Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu."

Transkript

1 Obchodní podnikání soubor přednášek 1 Vymezení a význam obchodu Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu. Vývoj lidské společnosti je od pradávna spojen s dělbou práce a s její postupnou specializací. Původní formy dělby práce byly velmi jednoduché, ale o to přehlednější byly její důsledky: výměna výrobků, časem zprostředkovaná zbožím s obecně uznávanou hodnotou a penězi. (Př. Vzpomeňme si na prvopočátky dělby práce spojené se směnou, kdy např.přebytek výroby zemědělských produktů na jedné straně byl důvodem pro jeho výměnu za výrobky jiné, které byly předmětem zájmu uspokojení nějaké další potřeby jednotlivce nebo jeho rodiny. Mám přebytek vajíček, ale nemám pšenici na chleba. Moje potřeba je podnětem pro směnu, to znamená získání toho, co sám nemám.). Vzájemné ekonomické vazby postupně narůstaly, vznikla potřeba prostředníka ekonomických transakcí vzniká obchod. Realizace směny závisí na tom, zda jsou oba subjekty schopny dohodnout se na takových podmínkách, které zaručí její výhodnost. Proto je směna popisována jako proces vytvářející hodnotu běžně zanechává oba subjekty bohatší než před směnou. Směna a transakce Produkty mohou lidé získat jedním ze čtyř možných způsobů. Samovýroba je prvním z nich. Prostřednictvím lovu, sběru ovoce, nebo rybolovu se tak lidé mohou zbavit hladu, a nemusí přitom vstupovat do obchodních kontaktů s nikým jiným. Neexistuje žádný trh ani obchod. Přinucení je druhý způsob. Lidé, kteří hladoví, mohou o potravu zápasit nebo ji ukrást někomu jinému. Třetím způsobem je žebrání hladoví přistupují k ostatním a prosí je o jídlo. Ke směně nemohou nabídnout nic, pouze svou vděčnost. A tak se dostáváme ke čtvrtému způsobu, kterým je směna. Hladoví lidé mohou přicházet k jiným a nabídnout jim protihodnotu jiné zboží, službu nebo peníze. Můžeme říci, že směna je aktem získávání žádaného produktu za nabídnutí něčeho jiného na oplátku. Pro její uskutečnění je třeba splnit pět podmínek. Podmínky pro uskutečnění směny podle Kotlera (2001): 1. Musí existovat alespoň dva subjekty. 2. Každý subjekt vlastní nějakou protihodnotu pro jiný subjekt. 3. Každý subjekt musí být schopný komunikace a dodání. 4. Každý subjekt může svobodně nabídku přijmout nebo odmítnout. 5. Každý subjekt má zájem o jednání s jiným subjektem. Směna je spíše proces než událost. Říká se, že ke směně dojde, pokud oba subjekty vyjednávají a směřují k dohodě. Po dosažení dohody se uskutečňuje transakce, tj. obchod s hodnotami mezi dvěma a více subjekty. Musí být prokazatelné, že osoba A dala osobě B x a obdržela y. Transakce však nevyžaduje pouze peníze jako jedinou hodnotu k obchodování. Barterová transakce může zahrnovat obchody, při nichž se výrobky nebo služby směňují za jiné výrobky nebo služby, například když daňový poradce Berňák připraví Daňové přiznání pro soukromého lékaře Mengela jako protislužbu za lékařské vyšetření.

2 Dimenze transakce Transakce zahrnuje několik dimenzí: minimálně dvě hodnotné věci, dohodnuté podmínky, dobu dohody, místo dohody. Obvykle vzniká právní systém, aby podporoval a prosazoval dodržování zásad od obou smluvních stran. Bez zákona kontraktů by lidé k transakcím přistupovali s nedůvěrou. Transakce versus transfer Transakce se liší od transferu, kdy osoba A dává x osobě B, ale na oplátku nedostane nic. Mezi transfery patří dary, subvence, dobročinné příspěvky atd..chování při transferu však může být také chápáno prostřednictvím pojmu směny. Obvykle ten, kdo transfer uskutečňuje, očekává, že při předávání daru příjemce projeví nějakým způsobem svou vděčnost. Profesionální obstaravatelé peněz si velmi dobře uvědomují reciproční motivy, skryté pod chováním dárce, a snaží se jim věnovat pozornost v podobě děkovných dopisů, čestných uznání a zvláštních pozvánek na různé akce. V nejobecnějším smyslu usilují obchodníci o to, aby vyvolali nějakou reakci v chování jiné strany. Obchodní firma si přeje jako odezvu nakupování, politický kandidát hlasování, církev očekává připojení, sociálně zaměřená skupina přijetí myšlenky. Tady dochází k propojení obchodního podnikání s marketingem. Marketing zahrnuje akce podniknuté pro získání žádoucí odezvy u cílových skupin. Aby se směny uskutečnily úspěšně, analyzuje obchodník to, co každý subjekt očekává, že na jedné straně dá a na druhé straně obdrží. Příklad 1.1 Předpokládejme, že firma C, která je největším světovým výrobcem stavebních strojů a zařízení, zkoumá přání stavební firmy S při koupi stroje na přesun zeminy. Obrázek 1.1 Stavební firma - seznam přání: vysoká jakost a trvanlivost zařízení příznivá cena včasné dodání objednaného zařízení dobré platební podmínky dobré služby Firma C (prodejce) Firma S (zájemce) Výrobní firma seznam přání: dobrá cena za zařízení včasná platba dobrá pověst Seznam přání firmy S zahrnuje vysokou jakost a trvanlivost zařízení, příznivou cenu, včasné dodání, dobré platební podmínky a dobré služby (viz obr.1.1). Uvedená přání mohou

3 mít pro různé zájemce potencionální kupující různou důležitost. Mezi důležité úkoly firmy C prodejce- patří zjistit relativní důležitost jednotlivých přání kupujících (zákazníků). Také prodávající - firma C- má svůj seznam přání. Přeje si dosáhnout dobrých cen, včasných plateb a dobré pověsti. Pokud existuje dostatečná shod mezi přáními kupujících a prodejcem, je vytvořen základ pro transakci. Proces, kterým se obě dvě strany snaží dosáhnout výhodných podmínek, se nazývá jednání. Jednání může tedy vést k vzájemně přijatelným podmínkám nebo k rozhodnutí transakci neuskutečnit. Význam obchodu Opodstatnění a význam obchodu jako mezičlánku mezi hospodářskými subjekty nebo v užším významu jako mezičlánku mezi výrobou a spotřebou se zdá být nepopíratelná. Případ V ČR na začátku roku 1991 došlo po liberalizaci cen ke vzpouře zákazníků. To vedlo k tomu, že výrobci se snažili prodávat přímo konečnému zákazníkovi. Při omezení sortimentu, času a při snížení některých dalších atributů kvality nákupu to bylo v konkrétní situaci levnější. Později v roce 1992 začal konečného zákazník vyhledávat i velkoobchod, bylo to v situaci, kdy mnoho nových soukromých maloobchodníků neplatilo za dodávky. V obou případech však šlo o mimořádnou situaci s časově omezenou dobou uplatnění a významným snížením kultury nákupu pro zákazníka. Podívejme se nejdříve na teoretické vymezení výhodnosti obchodu jako prostředníka. Tato teorie vychází především z toho, že obchod je mezičlánkem mezi výrobou a spotřebitelem, obdobně velkoobchod mezičlánkem mezi výrobou a maloobchodem, resp. mezi několika výrobci. Transakcionální teorie je postavena na kvantifikaci transakcí potřebných k zajištění obchodování mezi výrobci a maloobchodníky, resp. výrobci a spotřebiteli. Příklad výrobci a 3 odběratelé představují ve vzájemných vazbách celkem 9 cest (cesty zboží, objednávek, nákupčích), při zařazení jednoho mezičlánku se počet cest snižuje o 33,3% na 6 cest. Při vzájemných vazbách dodavatelů a odběratelů, což je možné zejména v oblasti výroby, však bude nutné hodnotit vazby všech se všemi.

4 Příklad hospodářských partnerů vykazuje 28 vazeb, při zařazení 1 mezičlánku se počet cest snižuje o 71,5% na 8. Obecně lze tento vztah vyjádřit vzorci: bez prostředníka Mp = N (N 1) s prostředníkem Mp = N Mp = maximální počet vzájemných vazeb hospodářských partnerů N = počet hospodářských partnerů 2 Čím větší počet partnerů, tím vyšší efekt obchodního zprostředkování u 4 partnerů je úspora 66,6% u 100 partnerů je úspora téměř 99% cest zboží, lidí či informací. Tyto uváděné hodnoty jsou ovšem teoretická maxima. V prvním případě směrem nahoru, v druhém případě směrem dolů. V hospodářské praxi bude tedy výhodnost podstatně menší i tak je však rozdíl výhodnosti obrovský (místo úspory blížící se limitě100% možná jenom 50% - ale i to stojí za zvážení. Často se také uvádí, že je účelné a názorné zkrácení cest zboží možné posuzovat pomocí geometrických tvarů. (Jindra, 1996) Závěr lze formulovat pomocí Schärova zákona (Schrär, 1911): Samostatnost a možnost existence každého mezičlánku je podmíněná množstvím užitečných a prospěšných služeb v oběhu zboží, které zajišťuje, resp. které nemohou být jiným článkem tak dobře a ekonomicky zajišťovány. Z toho plyne i závěr pro optimální počet obchodních podniků jakožto mezičlánku mezi výrobou a obchodem. Je celkově ekonomicky příznivé zřídit dodatečné podniky, když při dané sumě užitečných služeb, které tyto podniky poskytují, vzroste ekonomičnost obchodních výkonů proti dosavadnímu stavu, a

5 naopak musí počet obchodních podniků klesnout, zvýši-li se koncentrací hospodárnost v tomto počtu podniku. Funkce obchodu Rozvoj obchodních činností a institucí souvisel se zvyšováním náročnosti jednotlivých partnerů na jejich úroveň. Výše jsme se zabývali ekonomickým hodnocením obchodního článku. Uspokojování potřeb odběratelů (kupujících, zákazníků) však není jenom otázkou ceny. Je také hodnocena kvalita zboží a obchodních služeb potřeba času na nákup, čerstvost zboří, lákavost obalu, prostředí při nákupu a další. Většina z těchto těžko kvantifikovatelných aspektů je zahrnována pod pojem nákupní podmínky. Úspěch obchodu závisí na kvalitě a výkonech jeho složek stejně jako na úspornosti obchodní činnosti. Obecně lze shrnout tyto požadavky do souboru objektivizovaných funkcí obchodu. 1. Přeměna výrobního (dodavatelského) sortimentu na sortiment obchodní (odběratelský), odpovídající potřebám a nákupním zvyklostem zákazníků. (Například velkoobchod potravin má 60 dodavatelů a 300 odběratelů, kteří odebírají celý sortiment nebo jeho značnou část. Obchod zajišťuje přiměřený rozsah sortimentu hluboký nebo široký) 2. Překonání rozdílů mezi místem výroby (dodavatelem) a místem prodeje (odběratelem) obchod zajišťuje prodej zboží na potřebném místě nebo jeho dodávku na toto místo. 3. Překonání rozdílů mezi výrobou a časem nákupu zboží obchod zajišťuje pohotovost prodeje či dodávek a musí proto držet určitý rozsah zásob. 4. Zajišťování množství a kvality prodávaného zboží to neznamená prohlídku veškerého zboží a vlastní kontrolní laboratoře pro kvalitní přejímku. Důležitý je ovšem výběr správných dodavatelů, rychlé vyřizování reklamací a podle jejich rozsahu případně rychlá výměna dodavatele. 5. Iniciativní ovlivňování výroby co do sortimentu, času, místa a množství a ovlivňování poptávky (marketing). 6. Zajišťování racionálních zásobovacích cest s cílem snížení prodejní ceny ve vztahu k úrovni zásobování (logistika). 7. Zajišťování včasné úhrady dodavatelů. Význam této funkce je u nás plně docenitelný až v současném období výrazné zadluženosti řady obchodních a výrobních organizací. Z pozice všeobecného marketingu význam obchodu podle Viestové (2001) spočívá ve vykonání následujících funkcí: Funkce překlenutí prostoru, Funkce překlenutí času, Funkce překlenutí finančních rozdílů, Funkce realizace zboží, Funkce uspokojení potřeb, Poradenská funkce, Ovlivnění výrobců a spotřebitelů. 1.2 Vymezení pojmů Obchod je možno chápat v několika základních polohách: jako činnost a jako instituci, tzn. v širším a v užším pojetí.

6 Obchod jako činnost představuje nejobsáhlejší pojetí. Je to činnost zahrnující nákup a prodej zboží, ale také je to činnost při které se obchoduje se službami, informacemi, energií či s cennými papíry apod.v tom nejširším slova smyslu patří do obchodu i služby. Jde jednak o služby související s prodejem zboží (prodej fyzických, organizačních či informačních úkonů, např., rezervace zboží, úprava velikosti, montáž uvedení do provozu, pronájem předmětů. doprava zboží do bytu apod.), jednak jde o výhradní prodej služeb prodej pobytů, dopravních úkonů, služby osobní, prodej bankovních produktů atd. Obchod v institucionálním pojetí představuje subjekty zabývající se převážně obchodem, přičemž za obchodní instituce v užším slova smyslu jsou považovány ty subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy. Obchod s fyzickým božím zahrnuje dvě hlavní oblasti: Obchod se spotřebním zbožím; Obchod se zbožím pro další podnikání; Obě dvě oblasti tvoří rozsáhlé a charakteristicky vymezené skupiny činností, v mnohotvárné prezentaci tržního hospodářství však dochází k jejích prolínání. Obchod se spotřebním zbožím (business-to-customer) zahrnuje převážně soubor zboží určený pro konečného individuálního spotřebitele. Zákazníky jsou jednotliví občané, jednotlivé rodiny. Patří sem potraviny, odívání, potřeby pro domácnost a volný čas, auta a pohonné hmoty apod. V systému obchodu se spotřebním zbožím se uskutečňují i nákupy drobných výrobců řemeslníků (např. celý rozsah veřejného stravování) a okrajové nákupy středních a velkých firem (např. kancelářské potřeby). Velký rozsah m i prodej aut a pohonných hmot pro podnikatelské subjekty. Centrální plánování za socializmu oddělovalo důsledně tzv.tržní (pro konečného spotřebitele) a netržní prodej spotřebního zboží. Snaha o proporcionální rozdělení většinou nedostatkového zboží vytvářela oddělné těžkopádné systémy. Tržní hospodářství charakterizované určitým stálým přebytkem zboží na trhu vytváří lepší podmínky pro jednotné, navzájem si konkurující podnikové systémy. I přes určité nepřesnosti při přepočtech agregovaných národohospodářských ukazatelů (např. pojetí maloobchodního prodeje) jde o podstatně výhodnější a liberálnímu trhu odpovídající systém. Obchod se spotřebním zbožím převážně provozují obchodní instituce v užším slova smyslu obchodní firmy. Obchod se zbožím pro další podnikání (business-to-business) provozují kromě obchodních firem ve značném rozsahu i výrobní podniky svými organizačními útvary nebo navazujícími organizacemi pro prodej, popř. pro nákup (např. dceřiná společnost). Samostatné obchodní firmy nezávislé na výrobci se vyskytují zejména při potřebné kompletaci sortimentu v oblasti zahraničního obchodu. Obchodní kategorie druh obchodní činnosti charakterizovaný společně obecně vymezitelnými znaky. Hlavní dvě skupiny představují členění na obchodní prostředníky a zprostředkovatele. Prostředníci = představují obchodní firmy, které jsou prostředníkem směny mezi prodávajícím a kupujícím z hlediska nabídky zboží, jeho dodání, vyúčtování.

7 Nejznámější kategorie z obchodních prostředníků jsou: maloobchod (MO) a velkoobchod (VO) (viz. níže). Zprostředkovatelé = vyhledávají trhy pro nákup nebo prodej a konkrétní partnery pro svého obchodního zákazníka, dojednávají podmínky, které by vyhovovaly oběma subjektům pro jednotlivé obchodní případy, informují. Nejobvyklejší zprostředkovatelé jsou: obchodní zástupce, zprostředkovatel, komisionář, burzy, aukce, veletrhy. Dochází k prolnutí obou hlavních skupin a k vzájemnému převzetí charakteristik (Pražská a kol., 2002). Maloobchod (retailing) = zahrnuje nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Maloobchod vytváří vhodné skupiny zboží prodejní sortiment co do druhů, množství a kvality. Maloobchod dnes poskytuje 7 12% všech pracovních příležitostí v národním hospodářství, vyšší údaje jsou pro rozvinutější země. Podíl zaměstnanosti v obchodě se neustále zvyšuje (na úkor primárního a sekundárního sektoru) (Pražská a kol., 2002). Příklady světových retailerů v potravinářství: Wal-Mart, Carrefour, Ahold, Metro, Tesco, Aldi. Členění maloobchodu: Druhy MO činností: A/ MO realizovaný v síti prodejen (store retail) B/ MO realizovaný mimo prodejní síť (non store retail) Ad A/ MO realizovaný v síti prodejen = převažuje, po 2. světové válce představuje v ekonomicky vyspělých státech světa téměř 90% všech MO tržeb. Různá členění MO realizovaného v síti prodejen: a) Nejstarší členění je na potravinářsky x nepotravinářský MO. Potravinářský MO = obchod s potravinami, zařazují se zde i prodejní jednotky se značným rozsahem nepotravin zboží denní a občasné poptávky (supermarkety, hypermarkety). Klasické obchodní domy se většinou řadí do nepotravinářského MO. Potravinářský MO je tradičně nejvíce koncentrován, má největší průměrné velikosti prodejen, nejmodernější informační a logistické systémy. Důvodem jsou velké objemy zboží, které jim procházejí, pravidelní a hromadné nákupy. Nepotravinářsky MO = představuje širokou škálu sortimentu. Rozvoj nových sortimentů po rozvoji sortimentu pro volný čas nastalo období rozvoje výpočetní techniky, audiovizuální technika.

8 b) členění prodejních jednotek na specializovaný (typický pro menší prodejny) x despecializovaný MO (vývoj směřuje k univerzálním formám MO a jím odpovídajícím jednotkám) c) členění na stánkový prodej a tržiště (v Evropě se zde prodávají hlavně čerstvé potraviny a květiny, v přímořských oblastech ryby) x klasické stacionární sítě MO Ad B/ MO realizovaný mimo síť prodejen = představuje svým objemem stálou složku MO činnosti, současně i však největší potencionální rozvoj. Jeho hlavní složky jsou: a) prodejní automaty jedná se většinou o doplňkový prodej (stravování, jednoduchý sortiment), výhoda funguje 24 hodin, bez účasti stále pracovní síly. Nevýhoda - technická a ekonomická náročnost, malá výkonnost. b) přímý prodej přímý kontakt výrobce (prodejce) se zákazníkem. Př. návštěva bytu. Někomu vyhovuje - určitý vztah k prodejci, jednoduchost získání informací a vyřizování reklamací. Předmětem je specializovaný sortiment - vysavače, kosmetika, drogistika (Amway) 1. Přímý prodej je nejrozšířenější v USA. Omezený obsah vhodných zákazníků a výrobků a ekonomická nákladnost (ekonomie času) nelze předpokládat jeho výraznější rozšíření. c) přímý marketing označuje různé druhy zásilkového (katalog + objednání) a dodávkového obchodu, při kterých nabídka přichází za zákazníkem až do bytu, kde se převážně realizuje i objednávka. Klasické zásilkové obchody mají plnosortimentní nabídku. Výhodou je racionalizace a automatizace provozu, zákazník má katalogy 24 hodin. Nevýhody jsou počáteční investice, dlouhodobá závaznost nabídky, velké náklady na katalogy a reklamu a náročná organizace reklamací. Rozvoj dosáhl v Evropě vrcholu v 70. letech, nyní stagnace. Velkoobchod = podnik nakupující zboží ve velkém a ve velkém i prodávající maloobchodníkům, pohostinstvím, drobným výrobcům, a to bez podstatné změny. VO zboží většinou i skladuje a rozváží (Pražská a kol., 2002). Klasifikace obchodní činnosti Obchodní činnost je vykazována v základní struktuře Standardní klasifikace produkce SKP, která odpovídá evropské normě Standard International Trade Classification, Revision 3 (SITC, rev.3). Současně existuje harmonizovaný systém popisu a označování zboží v členění podle šestimístných položek celního sazebníku. K tomuto členění existuje převodník ve směru ke Standardní klasifikaci produkce. Standardní klasifikace produkce obsahuje 10 položek. Můžeme se s ní setkat při všech agregacích výkonů zahraničního obchodu: 0 Potraviny a živá zvířata 1 Nápoje a tabák 2 Suroviny 3 Nerostná paliva 4 Živočišné a rostlinné tuky 5 Chemikálie a příbuzná výroba 6 Materiálové meziprodukty 7 stroje a přepravní zařízení 1 Amway založen v roce 1959 (Jan van Andel a Rich De Vos), začal s jedním výrobkem, jedinečným marketingovým a prodejním plánem a velkým odhodláním: 1) dát lidem příležitost podnikat, 2) poskytnout zákazníkovi výrobek a službu nejvyšší možné kvality (Amway 1993)

9 8 Různé průmyslové výrobky 9 Ostatní zboží jinde nezařazené Jak je z přehledu patrno, oblast spotřebního zboží a zboží pro další podnikání se převážně prolíná. Podle velikosti okruhu působnosti se rozlišují trhy na: regionální, celostátní, zahraniční. Členění obchodu dle regionálního hlediska: Vnitřní obchod obchod na vnitřním trhu představuje obchod na celostátním a regionálním trhu. V oblasti spotřebního zboží přerostl původně lokální či oblastní fenomén menšího rozsahu do významného a vysoce koncentrovaného odvětví národního hospodářství. Budeme se tím podrobněji zabývat v další kapitole. Zahraniční obchod představuje vývoz (export) a dovoz (import) zboží přes hranice státu. Zahrnuje jak obchod se spotřebním zbožím, tak i obchod se zbožím pro další zpracování. Příslušné obchodní subjekty musí mít potřebnou klasifikaci pracovníků, musí znát zahraniční trhy a u určitých komodit se vyžaduje i příslušná licence především k vývozu. Rozšiřující se mezinárodní výměna zboží, odstraňování dovozních cel a dalších zábran spolu s internacionalizaci vkusu a zájmů zákazníků vedou u spotřebního zboží k tomu, že velké retailingové firmy si dovozy realizují samy. Zahraniční obchod v hospodářské politice plní podle Vestové (2001) následující funkce: dynamizuje ekonomiku. Nahrazuje výrobky na domácím trhu, které by ekonomika vyrobila za nevýhodných podmínek. Umožňuje získat technicky dokonalejší výrobky pro ovlivnění národní produktivity práce. Podporou růstu produktivity práce umožňuje zahraniční obchod rozšířit hranice celkového ekonomického růstu na základě toho, že: Je nenahraditelným zdrojem informací, Je nejobjektivnějším kritériem pro ověření užitečnosti produkce, Jedním z nejnáročnějších požadavků světového trhu je pružnost. Podíl zahraničního obratu na celkovém obratu ekonomiky se proto považuje za jeden z nejsouhrnnějších ukazatelů vyspělosti ekonomiky. (Viestová, 2001) Mezinárodní obchod završuje celistvost tohoto vymezení. Představuje soubor obchodních aktivit ve více zemích, na kontinentu, na jeho rozsáhlém teritoriu (např. Jižní Amerika) či na celém světě. Zahrnuje i obchod na vnitřních trzích. Mezinárodní obchod je chápán nejen jako soubor určitých aktivit či institucí, ale i mezinárodních zkušeností a poznatků v oblasti obchodu. Mezinárodní dimenze je proto nedílnou součástí teoretických a praktických aktivit obchodu realizovaných ve větším rozsahu. Změna podmínek na vnitřním trhu v České republice zařadila naší zemí do samého centra progresivních trendů světového obchodního podnikání. Došlo k významným změnám podnikatelských struktur, ke změnám obchodní sítě, informačních technologií.

10 Literatura 1. JINDRA, J.: Obchodní firma: mezinárodní retailing. 1. vyd. Praha: VŠE, s. ISBN: str KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN str PRAŽSKÁ, L. JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN SCHÄR, J.F. Všeobecná nauka o obchodním podniku. Lipsko VIESTOVÁ, K. Teória obchodu - vybrané state. Bratislava: Sprint vfra, s. ISBN Otázky ke studiu: 1. Co je to směna a jaké jsou nutné podmínky pro její uskutečnění? 2. Jaké jsou funkce obchodu? 3. Charakterizujte obchod se zbožím pro další podnikání (business-to-business). 4. Kdo je prostředník v obchodě? 5. Co je to maloobchod a uveďte jeho možné členění? 6. Jaký je rozdíl mezi vnitřním a zahraničním obchodem?

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické

Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické Základy marketingu Základní literatura Boučková J. a kol.: Marketing Beckovy ekonomické učebnice, 2003 M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ

VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ 21. ledna 2013 VYUŽITÍ INTERNETU V MALOOBCHODĚ Výsledky jednorázového šetření za rok 2011 Využívání informačních technologií ve společnosti se v posledních letech rozšiřuje do všech oblastí. To se týká

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní funkce, členění a úkoly obchodu

Prezentace vysvětluje žákům základní funkce, členění a úkoly obchodu Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_11 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní funkce, členění a úkoly obchodu Očekávaný

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PŘEDSTAVENÍ - NEZÁVISLÁ MO SÍŤ BALA Kdo jsme? BALA je první nezávislá maloobchodní síť v ČR, která ve svých sítích Bala a Gastro v současnosti propojuje už více než 1200 kmenových členů a jejich počet

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál

EKONOMIKA Formy mezinárodního obchodu, přístupy k mezinárodnímu obchodu výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Formy

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1279_Marketingová distribuce. Velkoobchod a maloobchod_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1279_Marketingová distribuce. Velkoobchod a maloobchod_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1279_Marketingová distribuce. Velkoobchod a maloobchod_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 17 1 VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY VÝZNAM A POSTAVENÍ OBCHODU V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ Kapitola uvede studenta

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Postavení výrobku na lokálních trzích

Postavení výrobku na lokálních trzích Kapitola 8 Modul 1: Postavení výrobku na trhu Postavení výrobku na lokálních trzích Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger OBSAH MODUL 1 POSTAVENÍ VÝROBKU NA TRHU Kapitola 8: Postavení výrobku na lokálních

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 3/2013 Vydáno dne: 23. prosince 2013 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané za účelem upřesnění definice užitečného tepla z obnovitelných zdrojů a vymezení přípustných

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více