Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu."

Transkript

1 Obchodní podnikání soubor přednášek 1 Vymezení a význam obchodu Cílem této části je seznámit se se základním vymezením obchodu a stručně vysvětlit základní pojmy vztahující se k obchodu. Vývoj lidské společnosti je od pradávna spojen s dělbou práce a s její postupnou specializací. Původní formy dělby práce byly velmi jednoduché, ale o to přehlednější byly její důsledky: výměna výrobků, časem zprostředkovaná zbožím s obecně uznávanou hodnotou a penězi. (Př. Vzpomeňme si na prvopočátky dělby práce spojené se směnou, kdy např.přebytek výroby zemědělských produktů na jedné straně byl důvodem pro jeho výměnu za výrobky jiné, které byly předmětem zájmu uspokojení nějaké další potřeby jednotlivce nebo jeho rodiny. Mám přebytek vajíček, ale nemám pšenici na chleba. Moje potřeba je podnětem pro směnu, to znamená získání toho, co sám nemám.). Vzájemné ekonomické vazby postupně narůstaly, vznikla potřeba prostředníka ekonomických transakcí vzniká obchod. Realizace směny závisí na tom, zda jsou oba subjekty schopny dohodnout se na takových podmínkách, které zaručí její výhodnost. Proto je směna popisována jako proces vytvářející hodnotu běžně zanechává oba subjekty bohatší než před směnou. Směna a transakce Produkty mohou lidé získat jedním ze čtyř možných způsobů. Samovýroba je prvním z nich. Prostřednictvím lovu, sběru ovoce, nebo rybolovu se tak lidé mohou zbavit hladu, a nemusí přitom vstupovat do obchodních kontaktů s nikým jiným. Neexistuje žádný trh ani obchod. Přinucení je druhý způsob. Lidé, kteří hladoví, mohou o potravu zápasit nebo ji ukrást někomu jinému. Třetím způsobem je žebrání hladoví přistupují k ostatním a prosí je o jídlo. Ke směně nemohou nabídnout nic, pouze svou vděčnost. A tak se dostáváme ke čtvrtému způsobu, kterým je směna. Hladoví lidé mohou přicházet k jiným a nabídnout jim protihodnotu jiné zboží, službu nebo peníze. Můžeme říci, že směna je aktem získávání žádaného produktu za nabídnutí něčeho jiného na oplátku. Pro její uskutečnění je třeba splnit pět podmínek. Podmínky pro uskutečnění směny podle Kotlera (2001): 1. Musí existovat alespoň dva subjekty. 2. Každý subjekt vlastní nějakou protihodnotu pro jiný subjekt. 3. Každý subjekt musí být schopný komunikace a dodání. 4. Každý subjekt může svobodně nabídku přijmout nebo odmítnout. 5. Každý subjekt má zájem o jednání s jiným subjektem. Směna je spíše proces než událost. Říká se, že ke směně dojde, pokud oba subjekty vyjednávají a směřují k dohodě. Po dosažení dohody se uskutečňuje transakce, tj. obchod s hodnotami mezi dvěma a více subjekty. Musí být prokazatelné, že osoba A dala osobě B x a obdržela y. Transakce však nevyžaduje pouze peníze jako jedinou hodnotu k obchodování. Barterová transakce může zahrnovat obchody, při nichž se výrobky nebo služby směňují za jiné výrobky nebo služby, například když daňový poradce Berňák připraví Daňové přiznání pro soukromého lékaře Mengela jako protislužbu za lékařské vyšetření.

2 Dimenze transakce Transakce zahrnuje několik dimenzí: minimálně dvě hodnotné věci, dohodnuté podmínky, dobu dohody, místo dohody. Obvykle vzniká právní systém, aby podporoval a prosazoval dodržování zásad od obou smluvních stran. Bez zákona kontraktů by lidé k transakcím přistupovali s nedůvěrou. Transakce versus transfer Transakce se liší od transferu, kdy osoba A dává x osobě B, ale na oplátku nedostane nic. Mezi transfery patří dary, subvence, dobročinné příspěvky atd..chování při transferu však může být také chápáno prostřednictvím pojmu směny. Obvykle ten, kdo transfer uskutečňuje, očekává, že při předávání daru příjemce projeví nějakým způsobem svou vděčnost. Profesionální obstaravatelé peněz si velmi dobře uvědomují reciproční motivy, skryté pod chováním dárce, a snaží se jim věnovat pozornost v podobě děkovných dopisů, čestných uznání a zvláštních pozvánek na různé akce. V nejobecnějším smyslu usilují obchodníci o to, aby vyvolali nějakou reakci v chování jiné strany. Obchodní firma si přeje jako odezvu nakupování, politický kandidát hlasování, církev očekává připojení, sociálně zaměřená skupina přijetí myšlenky. Tady dochází k propojení obchodního podnikání s marketingem. Marketing zahrnuje akce podniknuté pro získání žádoucí odezvy u cílových skupin. Aby se směny uskutečnily úspěšně, analyzuje obchodník to, co každý subjekt očekává, že na jedné straně dá a na druhé straně obdrží. Příklad 1.1 Předpokládejme, že firma C, která je největším světovým výrobcem stavebních strojů a zařízení, zkoumá přání stavební firmy S při koupi stroje na přesun zeminy. Obrázek 1.1 Stavební firma - seznam přání: vysoká jakost a trvanlivost zařízení příznivá cena včasné dodání objednaného zařízení dobré platební podmínky dobré služby Firma C (prodejce) Firma S (zájemce) Výrobní firma seznam přání: dobrá cena za zařízení včasná platba dobrá pověst Seznam přání firmy S zahrnuje vysokou jakost a trvanlivost zařízení, příznivou cenu, včasné dodání, dobré platební podmínky a dobré služby (viz obr.1.1). Uvedená přání mohou

3 mít pro různé zájemce potencionální kupující různou důležitost. Mezi důležité úkoly firmy C prodejce- patří zjistit relativní důležitost jednotlivých přání kupujících (zákazníků). Také prodávající - firma C- má svůj seznam přání. Přeje si dosáhnout dobrých cen, včasných plateb a dobré pověsti. Pokud existuje dostatečná shod mezi přáními kupujících a prodejcem, je vytvořen základ pro transakci. Proces, kterým se obě dvě strany snaží dosáhnout výhodných podmínek, se nazývá jednání. Jednání může tedy vést k vzájemně přijatelným podmínkám nebo k rozhodnutí transakci neuskutečnit. Význam obchodu Opodstatnění a význam obchodu jako mezičlánku mezi hospodářskými subjekty nebo v užším významu jako mezičlánku mezi výrobou a spotřebou se zdá být nepopíratelná. Případ V ČR na začátku roku 1991 došlo po liberalizaci cen ke vzpouře zákazníků. To vedlo k tomu, že výrobci se snažili prodávat přímo konečnému zákazníkovi. Při omezení sortimentu, času a při snížení některých dalších atributů kvality nákupu to bylo v konkrétní situaci levnější. Později v roce 1992 začal konečného zákazník vyhledávat i velkoobchod, bylo to v situaci, kdy mnoho nových soukromých maloobchodníků neplatilo za dodávky. V obou případech však šlo o mimořádnou situaci s časově omezenou dobou uplatnění a významným snížením kultury nákupu pro zákazníka. Podívejme se nejdříve na teoretické vymezení výhodnosti obchodu jako prostředníka. Tato teorie vychází především z toho, že obchod je mezičlánkem mezi výrobou a spotřebitelem, obdobně velkoobchod mezičlánkem mezi výrobou a maloobchodem, resp. mezi několika výrobci. Transakcionální teorie je postavena na kvantifikaci transakcí potřebných k zajištění obchodování mezi výrobci a maloobchodníky, resp. výrobci a spotřebiteli. Příklad výrobci a 3 odběratelé představují ve vzájemných vazbách celkem 9 cest (cesty zboží, objednávek, nákupčích), při zařazení jednoho mezičlánku se počet cest snižuje o 33,3% na 6 cest. Při vzájemných vazbách dodavatelů a odběratelů, což je možné zejména v oblasti výroby, však bude nutné hodnotit vazby všech se všemi.

4 Příklad hospodářských partnerů vykazuje 28 vazeb, při zařazení 1 mezičlánku se počet cest snižuje o 71,5% na 8. Obecně lze tento vztah vyjádřit vzorci: bez prostředníka Mp = N (N 1) s prostředníkem Mp = N Mp = maximální počet vzájemných vazeb hospodářských partnerů N = počet hospodářských partnerů 2 Čím větší počet partnerů, tím vyšší efekt obchodního zprostředkování u 4 partnerů je úspora 66,6% u 100 partnerů je úspora téměř 99% cest zboží, lidí či informací. Tyto uváděné hodnoty jsou ovšem teoretická maxima. V prvním případě směrem nahoru, v druhém případě směrem dolů. V hospodářské praxi bude tedy výhodnost podstatně menší i tak je však rozdíl výhodnosti obrovský (místo úspory blížící se limitě100% možná jenom 50% - ale i to stojí za zvážení. Často se také uvádí, že je účelné a názorné zkrácení cest zboží možné posuzovat pomocí geometrických tvarů. (Jindra, 1996) Závěr lze formulovat pomocí Schärova zákona (Schrär, 1911): Samostatnost a možnost existence každého mezičlánku je podmíněná množstvím užitečných a prospěšných služeb v oběhu zboží, které zajišťuje, resp. které nemohou být jiným článkem tak dobře a ekonomicky zajišťovány. Z toho plyne i závěr pro optimální počet obchodních podniků jakožto mezičlánku mezi výrobou a obchodem. Je celkově ekonomicky příznivé zřídit dodatečné podniky, když při dané sumě užitečných služeb, které tyto podniky poskytují, vzroste ekonomičnost obchodních výkonů proti dosavadnímu stavu, a

5 naopak musí počet obchodních podniků klesnout, zvýši-li se koncentrací hospodárnost v tomto počtu podniku. Funkce obchodu Rozvoj obchodních činností a institucí souvisel se zvyšováním náročnosti jednotlivých partnerů na jejich úroveň. Výše jsme se zabývali ekonomickým hodnocením obchodního článku. Uspokojování potřeb odběratelů (kupujících, zákazníků) však není jenom otázkou ceny. Je také hodnocena kvalita zboží a obchodních služeb potřeba času na nákup, čerstvost zboří, lákavost obalu, prostředí při nákupu a další. Většina z těchto těžko kvantifikovatelných aspektů je zahrnována pod pojem nákupní podmínky. Úspěch obchodu závisí na kvalitě a výkonech jeho složek stejně jako na úspornosti obchodní činnosti. Obecně lze shrnout tyto požadavky do souboru objektivizovaných funkcí obchodu. 1. Přeměna výrobního (dodavatelského) sortimentu na sortiment obchodní (odběratelský), odpovídající potřebám a nákupním zvyklostem zákazníků. (Například velkoobchod potravin má 60 dodavatelů a 300 odběratelů, kteří odebírají celý sortiment nebo jeho značnou část. Obchod zajišťuje přiměřený rozsah sortimentu hluboký nebo široký) 2. Překonání rozdílů mezi místem výroby (dodavatelem) a místem prodeje (odběratelem) obchod zajišťuje prodej zboží na potřebném místě nebo jeho dodávku na toto místo. 3. Překonání rozdílů mezi výrobou a časem nákupu zboží obchod zajišťuje pohotovost prodeje či dodávek a musí proto držet určitý rozsah zásob. 4. Zajišťování množství a kvality prodávaného zboží to neznamená prohlídku veškerého zboží a vlastní kontrolní laboratoře pro kvalitní přejímku. Důležitý je ovšem výběr správných dodavatelů, rychlé vyřizování reklamací a podle jejich rozsahu případně rychlá výměna dodavatele. 5. Iniciativní ovlivňování výroby co do sortimentu, času, místa a množství a ovlivňování poptávky (marketing). 6. Zajišťování racionálních zásobovacích cest s cílem snížení prodejní ceny ve vztahu k úrovni zásobování (logistika). 7. Zajišťování včasné úhrady dodavatelů. Význam této funkce je u nás plně docenitelný až v současném období výrazné zadluženosti řady obchodních a výrobních organizací. Z pozice všeobecného marketingu význam obchodu podle Viestové (2001) spočívá ve vykonání následujících funkcí: Funkce překlenutí prostoru, Funkce překlenutí času, Funkce překlenutí finančních rozdílů, Funkce realizace zboží, Funkce uspokojení potřeb, Poradenská funkce, Ovlivnění výrobců a spotřebitelů. 1.2 Vymezení pojmů Obchod je možno chápat v několika základních polohách: jako činnost a jako instituci, tzn. v širším a v užším pojetí.

6 Obchod jako činnost představuje nejobsáhlejší pojetí. Je to činnost zahrnující nákup a prodej zboží, ale také je to činnost při které se obchoduje se službami, informacemi, energií či s cennými papíry apod.v tom nejširším slova smyslu patří do obchodu i služby. Jde jednak o služby související s prodejem zboží (prodej fyzických, organizačních či informačních úkonů, např., rezervace zboží, úprava velikosti, montáž uvedení do provozu, pronájem předmětů. doprava zboží do bytu apod.), jednak jde o výhradní prodej služeb prodej pobytů, dopravních úkonů, služby osobní, prodej bankovních produktů atd. Obchod v institucionálním pojetí představuje subjekty zabývající se převážně obchodem, přičemž za obchodní instituce v užším slova smyslu jsou považovány ty subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy. Obchod s fyzickým božím zahrnuje dvě hlavní oblasti: Obchod se spotřebním zbožím; Obchod se zbožím pro další podnikání; Obě dvě oblasti tvoří rozsáhlé a charakteristicky vymezené skupiny činností, v mnohotvárné prezentaci tržního hospodářství však dochází k jejích prolínání. Obchod se spotřebním zbožím (business-to-customer) zahrnuje převážně soubor zboží určený pro konečného individuálního spotřebitele. Zákazníky jsou jednotliví občané, jednotlivé rodiny. Patří sem potraviny, odívání, potřeby pro domácnost a volný čas, auta a pohonné hmoty apod. V systému obchodu se spotřebním zbožím se uskutečňují i nákupy drobných výrobců řemeslníků (např. celý rozsah veřejného stravování) a okrajové nákupy středních a velkých firem (např. kancelářské potřeby). Velký rozsah m i prodej aut a pohonných hmot pro podnikatelské subjekty. Centrální plánování za socializmu oddělovalo důsledně tzv.tržní (pro konečného spotřebitele) a netržní prodej spotřebního zboží. Snaha o proporcionální rozdělení většinou nedostatkového zboží vytvářela oddělné těžkopádné systémy. Tržní hospodářství charakterizované určitým stálým přebytkem zboží na trhu vytváří lepší podmínky pro jednotné, navzájem si konkurující podnikové systémy. I přes určité nepřesnosti při přepočtech agregovaných národohospodářských ukazatelů (např. pojetí maloobchodního prodeje) jde o podstatně výhodnější a liberálnímu trhu odpovídající systém. Obchod se spotřebním zbožím převážně provozují obchodní instituce v užším slova smyslu obchodní firmy. Obchod se zbožím pro další podnikání (business-to-business) provozují kromě obchodních firem ve značném rozsahu i výrobní podniky svými organizačními útvary nebo navazujícími organizacemi pro prodej, popř. pro nákup (např. dceřiná společnost). Samostatné obchodní firmy nezávislé na výrobci se vyskytují zejména při potřebné kompletaci sortimentu v oblasti zahraničního obchodu. Obchodní kategorie druh obchodní činnosti charakterizovaný společně obecně vymezitelnými znaky. Hlavní dvě skupiny představují členění na obchodní prostředníky a zprostředkovatele. Prostředníci = představují obchodní firmy, které jsou prostředníkem směny mezi prodávajícím a kupujícím z hlediska nabídky zboží, jeho dodání, vyúčtování.

7 Nejznámější kategorie z obchodních prostředníků jsou: maloobchod (MO) a velkoobchod (VO) (viz. níže). Zprostředkovatelé = vyhledávají trhy pro nákup nebo prodej a konkrétní partnery pro svého obchodního zákazníka, dojednávají podmínky, které by vyhovovaly oběma subjektům pro jednotlivé obchodní případy, informují. Nejobvyklejší zprostředkovatelé jsou: obchodní zástupce, zprostředkovatel, komisionář, burzy, aukce, veletrhy. Dochází k prolnutí obou hlavních skupin a k vzájemnému převzetí charakteristik (Pražská a kol., 2002). Maloobchod (retailing) = zahrnuje nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Maloobchod vytváří vhodné skupiny zboží prodejní sortiment co do druhů, množství a kvality. Maloobchod dnes poskytuje 7 12% všech pracovních příležitostí v národním hospodářství, vyšší údaje jsou pro rozvinutější země. Podíl zaměstnanosti v obchodě se neustále zvyšuje (na úkor primárního a sekundárního sektoru) (Pražská a kol., 2002). Příklady světových retailerů v potravinářství: Wal-Mart, Carrefour, Ahold, Metro, Tesco, Aldi. Členění maloobchodu: Druhy MO činností: A/ MO realizovaný v síti prodejen (store retail) B/ MO realizovaný mimo prodejní síť (non store retail) Ad A/ MO realizovaný v síti prodejen = převažuje, po 2. světové válce představuje v ekonomicky vyspělých státech světa téměř 90% všech MO tržeb. Různá členění MO realizovaného v síti prodejen: a) Nejstarší členění je na potravinářsky x nepotravinářský MO. Potravinářský MO = obchod s potravinami, zařazují se zde i prodejní jednotky se značným rozsahem nepotravin zboží denní a občasné poptávky (supermarkety, hypermarkety). Klasické obchodní domy se většinou řadí do nepotravinářského MO. Potravinářský MO je tradičně nejvíce koncentrován, má největší průměrné velikosti prodejen, nejmodernější informační a logistické systémy. Důvodem jsou velké objemy zboží, které jim procházejí, pravidelní a hromadné nákupy. Nepotravinářsky MO = představuje širokou škálu sortimentu. Rozvoj nových sortimentů po rozvoji sortimentu pro volný čas nastalo období rozvoje výpočetní techniky, audiovizuální technika.

8 b) členění prodejních jednotek na specializovaný (typický pro menší prodejny) x despecializovaný MO (vývoj směřuje k univerzálním formám MO a jím odpovídajícím jednotkám) c) členění na stánkový prodej a tržiště (v Evropě se zde prodávají hlavně čerstvé potraviny a květiny, v přímořských oblastech ryby) x klasické stacionární sítě MO Ad B/ MO realizovaný mimo síť prodejen = představuje svým objemem stálou složku MO činnosti, současně i však největší potencionální rozvoj. Jeho hlavní složky jsou: a) prodejní automaty jedná se většinou o doplňkový prodej (stravování, jednoduchý sortiment), výhoda funguje 24 hodin, bez účasti stále pracovní síly. Nevýhoda - technická a ekonomická náročnost, malá výkonnost. b) přímý prodej přímý kontakt výrobce (prodejce) se zákazníkem. Př. návštěva bytu. Někomu vyhovuje - určitý vztah k prodejci, jednoduchost získání informací a vyřizování reklamací. Předmětem je specializovaný sortiment - vysavače, kosmetika, drogistika (Amway) 1. Přímý prodej je nejrozšířenější v USA. Omezený obsah vhodných zákazníků a výrobků a ekonomická nákladnost (ekonomie času) nelze předpokládat jeho výraznější rozšíření. c) přímý marketing označuje různé druhy zásilkového (katalog + objednání) a dodávkového obchodu, při kterých nabídka přichází za zákazníkem až do bytu, kde se převážně realizuje i objednávka. Klasické zásilkové obchody mají plnosortimentní nabídku. Výhodou je racionalizace a automatizace provozu, zákazník má katalogy 24 hodin. Nevýhody jsou počáteční investice, dlouhodobá závaznost nabídky, velké náklady na katalogy a reklamu a náročná organizace reklamací. Rozvoj dosáhl v Evropě vrcholu v 70. letech, nyní stagnace. Velkoobchod = podnik nakupující zboží ve velkém a ve velkém i prodávající maloobchodníkům, pohostinstvím, drobným výrobcům, a to bez podstatné změny. VO zboží většinou i skladuje a rozváží (Pražská a kol., 2002). Klasifikace obchodní činnosti Obchodní činnost je vykazována v základní struktuře Standardní klasifikace produkce SKP, která odpovídá evropské normě Standard International Trade Classification, Revision 3 (SITC, rev.3). Současně existuje harmonizovaný systém popisu a označování zboží v členění podle šestimístných položek celního sazebníku. K tomuto členění existuje převodník ve směru ke Standardní klasifikaci produkce. Standardní klasifikace produkce obsahuje 10 položek. Můžeme se s ní setkat při všech agregacích výkonů zahraničního obchodu: 0 Potraviny a živá zvířata 1 Nápoje a tabák 2 Suroviny 3 Nerostná paliva 4 Živočišné a rostlinné tuky 5 Chemikálie a příbuzná výroba 6 Materiálové meziprodukty 7 stroje a přepravní zařízení 1 Amway založen v roce 1959 (Jan van Andel a Rich De Vos), začal s jedním výrobkem, jedinečným marketingovým a prodejním plánem a velkým odhodláním: 1) dát lidem příležitost podnikat, 2) poskytnout zákazníkovi výrobek a službu nejvyšší možné kvality (Amway 1993)

9 8 Různé průmyslové výrobky 9 Ostatní zboží jinde nezařazené Jak je z přehledu patrno, oblast spotřebního zboží a zboží pro další podnikání se převážně prolíná. Podle velikosti okruhu působnosti se rozlišují trhy na: regionální, celostátní, zahraniční. Členění obchodu dle regionálního hlediska: Vnitřní obchod obchod na vnitřním trhu představuje obchod na celostátním a regionálním trhu. V oblasti spotřebního zboží přerostl původně lokální či oblastní fenomén menšího rozsahu do významného a vysoce koncentrovaného odvětví národního hospodářství. Budeme se tím podrobněji zabývat v další kapitole. Zahraniční obchod představuje vývoz (export) a dovoz (import) zboží přes hranice státu. Zahrnuje jak obchod se spotřebním zbožím, tak i obchod se zbožím pro další zpracování. Příslušné obchodní subjekty musí mít potřebnou klasifikaci pracovníků, musí znát zahraniční trhy a u určitých komodit se vyžaduje i příslušná licence především k vývozu. Rozšiřující se mezinárodní výměna zboží, odstraňování dovozních cel a dalších zábran spolu s internacionalizaci vkusu a zájmů zákazníků vedou u spotřebního zboží k tomu, že velké retailingové firmy si dovozy realizují samy. Zahraniční obchod v hospodářské politice plní podle Vestové (2001) následující funkce: dynamizuje ekonomiku. Nahrazuje výrobky na domácím trhu, které by ekonomika vyrobila za nevýhodných podmínek. Umožňuje získat technicky dokonalejší výrobky pro ovlivnění národní produktivity práce. Podporou růstu produktivity práce umožňuje zahraniční obchod rozšířit hranice celkového ekonomického růstu na základě toho, že: Je nenahraditelným zdrojem informací, Je nejobjektivnějším kritériem pro ověření užitečnosti produkce, Jedním z nejnáročnějších požadavků světového trhu je pružnost. Podíl zahraničního obratu na celkovém obratu ekonomiky se proto považuje za jeden z nejsouhrnnějších ukazatelů vyspělosti ekonomiky. (Viestová, 2001) Mezinárodní obchod završuje celistvost tohoto vymezení. Představuje soubor obchodních aktivit ve více zemích, na kontinentu, na jeho rozsáhlém teritoriu (např. Jižní Amerika) či na celém světě. Zahrnuje i obchod na vnitřních trzích. Mezinárodní obchod je chápán nejen jako soubor určitých aktivit či institucí, ale i mezinárodních zkušeností a poznatků v oblasti obchodu. Mezinárodní dimenze je proto nedílnou součástí teoretických a praktických aktivit obchodu realizovaných ve větším rozsahu. Změna podmínek na vnitřním trhu v České republice zařadila naší zemí do samého centra progresivních trendů světového obchodního podnikání. Došlo k významným změnám podnikatelských struktur, ke změnám obchodní sítě, informačních technologií.

10 Literatura 1. JINDRA, J.: Obchodní firma: mezinárodní retailing. 1. vyd. Praha: VŠE, s. ISBN: str KOTLER, P. Marketing management. Praha: Grada Publishing, ISBN str PRAŽSKÁ, L. JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání. Retail management. 2. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN SCHÄR, J.F. Všeobecná nauka o obchodním podniku. Lipsko VIESTOVÁ, K. Teória obchodu - vybrané state. Bratislava: Sprint vfra, s. ISBN Otázky ke studiu: 1. Co je to směna a jaké jsou nutné podmínky pro její uskutečnění? 2. Jaké jsou funkce obchodu? 3. Charakterizujte obchod se zbožím pro další podnikání (business-to-business). 4. Kdo je prostředník v obchodě? 5. Co je to maloobchod a uveďte jeho možné členění? 6. Jaký je rozdíl mezi vnitřním a zahraničním obchodem?

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy maloobchodních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Specifické ekonomiky - pokrač

Specifické ekonomiky - pokrač Specifické ekonomiky - pokrač Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu Drobné podniky a živnosti Podniky s mezinárodní účastí Specifika podnikání, ekonomiky a managementu ve zdravotnictví Aplikace PC

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Skladové hospodářství

Skladové hospodářství Skladové hospodářství Skladování je nedílnou součástí každého logistického řetězce, je to ta část logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku

Více

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost

11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost 11/ Prodejní a obchodní činnost. Prodejní činnost, dělení obchodních činností, distribuční cesty, velkoobchod a maloobchod, druhy maloobchodních jednotek, smlouvy uzavírané v obchodní činnosti (kupní smlouva,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Modely elektronického podnikání

Modely elektronického podnikání Elektronické obchodování Modely elektronického podnikání Každá transakce vedená za účelem prodeje nebo nakupování zboží a/nebo služeb a/nebo informací, při které jednání mezi partnery se vede převážně

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice

Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice Obchodní činnost Ekonomika podniku Ing. Marie Oubrechtová Ing. Lukáš Kučera 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA

PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA PRIMÁRNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKA ZÁSOBOVÁNÍ činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadovaném množství, kvalitě, druzích, ve stanovené době a ve

Více

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu I. Popis retailingové firmy Charakteristika retailingové firmy (RF) Koncentrace, kooperace, internacionalizace Charakteristika

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006)

Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006) SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006) Test studijních předpokladů obor Evropská integrace Datum:...

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA

6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 114 6 SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY SKLADOVÁNÍ VE VELKOOBCHODNÍCH SKLADECH A DOPRAVA Při zajišťování oběhu

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY

5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY Halina Starzyczná, Ekonomika obchodu 88 5 SYSTÉMY MALOOBCHODU, VELKOOBCHODU A LOGISTIKY RYCHLÝ NÁHLED DO PROBLEMATIKY KAPITOLY SYSTÉMY MALOOBCHODU VELKOOBCHODU A LOGISTIKY Kapitola objasňuje význam a postavení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Nákupní marketing III/2 VY_32_INOVACE_312 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Údaje potrebné k vypracování nabídky pojištení pohledávek u Allianz pojištovny a.s.

Údaje potrebné k vypracování nabídky pojištení pohledávek u Allianz pojištovny a.s. Kredit Service s.r.o. zprostredkovatel pojištení Údaje potrebné k vypracování nabídky pojištení pohledávek u Allianz pojištovny a.s. Duverná informace 1. Základní údaje o naší spolecnosti Obchodní jméno

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více