PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava"

Transkript

1 PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 40/1964 Sb., obanský zákoník (úplné znní zákon. 47/1992 Sb.), ve znní pozdjších pedpis. Literatura: Obchodní zákoník, Obchodní vstník a zákon o státním podniku podle právního stavu k Olomouc, ANAG Horzinková, E.: Živnostenský zákon v praxi od Olomouc, ANAG PODNIKÁNÍ Podnikáním se rozumí soustavná innost, provádná samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovdnost, za úelem dosažení zisku. Poznámky: Oba zákony, tj. obchodní zákoník i živnostenský zákon, vymezují pojem podnikání shodn. Všechny znaky podnikání musí být naplnny souasn, aby šlo o podnikání: (Živnostenský zákon, ale i obchodní zákoník, pitom jednotlivé znaky podnikání blíže nespecifikují, a je proto nutné je chápat v jejich obvyklém smyslu a významu.) soustavná innost: - soustavností se rozumí stálý výkon urité innosti, který trvá urité asové období nebo se tato innost pravideln opakuje; (nap. podnikáním mže být i innost vykonávaná sezónn každoron opakovaná praxe živnostenských úad se kloní k názoru, že pro zachování soustavnosti je teba, aby osoba stejnou innost opakovala alespo jednou za rok) - podnikáním není píležitostn vykonávaná (tj. jednorázová nebo nahodilá) výdlená innost; to je velice závažný kvalifikaní znak zejména z hlediska urení, co je neoprávnné podnikání, které živnostenský zákon stíhá sankcemi; - nejde-li o soustavnou výdlenou innost, nejde o podnikání; innost provádná samostatn podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovdnost: - innost provádná samostatn požadavek samostatnosti znamená, že podnikatel jedná vlastním jménem a na vlastní odpovdnost a sám o své innosti rozhoduje a souasn práci organizuje a zajišuje v ekonomickém i právním smyslu; za podnikání nelze považovat výdlenou innost podnikatele obana, jestliže o zpsobu a rozsahu jeho práce, o dob a míst výkonu této práce rozhoduje jiná osoba; s ohledem na povahu a podmínky innosti 1

2 je teba peliv odlišovat pípady zasteného pracovnprávního vztahu a vztahu subdodavatelského; - podnikáním vlastním jménem se rozumí, že podnikatel svoji podnikatelskou innost provozuje pod svou obchodní firmou, resp. pod svým názvem nebo pod svým jménem a píjmením: podnikatel zapsaný v obchodním rejstíku jedná pod svou obchodní firmou, což je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstíku; podnikatel nezapsaný v obchodním rejstíku: - fyzická osoba jedná pod svým jménem a píjmením, - právnická osoba jedná pod svým názvem; na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstíku se institut obchodní firmy nevztahuje; - podnikáním na vlastní odpovdnost se rozumí odpovdnost podnikatele za dodržování právních pedpis a pevzatých závazk a odpovdnost za výsledky podnikatelské innosti celým svým majetkem (u fyzických osob i osobním majetkem, u právnických osob pak obchodním majetkem); úelem podnikání je dosažení zisku - není rozhodující, pro jaké úely bude zisk použit, - není rovnž rozhodující, zda bude zisku skuten dosaženo. Rozsah pojmu podnikání v obchodním zákoníku je širší než v živnostenském zákonu. Živnostenský zákon vymezuje jen živnostenské podnikání (živnost), piemž ze živnosti (a tím i z psobnosti živnostenského zákona) vyluuje v podstat 3 skupiny výdlených inností jejich výet je úplný, taxativní. Jde: 1. o innosti, které jsou vyhrazeny zvláštními zákony státu (nap. zákon o pošt poštovní zákon), 2. o innosti, které nenaplují všechny znaky podnikání (nap. využívání výsledk duševní tvrí innosti chránných zvláštními zákony jejich pvodci autory), 3. o celou adu výdlených inností fyzických i právnických osob, které jsou oprávnny k jejich výkonu jinými právními pedpisy (nap. innost léka, lékárník, veteriná, advokát a komerních právník, auditor, dále jde o innost bank, pojišoven, burz, zemdlství a lesnictví apod.). Širší rozsah podnikání ve smyslu obchodního zákoníku spoívá v tom, že ne všechny výdlené innosti, které se nepovažují za živnosti, jsou zárove vyloueny z psobnosti obchodního zákoníku: v nkterých pípadech je úprava shodná (to se týká nap. využívání výsledk duševní tvrí innosti jejich pvodci autory; to není podnikáním ani podle živnostenského zákona tedy živností, ani podle obchodního zákoníku), vtšinou se však osoby podnikající na základ jiného než živnostenského oprávnní považují za podnikatele podle obchodního zákoníku; to vyplývá i ze srovnání pojmu podnikatel, jak jej vymezují živnostenský zákon a obchodní zákoník (viz. dále). 2

3 Podmínky pro výkon podnikání Obchodní zákoník nestanoví podmínky pro výkon podnikání. Tuto funkci pejímá živnostenský zákon, tedy podmínky pro výkon podnikání stanoví živnostenský zákon, který se vztahuje zásadn na všechny podnikatele, tj. jak na osoby fyzické, tak osoby právnické, krom tch osob, které vykonávají nebo provozují innosti, které se podle živnostenského zákona za živnostenské podnikání (živnosti) nepovažují. Stejné podmínky pro výkon podnikání (tj. nap. úprava provozování živnosti, úprava rozsahu živnostenského oprávnní, koncese) tedy platí - jak pro fyzickou osobu (obana), - tak pro právnickou osobu (nap. obchodní spolenost nebo družstvo, ale i pro mnohé státní podniky). PODNIKATEL Podnikatelem podle živnostenského zákona je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávnna k živnostenskému podnikání. Živnostenský zákon tak zrušil dosavadní oddlenost právní úpravy podnikání fyzických osob na jedné stran (viz. zákon. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání oban), a podnikání právnických osob na stran druhé. Podnikatelem podle obchodního zákoníku je: 1. osoba zapsaná v obchodním rejstíku, 2. osoba, která podniká na základ živnostenského oprávnní, 3. osoba, která podniká na základ jiného než živnostenského oprávnní, tedy osoba, která podniká podle zvláštních pedpis, 4. fyzická osoba, která provozuje zemdlskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního pedpisu. Evidence podnikatel je - v obchodním rejstíku (vede jej soud rejstíkový soud), - nebo v živnostenském rejstíku (vede jej živnostenský úad krajský živnostenský úad), - anebo v jiné evidenci (vede ji obecní úad). Do obchodního rejstíku se zapisují: obchodní spolenosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon; zahraniní osoby; - zahraniní osobou se rozumí fyzická osoba s bydlištm nebo právnická osoba se sídlem mimo území R; eskou právnickou osobou se rozumí právnická osoba se sídlem na území R; - podnikáním zahraniní osoby na území R se rozumí podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizaní složku umístnou na území R oprávnní podnikat vzniká dnem zápisu této osoby nebo organizaní složky jejího podniku do obchodního rejstíku; - povinnost zápisu do obchodního rejstíku se nevztahuje na fyzické osoby s bydlištm v nkterém z lenských stát EU nebo v jiném stát tvoícím Evropský hospodáský prostor, které podnikají na území R; 3

4 fyzická osoba s bydlištm na území R nebo s bydlištm v nkterém z lenských stát EU nebo v jiném stát tvoícím Evropský hospodáský prostor, která je podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku ve skupin ad 2. až ad 4. se zapíše do obchodního rejstíku - na vlastní žádost, - nebo povinn, když: výše jejích výnos (nebo píjm) dosáhla v prmru za dv po sob bezprostedn následující úetní období ástku 120 mil. K, provozuje živnost prmyslovým zpsobem, tak stanoví zvláštní právní pedpis. Poznámky: Podnikatelem podle obchodního zákoníku (pokud jde o tuzemské osoby) jsou tedy 4 skupiny (kategorie) osob: 1. osoby zapsané v obchodním rejstíku - obchodní spolenosti, - družstva, - jiné právnické osoby, urí-li tak zvláštní zákon; jinými právnickými osobami jsou zejména státní podniky; V tchto tech pípadech jde tedy o právnické osoby, které podnikají - jak na základ živnostenského oprávnní obchodní spolenosti, družstva, - tak na základ jiných právních pedpis banky, burzy apod. - fyzické osoby oprávnné k podnikání podle živnostenského zákona, zapisované do obchodního rejstíku povinn (vzhledem k rozsahu jejich podnikání), když: výše jejích výnos (nebo píjm) dosáhla v prmru za dv po sob bezprostedn následující úetní období ástku 120 mil. K, provozuje živnost prmyslovým zpsobem, tak stanoví zvláštní právní pedpis. - fyzické osoby podnikající na základ živnostenského oprávnní, zapsané do obchodního rejstíku na vlastní žádost; dvodem mže být nap.: - zahraniní obchodní innost mohou ji provádt pouze tuzemské osoby (fyzické i právnické) zapsané v obchodním rejstíku, - zamýšlené zízení odštpného závodu nebo udlení prokury k tomu je oprávnn zase jen podnikatel zapsaný v obchodním rejstíku. Dležité: podnikatel fyzická osoba mže o zápis do obchodního rejstíku požádat, nemže však požádat o výmaz výmaz je možný jen v pípadech stanovených zákonem, nap. zánik živnostenského oprávnní! 2. osoby (nezapsané v obchodním rejstíku), které podnikají pouze na základ živnostenského oprávnní - fyzické osoby podnikající na základ živnostenského oprávnní, které nepodléhají povinnosti zápisu do obchodního rejstíku a samy o zápis nepožádají, - právnické osoby, jejichž pedmtem innosti není výlun podnikatelská innost, ale mohou provozovat podnikatelskou innost na základ živnostenského oprávnní (pokud splují podmínky stanovené živnostenským zákonem); jde nap. o píspvkové organizace, obanská sdružení, církve apod. Netýká se to politických stran a hnutí ty se mohou úastnit podnikání pouze nepímo bu majetkovým vkladem v obchodních spolenostech, nebo jejich zakládáním. 4

5 3. osoby, které podnikají na základ jiného než živnostenského oprávnní, podle zvláštních pedpis - nkteré právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstíku a podnikají podle zvláštních zákon; nap. TK, eská televize, NB apod., - hlavn však jde o fyzické osoby, které jsou vyloueny z psobnosti živnostenského zákona; jsou to nap. lékai, lékárníci, veterinái, advokáti, komerní právníci, auditoi apod. 4. fyzické osoby, které provozují zemdlskou výrobu a jsou registrovány podle zvláštních pedpis - samostatn hospodaící rolníci. Fyzické osoby, které provozují zemdlskou výrobu (samostatn hospodaící rolníci), podnikají s úinností od za podmínek stanovených zákonem. 252/1997 Sb., o zemdlství, ve znní pozdjších zmn. Zemdlským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická osoba, která hodlá provozovat zemdlskou výrobu jako soustavnou a samostatnou innost vlastním jménem, na vlastní odpovdnost, za úelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem, která se zaeviduje (povinnost) u místn píslušného obecního úadu obce s rozšíenou psobností. Postavení samostatn hospodaícího rolníka podle obchodního zákoníku je shodné s postavením fyzické osoby, která provozuje živnost. I samostatn hospodaící rolník vedený v evidenci píslušného úadu (obecního úadu) se mže zapsat do obchodního rejstíku a tím vstoupit do kategorie podnikatel požívajících práv spojených s tímto zápisem. Vymezení pojmu fyzická osoba a právnická osoba pro oblast podnikání: - Fyzická osoba vymezení pojmu provádí živnostenský zákon ve všeobecných podmínkách provozování živnosti fyzickými osobami; základními kritérii jsou: - zpsobilost k právním úkonm (zpsobilost v plném rozsahu), - dosažení vku 18 let. Vymezení pojmu fyzická osoba upravuje rovnž obanský zákoník, tato úprava je však pro oblast podnikání nepoužitelná. - Právnická osoba podle obanského zákoníku právnickými osobami jsou: - sdružení fyzických a právnických osob (jsou to zejména obchodní spolenosti, družstva, spolené podniky, obanská sdružení, církve, politické strany a politická hnutí, zájmová sdružení), - úelová sdružení majetku (tuto skupinu reprezentují pedevším nadace a státní fondy), - jednotky územní samosprávy (obce), - jiné subjekty, u kterých to stanoví zákon (sem patí zejména státní podniky, rozpotové a píspvkové organizace). Kategorizace právnických osob provedená obanským zákoníkem však nemá normativní povahu v tom smyslu, že sama o sob by mohla být právním základem pro vznik právnických osob. Vznik a právní pomry právnických osob upravuje obchodní zákoník. 5

6 PODNIK Podnikem se rozumí soubor hmotných, ale i osobních a nehmotných složek podnikání, které patí podnikateli a slouží k provozování podniku. Poznámky: Podnikem se tedy rozumí uritý celek podnikatelské innosti provozované v rámci jednoho podnikatelského subjektu. Podnik tvoí - nejen vcné prostedky (hmotný majetek), - ale i osobní složka podnikatelské innosti - a právo spjaté s daným podnikáním (nehmotný majetek). Podnik má jako celek uritou hodnotu, která se tvoí ocenním všech uvedených složek (tí složek) podniku. Hodnota podniku se pitom uruje: - zstatkovou hodnotou vcných prostedk podniku, - ale i ohodnocením osobní složky (struktura a kvalifikaní úrove zamstnanc), - i ohodnocením nehmotných práv, jako je jeho název (obchodní firma), znaka, prmyslová práva apod. Podnik - mže být pedmtem prodeje a koup, - mže být i vložen jako vklad spoleníka obchodní spolenosti. Podnikem se rozumí pedmt subjektivního práva, práva vlastnického. Podnik tedy vyjaduje zejména vlastnické hledisko podnikání; je pedmtem vlastnického práva podnikatele, a jde o osobu fyzickou nebo právnickou. ORGANIZANÍ SLOŽKY PODNIKU Odštpný závod je organizaní složka podniku, která je jako odštpný závod zapsaná v obchodním rejstíku (užívá se obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštpný závod). Význam tohoto spoívá v zákonném oprávnní vedoucího odštpného závodu jednat jménem podnikatele s dodatkem, že jde o odštpný závod. Obdobné postavení jako odštpný závod má i jiná organizaní složka, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstíku. Provozovnou se rozumí prostor, ve kterém je uskuteována uritá podnikatelská innost. Provozovna musí být oznaena obchodní firmou (nebo jménem a píjmením anebo názvem) podnikatele, ke kterému mže být pipojen název provozovny nebo jiné rozlišující opatení. 6

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

Obchodní právo. Podnikání. Obchodní právo - systematika. Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Obchodní právo Státní správa a samospráva Podnikání Upravuje postavení podnikatel Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním Mgr. Pavel PETR Katedra spoleenských vd VŠB - TUO Obchodní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více