na základě ohlášení 3 dny předem obci, kde se akce koná (o svátcích, při slavnostech, při sportovních akcích apod.) Ochrana hospodářské soutěže Každý podnikatelský subjekt má snahu získat pro sebe co nejvýhodnější postavení na trhu a jeho prostřednictvím realizovat maximální zisk. Aby tato snaha nevedla k omezování jiných subjektů, je nezbytné vytvořit systém právní regulace, který by chránil svobodu hospodářské soutěže. Součástí tohoto systému je i ochrana proti nekalé soutěži, upravena obchodním zákoníkem. Právní regulace tržního prostředí Stručný komentář k zákonu: Zákon se vztahuje na všechny podnikatele podnikající na našem území a upravuje 3 okruhy skutkových podstat. Patří sem: 3 okruhy skutkových podstat - kartelové dohody, - dohody o sloučení podniků-fúze, - dohody o získání monopolního nebo dominantního postavení některých podnikatelů na trhu. Kartelové dohody se nevztahují na jednotnost obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, umožňují specializaci firem pokud nevede Kartelové dohody

6 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 218 k podstatnému omezení trhu, poskytování slev (rabaty), které nevedou k diskriminaci mezi odběrateli. Jsou povoleny dohody při zásobování trhu, pokud nepřekročí hranici stanovenou zákonem. Nelegální jsou cenové kartely, a to ve většině zemí. Fúze nebo-li sloučení podniků podléhá kontrole vzhledem k možnosti sloučených podniků přesáhnout hranici celkového obratu zúčastněných podniků na relevantním trhu. Fúze Zákon monopolní ani dominantní postavení firem nezakazuje. Zakázáno je jeho zneužití na úkor jiných podnikatelů, spotřebitelů, popřípadě na úkor veřejného zájmu. V obchodě je tento zákon zvlášť potřebný, s nastupující koncentrací obchodních firem se sítí supermarketů, hypermarketů, velkodistribučních skladů apod. řada firem směřuje k dominantnímu či monopolnímu postavení. Týká se to zejména velkých mezinárodních obchodních řetězců. Zakázáno je např. : vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách (diktování ceny), vázání prodeje, spekulativní zastavování výroby či prodeje s cílem zvýšit ceny a získat tak neoprávněný prospěch apod. Dominantní postavení na trhu V praxi obchodu se objevují problémy v oblasti vertikálních dohod mezi firmami, přetrvávajících regulovaných nebo monopolizovaných sektorů (doprava, telekomunikace), míry státní pomoci malému a střednímu podnikání apod. Kontrolu nad dodržováním zákona zajišťuje Úřad pro hospodářskou soutěž. Pokuty jsou vyměřovány v závislosti na výši ročního obratu či majetkovém prospěchu. Přehled o uzavřených kartelových dohodách podává tzv. kartelový rejstřík vedený Úřadem pro hospodářskou soutěž. Kontrola dodržování zákona Kartelový rejstřík KONTROLNÍ OTÁZKA Jak se nazývají živnosti, které zahrnují více dílčích činností pracovního procesu? 2. Které kartelové dohody jsou nelegální?

7 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Cenové regulace Dle zákona o cenách je cena peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro ocenění k jiným účelům. Cenové aktivity jsou usměrňovány také dalšími zákony (obchodní zákoník, zákon o ochraně hospodářské soutěže, živnostenský zákon apod.). Veškeré ceny, a to i regulované, jsou cenami sjednanými mezi prodávajícími a kupujícími. Co je cena dle zákona Zákon o cenách vytváří prostor pro uplatnění regulačních nástrojů státu v případě, že je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže (např. zhoršení nabídky, monopolní postavení prodávajících či kupujících), mimořádnou krizovou situací na trhu (extrémní vývoj cen strategických výrobků na světovém trhu), přírodních pohrom či neúrodou. Význam zákona Způsoby regulace cen: Stát může uplatnit několik způsobů cenové regulace. Může úředně stanovit ceny maximální, minimální, mimořádně i pevné. Maximální ceny se mohou týkat strategických výrobků (např. benzínu), životně důležitých nákladů a služeb, jak je tomu u elektrické energie, plynu atd. Věcné usměrňování cen bere v úvahu různé souvislosti, týkající se maximálního zvýšení v určitém čase. Často se řeší problém, jak se budou promítat ceny vstupní energie do konečných cen. Obvyklé je dodržování postupů při cenové kalkulaci. Nejmírnějšími způsoby regulace je časové usměrňování, jež se zpravidla uplatňuje, pokud prodávající zaujímá monopolní nebo dominantní postavení na trhu. Způsoby regulace cen Členění způsobů regulace Úředně stanovené ceny a)stanovení cen (úředně stanovené ceny), ceny maximální (brzda spekulacím), ceny pevné (jsou výjimkou, neboť blokují tržní vztahy), ceny minimální (zaručení ceny např. u zemědělských produktů).

8 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 220 b)věcně usměrňované ceny, Věcně usměrňované ceny stanovení maximálního rozsahu možného zvýšení cen zboží ve vymezeném časovém období, maximální podíl, v němž je možné promítnout do konečné ceny zvýšení cen vstupů ve vymezeném období, závazný postup při tvorbě cen nebo při její kalkulaci. c)časově usměrňované ceny (využíváno do roku 1993), Časově usměrňované ceny minimální časový předstih pro ohlášení uvažovaného zvýšení, minimální lhůta po ohlášení, po jejímž uplynutí lze uvažované zvyšování ceny uskutečnit, časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny. d) cenové moratorium: Představuje širokou aplikaci maximálních cen. Doba omezení nesmí přesáhnout 6 měsíců (v kompetenci vlády). Cenové moratorium Cenovou kontrolu provádí orgány státní správy a jiné instituce (Ministerstvo financí, Úřad pro hospodářskou soutěž, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce ). Pokuty vyplývají z majetkového prospěchu. Seznam regulovaných cen najdeme v Cenovém věstníku. Cenová kontrola

9 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu Obchodní věstník Slouží ke zveřejňování údajů o podnikatelích a jejich firmách, jak jim to ukládá zákon. Co všechno se zde zveřejňuje? Např. vybrané údaje zapisované do obchodního rejstříku, výpisy z usnesení soudu o prohlášení konkursu, údaje z účetních závěrek dle zákona, nucená správa bank, údaje o státním rozpočtu, žádosti o souhlas s uzavřením fúzí, o zneužití monopolního či dominantního postavení atd. Význam obchodního věstníku KONTROLNÍ OTÁZKA 37 V jaké tržní situaci jsou navrhovány minimální ceny? 12.6 Ochrana spotřebitelů Ochranu spotřebitelů v ČR upravuje několik zákonů (zákon o cenách, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci a další ). Které zákony upravují ochranu spotřebitelů Zákon o ochraně spotřebitele: Vymezuje vztahy mezi prodávajícími a spotřebiteli, vztahuje se na prodej výrobků a poskytování služeb. Vymezuje pojmy jako spotřebitel, prodávající, výrobce atd. Upravuje povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb: Zákon o ochraně spotřebitele Poctivost při prodeji (správná hmotnost, míra, množství zboží, schválená jakost, dodržování cen v souladu se sjednanými předpisy, správné účtování). Hygienické podmínky (zajištění hygieny prodeje, místnosti, pracovníků,

10 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 222 zboží, obalů ). Zákaz diskriminace spotřebitele (odmítnutí prodeje vystaveného zboží mimo alkoholu, toxických látek a zbraní, kde jsou vyžadovány zvláštní podmínky, zákaz vázaného prodeje, diskriminace rasy ). Zákaz nabídky a prodeje nebezpečných výrobků (např. petardy neschválené příslušným úřadem ). Zákaz klamání spotřebitele (nekalá soutěž-klamavá reklama, klamavé označování zboží, prodej plagiátů apod.). Poskytování informací o výrobku (o vlastnostech, způsobech použití a údržby), výrobek musí obsahovat návod v češtině, musí být označen dle zákona. Používání pojmu záruka. Předvedení výrobku spotřebiteli. Doklad o prodeji. Výkup lahví. Průběh reklamačního řízení. Zákon o České obchodní inspekci (ČOI): ČOI je orgánem státní správy, podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu, člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty. Kontroluje právnické i fyzické osoby prodávající zboží, poskytující služby na vnitřním trhu a jejich zaměstnance. Spolupracuje s obcemi, hygienickou službou, veterinární péčí a dalšími institucemi. Zákon o České obchodní inspekci Pracovníci ČOI mohou při kontrole vstupovat do všech prostorů provozoven, vyžadovat potřebné údaje, odebírat vzorky na náklad kontrolovaného, Kompetence

11 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 223 požadovat ve stanovené lhůtě nápravu. Prokazují se průkazy ČOI. Průběh reklamačního řízení: Postup podnikatele či prodávajícího se plně opírá o zákon. Firma si nemůže vypracovávat vlastní pravidla. Při vyřizování reklamace je nutné dodržovat tyto zásady: Reklamační řízení Povinnost informovat - prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, místě uplatnění a provádění záručních oprav. Kde se přijímá reklamace - v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí možné s ohledem na sortiment (výjimka - jiný podnikatel určený k opravě). Kdo a kdy přijímá reklamace - v provozovně musí být po celou dobu provozu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Jak se rozhoduje o reklamaci - v jednoduchý případech ihned, ve složitých do 30 dnů, jestliže okolnosti vyžadují odborné posouzení reklamované vady, vypracování odborného posudku. Podklad pro reklamaci - doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby s příslušnými náležitostmi. Záruční doba - dle ustanovení občanského zákoníka - základní je 24 měsíců (vstoupilo v platnost ), u rychle kazícího se zboží následující den, či dle doby trvanlivosti. Práva kupujících vyplývající z odpovědnosti za vady - vyplývají z charakteru vad. Při odstranitelných vadách má kupující právo na bezplatné odstranění vady, výměnu věci za bezvadnou, či odstoupení od smlouvy při opětovném výskytu vady. Při neodstranitelných vadách může kupující požadovat výměnu zboží, odstoupení od smlouvy či přiměřenou slevu. Práva kupujících u vadných výrobků OSN k ochraně spotřebitelů: S internacionalizací obchodu vstoupila do boje za ochranu spotřebitelů i OSN. Základním dokumentem je rezoluce č. 39/248 schválená Valným shromážděním OSN v roce 1985, kterou byla přijata Směrnice pro ochranu spotřebitelů. Tato směrnice završila několikaletá vyjednávání a diskuse mezi vládami, agenturami a organizacemi pracujícími OSN a ochrana spotřebitelů

12 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 224 v rámci OSN a zainteresovanou veřejností. Směrnice poskytuje rámec pro vypracování legislativy na ochranu spotřebitelů, doporučuje modely, avšak přitom doporučuje vládám nutnost stanovit si své vlastní priority v souladu s ekonomickými a sociálními podmínkami své země a potřebami obyvatelstva. Směrnice OSN k ochraně spotřebitelů Směrnice je zaměřena na tyto problémové okruhy: Problémové okruhy Pomoc zemím v dosažení nebo udržení přiměřené ochrany jejich populace jako spotřebitele. Usnadnění výroby a formy distribuce odpovídající potřebám a přáním spotřebitelů. Podpora etickému chování všech zúčastněných subjektů. Podpora rozvoji nezávislých spotřebitelských skupin. Podněcování rozvoje tržních podmínek. Byla vydána publikace OSN Unifikovaný seznam výrobků (obsahuje výrobky zakázané, vyňaté, omezené nebo neschválené vládami). Tento seznam je k nahlédnutí v Praze v Knihovně OSN. Unifikovaný seznam výrobků 12.7 Kontrolní orgány činné v obchodě Vnější kontrola v obchodě má celospolečenský význam. Přispívá ke zvyšování úrovně spotřebitelského trhu, zdokonalení podmínek obchodního podnikání, růstu kulturnosti prodeje, odbornosti atd. Význam kontroly Kontrolní orgán je vybaven kontrolním průkazem a vypisuje inspekční záznam. Vstupuje do všech místností a odebírá vzorky, zakazuje prodej.

13 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 225 ČOI (viz dříve). ČOI Česká zemědělská a potravinářská inspekce provádí kontrolu zemědělských, potravinářských, kosmetických, mydlářských, saponátových a tabákových výrobků včetně vlivů obalů a jiných činitelů na jejich jakost. Sleduje dodržování podmínek pro zabezpečení jakosti, provádí rozbory vzorků, posudky a uděluje osvědčení o jakosti. Česká zemědělská a potravinářská inspekce Veterinární správa vykonává veterinární dozor při prodeji živočišných produktů, dohlíží nad ochranou potravin před kontaminací cizorodými látkami, nad zdravotní nezávadností živočišných produktů. Veterinární správa Hygienická stanice kontroluje dodržování hygienických předpisů pro provoz zejména potravinářských prodejen a velkoobchodních skladů. Hygienická stanice Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydává normy, kontroluje jejich dodržování, kontroluje správnost vah a měřidel, ověřuje jejich platnost cejchováním, neplatná měřidla vyřazuje z provozu. Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Celní správa provádí kontrolu dovozu, vývozu, a průvozu zboží. Rozhoduje o propuštění tohoto zboží do celního režimu a provádí dohled a ostrahu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu /do 25 km vzdušnou čarou od hranic a letišť/, pátrá po zboží uniklém kontrole a spolupracuje s dalšími kontrolními orgány při porušování celního a devizového zákona. Celní správa Úřad pro hospodářskou soutěž (viz dříve). Úřad pro hospodářskou soutěž Živnostenský úřad kontroluje podmínky pro provozování živnosti dle živnostenského zákona. Ohrožuje-li stav prodejny či skladu život, zdraví, bezpečnost osob, životní a pracovní prostředí, sepíše protokol o prohlídce a předá ho příslušnému orgánu kontroly. Kontroluje také hodnověrnost prokázání způsobu nabytí zboží a materiálu. Živnostenský úřad

14 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 226 Orgány státní správy mohou pokutovat za porušování obecně závazných vyhlášek týkajících se např. porušování čistoty a pořádku, ohrožování životního prostředí, manipulace s odpady. Jsou oprávněny dávat podněty pro jiné orgány. Ostatní orgány státní správy Banky, spořitelny z důvodů poskytování úvěrů jsou oprávněny se přesvědčovat o hospodaření s poskytnutým úvěrem, kontrolovat dodržování pokladní kázně, odvod tržeb, likviditu podniku. Banky, spořitelny Finanční úřad sleduje hospodaření podniku, vedení účetnictví v souvislosti s důchodovými poměry, které jsou určující pro výpočet daňového základu. Usiluje o zamezení daňových úniků, případně odhaluje podvody v této oblasti. Finanční úřad Pojišťovny, v souvislosti s pojišťováním podnikatelských rizik, kontrolují hospodaření podniku, zabezpečení prodejen proti vloupání, předepsanou ochranu, zámky. Pojišťovny Inspekce požární ochrany kontroluje dodržování protipožárních předpisů, případně podává návrhy trestního stíhání pro obecné ohrožení. Inspekce požární ochrany Energetická inspekce zjišťuje stav elektro zařízení a měřidel. Energetická inspekce Český úřad bezpečnosti práce kontroluje dodržování pracovně-právních předpisů v souladu se zákoníkem práce a jinými platnými předpisy. Český úřad bezpečnostní práce Policie ČR postihuje hospodářskou kriminalitu a nařizuje trestní stíhání dle podnětů příslušných kontrolních orgánů. Policie ČR K podpoře podnikatelských aktivit slouží různé organizace a zájmová společenstva vzniklá za stanovených podmínek. Jedná se o organizace s celostátní působnosti nebo s regionální. Jsou to zejména: Zájmová společenstva Svaz obchodu a cestovního ruchu prosazuje optimální podmínky podnikání, poukazuje na problémová místa, organizuje vzdělávání svých Svaz obchodu a

15 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 227 členů a poradenství. Je členem tripartity. Pracuje na vybudování informační základny pro své členy, kterými jsou podnikatelské subjekty v obchodě, poradenské firmy i školské instituce. Rozvíjí styky se zahraničními svazy podobného zaměření. cestovního ruchu Hospodářská komora vznikla k podpoře podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. Prosazuje zájmy svých členů. Členství je dobrovolné. Působnost komory se zaměřuje na poradenství, konzultační služby, vzdělávací činnosti, spolupráci s orgány státní správy. Organizuje smírčí komise k předcházení obchodním sporům apod. Hospodářská komora Asociace spotřebitelů je organizace, která dává podněty příslušným kontrolním orgánům ohledně ochrany spotřebitelů Asociace spotřebitelů KONTROLNÍ OTÁZKA 38 Musí existovat možnost po celou dobu provozu uplatnit reklamaci? SHRNUTÍ KAPITOLY ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Mezi nejzákladnější právní normy, jež se využívají v obchodě, patří občanský a obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o cenách, zákon o ochraně hospodářské soutěže a zákon o České obchodní inspekci. Shrnutí Základní právní normy Obchodní živnosti patří především mezi živnosti ohlašovací a volné, menší část mezi vázané, řemeslné nebo koncesované. Záleží na druhu prodávaného sortimentu. Velký význam mělo pro obchodníky zavedení kategorie živností provozovaných průmyslovým způsobem, jež zjednodušila administrativní podchycení obchodních činností. Obecně patří do obchodních živností koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, hostinská živnost, ubytování, činnost cestovních Obchodní živnosti

16 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 228 kanceláří, pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel a dražby. Ochrana hospodářské soutěže je součástí tržních ekonomik. Zákon se vztahuje ke 3 skutkovým podstatám, a to ke kartelovým dohodám, dohodám o sloučení podniků a dohodám o získání monopolního nebo dominantního postavení na trhu. Nad dodržováním zákona dozoruje Úřad pro hospodářskou soutěž. Výjimky ze zákona jsou zveřejňovány v kartelovém rejstříku. Ochrana hospodářské soutěže V situaci, že je trh ohrožen účinky hospodářské soutěže, má stát možnost uplatnit cenovou regulaci. K tomu mu slouží několik způsobů. Může úředně stanovit ceny (maximální, minimální, případně pevné), může věcně vymezit atd. Cenovou kontrolu provádějí orgány státní správy a další instituce, jako je, kromě Úřadu pro hospodářskou soutěž, také Nejvyšší kontrolní úřad, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo financí apod. Seznam regulovaných cen se zveřejňuje v cenovém věstníku. Cenové regulace Ke zveřejňování údajů o podnikatelích a jejich firmách, jak ukládá zákon, slouží Obchodní věstník. Obchodní věstník Ochrana spotřebitelů je především zakotvena v zákoně o ochraně spotřebitele, ale i v dalších zákonech. Zákon se zaměřuje na poctivost při prodeji, dodržování hygienických podmínek, diskriminaci spotřebitele, zamezení nabídky a prodeje nebezpečných výrobků, klamání spotřebitele, povinnost poskytování informací o výrobku, záruku, předvedení výrobku, doklad při prodeji, výkup lahví a průběh reklamačního řízení. Ochrana spotřebitele Postup prodávajících se musí opírat o zákon. Firma si nemůže vypracovávat vlastní pravidla, pouze nad rámec zákona. Firma je povinna informovat spotřebitele o podmínkách reklamací. Zákon vymezuje, kde se reklamace přijímá, kdo a kdy ji přijímá, jak se rozhoduje o reklamaci, musí poskytnout doklad o prodeji, dodržet záruční dobu. Z odpovědnosti za vady vyplývají pro kupující konkrétní práva, jež jsou závislá na tom, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou. Reklamační řízení Česká obchodní inspekce bdí nad dodržováním zákona. Je orgánem Česká obchodní

17 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 229 státní správy. Kontroluje jak právnické, tak fyzické osoby. Pracovníci mají rozsáhlé kompetence, vstupují do všech prostorů provozoven, mohou vyžadovat potřebné údaje, odebírat vzorky, požadovat nápravu ve stanovené lhůtě. inspekce OSN se zapojila do ochrany spotřebitelů schválenou Valnou hromadou v roce Směrnice má povahu doporučení a zaměřuje se na zejména na pomoc zemím na udržení přiměřené ochrany trhu, podporu etickému chování subjektů, podporu rozvoji nezávislých spotřebitelských skupin apod. Je vydán Unifikovaný seznam výrobků týkající se výrobků zakázaných, omezených nebo neschválených vládami pro prodej. OSN a ochrana spotřebitelů Kontrola v obchodě má celospolečenský význam. Přispívá ke zvyšování úrovně spotřebitelského trhu, zdokonalení podmínek obchodního podnikání, růstu kulturnosti atd. Kontrola v obchodě ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY Živnosti provozované průmyslovým způsobem. 2. Cenové kartely. ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY 37 U výkupních cen zemědělských produktů. ŘEŠENÍ A ODPOVĚDI, NÁVODY 38 Ano.

18 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 230 PRŮVODCE STUDIEM 27 Milí studenti, dokončili jste poslední kapitolu kurzu. Doufám, že jste se dozvěděli zajímavé poznatky, které využijete ve své praxi. Teď již nás čeká osobní setkání, kde budete mít možnost prokázat, jak jste studijní látku zvládli. Přeji Vám hodně štěstí. Průchod modulem Halina Starzyczná

19 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 231 SHRNUTÍ MODULU EKONOMIKA OBCHODU pochopíte podstatu obchodní činnosti a význam obchodu pro rozvoj národního hospodářství, Shrnutí modulu pochopíte historické souvislosti vývoje českého obchodu, porozumíte systémovému pojetí obchodního provozu, porozumíte jeho jednotlivým prvkům a vazbám mezi nimi, budete umět charakterizovat význam maloobchodu pro národní hospodářství, vztah životního cyklu maloobchodu a struktury obchodní sítě, posoudíte postavení, význam a funkci velkoobchodu, porozumíte základním souvislostem obchodní logistiky a fyzické distribuce zboží, rozlišíte druhy velkoobchodních skladů jako východiska pro jejich výběr z pohledu strategie firmy a volby optimální dopravy, pochopíte vztah mezi charakterem sídelní soustavy a uspořádáním obchodní sítě, pochopíte základní vývojové tendence v maloobchodní síti, osvojíte si principy rozvoje maloobchodní sítě, pochopíte si základní souvislosti zřízení prodejny včetně specifik podnikatelského záměru, osvojíte si základní souvislosti řízení maloobchodního prodeje, pochopíte vztah psychologie prodeje a výkonu maloobchodu a zvládnete základní techniky vedení prodejního procesu, budete vnímat potřebnost právního prostředí v obchodním podnikání.

20 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 232 KLÍČOVÁ SLOVA MODULU EKONOMIKA OBCHODU Společenská dělba práce, historie trhu, éra přežití, produktivní éra, spotřebitelská éra, zbožní výroba, zbožně-peněžní vztahy, tržní mechanismus, tržní nabídka, tržní poptávka, překlenovací funkce obchodu, aktivizující funkce obchodu, funkce uspokojování potřeb, druhy obchodu, charakteristické rysy obchodu první republiky, organizace prodeje ve firmě Baťa, vývoj obchodu za 2. světové války, hlavní rysy přechodného období, obchod v CPE, transformace obchodu po roce 1989, velikostní struktura obchodu, sortimentní struktura obchodu, obchodní provoz, prvky provozu, obchodní technologie, nákupní atmosféra, zboží, obchodní sortiment, vývojové a sezónní změny sortimentu, šířka a hloubka sortimentu, seskupování sortimentu, pracnost sortimentu, technologické skupiny zboží, zásoby zboží, minimální zásoba, běžná zásoba, signální zásoba, maximální zásoba, indisponibilní zásoba, rychlost obratu zásob, obchodní operace, mechanizační prostředky, obchodní zařízení, ergonomie, dispoziční řešení maloobchodní jednotky, pohyb zboží, formy prodeje, pultový prodej, samoobslužný prodej, volný výběr, význam maloobchodu, funkce maloobchodu, výkon maloobchodu, životní cyklus maloobchodu, hypotéza maloobchodního okruhu, stádium životního cyklu maloobchodních jednotek, druhy maloobchodníků, význam velkoobchodu, transakcionální teorie, funkce velkoobchodu, druhy velkoobchodníků, pojetí a cíle logistiky, cíle fyzické distribuce zboží, druhy velkoobchodních skladů dle jejich funkce, dle stupně mechanizace, dle jejich provedení a kvality, progresivní technologie, hlediska mechanizace skladu, kritéria volby dopravy, druhy dopravy, sídelní útvar, soustava osídlení, struktura osídlení, dynamické a statické faktory vývoje, regionální struktura, městské a venkovské sídelní regiony, urbanizace, aglomerace, hierarchie spádovosti a střediskovosti, koeficient proximity, faktory rozmístění ekonomických aktivit, maloobchodní síť, členění maloobchodní sítě, systemizace maloobchodních jednotek, strukturální a instrumentální znaky, míra specializace, směry vývoje maloobchodní sítě, členění dle Tietze, akční rádius, nákupní spád, rovnoměrnost rozmístění jednotek, provozní a prostorová koncentrace, hierarchie řešení maloobchodní sítě, stupně obchodní vybavenosti, specifické součásti podnikatelského záměru, hygienické minimum pro podnikatele, osvědčení k činnosti, projekt prodejny, její exteriér a interiér, aspekty projektu z hygienických hledisek, psychologické aspekty prezentace zboží, rozpočet, nákupní ceny, obchodní přirážka, provozní náklady, plán obratu zboží, řízení zásob, fyzická kontrola zásob, finanční kontrola, metody plánování zásob, základní výběr sortimentu, analýza ABC, analýza potřeb Klíčová slova

21 Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 233 zákazníků, hlediska tvorby ceny, cenová kalkulace, vnitřní a vnější motivace, Maslowova pyramida potřeb, kategorie zákazníků, základní osobnostní typy, komunikace zákazníka, typy otázek, metodická příprava prodeje, námitky zákazníka, argumentace a metody odpovědi, postavení prodejce v prodeji, fáze obchodního jednání, pravidla jednání, psychologické aspekty rozmístění zboží, pásma vystavování, základní právní normy v obchodě, obchodní živnosti, 3 skutkové podstaty ochrany hospodářské soutěže, způsob cenové regulace, úředně stanovené ceny, věcně cenové moratorium, cenová kontrola, obchodní věstník, ochrana spotřebitelů, reklamační řízení, ČOI, hlavní kontrolní orgány a jejich kompetence. DOPLŇUJÍCÍ ZDROJE 1. BŐHM,J.Dobře zařízený obchod, předpoklad úspěchu. Ostrava: SAGIT,1991 (reedice) Kniha 2.BURSTINER, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing,1994. ISBN Kniha 3.CIMLER,P. Retail management. Praha: VŠE,1998. ISBN Skripta 4. GRETZ,K.F. Psychologie prodeje. Praha: Victoria Publishing,1990.ISBN Kniha 5.HADRAVOVÁ,Z. Obchodní technologie.praha: Merkur,1990. Skripta 6. JINDRA, J.: Obchodní logistika. Praha VŠE Další reedice. (vybrané problémy). Skripta 7. Kol.: Technika a psychologie prodeje. Profit 9/92. Speciál příloha 8. KOTLER, P.: Marketing management. Praha. Victoria Publishing 1992 /vybrané kapitoly). ISBN Kniha

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ZÁKLADY PRÁVA II. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁKLADY PRÁVA II Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký, Mgr. Petr Pruš, Studijní

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO Obsah Obsah Obsah... 2 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu... 3 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace

Více

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing. STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012 Název:

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Definice a charakteristika pojmů... 3 2. Faktory charakterizující práci... 12 3. Kvalifikační standardy... 17 4. Trh práce... 20 5. Role státu na trhu práce... 24 6. Role EU na trhu práce... 31

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více